ACATISTUL SFINŢILOR MARI MUCENICI SERGHIE ŞI VAH

Sfinţii Mari Mucenici Serghie şi Vah

(7 Octombrie)

Rugăciunile începătoare

De este preot, începe aşa :

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi ! Doamne, curăţeşte păcatele noastre ! Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre ! Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău !

Doamne miluieşte ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Tatǎl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău ! Vie Împărăţia Ta ! Facă-se Voia Ta ! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri ! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean ! Amin !

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca un Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi !

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit ; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău ; toţi lucrul mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului si al pământului, al tuturor celor văzute si nevăzute. Si întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii ; lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut,

Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii si pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri si S-a întrupat de la Duhul Sfânt si din Fecioara Maria si S-a făcut om. Si S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit si s-a îngropat. Si a înviat a treia zi, după Scripturi. Si S-a înălţat la ceruri si sade de-a dreapta Tatălui. Si iarăsi va să vină cu slavă să judece viii si morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârsit. Si întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl si cu Fiul este închinat si slăvit, Care a grăit prin prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească si apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Astept învierea morţilor si viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Doamne miluieste ! (de 12 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru ! (o închinăciune)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare ; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult ; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. 

Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor care se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. 

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. 

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întruNumele Domnului ! (de 3 ori)

Apoi, Troparul Sfinţilor Mari Mucenici Serghei şi Vah (Glasul al 3-lea) :

Pe cei ce după fire nu au fost fraţi de trup, pe aceştia Darul Cel Dumnezeiesc a cugeta frăţeşte până la sânge i-a făcut, pe Sfinţii Mucenici Serghie şi pe Vah, cinstită şi cre­dincioasă pereche. Fără de arme şi fără de haine în locul nevoinţei pe vrăjmaşul au înfruntat, rugându-se neîncetat pentru sufletele noastre.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Apoi : Condacul Sfinţilor Mari Mucenici Serghei şi Vah (Glasul al 2-lea) :

Mintea asupra vrăjmaşilor bărbăteşte v-aţi într-armat, sur­pând toată înşelăciunea lor; şi biruinţă de sus luând, Mucenici prealăudaţi, cu un cuget stri­gaţi: Bine şi frumos este a fi împreună cu Hristos!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi ? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi ?

Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte ; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât Drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit ; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi ; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie ; Bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda pe mine de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele ; Bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat ; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu : duhul umilit ; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot ; atunci vor pune pe altarul Tău jertfă.

Sfinţii Mari Mucenici Serghie şi Vah

Condacul 1:

Cei ce în lume aţi fost mari dregători împărăteşti, dar dispreţuind slava omenească, aţi căutat, mai cu osârdie, slava cea cerească şi v-aţi învrednicit, la ieşirea din viaţă, de cununile muceniciei, ca să petreceţi, de-a pururea, în slava lui Dumnezeu, învredniciţi-ne şi pe noi, nevrednicii, a vă aduce cântări de laudă, strigând: Bucură-te, Sfinte Vah, întâi-pătimitorule! Bucură-te, Sfinte Serghie, întru Căile Domnului bine-alergătorule!

Icosul 1:

De înalte dregătorii şi de mare cinste te-ai învrednicit, Sfinte Vah, în viaţa ta, că însuşi necredinciosul tău împărat Maximian te-a cinstit pe tine, împreună cu prietenul tău Serghie, ca pe nişte preaiubiţi sfetnici ai săi, dar tu, dorind mai mult slava Împăratului Celui Ceresc, Aceluia mai cu osârdie slujitor te-ai arătat, pentru care auzi de la noi, nevrednicii, unele ca acestea:

Bucură-te, că de mare cinste în viaţă te-ai învrednicit;

Bucură-te, cel ce în mari dregătorii ai fost rânduit;

Bucură-te, că necredinciosul împărat Maximian sfetnic te-a avut;

Bucură-te, că şi Împăratului Ceresc a sluji te-ai învrednicit;

Bucură-te, că şi Acela de mare slavă te-a încărcat;

Bucură-te, că slăvit prieten pe Serghie ţi l-a dat;

Bucură-te, că amândoi aţi slujit ascunsa voastră nevoinţă;

Bucură-te, că erai plin de multă cunoştinţă;

Bucură-te, că prin tine sfaturi înţelepte şi nouă ne vin;

Bucură-te, al rugăciunii noastre ascultătorule;

Bucură-te, de cereşti daruri agonisitorule;

Bucură-te, Sfinte Vah, întâi-pătimitorule!

Condacul al 2-lea:

Întâi-stătător ai fost întru dregătorie, Sfinte Serghie, mai mult decât prietenul tău Vah şi plin de înţelepciune te-ai arătat, pentru aceasta şi munciri mai cumplite ţie ţi s-au gătit, dar tu, întru toate, lâudai pe Dumnezeu, cântând Lui: Aliluia!

Icosul al 2-lea:

Din multă înţelepciunea ta, Sfinte Serghie, aţi ţinut, o vreme, tăinuită credinţa voastră cea întru Hristos, de frica împăratului, că nemăsurată era mânia lui şi neîmblânzită iuţimea lui Maximian asupra credincioşilor, însă nu multă vreme a fost ascunsă lumina credinţei lui Hristos sub obroc, că vădiţi aţi fost împăratului a fi creştini, întru care aducem ţie unele ca acestea:

Bucură-te, Sfinte Serghie, căci cu înţelepciune credinţa ţi-ai păzit;

Bucură-te, că în curând împăratului adevărul i s-a vădit;

Bucură-te, că aţi fost clevetiţi împăratului de cei ce v-au zavistuit;

Bucură-te, că ispitirea aceasta prin cei mai apropiaţi v-a venit;

Bucură-te, că n-a stat multă vreme lumina credinţei sub obroc;

Bucură-te, că acum reverşi Lumina lui Hristos în orice loc;

Bucură-te, că luminezi pe cei din întunericul necunoştinţei;

Bucură-te, luminătorule al credinţei;

Bucură-te şi luminează şi pe cei dintru dregătorii;

Bucură-te, strigăm ţie, ca rugător către Domnul să ne fii;

Bucură-te, Sfinte Serghie, al credincioşilor luminătorule;

Bucură-te, al întunericului satanei biruitorule;

Bucură-te, Sfinte Serghie, întru Căile Domnului bine-alergătorule!

Condacul al 3-lea:

Cu mare mâhnire şi cu multă iuţime s-a pornit răucredinciosul împărat Maximian împotriva voastră, auzind că aţi lepădat urâta închinare la idoli, slujind lui Hristos, pentru care întâi ţie, Sfinte Vah, aveau să ţi se pregătească munciri. Pentru aceasta, strigăm lui Dumnezeu, Cel ce te-a întărit întru nevoinţe: Aliluia!

Icosul al 3-lea:

Neputând să creadă împăratul că iubiţii săi sfetnici şi credincioşi dregători sunt potrivnici închinării idoleşti, făcând sărbătoare şi aducând jertfe idolilor, v-a întins o cursă, prin care, mai întâi, pe tine, cinstite Vah, voia să te piardă. Pentru aceasta, strigăm ţie, ca celui întâi-pătimitor:

Bucură-te, că împăratul cursă vicleană v-a întins;

Bucură-te, că tu, cel dintâi, spre muncire, ai fost prins;

Bucură-te, că a cunoscut Domnul buna ta dorire;

Bucură-te, căci cu veselie ai alergat la muncire;

Bucură-te, că jertfe idolilor, ca să vă prindă a gătit;

Bucură-te, că voi să slujiţi idolilor nu aţi voit;

Bucură-te, că nu aţi intrat în capiştea idolească;

Bucură-te, că împăratul a poruncit să vă silească;

Bucură-te, de Dumnezeieşti Porunci plinitorule;

Bucură-te, de bune roade aducătorule;

Bucură-te, Sfinte Vah, întâi-pătimitorule!

Condacul al 4-lea:

Fiind târâţi cu forţa în capiştea idolească, n-aţi dorit, nicidecum, să aduceţi jertfe idolilor făcuţi de mâini omeneşti, iar tu, Sfinte Serghie, cu tărie ai mărturisit că Unul singur este Dumnezeu, Cel ce în ceruri Se sălăşluieşte, cântându-I: Aliluia!

Icosul al 4-lea:

Mustrându-l voi pe împărat pentru reaua lui credinţă, că dă idolilor celor nesimţitori cinstea datorată Dumnezeului Celui Viu, trăgând şi pe alţii la aceasta, s-a mâniat împăratul şi a poruncit să ia de pe voi semnele cele de cinste ale dregătoriei şi cercuri de fier pe grumajii voştrii să pună, iar tu, Sfinte Seghie, împreună cu nevoitorul Vah, toată necinstirea şi batjocora o ai răbdat. Pentru aceasta, auzi de la noi unele ca acestea:

Bucură-te, că ai mustrat reaua-credinţă a împăratului;

Bucură-te, că, pentru aceasta, ai fost izgonit din dregătoriile palatului;

Bucură-te, că, în batjocură, cu haine femeieşti ai fost îmbrăcat;

Bucură-te, căci ca şi Hristos haină de purpură ai răbdat;

Bucură-te, că cercuri de fier pe grumaji ţi s-au pus;

Bucură-te, că tu jugul cel bun al lui Hristos l-ai dus;

Bucură-te, că Sfântul Vah pătimea împreună cu tine;

Bucură-te, că astăzi, prin voi, Sfinţilor, mult ajutor ne vine;

Bucură-te, că necinstea spre mare cinste ţi s-a făcut;

Bucură-te, câ în ispite şi batjocuri ne eşti nouă scut;

Bucură-te, în suferinţe şi în mâhniri alinătorule;

Bucură-te, în rele pătimiri sprijinitorule;

Bucură-te, Sfinte Serghie, întru Căile Domnului bine-alergătorule!

Condacul al 5-lea:

După sfârşirea spurcatelor jertfe, s-a întors necredinciosul împărat la palatele sale şi, pentru dragostea ce avea pentru voi, Sfinţilor, pentru multa voastră vrednicie, s-a umilit oarecum, chemându-vă pe voi la sine, socotind să vă plece voii sale celei rele, dar tu, Sfinte Vah, stându-i înainte, împreună cu prietenul tău Serghie, Îi strigai lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 5-lea:

Cu meşteşugite cuvinte căutând să vă amăgească împăratul, v-a arătat dragostea ce avea pentru voi; dar tu, Sfinte Vah, împreună cu Serghie, nevoind pentru dragostea împăratului să cazi din dragostea lui Dumnezeu şi pentru bunătăţile cele vremelnice să te lipseşti de cele veşnice, fiind plin de Harul Duhului Sfânt, mult ai grăit împotriva împăratului. Pe care buna îndrăzneală văzând-o, laude ca acestea aducem ţie, Sfinte:

Bucură-te, că împotriva împăratului, cu îndrăzneală ai stat;

Bucură-te, că pe el, plin de Duh Sfânt fiind, l-ai mustrat;

Bucură-te, că ai ales mai bine dragostea cea cerească;

Bucură-te, că nu te-ai amăgit de slava împărătească;

Bucură-te, că ai defăimat bunătăţile cele vremelnice;

Bucură-te, că te-ai învrednicit de bucuriile cele veşnice;

Bucură-te, cel ce cu bună îndrăznire ai grăit;

Bucură-te, că pe împărat, prin cuvânt, l-ai biruit;

Bucură-te, că şi azi biruieşti pe cei rău credincioşi;

Bucură-te, aduc ţie cei ce prin tine la Hristos au fost întorşi;

Bucură-te, al Bisericii luminaătorule;

Bucură-te, de rătăciri ereticeşti păzitorule;

Bucură-te, Sfinte Vah, întâi-pătimitorule!

Condacul al 6-lea:

Având împăratul împietrită inima şi surde urechile cele înţelegătoare şi orbi ochii cei sufleteşti, s-a mâniat de mustrarea voastră, Sfinţilor şi a hotărât să vă trimită spre muncire lui Antioh, ighemonul parţilor Răsăritului, iar tu, Sfinte Serghie, împreună cu Vah, mai cu tărie, strigai lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea:

Fiind Antioh, prin sprijinirea voastră, Sfinţilor, ridicat la cinstea de ighemon şi cumplit muncitor asupra creştinilor dovedindu-se, a socotit că, prin frică şi de ruşine, o să vă plece spre idoleasca închinare, dar voi, prin Înger, aţi primit întărire să răbdaţi toate muncile, că prin nevoinţele voastre veţi primi cununile muceniciei. Deci noi, văzând această minune, ţie, Sfinte Serghie, care te-ai învrednicit şi de arătări Dumnezeieşti, cu umilinţă, îţi strigăm:

Bucură-te, că nici prin frică, nici prin necinste nu te-ai plecat;

Bucură-te, cel ce cu tărie pe umeri Crucea ai ridicat;

Bucură-te, că prin Înger Dumnezeu v-a binevestit;

Bucură-te, că spre nevoinţă răbdarea v-a întărit;

Bucură-te, că pentru nevoinţe cununi muceniceşti vi s-au gătit;

Bucură-te, Sfinte Serghie, că şi de alte arătări Dumnezeieşti te-ai învrednicit;

Bucură-te, că acum săltaţi cu Îngerii împreună;

Bucură-te, că prin rugăciunile tale Biserica lui Hristos se adună;

Bucură-te, că la tine alergăm în suferinţă;

Bucură-te, îţi strigăm ţie cu credinţă;

Bucură-te, spre bune nevoinţe povăţuitorule;

Bucură-te, spre slujirea lui Dumnezeu întăritorule;

Bucură-te, Sfinte Serghie, întru Căile Domnului bine-alergătorule!

Condacul al 7-lea:

Cu scrisoare împărătească, fiind întăriţi trimişii lui Maximian, v-au dus pe voi, Sfinţilor, la Antioh, care, după cuvântul împăratului, mai întâi cu amăgitoare cuvinte, iar mai apoi cu ameninţări, au încercat să vă plece spre închinarea la idoli. Dar voi, neclintiţi aţi rămas întru mărturisirea lui Hristos. Şi tu, Sfinte Vah, te întreceai, mai cu grabă, a aduce lui Dumnezeu cântare de laudă: Aliluia!

Icosul al 7-lea:

Grabnic te-ai arătat la mărturisirea lui Hristos, Sfinte Vah; pentru aceasta, te-ai şi învrednicit, cel dintâi, de cununa muceniciei, că, bătut fiind cumplit, ai răbdat până la moarte, dându-ţi sfântul tău suflet în Mâinile Domnului. Iar trupul, a poruncit muncitorul, să fie lăsat pradă fiarelor. Ci, Domnul l-a păzit pe el şi a fost îngropat cu cinste de credincioşi. Pentru ale tale nevoinţe auzi de la noi toţi:

Bucură-te, Sfinte Vah, că întâi ai fost rânduit spre muncire;

Bucură-te, că pe Serghie în temniţă l-au pus spre păzire;

Bucură-te, că trupul pe pământ ţi-a fost întins;

Bucură-te, că muncitorii cei cumpliţi de mânie s-au aprins;

Bucură-te, că te-au bătut mult peste tot trupul;

Bucură-te, că tu, în bătăi şi în chinuri, nu ai slăbit cu duhul;

Bucură-te, că într-o bătaie ca aceasta carnea ţi-au sfâşiat;

Bucură-te, că sfânt sângele tău pământul l-a udat;

Bucură-te, că sufletul ţi l-ai dat în Mâinile lui Hristos;

Bucură-te, că acum străluceşti ca un soare luminos;

Bucură-te, pentru Hristos îndelung-răbdătorule;

Bucură-te şi al nostru cald-sprijinitorule;

Bucură-te, Sfinte Vah, întâi-pătimitorule!

Condacul al 8-lea:

Aflând tu, Sfinte Serghie, că fratele tau de credinţă şi de pătimire, Vah, singur te-a lăsat, te tânguiai:

Vai mie, prietenul şi fratele meu, că de acum nu mai pot cânta cu Psalmistul: «Iată acum ce este bun şi ce este frumos, decât numai a locui fraţii împreună» şi te pregăteai, Sfinte Serghie, să rabzi, cu şi mai multă tărie, muncile ce ţi se pregăteau. Pentru toate, slăveai pe Dumnezeu, cântându-I: Aliluia!

Icosul al 8-lea:

A doua zi, ighemonul a poruncit, la o cetate vecină, să te ducă şi acolo să aşeze scaunul de judecată. Iar noi, văzând dorirea ta aprinsă după cununa muceniciei, te lăudăm zicând:

Bucură-te, cel ce aprins cununa muceniciei ai dorit;

Bucură-te, că prietenului tău ai dorit să-i fii următor;

Bucură-te şi tăria ta dă-o nouă, tuturor;

Bucură-te, că ighemonul mai grele munci ţi-a gătit;

Bucură-te, că la o cetate vecină să te ducă a poruncit;

Bucură-te, că acolo şi-a pus scaunul de judecată;

Bucură-te, că te-au judecat ca şi Pilat altă dată;

Bucură-te, că tu toate le-ai pătimit cu răbdare;

Bucură-te, pavăza credinţei cea tare;

Bucură-te, al tiranilor judecători îmblânzitorule;

Bucură-te, al asupriţilor întăritorule;

Bucură-te, Sfinte Serghie, întru Căile Domnului bine-alergătorule!

Condacul al 9-lea:

Cunoscând tu, Sfinte Vah, din lăcaşurile Drepţilor întru care te sălăşluieşti, mâhnirea fratelui tău Serghie, că a rămas singur, te-ai arătat lui într-o vedenie înfricoşată, înconjurat de o lumină cerească, având faţă îngerească şi haină ostăşească mult strălucitoare şi l-ai îndemnat pe el să-I cânte neîncetat lui Dumnezeu, Cel ce proslăveşte pe nevoitorii Săi, cântare de slavă: Aliluia!

Icosul al 9-lea:

Stând la judecată, nelegiuitul Antioh vorbea despre tine, Sfinte Vah, fratelui tau Serghie, vrând să-l înfricoşeze pe el prin pătimirile tale, dar el mai mult se întărea cu pilda ta. Iar noi, văzând ajutorul întru nevoinţă pe care şi după cinstita adormirea ta l-ai dat prietenului tău şi împreună-nevoitorului Serghie, cu un glas te fericim, strigându-ţi ţie, Sfinte:

Bucură-te, prietenul cel neadormit;

Bucură-te, sfatuitorul cel nebiruit;

Bucură-te, că şi după moarte prietenului tău i-ai rămas credincios;

Bucură-te, cel ce cu credinţă neînfricată I-ai slujit lui Hristos;

Bucură-te, că în vedenie Sfântului Serghie i te-ai arătat;

Bucură-te, că pe el în suferinţe l-ai îmbărbătat;

Bucură-te şi ne dă şi nouă bărbăţie;

Bucură-te, cu credinţă îţi strigăm ţie;

Bucură-te, că eşti scut celor din închisori;

Bucură-te, al celor întemniţaţi apărătorule;

Bucură-te, al celor din primejdii izbăvitorule!

Bucură-te, Sfinte Vah, întâi-pătimitorule!

Condacul al 10-lea:

Neputându-te pleca pe tine prigonitorul, Sfinte Serghie, nici cu ademeniri şi nici cu înfricoşări, a iscodit munci mai cumplite încă decât pentru Sfântul Vah; că a poruncit să te încalţe cu încălţăminte de fier cu cuie mari şi aşa te-a pus să alergi înaintea lui până la o altă cetate. Iar tu. alergarea dreptei credinţe, cu bucurie, ai săvârşit, cântând lui Dumnezeu, Celui ce te întărea întru nevoinţe: Aliluia!

Icosul al 10-lea:

Fiind aruncat în temniţă, Sfinte, cu picioarele zdrobite de alergare, ca şi Petru te-ai învrednicit a fi cercetat de un Înger care ţi-a tămăduit rănile. Şi văzându-te a doua zi ighemonul vindecat, te-a socotit ca pe un vrăjitor şi iară a poruncit în aceeaşi încălţăminte să te încalţe şi până la o altă cetate mai departată să alergi, unde punându-şi scaunul de judecată, te-a osândit la moarte prin tăiere de sabie şi aşa ţi-ai dat sufletul, primind cununa muceniciei, iar trupul tău întru acelaşi loc a fost înmormântat de bine-credincioşi. Pentru ale tale nevoinţe primeşte de la noi, nevrednicii, unele ca acestea:

Bucură-te, cel ce ai pătimit munciri cumplite;

Bucură-te, că ale tale picioare ţi-au fost zdrobite;

Bucură-te, că te-au încălţat cu încălţăminte de fier cu cuie;

Bucură-te, că ighemonul spre adevărat calvar suie;

Bucură-te, că în două rânduri rău ai pătimit;

Bucură-te, că alergarea dreptei credinţe, cu bucurie, ai săvârşit;

Bucură-te, că sufletul tău a fost primit de Hristos;

Bucură-te, că trupul ţi-a fost îngropat de poporul binecredincios;

Bucură-te, mult pătimitorule;

Bucură-te şi al nostru întru împătimiri întăritorule;

Bucură-te, Sfinte Serghie, întru Căile Domnului bine-alergătorule!

Condacul al 11-lea:

Cu osârdie l-ai întărit întru muceniceştile voinţe pe prietenul tău şi împreună-pătimitorul Serghie, Sfinte Mucenice Vah, că şi în vedenie te-ai arătat lui întărindu-l şi cu rugăciunile tale cele către Dumnezeu îl sprijineai, împreună cu dânsul cântând: Aliluia!

Icosul al 11-lea:

Văzând din ceruri îndelunga pătimire a prietenului tău, cu bucurie mare te-ai bucurat, Sfinte Vah, de răbdarea lui întru nevoinţe şi ai întâmpinat cu veselie sufletul său când a primit cununa muceniciei. Pentru această nedespărţită şi bună înfrăţire întru Hristos, laude ca acestea ţi-aducem ţie, Sfinte:

Bucură-te, Sfinte Vah, prieten preacredincios;

Bucură-te, frate întru nevoinţe Domnului Hristos;

Bucură-te şi pe noi de vrăjmăşia casnică ne păzeşte;

Bucură-te şi ne ajută să trăim între noi frăţeşte;

Bucură-te şi ne învaţă a fi întru Hristos;

Bucură-te, mărgăritar mult preţios;

Bucură-te, că pe Serghie cu pătimirea ta l-ai ajutat;

Bucură-te, că şi prin rugăciune ajutor i-ai dat;

Bucură-te, că toate cu folos le-ai săvârşit;

Bucură-te, al prieteniilor cuvioase, povăţuitorule;

Bucură-te, al pildelor bune, dătătorule;

Bucură-te, Sfinte Vah, întâi-pătimitorule!

Condacul al 12-lea:

Voind oarecare credincioşi să ia trupul tău, Sfinte Serghie, te-ai arătat ca un stâlp de foc înaintea lor, de care lucru înfricoşat spăimântându-se ei şi pricepând că nu-ţi este voia să se ia Sfintele Moaşte de acolo, te-au proslăvit cu cântări şi au strigat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 12-lea:

Răspândindu-se cu toată puterea Sfânta Credinţă Creştinească, s-a zidit o Biserică în cinstea ta, Sfinte Serghie şi Sfintele tale Moaşte au fost aşezate cu cinste într-însa şi de la ele râuri de tămăduiri se revarsau. Iar în locul unde a fost îngropat mai înainte sfântul tău trup, în tot anul, în ziua prăznuirii tale, Sfinte, fiarele pustiei, ca o lege păzind, vin în acel loc cu mare blândeţe, nevătămând pe nimeni. De care minuni cutremuraţi fiind, îţi strigăm ţie, Sfinte:

Bucură-te, că prin moarte mucenicească te-ai proslăvit;

Bucură-te, că Sfintele tale Moaşte nouă spre ajutor ne-ai dăruit;

Bucură-te, că prin ele tămăduiri se dau tuturor;

Bucură-te, că de minuni te-ai arătat făcător;

Bucură-te, că şi firea cea sălbatică a fiarelor ai întors;

Bucură-te, că pe mulţi i-ai chemat la Hristos;

Bucură-te, că ale tale minuni pe mulţi i-au cutremurat;

Bucură-te, că eşti izvor de tămăduiri nedeşertat;

Bucură-te, strigăm ţie şi Sfintelor tale Moaşte ne închinăm;

Bucură-te, că prin Sfintele tale Moaşte mult folos căpătăm;

Bucură-te, de minuni făcătorule;

Bucură-te, de tămăduiri dătătorule;

Bucură-te, Sfinte Serghie, întru Căile Domnului bine-alergătorule!

Condacul al 13-lea (acest Condac se zice de trei ori):

Cei ce aţi fost împreună împărăteşti slujitori şi împreună întru frăţească dragoste lui Hristos următori şi împreună pătimitori, învrednicindu-vă de muceniceşti cununi, Sfinţilor Serghie şi Vah, rugaţi-vă lui Dumnezeu să ne dăruiască şi nouă celor ce cinstim sfântă pomenirea voastră, iertare de păcate şi, prin Sfintele voastre Moaşte de care ne-am învrednicit, dar de tămăduiri sufletelor şi trupurilor noastre! Şi ne învredniciţi pe noi a fi părtaşi împreună cu voi cereştii slave, ca de-a pururi să-I cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Apoi, se zice iarăşi, Icosul întâi:

De înalte dregătorii şi de mare cinste te-ai învrednicit, Sfinte Vah, în viaţa ta, că însuşi necredinciosul tău împărat Maximian te-a cinstit pe tine, împreună cu prietenul tău Serghie, ca pe nişte preaiubiţi sfetnici ai săi, dar tu, dorind mai mult slava Împăratului Celui Ceresc, Aceluia mai cu osârdie slujitor te-ai arătat, pentru care auzi de la noi, nevrednicii, unele ca acestea:

Bucură-te, că de mare cinste în viaţă te-ai învrednicit;

Bucură-te, cel ce în mari dregătorii ai fost rânduit;

Bucură-te, că necredinciosul împărat Maximian sfetnic te-a avut;

Bucură-te, că şi Împăratului Ceresc a sluji te-ai învrednicit;

Bucură-te, că şi Acela de mare slavă te-a încărcat;

Bucură-te, că slăvit prieten pe Serghie ţi l-a dat;

Bucură-te, că amândoi aţi slujit ascunsa voastră nevoinţă;

Bucură-te, că erai plin de multă cunoştinţă;

Bucură-te, că prin tine sfaturi înţelepte şi nouă ne vin;

Bucură-te, al rugăciunii noastre ascultătorule;

Bucură-te, de cereşti daruri agonisitorule;

Bucură-te, Sfinte Vah, întâi-pătimitorule!

şi Condacul întâi:

Cei ce în lume aţi fost mari dregători împărăteşti, dar dispreţuind slava omenească, aţi căutat, mai cu osârdie, slava cea cerească şi v-aţi învrednicit, la ieşirea din viaţă, de cununile muceniciei, ca să petreceţi, de-a pururea, în slava lui Dumnezeu, învredniciţi-ne şi pe noi, nevrednicii, a vă aduce cântări de laudă, strigând: Bucură-te, Sfinte Vah, întâi-pătimitorule! Bucură-te, Sfinte Serghie, întru Căile Domnului bine-alergătorule!

Şi apoi se face :

Otpustul

Pentru rugăciunile PreaSfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Mari Mucenici Serghie şi Vah, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi !

Amin !

Surse bibliografice :

  1. https://doarortodox.files.wordpress.com/2017/01/sfintii-mucenici-serghie-si-vah.jpg ;
  2. https://doxologia.ro/tropar/condacul-sfintilor-mari-mucenici-serghie-vah ;
  3. https://stiriactuale.ro/images/stories/2014/octombrie/07/sfmc.jpg ;
  4. https://basilica.ro/wp-content/uploads/2017/10/sfintii-serghie-si-vah.jpg ;
  5. https://i.pinimg.com/originals/8c/ce/1c/8cce1ca46c84d1283485a74e04ec6d86.jpg ;
  6. https://doarortodox.ro/2017/01/17/troparul-acatistul-vietile-sf-mc-serghie-si-vah-7-octombrie/

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web la WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat asta: