SFINŢII ZILEI

În luna Noiembrie, în ziua a opta, prăznuim Soborul Sfinţilor Arhangheli MIHAIL şi GAVRIIL, dimpreună cu toți mai marii Arhistrategi ai Puterilor celor fără-de-trup: RAFAIL, URIIL, SELATIIL, GUDIIL şi VARAHIL şi al tuturor Cereştilor Puteri, celor fără-de-trup : Serafimi, Heruvimi, Scaune, Domnii, Stăpânii, Începătorii, Puteri, Arhangheli şi Îngeri.

Soborul tuturor Puterilor Cereşti

Marele Prooroc Isaia spune că Serafimii stau împrejurul Lui, având câte şase aripi (Isaia 6, 2). Ei sunt în chipul focului, precum spune Proorocul David: Cela ce faci pe Îngerii Tăi duhuri şi pe slugile Tale pară de foc (Psalm 103, 5). Serafimii aprind pe oameni, cu focul Dumnezeieştii dragoste, precum şi numele lor îi arată, că în limba evreiască “Serafim” se tălmăceşte “cel ce aprinde” sau “încălzeşte”.
După Serafimi, stau înaintea lui Dumnezeu înţelepţii Heruvimi, cei cu ochi mulţi, care, mai mult decât alte cete de mai jos, strălucesc neîncetat cu lumina înţelegerii şi a cunoştinţei de Dumnezeu. Heruvimii fiind luminaţi în Tainele lui Dumnezeu, ale cunoştinţei adâncului şi înţelepciunii Divine, luminează şi pe alţii; căci însuşi numele de “Heruvim”, în aceeaşi limbă evreiască, se tâlcuieşte “multă înţelegere” sau “revărsare de înţelepciune“. Prin Heruvimi se revarsă înţelepciunea cea de sus şi se dă ochilor sufleteşti luminare spre cunoştinţa lui Dumnezeu. Ceata a treia numită a Tronurilor stă înaintea celui ce şade pe scaun înalt şi preaînălţat (Isaia 6, 1). Se numesc aşa, căci, pe dânşii, ca pe nişte scaune înţelegătoare, se odihneşte Dumnezeu gânditor, precum scrie Sfântul Maxim Mărturisitorul; adică nu cu fiinţa, ci cu slujirea şi cu darul. În ierarhia din mijloc, prima ceată se numeşte ceata Domniilor, pentru că domnesc peste ceilalţi Îngeri care sunt sub dânşii. Ei “fiind liberi şi lepădând toată temerea de rob, de bunăvoie şi cu bucurie slujesc neîncetat Domnului“.Ei revarsă oamenilor, care sunt puşi de Dumnezeu ca stăpânitori, puterea stăpânirii cu bună înţelegere şi a iconomiei celei înţelepte, ca să domnească bine şi cu dreptate peste ţările încredinţate lor. Aceşti Îngeri ajută pe oameni să-şi stăpânească simţirile şi să-şi smerească patimile cele fără de rânduială, supunând pe trup duhului. Ceata Puterilor cereşti, împlineşte fără odihnă Voia cea tare şi puternică a Domnului Savaot, stăpâneşte planetele şi stelele universului; dă oamenilor puterea proorociei şi darul facerii de minuni şi îi ajută pe creştini să rabde cu tărie necazurile vieţii şi să păzească Poruncile lui Hristos. Ceata Stăpâniilor, se numeşte aşa pentru că aceşti Îngeri au mare stăpânire peste diavoli. Ei risipesc stăpânirea lor şi izbăvesc pe oameni să nu cadă în ispitele cele cumplite care îi duc la moarte şi la osânda iadului. În ierarhia cea mai de jos prima ceată este a Începătoriilor. Se numesc aşa pentru că ei stăpânesc pe Îngerii care sunt sub ascultarea lor, făcându-le cunoscută Voia lui Dumnezeu. Ei au misiunea de a îndrepta toată lumea; ei păzesc ţările, tronurile celor ce conduc; ei păzesc hotarele neamurilor, oraşele, cetăţile, satele, limbile, Bisericile şi păstorii de suflete. Ei îi ajută pe cei ce conduc popoare şi Biserici să facă Voia lui Dumnezeu şi să nu asuprească pe cei de sub ascultarea lor. Arhanghelii au misiunea de a vesti oamenilor Tainele cele mari ale lui Dumnezeu, de a descoperi proorociile cele înalte ale Îngerilor şi prin ei oamenilor. Sfântul Grigorie Dialogul zice despre Arhangheli: “Aceştia sunt cei care înmulţesc Sfânta Credinţă între oameni luminând înaintea lor cu lumina Sfintei Evanghelii, descoperindu-le Tainele Credinţei celei drepte“. Ultima ceată şi mai apropiată de oameni este ceata Îngerilor. Aceştia vestesc oamenilor Tainele lui Dumnezeu şi Voinţele Lui cele mai mici chiar, povăţuindu-i să trăiască în dragoste, în fapte bune şi cu dreptate, împlinind întru toate Voia Domnului. Îngerii sunt rânduiţi să păzească pe fiecare credincios, căci de la Botez, fiecare creştin are un Înger păzitor. Pe cei buni, Îngerii îi ajută să nu cadă, iar pe cei căzuţi îi ridică, prin pocăinţă şi spovedanie şi niciodată nu ne lasă pe noi, deşi, uneori greşim. Îngerii sunt gata să ne ajute întotdeauna numai să voim şi să cerem ajutorul lui Dumnezeu.”

Soborul tuturor Puterilor Cereşti

Despre Îngeri, Biserica învaţă că ei sunt „duhuri slujitoare” (Evrei 1, 14), adică fiinţe fără de trupuri, slugi credincioase lui Dumnezeu şi totodată ocrotitori ai noştri, puşi de Dumnezeu, pe drumul anevoios de la leagăn la patria noastră cerească.

După descoperirile Sfintei Scripturi şi după mărturisirile Sfinţilor, Îngerii iubesc pe Dumnezeu, Îl preamăresc şi-I împlinesc Voia Lui în conducerea lumii, a împărăţiilor, a popoarelor, a oamenilor. Ca slujitori, Îngerii sunt uneori împlinitori ai Pedepselor lui Dumnezeu, cum a fost focul peste Sodoma sau pedepsele peste Egipt.

Dar, în mod statornic, Îngerii slujesc la apărarea şi călăuzirea oamenilor. Ei duc rugăciunile noastre la Dumnezeu, ei ocrotesc pe cei Drepţi: pe Lot de foc, pe Ilie de Ahab, pe cei 3 Tineri în cuptorul din Babilon, pe Apostolul Petru de Irod. Ei vestesc faptele mari ale mântuirii: Naşterea Domnului, suferinţa din Ghetsimani, Învierea Domnului, a doua Lui venire.

Îngerii păzitori sfătuiesc de bine pe oameni prin glasul conştiinţei: tot ce este în noi bun, curat, luminat, orice gând frumos, orice mişcare bună a inimii, rugăciunea, pocăinţa, faptele bune, toate acestea se nasc în noi şi se înfăptuiesc din îndemnul şi cu sprijinul Îngerului păzitor.

La început, toţi Îngerii au fost făcuţi, de Dumnezeu, buni, strălucind de lumină, de înţelepciune şi de tot felul de daruri. Dar, Stăpânul Cerului şi al pământului i-a supus unei încercări prin care Îngerii, cu voie liberă, să-şi dovedească ascultarea. Încercarea aceasta s-a petrecut înainte de facerea lumii.

Şi, în această încercare, o parte din îngeri, în frunte cu Lucifer, cel mai frumos şi cel mai înzestrat dintre ei, s-a răzvrătit împotriva Ziditorului său, zicând: „Pune-voi scaunul meu deasupra norilor şi voi fi asemenea cu Cel Preaînalt” (Isaia 14, 13-14). Şi, ameţit de mândrie, n-a vrut să mai asculte de Dumnezeu.

Despre căderea lui Lucifer şi a îngerilor lui, Scriptura ne vorbeşte aşa: „Şi s-a făcut război în cer: Mihail şi îngerii lui, au pornit război cu balaurul. Şi se războia balaurul şi îngerii lui; şi n-a izbutit el, nici nu s-a mai găsit pentru ei loc în cer. Şi a fost aruncat balaurul cel mare, şarpele cel de demult, care se cheamă diavol şi satana, cel ce înşală pe toată lumea, aruncat a fost pe pământ, şi îngerii lui au fost aruncaţi cu el” (Apocalipsa 12, 7-9).

Şi aşa a căzut Lucifer din cinstea de arhanghel, precum grăieşte Domnul: „Am văzut pe satana ca un fulger căzând din cer” (Luca 10, 18). Şi asemenea cu el şi ceata de îngeri ce era sub conducerea lui, înălţându-se, a căzut şi demoni s-au făcut, luptători împotriva mântuirii noastre.

Dar, Arhanghelul Mihail, de-a pururi lăudatul, păzind ca o slugă credincioasă ascultarea faţă de Stăpânul său, s-a arătat adevărată căpetenie peste cetele celor fără de trupuri. Că, văzând cum a căzut vicleanul Lucifer, a lăudat cu glas pe Domnul tuturor şi a zis: „Să luăm aminte, noi, care suntem făpturi, ce a pătimit Lucifer, cel ce era cu noi; cel ce era lumină, acum întuneric s-a făcut. Că cine este ca Dumnezeu? Mi-ca-El? Că numele de Mihail, în limba evreiască, însemnează: „Cine este ca Dumnezeu?

Multe şi mari binefaceri ale lui Dumnezeu s-au făcut oamenilor prin Îngerii lui Dumnezeu, pentru că ei sunt pentru noi, mijlocitori, ajutători şi rugători către Cel Preaînalt. Iar Mihail, ca un mai mare peste oştile cereşti, ne izbăveşte pe noi de toate primejdiile şi necazurile, de boli şi de ispite. Că a fost pus întâiul peste Îngeri, în locul lui Lucifer şi lumina lui nu suferă să o vadă cel ce a căzut.

Iar despre ceilalţi Îngeri cunoaştem din Sfânta Tradiţie că, atunci când Adam a fost înşelat de satana şi a fost izgonit din Rai şi cu moarte s-a osândit şi neamul omenesc a început a se înmulţi, începând de atunci, Îngerii au fost puşi de Dumnezeu spre pază tuturor oamenilor, ca să nu rămână ei fără de purtare de grijă şi să fie înşelaţi de diavolul. Şi, de atunci, tot credinciosul îşi are Îngerul lui păzitor, iar necredincioşilor s-a pus un Înger păzitor asupra fiecărei ţări, precum şi Moise a zis: „A pus hotare neamurilor după numărul îngerilor lui Dumnezeu” (Deuteronomul 32, 8). De Înger a fost luat şi Enoh şi a fost dus în Rai, ca, până la a doua venire a Domnului pe pământ, să nu vadă moartea cea de obşte a oamenilor.

Sfinţii Arhangheli Gavriil, Mihail şi Rafail

La fel şi lui Noe celui drept, Îngerul i-a vorbit de potop şi l-a învăţat pe el cum să facă o corabie, spre scăparea lui şi a fiilor lui, ca să rămână rădăcină de la Adam, cel întâi zidit şi să se înmulţească neamul omenesc, asemenea şi să le păzească spre trebuinţa oamenilor. Un Înger a fost şi cârmaciul corăbiei în acele mari ape şi vânturi, după care tot el i-a spus lui Noe cum să săvârşească jertfele.

Şi lui Avraam, de-a pururea, Îngerii i-au fost sprijinitori şi ajutători la război, când a biruit pe împăratul Chedarlaomer, care avea cu sine 300.000 de ostaşi, iar Avraam, numai 318 slugi, că avea ajutor pe Îngerii lui Dumnezeu. Şi pe Moise Îngerul l-a pus mai mare peste seminţia lui Israel şi multe minuni a făcut cu dânsul: pe israeliteni i-a trecut marea, pe Faraon l-a afundat, iar în pustiul Sinai minuni a făcut.

Şi după ce au ieşit fiii lui Israel din Egipt, Balac împăratul a chemat pe Valaam vrăjitorul, zicându-i să blesteme pe israeliţi ca să-i fie lui robi, dar Îngerul l-a întâmpinat pe el în porţile cetăţii. Deci, asina a văzut pe Înger şi a strivit piciorul lui Valaam.

Apoi Valaam, văzând pe Înger, i s-a rugat lui, zicând: „Nu mă pierde pe mine, stăpâne, că iată, de acum nu ca să blestem, ci ca să binecuvântez pe Israel voi merge”, precum a şi fost (Numeri 22, 22-35). Iar când a răposat Moise, atunci Mihail Arhanghelul i-a îngropat trupul său (cf. Iuda 1, 9).

Iar după aceasta, când Iosua al lui Navi a înconjurat Ierihonul, în care erau 7 împăraţi canaanei, după ce au căzut zidurile din temelii, atunci a văzut Iosua pe Mihail stând ca un ostaş întrarmat şi i-a zis lui: „Al nostru eşti, sau dintre potrivnicii noştri?

Şi i-a zis Mihail: „Eu sunt voievodul oştirii puterilor cereşti şi acum am venit spre ajutorul tău”. Iar Iosua i s-a închinat lui, zicând: „Ce porunceşti stăpâne, robului tău?” Iar Voievodul Oştirii Domnului i-a zis: „Scoate-ţi încălţămintea din picioarele tale, că locul pe care stai sfânt este”. Şi a făcut Iosua aşa (Iosua 5, 13-15). Şi a surpat Domnul toată puterea canaaneilor şi a dat lui Israel pământul acela, pe care l-a făgăduit Dumnezeu părinţilor lor.

Însă, după aceea, întărindu-se madianiţii şi robind pe israeliţi, s-a arătat Îngerul lui Ghedeon şi i-a zis: „Să iei cu tine trei sute de ostaşi şi să mergi împotriva împăraţilor lui Madiam”, care aveau cu ei mii de madianiţi.

Şi a făcut Ghedeon aşa, însă a dat oamenilor săi felinare şi făclii şi au năvălit asupra madianiţilor noaptea şi din tulburarea îngerească aceştia s-au tăiat între ei şi numai cei ce aveau felinare şi erau cu Ghedeon, aceia au rămas vii (Judecători 6-7).

Şi iarăşi s-a arătat Îngerul lui Manoe şi femeii lui, spunându-le lor de naşterea lui Samson (Judecători 13, 1-21), care a biruit pe cei de alt neam şi pe vrăjmaşii lui Israel. Încă şi când a ieşit David la război cu Goliat şi l-a lovit pe el cu praştia în frunte, iarăşi Îngerul Domnului l-a lovit pe Goliat de dinapoi şi a căzut în brânci (1 Regi 17, 49).

Că dacă David l-ar fi doborât pe el, apoi ar fi căzut cu faţa în sus, iar nu cu faţa în jos. Iarăşi Îngerul slujea minunat lui Ilie şi bucate îi dădea din mâinile sale (3 Regi 19, 1-7). Iar în vremea lui Iezechia, a venit asupra Ierusalimului Senaherib, împăratul asirienilor şi defăima pe Atotţiitorul, Dumnezeul lui Israel, iar Iezechia s-a rugat Atotţiitorului şi a trimis Dumnezeu pe Îngerul Său şi a ucis Îngerul Domnului 135.000 din tabăra asirienilor (4 Regi 19, 35).

Şi iarăşi, în acelaşi Ierusalim, Îngerul venea în tot anul şi tulbura scăldătoarea Siloamului şi multe tămăduiri făcea. Multe, încă, Însuşi Dumnezeu a făcut, arătându-se în chip de Înger, precum s-a arătat şi lui Avraam în 3 Feţe şi cu Iacov S-a luptat şi la cei 3 Tineri din Babilon văpaia cuptorului în rouă s-a schimbat.

Şi iarăşi Îngerul a izbăvit pe Daniel în groapă de gura leilor. Iar pe Avacum, el l-a dus din Ierusalim în Babilon şi pe acelaşi Daniel cu hrană l-a hrănit.

Îngerul iarăşi a surpat pe Nabucodonosor împăratul, din cinstea împărătească, pentru mândria lui şi, din om, în dobitoc cu chip străin l-a făcut şi 7 ani cu iarbă şi cu pământ s-a hrănit, precum mai înainte Daniel îi zisese lui.

Deci, vedeţi, fraţilor, câte binefaceri a arătat Dumnezeu, prin Îngerii Săi, în Legea veche; apoi cu cât mai mult, în harul cel nou lucruri minunate a făcut.

Aşa, când Hristos a înviat din mormânt, Îngerul a vestit mai întâi femeilor, zicând: „Hristos a înviat, nu mai plângeţi de acum!” Îngerul şi pe Petru l-a scos din temniţă şi legăturile lui Pavel le-a rupt şi temniţa a cutremurat-o.

Îngerul Domnului a răpit pe Filip Apostolul de la ochii famenului etiopian şi l-a adus pe el din Gaza la Asot. Îngerul s-a arătat şi lui Corneliu sutaşul, la al nouălea ceas din zi, pe când postea şi se ruga lui Dumnezeu, când i-a poruncit să cheme la sine pe Apostolul Petru. Îngerul a fost ajutător în război împăratului Constantin asupra păgânului prigonitor Maxenţiu şi tot el a încredinţat pe Constantin, împăratul, arătându-i lui Crucea pe cer şi zicându-i: „Cu acest semn vei învinge pe vrăjmaşii tăi”.

Soborul tuturor Puterilor Cereşti

Îngerul a fost ajutător binecredinciosului împărat Iraclie asupra lui Cosroe, păgânul împărat persan. Iarăşi, Îngerii Domnului au întărit şi pe Mucenici să grăiască împotriva păgânilor împăraţi, la războaie au ajutat binecredincioşilor cârmuitori şi cuvioşilor părinţi pustnici le ajută ca să biruiască meşteşugurile diavoleşti. Mucenicilor în chinuri le uşurează durerile şi rănile şi alte multe minuni fac: cuptoarele ce ard cu foc se sting, gurile leilor le leagă şi pe morţi îi înviază. Îngerii sunt păzitori şi slujitori ai cuvioşilor părinţi şi ai vieţuitorilor în pustie, cărora le duc hrană, fiind trimişi de Dumnezeu şi le-o dau în mâinile lor, precum lui Pavel Tebeul şi marelui Eftimie le-au înmulţit pâinile, vinul şi untdelemnul.

Soborul tuturor Puterilor Cereşti

Şi nu numai acestora, ci şi la mulţi alţi Sfinţi slujesc Îngerii şi multe şi negrăite minuni fac în veacul acesta. Pentru care pricină şi Domnul Însuşi zice către credincioşi: „Să nu dispreţuiţi pe vreunul din aceştia mici, că zic vouă că îngerii lor, în ceruri, pururea văd faţa Tatălui Meu, Care este în ceruri” (Matei 18, 10).

Mihail, Arhanghelul a fost rânduit de Atotputernicul Dumnezeu căpetenie a Îngerilor buni şi mare folositor şi de bine făcător al mântuirii noastre şi, luând chip văzut, s-a arătat multora, atât în Legea veche cât şi în Legea nouă.

Împreună cu Sfântul Arhanghel Mihail cinstim şi pe preafrumosul şi înveselitorul Arhanghel Gavriil, că şi acesta, luând chip văzut, multe binefaceri a dăruit neamului omenesc, arătate în amândouă Testamentele.

Astfel, în proorocia lui Daniel, Gavriil este numele Îngerului tălmăcitor al vedeniei (Daniel 8, 16). Asemenea, Gavriil arată lui Daniel înţelesul celor 70 de săptămâni de ani până la Venirea lui Mesia Hristos (Daniel 9, 2l-27). După tradiţie, tot el, Gavriil, vesteşte lui Ioachim şi Ana că din ei se va naşte Stăpâna noastră, Născătoarea de Dumnezeu, Maria.

În Legea nouă, Gavriil descoperă Preotului Zaharia naşterea lui Ioan, Botezătorul Domnului (Luca 1, 19). Tot Gavriil anunţă Fecioarei din Nazaret naşterea de la Duhul Sfânt a Domnului Hristos, Mântuitorul lumii (Luca 1, 28).

Unii spun că tot Arhanghelul Gavriil a fost Îngerul în veşmânt alb, care, pogorându-se din cer, a răsturnat piatra de pe uşa mormântului şi a şezut deasupra ei, după Învierea Domnului. Şi el a fost acela care, cel dintâi, a dat Mironosiţelor vestea Învierii. Şi, ca să zicem mai cuprinzător, Dumnezeiescul Gavriil a slujit la toată iconomia Întrupării Cuvântului lui Dumnezeu, de la început şi până la sfârşit.

Pentru aceasta şi Biserica lui Hristos a hotărât să-l prăznuiască pe el, împreună cu Arhanghelul Mihail la 8 Noiembrie şi să cheme darul şi ajutorul amândurora, rugându-i ca, prin mijlocirea şi rugăciunile lor, în veacul de acum, să aflăm izbăvire de rele, iar în cel ce va să fie, să ne învrednicim bucuriei şi Împărăţiei cereşti. Amin!

Sfântul Arhanghel Mihail este unul din cei mai cinstiți dintre Îngeri și din ceata netrupeștilor Puteri; el este numit Arhistrateg sau Mare Voievod, conducător al Puterilor cerești. Conform Sfintei Scripturi și Tradiției, el a mijlocit de multe ori pentru oameni și rămâne pe mai departe Apărătorul Credinței.

Sfântul Arhanghel Mihail

Sfântul Arhanghel Mihail este cel mai adesea invocat pentru a păzi țara de invazii inamice și de războiul civil, precum și pentru obținerea biruinței asupra dușmanilor pe câmpul de luptă. Ziua lui de cinstire principală este 8 noiembrie, Soborul sau Sinaxa Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor netrupeștilor Puteri cerești; în ziua de 6 Septembrie se face pomenirea unei minuni înfăptuite de Sfântul Arhanghel în Colose.

ACATISTUL SFÂNTULUI ARHANGHEL MIHAIL

Sfântul Arhanghel Gavriil a fost numit voievod (conducător) al oștirilor cerești; numele lui este asociat cu multe întâmplări din Sfânta Scriptură, și mai ales cu vestirea către Maica Domnului a zămislirii Domnului Iisus Hristos. Astfel, rolul său cel mai important a fost considerat cel de vestitor al mântuirii oamenilor.

Sfântul Arhanghel Gavriil

Biserica ține Soborul Sf. Arhanghel Gavriil pe 26 Martie, în ziua următoare Bunei Vestiri și iarăși pe 13 Iulie; de asemenea, este sărbătorit împreună cu ceilalți Arhangheli pe 8 Noiembrie.

Gavriil înseamnă : „Omul (puternic al) lui Dumnezeu” sau „Dumnezeu este puternic”(„Puterea lui Dumnezeu„) ( Daniel 8,16; 9,21; Luca 1,19-26)

ACATISTUL SFÂNTULUI ARHANGHEL GAVRIIL

Peste 1.300.000 de români îşi serbează onomastica, cu ocazia Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, potrivit statisticilor Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (8 Noiembrie 2018). Din cele 1.306.537 de persoane, care poartă nume sau derivate ale numelor de Mihail şi Gavriil, majoritatea sunt bărbaţi (726.294).

Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil

Cei mai mulţi poartă numele de Mihai (360.872), Gabriel (237.458), Mihail (54.158), Mihăiţă (27.197) şi Gavril (22.058).

Totodată, se sărbătoresc şi Gavrilă (8.131), Mihnea (6.786), Gabi (4.047), Mihalache (2.544) şi Mişu (1.632).

Cele mai frecvente prenume ale femeilor sărbătorite, în această zi, sunt Mihaela (351.150), Gabriela (218.815), Mihaiela (6.595), Gabi (3.518) şi Găbiţa (159).

ACATISTUL SFINŢILOR ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIIL

Sfântul Arhanghel Rafail este un Înger care are în grijă vindecarea Pământului și a locuitorilor lui. Este vindecătorul celor bolnavi, călăuzitorul tainic al celor ce călătoresc cu treburi și cu griji, precum și ocrotitorul nunții și al dragostei conjugale.

Sfântul Arhanghel Rafail

Rafail înseamnă : „Dumnezeu vindecă” („Vindecare de la Dumnezeu”) (Tobit 3,17; 12,15).

ACATISTUL SFÂNTULUI ARHANGHEL RAFAIL

Sfântul Arhanghel Uriil este unul din cei 4 Arhangheli în tradiția creștin ortodoxă biblică. Uriil este prăznuit în Biserica Ortodoxă împreună cu ceilalți Arhangheli și Îngeri la praznicul numit „Soborul Mai-Marilor Arhangheli Mihail, Gavriil și Rafail și al tuturor cereștilor celor fără de trup Puteri”, pe 8 Noiembrie.

Sfântul Arhanghel Uriil

Numele ebraic Uriel poate fi tradus prin „Lumina lui Dumnezeu„, sau „Focul lui Dumnezeu„. După tradiție, principalul rol al Arhanghelului Uriil ca Înger este acela de a însoți sufletele la Judecata de Apoi. De aceea, a fost asociat cu imaginea „iuțimii focului” Judecății lui Dumnezeu amintit de Sfântul Pavel la Evrei 10, 17. Uriil este văzut ca un Înger strâns legat de Pământ și de soarta omenirii, în vreme ce alți Arhangheli îndeplinesc mai degrabă îndatoriri cerești.

Selafiil înseamnă „Porunca, Vestitorul sau Rugăciunea lui Dumnezeu”, întrucât porunca și rugăciunea sunt cele două moduri de comunicare: una descendentă, cealaltă ascendentă.

Sfântul Arhanghel Selafiil

Iehudiil (sau Evgudiil) înseamnă „Mărirea, Lauda sau Slăvirea lui Dumnezeu.”

Sfântul Arhanghel Iehudiil

Varahiil înseamnă „Binecuvântare sau Binecuvântări de la Dumnezeu”.

Sfântul Arhanghel Varahiil

ACATISTUL TUTUROR SFINŢILOR ARHANGHELI

ACATISTUL SFINŢILOR ARHANGHELI, CU SFINTELE LOR OŞTIRI ŞI SOBOARE CEREŞTI

ACATISTUL TUTUROR PUTERILOR CEREŞTI

ACATISTUL SFÂNTULUI ÎNGER PĂZITOR

Tot în această zi, îi pomenim pe :

Cei 4 Mucenici, de Dumnezeu încununaţi, Sfinţii SECUND, SEVERIAN, CARPOFOR şi VICTORIN, grefieri militari la prefectura urbană, martirizaţi la Roma sub Diocleţian († 305) ;

Cei 5 Mucenici, de Dumnezeu încununaţi, Sfinţii CLAUDIU, NICOSTRAT, SIMFORIAN, CASTORIU şi SIMPLICIU, sculptori care au refuzat să facă o statuie a zeului Esculap, fiind pentru aceasta martirizaţi in Panonia, in vremea lui Diocleţian († 305) ;

Sfântul Ierarh MAUR, al 2-lea Episcop de Verdun, în Franţa († 383) ;

Sfântul CLARUS, monahul, de la Sfânta Mânăstire Marmoutier, împreună cu Sfântul Martin, apoi preot şi sihastru, lângă Mânăstire († 389) ;

Sfântul Ierarh CYBI, Episcop (n.483,Cornwall, Anglia-† 8 Noiembrie 555) şi, pentru puţin timp, rege, unul dintre cei mai cunoscuţi Sfinţi din Ţara Galilor (sec. 6)

Mozaic al Sfântului Cybi în Holyhead, Ţara Galilor de Gary Drostle

Sfântul Ierarh DEUSDEDIT (Adeodatus I), Episcopul Romei (n.570, Roma, Italia-† 8 Noiembrie 618, Roma, Italia)

Sfântul Ierarh DEUSDEDIT (Adeodatus I), Episcopul Romei

În August 618, un cutremur a zguduit Roma şi a izbucnit o epidemie de lepră, în timpul căreia Sfântul Deusdedit s-a nevoit mult, îngrijindu-i pe leproşi.

Sfântul Ierarh TISILIO, Prinţ de Powys (Ţara Galilor), fiul al Regelui din Powys, Brochwel Ysgithrog, devenit stareţ şi Episcop de Meifod (Ţara Galilor) († 640, Saint-Suliac, Bretania, Franţa)

Sfântul Ierarh TISILIO, Episcop de Meifod

Sfântul Ierarh WILLEHAD, Apostol în Frizia şi Saxonia, primul Episcop de Bremen, Germania(n.740, Northumbria, Anglia-† 8 Noiembrie 789, Blexen an der Weser, Germania)

Sfântul Ierarh WILLEHAD, Apostol în Frizia şi Saxonia,
primul Episcop de Bremen

Sfântul Willehad a călătorit în 776 în Frizia ca să continue misionariatul Sfântului Bonifacie şi a scăpat de 2 ori cu viaţă. A stat 2 ani în Mânăstirea de la Echternach din Elveţia. A devenit apoi Episcop de Bremen şi este îngropat în Catedrală.

Sfântul Willehad este Sfântul Ocrotitor al Statului federal Saxonia, din Germania.

Sfântul Ierarh WIOMAD, a fost călugăr la Mânăstire Sfântul Maximinus din Trier, în Germany, a devenit stareţ la Mettlach şi, apoi, Episcop de Trier (Germania) († 8 Noiembrie 791) ;

Sfântul Ierarh MOROC, Episcop la Dunblane, Scoţia(secolul al IX-lea) ;

Sfântul GRIGORIE, stareţul Mânăstirii Einsiedeln din Elveţia († 996) ;

Sfântul GERVADIUS, irlandez de neam, sihastru aproape de Elgin, Scoţia(† cca. 934) ;

Sfânta şi Dreapta MARTA, Prinţesa de Pskov, săvarşită in pace († 1300) ;

Sfânta Cuvioasă EUFROSINA cea Tanără, pustnică în mai multe locuri, dintre care Constantinopol şi

care s-a nevoit o parte din viaţă dandu-se drept bărbat (secolul al IX-lea) ;

Sfântul Mucenic NIMEH cel Nou,din Siria († 1471).

Tot în această zi, îi pomenim pe Sfântul Sfințit Nou Mucenic, din Rusia, PAVEL (Ansimov) († 1937), Preotul, ALEXIE (Zadvornov), IeroMonahul de la Yaroslavl-Rostov (1937) și binecredinciosul creștin,  MIHAIL din Cernigov (Ucraina) († 1922),care au pătimit în timpul regimului comunist.

Și tot în această zi, o pomenim pe Cuvioasa Nouă Muceniţă Heruvima (n. 1969, Botoşani-† 8 Noiembrie 1998, Sfânta Mânăstire Petru Vodă, Judeţul Neamţ).

VIAŢA NOII CUVIOASE MUCENIŢE HERUVIMA, DE LA PETRU VODĂ

ACATISTUL NOII CUVIOASE MUCENIŢE HERUVIMA, DE LA MÂNĂSTIREA PETRU VODĂ

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin !

Surse bibliografice :

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Cybi ;
 2. https://historiek.net/wp-content/uploads-phistor1/2008/12/Paus-Adeodatus-I.jpg ;
 3. https://ro.orthodoxwiki.org/Uriel_(Arhanghelul) ;
 4. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Adeodatus_I_%28Deusdedit_I%29.jpg ;
 5. https://www.vaticannews.va/content/dam/vaticannews/santi/20181108_Basilica%20di%20san%20Paolo%20fuori%20le%20mura_medaglioni%20papi_ADEODATO%20I.jpg/_jcr_content/renditions/cq5dam.thumbnail.cropped.1500.844.jpeg ;
 6. https://en.wikipedia.org/wiki/Tysilio ;
 7. http://www.synaxarion.org.uk/02WelshSaints/Tysilio/icon.jpg;
 8. https://en.wikipedia.org/wiki/Willehad ;
 9. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Bischof_Willehad_1.jpg ;
 10. https://en.wikipedia.org/wiki/Wermad ;
 11. https://basilica.ro/%E2%80%A0-soborul-sfintilor-arhangheli-mihail-si-gavriil-si-al-tuturor-cerestilor-puteri/ ;
 12. https://en.wikipedia.org/wiki/Gervadius ;
 13. https://www.aparatorul.md/despre-puterile-ceresti-care-sunt-cele-9-cete-ingeresti-si-ce-misiune-au-ele/ ;
 14. https://ro.orthodoxwiki.org/Mihail_(Arhanghelul) ;
 15. https://www.mediafax.ro/social/sf-mihail-si-gavril-peste-1-3-milioane-de-romani-isi-serbeaza-onomastica-17615522;
 16. https://ro.orthodoxwiki.org/Gavriil_(Arhanghelul) ;
 17. http://abcd.hitforum.ro/t162-arhangheli ;
 18. https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/04/predica-la-soborul-sfintilor-arhangheli-mihail-si-gavriil-si-al-tuturor-puterilor-ceresti-2016/ ;
 19. https://www.crestinortodox.ro/dogmatica/ingeri/cei-sapte-sfinti-arhangheli-140997.html ;
 20. https://www.holytrinityorthodox.com/calendar/index.htm ;
 21. https://ro.orthodoxwiki.org/Rafail_(Arhanghelul) ;
 22. https://de.wikipedia.org/wiki/Willehad ;
 23. https://ro.orthodoxwiki.org/Arhangheli ;
 24. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Mural_of_St_Cybi.jpg ;
 25. https://ro.scribd.com/document/365740479/Sinaxarul-Pe-Tot-Anul ;
 26. https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Adeodatus_I ;
 27. http://www.sihastriaputnei.ro/sites/default/files/attachments/2015/09/sinaxar_octombrie.pdf

Alătură-te conversației

1 comentariu

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: