ACATISTUL MAICII DOMNULUI SPORITOAREA GRÂNELOR

ICOANA FĂCĂTOARE DE MINUNI A MAICII DOMNULUI – SPORITOAREA GRÂNELOR

Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului “Sporitoarea grânelor”, prăznuită pe data de 15 Octombrie

Icoana „Sporitoarea grânelor” a fost pictată cu binecuvântarea Avvei Ambrozie de la Optina (10 Octombrie 1891), care a avut inspiraţia de a contribui la apariţia unei Icoane inedite a Maicii Domnului.

Astfel, bătrânul stareţ şi fondator de Mânăstiri, a cerut egumenei Hilaria de la Mânăstirea Bolkov în 1890 să-i trimită o Icoană în care Maica Domnului să fie reprezentată pe norii cerului, cu mâinile întinse spre binecuvântare, iar la picioarele ei să se afle un câmp de secară, pe jumătate legat în snopi.

Dacă pentru prima parte a Icoanei, cu Maica Domnului pe nori, Sfântul Ambrozie a avut ca model o Icoană a Tuturor Sfinţilor din Mânăstirea Bolkov, pentru partea de jos a Icoanei nu exista un model prealabil.

Grânele binecuvântate sunt, deci, cu totul originale.
Nu întâmplător Avva Ambrozie a dorit apariţia şi popularizarea rapidă a acestei Icoane.

De mic, cinstea în mod deosebit sărbătorile Maicii Domnului, prin priveghere de toată noaptea, participare la sfintele slujbe şi înteţirea rugăciunilor pe parcursul întregii zile.
Icoana „Sporitoarea grânelor” a fost dăruită de Sfânt Mânăstirii de maici Kazan din satul Şamordino, provincia Kaluga (închinată Icoanei Maicii Domnului „Kazan”), unde el s-a retras în ultimul an de viaţă.

Aşa se putea şi închina Icoanei, pe care a considerat-o de la început ca ajutătoare a celor ce muncesc, spre a-şi vedea rodul muncii.

Stareţul Ambrozie s-a preocupat de stabilirea unei date de pomenire a Icoanei „Multiplier of Wheat”, la 15 Octombrie, ca şi de întocmirea unui Acatist al Icoanei, căruia i-a compus un refren deosebit :

„Bucură-te, Ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine !

Dă-ne şi nouă, nevrednicilor, roua harului tău şi arătată fă milostivirea ta !”

Mai mult, s-a îngrijit de realizarea mai multor copii ale Icoanei, pe care le-a trimis atât fiilor săi duhovniceşti din alte Mânăstiri, cât şi în lumea laică. Bolnav, la pat, el asculta Acatistul Icoanei „Sporitoarea grânelor”, cântat de măicuţe.

După cum precizează textul Acatistului, cererile credincioşilor înaintea acestei Icoane nu se limitează la pâinea zilnică şi la îndestularea pământească, ci se continuă cu „roua harului” şi „Pâinea Vieţii”.

Prima minune săvârşită de Icoană s-a întâmplat cu puţin timp înainte de moartea Bătrânului Ambrozie, în 1891, când Rusia trecea printr-o foamete, datorată în special manei grânelor (îndeosebi a secarei).

Însă, în mod miraculos, ţinutul Kaluga şi terenurile Mânăstirii Şamordino au fost ferite de dezastru, aflându-se chiar în prosperitate.
O copie a Icoanei, trimisă de un ucenic al Sfântului Ambrozie, către Mânăstirea Piatniţa (ţinutul Voronezh), s-a dovedit şi ea făcătoare de minuni, întrucât seceta şi foametea au fost stopate odată cu venirea Icoanei în ţinut şi cu o slujbă de cerere înaintea acesteia.

O altă minune a fost considerată şi faptul că Sfântul Ambrozie a trecut la Domnul în data de 10 Octombrie, fiind înmormântat pe 15 Octombrie, în ziua stabilită de el spre cinstirea Icoanei „Sporitoarea grânelor”.

Înainte de a muri, Avva a fost întrebat :

„Părinte, cui laşi Mânăstirea, dacă pleci ?” „Împărătesei Cerului”, a răspuns.

„… Pe săraci şi nevoiaşi hrăneşte-i, bătrâneţile sprijină-le, pe copii creşte-i şi pe toţi înţelepţeşte-i să strige fără încetare către Domnul : Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi !”

(din rugăciunea Acatistului Maicii Domnului „Sporitoarea grânelor”, a cărei Icoană este cinstită în Biserica Ortodoxă la 15 Octombrie)

ACATISTUL MAICII DOMNULUI ÎN CINSTEA ICOANEI FĂCĂTOARE DE MINUNI “SPORITOAREA GRÂNELOR”

Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului “Sporitoarea grânelor”, prăznuită pe data de 15 Octombrie

Rugăciunile începătoare

De este preot, începe aşa :

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin !

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi ! Doamne, curăţeşte păcatele noastre ! Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre ! Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău !

Doamne miluieşte ! (de 3 ori) Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum … ! Amin !

Tatǎl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău ! Vie Împărăţia Ta ! Facă-se Voia Ta ! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri ! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean !

Preotul :

Că a Ta este Împărăţia, Puterea şi Slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin !

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Apoi troparele :

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că, nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi !

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit ; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău ; toţi lucrul mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Uşa milostivirii deschide-o nouă, BineCuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Apoi :

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl ATotŢiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute. Şi întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii ; lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi s-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii si morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârsit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin Prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică, mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Apoi : Doamne miluieşte ! (de 12 ori) Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru ! (o închinăciune)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare ; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult ; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. 

Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab’ auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ţi întoarce Faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor care se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. 

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. 

Apoi : Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru Numele Domnului ! (de 3 ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Apoi :

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi ? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi ? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte ; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât Drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit ; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi ; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie ; Bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda pe mine de la Faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege Căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele ; Bucura-se-va limba mea de Dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat ; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu : duhul umilit ; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot ; atunci vor pune pe altarul Tău jertfă.

Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului “Sporitoarea grânelor”, prăznuită pe data de 15 Octombrie

Condacul 1

Maicii lui Dumnezeu celei alese dintru toate neamurile şi Stăpânei cerului şi a pământului, care ne izbăveşte pe noi din toată nevoia, cântare de mulţumire îi aducem. Ci tu, PreaMilostivă Doamnă, de Dumnezeu Născătoare, primeşte rugăciunea noastră cea fierbinte, apără-ne de foamete şi pagube, dăruieşte pământului nostru rodnicie, Hrănitoare şi Sporitoare a ţarinilor şi a grânelor noastre, ca bucurându-ne, pururea să strigăm ţie : Bucură-Te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine ! Dă-ne şi nouă, nevrednicilor, roua harului tău şi arătată fă milostivirea ta !

Icosul 1
Făcătorul Îngerilor te-a ales pe tine, Stăpână, spre mântuirea oamenilor şi te-a dăruit pe tine Ajutătoare a poporului creştinesc care ne izbăveşti de foamete şi de toate necazurile, viaţa noastră bine rânduindu-o întru toată pacea şi îndestularea. Drept aceea, cu umilinţă strigăm ţie :

Bucură-Te, a oamenilor izbăvire din toată nevoia !

Bucură-Te, ajutorul şi ocrotirea moştenirii tale !

Bucură-Te, ceea ce mântuieşti de nevoi pe iubitorii de Hristos !

Bucură-Te, Hrănitoarea celor flămânzi !

Bucură-Te, Acoperitoarea celor orfani !

Bucură-Te, îmbrăcămintea celor goi !

Bucură-Te, ceea ce ne-ai odrăslit nouă Rodul Vieţii !

Bucură-Te, ceea ce ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre !

Bucură-Te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine ! Dă-ne şi nouă, nevrednicilor, roua harului tău şi arătată fă milostivirea ta !

Condacul al 2-lea
Văzând Fiul tău, o, Maică a lui Dumnezeu, marea ta milostivire către oameni, grăieşte către tine : „Cere, Maica Mea, că nu Mă voi întoarce de la tine, ci voi plini toate cererile tale !” Iar noi, preaslăvind această minunată purtare de grijă faţă de neamul omenesc, strigăm lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul al 2-lea
Cerească înţelegere s-a dăruit binecredinciosului stareţ Ambrozie, povăţuindu-l să facă, în Mănăstirea de către el zidită, Icoană a PreaSfintei Născătoare de Dumnezeu şi s-o numească „Sporitoarea grânelor” : că tu, PreaSfântă Fecioară, mântuieşti pe poporul tău de foamete, dăruieşti pământului rodnicie, trimiţi ploaie timpurie şi ploaie târzie asupra ţarinilor şi câmpurilor noastre, ocroteşti pe poporul tău de pagubă şi vătămarea aducătoare de moarte. Drept aceea, strigăm ţie unele ca acestea :

Bucură-Te, Fecioară lauda creştinilor !

Bucură-Te, că pe tine te fericesc toate neamurile !

Bucură-Te, că tu blagosloveşti şi sporeşti grânele noastre !

Bucură-Te, că tu ne izbăveşti de foamete !

Bucură-Te, ceea ce ne hrăneşti cu pâinea vieţii !

Bucură-Te, ceea ce ai hrănit cu lapte pe Hrănitorul lumii !

Bucură-Te, Agonisirea rodului fără de moarte !

Bucură-Te, ceea ce ai născut pe Săditorul vieţii noastre !

Bucură-Te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine ! Dă-ne şi nouă, nevrednicilor, roua harului tău şi arătată fă milostivirea ta !

Condacul al 3-lea
Cu putere de sus ne întăreşte, Stăpână Plină de har, în zilele de foamete şi pagubă, ca să nu pierim rău, lipsiţi de pocăinţă, în trândăvie şi deznădejde, ci întăreşte-ne şi ne învaţă să răbdăm şi să bine-plăcem lui Dumnezeu, ca să pricepem în nevoi şi în necazuri Voia Lui cea sfântă, bună şi desăvârşită, necurmat lăudând pe Dumnezeu şi strigând Lui : Aliluia !

Icosul al 3-lea
Având dragoste mare către oameni, ce sunt răscumpăraţi cu Cinstitul Sânge al Fiului şi Dumnezeului tău, ai primit de la Dânsul, PreaCurată Maică a lui Dumnezeu, stăpânire a face rânduială în neamul omenesc şi a-l ocroti : că tu celor necăjiţi eşti Grabnică Ajutătoare, cetăţilor şi satelor, ogoarelor şi ţarinilor şi lumii întregi Acoperitoare. Ţie, Milostivei şi de Dumnezeu iubitoarei noastre Maici, Ce rânduieşti şi îndrepţi către mântuire viaţa noastră pământească, îţi grăim cu smerită cugetare :

Bucură-Te, Bună Maică a Fiului Celui Bun !

Bucură-Te, ceea ce te rogi neîncetat pentru mântuirea şi miluirea noastră, a păcătoşilor !

Bucură-Te, pentru întreaga lume creştinească Mijlocitoare către Dumnezeu !

Bucură-Te, a bunătăţilor de tot felul PreaBună Dătătoare !

Bucură-Te, a celor robiţi şi închişi în temniţe Hrănitoare !

Bucură-Te, Sănătatea trupului meu şi Mântuirea sufletului meu !

Bucură-Te, că Rai al desfătării înfloreşti !

Bucură-Te, că liman sufletelor găteşti !

Bucură-Te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine ! Dă-ne şi nouă, nevrednicilor, roua harului tău şi arătată fă milostivirea ta !

Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului “Sporitoarea grânelor”, prăznuită pe data de 15 Octombrie

Condacul al 4-lea
Când va veni asupra noastra fără veste vifor de vânturi potrivnice, cu tunete şi fulgere, iar grindina şi apa multă se vor abate asupra pământului, atunci PreaMilostivă Doamnă, grăbeşte de ajută nouă, celor lipsiţi de ajutor, apără-ne şi izbăveşte-ne de potopirea ploii, de care ne-am făcut vrednici pentru păcatele noastre şi să fie câmpurile şi ţarinile nevătămate de acestea şi să nu ne potopească viforul cel de apă ! Fiindcă pe tine păcătoşii te avem Ocrotitoare ne-ruşinată, nădejdea noastră la tine o punem şi preaslăvind puterea rugăciunilor tale, Celui născut din tine Mântuitorului lumii, strigăm : Aliluia !

Icosul al 4-lea
Auzind şi văzând împreună-pătimirea Ta, Stăpână, faţă de oamenii necăjiti şi care pier, noi, păcătoşii, la Tine alergăm şi ne rugăm : o, PreaSfântă Fecioară, auzi-ne pe noi păcătoşii şi în ziua când soarele va usca pământul şi de uscăciune va fi secetă şi roadele pământului vor prinde a se veşteji, atunci, Stăpână, trimite a harului tău rouă asupra celor care se roagă cerând milă, veseleşte faţa pământului pentru săracii tăi, pentru prunci, pentru dobitoace şi pentru toţi cei ce aşteaptă să li se dea lor hrană la bună vreme şi din sfântă Icoana ta „Sporitoarea grânelor” arată mila ta celor ce strigă ţie unele ca acestea :

Bucură-Te, Neadormită Rugătoare către Hristos Dumnezeu, care Îl pleci spre milă către noi !

Bucură-Te, ceea ce abaţi de la capetele noastre Pedeapsa lui Dumnezeu pentru păcate !

Bucură-Te, ceea ce de toate nenorocirile ne păzeşti cu acoperământul tău de Maică !

Bucură-Te, ceea ce câmpurile şi ţarinile noastre le mântuieşti de arşiţa soarelui şi de secetă !

Bucură-Te, PreaMilostivă Ascultătoare a glasurilor rugăciunilor noastre celor dintru necazuri şi restrişti !

Bucură-Te, ceea ce mântuieşti de foc casele noastre !

Bucură-Te, Stăpânitoare, grabnica noastră Ajutătoare în zilele de grele încercări !

Bucură-Te, din toate nevoile grabnică izbăvire !

Bucură-Te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine ! Dă-ne şi nouă, nevrednicilor, roua harului tău şi arătată fă milostivirea ta !

Condacul al 5-lea
Ca o stea de la Dumnezeu purcezătoare străluceşte neînserat Icoana ta, o, Maică a lui Dumnezeu, celor care cer pâinea cea spre fiinţă, că păzeşti cu acoperământul milostivirii tale câmpurile şi ţarinile noastre şi bine le rânduieşti ca să aducă roadă, mişcând pe credincioşi să strige lui Hristos Dumnezeu : Aliluia !

Icosul al 5-lea
Văzându-te pe Tine Fiul tău stând lângă Cruce dimpreună cu ucenicul cel iubit, a grăit ţie : „Femeie, iată fiul tău !” şi ucenicului : „Iată Maica ta !”, înfiind ţie pe toţi cei care cred într-Însul ; iar noi, copii ai tăi fiind, spre acoperământul tău nădăjduind, ţie, ca Maicii noastre, cutezăm a grăi :

Bucură-Te, Înduplecarea Dreptului Judecător !

Bucură-Te, Iertarea păcatelor noastre !

Bucură-Te, Nădejdea noastră neîndoielnică !

Bucură-Te, încredinţarea noastră cea neruşinată !

Bucură-Te, Risipirea necazurilor noastre !

Bucură-Te, Alinarea întristărilor noastre !

Bucură-Te, ceea ce potoleşti văpaia pătimilor !

Bucură-Te, Veselia tuturor neamurilor !

Bucură-Te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine ! Dă-ne şi nouă, nevrednicilor, roua harului tău şi arătată fă milostivirea ta !

Condacul al 6-lea
Propovăduieşte Biserica lui Hristos minunile tale, de Dumnezeu Născătoare, că de la răsărit până la apus lăudat este numele tău şi nu e ţară sau cetate unde să nu se fi săvârşit de tine vreo lucrare a Puterii lui Dumnezeu spre izbăvirea şi mântuirea, luminarea şi vindecarea poporului celui numit cu Numele lui Hristos ; şi mai ales obişnuieşti a face minuni prin Sfintele tale IIcoane, revărsând din ele undele milei şi îndurărilor omenirii necăjite şi care cere ajutor. Drept aceea, slavoslovindu-te pe tine, Fiului tău şi Dumnezeului nostru, strigăm : Aliluia !

Icosul al 6-lea
Răsărit-ai zori din Adevăratul Soare, Fecioară, Dumnezeiască Pruncă, luminând sufletele tuturor celor munciţi de sufletească foamete, că a zis Domnul : „Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot graiul care iese din Gura lui Dumnezeu”. Dar s-au întunecat ochii noştri şi s-au împietrit inimile noastre, cu ochii noştri nu vedem şi cu inimile noastre nu înţelegem Judecăţile lui Dumnezeu. Chinuiţi de foametea sufletească, la tine alergăm, Fecioară PreaCurată şi cerem să potoleşti cu Cuvântul Vieţii foametea sufletelor noastre, ale celor ce strigăm unele ca acestea :

Bucură-Te, ceea ce ne ridici din sărăcia sufletească !

Bucură-Te, ceea ce ne hrăneşti cu Cuvântul Vieţii !

Bucură-Te, PreaSfântă Trapeză, ce porţi Pâinea Vieţii !

Bucură-Te, Năstrapă, Primitoare de mană !

Bucură-Te, Pământ Bun, care ne-ai odrăslit Spicul Dumnezeiesc!

Bucură-Te, Ţărână care răsari roadă multă de îndurări !

Bucură-Te, Piatră care adapi pe cei însetaţi de viaţă !

Bucură-Te, ceea ce ne dai îndoită milă !

Bucură-Te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine ! Dă-ne şi nouă, nevrednicilor, roua harului tău şi arătată fă milostivirea ta !

Condacul al 7-lea
Celor ce voiesc a secera mântuire ca o ţarină dulce te-ai arătat, Stăpână, din care, mâncând, avem hrană veşnică şi nestricăcioasă. Iar noi, pământeşti fiind, te rugăm, Fecioară Preacurată : arată puterea Ta asupra secerişului ţarinilor şi câmpurilor noastre când va veni vremea lor şi toate grânele să prisosească spre mângâierea noastră, a celor ce cântăm lui Dumnezeu : Aliluia !

Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului “Sporitoarea grânelor”, prăznuită pe data de 15 Octombrie

Icosul al 7-lea
Minunat te-ai preaslăvit, o, Maică a lui Dumnezeu, apărând poporul cel dreptslăvitor, că cei care se scoală împotriva lui Dumnezeu nu ştiu cât de puternică e rugăciunea Maicii Lui. Iar noi, bine ştiind atotputernica ta ocrotire, ajutorare şi binecuvântare, astfel strigăm cu umilinţă către tine :

Bucură-Te, ceea ce încununezi cu roade binecuvântate pe lucrătorii pământului ce sunt curaţi cu mâinile şi inima !

Bucură-Te, Ajutorare fără veste a celor ce se necăjesc în nevoi şi în osteneli !

Bucură-Te, ceea ce creşti în chip nevăzut pe orfanii lipsiţi de mamă !

Bucură-Te, Ajutătoarea tuturor neajutoraţilor !

Bucură-Te, Hrănitoarea văduvelor şi orfanilor !

Bucură-Te, ceea ce dai putere, hrană şi mângâiere bolnavilor şi slăbănogiţilor !

Bucură-Te, Veşmântul de îndrăznire celor goi !

Bucură-Te, Iertarea multor greşeli !

Bucură-Te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine ! Dă-ne şi nouă, nevrednicilor, roua harului tău şi arătată fă milostivirea ta !

Condacul al 8-lea
Precum ai împreună-lucrat oarecând la pogorârea pe pământ a Mântuitorului lumii, aşa şi acum, ca un soare strălucitor, răsari peste ţarina ce se pârguieşte, înaintemergând venirii Domnului cu Secerătorii, Căruia şi noi îi strigăm cu frică : Aliluia !

Icosul al 8-lea
Toată nădejdea noastră la tine o punem, Maică a lui Dumnezeu şi în necazurile noastre la Sfânta ta Icoană, „Sporitoarea grânelor” cu osârdie alergăm şi aşteptând să primim de la tine harică mângâiere şi ajutorare în vremea restriştii şi sărăciei noastre, strigăm ţie :

Bucură-Te, PreaMare Vistierie a milostivirii !

Bucură-Te, Hrană şi Mângâierea celor ce aleargă la tine !

Bucură-Te, Pâine ce nu se termină a celor flămânzi !

Bucură-Te, Grabnică Auzire a celor săraci !

Bucură-Te, a celor ce pătimesc de foamete şi nevoi, plăcută Purtare de grijă !

Bucură-Te, ceea ce ne atragi către Lumina Cea Neînserată !

Bucură-Te, Cheia Împărăţiei lui Hristos !

Bucură-Te, Nădejdea bunătăţilor celor veşnice !

Bucură-Te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine ! Dă-ne şi nouă, nevrednicilor, roua harului tău şi arătată fă milostivirea ta !

Condacul al 9-lea
Toţi oamenii se minunează de măreţia minunilor tale, PreaSfântă Fecioară, revărsate de Tine din Sfintele tale Icoane, că tuturor le dăruieşti după cererea fiecăruia, bine orânduieşti casele noastre, trimiţi blagoslovenie lucrătorilor pământului şi dai oamenilor toată îndestularea. Drept aceea, strigăm Fiului tău: Aliluia !

Icosul al 9-lea
Ritorii cei mult grăitori pot cânta minunile tale, o, Maică a lui Dumnezeu Stăpână, că tuturor marginilor pământului le tinzi mână de ajutor şi trimiţi credincioşilor bună rodire a pământului, bună întocmire a văzduhului şi toată îmbelşugarea roadelor şi bunătăţilor pământului. Iar noi, întru smerenia noastră mărturisind marea ta ocrotire arătată asupra noastră, a păcătoşilor şi neîncetatul ajutor dat în nevoile noastre, strigăm :

Bucură-Te, cea după cuviinţă lăudată de Arhangheli şi Îngeri !

Bucură-Te, cea mărită de toate Puterile Cereşti !

Bucură-Te, ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii !

Bucură-Te, ceea ce eşti mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii !

Bucură-Te, Stăpâna cerului şi a pământului !  

Bucură-Te, Născătoarea Împăratului Celui Mare !

Bucură-Te, Roaba Domnului cea credincioasă !

Bucură-Te, cea fericită în cer şi pe pământ !

Bucură-Te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine ! Dă-ne şi nouă, nevrednicilor, roua harului tău şi arătată fă milostivirea ta !

Condacul al 10-lea
Liman mântuitor în necazuri şi nevoi eşti de Dumnezeu Născătoare. Drept aceea, cere de la Fiul Tău şi Dumnezeul nostru milă pentru noi, păcătoşii, care cântăm : Aliluia !

Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului “Sporitoarea grânelor”, prăznuită pe data de 15 Octombrie

Icosul al 10-lea
Zid eşti celor ce laudă minunile Tale, de Dumnezeu Născătoare Fecioară şi tuturor celor ce cu credinţă aleargă şi se închină ţie şi Icoanei tale, numite „Sporitoarea grânelor” grăind :

Bucură-Te, Nesecat Izvor al milelor şi îndurărilor !

Bucură-Te, Arătarea Dragostei lui Dumnezeu !

Bucură-Te, Săvârşire de minuni slăvite !

Bucură-Te, Odihnă Dulce a celor osteniţi şi împovăraţi !

Bucură-Te, ceea ce miluieşti cu daruri bogate pe cei ce cu răbdare pătimesc !

Bucură-Te, ceea ce mângâi cu bucurie duhovnicească pe cei ce poartă grijă de Bisericile lui Dumnezeu !

Bucură-Te, Nădejdea noastră cea neîndoielnică !

Bucură-Te, Liman lin şi bun !

Bucură-Te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine ! Dă-ne şi nouă, nevrednicilor, roua harului tău şi arătată fă milostivirea ta !

Condacul al 11-lea
Nu trece cu vederea cântarea noastră, PreaSfântă Fecioară şi vistieria iubirii Tale n-o zăvorî de noi ! Tinde nouă mâna Ta cea darnică, ca proslăvind milele şi minunile Tale să cântăm lui Dumnezeu, Celui Întreit în Unime : Aliluia !

Icosul al 11-lea
Cu razele cele strălucitoare ale minunilor Tale luminezi toată lumea creştinească şi ocroteşti poporul cel dreptslăvitor, răscumpărat cu Sângele Fiului tău. Drept aceea, căzând la Sfântă Icoana ta, în care te vedem, o Maică a lui Dumnezeu, în văzduh deasupra câmpurilor şi ţarinilor noastre, blagoslovind snopii de grâne adunaţi, rugămu-te, Stăpână ATotMilostivă : miluieşte şi apără cu îndurare neamul omenesc cel osândit să mănânce pâine întru sudoarea feţei, să nască dureri şi întru întristări să crească pe copiii lor! Dăruieşte-ne sănătate şi tărie ca hrăniţi fiind de tine, să aşternem din putere în putere şi să ne umplem toţi de bucurie şi mângâiere de la darnica dreaptă a iubirii tale, strigând ţie :

Bucură-Te, Hrănitoare a pruncilor !

Bucură-Te, ceea ce prin gurile pruncilor săvârşeşti lui Dumnezeu laudă !

Bucură-Te, Rouă din cer pogorâtoare asupra celor ce sunt în arşiţa ostenelilor !

Bucură-Te, ceea ce dăruieşti buna orânduială celor care o cer !

Bucură-Te, ceea ce pregăteşti îmbelşugare celor care se roagă!

Bucură-Te, ceea ce de multe ori dăruieşti înainte de a fi rugată !

Bucură-Te, Mângâierea celor întristaţi !

Bucură-Te, Veselia celor necăjiti !

Bucură-Te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine ! Dă-ne şi nouă, nevrednicilor, roua harului tău şi arătată fă milostivirea ta !

Condacul al 12-lea
Ajutor grabnic trimite-ne, o, Maică a lui Dumnezeu şi când va ieşi semănătorul să semene, să nu cadă seminţele lângă cale sau între mărăcini sau pe piatră, ci în pământ bun. Fă să răsară aşa fel ca pământul să odrăslească rod însutit şi noi toţi întru bucuria inimii să strigăm lui Dumnezeu cu guri mulţumitoare : Aliluia !

Icosul al 12-lea
Cântând minunile şi milele Tale, Stăpână de Dumnezeu Născătoare, Te lăudăm pe Tine toţi, că întru adevăr eşti Ajutătoarea, Acoperitoarea, Hrănitoarea şi Iconoama noastră, viaţa noastră spre mântuire bine orânduindu-o. Drept aceea, strigăm ţie :

Bucură-Te, ceea ce ne dai bogăţie nestricăcioasă !

Bucură-Te, Mâncare nestricăcioasă a celor ce flămânzesc de dreptate !

Bucură-Te, Băutură nesecată a celor ce însetoşează de viaţă !

Bucură-Te, că Rai al desfătării înfloreşti !

Bucură-Te, al credincioşilor Liman de mântuire !

Bucură-Te, Acoperământul lumii, mai larg decât norii !

Bucură-Te, Nădejdea celor fără de nădejde !

Bucură-Te, Mântuirea celor deznădăjduiţi !

Bucură-Te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine ! Dă-ne şi nouă, nevrednicilor, roua harului tău şi arătată fă milostivirea ta !

Condacul al 13-lea (acest Condac se zice de 3 ori):
O ! Maică PreaLaudată, Care ai născut Cuvântul Cel mai Sfânt decât toţi Sfinţii ! Primind prinosul nostru de acum, izbăveşte pe oamenii, care la tine aleargă, de toată nevoia, foametea sufletească şi trupească, de bolile cele aducătoare de moarte şi de tot răul şi scapă-i de muncile cele veşnice, ca împreună cu cetele îngereşti neîncetat să cântăm lui Dumnezeu : Aliluia

După aceasta, se zice iarăşi Icosul întâi :

Făcătorul Îngerilor te-a ales pe tine, Stăpână, spre mântuirea oamenilor şi te-a dăruit pe tine Ajutătoare a poporului creştinesc care ne izbăveşti de foamete şi de toate necazurile, viaţa noastră bine rânduindu-o întru toată pacea şi îndestularea. Drept aceea, cu umilinţă strigăm ţie :

Bucură-Te, a oamenilor izbăvire din toată nevoia !

Bucură-Te, ajutorul şi ocrotirea moştenirii tale !

Bucură-Te, ceea ce mântuieşti de nevoi pe iubitorii de Hristos !

Bucură-Te, Hrănitoarea celor flămânzi !

Bucură-Te, Acoperitoarea celor orfani !

Bucură-Te, îmbrăcămintea celor goi !

Bucură-Te, ceea ce ne-ai odrăslit nouă Rodul Vieţii !

Bucură-Te, ceea ce ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre !

Bucură-Te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine ! Dă-ne şi nouă, nevrednicilor, roua harului tău şi arătată fă milostivirea ta !

şi Condacul întâi :

Maicii lui Dumnezeu celei alese dintru toate neamurile şi Stăpânei cerului şi a pământului, care ne izbăveşte pe noi din toată nevoia, cântare de mulţumire îi aducem. Ci tu, PreaMilostivă Doamnă, de Dumnezeu Născătoare, primeşte rugăciunea noastră cea fierbinte, apără-ne de foamete şi pagube, dăruieşte pământului nostru rodnicie, Hrănitoare şi Sporitoare a ţarinilor şi a grânelor noastre, ca bucurându-ne, pururea să strigăm ţie : Bucură-Te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine ! Dă-ne şi nouă, nevrednicilor, roua harului tău şi arătată fă milostivirea ta !

După aceea, zicem această Rugăciune către PreaSfânta Născătoare de Dumnezeu:

O ! PreaSfântă Fecioară de Dumnezeu Născătoare, PreaMilostivă Stăpână, Împărăteasa cerului şi a pământului, BineRânduitoarea a toată casa şi familia creştinească, Blagoslovenia celor ce se ostenesc, Bogăţia necheltuită a celor nevoiaşi, Hrănitoarea tuturor orfanilor şi văduvelor şi a tuturor oamenilor ! Hrănitoarea noastră, ceea ce ai născut pe Hrănitorul lumii şi sporitoare a grânelor noastre, tu, Stăpână, trimiţi blagoslovenia ta de Maică cetăţilor şi satelor noastre, câmpurilor şi ţarinilor şi fiecărei case ce are nădejde către tine. Drept aceea cu evlavie şi cu inimă înfrântă te rugăm cu smerenie : fii nouă păcătoşilor şi nevrednicilor robilor tăi, Iconoamă înţeleaptă, bine orânduind viaţa noastră ! Iar toată obştea, toată casa şi familia păzeşte-o întru cucernicie şi dreaptă slăvire, întru unire de cuget, ascultare şi îndestulare ! Pe săraci şi nevoiaşi hrăneşte-i, bătrâneţele sprijină-le, pe copii creşte-i şi pe toţi înţelepţeşte-i să strige fără încetare către Domnul : „Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi ! ” Păzeşte, Maică PreaCurată, pe poporul Tău de toată nevoia, boala, foametea, pierzarea, grindina, focul, de toată întâmplarea cea rea şi toată neorânduiala ! Satului nostru, caselor şi familiilor şi oricărui suflet creştinesc şi întregii noastre ţări mijloceşte pace şi împarte milă, ca să Te slăvim pe Tine, PreaMilostiva noastră Hrănitoare şi Îndestulătoare, acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Şi apoi se face Otpustul:

Pentru rugăciunile PreaSfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului “Sporitoarea grânelor”, prăznuită pe data de 15 Octombrie

Surse bibliografice :

  1. https://blog.obitel-minsk.com/wp-content/uploads/2018/10/1-15.jpg ;
  2. https://i2.wp.com/stillwaterorthodox.org/wp-content/uploads/2018/10/SheWhoRipensGrain.png?ssl=1 ;
  3. https://i.pinimg.com/originals/39/24/70/392470cabb8a749587a300fbc55ea81d.jpg ;
  4. https://cdn11.bigcommerce.com/s-30c33/images/stencil/500×659/products/2905/2955/Screen_Shot_2015_10_25_at_6.21.00_PM__48020.1445822824.png?c=2&imbypass=on ;
  5. http://sotvori-sebia-sam.ru/wp-content/uploads/2012/08/icona38.jpg ;
  6. https://i.pinimg.com/originals/7c/f3/e2/7cf3e2f7bf220f876062bd9ee2839d74.jpg ;
  7. http://www.rosblag.com/wp-content/gal333/758/ikona-bogoroditsyi-sporitelnitsa-hlebov-iks-g-rossoshi.jpg ;
  8. https://images.ua.prom.st/1730690245_w640_h640_ikona-sporitelnitsa-hlebov.jpg ;
  9. https://azbyka.ru/days/assets/img/icons/264/p1avjol1au13nhp5q1k241dq7flu5.png ;
  10. https://ro.orthodoxwiki.org/Acatistul_Maicii_Domnului_-_Sporitoarea_gr%C3%A2nelor

Alătură-te conversației

4 comentarii

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: