ACATISTUL MAICII DOMNULUI PANTANASSA

ACATISTUL PENTRU VINDECAREA DE CANCER, CĂTRE ICOANA FĂCĂTOARE DE MINUNI A MAICII DOMNULUI „PANTANASSA” DE LA MÂNĂSTIREA VATOPED

Icoana Maicii Domnului Pantanassa

(18 August) (15 Octombrie)

# Acest Acatist a fost trimis de călugăriţele de la Mânăstirea de convertite la Ortodoxie, Sfântul Paisie Velicicovschi din Arizona. A fost tradus cu ajutorul Maicii Domnului, Împărăteasa a Toate, după versiunea engleză pentru ca cei bolnavi să aibă o mângâiere în suferinţa lor. BineFacerile PreaSfintei Fecioare şi Împărătese – Pantanassa – să se reverse peste noi toţi, căci ea este rugătoarea noastră înaintea Fiului Sau si Dumnezeu, Domnul nostru, Iisus Hristos ! Amin !

Rugăciunile începătoare

De este preot, începe aşa :

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin !

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi ! Doamne, curăţeşte păcatele noastre ! Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre ! Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău !

Doamne miluieşte ! (de 3 ori) Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum … ! Amin !

Tatǎl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău ! Vie Împărăţia Ta ! Facă-se Voia Ta ! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri ! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean !

Preotul :

Că a Ta este Împărăţia, Puterea şi Slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin !

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Apoi troparele :

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că, nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi !

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit ; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău ; toţi lucrul mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Uşa milostivirii deschide-o nouă, BineCuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Apoi :

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl ATotŢiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute. Şi întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii ; lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi s-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii si morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârsit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin Prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică, mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Apoi : Doamne miluieşte ! (de 12 ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru ! (o închinăciune)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare ; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult ; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. 

Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab’ auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ţi întoarce Faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor care se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. 

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. 

Apoi : Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru Numele Domnului ! (de 3 ori)

Apoi, se zice Troparul la cinstirea Icoanei „Pantanassa” (Glasul al 4-lea) :

Pe cei ce cu dragoste Icoana ta o cinstesc, cerând cu evlavie Dumnezeiescul ei har, auzi-i de-a pururea; toată împresurarea risipeşte-le grabnic, turma ta o păzeşte de primejdia toată, a-toate-Împărăteasă şi Maică a Domnului!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Apoi :

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi ? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi ? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât Drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit ; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi ; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie ; Bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda pe mine de la Faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege Căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele ; Bucura-se-va limba mea de Dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat ; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu : duhul umilit ; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot ; atunci vor pune pe altarul Tău jertfă.

Icoana Maicii Domnului Pantanassa

Condacul 1 :

Noi, credincioşii robii tăi, stând cu mustrare de inimă înaintea Icoanei tale celei noi arătate, te cântăm cu laude, O, Împărăteasă a Toate. Trimite de sus vindecarea ta peste robii tăi care acum aleargă la tine că să putem să-ţi cântăm cu bucurie: Bucură-te, o, Împărăteasă a Toate, care vindeci neputinţele noastre prin darul tău !

Icosul 1 :

Arhanghelul a venit din cer că să-i spună Împărătesei a Toate : Bucură-te ! Văzându-Te pe Tine, Doamne, luând trup omenesc, cu Dumnezeiască vestire a strigat către ea lucruri ca acestea :

Bucură-te, începătoarea mântuirii noastre !

Bucură-te, împlinirea iertărilor noastre de către Creator !

Bucură-te, că prin tine Dumnezeu a devenit trup !

Bucură-te, că în tine Cel Nevăzut Se arată !

Bucură-te, ceea ce ai primit mila păcii !

Bucură-te, că în tine s-a ţesut Haina de carne a Cuvântului !

Bucură-te, Slava ridicată dincolo de înţelegerea minţii !

Bucură-te, mană cerească prin care inimile sunt chemate la viaţă !

Bucură-te, stea strălucită de har !

Bucură-te, izvor care izvorăşti apa cea vie !

Bucură-te, Maică a lui Dumnezeu, binecuvatată între femei !

Bucură-te, Fecioară neîntinată care ai născut pe Mântuitorul lumii !

Bucură-te, Împărăteasă a Toate, care vindeci neputinţele noastre prin harul tău !

Condacul al 2-lea :

Cuvântul Cel Nenăscut încape într-un Prunc, prin tine, Fecioară, aducând tămăduire tuturor celor care cinstesc Naşterea din tine, cea nefurată de nuntă, cântând : Aliluia !

Icosul al 2-lea :

Căutând să cunoască ceea ce este necunoscut, a strigat Fecioara către Îngerul cel vestitor : „Arată-mi cum eu, Fecioară fără pată, pot fi Maică a Celui PreaÎnalt ?” Iar Gavriil, cu frică, i-a răspuns strigând unele că acestea :

Bucură-te, cea aleasă de Sfatul Cel PreaÎnalt !

Bucură-te, cea repede auzitoare a celor ce se roagă ţie !

Bucură-te, Comoara de pace a lui Hristos !

Bucură-te, nădejdea şi puterea poporului tău !

Bucură-te, minunată nimicitoare a blestemului cancerului !

Bucură-te, vindecătoarea neputinţelor !

Bucură-te, apărătoarea lumii !

Bucură-te, izbăvitoare de griji !

Bucură-te, alinătoarea plânsului şi a lacrimilor !

Bucură-te, care deschizi porţile mântuirii tuturor !

Bucură-te, sceptru şi putere a celor ce locuiesc în Sfântul Munte!

Bucură-te, toiagul călugărilor şi al laicilor !

Bucură-te, Împărăteasă a Toate, care vindeci neputinţele noastre prin harul tău !

Condacul al 3-lea :

Puterea celui PreaÎnalt te-a umbrit, Fecioară şi Cel Neatins S-a făcut trup, arătându-te pe tine poiană dulce a celor ce voiesc să culeagă mântuirea atunci când cântă : Aliluia !

Icosul al 3-lea :

Icoana ta, „Împărăteasă a Toate” a fost slăvită, o, Maică a lui Dumnezeu, atunci când vindecările au prins a curge din chipul tău. Tu dai vindecare celor care cântă înaintea ei cu credinţă, înmulţind cântările astfel :

Bucură-te, Maică a Luminii Nestinse !

Bucură-te, biruinţa celor care rabdă până la sfârşit !

Bucură-te, doctor adevărat al celor ce bolesc şi sunt în necaz !

Bucură-te, zid apărător al văduvelor şi orfanilor !

Bucură-te, deschizătoare a uşilor Raiului !

Bucură-te, apărătoare a celor ce trudesc şi duc sarcini grele !

Bucură-te, mijlocitoare pentru mântuirea credincioşilor !

Bucură-te, ceea ce te rogi pentru neamul creştinesc !

Bucură-te, scară cerească prin care ne ridicăm de pe pământ la cer !

Bucură-te, apă vie care speli păcatele noastre de moarte !

Bucură-te, mieluşeaua care păzeşti inimile celor neprihăniţi !

Bucură-te, văl apărător care adăposteşti copiii Bisericii !

Bucură-te, Împărăteasă a Toate, care vindeci neputinţele noastre prin harul tău !

Condacul al 4-lea :

Vrând să dea viaţă lumii, Stăpânul tuturor S-a sălăşluit în pântecele tău, fără să ştii de bărbat, arătându-te pe tine Maică a credincioşilor, învăţându-i să cânte lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul al 4-lea :

Slăvite lucruri ne-au înconjurat de la tine, O, Cetate a lui Dumnezeu, prin vindecările pe care le reverşi şi primind izvoare răcoritoare de vindecare, îţi strigăm cu mulţumire unele că acestea, O, Împărăteasă a Toate :

Bucură-te, iarbă vindecătoare care uşurezi suferinţa !

Bucură-te, răcoreală care potoleşti fierbinţeala bolii !

Bucură-te, flacără care arzi blestemul cancerului !

Bucură-te, cea care ridici din patul durerii pe cei pe care doctorii nu-i mai pot ridica !

Bucură-te, cea care îţi arăţi faţa ta cea preacurată celor aleşi ai tăi !

Bucură-te, cea care ne scoţi din cătuşele păcatelor !

Bucură-te, căci prin tine ne-a fost dată scoaterea din moarte !

Bucură-te, că prin tine mulţime de credincioşi au fost mântuiţi !

Bucură-te, înălţime curată, neatinsă de gândul omenesc !

Bucură-te, adâncime trăită de lume !

Bucură-te, cea care ai fost profeţită de Patriarhii Vechiului Testament !

Bucură-te, călăuzitoarea ierarhilor care se roagă ţie !

Bucură-te, Împărăteasă a Toate, care vindeci neputinţele noastre prin harul tău !

Condacul al 5-lea :

Te-ai arătat a fi, O, Fecioară, Templul cel preacurat al Mântuitorului. De aceea, cădem înaintea ta, PreaCurată şi cerem să ne faci şi pe noi fii ai lui Dumnezeu că să strigăm către tine : Aliluia !

Icosul al 5-lea :

Cetele Îngerilor văzând în mâinile tale pe Cel Ce a făcut cu mâna pe om şi cunoscându-te a fi Doamnă şi Stăpână, deşi singură te-ai numit „Roaba Domnului”, Preacurato,cu grabă slujesc ţie,Una Binecuvantată, cu cântări ca acestea :

Bucură-te, cea pe care Dumnezeu te-a pus mai presus decât oştile cereşti !

Bucură-te, cea care umpli lumea cu vindecări minunate !

Bucură-te, cea care auzi Slava şi laudele cerurilor !

Bucură-te, cea care primeşti mulţumirile pământului !

Bucură-te, cea care arzi sămânţa putrejunii din inimile noastre !

Bucură-te, zeloasă biruitoare a vicleniilor diavolului !

Bucură-te, ceea ce umpli valea acestei vieţi cu lacrimi de bucurie !

Bucură-te, ceea ce prefaci grijile în dulceaţă cerească !

Bucură-te, miros de bună mireasmă primit de Dumnezeu !

Bucură-te, nemăsurată bucurie a păcătoşilor care se pocăiesc !

Bucură-te, armura adevărului împotriva ispitelor !

Bucură-te, scut de apărare împotriva duşmăniei şi a distrugerii !

Bucură-te, Împărăteasă a Toate, care vindeci neputinţele noastre cu darul tău !

Condacul al 6-lea :

BineVestitorii Cuvâtului lui Dumnezeu, Apostoli ai Mântuitorului, minunat au fost aduşi de faţă, Fecioară, când ai fost ridicată de la pământ la cer, că să-I poată cânta cu o inimă şi cu o gură lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul al 6-lea :

Har minunat s-a arătat din Icoana ta, Împărăteasă a toate, când tânărul cel întunecat de învăţături satanice a căzut ţeapăn la pământ înaintea ei şi a slobozit din legăturile întunericului, cu frică şi cu bucurie a strigat către tine acestea :

Bucură-te, îndreptătoarea vieţii păcătoase !

Bucură-te, mângâierea celor chinuiţi !

Bucură-te, alungătoarea hoardelor de demoni din Biserică !

Bucură-te, risipitoarea norilor întunecaţi ai păcatului !

Bucură-te, distrugătoarea capcanelor celor nevăzute !

Bucură-te, atotputernica biruitoare a vrăjilor sataniceşti !

Bucură-te, far care luminezi calea celor rătăciţi !

Bucură-te, nor care aperi pe cei nevinovaţi de rele !

Bucură-te, munte care ne hrăneşti pe noi cu mană cerească !

Bucură-te, vale a acestei vieţi, care ne saturi cu umilinţa lui Hristos !

Bucură-te, piatră scumpă a Împărăţiei cerurilor !

Bucură-te, rază a Luminii celei veşnice !

Bucură-te, Împărăteasă a Toate, care vindeci neputinţele noastre cu harul tău !

Condacul al 7-lea :

Voind să Te dai pe Tine Însuţi hrană celor credincioşi, Te-ai întrupat din Sfânta Fecioara, că primind PreaCuratul Tău Trup şi Sfântul Tău Sânge, să Te cunoaştem pe Tine, Dumnezeul cel Adevărat. De aceea, minunându-ne de această neatinsă înţelepciune, strigăm către tine : Aliluia !

Icosul al 7-lea :

Făcătorul a Toate ne-a mai descoperit o taină când împreună cu Apostolii Săi, a mâncat Cina cea de Taină. Iar noi, care ne rugăm Împărătesei a Toate, să ne facă părtaşi Sfintelor Daruri, îi aducem cântări că acestea :

Bucură-te, dătătoare a Pâinii Cereşti !

Bucură-te, purtătoarea Vieţii celei veşnice !

Bucură-te, potir din care ne împărtăşim cu Hristos !

Bucură-te, ceea ce te uneşti suflet şi trup cu Hristos !

Bucură-te, linguriţă de aur plină cu Tainele Cereşti !

Bucură-te, chivot nepreţuit în care se află Sfintele Daruri !

Bucură-te, cea care ne arăţi Sfânta Împărtăşanie !

Bucură-te, masă binecuvântată care ne dai Hrana cea Sfântă !

Bucură-te, cea care îi aşezi de-a dreapta ta pe cei care se împărtăşesc cu cinste !

Bucură-te, cea care scoţi din iad pe apărătorii Sfintei Liturghii !

Bucură-te, călăuzitoarea celor morţi spre fântâna nemuririi !

Bucură-te, tare adăpost de pace pentru copii tăi !

Bucură-te, Împărăteasă a Toate, care vindeci neputinţele noastre cu harul tău !

Condacul al 8-lea :

Privind la minunata Naştere a lui Hristos şi părăsind grijile cele lumeşti, să ne înălţăm inimile, căci pentru aceasta S-a întrupat Cel PreaÎnalt că să ne tragă la Sine pe cei ce-I cântăm : Aliluia !

Icosul al 8-lea :

Fiind dintotdeauna în Sânul Tatălui, Cuvântul cel Necuprins S-a făcut Trup pe pământ. Dumnezeul Cel Mare a slăvit-o pe Fecioara şi a căutat spre smerenia Maicii Sale, care aude de la noi cuvinte că acestea :

Bucură-te, chivot al Necuprinsului Dumnezeu !

Bucură-te, cea care arăţi lumii pe Creatorul Cel mai presus de lume !

Bucură-te, cutremurătoare a puterii morţii !

Bucură-te, vindecătoarea rănii lui Adam !

Bucură-te, leac vindecător al rănilor sufleteşti !

Bucură-te, untdelemn sfânt care ungi rănile trupeşti !

Bucură-te, uşurătoarea durerilor celor care nasc !

Bucură-te, cea care biruieşti iadul !

Bucură-te, cea care toceşti boldul morţii !

Bucură-te, nădejdea Învierii de obşte !

Bucură-te, cea care aduci adevarată mântuire ortodocşilor !

Bucură-te, Împărăteasă a Toate, care vindeci neputinţele noastre cu harul tău !

Condacul al 9-lea :

Toată firea cea îngerească şi cea omenească s-a uimit de Slăvita şi Neînţeleasa Ta Întrupare, Cuvântule al lui Dumnezeu. Luând aminte cu minunare la această taină a smereniei, cu frică şi cutremur, noi cei mulţumitori strigăm către Tine : Aliluia !

Icosul al 9-lea :

Răniţi fiind cu multe boli, am primit vindecări peste măsură de la Icoana ta, O, Împărăteasă a Toate şi, prin credinţă, îmbogăţindu-ne cu har, cu glas mare strigăm către tine :

Bucură-te, statornică păstrătoare a sănătaţii pruncilor !

Bucură-te, aducătoare de sănătate celor bolnavi !

Bucură-te, vindecătoarea copiilor bonavi !

Bucură-te, mama tinerilor în suferinţă !

Bucură-te, cea care ridici pe cei ce zac pe patul bolii !

Bucură-te, întărirea celor stăpâniţi de frica morţii !

Bucură-te, cea care iei seama la plânsul bărbaţilor !

Bucură-te, cea care asculţi suspinul nostru !

Bucură-te, cea care îneci durerea pământească în bucuria cerească !

Bucură-te, răbdare cerească în faţa furtunilor devastatoare !

Bucură-te, cea care aduci bucurie celor ce plâng !

Bucură-te, ceea ce aduci îmblânzirea relelor pe aripile rugăciunii !

Bucură-te, Împărăteasă a Toate, care vindeci neputinţele noastre cu harul tău !

Condacul al 10-lea :

Vrând să mântuiască firea omenească stricată prin păcat, Creatorul tuturor a pogorât peste tine ca roua peste lâna lui Ghedeon şi te-a făcut rug aprins. Dumnezeu fiind, El S-a făcut Om, pentru care pururea Îi cântăm : Aliluia !

Icosul al 10-lea :

Zid apărător eşti fecioarelor, PreaCurată şi celor care se luptă pentru curăţire. Dumnezeu S-a sălăşluit întru tine curăţind întreaga fire cugetătoare eliberând-o de toată întinăciunea, pentru care îţi cântăm unele că acestea :

Bucură-te, cea care vorbeşti cu cei care caută tăcerea !

Bucură-te, coroană a celor care îşi păstrează neatinsă fecioria !

Bucură-te, început şi sfârşit al desăvârşirii duhovniceşti !

Bucură-te, tezaur al Revelaţiei Divine !

Bucură-te, cunoscătoare a Sfatului Sfintei Treimi !

Bucură-te, izvor al mântuirii bărbaţilor virtuoşi !

Bucură-te, înălţime neatinsă de minţile trufaşe !

Bucură-te, adăpost deschis pentru inimile umile !

Bucură-te, PreaCurată, mai imaculată decât cerurile !

Bucură-te, ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi Serafimii !

Bucură-te, cea plină de veselie căreia Arhanghelul ţi-a spus : Bucură-te !

Bucură-te, cea mângâiată care ai atins cu mâna pe Hristos Cel Înviat !

Bucură-te, Împărăteasă a Toate, care vindeci neputinţele noastre cu harul tău !

Condacul al 11-lea :

Străduindu-ne cu mintea să aducem o cântare Mântuitorului, noi şi eu, nevrednicul, Stăpână şi Doamnă, rămânem robii tăi ; căci, cine poate fi vrednic să aducă imnuri lui Dumnezeu, al Cărui Nume este ca mirul curat ; de aceea, Îi cântăm : Aliluia !

Icosul al 11-lea :

Ca o mare lumină – Răsăritul Cel de Sus – Fiul tău şi Dumnezeu a strălucit peste noi, cei ce locuim întru întuneric. Ci, vino şi la noi, Fecioară ! Tu eşti lumânare într-un sfeşnic, un copil purtător de Lumină al Bisericii, care ne îndemni să-ţi aducem cântări că acestea :

Bucură-te, zori ai Soarelui cunoaşterii !

Bucură-te, Lăcaş al Firii Dumnezeieşti !

Bucură-te, lumina din care se ţese haina Sfinţilor !

Bucură-te, torţă care înlături întunericul demonilor !

Bucură-te, luminarea minţilor nepricepute !

Bucură-te, lumină pentru inimile păcătoase !

Bucură-te, mâna cea dreaptă care ne scoţi pe noi din marea deşertăciunilor !

Bucură-te, Rază de lumină care călăuzeşti spre Împărăţie sufletele celor mântuiţi !

Bucură-te, fulger care-i faci să tresară pe cei nepocăiţi !

Bucură-te, luminătoarea conştiinţelor nepocăite !

Bucură-te, îmblânzirea Judecăţii lui Dumnezeu !

Bucură-te, Împărăteasă a Toate, care vindeci neputinţele noastre cu harul tău !

Condacul al 12-lea :

Vrând să ne dea Harul Său, Dătătorul Vechiului Testament ne-a dăruit Testamentul cel Nou. Şi, primind astfel Harul, nu prin lucrarea Legii, ci prin credinţa cea adevarată şi aflând astfel mântuirea, Îi cântăm Lui : Aliluia !

Icosul al 12-lea :

Înălţăm imnuri Naşterii Sfinte, aşa cum Israel preamărea cu chimvale tabernacolul Legii vechi care era doar umbra ta, Maică şi Fecioară, adevăratul Tabernacol pe care noi, acum, te slăvim cu bărbăţie că să auzi de la toţi spuneri că acestea :

Bucură-te, cântec cântat de înălţimi !

Bucură-te, psalm răsunând jos !

Bucură-te, vrednică roabă a Unuia Dumnezeu !

Bucură-te, cea plăcută Sfintei Treimi pentru smerenia ta !

Bucură-te, cea care porţi în tine pe Cel Care a făcut veacurile !

Bucură-te, Tron al Celui Care ţine universul în Mâinile Sale !

Bucură-te, taină neînţeleasă a vârstelor şi a timpurilor !

Bucură-te, nădejde tare a popoarelor şi a neamurilor !

Bucură-te, adevarată bucurie a preoţilor cucernici !

Bucură-te, repede auzitoare a rugăciunilor din Biserici şi din chilii !

Bucură-te, vas al milei ales de Dumnezeu !

Bucură-te, Împărăteasă a Toate, care vindeci neputinţele noastre cu harul tău !

Condacul al 13-lea (acest Condac se zice de 3 ori)

O, Maică, Împărăteasă a Toate, care ai purtat pe Cuvântul Cel mai Sfânt decât toţi Sfinţii, primeşte această cântare a noastră, vindecă-ne de bolile de moarte şi scoate-ne din Judecata ce va să vie peste noi cei ce-ţi cântăm : Aliluia ! Aliluia ! Aliluia !

După aceasta, se zice iarăşi Icosul întâi :

Arhanghelul a venit din cer că să-i spună Împărătesei a Toate : Bucură-te ! Văzându-Te pe Tine, Doamne, luând trup omenesc, cu Dumnezeiască vestire a strigat către ea lucruri ca acestea :

Bucură-te, începătoarea mântuirii noastre !

Bucură-te, împlinirea iertărilor noastre de către Creator !

Bucură-te, că prin tine Dumnezeu a devenit trup !

Bucură-te, că în tine Cel Nevăzut Se arată !

Bucură-te, ceea ce ai primit mila păcii !

Bucură-te, că în tine s-a ţesut Haina de carne a Cuvântului !

Bucură-te, Slava ridicată dincolo de înţelegerea minţii !

Bucură-te, mană cerească prin care inimile sunt chemate la viaţă !

Bucură-te, stea strălucită de har !

Bucură-te, izvor care izvorăşti apa cea vie !

Bucură-te, Maică a lui Dumnezeu, binecuvatată între femei !

Bucură-te, Fecioară neîntinată care ai născut pe Mântuitorul lumii !

Bucură-te, Împărăteasă a Toate, care vindeci neputinţele noastre prin harul tău !

şi Condacul întâi :

Noi, credincioşii robii tăi, stând cu mustrare de inimă înaintea Icoanei tale celei noi arătate, te cântăm cu laude, O, Împărăteasă a Toate. Trimite de sus vindecarea ta peste robii tăi care acum aleargă la tine că să putem să-ţi cântăm cu bucurie: Bucură-te, o, Împărăteasă a Toate, care vindeci neputinţele noastre prin darul tău !

Apoi se cântă Troparul (Glasul al 4-lea) :

Stăpână şi Doamnă, prin dătătoarea de bucurie, PreaCinstită Icoana ta „Împărăteasă a Toate”, mântuieşte pe cei, care cu fierbinţeală cer mila ta ! Slobozeşte-i din toate durerile pe cei care aleargă la tine, din toate necazurile scapă turma ta, care cere de la tine mijlocirea ta !

şi se citesc Rugăciunile care urmează :

Rugăciunea întâi către Maica Domului

ATotBună Stăpână, sfântă Maică a lui Dumnezeu, Pantanassa, Împărăteasă a Toate, nu sunt vrednic că să intri sub acoperământul meu. Ci, ca ceea ce eşti milostivă Maica Dumnezeului Celui Milostiv, spune numai un cuvânt şi se va tămădui sufletul meu şi trupul meu slăbit se va întări ! Căci tu ai tărie putincioasă şi cuvântul tău este plin de putere, O, Împărăteasă a Toate. Adu-mi biruinţa, roagă-te pentru mine că să măresc numele tău cel minunat totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Rugăciunea a doua

O, PreaCurată Maică a lui Dumnezeu, Împărăteasă a Toate, auzi suspinurile noastre cele pline de durere înaintea Icoanei tale celei făcătoare de minuni ! Întoarce-ţi privirea spre copiii tăi bolnavi de boli netămăduite, care cad înaintea Sfintei tale Icoane cu credinţă ! Şi, precum pasărea îşi acoperă cuibul cu pui cu aripile, aşa acoperă-ne şi tu, Fecioară, cu omoforul tău cel vindecător ! În acest loc în care nădejdea se subţiază, mila ta să fie nădejde neîndoielnică ! Aici, unde grijile amare ne copleşesc, dă-ne răbdare şi odihnă ; unde chinul şi deznădejdea se cuibăresc în suflet, fă să răsară Lumina Necreată a lui Dumnezeu ! Mângâie-i pe cei fricoşi, întăreşte-i pe cei slabi, varsă blândeţe şi lumină peste inimile amărâte ! Vindecă poporul tău cel bolnav, ATotMilostivă Stăpână, binecuvântează minţile şi inimile doctorilor, ca să fie Instrumentele ATotPuternicului Doctor – Iisus Hristos, Mântuitorul ! Ne rugăm înaintea Icoanei tale ca puterea ta să trăiască în noi, Stăpână şi Doamnă. Întinde mâinile tale pline de vindecări, Bucuria celor întristaţi, mângâierea celor îndureraţi, ca, degrab’ primind ajutorul tău cel minunat să lăudăm Treimea Cea de viaţă Făcătoare şi Nedespărţită, Tată, Fiu şi Duh Sfânt, acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Şi apoi se face Otpustul:

Pentru rugăciunile PreaSfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Icoana Maicii Domnului Pantanassa

Surse bibliografice :

1)   https://www.librariabizantina.ro/image/cache/catalog/Produse/icoane-metaxotipii/icoana-maica-domnului-pantanassa-imparateasa-tuturor-manastirea-vatopedi-1000×1000.jpg ;

2)   http://www.diakonima.gr/wp-content/uploads/2014/08/Screenshot_2014-04-14-07-57-44.png ;

3)   https://www.evagelidisilias.gr/sites/default/files/imagecache/product_full/4f.gif ;

4)   https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/imagine/2014/10/icoana-pantanassa-luton.jpg?itok=AviFlJ7L ;

5)   https://www.christianityart.com/media/catalog/product/cache/f926d8c11408135ce78de77659fb34fb/M/E/xME9X7_123_5.jpg.pagespeed.ic.xiTkWD9qKK.jpg ;

6)   https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/imagine/2013/08/icoana_maicii_domnului_panatanassa8.jpg?itok=we-EDB4s ;

7) http://www.dervent.ro/rugaciuni.php?cID=cat-rugaciuni-acatiste&rID=00004-ACATISTUL_MAICII_DOMNULUI_PANTANASSA

Alătură-te conversației

4 comentarii

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: