ACATISTUL SFÂNTULUI CUVIOS CHIRIAC DE LA TAZLĂU

(9 Septembrie)

Rugăciunile începătoare

De este preot, începe aşa:

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi ! Doamne, curăţeşte păcatele noastre ! Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre ! Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău !

Doamne miluieşte ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Tatǎl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău ! Vie Împărăţia Ta ! Facă-se Voia Ta ! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri ! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean ! Amin !

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca un Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi !

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit ; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău ; toţi lucrul mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului si al pământului, al tuturor celor văzute si nevăzute. Si întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii ; lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut,

Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii si pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri si S-a întrupat de la Duhul Sfânt si din Fecioara Maria si S-a făcut om. Si S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit si s-a îngropat. Si a înviat a treia zi, după Scripturi. Si S-a înălţat la ceruri si sade de-a dreapta Tatălui. Si iarăsi va să vină cu slavă să judece viii si morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârsit. Si întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl si cu Fiul este închinat si slăvit, Care a grăit prin prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească si apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Astept învierea morţilor si viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Doamne miluieste ! (de 12 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru ! (o închinăciune)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare ; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult ; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. 

Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor care se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. 

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. 

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întruNumele Domnului ! (de 3 ori)

Apoi, Troparul Sfântului Cuvios Chiriac de la Tazlău (Glasul 1) :

De dragostea lui Hristos fiind înflăcărat, viaţă sihăstrească ai petrecut în peştera din Măgura Tazlăului, pe Dumnezeu slăvind şi pe diavoli biruind. Pentru aceasta, cu credinţă te lăudam pe tine Cuvioase Chiriac, Părintele nostru!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Apoi se zice : Condacul Sfântului Cuvios Chiriac de la Tazlău (Glasul 1) :

Despărţindu-te din tinereţe de lume, ai plecat cu binecuvântare din casa părintească şi ai intrat să slujeşti în Casa Domnului la Mânăstirea Tazlău, unde te-ai făcut călugar iscusit şi, mai apoi, pustniciei te-ai dat, făcându-te vas ales al Duhului. De aceea, într-un glas îţi strigăm: Bucură-te, Sfinte Cuvioase Parinte Chiriac, podoaba Moldovei şi lauda sihaştrilor!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi ? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi ?

Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte ; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât Drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit ; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi ; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie ; Bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda pe mine de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele ; Bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat ; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu : duhul umilit ; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot ; atunci vor pune pe altarul Tău jertfă. 

Condacul 1
Cu evlavie adâncă să-l cinstim pe Cuviosul Chiriac, cel care s-a nevoit în Măgura Tazlăului, petrecând viață îngerească, făcându-se podoaba sihaștrilor și neîncetat cântându-i lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 1
Din tinerețe părăsind lumea cea deșartă, cu evlavie ai slujit lui Dumnezeu; pentru aceasta cu laude te cinstim:
Bucură-te, că de tânăr ai intrat în Mănăstirea Tazlăului,
Bucură-te, iubitorule de feciorie,
Bucură-te, odihna celor împovărați cu necazuri,
Bucură-te, luminarea celor puțin credincioși,
Bucură-te, mijlocitorul nostru în rugăciune către Hristos,
Bucură-te, pildă de rugăciune,
Bucură-te, îndemnător al viețuitorilor din pustie,
Bucură-te, fierbinte rugător pentru toți credincioșii,
Bucură-te, cel ce ai ales sărăcia de bunăvoie,
Bucură-te, vindecarea rănilor sufletești,
Bucură-te, mângâierea orfanilor și a văduvelor,
Bucură-te, Cuvioase Chiriac, Părintele nostru!
Condacul al 2-lea
Frumos la chip, curat la suflet, cu palmele bătătorite de muncă, te-ai făcut vas ales al Duhului Sfânt, Cuvioase, și sporind în viața duhovnicească, te-ai învrednicit a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 2-lea
Nevoindu-te în ascuns, fața ta s-a arătat luminoasă, strălucind fecioria trupului și a minții. De aceea, duhovnicul tău te-a găsit vrednic de călugărie, pentru aceasta și noi îți cântăm:
Bucură-te, cel ce ai sorbit învățătura bătrânilor duhovnici;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale mulți bolnavi dobândeau vindecare,
Bucură-te, că pe mulți i-ai liniștit de bântuielile nevăzuților vrăjmași,
Bucură-te, că nu ai fost nepăsător față de harul ce era întru tine,
Bucură-te, că neîncetat ai sporit în trăirea duhovnicească,
Bucură-te, că pustnicilor din Tebaida te-ai asemănat,
Bucură-te, că i-ai cercetat pe românii din Ardeal, apărându-i de învățăturile greșite,
Bucură-te, că de mari daruri te-ai învrednicit,
Bucură-te, că sfintele tale moaște de Sfântul Mitropolit Dosoftei au fost sărutate,
Bucură-te, că ți-ai aflat odihna în biserica Mănăstirii Tazlău,
Bucură-te, că ai trăit în vremuri de adâncă evlavie,
Bucură-te, că ai strălucit ca un adevărat vas al lui Dumnezeu,
Bucură-te, Cuvioase Chiriac, Părintele nostru!
Condacul al 3-lea
Cel ce de mâinile preoților, la hirotonie, ai fost purtat în jurul Sfintei Mese și din gura arhiereului ai auzit cuvintele: „Primește odorul acesta și îl păstrează pe el”, te-ai învrednicit de mari daruri, pentru care I-ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 3-lea
Curăția trupului și a minții tale, Cuvioase, a strălucit ca diamantul de rouă când răsare soarele. Pentru aceasta toți îți cântăm:
Bucură-te, temătorule de Dumnezeu,
Bucură-te, cel ce ai luat îndrăzneală către Hristos, Stăpânul făpturii,
Bucură-te, că din copilărie ai avut înțelepciunea bătrânului,
Bucură-te, că neîncetat ai lucrat poruncile lui Hristos,
Bucură-te, cel ce toate încercările le-ai răbdat,
Bucură-te, că, prin tăierea voii, smerita cugetare ai dobândit,
Bucură-te, că pustia liniștea apropierii de Dumnezeu ai socotit-o,
Bucură-te, că în tine smerenia a rodit,
Bucură-te, chip al blândeții,
Bucură-te, icoană a nevoinței,
Bucură-te, că prin post și rugăciune pe cel viclean l-ai rușinat,
Bucură-te, cel ce totdeauna rugăciunea inimii ai murmurat,
Bucură-te, Cuvioase Chiriac, Părintele nostru!
Condacul al 4-lea
Iubitorilor de Biserică, însetați de adevăr, veniți în Mănăstirea Tazlău, zidirea Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, să-L preaslăvim pe Dumnezeu cântându-I, împreună cu Sfântul Chiriac, laudă: Aliluia!
Icosul al 4-lea
Din copilărie fiind iubitor de feciorie, neiubitor de arginți, dar iubitor de săraci, având milă și de cei împovărați cu patimi, te cinstim, Cuvioase Chiriac, cu laude ca acestea:
Bucură-te, postitorule asemenea cu Înaintemergătorul și Botezătorul Ioan,
Bucură-te, lauda Mănăstirii Tazlău,
Bucură-te, cel ce ai avut mulțime de ucenici în munții Neamțului,
Bucură-te, cel ce ai fost cinstit de Sfântul Mitropolit Dosoftei;
Bucură-te, cel ce, asemeni muntelui Ceahlău, te-ai ridicat spre cer,
Bucură-te, cel ce în Măgura Tazlăului ai fost luminat de soarele Hristos
Bucură-te, iubitorule de liniște,
Bucură-te, cel ce toate le-ai părăsit pentru dragostea lui Hristos,
Bucură-te, cel ale cărui fapte sunt cinstite de credincioși,
Bucură-te, cel ce și în firul ierbii ai văzut lucrarea lui Dumnezeu,
Bucură-te, cel ce în glasul păsărilor ai ascultat slava adusă lui Dumnezeu,
Bucură-te, cel ce te-ai făcut mlădiță a viței Hristos,
Bucură-te, Cuvioase Chiriac, Părintele nostru!
Condacul al 5-lea
În curgerea apei Tazlăului ai văzut vremelnicia acestei vieți și ți-ai pregătit sufletul pentru călătoria cea mare, cântându-l lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 5-lea
Cel ce din copilărie ai coborât, Cuvioase, din satul Mesteacăn cu dorul de a te închina în Sfânta Mănăstire Tazlău și a primi binecuvântare de la sihaștrii cei ce locuiau în bordeie și în peșteri, învrednicește-ne și pe noi de aceste laude:
Bucură-te, cel ce ai primit preoția ca ascultare,
Bucură-te, că evlavie adâncă ai avut către Născătoarea de Dumnezeu,
Bucură-te, cel ce ai fost stavilă dușmanilor credinței,
Bucură-te, cel ce te-ai hrănit cu fructe sălbatice,
Bucură-te, cel ce din înălțimea Măgurei priveai măreția sfântului locaș,
Bucură-te, cel ce ai slujit în altarul închinat Nașterii Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu,
Bucură-te, că în rugăciune îndelung petreceai,
Bucură-te, că tuturor mila lui Dumnezeu vesteai,
Bucură-te, că tuturor dreapta judecată și bunătatea lui Dumnezeu arătai
Bucură-te, că suferințele trupești prin răbdare le-ai biruit,
Bucură-te, că te-ai făcut pildă de viețuire tuturor,
Bucură-te, că trândăvia somnului ai lepădat-o,
Bucură-te, Cuvioase Chiriac, Părintele nostru!
Condacul al 6-lea
N-ai socotit, Cuvioase, repejunile Tazlăului stavilă în calea rugăciunii, atunci când coborai din munți la vreme de noapte, și te bucurai că nu slăbește duhul rugăciunii tale și al fraților care, însetați de slujbele de noapte, cântau împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 6-lea
Având în suflet credința, nădejdea și dragostea, ai venit, Cuvioase, aici, unde au călcat pașii Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, și unde, ca într-o temniță, ți-ai răstignit patimile cele pierzătoare de suflet, pentru aceasta auzi de la noi unele ca acestea:
Bucură-te, cel ce apropiindu-te de asfințitul vieții ai plâns pentru puținătatea rugăciunii,
Bucură-te, cel ce ai ascultat chimvalul sfințit din turnul mănăstirii la vremea rugăciunii,
Bucură-te, cel ce ai îndepărtat duhul cel rău care te ispitea,
Bucură-te, cel ce tinerețea ai trăit-o cu înțelepciunea bătrâneții;
Bucură-te, cel ce ai alinat durerile bătrânilor,
Bucură-te, cel ce ai îndulcit suferințele orfanilor,
Bucură-te, ocrotitorul văduvelor,
Bucură-te, cel ce i-ai mustrat pe cei necredincioși,
Bucură-te, vrednicule slujitor al Altarului,
Bucură-te, că pe mulți i-ai ajutat cu rugăciunile tale,
Bucură-te, că Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea,
Bucură-te, rod binecuvântat al dreptcredincioșilor tăi părinți,
Bucură-te, Cuvioase Chiriac, Părintele nostru!
Condacul al 7-lea
În fața Sfântului Jertfelnic, cu multă cuvioșie ai ținut în mâinile tale pe Mielul lui Dumnezeu și i-ai împărtășit pe credincioși, care îl lăudau pe Dumnezeu cântând: Aliluia!
Icosul al 7-lea
În peștera umedă și rece pe timp de vară sau de iarnă, la adăpost de crivăț și de fiarele pădurii, te încălzeai și te hrăneai cu rugăciunea pentru sufletele credincioșilor, pentru aceasta și noi îți strigăm:
Bucură-te, cel ce ai privegheat sfârșitul multor monahi și mireni;
Bucură-te, cel ce prin Taina Sfântului Botez i-ai unit pe prunci cu Hristos,
Bucură-te, cel ce pe cărările de munte neîncetat aduceai laudă Creatorului,
Bucură-te, cel ce ai apărat de tâlhari Mănăstirea Tazlăului,
Bucură-te, cel ce ai stins focul necucernic din mintea mirenilor și a monahilor,
Bucură-te, cel ce ai netezit cu picioarele tale cărările ce duceau la schitul cel ars din vechime,
Bucură-te, cel ce ai slujit acolo unde a căzut săgeata Sfântului Ștefan cel Mare,
Bucură-te, că te odihnești în biserica unde te-ai răstignit în cămașa de nuntă;
Bucură-te, cel ce în mireasma rugăciunii ți-ai încredințat sufletul în mâinile lui Hristos,
Bucură-te, că faptele tale cele bune ți-au fost scrise în cartea vieții,
Bucură-te, parfum binemirositor al virtuților,
Bucură-te, cel ce slava omenească ai socotit-o întristare și durere, deșertăciune,
Bucură-te, Cuvioase Chiriac, Părintele nostru!
Condacul al 8-lea
Cel ce pleava necredinței ai vânturat-o cu adevărul credinței ortodoxe și grâul de neghină l-ai ales, dreptatea ai binecuvântat, fărădelegea ai osândit, pe diavolul l-ai îndepărtat cu rugăciunile tale, Cuvioase, și cu bună credință I-ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 8-lea
Roagă-te, Cuvioase, să se depărteze de la noi tot necazul, toată boala aducătoare de moarte, tot păcatul, care ca o frânghie se înfășoară în jurul nostru, pentru ca în ziua judecății răspuns bun să avem și pe tine să te lăudăm cântând:
Bucură-te, podoaba călugărilor,
Bucură-te, luceafăr preafrumos,
Bucură-te, cel ce ne-ai dăruit pildă de viețuire,
Bucură-te, iubitorule de tăcere,
Bucură-te, cel ce ne-ai predicat prin faptele și trăirea ta,
Bucură-te, cel ce ne ferești de nălucirile din timpul nopții,
Bucură-te, cel ce te-ai adăugat cetelor sfinților,
Bucură-te, cel ce potolești mânia celor cu nărav de fiară,
Bucură-te, cel ce aduni bunătatea și o reverși peste cei răi,
Bucură-te, mângâierea celor asupriți,
Bucură-te, pavăza Ortodoxiei împotriva ereticilor,
Bucură-te, fericit crin al Moldovei,
Bucură-te, Cuvioase Chiriac, Părintele nostru!
Condacul al 9-lea
De multe boli trupești și de duhurile care umblă prin locuri pustii și fără de apă i-ai izbăvit, Părinte, pe cei care au cerut ajutorul lui Hristos, pentru aceasta îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 9-lea
Celui ce cu umilință și cu multă credință a primit darul vindecărilor și al rugăciunii de foc să-i aducem cântarea aceasta:
Bucură-te, bob de grâu care ai adus rod bogat,
Bucură-te, că ai intrat pe ușa cea strâmtă și cu chinuri,
Bucură-te, că neclintit ai păstrat îngerescul chip de monah,
Bucură-te, risipitorule de furtună și grindină,
Bucură-te, puterea voinței,
Bucură-te, ramură de iasomie binemirositoare,
Bucură-te, sihastrule al Moldovei,
Bucură-te, ridicarea celor îngenuncheați de patimi,
Bucură-te, luminătorul Tazlăului,
Bucură-te, stavila clevetirilor,
Bucură-te, întărirea celor slabi,
Bucură-te, cel ce ai rupt mrejele celui viclean,
Bucură-te, Cuvioase Chiriac, Părintele nostru!
Condacul al 10-lea
Ca o icoană a adevărului ai strălucit, Cuvioase, pe tâmpla Bisericii lui Hristos și, prin înfrânare, ai biruit patimile trupești. De aceea credincioșii, cu multă evlavie, pășesc pe cărările străbătute de tine, pentru a-I cânta lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 10-lea
Ca unul care ai îndepărtat lenea și mândria, ai fost ales vas de multă cinste al neamului nostru, Cuvioase. Pentru aceasta și noi îți cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, iubitorule de lumină,
Bucură-te, că necontenit ai fost în nevoință,
Bucură-te, cel ce ai așteptat întâlnirea cu Marele Arhiereu, Hristos,
Bucură-te, că te-ai străduit în propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu,
Bucură-te, cel ce ai fost păstor de suflete pentru turma lui Hristos,
Bucură-te, pildă de iubire,
Bucură-te, cel ce ai învins mânia celor potrivnici,
Bucură-te, mângâierea părinților tăi trupești,
Bucură-te, că mereu te rogi pentru mântuirea noastră,
Bucură-te, râvnitorule către cele sfinte,
Bucură-te, lauda pământului Moldovei,
Bucură-te, izvor de înțelepciune,
Bucură-te, Cuvioase Chiriac, Părintele nostru!
Condacul al 11-lea
Coborând din munte sâmbăta seara, în lumina palidă a lumânărilor, priveghere de toată noaptea săvârșeai. Iar a doua zi, împreună cu părinții mănăstirii, Sfânta Liturghie săvârșeai, unindu-te cu Hristos și cântându-l lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 11-lea
Cu binecuvântarea starețului, Cuvioase Părinte, luai hrană pâine și fructe uscate și te întorceai în pustie; pentru aceasta și noi îți cântăm:
Bucură-te, că după plecarea ta în pustie frații rămâneau întăriți sufletește,
Bucură-te, că ai fost bun lucrător la secerișul cel duhovnicesc,
Bucură-te, apă limpede de munte din care mulți s-au adăpat,
Bucură-te, cel ce pentru păcatele fraților lacrimi ai vărsat,
Bucură-te, că pe bătrâni i-ai mângâiat,
Bucură-te, că mulți bătând la ușa sufletului tău au primit ajutor,
Bucură-te, cel ce cu rugăciunea neîncetată ai alungat cetele diavolilor,
Bucură-te, că mâhnirea fraților în bucurie ai prefăcut-o,
Bucură-te, cel ce fapta bună cu smerenia ai împletit-o,
Bucură-te, că pe eretici mincinoși i-ai arătat,
Bucură-te, că piatra goală și rece drept pat ți-a slujit,
Bucură-te, că adâncurile înțelepciunii lui Dumnezeu le-ai cercetat,
Bucură-te, Cuvioase Chiriac, Părintele nostru!
Condacul al 12-lea
Iubitorilor de Hristos și nevoință, veniți să-l lăudăm pe sihastrul sihaștrilor, pe Chiriac cel ce s-a făcut pildă nouă tuturor, răsărind ca o floare de colț pe înălțimile munților, pentru aceasta să-I cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 12-lea
Când ai primit, Cuvioase, vestea întoarcerii în pământul din care ai fost luat, pe buzele tale tremura rugăciunea lui Iisus: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul” pentru aceasta te cinstim cântând așa:
Bucură-te, cel ce de mai înainte ți-ai cunoscut sfârșitul,
Bucură-te, cel ce ai biruit lucrarea îngerilor căzuți,
Bucură-te, ajutătorul și îndreptătorul păcătoșilor,
Bucură-te, cel ce ai apărat turma lui Hristos de lupii cei răpitori,
Bucură-te, cel ce prin credința ta duhurile ai deosebit,
Bucură-te, râu de apă vie care ai adăpat mulțimile credincioșilor,
Bucură-te, cel ce ai arătat calea izbăvirii de păcate,
Bucură-te, cel ce ai fost hrănit cu învățăturile cele sfinte,
Bucură-te, că privind la apusul soarelui ai cugetat la sfârșitul tău,
Bucură-te, cel ce în pustie ai plâns durerile noastre,
Bucură-te, cel ce ai fost prieten bun al împăratului durerilor,
Bucură-te, cel ce pe Sfântul Voievod Ștefan cel Mare pururea l-ai pomenit în rugăciunile tale,
Bucură-te, Cuvioase Chiriac, Părintele nostru!
Condacul al 13-lea (acest Condac se zice de 3 ori):
O, Preacuvioase Părinte, iubitor de pustie și de oameni, răbdătorule în nevoință, izbăvitorule de boli și de sărăcie sufletească, primește de la noi laudele acestea, pe care cu dragoste le aducem ție, și roagă-te pentru noi, cei ce-l cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!
Apoi iarăşi se zice Icosul întâi:

Din tinerețe părăsind lumea cea deșartă, cu evlavie ai slujit lui Dumnezeu; pentru aceasta cu laude te cinstim:
Bucură-te, că de tânăr ai intrat în Mănăstirea Tazlăului,
Bucură-te, iubitorule de feciorie,
Bucură-te, odihna celor împovărați cu necazuri,
Bucură-te, luminarea celor puțin credincioși,
Bucură-te, mijlocitorul nostru în rugăciune către Hristos,
Bucură-te, pildă de rugăciune,
Bucură-te, îndemnător al viețuitorilor din pustie,
Bucură-te, fierbinte rugător pentru toți credincioșii,
Bucură-te, cel ce ai ales sărăcia de bunăvoie,
Bucură-te, vindecarea rănilor sufletești,
Bucură-te, mângâierea orfanilor și a văduvelor,
Bucură-te, Cuvioase Chiriac, Părintele nostru!

şi Condacul întâi:

Cu evlavie adâncă să-l cinstim pe Cuviosul Chiriac, cel care s-a nevoit în Măgura Tazlăului, petrecând viață îngerească, făcându-se podoaba sihaștrilor și neîncetat cântându-i lui Dumnezeu: Aliluia!
Şi apoi se face :

Otpustul

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile PreaCuratei Maicii Tale, ale Sfântului Cuvios Chiriac de la Tazlău şi ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi !

Surse bibliografice :

  1. https://doarortodox.ro/2016/09/30/troparul-sf-cuvios-chiriac-de-la-tazlau-viata-canonul-acatistul-sfantului/ ;
  2. https://doarortodox.files.wordpress.com/2016/09/sf-cuvios-chiriac-tazlau.jpg ;
  3. http://www.sfintiromani.ro/ro/pagina/309/septembrie_chiriac_de_la_tazlau_acatistul.html

Alătură-te conversației

5 comentarii

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: