ACATISTUL SFÂNTULUI SFINŢIT MUCENIC CARP, EPISCOPUL PERGAMULUI

Sfântul Sfințit Mucenic CARP, episcopul Pergamului

[13 Octombrie]

Rugăciunile începătoare

De este preot, începe aşa :

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi ! Doamne, curăţeşte păcatele noastre ! Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre ! Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău !

Doamne miluieşte ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Tatǎl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău ! Vie Împărăţia Ta ! Facă-se Voia Ta ! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri ! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean ! Amin !

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca un Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi !

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit ; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău ; toţi lucrul mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului si al pământului, al tuturor celor văzute si nevăzute. Si întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii ; lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut,

Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii si pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri si S-a întrupat de la Duhul Sfânt si din Fecioara Maria si S-a făcut om. Si S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit si s-a îngropat. Si a înviat a treia zi, după Scripturi. Si S-a înălţat la ceruri si sade de-a dreapta Tatălui. Si iarăsi va să vină cu slavă să judece viii si morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârsit. Si întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl si cu Fiul este închinat si slăvit, Care a grăit prin prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească si apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Astept învierea morţilor si viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Doamne miluieste ! (de 12 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru ! (o închinăciune)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare ; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult ; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. 

Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor care se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. 

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. 

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întruNumele Domnului ! (de 3 ori)

Apoi, Troparul Sfinţilor Mucenici Carp şi Papil şi al celor împreună cu dânşii (Glasul al 4-lea) :

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nesctricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având Tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh !
Apoi se zice : Condacul Sfinţilor Mucenici Carp şi Papil şi al celor împreună cu dânşii (Glasul al 4-lea) :

Ca o vistierie de mult preţ şi izvor ce izvorăşte ape de tămă­duiri, a dat Stăpânul moaştele voastre celor de pe pământ; care şterg neputinţele patimilor cele de multe feluri şi dau neîncetat har sufletelor. Pentru aceasta, Sfinţilor Carp şi Papil, cu un glas şi cu dragoste săvârşim Sfântă pomenirea voastră.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi ? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi ?

Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte ; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât Drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit ; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi ; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie ; Bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda pe mine de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele ; Bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat ; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu : duhul umilit ; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot ; atunci vor pune pe altarul Tău jertfă.

Condacul 1

Păstor al turmei lui Hristos, ţi-ai pus viaţa pentru oi, că mucenicie ai răbdat, ca pe cei pierduţi să câştigi, şi la staulul creştin să-i aduci, pentru care şi noi cântăm:  Bucură-te, Sfinte Ierarhe Carp, bunul părinte al celor necăjiţi!

Icosul 1

Al Pergamului arhiereu, bine te-ai nevoit să îngrijeşti de Biserica lui Hristos, ca nimeni din credincioşi să nu se piardă şi mai ales celor necăjiţi părinte te-ai făcut, şi aşa ai rămas chipul părintesc, şi pentru noi.
Bucură-te, trâmbiţă a primilor creştini; 
Bucură-te, glas tare în pustia păgână;
Bucură-te, vestirea bună în iadul idolesc;
Bucură-te, mărturisitor al noii credinţe;
Bucură-te, chip al Bisericii noi;
Bucură-te, arhiereu al Noului Legământ;
Bucură-te, totodată părintele celor necăjiţi;
Bucură-te, braţe iubitoare ale celor rătăciţi;
Bucură-te, aflătorule a celor pierduţi;
Bucură-te, păstor al turmei lui Hristos;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Carp, bunul părinte al celor necăjiţi!

Condacul al 2-lea

Ca o lumină ai apărut în Pergam, în locurile cu mare negură păgână ce împovăra pe toţi, şi aşa te-ai făcut răsăritul de sus, al cântării de: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Toţi necăjiţii şi oropsiţii, toţi cu duhurile necurate, plini de patimile urâte, toţi au alergat la tine, cărora te-ai făcut părinte primitor, ca cel din Evanghelie.
Bucură-te, înţeleptul Evangheliei lui Hristos;
Bucură-te, aprins de cuvântul cel preasfânt;
Bucură-te, învăpăiat cu duhul înfăptuirii;
Bucură-te, bun început al creştinătăţii;
Bucură-te, desţelinător de buruieni păgâne;
Bucură-te, scoaterea neghinelor rele;
Bucură-te, secerătorul holdei curăţite;
Bucură-te, semănătorul de sămânţă bună;
Bucură-te, grădinarul lucrător;
Bucură-te, scoaterea spinilor din răsaduri;
Bucură-te, paza de pânditorii stricători;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Carp, bunul părinte al celor necăjiţi!

Condacul al 3-lea

Se clădise Biserica şi toţi cei rătăciţi erau acum binecredincioşi, când iată, groaznică furtună se porni şi prigoana se dezlănţui împotriva celor ce cântau: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Împăratul păgân cu dregătorii lui, cereau tuturor închinarea la idoli, şi tu ca un păstor al lui Hristos, ai fost primul ce ai sărit în apărare.
Bucură-te, păstor ce stă în fruntea turmei;
Bucură-te, că te faci primul apărător;
Bucură-te, că nu te înfricoşezi de lupul răpitor;
Bucură-te, că te lupţi cu vrăjmaşul;
Bucură-te, că nu laşi pe nimeni răpit;
Bucură-te, că tu primul sângerezi;
Bucură-te, că tu primul te jertfeşti;
Bucură-te, că te faci aprig luptător;
Bucură-te, că te faci aprinsă vitejie;
Bucură-te, bărbăţie deodată vădită;
Bucură-te, chip de adevărat păstor;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Carp, bunul părinte al celor necăjiţi!

Condacul al 4-lea

Prigoana nemiloasă a început să ucidă pe mulţi, să chinuie şi să schingiuiască pe cei neclintiţi în credinţă, să oprească pe cei ce cântă: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Tu, sfinte Carp, ca cel mai tare credincios creştin, ai început să strigi şi mai aprins vestirea lui Hristos, ce a înfricoşat pe prigonitori.
Bucură-te, neschimbat de înfricoşarea stăpânitorilor;
Bucură-te, înger pământesc ce nu se teme de rău;
Bucură-te, că nici moartea nu te-a înspăimântat;
Bucură-te, arhiereul jertfei crucii;
Bucură-te, întâi stătător pe scaunul Bisericii;
Bucură-te, întâiul care însuşi se jertfeşte;
Bucură-te, că nu te-ai ascuns de vrăjmaşi;
Bucură-te, că ai stat primul în faţa lor;
Bucură-te, că i-ai oprit să intre în cele sfinte;
Bucură-te, că nu i-ai lăsat să le batjocorească;
Bucură-te, că şi acum opreşti pe cei hulitori;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Carp, bunul părinte al celor necăjiţi!

Condacul al 5-lea

O, sfinte arhiereule şi mucenice Carp, deosebită cinstire îţi aducem, că păstor bun te-ai vădit şi mucenic adevărat, în cântarea de: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Puţină este lauda, dar ştiind neputinţele şi patimile noastre, treci cu vederea cele de lipsă şi ca un bun părinte şi pe noi ne primeşte.
Bucură-te, sabie de duh;
Bucură-te, mărturisitorule neînfricat al lui Hristos;
Bucură-te, luptătorul cu tot răul;
Bucură-te, al poporului îndurător;
Bucură-te, milostiv cu cei necăjiţi;
Bucură-te, plin de iubire faţă de cei rătăciţi;
Bucură-te, al bolilor tămăduitor;
Bucură-te, al săracilor darnic;
Bucură-te, cel ce strigă să vină toţi la Hristos;
Bucură-te, adunarea fierbinte a dragostei;
Bucură-te, dar pământesc pentru cele cereşti;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Carp, bunul părinte al celor necăjiţi!

Condacul al 6-lea

În temniţă cu mulţi alţi credincioşi ai fost batjocorit, dar pentru dragostea lui Hristos, toate le-ai suferit şi mult cântând: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Orbirea păgână îi făcea pe prigonitori şi mai înverşunaţi, dar tu în credinţă şi mai hotărât te dovedeai, uimindu-i pe toţi.
Bucură-te, arhiereul lui Hristos, cel vrednic;
Bucură-te, credinţă mai tare ca orice suferinţă;
Bucură-te, cinste nemicşorată de batjocoriri;
Bucură-te, că nici bătăile nu te speriau;
Bucură-te, că nici foamea nu te slăbea;
Bucură-te, hotărâre tare şi învingătoare;
Bucură-te, al multora luminător;
Bucură-te, al răbdării propovăduitor;
Bucură-te, al cuvântului vieţii grăitor;
Bucură-te, teolog şi înfăptuitor;
Bucură-te, învăţător şi însuţi ascultător;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Carp, bunul părinte al celor necăjiţi!

Condacul al 7-lea

Porunca stăpânitorilor era aspră şi neîngăduitoare, dar tu, sfinte arhiereu al credinţei creştine, tot aşa de neclintit te-ai arătat, în cântarea de: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Cu multe momeli căutau prigonitorii să te înşele, ca tu păstorule să-ţi laşi oile şi aşa să le poată răpi.
Bucură-te, râvnitor, ca pe nimeni să nu pierzi;
Bucură-te, apărător cu adevărat al Bisericii lui Hristos;
Bucură-te, predicator puternic al Evangheliei;
Bucură-te, arhiereu între arhierei;
Bucură-te, părinte între părinţi;
Bucură-te, stâlp neclintit al Casei Domnului;
Bucură-te, sprijinitor degrab al celor în nevoi;
Bucură-te, îmblânzirea duşmanilor;
Bucură-te, alungarea demonilor fermecători;
Bucură-te, pavăza creştinilor;
Bucură-te, scut în toate primejdiile;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Carp, bunul părinte al celor necăjiţi!

Condacul al 8-lea

Chipul arhieresc şi cel mucenicesc au strălucit şi mai mult unul prin altul, de se mirau prigonitorii, cum de puteai să le uneşti în cântarea de: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Sfinte Carp, înălţimea arhieriei Bisericii lui Hristos şi podoaba muceniciei totodată, ne-ai rămas şi nouă chip de mare povăţuire duhovnicească.
Bucură-te, munte al slujirii creştine;
Bucură-te, înălţimea credinţei;
Bucură-te, vulturul teologiei de sus;
Bucură-te, porumbelul botezului de jos;
Bucură-te, bogăţia de Duh Sfânt;
Bucură-te, cetate a lui Dumnezeu;
Bucură-te, zidul mai tare ca piatra;
Bucură-te, grădina bineîngrijită;
Bucură-te, rodire multă şi plină;
Bucură-te, masă tuturor flămânzilor;
Bucură-te, săturarea înfometaţilor;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Carp, bunul părinte al celor necăjiţi!

Condacul al 9-lea

Cum ai adunat odinioară pe toţi cei necăjiţi şi lipsiţi şi i-ai făcut credincioşii lui Hristos, aşa şi pe noi ne strânge de pe drumurile patimilor pierzătoare, ca să cântăm şi noi: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Părinte sfinte Carp, eşti pomenit în veci în cartea însângerată a lumii, ca unul dintre cei mari şi căpetenie.
Bucură-te, părinte în ceata tuturor sfinţilor Părinţi;
Bucură-te, dar al lui Dumnezeu pentru lume;
Bucură-te, şi dar al lumii pentru Dumnezeu;
Bucură-te, slujitor vrednic al altarului preasfânt;
Bucură-te, tu însuţi jertfă pe altar;
Bucură-te, bineprimită mireasmă;
Bucură-te, tămâie binecuvântată de sus;
Bucură-te, cel prin care se alungă toţi demonii vrăjitori;
Bucură-te, luminarea minţii omeneşti;
Bucură-te, deschiderea inimilor înrăite;
Bucură-te, părinte ce pe toţi îi chemi la Hristos;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Carp, bunul părinte al celor necăjiţi!

Condacul al 10-lea

Au obosit păgânii cu muncile şi schingiuirile lor, că mai tare ca acestea te-ai arătat, şi vestirea lui Hristos şi mai mult s-a făcut, în cântarea de: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Credinţa creştină în loc să fie distrusă şi mai mult s-a întărit, şi aşa după năvalnica furtună păgână, cerul şi mai senin s-a dezvelit.
Bucură-te, vitejia biruitoare creştină;
Bucură-te, biruinţa ce Hristos o aduce;
Bucură-te, bucuria peste greaua întristare;
Bucură-te, desfătarea după chinurile muceniceşti;
Bucură-te, odihna după muncile cumplite păgâne;
Bucură-te, că pământul are de acum noul rai;
Bucură-te, că păcatul lui Adam s-a spălat;
Bucură-te, că Eva a călcat capul şarpelui;
Bucură-te, că blestemul s-a dezlegat;
Bucură-te, că iarăşi pomul vieţii s-a dăruit;
Bucură-te, Biserica lui Hristos cea triumfătoare;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Carp, bunul părinte al celor necăjiţi!

Condacul al 11-lea

Şi noi adunaţi în Biserica lui Hristos, te cinstim pe tine arhiereule şi mare mucenic, şi cu toţi credincioşii noi cântăm: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Grea a fost prigoana păgână, şi mai este şi acum răutatea ei ce mereu încearcă să surpe Biserica cea sfântă a lui Hristos, dar avându-vă pe voi, Sfinţilor, va fi mereu biruinţa creştină.
Bucură-te, veghetor al dreptei credinţe;
Bucură-te, că şi noi alergăm la ocrotirea ta;
Bucură-te, că îţi cerem întărirea credinţei;
Bucură-te, că îţi cerem luminarea inimii;
Bucură-te, că îţi cerem ajutor în toate;
Bucură-te, că te rugăm în neputinţele noastre;
Bucură-te, că aducem la tine pe toţi necăjiţii;
Bucură-te, astfel grabnic ajutătorule;
Bucură-te, milostenie părintească;
Bucură-te, bunătate peste fire;    
Bucură-te, braţele primitoare ale iubirii lui Hristos;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Carp, bunul părinte al celor necăjiţi!

Condacul al 12-lea

Cununa nestricată şi nepieritoare ai primit de la Hristos pe care L-ai slujit, ca plata ostenelilor şi bunei credinţe ce ai avut, cântând de acum pururea în ceruri: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Dar nici de noi nu te-ai despărţit, ci şi mai mult de sus de noi te îngrijeşti, ca un adevărat părinte care nu-şi uită fiii săi.
Bucură-te, păstorule şi părinte;
Bucură-te, iubire de nimic împărţită;
Bucură-te, dragoste ce nimic nu uită;
Bucură-te, dăruire pentru toţi;
Bucură-te, şi al copiilor primitor;
Bucură-te, învăţător al tinerilor;
Bucură-te, ocrotitorul fecioarelor;
Bucură-te, sprijinitorul văduvelor;
Bucură-te, că de toţi necăjiţii ai grijă;
Bucură-te, că nimeni nu iese de la tine lipsit;
Bucură-te, părinte, taina cea mare;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Carp, bunul părinte al celor necăjiţi!

Condacul al 13-lea (aest Condac se zice de 3 ori):

Şi de la noi, sfinte arhiereule şi mucenice Carp, primeşte această laudă şi cinstire şi nu te scârbi de puţinătatea noastră, că asemenea de demult nu încetezi să primeşti pe toţi necăjiţii în braţele tale preaiubitoare şi părinteşti, în cântarea de: Aliluia! 

Apoi, se zice iarăşi Icosul 1 :

Al Pergamului arhiereu, bine te-ai nevoit să îngrijeşti de Biserica lui Hristos, ca nimeni din credincioşi să nu se piardă şi mai ales celor necăjiţi părinte te-ai făcut, şi aşa ai rămas chipul părintesc, şi pentru noi.
Bucură-te, trâmbiţă a primilor creştini; 
Bucură-te, glas tare în pustia păgână;
Bucură-te, vestirea bună în iadul idolesc;
Bucură-te, mărturisitor al noii credinţe;
Bucură-te, chip al Bisericii noi;
Bucură-te, arhiereu al Noului Legământ;
Bucură-te, totodată părintele celor necăjiţi;
Bucură-te, braţe iubitoare ale celor rătăciţi;
Bucură-te, aflătorule a celor pierduţi;
Bucură-te, păstor al turmei lui Hristos;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Carp, bunul părinte al celor necăjiţi!

şi Condacul 1 :

Păstor al turmei lui Hristos, ţi-ai pus viaţa pentru oi, că mucenicie ai răbdat, ca pe cei pierduţi să câştigi, şi la staulul creştin să-i aduci, pentru care şi noi cântăm:  Bucură-te, Sfinte Ierarhe Carp, bunul părinte al celor necăjiţi!

Şi apoi se face Otpustul:

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale, ale Sfântului Sfințit Mucenic CARP, episcopul Pergamului şi ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin !

Surse bibliografice :

  1. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/1233/p1avggqmv91tgot941car518g93.png ;
  2. http://arhiepiscopiaramnicului.ro/acatiste/acatistul-sfantului-marelui-mucenic-carp-episcopul-pergamului

Alătură-te conversației

4 comentarii

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: