ACATISTUL SFÂNTULUI MARE MUCENIC ARTEMIE

Sfântul Mare Mucenic Artemie

(20 Octombrie)

Rugăciunile începătoare

De este preot, începe aşa :

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi ! Doamne, curăţeşte păcatele noastre ! Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre ! Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău !

Doamne miluieşte ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Tatǎl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău ! Vie Împărăţia Ta ! Facă-se Voia Ta ! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri ! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean ! Amin !

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca un Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi !

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit ; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău ; toţi lucrul mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului si al pământului, al tuturor celor văzute si nevăzute. Si întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii ; lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut,

Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii si pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri si S-a întrupat de la Duhul Sfânt si din Fecioara Maria si S-a făcut om. Si S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit si s-a îngropat. Si a înviat a treia zi, după Scripturi. Si S-a înălţat la ceruri si sade de-a dreapta Tatălui. Si iarăsi va să vină cu slavă să judece viii si morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârsit. Si întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl si cu Fiul este închinat si slăvit, Care a grăit prin prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească si apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Astept învierea morţilor si viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Doamne miluieste ! (de 12 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru ! (o închinăciune)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare ; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult ; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. 

Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor care se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. 

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. 

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întruNumele Domnului ! (de 3 ori)

Apoi, Troparul Sfântului Mare Mucenic Artemie (Glasul al 4-lea) :

Mucenicul Tău, Doamne, Artemie, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având Puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Apoi, Condacul Sfântului Mare Mucenic Artemie (Glasul al 2-lea) :

Pe Mucenicul cel cu dreaptă credinţă şi purtătorul de cunu­nă, care a ridicat semn de biru­inţă împotriva vrăjmaşilor, adunându-ne toţi, să-l lăudăm cu cântări după vrednicie, pe marele între Mucenici, Sfântul Artemie, care este bogat dătător de mi­nuni. Căci se roagă Domnului pentru noi toţi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi ? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi ?

Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât Drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit ; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi ; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie ; Bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda pe mine de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele ; Bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat ; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu : duhul umilit ; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot ; atunci vor pune pe altarul Tău jertfă.

Sfântul Mare Mucenic Artemie

Condacul 1

Pe tine, purtătorule de chinuri al lui Hristos, vrednicule de laudă, te lăudăm, cinstindu-ţi pătimirile, că ne izbăveşti pururea de primejdii, prin rugăciunile tale. Şi acum, te rugăm să îndepărtezi toată boala şi suferinţa de la noi, ca să-ţi strigăm ţie: Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Artemie!

Icosul 1

Dorind să lăudăm chinurile tale cele vitejeşti şi Dumnezeieştile tale lupte, Mucenice, îţi cerem să ne dăruieşti har, prin rugăciunile tale, pătimitorule Artemie, ca, bucurându-ne, să strigăm ţie cu veselie acestea:

Bucură-te, cel ce pe Hristos L-ai propovăduit Dumnezeu adevărat;

Bucură-te, cel ce, prin cuvânt şi faptă, Dreapta Credinţă ai apărat;

Bucură-te, împotrivitor al lui satana cel căzut;

Bucură-te, cel ce în lucrarea virtuţilor toată viaţa ţi-ai petrecut;

Bucură-te, cel ce ortodocşilor cârmuitori le eşti sprijinitor;

Bucură-te, luptător tare, al Credinţei apărător;

Bucură-te, trimis împărătesc, al Egiptului duce;

Bucură-te, al sufletelor noastre strălucire dulce;

Bucură-te, cel ce ai biruit înălţările vrăjmaşilor;

Bucură-te, mare apărător al credincioşilor;

Bucură-te, cel prin care Biserica străluceşte;

Bucură-te, cel prin care lumea se veseleşte;

Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Artemie!

Condacul 2

Văzându-ţi vitejia şi cinstirea ta către Domnul, Sfinte Artemie, Marele Împărat Constantin, în chip cuvenit, te-a împodobit cu strălucita vrednicie, întru care slujind cu credinţă, strigai cu bucurie: Aliluia!

Icosul 2

Ai ajuns vestit pentru virtuţile tale înaintea popoarelor şi a împăraţilor de care, prin Dumnezeiasca alegere fiind înălţat, ca o lumină în sfeşnic ai fost pus conducător oştirilor, Sfinte Artemie; pentru aceasta, cu credinţă, strigăm ţie:

Bucură-te, propovăduitor al Ortodoxiei;

Bucură-te, risipitor al idolatriei;

Bucură-te, cinste a dreptcredincioşilor;

Bucură-te, înţeleaptă căpetenie a ostaşilor;

Bucură-te, Sfântă veselie pentru lumea creştină;

Bucură-te, cel ce ai văzut pe cer Crucea în lumină;

Bucură-te, cel ce vitejia lui Constantin ai înflăcărat-o;

Bucură-te, cel ce îndrăzneala lui Maxenţiu ai surpat-o;

Bucură-te, secure care tai reaua credinţă;

Bucură-te, credincios purtător de biruinţă;

Bucură-te, cel ce în suflet aveai râvna Dumnezeiască;

Bucură-te, cel ce vedeai harul lucrând în inima împărătească;

Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Artemie!

Condacul 3 

Puterea Celui Preaînalt ţi s-a dat, întru tot fericite, ca să biruieşti pe luptătorii potrivnici. Pentru aceasta, împreună cu Împăratul cel binecredincios, ai pus pe fugă  pe Maxenţiu şi, făcându-te biruitor, Sfinte Artemie, ai strigat lui Dumnezeu cu mulţumire: Aliluia!

Icosul 3

Având în sufletul tău către Hristos fierbinte cinstire şi cuget către Dumnezeu gânditor, cârmuitor al Egiptului te-a rânduit Înţeleptul Constantin pe tine, slăvite; iar noi, te lăudăm ca pe unul ce eşti de Dumnezeu întărit şi strigăm :

Bucură-te, cel ce cu Drepţii te-ai asemănat;

Bucură-te, al credinţei ostaş neînfricat;

Bucură-te, părtaş al harului în această vale a plângerii;

Bucură-te, cel de un obicei şi de o rânduială cu Îngerii;

Bucură-te, întărire a împăraţilor binecredincioşi;

Bucură-te, slăvit biruitor împotriva celor necredincioşi;

Bucură-te, cel ce în războaie văzute şi nevăzute te-ai luptat cu vitejie;

Bucură-te, cel ce te-ai arătat mare biruitor, priveghind cu trezvie;

Bucură-te, fiu al lui Dumnezeu după Împărtăşire;

Bucură-te, Biserică a Lui, prin duhoviceasca slujie;

Bucură-te, doritor al bunătăţilor cereşti în chip cuvios;

Bucură-te, împreună-moştenitor cu Iisus Hristos;

Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Artemie!

Sfântul Mare Mucenic Artemie

Condacul 4

Înţelegând Sfânta Elena că tu, fericite Artemie, ai râvnă Dumnezeiască, te-a luat cu bunăvoinţă însoţitor spre aflarea Crucii; pentru aceasta, împlinindu-şi dorirea, striga împreună cu tine: Aliluia!

Icosul 4

De dragostea ta cea multă pentru cele Dumnezeieşti a auzit Constantin, Împăratul, poruncindu-ţi ţie, Sfinte Artemie, să aduci Sfintele Moaşte ale Apostolilor în cetatea cea nouă, împărătească; pentru aceasta, cântăm ţie cu bucurie:

Bucură-te, mare cinstitor al Sfinţilor;

Bucură-te, vrednic aflător al Moaştelor;

Bucură-te, cel ce ai mutat trupuri apostoleşti;

Bucură-te, cel ce, prin aceasta, minunat te preamăreşti;

Bucură-te, cel ce, prin viaţa cinstită, ai păzit poruncile sfinte;

Bucură-te, cel ce te-ai apropiat de Domnul cu dragoste fierbinte;

Bucură-te, cel slăvit înaintea tuturor oamenilor;

Bucură-te, bună-mireasmă şi veselie a Îngerilor;

Bucură-te, cel prin care buna Credinţă străluceşte;

Bucură-te, cel prin care reaua credinţă se risipeşte;

Bucură-te, laudă a Drepţilor;

Bucură-te, podoabă a înţelepţilor;

Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Artemie!

Condacul 5

Atrăgând asupra ta har şi întărire de la Dumnezeu, fericite, te-ai arătat biruitor, întru toate, asupra vrednicilor de ocară vrăjmaşi, văzuţi şi nevăzuţi; pentru aceasta, Sfinte, te-ai făcut tuturor vestit, strigând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Te-au văzut fii Egiptului pe tine, cel împodobit cu cinstite fapte şi fierbinte râvnitor al credinţei, că eşti vrednic ocârmuitor şi, după datorie, toţi de bucurie umplându-se, se sârguiau să te laude în cântări, strigând ţie:

Bucură-te, cel ce ai stat înaintea împăraţilor cu îndrăznire;

Bucură-te, întâistătător, care ne păzeşti de orice asuprire;

Bucură-te, cel ce ai fost, decât toţi ocârmuitorii, mai presus;

Bucură-te, cel ce, pentru sfat, la Cuviosul Antonie te-ai dus;

Bucură-te, cel ce i-ai ascultat cu evlavie învăţăturile cele mântuitoare;

Bucură-te, cel prin care este ocrotită Credinţa dreptslăvitoare;

Bucură-te, râvnitor şi apărător al Adevărului;

Bucură-te, binecredincios ocârmuitor al poporului;

Bucură-te, cel ce ai înălţat fruntea celor iubitori de Hristos;

Bucură-te, conducător preacinstit şi dreptcredincios;

Bucură-te, cel ce ai doborât trufia celui potrivnic lui Dumnezeu;

Bucură-te, cel prin care este înfierată rătăcirea scornită de cel rau;

Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Artemie!

Condacul 6

Propovăduitor purtător de Duhul te-ai arătat înaintea tuturor, vestind pe Hristos cu îndrăzneală, Sfinte Artemie, înţelepte pătimitorule, dar tiranul Iulian, cel ce se lepădase de credinţă, prin aceasta a rămas uimit, neştiind să strige: Aliluia!

Icosul 6

Prin cuvintele tale cele de Dumnezeu insuflate, înţelepte, ai mustrat cu îndrăzneală pe cumplitul împărat Iulian care se lepădase de Hristos şi care, ca un om fără de minte, nesuferind, te-a pus la înfricoşătoare chinuri şi ţi-a tăiat capul; pentru care noi îţi strigăm:

Bucură-te, răbdător de chinuri neînfricat;

Bucură-te, purtător de biruinţă, care ai răbdat;

Bucură-te, cel ce, mai întâi, ai luminat pe mulţi prin cuvintele tale;

Bucură-te, cel ce ai slăvit apoi pe Dumnezeu prin pătimirile tale;

Bucură-te, cel ce ai smerit mândria demonilor căzuţi;

Bucură-te, cel ce mânia tiranului prin răbdare o înfrunţi;

Bucură-te, cel ce ai supus ceea ce este mai slab celui ce este mai mare;

Bucură-te, cel ce ai robit durerea trupească voinţei minţii stăpânitoare;

Bucură-te, cel ce te-ai făcut slujitor al lui Dumnezeu şi al oamenilor Lui;

Bucură-te, cel ce te-ai arătat ocrotitor al credincioşilor Egiptului;

Bucură-te, cel ce ai învăţat pe toţi să asculte glasul conştiinţei;

Bucură-te, frumuseţe a Mucenicilor şi strălucire a Credinţei;

Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Artemie!

Condacul 7

Urmând a ţi se tăia capul, Mucenice Artemie, în chinuri fiind, te rugai lui Dumnezeu să stingă rătăcirea idolească; astfel roagă-te Lui şi acum, Sfinte, să stingă văpaia patimilor noastre, ca să strigăm cu mulţumire: Aliluia!

Icosul 7

Se înspăimântează mintea şi limba oamenilor, Mucenice, să spună mulţimea patimirilor tale, că, din pricina trândăviei noastre, nicidecum nu suntem în stare a le povesti, dar, îndrăznind, biruitorule, le amintim, în scurte cuvinte, zicând:

Bucură-te, cel ce în temniţă ai fost aruncat;

Bucură-te, cel ce cu unghii de fier ai fost sfâşiat;

Bucură-te, cel ce ai fost bătut pe umeri cu vine de bou;

Bucură-te, cel împuns în coaste cu suliţe din nou;

Bucură-te, cel pus între două pietre grele;

Bucură-te, cel ce ai fost strâns între ele;

Bucură-te, cel ale cărui mădulare şi oase ţi s-au strivit;

Bucură-te, cel ce ai răbdat ca şi cum altul ar fi pătimit;

Bucură-te, cel ce ai fost lipsit de ochi şi de măruntaie;

Bucură-te, cel al cărui cap a poruncit tiranul să ţi se taie;

Bucură-te, cel ce te-ai înălţat de la pământ purtător de biruinţă;

Bucură-te, cel ce ai primit în cer cunună, după cuviinţă;

Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Artemie!

Condacul 8

Cu adevărat lucruri preaminunate ai săvârşit, în viaţă şi după moarte, întru tot fericite, vindecând bolile cumplite ale celor ce cu credinţă aleargă la tine, pururea cinstite Artemie şi strigă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

Cu totul luminat, prin pătimiri, întru tot fericite, ai stat înaintea lui Hristos, Răsplătitorul nevoinţelor, de Care fiind încununat ca un nevoitor, pururea te bucuri, împreună cu El, Mare Mucenice; pentru aceasta, noi, cei credincioşi, cinstindu-te, ca pe unul ce eşti de Dumnezeu proslăvit, îţi strigăm:

Bucură-te, al Raiului vrednic locuitor;

Bucură-te, vas ales al Duhului Mângăietor;

Bucură-te, cel ce în Împărăţia cerurilor te-ai sălăşluit;

Bucură-te, al lui Hristos slăvit ostaş nebiruit;

Bucură-te, părtaş al luminii celei neînserate;

Bucură-te, mare apărător al Credinţei adevărate;

Bucură-te, cel ce în ceruri cu Îngerii stai împreună;

Bucură-te, prieten al Drepţilor purtători de cunună;

Bucură-te, cel ce ai fost aşezat în raclă cu evlavie mare;

Bucură-te, cel preamărit prin minuni, viu fiind întru lucrare;

Bucură-te, mare mijlocitor pentru cei rugători;

Bucură-te, veşnic păzitor al celor nevoitori;

Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Artemie!

Condacul 9

Toată ceata îngerească s-a mirat de marea ta răbdare, Sfinte Artemie, cum, pământesc şi materialnic fiind, în privelişte, ca un fără de trup, te-ai luptat; pentru aceasta, te-au lăudat ca pe un Mare Mucenic, strigând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9

Dumnezeiesc ritor te-ai făcut, râvnitor şi înfocat, pe Hristos, cu îndrăzneală, propovăduind, pentru Care, precum Apostolul Pavel, lupta cea bună te-ai luptat, Sfinte şi de El fiind încununat, auzi de la noi unele ca acestea:

Bucură-te, cel ce ai pătimit pentru Hristos cu răbdare;

Bucură-te, cel ce ţi-ai săvârşit, în chip vrednic, buna alergare;

Bucură-te, cel ce ai suferit multe chinuri cumplite;

Bucură-te, cel ce ai primit de la Dumnezeu cununi neveştejite;

Bucură-te, cel ce pururea eşti împreună cu Hristos;

Bucură-te, cel ce vindeci pe orice om neputincios;

Bucură-te, cel ce păzeşti pe cinstitorii tăi nevătămaţi;

Bucură-te, cel ce eşti mângâiere celor bolnavi şi întristaţi;

Bucură-te, cel ce eşti doctor fără de plată pentru cei suferinzi;

Bucură-te, cel ce mână de ajutor celor în primejdii le întinzi;

Bucură-te, cel plin de bunătăţi şi frumuseţi nemuritoare;

Bucură-te, mijlocitor fierbinte al obştii dreptslăvitoare;

Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Artemie!

Condacul 10

Câştigând în inima ta Puterea Sfintei Treimi, înţelepte Artemie, te-ai arătat luminat biruitor asupra patimilor şi asupra ispitelor acestei lumi, împotriva cărora întăreşte-ne, prin rugăciunile tale, şi pe noi, care strigăm: Aliluia!

Sfântul Mare Mucenic Artemie

Icosul 10

Zid al dreptei Credinţe şi Dumnezeiască mângâiere ai fost credincioşilor, Sfinte Artemie, că Făcătorul a toate te-a arătat preabun tămăduitor, primind pătimirile tale şi învăţând pe toţi să strige ţie:

Bucură-te, propovăduitor luminat al Adevărului;

Bucură-te, Mucenic strălucit al Mântuitorului;

Bucură-te, izvor nesfârşit de semne minunate;

Bucură-te, fântână de vindecări neîncetate;

Bucură-te, apărător al Credinţei, de minuni făcător;

Bucură-te, doctor fără plată şi grabnic vindecător;

Bucură-te, cel ce eşti sprijinitor al credincioşilor;

Bucură-te, cel ce eşti ajutător al neputincioşilor;

Bucură-te, cel ce ai primit darul de-a vindeca hernia, în chip deosebit;

Bucură-te, cel ce orice boală şi suferinţă ai tămăduit;

Bucură-te, cel prin care se întăresc cei slăbiţi trupeşte;

Bucură-te, cel prin care sănătate ni se dăruieşte;

Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Artemie!

Condacul 11

Au lăudat Puterile cerurilor sfârşitul tău, văzându-te învingător şi purtător de biruinţă şi, luând al tău suflet, l-au dus lui Hristos, veselindu-se, cu care şi noi, Sfinte Artemie, împreună bucurându-ne, strigăm: Aliluia!

Icosul 11

Cu mijlocirile tale luminează pe cei ce cu credinţă te cinstesc, Sfinte Artemie, purtătorule de chinuri al lui Hristos şi roagă-te pururea către Dumnezeu să izbăvească pe toţi de orice răutate, ca, după datorie, să-ţi strigăm ca unui mare ocrotitor:

Bucură-te, cel de o slavă cu Sfântul Gheorghe, Marele Mucenic;

Bucură-te, cel de o cinstire cu Sfântul Dimitrie din Tesalonic;

Bucură-te, luminător mult strălucitor al întregului pământ;

Bucură-te, lauda preafrumoasă a Noului Legământ;

Bucură-te, vedere preafericită a Oştilor cereşti;

Bucură-te, cel ce ţi-ai înroşit veşmântul în sângiuiri muceniceşti;

Bucură-te, cel ce ai strălucit, până la margini, prin pătimire;

Bucură-te, laudă a Mucenicilor şi a lor împodobire;

Bucură-te, nimicire a idolatriei însângerate;

Bucură-te, propovăduire a Credinţei celei luminate;

Bucură-te, cel prin care ni se mijloceşte har;

Bucură-te, cel ce ne vindeci bolile în dar;

Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Artemie!

Condacul 12

Har ai luat de la Dumnezeu, Mucenice, a vindeca felurite boli şi a alina durerile celor ce vin la tine; pentru aceasta, fereşte-ne de boli şi de primejdii pe noi pe toţi, cei ce te cinstim cu credinţă, strigând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12

Cântare aducându-ţi, te lăudăm, fericite, ca pe un Mucenic al lui Hristos purtător de cunună, că pe tine te-a proslăvit Dumnezeu în toată lumea cu minunile, prin care ne îndemni pe toţi să strigăm cu bucurie:

Bucură-te, al lui Dumnezeu conducător de oşti plin de măreţie;

Bucură-te, ocrotitor Dumnezeiesc al Bisericilor închinate ţie;

Bucură-te, binefăcător al nostru, de Dumnezeu dăruit;

Bucură-te, mijlocitor fierbinte către Ziditorul Cel slăvit;

Bucură-te, cel ce acoperi pe cei care pomenirea ta o săvârşesc;

Bucură-te, cel ce păzeşti pe cei care cu dragoste te cinstesc;

Bucură-te, cel ce ne vindeci de boli dureroase;

Bucură-te, cel ce ne scapi de încercări primejdioase;

Bucură-te, apărător al Bisericii tale din Muntele Atonului;

Bucură-te, sprijinitor de obşte şi izbăvitor al poporului;

Bucură-te, cel ce eşti al nostru izbăvitor;

Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Artemie!

Condacul 13 (acest Condac se zice de 3 ori ) :

O, de trei ori mărite cu adevărat şi Dumnezeiescule luptător, purtătorule de chinuri al lui Hristos, Sfinte Artemie, având îndrăznire către Dumnezeu, roagă-L neîncetat pentru noi, cei ce cu evlavie te lăudăm şi, cu umilinţă, strigăm: Aliluia!

Apoi, se citesc iar Icosul 1 :

Dorind să lăudăm chinurile tale cele vitejeşti şi Dumnezeieştile tale lupte, Mucenice, îţi cerem să ne dăruieşti har, prin rugăciunile tale, pătimitorule Artemie, ca, bucurându-ne, să strigăm ţie cu veselie acestea:

Bucură-te, cel ce pe Hristos L-ai propovăduit Dumnezeu adevărat;

Bucură-te, cel ce, prin cuvânt şi faptă, Dreapta Credinţă ai apărat;

Bucură-te, împotrivitor al lui satana cel căzut;

Bucură-te, cel ce în lucrarea virtuţilor toată viaţa ţi-ai petrecut;

Bucură-te, cel ce ortodocşilor cârmuitori le eşti sprijinitor;

Bucură-te, luptător tare, al Credinţei apărător;

Bucură-te, trimis împărătesc, al Egiptului duce;

Bucură-te, al sufletelor noastre strălucire dulce;

Bucură-te, cel ce ai biruit înălţările vrăjmaşilor;

Bucură-te, mare apărător al credincioşilor;

Bucură-te, cel prin care Biserica străluceşte;

Bucură-te, cel prin care lumea se veseleşte;

Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Artemie!

şi Condacul 1 :

Pe tine, purtătorule de chinuri al lui Hristos, vrednicule de laudă, te lăudăm, cinstindu-ţi pătimirile, că ne izbăveşti pururea de primejdii, prin rugăciunile tale. Şi acum, te rugăm să îndepărtezi toată boala şi suferinţa de la noi, ca să-ţi strigăm ţie: Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Artemie!

După citirea Acatistului, rostim rugăciunea:

Cuvinse-se, cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi preanevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai slavită, fără de asemănare, decât Serafimii, care, fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Şi apoi se face Otpustul:

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile PreaCuratei Maicii Tale, ale Sfântului Mare Mucenic Artemie şi ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin !

Sfântul Mare Mucenic Artemie

Surse bibliografice :

  1. https://i2.wp.com/basilica.ro/wp-content/uploads/2016/10/20-j-sf-mare-mc-artemie.jpg?fit=640%2C874 ;
  2. https://i.ytimg.com/vi/PnTlaSaid6E/maxresdefault.jpg ;
  3. http://acvila30.ro/20-octombrie-troparul-canonul-si-viata-sf-m-mc-artemie-gr-ro-en/ ;
  4. https://acoperamantulmaiciidomnului.wordpress.com/2018/09/30/acatistul-sfantului-mare-mucenic-artemie-20-octombrie/

Alătură-te conversației

4 comentarii

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: