ACATISTUL SFÂNTULUI ACOPERĂMÂNT AL MAICII DOMNULUI

(1 Octombrie)

Rugăciunile începătoare

De este preot, începe aşa :

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi ! Doamne, curăţeşte păcatele noastre ! Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre ! Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău !

Doamne miluieşte ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Tatǎl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău ! Vie Împărăţia Ta ! Facă-se Voia Ta ! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri ! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean ! Amin !

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca un Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi !

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit ; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău ; toţi lucrul mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului si al pământului, al tuturor celor văzute si nevăzute. Si întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii ; lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut,

Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii si pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri si S-a întrupat de la Duhul Sfânt si din Fecioara Maria si S-a făcut om. Si S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit si s-a îngropat. Si a înviat a treia zi, după Scripturi. Si S-a înălţat la ceruri si sade de-a dreapta Tatălui. Si iarăsi va să vină cu slavă să judece viii si morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârsit. Si întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl si cu Fiul este închinat si slăvit, Care a grăit prin prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească si apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Astept învierea morţilor si viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Doamne miluieste ! (de 12 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru ! (o închinăciune)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare ; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult ; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. 

Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor care se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. 

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. 

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întruNumele Domnului ! (de 3 ori)

Apoi, Tropar la Praznicul Acoperământului Maicii Domnului (Glasul al 4-lea) :

Astăzi poporul cel binecredincios, luminat prăznuind, umbriți fiind prin venirea ta, Maica lui Dumnezeu și căutând către prea cinstită Icoana ta cu umilință grăim : Acoperă-ne pe noi cu cinstitul tău Acoperământ și ne scapă de tot răul, rugând pe Fiul tău, Hristos Dumnezeul nostru, să mântuiască sufletele noastre !

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Apoi : Condac la Praznicul Acoperământului Maicii Domnului (Glasul al 3-lea) :

Fecioara astăzi, înainte stă în Biserică şi cu cetele Sfinţilor, nevăzut se roagă lui Dum­nezeu, Îngerii cu ierarhii se în­chină şi Apostolii cu Proorocii dănţuiesc; că pentru noi roagă Născătoarea de Dumnezeu pe Dumnezeu Cel mai înainte de veci.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi ? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi ?

Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât Drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit ; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi ; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie ; Bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda pe mine de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele ; Bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat ; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu : duhul umilit ; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot ; atunci vor pune pe altarul Tău jertfă.

Condacul 1

Împărătesei celei alese mai înainte de veci, împărătesei celei mai înalte decât toată făptura cerului și a pământului, care a venit oarecând la rugăciune în Biserica cea din Vlaherne și se ruga pentru cei din întuneric, acesteia și noi, cu credință și cu umilință, îi serbăm Acoperământul ei cel luminos. Iar tu, ca ceea ce ai putere nebiruită, izbăvește-ne pe noi din toate nevoile, ca să strigăm ție : Bucură-te, bucuria noastră ! Acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ !

Icosul 1

Mulțimea Arhanghelilor și a Îngerilor, cu ÎnainteMergătorul, cu Teologul și cu Soborul tuturor Sfinților, împreună cu tine, Împărăteasa lor, stând în Biserica din Vlaherne și ascultând rugăciunile tale pentru toată lumea, cu bucurie cântă ție :
Bucură-te, BunăVoința Tatălui celui mai înainte de veci ! Bucură-te, Încăpere PreaCurată a lui Dumnezeu, a Fiului cel fără de ani !
Bucură-te, locuință umbrită de Puterea Duhului Sfânt !
Bucură-te, mirare neîncetată a cetelor îngerești !
Bucură-te, spaima cea grozavă a puterilor celor întunecate ale iadului !
Bucură-te, ceea ce ești întâmpinată în văzduh de Heruvimii cei cu ochi mulți !
Bucură-te, cea ale cărei laude le cântă Serafimii cei cu câte șase aripi !
Bucură-te, PreaBunule Acoperământ, căruia cu credință ne închinăm și noi, neamul creștinesc !
Bucură-te, bucuria noastră ! Acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ !

Condacul al 2-lea

Sfântul Andrei cu Epifanie, văzându-te în Biserică, în văzduh, rugându-te lui Dumnezeu pentru creștini, au cunoscut că ești Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru și, căzând la pământ, cu credință s-au închinat Sfântului tău Acoperământ, cântând : Aliluia !

Icosul al 2-lea

Înțelegere neînțeleasă ești Născătoare de Dumnezeu Fecioară întru apărarea poporului ortodox ; pentru aceasta, vrăjmașii noștri nu se pricep cât de puternică este rugăciunea Maicii lui Dumnezeu ; însă noi, bineștiind atotputernica ta apărare, cu umilință cântăm ție :

Bucură-te, cea PreaMilostivă, mângâierea tuturor celor scârbiți și împovărați !
Bucură-te, povățuitoarea neadormită a tuturor celor orbiți și rătăciți !
Bucură-te, ceea ce cu rugăciunile tale degrabă potolești Mânia lui Dumnezeu, cea cu dreptate pornită asupra noastră!
Bucură-te, ceea ce cu atotputernică amenințarea ta potolești patimile noastre cele rele !
Bucură-te, puternică deșteptare a conștiințelor adormite !
Bucură-te, cea prin care iadul suspină și duhurile răutății tremură !
Bucură-te, cea prin care se deschid nouă, credincioșilor, porțile Raiului !
Bucură-te, bucuria noastră ! Acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ !

Condacul al 3-lea

Puterea Celui PreaÎnalt umbrește pe cei ce cu credință și cu evlavie scapă la PreaPuternicul tău Acoperământ, căci numai ție, uneia, PreaSfântă și PreaCurată Maică a lui Dumnezeu, s-a dat a împlini toate cererile tale. Pentru aceasta, credincioșii de toate vârstele te slăvesc pe tine și pe Fiul tău, cântând : Aliluia !

Icosul al 3-lea

Având bogăție de milostivire neîmpuținată, tuturor, până la marginile pământului, le întinzi mână de ajutor, Născătoare de Dumnezeu Fecioară. Bolnavilor le dai vindecare, celor ce pătimesc alinare, orbilor vedere și tuturor le dai toate, fiecăruia după a lui trebuință. Pentru aceasta, cu mulțumire strigăm ție :

Bucură-te, tărie nesurpată și ocrotirea tuturor creștinilor !
Bucură-te, cea dintâi înfrumusețare a sfintelor locașuri și Altare !
Bucură-te, îngrădirea cea sigură a tronurilor împărătești !
Bucură-te, ajutătoare neadormită a căpeteniilor de orașe !
Bucură-te, ArhiStrategă nebiruită a oștilor creștinești !
Bucură-te, oglindă sfântă a dreptății pentru judecătorii cei nemitarnici !
Bucură-te, minte desăvârșită a învățătorilor !
Bucură-te, binecuvântarea caselor și a familiilor evlavioase !
Bucură-te, bucuria noastră ! Acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ !

Condacul al 4-lea

Fiind cuprinși de viforul multor nevoi, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, tu ajută-ne nouă ! Și stând înaintea feței Altarului Domnului și ridicând mâinile tale, roagă-te ca Domnul, Împăratul Slavei, să caute la nevrednica noastră rugăciune și să asculte cererile celor ce cheamă numele tău cel sfânt și cântă Fiului tău : Aliluia !

Icosul al 4-lea

Auzit-a Domnul Dumnezeu pe Isus al lui Navi rugându-se și a poruncit soarelui de a stat până ce a biruit asupra vrăjmașilor lui. Și acum Domnul Iisus aude rugăciunile tale, Împărăteasă aleasă a Duhului Sfânt. Pentru aceasta și noi păcătoșii, nădăjduind la Acoperământul tău, îndrăznim a cânta ție ca Maicii lui Dumnezeu :

Bucură-te, cea luminată de Soarele cel veșnic, care ne luminezi pe noi cu Lumina cea neînserată !
Bucură-te, ceea ce ai luminat tot pământul cu strălucirea preacuratului tău suflet !
Bucură-te, ceea ce ai veselit toate cerurile prin curăția trupului tău !
Bucură-te, Acoperământul și păstrarea sfintelor locașuri ale lui Hristos !
Bucură-te, luminarea și înțelepțirea păstorilor credincioși ai Bisericii !
Bucură-te, povățuitoarea monahilor și a monahiilor care neîncetat slujesc lui Dumnezeu !
Bucură-te, liniștea cea netulburată a bătrânilor evlavioși !
Bucură-te, veselia cea tainică a fecioarelor și a văduvelor ce trăiesc în curăție !
Bucură-te, bucuria noastră ! Acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ !

Condacul al 5-lea

Văzătorul de Dumnezeu, Moise, luptând oarecând asupra lui Amalec, când ridica mâinile biruia Israel, iar când le lăsa în jos, atunci Amalec învingea. Însă, ajutat de cei ce-l sprijineau, a biruit pe vrăjmași. Tu, însă, o, Maică a lui Dumnezeu, ridicând mâinile tale la rugăciune către Fiul tău, deși nesprijinită de nimeni, totdeauna biruiești pe vrăjmașii creștinilor și ești scut nouă, celor ce cântăm Fiului tău : Aliluia !

Icosul al 5 -lea

Văzutu-te-au pe tine cetele Sfinților, stând în văzduh, în Biserica din Vlaherne, ridicând mâinile la rugăciune către Fiul tău și Dumnezeu ; iar Arhanghelii cu Îngerii cântau ție cântare de mulțumire. Deci, prin mâinile tale cele mai sfinte decât ale lui Moise, întărește-ne și pe noi, cei ce cu umilință cântăm ție : Bucură-te, cea ale cărei mâini sunt ținute la rugăciune de însăși dragostea și milostivirea ta cea către noi !
Bucură-te, că înaintea ta nu pot să stea vrăjmașii noștri văzuți și nevăzuți !
Bucură-te, ceea ce izgonești din adâncul sufletului nostru patimile și poftele cele rele și spurcate !
Bucură-te, ceea ce fără ardere ții pe mâinile tale focul cel Dumnezeiesc al lui Hristos și pe noi cei reci ne aprinzi cu  el !
Bucură-te, aleasă încununare a celor ce, cu întreagă înțelepciune, se luptă împotriva patimilor !
Bucură-te, convorbirea cea de-a pururea cu cei ce se nevoiesc în post și în tăcere !
Bucură-te, grabnică ajutătoare a celor osteniți de mâhnire și de întristare !
Bucură-te, ceea ce ne dai harul umilinței și al răbdării !
Bucură-te, bucuria noastră ! Acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ !

Condacul al 6-lea

Propovăduitor al harului tău celui neîmpuținat și al milelor tale s-a arătat Sfântul Roman, dulce cântătorul, când în vis a primit de la tine o foaie de hârtie spre mâncare, prin care înțelepțindu-se, a început a cânta cu înțelepciune întru slava ta și a scris laude Sfinților, cântând cu credință : Aliluia !

Icosul al 6 -lea

Strălucit-ai Fecioară a lui Dumnezeu, din aurora dreptății, Soarele cel adevărat, luminând pe toți cu înțelepciune de la Dumnezeu Fiul tău și aducând la cunoștința adevărului pe cei ce au credință și cântă ție :

Bucură-te, ceea ce ai născut cu trup pe Hristos, puterea și înțelepciunea dumnezeiască !
Bucură-te, ceea ce ai rușinat înțelepciunea cea deșartă a lumii acesteia și pe cei orbiți de  dânsa îi povățuiești la calea mântuirii !
Bucură-te, păstrarea dreptei credințe și învățătoarea dogmelor ortodoxe !
Bucură-te, ceea ce tai eresurile și rătăcirile cele pierzătoare !
Bucură-te, ceea ce știi cele cu anevoie de prevăzut și la vreme le spui celor ce se cuvine !
Bucură-te, ceea ce rușinezi pe cei mincinoși și prezicerile cele deșarte !
Bucură-te, ceea ce în ceasul nedumeririlor ne pui în minte gândul cel bun !

Bucură-te, bucuria noastră ! Acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ !

Condacul al 7-lea

Domnul ATotVăzătorul și Îndelung-Răbdătorul, voind să arate adâncul cel nemărginit al Iubirii Sale de oameni, te-a ales pe tine pentru a fi Lui Maică și te-a făcut pe tine creștinilor apărătoare nebiruită. Că după Judecata lui Dumnezeu, chiar de ar fi cineva vrednic de osândă, totuși, prin Acoperământul tău cel puternic capătă vreme de pocăință și cântă : Aliluia !

Icosul al 7 -lea

Minunate a arătat Domnul Faptele Sale întru tine, PreaCurată Maica Sa, când s-a arătat PreaMinunatul Acoperământ în mâinile tale, luminând mai mult decât razele soarelui și acoperind poporul ce era în Biserica din Vlaherne. Deci, văzând ei acest semn al milostivei tale apărări, cuprinși de spaimă și de bucurie, toți au cântat ție :

Bucură-te, Acoperământ nefăcut de mână, care ca norul te-ai întins peste toată lumea !
Bucură-te, ceea ce ai ținut pe mâinile tale pe Fiul tău și Arhiereul cel veșnic !
Bucură-te, că prin aceasta ne arăți milă și har nouă, în Biserica Ortodoxă !
Bucură-te, stâlp de nor care ne acoperi pe noi, credincioșii, ferindu-ne de toate ispitele și de smintelile lumii !
Bucură-te, stâlp de foc care ne arăți nouă, tuturor, calea mântuirii, chiar și în mijlocul întunecimii păcatelor !
Bucură-te, vădită întărire a credincioșilor nevoitori !
Bucură-te, înțelepțire tainică a robilor lui Dumnezeu celor tăinuiți în mijlocul lumii !
Bucură-te, ceea ce pe mine cel gol de fapte bune nu mă părăsești, ci cu Acoperământul tău și cu harul tău mă miluiești !

Bucură-te, bucuria noastră ! Acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ !

Condacul al 8-lea

Pe tine, ceea ce te-ai arătat din cer în Biserica din Vlaherne, Îngerii te-au cântat, Apostolii te-au preamărit, Soborul Ierarhilor și al Cuvioșilor și ceata sfintelor femei te-au lăudat, ÎnainteMergătorul și cu Teologul s-au închinat, iar poporul ce era în Biserică, cu veselie, a cântat : Aliluia !

Icosul al 8-lea

Domnul, Cel ce stăpânește toate cele de sus și cele de jos, văzându-Te pe tine, Maica Sa, stând în Biserică și cu umilință rugându-te Lui, a zis : Cere, o, Maica Mea, că nu Mă voi întoarce dinspre tine, ci voi îndeplini cererile tale și voi milui pe toți care cântă ție :

Bucură-te, chivot al Legii întru care se păstrează sfințirea a tot neamul omenesc !
Bucură-te, năstrapă preasfântă întru care se păstrează pâinea vieții veșnice pentru cei flămânzi de dreptate !
Bucură-te, vasule cu totul de aur, întru care s-a gătit pentru noi Trupul și Sângele Mielului Dumnezeiesc !
Bucură-te, ceea ce iei în atotputernicele tale mâini pe cei părăsiți de doctori !
Bucură-te, ceea ce ridici din patul durerii pe cei slăbiți cu trupul, dar nu cu duhul și cu credința !
Bucură-te, ceea ce dai înțelegere și lumină celor ce sunt întunecați la minte !
Bucură-te, ceea ce cu înțelepciunea ta ne împiedici din calea cea rea a păcatelor și a patimilor !

Bucură-te, bucuria noastră ! Acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ !

Condacul al 9-lea

Toată firea îngerească îți aduce laudă, pentru că ești cu adevărat Maica lui Dumnezeu și apărătoarea tuturor celor ce se roagă ție. Tu, cu Acoperământul tău cel Dumnezeiesc, pe cei drepți îi veselești, pe păcătoși îi aperi, pe cei din primejdii îi izbăvești și te rogi pentru toți credincioșii care cântă : Aliluia !

Icosul al 9-lea

Ritorii cei mult vorbitori ca niște pești fără de glas nu se pricep cum să laude după vrednicie praznicul cel mare al PreaCinstitului tău Acoperământ, căci toate cele grăite de dânșii nu sunt în stare nici a număra îndurările tale. Dar noi, văzând nenumăratele tale binefaceri, cu bucurie cântăm ție :

Bucură-te, ceea ce ne păzești de molimă și de bolile cele aducătoare de moarte !
Bucură-te, ceea ce păzești orașele și satele de cutremurul cel năpraznic al pământului !
Bucură-te, ceea ce cu mână tare ne izbăvești pe noi din revărsarea apelor și din cufundare !
Bucură-te, ceea ce cu roua rugăciunilor tale ne izbăvești pe noi de arderea focului !
Bucură-te, ceea ce ne scapi de foametea cea duhovnicească, hrănindu-ne cu pâinea vieții !
Bucură-te, ceea ce abați de la capul nostru loviturile fulgerului și ale trăsnetului !
Bucură-te, ceea ce ne mântuiești pe noi de năvălirea celor de alt neam și de ucigașii cei tăinuiți !
Bucură-te, ceea ce prin pace și prin dragoste ne izbăvești de vrăjmașii cei de o credință cu noi și de vrăjmășia   casnică !

Bucură-te, bucuria noastră ! Acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ !

Condacul al 10-lea

Vrând să mântuiască neamul omenesc din înșelăciunea vrăjmașului, Domnul cel iubitor de oameni te-a dăruit pe tine să fii Maică nouă, pământenilor. Tu să fii nouă ajutor, acoperământ și scutire, celor întristați mângâiere, celor mâhniți bucurie, celor asupriți apărătoare și să scoți din adâncul păcatelor pe toți care cântă : Aliluia !

Icosul al 10-lea

PreaSfântă Împărăteasă, cu Îngerii stai împreună și te rogi zicând : „Împărate Ceresc primește pe tot omul ce se roagă ție și cheamă numele meu întru ajutor, ca să nu plece nimeni de la fața mea neajutat și neascultat !” Această rugăciune auzind-o adunarea Sfinților cu mulțumire strigă ție :

Bucură-te, ceea ce dăruiești cu roade binecuvântate pe cei ce lucrează cu dreptate și cu inimă curată !
Bucură-te, ajutătoarea și răsplătirea tuturor celor ce fac neguțătorie cu dreptate !
Bucură-te, mustrarea tuturor călcătorilor de jurământ și a celor ce agonisesc cu nedreptate !
Bucură-te, grabnică ajutătoare celor ce sunt în primejdii pe uscat și pe ape !
Bucură-te, ceea ce veselești cu roadele credinței pe părinții cei fără de copii !
Bucură-te, hrănitoarea cea nevăzută a celor sărmani !
Bucură-te, apărătoarea cea tare a celor ce sunt robiți și izgoniți!
Bucură-te, îngrijitoarea cea neadormită a celor ce sunt în legături și în temnițe !

Bucură-te, bucuria noastră ! Acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ !

Condacul al 11-lea

Cântarea noastră cea cu umilință auzind-o, ia aminte la smerita noastră rugăciune, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, că pe tine te rugăm : Nu trece cu vederea glasul robilor tăi ! La tine năzuim în năpaste, în mâhniri și în necazurile noastre și înaintea ta stând, cu lacrimi ne rugăm și cântăm : Aliluia !

Icosul al 11-lea

Făclie primitoare de lumină văzându-te pe tine la rugăciune în văzduh, în Biserica din Vlaherne, poporul ce era de față a strigat : „De unde este nouă aceasta ca să vină Maica Domnului nostru aici ?” Iar Sfântul Andrei cu Epifanie cu smerenie către tine se rugau zicând :

Bucură-te, dătătoarea cea fără de zavistie a tuturor darurilor celor pământești și sufletești !
Bucură-te, credincioasă mijlocitoare a păcătoșilor celor ce pun început de pocăință !
Bucură-te, pururea împreună ajutătoare a celor ce se luptă împotriva patimilor și a curselor diavolești !
Bucură-te, nevăzută îmblânzire a stăpânilor tirani și cu nărav de fiară !
Bucură-te, odihnă și bucurie tainică a robilor blânzi și primitori !
Bucură-te, liniștea preadorită a căsătoriților credincioși !
Bucură-te, grabnică și fără suferință dezlegare a maicilor născătoare de prunci !
Bucură-te, Maică, ajutătoarea noastră în ceasul sfârșitului nostru !

Bucură-te, bucuria noastră ! Acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ !

Condacul al 12-lea

Harul cel Dumnezeiesc cere-l nouă de la Fiul tău și Dumnezeul nostru ! Întinde nouă mână de ajutor ! Depărtează de la noi pe tot vrăjmașul și potrivnicul ! Împacă viața noastră ca să nu pierim cumplit și fără de pocăință și primește-ne în sălașele cele veșnice, ocrotitoarea noastră, ca bucurându-ne să cântăm: Aliluia !

Icosul al 12-lea

Cântând puternicul tău Acoperământ, te lăudăm ca pe o mare solitoare a noastră și ne închinăm ție, ceea ce te rogi pentru creștini. Noi credem și nădăjduim că vei cere de la Fiul tău și Dumnezeul nostru bucuria cea vremelnică și cea veșnică, pentru noi toți, cei ce cu dragoste cântăm ție :

Bucură-te, tare apărătoare a toată lumea !
Bucură-te, sfințirea tuturor stihiilor cerești și pământești !
Bucură-te, binecuvântarea tuturor timpurilor anului !
Bucură-te, călcarea curselor și ispitelor ce vin de la trup, de la lume și de la diavolul !
Bucură-te, preaputernică împăcare a celor învrăjbiți !
Bucură-te, ceea ce te înduri de cei disprețuiți și lepădați !
Bucură-te, ceea ce ridici din groapa pierzării pe cei deznădăjduiți !

Bucură-te, bucuria noastră ! Acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ !

Condacul al 13-lea (acest Condac se zice de 3 ori):

O, PreaCântată Stăpână, PreaCurată Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, la tine ridic ochii sufletului și ai trupului meu ; către tine întind mâinile mele cele slabe și din adâncul inimii strig ție : Caută la credința și la umilința sufletului meu ! Acoperă-mă cu ATotPuternicul tău Acoperământ și mă izbăvește de toate nevoile ! Iar în ceasul sfârșitului meu să stai lângă mine, o, întru tot bună Stăpână și să mă izbăvești de chinurile cele gătite pentru păcatele mele, ca, mântuindu-mă, pururea să cânt : Aliluia !

După aceea, se zic iarăşi Icosul 1 :

Mulțimea Arhanghelilor și a Îngerilor, cu ÎnainteMergătorul, cu Teologul și cu Soborul tuturor Sfinților, împreună cu tine, Împărăteasa lor, stând în Biserica din Vlaherne și ascultând rugăciunile tale pentru toată lumea, cu bucurie cântă ție :
Bucură-te, BunăVoința Tatălui celui mai înainte de veci !

Bucură-te, Încăpere PreaCurată a lui Dumnezeu, a Fiului cel fără de ani !
Bucură-te, locuință umbrită de Puterea Duhului Sfânt !
Bucură-te, mirare neîncetată a cetelor îngerești !
Bucură-te, spaima cea grozavă a puterilor celor întunecate ale iadului !
Bucură-te, ceea ce ești întâmpinată în văzduh de Heruvimii cei cu ochi mulți !
Bucură-te, cea ale cărei laude le cântă Serafimii cei cu câte șase aripi !
Bucură-te, PreaBunule Acoperământ, căruia cu credință ne închinăm și noi, neamul creștinesc !
Bucură-te, bucuria noastră ! Acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ !

şi Condacul 1 :

Împărătesei celei alese mai înainte de veci, împărătesei celei mai înalte decât toată făptura cerului și a pământului, care a venit oarecând la rugăciune în Biserica cea din Vlaherne și se ruga pentru cei din întuneric, acesteia și noi, cu credință și cu umilință, îi serbăm Acoperământul ei cel luminos. Iar tu, ca ceea ce ai putere nebiruită, izbăvește-ne pe noi din toate nevoile, ca să strigăm ție :

Bucură-te, bucuria noastră ! Acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ !

Apoi, se zic aceste RUGĂCIUNI CĂTRE PREASFÂNTA NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU:

O, PreaCurată Maică a Domnului, a puterilor de sus, Împărăteasa cerului și a pământului, ATotPuternică apărătoare și tărie a noastră, primește această cântare de laudă și de mulțumire de la noi, nevrednicii robii tăi ! Înalță rugăciunile noastre la Tronul lui Dumnezeu și Fiul tău, ca să fie milostiv nedreptăților noastre ! Să adauge Harul Său tuturor celor ce cinstesc preacinstit numele tău și cu credință și cu dragoste se închină făcătoarei de minuni Icoanei tale ! Că nu suntem vrednici să fim miluiți de Dânsul și pentru aceasta năzuim la tine, că ești acoperitoarea noastră și grabnică ajutătoare.
Auzi-ne pe noi, cei ce ne rugăm ție ! Ocrotește-ne pe noi cu ATotPuternicul tău Acoperământ și cere de la Dumnezeu, Fiul tău să dea păstoriților noștri sfințenie, ca să privegheze și să ocârmuiască sufletele noastre ;

ocârmuitorilor de orașe înțelepciune și putere, judecătorilor, dreptate și necăutare la față, învățătorilor minte și smerită înțelepciune ; asupriților, răbdare ; asupritorilor, frică de Dumnezeu ; celor mâhniți răbdare și bucurie duhovnicească ; neînfrânaților înfrânare ; și nouă, tuturor, duhul înțelepciunii și al cucerniciei, duhul milostivirii și al blândeții, duhul curăției și al dreptății !
Așa, Doamnă PreaSfântă, milostivește-te asupra noastră și asupra neputinciosului tău popor ! Pe cei rătăciți povățuiește-i pe calea cea bună, pe cei bătrâni îi sprijinește, pe prunci îi păzește și pe noi, pe toți, ne apără și ne ocrotește cu milostivirea ta ! Pe toți, scoate-ne din adâncul păcatului și ne luminează ochii inimii noastre spre căutarea mântuirii ! Milostivă fii nouă aici, în această viață, iar la înfricoșătoarea judecată să te rogi pentru noi către Fiul tău și Dumnezeul nostru ! Că tu, Doamnă, ești slava celor cerești și nădejdea pământenilor. Tu ești, după Dumnezeu, nădejdea și apărătoarea noastră, a tuturor celor ce ne rugăm ție cu credință. Deci, ne rugăm ție, ATotPuternică ajutătoarea noastră și ție ne predăm pe noi înșine, unul pe altul și toată viața noastră, acum și pururea și în vecii vecilor ! Amin !

Împărăteasa mea cea PreaBună și nădejdea mea, Născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți și acoperitoarea celor necăjiți, vezi-mi nevoia, vezi-mi necazul, ajută-mi ca unui neputincios, hrănește-mă ca pe un străin ! Necazul meu îl știi, deci dezleagă-l precum voiești, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă mângâiere bună, ci numai pe tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi, în vecii vecilor ! Amin !

PreaCurată Doamnă Stăpână, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, care poți face tot binele, primește aceste cinstite daruri, care se cuvin numai ție, de la noi nevrednicii robii tăi, Ceea ce ești aleasă din toate neamurile și te-ai arătat mai înaltă decât toate făpturile cerești și pământești ! Căci pentru tine a fost cu noi Domnul puterilor și prin tine am cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu și ne-am învrednicit de Sfântul Trup și de PreaCuratul Lui Sânge. Pentru aceasta, fericită ești în neamurile neamurilor, ceea ce ești de Dumnezeu fericită, mai luminată decât Heruvimii și mai cinstită decât Serafimii. Și acum, PreaSfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare Fecioară, întru tot lăudată, nu înceta a te ruga pentru noi, nevrednicii robii tăi, ca să ne izbăvim de sfatul celui înșelător și de toată primejdia, și să fim păziți nevătămați de toată lovirea cea înveninată a diavolului ; ci până în sfârșit cu rugăciunile tale păzește-ne pe noi neosândiți ! Ca prin paza și cu ajutorul tău fiind mântuiți, slavă, laudă, mulțumită și închinăciune, pentru toate să înălțăm, Unuia în Treime Dumnezeu, Ziditorul tuturor, acum și pururea și în vecii vecilor ! Amin !

Şi apoi se face Otpustul:

Pentru rugăciunile PreaSfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Surse bibliografice :

 1. https://doxologia.ro/tropar/condac-la-praznicul-acoperamantului-maicii-domnului ;
 2. https://images.oca.org/icons/lg/october/1001bprotection.jpg ;
 3. http://d2aic5im1if5n2.cloudfront.net/wp-content/uploads/2017/09/869-mpoy-protection-dpd-12-800-482×600.jpg ;
 4. http://www.pravoslavie.ru/sas/image/102172/217267.p.jpg?mtime=1444846852 ;
 5. https://cdn.shopify.com/s/files/1/1136/4188/products/HOLY_PROTECTION_2__10385.1376699311.1000.1200_1800x1800.jpeg?v=1455409280 ;
 6. https://scontent.fotp3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/42851946_1074866399360594_2563126964881719296_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQldrQaP4YcP9f0oq8r0CZhAitFU5jIicJRTgQukRZOtAEjKMOh0t6UNIebQ3IVsY3VWLWlh69-NRSQzUH3TOp1Y&_nc_ht=scontent.fotp3-2.fna&oh=f43b24794d49fec8341a127bc991b077&oe=5E295CE8 ;
 7. https://chirho88888888.files.wordpress.com/2019/10/fd43a-2ca01c_bba57be4db6046359e8fb2548a6d4e04mv2.jpg ;
 8. https://cdn.shopify.com/s/files/1/1136/4188/products/HOLY_PROTECTION_1__37689.1376699175.1000.1200_1800x1800.jpeg?v=1455409281 ;
 9. https://i1.wp.com/www.royaldoors.net/wp-content/uploads/2017/10/Protection-006.jpg?ssl=1 ;
 10. http://www.pokrov-seattle.org/images/Pokrov1.jpg ;
 11. https://chirho88888888.files.wordpress.com/2019/10/295cf-25ce25a325ce25ba25ce25ad25cf258025ce25b7.jpg ;
 12. https://img.digitalag.ro/?u=https%3A%2F%2Fa1.ro%2Fuploads%2Fmodules%2Fnews%2F0%2F2019%2F9%2F25%2F910588%2F1569401975004c3060.jpg&w=800 ;
 13. https://scontent.fotp3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/40515574_648061935576347_3149275222079700992_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQk4MoeCqgXSJzeigamXF1wqtSehOkBPwEIAkETMMEIwXMhvuI-Muf6zdwt9PIzqVkzRI3wPaIeOX8ZbxSmtODV7&_nc_ht=scontent.fotp3-3.fna&oh=234e251a744b4b00456c16148420ae86&oe=5DF34B38 ;
 14. https://doxologia.ro/sites/default/files/articol/2016/09/acoperamantul_maicii_domnului.jpg ;
 15. http://www.ortodoxia.md/wp-content/uploads/2016/10/Agia-Zoni-New.jpg ;
 16. https://img.digitalag.ro/?u=https%3A%2F%2Fa1.ro%2Fuploads%2Fmodules%2Fnews%2F0%2F2018%2F9%2F25%2F804293%2F1537862106a69d7aee.jpg&w=800 ;
 17. https://www.librariabizantina.ro/image/catalog/Produse/icoane-metaxotipii/icoana-maicii-domnului-sfantul-brau.jpg ;
 18. https://www.ziaruldeiasi.ro/app/gethumb.details.php?id=162198&w=800&h=600 ;
 19. https://www.brasovtv.com/images/article_images/2018/SEPTEMBRIE/ACOPERAMANTUL-MAICII-DOMNULUI.jpg ;
 20. https://icoaneatelier.files.wordpress.com/2014/04/new-image.jpg ;
 21. https://i.pinimg.com/736x/a1/7e/14/a17e142d49efdbfd3903af39d327e691.jpg ;
 22. https://cdn.knd.ro/media/521/2863/35044/18478024/1/acoperamantul-maicii-domnului-foto-oana-nechifor.jpg ;
 23. http://www.sfnectariecoslada.ro/wp-content/uploads/2015/09/61-599×1024.jpg ;
 24. https://sfantulacoperamant.ro/wp-content/uploads/2017/09/logo.png ;
 25. https://sfinteleicoane.ro/804-thickbox_default/acoperamantul-maicii-domnului.jpg ;
 26. https://roncea.ro/wp-content/uploads/2016/09/Acoperamantul-Maicii-Domnului-la-Petru-Voda.jpg ;
 27. http://ortodoxia.rol.ro/acatistul-sfantului-acoperamant-al-maicii-domnului-citeste-l-zilnic-si-vei-vedea-minunea–969428.html

Alătură-te conversației

4 comentarii

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: