ACATISTUL CUVIOSULUI PĂRINTELUI NOSTRU SERAFIM ROSE DIN PLATINA, „CANDELA STRĂLUCITOARE A LUI HRISTOS CE LUMINEAZĂ VREMURILE DIN URMĂ”

(2 Septembrie)

Rugăciunile începătoare

De este preot, începe aşa :

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi ! Doamne, curăţeşte păcatele noastre ! Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre ! Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău !

Doamne miluieşte ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Tatǎl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău ! Vie Împărăţia Ta ! Facă-se Voia Ta ! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri ! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean ! Amin !

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca un Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi !

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit ; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău ; toţi lucrul mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului si al pământului, al tuturor celor văzute si nevăzute. Si întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii ; lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut,

Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii si pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri si S-a întrupat de la Duhul Sfânt si din Fecioara Maria si S-a făcut om. Si S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit si s-a îngropat. Si a înviat a treia zi, după Scripturi. Si S-a înălţat la ceruri si sade de-a dreapta Tatălui. Si iarăsi va să vină cu slavă să judece viii si morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârsit. Si întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl si cu Fiul este închinat si slăvit, Care a grăit prin prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească si apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Astept învierea morţilor si viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Doamne miluieste ! (de 12 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru ! (o închinăciune)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare ; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult ; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. 

Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor care se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. 

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. 

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întruNumele Domnului ! (de 3 ori)

Apoi, Troparul (Glasul al 4-lea) :

Ca un ascet credincios Sfântului Gherman ai înflorit, asemenea unui trandafir, în Platina; şi, ca un luminător al Ortodoxiei americane, scrierile tale au adus nădejde întregii lumi şi prin acestea ne-ai învăţat dreapta credinţă. O, Fericite Părinte Serafime, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Apoi se zice : Condacul (Glasul al 4-lea) :

Fiind cu totul credincios Maicii lui Dumnezeu, tu i-ai ridicat locaş pe colinele muntelui de lângă Platina şi aici ţi-ai răstignit trupul tău, cu poftele şi patimile sale, prin lupte duhovniceşti, fapt pentru care ai devenit primul Sfânt născut în America, o luminare şi un povăţuitor al Ortodoxiei americane. Pentru aceasta, noi strigăm către tine: Mântuieşte-ne pe noi, prin rugăciunile tale, Dumnezeiescule Serafime, Sfântul nostru Părinte!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi ? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi ? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte ; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât Drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit ; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi ; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie ; Bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda pe mine de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele ; Bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat ; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu : duhul umilit ; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot ; atunci vor pune pe altarul Tău jertfă. 

Condacul 1
Vas ales al lui Hristos, Cuvioase Părinte Serafim, văzând jertfa şi roadele tale bineplăcute lui Dumnezeu, cântare de laudă şi de mulţumire îţi aducem ţie. Privind acum către Domnul Cel înviat, Care stă pe Tronul Slavei Sale, mijloceşti pentru jalnicul nostru neam. Pentru aceasta, noi păcătoşii, strigăm către tine: Bucură-te Sfinte Cuvioase Părinte Serafim, candelă luminătoare a lui Hristos, care luminezi vremurile de pe urmă!

Icosul 1
În vremea călătoriei pământeşti, ai negustorit bogăţiile cele stricăcioase ale acestei lumi pieritoare pentru negrăitele, veşnicele bogăţii ale Împăratului ceresc. Lepădând toate legăturile pământeşti ai căutat să dobândeşti cugetul şi credinţa Sfinţilor Părinţi ai Bisericii Ortodoxe, dăruind acest har, spre mântuirea multora. Cinstind faptele tale, te lăudăm pe tine zicând aşa:
Bucură-te, cel ce ai căutat Adevărul mai presus de toate;
Bucură-te, cel ce ai respins mulţimea de ispite de pe calea cea largă a pierzaniei;
Bucură-te, cel ce înaintea lumii L-ai mărturisit pe Domnul nostru Iisus Hristos;
Bucură-te, cel ce ai defăimat cursele viclene ale vrăjmaşului;
Bucură-te, cel ce ai căutat harul şi luminarea Împărăţiei lăuntrice;
Bucură-te, cel ce ai lepădat pe cele pământeşti şi ai căutat Lumina cea Necreată;
Bucură-te Sfinte Cuvioase Părinte Serafim, candelă luminătoare a lui Hristos, care luminezi vremurile de pe urmă!

Condacul al 2-lea
Văzând amăgirea şi nebunia înţelepciunii trecătoare din această lume, ai ales calea lui Hristos, dobândind adevărata înţelepciune. Şi ca un Fericit Augustin al zilelor noastre, ai căutat să înţelegi apoi tainele Împărăţiei lui Dumnezeu. Iar noi, dorind Împărăţia Lui, împreună cu tine Îi cântăm: Aliluia!

Icosul al 2-lea
Ferindu-te de groaznicul întuneric al apostaziei, ai strigat cu glas de mântuire către lumea cea însetată. Răspunzând la chemarea ta, ţie-ţi cântăm:
Bucură-te, cel ce ai îndreptat calea mântuirii pentru întunecatul om modern;
Bucură-te, smerit slujitor care ai urmat Tradiţia aşa cum ţi-a fost înmânată;
Bucură-te, filosof care ai văzut că istoria stă în Mâinile lui Dumnezeu;
Bucură-te, inimă zdrobită care ai căutat iertarea păcatelor;
Bucură-te, cinstitor al monahilor ortodocşi;
Bucură-te, cel ce ai vădit greşeala lumii celei neprimitoare de Dumnezeu;
Bucură-te Sfinte Cuvioase Părinte Serafim, candelă luminătoare a lui Hristos, care luminezi vremurile de pe urmă!

Condacul al 3-lea
Aflându-te din tinereţe bolnav de o boală netămăduită, ai rugat-o pe Preasfânta Maică a lui Dumnezeu pentru vindecare, pentru a avea astfel vreme să dai roade Dumnezeiescului Ei Fiu. Şi pentru că ai găsit acea milă, cântăm Domnului nostru Iisus Hristos: Aliluia!

Icosul al 3-lea
Găsind osteneala ascetică ca pe un leac de tămăduire, ai fost ridicat la înălţimile duhovniceşti. Iar acum mijloceşti la Veşnicul Judecător al lumii pentru fii tăi duhovniceşti şi pentru toţi cei care îţi cântă ţie unele ca acestea:
Bucură-te, cel ce te-ai curăţit prin suferinţe;
Bucură-te, cel ce ai căutat milă de la Maica Domnului pentru a-i face Lucrarea Fiului ei;
Bucură-te, cel ce ai căutat să mergi pe îngusta cale care duce la Viaţă;
Bucură-te, cel ce, deosebit de legiuitorii din vechime, ai ajutat pe alţii să meargă pe calea aceasta;
Bucură-te, cel ce străluceşti în lumina Împărăţiei Cerurilor;
Bucură-te, cel ce cu smerenie ţi-ai primit locul în rândul Drepţilor, dăruit ţie de Sfânta Treime;
Bucură-te Sfinte Cuvioase Părinte Serafim, candelă luminătoare a lui Hristos, care luminezi vremurile de pe urmă!

Condacul al 4-lea
Fiind născut pe un pământ despărţit de adevărul mântuitor al Ortodoxiei, te-ai nevoit să arăţi Apusului ai săi Sfinţi Părinţi, ca o candelă pentru ieşirea din greşeală! Iar noi, folosindu-ne de ostenelile tale, împreună aducem cântare Sfintei Treimi cântând: Aliluia!

Icosul al 4-lea
Luând pildă în tinereţea ta de la făcătorul de minuni al zilelor noastre, Sfântul Ioan Maximovici din San Francisco, care mântuia sufletele ca un Sfânt Martin din Tours, ai urmat exemplul său prin dragostea pentru Sfinţii Apusului pentru care auzi de la noi:
Bucură-te, cel ce ai slăvit pe Sfinţii lui Dumnezeu, precum pe Sfântul Grigorie din Tours;
Bucură-te, cel ce ai urmat calea cea dreaptă ca şi Sfântul Gherman din Alaska;
Bucură-te, cel ce multora ai arătat calea către Împărăţia Cerurilor, ca şi Sfântul Inochentie;
Bucură-te, vas sfânt născut pe pământul lumii noi, precum Sfântul Petru Aleutul;
Bucură-te, lumină a noilor ţinuturi, precum Sfântul Ioan Maximovici;
Bucură-te, Sfânt păzitor al celor Sfinte, precum Părintele Gherasim de Alaska;
Bucură-te Sfinte Cuvioase Părinte Serafim, candelă luminătoare a lui Hristos, care luminezi vremurile de pe urmă!

Condacul al 5-lea
Văzând pe mulţi din jurul tău căzând în greşealele cele de-a dreapta şi cele de-a stânga, te-ai hotărât să urmezi Sfânta Cale Împărătească care duce către Împărăţia Adevărului. Iar noi, încercând să mergem pe urmele tale, lăudăm pe Domnul cu această cântare: Aliluia!

Icosul al 5-lea
Dorind să înţelegi cum poate cineva să-i rămână credincios lui Hristos într-o vreme când dragostea multora s-a răcit, ai aflat că numai suferinţa răbdată cu zdrobirea inimii pentru Hristos duce spre mântuire. Iar noi, gemând de durere, strigăm:
Bucură-te, păstor care ai învăţat în cuvânt şi în faptă;
Bucură-te, creştin adevărat, care ai luat crucea urmând pe Hristos;
Bucură-te, învăţător care ai fost învăţat de Sfinţi;
Bucură-te, pildă a cumpătării duhovniceşti;
Bucură-te, cel ce ai osândit rătăcirile compromisului;
Bucură-te, om înţelegător, care ai mustrat pe fariseii vremurilor de pe urmă;
Bucură-te Sfinte Cuvioase Părinte Serafim, candelă luminătoare a lui Hristos, care luminezi vremurile de pe urmă!

Condacul al 6-lea
Necrezând propriei înţelepciuni, ai căutat Dumnezeieştile şi de viaţă dătătoarele învăţături ale Sfinţilor Părinţi. Iar acum că te-ai desăvârşit întru acele învăţături, roagă-te Domnului Iisus, ca să ne putem feri de propria înţelegere, chemându-L pe El şi strigând: Aliluia!

Icosul al 6-lea
Aflând că erai cetăţean al altui Sion, te-ai lăsat altoit în viţa cea adevărată a Ortodoxiei. Şi urmându-i pe cei ce te-au învăţat, Harul lui Dumnezeu ţi-a copleşit viaţa. Iar noi, mare trebuinţă având de asemenea hrană, îţi cântăm acestea:
Bucură-te, fiu adoptiv al Sfintei Rusii;
Bucură-te, ucenic al Părinţilor Filocaliei;
Bucură-te, atlet al frăţiei ortodoxe;
Bucură-te, următor al Sinoadelor Ecumenice;
Bucură-te, cinstitor al Martirilor;
Bucură-te, întâiule Sfânt născut al pământului celui nou;
Bucură-te Sfinte Cuvioase Părinte Serafim, candelă luminătoare a lui Hristos, care luminezi vremurile de pe urmă!

Condacul al 7-lea
Iubind Raiul lui Dumnezeu mai presus de pământul cel trecător, ai căutat să deprinzi calea monahală a silirii sufletului a căuta cele înalte. Stând la Picioarele Domnului şi ascultând Cuvintele Lui, ai luat partea cea bună. Iar noi alergând după multe lucruri, dor ne este să strigăm cu tine Domnului: Aliluia!

Icosul al 7-lea
Căutând să-ţi mântuieşti sufletul ca un smerit monah, ai fost slăvit dincolo de atingerea patimii. Iar noi, jefuiţi de vrăjmaşi şi de patimi, implorăm ale tale rugăciuni prin laude ca acestea:
Bucură-te, cel ce ai căutat să aduci omului pieritor al zilelor noastre, mireasma vieţii monahale;
Bucură-te, cel ce ai chemat pe oameni la o Tebaidă americană;
Bucură-te, iubitor al locuitorilor deşertului din Egipt;
Bucură-te, ziditor în inima ta al unui Munte Athos;
Bucură-te, următor al Sfântului Ioan Înaintemergătorul care strigi lumii din pustie;
Bucură-te, cinstitor al Noilor Martiri, înaintemergători ai monahilor vremurilor de pe urmă;
Bucură-te Sfinte Cuvioase Părinte Serafim, candelă luminătoare a lui Hristos, care luminezi vremurile de pe urmă!

Condacul al 8-lea
Înţelegând că cunoaşterea acestei lumi duce numai la moarte, ai primit hirotonia întru preoţie din mâinile moştenitorului Tradiţiei de la Optina, Sfântul Episcop Nektarie Kontzevitch. Şi slujind ca preot, cu adevărat unul după lege, ai adus pe mulţi la dreapta credinţă prin apele Botezului. Împreună cu ei, cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8-lea
Cautând să unifici evlavia credinţei adevărate cu înţelegerea raţională, ai scris nenumărate cărţi şi articole pentru a propovădui Cuvântul Ortodox unei epoci în declin. Ca preot ai hrănit pe credincioşi cu Preasfântul Trup şi Sânge al lui Hristos. Ai săturat astfel pe cei flămânzi după duhovnicie ai zilelor tale, cu trupul şi cu duhul. Iar noi, îndrăznind să ne înălţăm cu tine, strigăm:
Bucură-te, atlet al Ortodoxiei;
Bucură-te, ostaş ce luptă cu sabia ascuţită cu două tăişuri a Cuvântului lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce ai defăimat minciuna evoluţionismului;
Bucură-te, sustinătorule al măreţiei Creaţiei lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce nu te-ai încrezut în raţiunea omenească;
Bucură-te, slăvire a Logosului;
Bucură-te Sfinte Cuvioase Părinte Serafim, candelă luminătoare a lui Hristos, care luminezi vremurile de pe urmă!

Condacul al 9-lea
Cunoscând că ai trebuinţă să-ţi pregăteşti sufletul pentru moarte, cu pocăinţă ai căutat învăţăturile Sfinţilor Părinţi despre despărţirea sufletului din această vale a amăgirii. Iar noi căutând iertare de la Hristos, lăudăm Mila Lui şi cântăm: Aliluia!

Icosul al 9-lea
Înţelegând că omul trebuie să dea seama de orice gând, cuvânt şi faptă, ai prevenit o generaţie nechibzuită de Judecata ce va să vină. Iar noi, cutremurându-ne din pricina păcatelor noastre, te lăudăm zicând aşa:
Bucură-te, învăţătorule al Adevărului;
Bucură-te, întărirea celor slabi;
Bucură-te, smerirea celor mândri;
Bucură-te, chemare la pocăinţă;
Bucură-te, mijlocitor către Născătoarea de Dumnezeu;
Bucură-te, rugător înaintea Treimii;
Bucură-te Sfinte Cuvioase Părinte Serafim, candelă luminătoare a lui Hristos, care luminezi vremurile de pe urmă!

Condacul al 10-lea
Văzând lumea cufundându-se neîncetat în nebunie şi necredinţă, ai grăit despre apropiata Judecată a lui Dumnezeu asupra omenirii celei rătăcite. Iar noi, îngroziţi de lipsa noastră de credinţă, cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 10-lea
Având dragoste pentru toţi cei iubiţi ai lui Hristos, ai cinstit pe Sfânta Sa Maică, căutând ajutorul ei în vreme de încercare. Iar noi, minunându-ne de credinţa şi îndelunga ta răbdare, strigăm către Maica lui Dumnezeu:
Bucură-te, Fecioară Sfântă, care degrabă răspunzi la rugăciuni;
Bucură-te, acoperământul celor îndureraţi;
Bucură-te, nădejdea celor pierduţi;
Bucură-te, balsam al celor răniţi;
Bucură-te, Maica creştinilor;
Bucură-te, ajutătoare a Cuviosului Serafim;
Bucură-te Sfinte Cuvioase Părinte Serafim, candelă luminătoare a lui Hristos, care luminezi vremurile de pe urmă!

Condacul al 11-lea
Fiind al Sfintei Rusii nou fiu şi văzând acel pământ jefuit de vrajmaşi fără Dumnezeu, te-ai străduit a ţine în viaţă Sfânta Rusie într-un nou pământ. Iar Dumnezeu ţi-a răsplătit osteneala, făcându-ţi lumânarea de Paşti luminătoare a îndureratei Sfinte Rusii. Văzând aceasta, strigăm către Împăratul Cerului: Aliluia!

Icosul al 11-lea
Cinstind credinţa cea adâncă şi străveche a poporului ortodox rus, ai grăit despre învierea Sfintei Rusii şi ai ajuns astfel candelă luminătoare care luminează toată lumea. Cu adevărat ai fost printre primele roade ale proorociei celei mari a Sfântului Serafim, a descoperirii credinţei ortodoxe de către lumea întreagă. Cinstind credinţa şi înainte-vederea ta, strigăm:
Bucură-te, rod nou al unui străvechi pom;
Bucură-te, sămânţă a noii primăveri;
Bucură-te, Prooroc al Învierii;
Bucură-te, atlet al Noilor Martiri;
Bucură-te, ostaş al Oştirii lui Hristos;
Bucură-te, unealtă a Dumnezeieştii Pronii;
Bucură-te Sfinte Cuvioase Părinte Serafim, candelă luminătoare a lui Hristos, care luminezi vremurile de pe urmă!

Condacul al 12-lea
În timpul vieţii tale în trup, stăruitor ai căutat pe Hristos Domnul. Iar în vremea despărţirii de această viaţă amăgitoare, trimisu-ţi-a Domnul mari suferinţe trupeşti pentru a-ţi pregăti sufletul pentru veşnicie, pricinuindu-ţi astfel multe minuni prin sfinţirea ta. Iar acum că te-ai desăvârşit în Împărăţia cea cerească, roagă-te pentru noi, ca toţi să venim la Hristos cântând: Aliluia!

Icosul al 12-lea
Căile Domnului sunt nesocotite de om, care a ridicat braţele împotriva Creatorului şi Bisericii Sale. Văzând acestea, ne-ai înştiinţat să fim tari în încercările care ne stau înainte, zicând „E mai târziu decât credeţi!” Căutând rugăciunile tale, strigăm:
Bucură-te, prevenire împotriva căldiciei;
Bucură-te, tăria celor slabi;
Bucură-te, văditorul ereziilor încurcate;
Bucură-te, susţinător al adevărului Ortodoxiei;
Bucură-te, lumina întru întuneric;
Bucură-te, lumină a lui Hristos;
Bucură-te Sfinte Cuvioase Părinte Serafim, candelă luminătoare a lui Hristos, care luminezi vremurile de pe urmă!

Condacul al 13-lea (acest condac se zice de trei ori)
O, al nostru Sfânt Părinte Serafim, la îngroparea ta, Episcopul Nectarie ne-a îndemnat să căutăm mijlocirile tale. Apoi, la 40 de zile după moartea ta, el ţi-a cântat cântare de laudă, numărându-te astfel printre Sfinţi. Mulţi au trecut cu vederea aceasta pâna ce, după 16 ani, ai fost numit „Cuvios”. Acum ştim că veşnic cânţi lui Dumnezeu: Aliluia!  

Apoi iarăşi se zice  Icosul întâi
În vremea călătoriei pământeşti, ai negustorit bogăţiile cele stricăcioase ale acestei lumi pieritoare pentru negrăitele, veşnicele bogăţii ale Împăratului ceresc. Lepădând toate legăturile pământeşti ai căutat să dobândeşti cugetul şi credinţa Sfinţilor Părinţi ai Bisericii Ortodoxe, dăruind acest har, spre mântuirea multora. Cinstind faptele tale, te lăudăm pe tine zicând aşa:
Bucură-te, cel ce ai căutat Adevărul mai presus de toate;
Bucură-te, cel ce ai respins mulţimea de ispite de pe calea cea largă a pierzaniei;
Bucură-te, cel ce înaintea lumii L-ai mărturisit pe Domnul nostru Iisus Hristos;
Bucură-te, cel ce ai defăimat cursele viclene ale vrăjmaşului;
Bucură-te, cel ce ai căutat harul şi luminarea Împărăţiei lăuntrice;
Bucură-te, cel ce ai lepădat pe cele pământeşti şi ai căutat Lumina cea Necreată;
Bucură-te Sfinte Cuvioase Părinte Serafim, candelă luminătoare a lui Hristos, care luminezi vremurile de pe urmă!

Şi  Condacul întâi
Vas ales al lui Hristos, Cuvioase Părinte Serafim, văzând jertfa şi roadele tale bineplăcute lui Dumnezeu, cântare de laudă şi de mulţumire îţi aducem ţie. Privind acum către Domnul Cel înviat, Care stă pe Tronul Slavei Sale, mijloceşti pentru jalnicul nostru neam. Pentru aceasta, noi păcătoşii, strigăm către tine: Bucură-te Sfinte Cuvioase Părinte Serafim, candelă luminătoare a lui Hristos, care luminezi vremurile de pe urmă!

După aceasta, se zice această:

RUGĂCIUNE

O, Sfinte Cuvioase Serafim, Părintele nostru, viaţa ţi-ai petrecut-o după Porunca lui Hristos şi, lepădându-te de tine, ţi-ai luat crucea şi I-ai urmat Lui. Astfel făcând, ai dat multă roadă pentru secerişul Domnului. Rugămu-te, roagă-te Domnului pentru noi, fiii tăi duhovniceşti, care vieţuiesc într-o epocă a necredinţei şi a vrăjmăşiei faţă de deplinul adevăr! Roagă-te ca Hristos, Dumnezeul nostru, să ne întarească şi să ne dea înţelepciunea şi credinţa de care avem nevoie pentru a răzbate prin încercările ce ne stau în faţă! Roagă-te pentru familiile şi prietenii noştri, vii sau morţi! Roagă-te ca ochii sufletelor noastre să se deschidă zărind Dumnezeiasca şi adevărata Evanghelie a Domnului, Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ca astfel să dobândim înlăuntrul nostru pe Sfântul Duh! Roagă-te ca în ziua cea nesfârşită, toţi să putem locui cu tine în fericire în Împărăţia Cerurilor, împreună cu toţi Sfinţii. Roagă-te Maicii lui Dumnezeu să stăruie pe lângă Fiul său, ca să Se milostivească spre noi! Că preaslăvită şi fără de sfârşit este Împărăţia Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!

Şi apoi se face :

Otpustul

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile PreaCuratei Maicii Tale, ale Cuviosului Părintelui nostru, Serafim Rose şi ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin!

NOTĂ :

Troparul şi Condacul au fost traduse din limba Engleză şi editate de Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruş

Surse bibliografice :

 1. https://www.crestinortodox.ro/acatiste/acatistul-sfantului-serafim-rose-platina-91001.html ;
 2. http://www.cuvantul-ortodox.ro/wp-content/uploads/2011/09/Serafim-Rose.jpg ;
 3. https://cuvseraphimrose.wordpress.com/acatistul/ ;
 4. http://www.dervent.ro/rugaciuni.php?cID=cat-rugaciuni-acatiste&rID=00033-ACATISTUL_SF_CUVIOSULUI_PARINTELE_NOSTRU_SERAFIM_ROSE_PLATINA ;
 5. http://www.cuvantul-ortodox.ro/parintele-serafim-rose-2-septembrie-model-de-marturisire-pozitiva-a-credintei-in-duhul-autentic-ortodox/ ;
 6. http://www.cuvantul-ortodox.ro/acatistul-parintelui-serafim-rose-2-septembrie/ ;
 7. http://www.ortodoxia.md/2015/08/2015-08-29-18-29-26/ ;
 8. https://multumesc.mobi/2015/05/29/acatistul-sfantului-parintelui-nostru-cuviosul-serafim-rose-din-platina/ ;
 9. http://www.ortodoxnet.ro/acatiste/acatistul-sfantului-cuviosului-parintele-nostru-serafim-rose-din-platinei/ ;
 10. http://www.angelfire.com/planet/parastos/akathistrose.html ;
 11. https://www.akathists.com/blessed-father-seraphim-rose/akathist ;
 12. https://res.cloudinary.com/akathists-com/image/upload/w_291,q_auto,f_auto,dpr_auto/v1510381261/fr-seraphim-rose.jpg ;
 13. https://ia800603.us.archive.org/25/items/FericitulSerafimRoseTroparulCondaculSiAcatistul2009/FericitulSerafimRose.TroparulCondaculSiAcatistul2009.pdf

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web la WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat asta: