ACATISTUL SFÂNTULUI APOSTOL ŞI EVANGHELIST IOAN

(26 Septembrie & 8 Mai & 30 Iunie)

Rugăciunile începătoare

De este preot, începe aşa :

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin !

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi ! Doamne, curăţeşte păcatele noastre ! Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre ! Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău !

Doamne miluieşte ! (de 3 ori) Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum … ! Amin !

Tatǎl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău ! Vie Împărăţia Ta ! Facă-se Voia Ta ! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri ! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean !

Preotul :

Că a Ta este Împărăţia, Puterea şi Slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin !

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Apoi troparele :

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că, nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi !

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit ; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău ; toţi lucrul mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Uşa milostivirii deschide-o nouă, BineCuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Apoi :

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl ATotŢiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute. Şi întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii ; lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi s-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii si morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârsit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin Prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică, mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Apoi : Doamne miluieşte ! (de 12 ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru ! (o închinăciune)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare ; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult ; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. 

Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab’ auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ţi întoarce Faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor care se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. 

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. 

Apoi : Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru Numele Domnului ! (de 3 ori)

Apoi, Troparul Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan, glasul al 2-lea :

Apostole al lui Hristos Dumnezeu, iubite, grăbeşte de izbăveşte pe poporul cel fără de răspuns, că te primeşte, când cazi către Dânsul, Cel ce te-a primit când te-ai răzimat pe pieptul Lui. Pe Acesta roagă-L, de Dumnezeu cuvântătorule, ca norul păgânilor cel pus asupra noastră să-l risipească, cerându-ne nouă pace şi mare milă !

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh !
Apoi se zice : Condacul Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan, glasul al 2-lea :

Măririle tale, Iubitorule de feciorie, cine le va spune ? Că verşi minuni şi izvorăşti tămăduiri

şi te rogi pentru sufletele noastre, ca un cuvântător de Dumnezeu şi prieten al lui Hristos.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Apoi :

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi ? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi ? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte ; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât Drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit ; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi ; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie ; Bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda pe mine de la Faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege Căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele ; Bucura-se-va limba mea de Dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat ; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu : duhul umilit ; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot ; atunci vor pune pe altarul Tău jertfă.

Condacul 1
Veniţi toate popoarele creştineşti pe „Fiul Tunetului” să-l lăudăm, pe Apostolul şi Evanghelistul loan, cel ce a scris şi a tunat dogmele Dumnezeieşti în toată lumea,căruia cu credinţă şi cu evlavie din inimă să-i strigăm: Bucură-te, iubitorule de feciorie, Ioane Apostole, de Dumnezeu iubite !

Icosul 1
Pe văzătorul tainelor cereşti, pe vasul cel preacurat al fecioriei care la Cina cea de Taină pe pieptul lui Iisus s-a rezemat şi din izvorul înţelepciunii Celui fară de margini s-a adapat, să-l lăudăm cu toţii, cei iubitori de Hristos, şi cu dorire, aşa să-i strigăm :
Bucură-te, cel ce grija lumii ai lepădat !
Bucură-te, cel ce lui Hristos cu multă dragoste ai urmat ! 
Bucură-te, cel ce de la pescuire către Hristos ai fost chemat ! 
Bucură-te, cel ce cu mreaja cuvântului pe popoare le-ai mânat!
Bucură-te, că tunetul teologiei tale la toată lumea s-a auzit !
Bucură-te, că feciorelnica ta viaţă o ai cinstit !
Bucură-te, că pentru neprihănita ta viaţă, de Cuvântul Vieţii ai fost iubit !
Bucură-te, stâlp al Bisericii prealuminos !
Bucură-te, ucenicul cel iubit al lui Hristos !
Bucură-te, că toate minunile cele preamari Hristos ţi le-a arătat!
Bucură-te, că tainele cele preaînalte ţie ţi le-a încredinţat !
Bucură-te, iubitorule de feciorie, Ioane Apostole, de Dumnezeu iubite !

Condacul al 2-lea
În muntele Taborului ai văzut slavă lui Hristos, pe cât este cu putinţă omului a o vedea, şi din tainica descoperire, înţelegând că El este Stăpânul morţii şi al vieţii, din inimă I-ai cântat Lui laudă : Aliluia !

Icosul al 2-lea
Ca un ucenic preaiubit şi ca un prieten preacinstit al lui Hristos, pururea lângă El te afli şi pururea pe El din inimă îl iubeşti; pentru care şi noi te lăudăm şi zicem :
Bucură-te, că la învierea fiicei lui Iair, tu de Domnul ai fost chemat !
Bucură-te, că la răstignirea Domnului tu lângă crucea Lui ai stat!
Bucură-te, că la înfricoşatele taine ale Patimilor lui Hristos şi tu cu inima ai pătimit !
Bucură-te, că Patimile Domnului şi Stăpânului Vieţii, cu inima plină de durere le-ai privit !
Bucură-te, că pe Domnul până la a Sa moarte L-ai urmat !
Bucură-te, că Domnul de pe Cruce cu tine a vorbit !
Bucură-te, că pe tine, fiu al Maicii Lui te-a numit !
Bucură-te, că pe Sfânta Sa Maică, Domnul ţie ţi-a încredinţat-o !
Bucură-te, că tu spre pază şi îngrijire pe Preasfânta Sa Maică o ai luat !
Bucură-te, că la preacinstita ei Adormire, cu mare evlavie ai slujit !
Bucură-te, că stâlparea cea adusă ei de Arhanghelul Gavriil ai purtat-o înaintea sicriului celei preasfinte !
Bucură-te, iubitorule de feciorie, Ioane Apostole, de Dumnezeu iubite !

Condacul al 3-lea
După Adormirea Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu şi Pururea Fecioarei Maria, împreună cu ucenicul tău Prohor, în Asia ai plecat şi acolo cuvântul Domnului ai propovăduit şi pe toţi cei ce au crezut i-ai învăţat să cânte lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul al 3-lea
Văzând mai înainte, cu ochii cei de gând, ispitele şi primejdiile ce te asteaptă în calea propovăduirii Evangheliei, prin credinţa fierbinte şi dragoste de Dumnezeu, asupra intristării şi mâhnirii care te împiedica de la alegerea ta ai îndrăznit; pentru această te fericim şi zicem :
Bucură-te, că în Asia cuvântul Domnului ai predicat !
Bucură-te, că pentru mărturisirea adevărului multe primejdii şi multe scârbe ai răbdat !
Bucură-te, că împreună cu ucenicul tău, Prohor, în Efesul Asiei ai intrat !
Bucură-te, că acolo pe Româna cu toată casa ei o ai botezat !
Bucură-te, că pe Dominos cu puterea lui Hristos l-ai înviat !
Bucură-te, că pe Dioscorid, tatăl lui Dominos, la viaţă l-ai întors !
Bucură-te, că prin aceste minuni pre mulţi i-ai întors la Hristos !
Bucură-te, că şi alţi trei sute de oameni morţi ai înviat !
Bucură-te, că şi pe cel slăbănog de doisprezece ani l-ai făcut sănătos !
Bucură-te, că prin alte rugăciuni, capiştea Artemidei din temelie o ai dărâmat !
Bucură-te, că la căderea capiştei nici un om nu s-a vătămat !
Bucură-te, că din porunca împăratului Domiţian, la Roma ai plecat legat !
Bucură-te, iubitorule de feciorie, Ioane Apostole, de Dumnezeu iubite !

Condacul al 4-lea
Cu focul dragostei lui Hristos fiind foarte înfierbântat, porunca tiranului împărat pe tine nu te-a spăimântat, ci, cu mare bucurie primind legăturile pentru Domnul, din inimă îl lăudai pe El, cântand : Aliluia !

Icosul al 4-lea
Legatu-te-au pe tine ostaşii cei tineri cu lanţuri şi cu cătuşe, ducându-te la corabie, sub paza lor, spre Roma, unde ai plecat şi proniei dulcelui tău Iisus cu blândeţe şi linişte te-ai supus, pentru care şi noi te lăudăm, zicând :
Bucură-te, că tu, prin legăturile celor tirani, Stăpânului tău te-ai asemănat ! 
Bucură-te, că El, pentru a noastră mântuire, de cei fărădelege a fost prins şi legat !
Bucură-te, că faţă de ostaşii cei păgâni şi tirani, cu multă dragoste te-ai purtat !
Bucură-te, că furtuna mării ce era să fie, mai înainte o ai arătat !
Bucură-te, că în acea călătorie, pe toţi din corabie cu minunile tale i-ai înspăimântat !
Bucură-te, că în a ta inimă pururea pe Hristos îl aveai !
Bucură-te, căci cu a Lui putere minuni mari săvârşeai !
Bucură-te, că icoana vieţii lui Hristos în tine foarte s-a închipuit !
Bucură-te, că tu din toată inima pe El L-ai iubit ! 
Bucură-te, că în calea suferinţelor, cu mare dorire Lui I-ai urmat! 
Bucură-te, că, dorind dragostea Lui, spre chinuri cu bucurie ai călătorit ! 
Bucură-te, că pe tine, iubitul Său ucenic, puterea Domnului pururea te-a sprijinit !
Bucură-te, iubitorule de feciorie, Ioane Apostole, de Dumnezeu iubite !

Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan

Condacul al 5-lea
Potolit-ai, cuvântătorule de Dumnezeu, furtuna cea înfricoşată a mării cu sfintele tale rugăciuni. Şi această minune văzând-o toţi cei de pe corabie, foarte s-au spăimântat, cunoscând puterea Adevăratului Dumnezeu ce era întru tine; iar tu pe toţi i-ai îndemnat să cânte lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul al 5-lea
În ostrovul Patmos, din porunca păgânului împărat Domiţian, ai fost izgonit, căci acolo, prin pronia lui Dumnezeu cea bună, spre folosul multora ai venit, pentru care şi noi cu evlavie te lăudăm aşa :
Bucură-te, că de ostaşii cei tirani, cu lanţuri ai fost legat !
Bucură-te, că sub paza ostaşilor spre Patmos împreună cu ucenicul tău Prohor ai călătorit !
Bucură-te, că din această călătorie, pe tânărul cel înecat, cu rugăciunea tu l-ai înviat !
Bucură-te, căci cu această minune pe toţi i-ai spăimântat !
Bucură-te, că şi furtuna mării tot cu rugăciunea ta o ai liniştit !
Bucură-te, că pe ostaşul cel bolnav l-ai tămăduit !
Bucură-te, că şi apa mării cu rugăciunea ta o ai îndulcit ! 
Bucură-te, că pe cel ce murea de sete în corabie de moarte l-ai izbăvit ! 
Bucură-te, că Evanghelia lui Hristos în ostrovul Patmos o ai propovăduit !
Bucură-te, că pe Miron şi pe toţi ai casei lui i-ai creştinat !
Bucură-te, că şi capiştea lui Apelie cu cuvântul la pământ o ai răsturnat !
Bucură-te, că puterea cea drăceasca a lui Chinops vrăjitorul, neputincioasă o ai arătat !
Bucură-te, iubitorule de feciorie, Ioane Apostole, de Dumnezeu iubite !

Condacul al 6-lea
La chemarea antipatului, pe femeia lui care foarte se chinuia a naşte, numai cu trecerea pragului lor o ai uşurat. Şi această minune văzând-o antipatul, casa lui a crezut în Hristos şi a dat slavă lui Dumnezeu,  cântand : Aliluia !

Icosul al 6-lea
Petrecând în acest loc timp de trei. ani şi ducându-te într-o cetate ai cărei locuitori erau foarte întunecaţi cu slujirea de idoli, foarte te-ai ostenit pentru propovăduirea cuvântului, spre a lor minunare, şi astfel ai adus mare mulţime la Hristos; drept aceea, cu dorire te lăudăm aşa :
Bucură-te, că pe locuitorii cetăţii aceleia cu cuvântul adevărului i-ai luminat !
Bucură-te, că pe tinerii cei legati spre jertfa diavolului de moarte i-ai scăpat !
Bucură-te, că pe diavolul cel în chip de lup, legându-l, l-ai întrebat !
Bucură-te, că prin puterea lui Hristos din acel ostrov l-ai alungat!
Bucură-te, că pe fiul jertfitorului lui Die l-ai înviat !
Bucură-te, că a idolului Dionis capişte cu rugăciunea o ai dărâmat !
Bucură-te, că pe Nuchian vrăjitorul l-ai biruit !
Bucură-te, că şi mâna antipatului o ai uscat !
Bucură-te, că prin uscarea mânii, antipatul a cunoscut pe Dumnezeul Cel adevărat !
Bucură-te, că şi Prochiana, crezând în Hristos, s-a botezat !
Bucură-te, iubitorule de feciorie, Ioane Apostole, de Dumnezeu iubite !

Condacul al 7-lea
Înainte de întoarcerea la Efes ai scris celor din ostrovul Patmos Evanghelia lui Hristos şi înfricoşătoarele vedenii ale Apocalipsului, iar mulţimea credinciosilor de acolo au păstrat cele scrise spre a lor luminare şi mântuire, ca şi pe însăsi cuvintele lui Hristos, şi pentru bogăţia dogmelor celor din ele, slavă au dat lui Dumnezeu, cântand : Aliluia !

Icosul al 7-lea
Începutul Evangheliei tale, început al dogmelor celor preaînalte Bisericii lui Hristos au rămas, căci tu pe Cuvântul lui Dumnezeu L-ai mărturisit ca S-a întrupat şi între oameni a locuit. Minunându-ne dar, după cuviintă, de înălţimea cea duhovnicească a înţelepciunii tale, pe tine te lăudăm zicând aşa:
Bucură-te, că tu pe Cuvântul lui Dumnezeu L-ai mărturisit că este Dumnezeu adevărat !
Bucură-te, că ai mărturisit căci Cuvântul a fost la Dumnezeu dintru început !
Bucură-te, că tu ai arătat că nimic din cele ce sunt făcute, fară de El nu s-au făcut !
Bucură-te, că taina întrupării Cuvântului mai presus de toate tainele se arată a fi !
Bucură-te, că întradevăr taina întrupării Cuvântului, pe toate tainele le covârşeşte !
Bucură-te, că tu cu o minte mai presus de teologia cea catafatică te-ai suit !
Bucură-te, că pe cele neînţelese de a ta minte, prin spaimă şi minune le-ai cinstit !  
Bucură-te, că tu în chip apofatic, Taina întrupării Cuvântului, lumii o ai propovăduit !
Bucură-te, că taina înomenirii Cuvântului, nimeni din oameni nu o a tâlcuit !
Bucură-te, că taina iconomiei lui Dumnezeu, pururea rămane taină !
Bucură-te, iubitorule de feciorie, Ioane Apostole, de Dumnezeu iubite !

Condacul al 8-lea
Prealuminat ai arătat în a ta învăţătură că Legea şi Proorocii în porunca iubirii de Dumnezeu şi a iubirii de aproapele sălăşluieşte. Deci, ca pe un Apostol al dragostei creştine, toată Biserica lui Hristos te laudă şi lui Dumnezeu Îi cântă : Aliluia !

Icosul al 8-lea
Zis-ai, dumnezeiescule Apostol al lui Hristos, că Dumnezeu dragoste este şi că cel ce petrece în dragoste, întru Dumnezeu petrece şi Dumnezeu întru el, prin aceasta arătându-ne nouă cele mai înalte ale Legii Darului pentru care, după cuviinţă, zicem către tine :
Bucură-te, că tu pe Dumnezeu iubire L-ai numit !
Bucură-te, că tu ne-ai învăţat pe noi sa-L iubim pe Dumnezeu, Care mai înainte de noi ne-a iubit !
Bucură-te, că de la tine dragostea lui Dumnezeu noi am cunoscut-o !  
Bucură-te, că tu ai zis: Cel ce are dragoste, de la Dumnezeu este el născut !
Bucură-te, că tu ne-ai arătat cele spuse de Dânsul, că cel ce urăşte pe fratele său, ucigaş este !
Bucură-te, că învăţătura ta la iubire ne îndeamnă şi de ură ne fereşte !
Bucură-te, că tu dragostea lui Dumnezeu către lume ai arătat !
Bucură-te, că dragostea de aproapele de la tine o am învăţat !
Bucură-te, că tu ai zis că Dumnezeu pe noi ne-a iubit !
Bucură-te, că după a ta mărturisire, Dumnezeu din dragoste pentru lume, pe Fiul Său Cel iubit în lume L-a trimis !
Bucură-te, că după mărturisirea ta, din dragostea Sa pentru noi, moarte a suferit !
Bucură-te, că pe tine, după dreptate, Biserica lui Hristos, Apostol al dragostei te-a numit !
Bucură-te, iubitorule de feciorie, Ioane Apostole, de Dumnezeu iubite !

Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan

Condacul al 9-lea
Iubitorule de feciorie şi de Dumnezeu, iubite Apostole şi Evangheliste Ioane, ţie Domnul mari şi înfricoşătoare taine ţi-a descoperit, fiindcă tu viaţă fară de prihană ai petrecut şi pe El din toată inima L-ai iubit şi în a ta inimă I-ai cântat aşa : Aliluia !

Icosul al 9-lea
Mintea ta cea curată întru uimire făcându-se şi de Duhul Sfânt într-o zi de Duminică răpindu-se, la cele mai de sus de a ta lucrare s-a suit şi de la Alfa şi Omega, taina cea preamare i s-a descoperit, pe care noi te cinstim şi către tine zicem aşa :
Bucură-te, că la ostrovul Patmos, pe Domnul între şapte sfeşnice L-ai văzut !
Bucură-te, că de la El mari descoperiri ai avut !
Bucură-te, că de la El poruncă de a scrie ai primit !  
Bucură-te, că, scriind celor şapte Biserici, porunca Domnului ai împlinit !
Bucură-te, că slavă Tronului lui Hristos ţi s-a descoperit !
Bucură-te, că în duh, pe cei douăzeci şi patru de bătrâni ai privit!
Bucură-te, că ai văzut şi cartea cea cu şapte peceţi !
Bucură-te, că ai privit la deschiderea acelei cărţi !
Bucură-te, că taina celor şapte peceţi ţie ţi s-a descoperit  !
Bucură-te, că numărul celor feciorelnici, în chip simbolic, ţie, iubitorule de feciorie, ţi s-a arătat !
Bucură-te, că şapte îngeri şi şapte trâmbiţe înaintea lui Dumnezeu ai văzut !
Bucură-te, că la trâmbiţarea primilor îngeri, foc şi sânge pe pământ a căzut !
Bucură-te, iubitorule de feciorie, Ioane Apostole, de Dumnezeu iubite !

Condacul al 10-lea
Dumnezeu, Cel Preasfânt şi Preacurat, întru tine, vasule cel ales al fecioriei, a turnat din Duhul Său şi de descoperirea tainelor celor preaînalte pe tine te-a învrednicit, pentru care şi noi pe tine te lăudăm şi lui Dumnezeu îi cântam : Aliluia !

Icosul al 10-lea
Făcutu-te-ai biserică preaaleasă a lui Dumnezeu, prin viaţa ta cea nevinovată şi neprihanită, căci cu taină măsurarea Bisericii şi a Altarului lui Dumnezeu ţie ţi s-a încredinţat; primeşte, te rugăm, şi de la noi, smeriţii, aceste cântari :
Bucură-te, că Biserica şi Altarul cel din cer, tu, în descoperire le-ai măsurat !
Bucură-te, căci curtea Bisericii spre intrare a neamurilor o ai luat!
Bucură-te, că prigoana Bisericii de către antihrist, lumii tu o ai vestit !
Bucură-te, că pe fiara cea cu şapte capete şi zece coarne, lumii o ai descoperit !
Bucură-te, că şi vremea stăpânirii fiarei, de tine nu s-a tăinuit !
Bucură-te, că şi numele fiarei, cu taină, Bisericii l-ai arătat !
Bucură-te, că şi pe fiara cu coarne ca de miel o ai văzut luminat!
Bucură-te, că şi secerisul cel de apoi ţie Domnul ţi l-a arătat !
Bucură-te, că şi teascul cel mare al mâniei Domnului ţi s-a descoperit !
Bucură-te, că şi pe cei şapte îngeri cu cele şapte cupe ale mâniei lui Dumnezeu, tu lumii le-ai vestit !
Bucură-te, că taina Babilonului celui mare ţie ţi s-a arătat !
Bucură-te, iubitorule de feciorie, Ioane Apostole, de Dumnezeu iubite !

Condacul al 11-lea
Bucuria şi veselia cea mare a nunţii Mielului lui Dumnezeu, ţie de la Duhul Sfânt ţi s-a descoperit şi cântarea cea de biruinţă asupra fiarei, de la puterile cereşti tu o ai auzit, care cu glasuri de tunet cântau slavă lui Hristos Dumnezeu : Aliluia !

Icosul al 11-lea
Tu, ucenicul cel iubit al lui Hristos, graiurile dumnezeieştilor Scripturi prin fapte le-ai cinstit. De aceea şi Dumnezeu, a ta minte, de vedenia tainelor celor cereşti o a învrednicit şi cu înţelegere prea adâncă a strălucit. Pentru care noi, cei neputincioşi la înţelegerea celor bune, te lăudăm :
Bucură-te, că a ta minte de la Duhul Sfânt s-a luminat !
Bucură-te, că în a ta vedenie pe balaur l-ai văzut legat !
Bucură-te, că Judecata cea de apoi în vedenie o ai văzut luminat !
Bucură-te, că în a ta vedenie ai văzut Ierusalimul cel de sus, veşnicule moştenitor al lui !
Bucură-te, că pe Mireasa Mielului, tu o ai văzut împodobită !
Bucură-te, că pe cetatea ta cu douăsprezece temelii şi douăsprezece porti o ai arătat că este preastrălucită !
Bucură-te, că douăsprezece mărgăritare în loc de uşi, cetatea aceea avea !
Bucură-te, că uşile ei cele de mărgăritare preafrumos străluceau !
Bucură-te, că una din aceste uşi pe tine cu taină te închipuiau !
Bucură-te, că şi temeliile cetăţii celei de piatră scumpă tu le-ai văzut !
Bucură-te, că una din cele douăsprezece temelii ale cetăţii aceleia pe tine Domnul te-a făcut !
Bucură-te, iubitorule de feciorie, Ioane Apostole, de Dumnezeu iubite !

Condacul al 12-lea
Văzut-ai, Apostole, de Dumnezeu iubite, răul cel curat şi limpede ca şi cristalul al Apei Vieţii de la Tronul lui Dumnezeu şi al Mielului izvorând, pentru care şi noi, nevrednicii, cinstim cele de taină arătate ţie şi cântăm lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul al 12-lea
Cu adevărat, Hristos, Pomul vieţii şi al veşnicei nemuririi este, căci prin El a luat fiinţă neamul omenesc cel mort de demult prin călcarea poruncilor, pe Care toate popoarele pământului îl slăvesc, iar pe tine, ucenicul Lui cel iubit, te fericesc, cântand aşa: 
Bucură-te, că şi tu, unul din roadele cele tainice ale Pomului Vieţii ai fost !
Bucură-te, că tu, pom al vieţii cu douăsprezece roade ai văzut pe Hristos !
Bucură-te, că şi tu, pom al vieţii, după împărtăşirea darului, te-ai făcut !
Bucură-te, că prin a ta propovăduire, mulţi în Hristos au crezut !
Bucură-te, că prin a ta propovăduire, mulţi Cuvântul Vieţii L-au auzit !  
Bucură-te, că prin propovăduirea Evangheliei, pe mulţi cu pâinea vieţii i-ai hrănit !
Bucură-te, că prin propovăduirea Cuvântului, cu Apa Vieţii pe mulţi i-ai adăpat !
Bucură-te, că prin cunoştinţa lui Hristos, Pomul Vieţii, neamurile de rana morţii s-au tămăduit !
Bucură-te, că tu din tulpina Pomului Vieţii ai răsărit !  
Bucură-te, că tulpina Pomului Vieţii pe tine te-a hrănit !  
Bucură-te, căci cu Darul lui Hristos, Pomului Vieţii, ai adus rod însutit !
Bucură-te, iubitorule de feciorie, Ioane Apostole, de Dumnezeu iubite !

Condacul al 13-lea (acest Condac se zice de 3 ori):
O, dumnezeiescule Apostole şi Evangheliste al lui Hristos, Ioane, care de Domnul foarte ai fost iubit şi de vederea tainelor celor preaînalte de la El te-ai învrednicit, cu sfintele tale rugăciuni, ajută-ne ca în ziua cea mare a Judecăţii de apoi să luăm milă şi iertare de păcate de la Domnul nostru Iisus Hristos, Cel ce este Alfa şi Omega, Caruia să-I cântăm laudă aşa : Aliluia !  

Apoi, iarăşi se zice  Icosul întâi:
Pe văzătorul tainelor cereşti, pe vasul cel preacurat al fecioriei care la Cina cea de Taină pe pieptul lui Iisus s-a rezemat şi din izvorul înţelepciunii Celui fară de margini s-a adapat, să-l lăudăm cu toţii, cei iubitori de Hristos, şi cu dorire, aşa să-i strigăm :
Bucură-te, cel ce grija lumii ai lepădat !
Bucură-te, cel ce lui Hristos cu multă dragoste ai urmat ! 
Bucură-te, cel ce de la pescuire către Hristos ai fost chemat ! 
Bucură-te, cel ce cu mreaja cuvântului pe popoare le-ai mânat!
Bucură-te, că tunetul teologiei tale la toată lumea s-a auzit !
Bucură-te, că feciorelnica ta viaţă o ai cinstit !
Bucură-te, că pentru neprihănita ta viaţă, de Cuvântul Vieţii ai fost iubit !
Bucură-te, stâlp al Bisericii prealuminos !
Bucură-te, ucenicul cel iubit al lui Hristos !
Bucură-te, că toate minunile cele preamari Hristos ţi le-a arătat!
Bucură-te, că tainele cele preaînalte ţie ţi le-a încredinţat !
Bucură-te, iubitorule de feciorie, Ioane Apostole, de Dumnezeu iubite !

Şi Condacul întâi :
Veniţi toate popoarele creştineşti pe „Fiul Tunetului” să-l lăudăm, pe Apostolul şi Evanghelistul loan, cel ce a scris şi a tunat dogmele Dumnezeieşti în toată lumea,căruia cu credinţă şi cu evlavie din inimă să-i strigăm: Bucură-te, iubitorule de feciorie, Ioane Apostole, de Dumnezeu iubite !

După aceasta, se zice această RUGĂCIUNE către Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan:

Cu credinţă, cu dragoste şi cu evlavie, din inimă venim către tine, Sfinte Apostole şi Evangheliste Ioane, de Dumnezeu cuvântătorule şi prietenul cel preaiubit al lui Hristos, şi cu toată umilinţa te rugăm să ne ajuţi nouă, nevrednicilor, cu sfintele şi preaputernicele tale rugăciuni, spre a trece cu linişte şi cu alinare peste toate valurile cele tulburi ale veacului celui de acum şi spre a nu cădea noi în laturile şi cursele cele prea meşteşugite ale răilor oameni şi ale viclenilor diavoli.

Pe tine, vulturule cel preaînalt zburator al teologiei, te rugăm să mijloceşti pentru noi către Preamilostivul Dumnezeu şi Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, ca să lumineze cu al Său Har minţile noastre cele întunecate de patimi, spre a primi şi noi înţelepciunea cea de la Duhul lui Dumnezeu şi a cunoaşte dogmele dreptei credinţe şi minunile cele din Legea Sa, şi spre a lucra şi noi, după putere, pe cele ce le vom înţelege.

Pe tine, ucenicul cel preaiubit al lui Hristos, care ai propovăduit lumii dragostea lui Dumnezeu şi dragostea de aproapele, te rugăm să ne ajuţi cu a ta mijlocire către Domnul, pentru ca şi noi prin Darul lui Dumnezeu să ajungem a iubi pe Dumnezeu din toată inima, din tot cugetul şi din toată vârtutea noastră, iar pe aproapele nostru ca pe noi înşine. Pe tine, vasul cel preacurat al fecioriei, te punem mijlocitor către Preabunul Dumnezeu, ca, prin ajutorul şi mila Sa să ne izbăvească de războaiele cele iuţi ale mâniei şi ale poftelor trupeşti, precum şi de potopul gândurilor celor necurate, care pururea din inimă izvorăsc şi care, ca nişte nori ai întunericului, din adânc risipindu-se, mintea noastră o întunecă spre pierzarea sufletelor noastre. Către tine, preafericite ucenic şi apostol, care de către Domnul, fiu al Preasfintei şi Preacuratei Sale Maici ai fost numit, şi căreia până la ducerea ei din lumea aceasta i-ai slujit, cădem cu toată umilinţa şi zdrobirea inimii noastre, ca, împreună cu Preacurata Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Fecioara Maria, care este şi Maica Domnului, Maica ta şi Maica noastră a tuturor celor ce au crezut în Hristos, să mijloceşti pentru noi către Preadulcele nostru Mântuitor ca, prin a Sa milă şi îndurare, să nu ne lase pe noi în toate zilele vieţii noastre, nici în ceasul sfârşitului nostru, atunci când vom sta înaintea Lui şi ne va judeca. Amin !
Şi apoi se face Otpustul:

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile PreaCuratei Maicii Tale, ale Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan şi ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin !

Surse bibliografice :

 1. http://ro.orthodoxwiki.org/Apostolul_Ioan ;
 2. https://chirho88888888.files.wordpress.com/2019/09/e22de-dsc03923.jpg ;
 3. https://chirho88888888.files.wordpress.com/2019/09/12ea3-dsc00311.jpg ;
 4. https://chirho88888888.files.wordpress.com/2019/09/80664-ioan.jpg ;
 5. http://www.ortodoxia.md/wp-content/uploads/2009/11/icoane_sf-ap-ev-ioan.jpg ;
 6. https://i.ytimg.com/vi/U0vedo2u14M/maxresdefault.jpg ;
 7. https://chirho88888888.files.wordpress.com/2019/09/4746b-ev.ioan_.jpg ;
 8. https://24pharte.ro/wp-content/uploads/2018/05/ioan-evanghelistul.jpg ;
 9. https://i.ytimg.com/vi/kVJ4Q_qFVRQ/maxresdefault.jpg ;
 10. https://www.atitudini.com/wp-content/uploads/2017/05/agios_ioannis3.jpg ;
 11. https://sfapostolioan.mmb.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/articol/2014/11/icoana-sf-ioan-evanghelistul.jpg?itok=0c3pUDRB ;
 12. https://apostoliconul.files.wordpress.com/2019/07/ev.-ioan-evanghelia-goc89ailor.png?w=676 ;
 13. http://www.dervent.ro/rugaciuni.php?cID=cat-rugaciuni-acatiste&rID=00045-ACATISTUL_SF_APOSTOL_Sl%20EVANGHELIST_IOAN

Alătură-te conversației

5 comentarii

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: