ACATISTUL SFÂNTULUI SFINŢIT NOU MUCENIC DANIEL SISOEV, PREOTUL

Sfântul Sfinţit Nou Mucenic Daniel Sisoev, Preotul

(19 Noiembrie)

Rugăciunile începătoare

De este preot, începe aşa :

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi ! Doamne, curăţeşte păcatele noastre ! Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre ! Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău !

Doamne miluieşte ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Tatǎl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău ! Vie Împărăţia Ta ! Facă-se Voia Ta ! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri ! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean ! Amin !

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca un Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi !

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit ; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău ; toţi lucrul mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului si al pământului, al tuturor celor văzute si nevăzute. Si întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii ; lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut,

Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii si pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri si S-a întrupat de la Duhul Sfânt si din Fecioara Maria si S-a făcut om. Si S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit si s-a îngropat. Si a înviat a treia zi, după Scripturi. Si S-a înălţat la ceruri si sade de-a dreapta Tatălui. Si iarăsi va să vină cu slavă să judece viii si morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârsit. Si întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl si cu Fiul este închinat si slăvit, Care a grăit prin prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească si apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Astept învierea morţilor si viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Doamne miluieste ! (de 12 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru ! (o închinăciune)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare ; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult ; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. 

Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor care se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. 

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. 

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întruNumele Domnului ! (de 3 ori)

Apoi, Troparul (Glasul al 4-lea) :

Şi părtaș obiceiurilor și următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul Adevărului drept învățând și cu Credință răbdând până la sânge, Sfințite Mucenice Daniel, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh !
Apoi se zice : Condacul (Glasul al 4-lea) :

Între preoți cu bună credință viețuind și calea muceniciei săvârșind, slujbele idolești le-ai stins, ajutător făcându-te turmei tale, de Dumnezeu înțelepțite. Pentru aceasta, pe tine cinstindu-te, cu taină strigăm ție: Din nevoi mântuiește-ne pe noi, cu rugăciunile tale, pururea mărite!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !
Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi ? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât Drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit ; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi ; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie ; Bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda pe mine de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele ; Bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat ; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu : duhul umilit ; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot ; atunci vor pune pe Altarul Tău viţei.

Condacul 1

Ai urmat Sfinte Sfințite Mucenice Daniel, lui Hristos în toate, cuvântul Lui răspândind la toate popoarele și învățătura Lui curată păstrând-o spre dăruire tuturor și de moartea mucenicească, pe care o lăudai, te-ai învrednicit ; iar acum, odihnă în Rai pentru ostenelile tale de la Dumnezeu căpătând, nu încetezi a te ruga Lui pentru noi cei ce-ți cântăm : Aliluia !

Icosul 1:

Cel ce în viață Evanghelia lui Hristos neîncetat ai propovăduit și harul preoției ai făcut să lucreze și de cei ce trupul pot să-l ucidă nu te-ai temut, mărturisind pe Hristos până la moarte, roagă-te pentru noi cei ce mărturia ta cinstim și-ți cântăm ție așa :
Bucură-te, de Dumnezeu cuvântătorule !
Bucură-te, neostenit propovăduitorule !
Bucură-te, cel ce pe Hristos ai iubit mai presus de orice !
Bucură-te, cel ce iubind pe oameni la El i-ai adus !
Bucură-te, cel ce împotriva rătăcirii ai lucrat !
Bucură-te, că nădejdea ta la Dumnezeu a fost !
Bucură-te, că lucrarea potrivnicilor Ortodoxiei ai surpat !
Bucură-te, că precum Apostolul Toma, rob lui Hristos te-ai făcut!
Bucură-te, că precum Proorocul Daniel, pe Dumnezeu ai mărturisit !
Bucură-te, că la Biserica lui Hristos sute de oameni ai adus !
Bucură-te, că întru Hristos bucurie ai aflat !
Bucură-te, că pentru El, cu viața ta ai mărturisit !
Bucură-te, Sfințite Mucenice Daniele !

Condacul al 2 –lea

Din copilărie pe Dumnezeu ai dorit și afară de cuvântul Lui, alt rost vieții nu ai căutat, ascultând de Scriptură înaintea tuturor și totdeauna pe Hristos dorind a-L sluji ; harul preoției dorindu-l tu, din tot sufletul, Hristos ți l-a dăruit, bun păstor arătându-te turmei sale, pentru care viața ți-ai pus, slăvind pe Dumnezeu : Aliluia !

Icosul al 2 – lea

Cugetul ți l-ai păzit, Sfinte, în tinerețe, neatins de reaua învățătură a ateilor comuniști și între oameni ai lucrat neîncetat, Sfinte, cuvântul lui Dumnezeu răspândind și ajutând pe toți, pe străzi, în școli și în Biserici, însetat fiind de mântuirea fraților tăi ; pentru aceea, toți cei pe care i-ai adus sau întors către Hristos acum îți cântă ție :
Bucură-te, că bucurie întru Hristos ai aflat !
Bucură-te, că lumina Lui sub obroc nu o ai ținut !
Bucură-te, că adevărat cetățean al cerului ai fost !
Bucură-te, că ai propovăduit în lungul și în latul pământului !
Bucură-te, că pe copii să vină la Hristos i-ai chemat !
Bucură-te, că între oameni neîncetat ai lucrat !
Bucură-te, că, după pilda Mântuitorului, de păcătoși nu te-ai scârbit !
Bucură-te, că iubirea ta de oameni la aceștia a rodit !
Bucură-te, că înaintea lui Dumnezeu ai umblat !
Bucură-te, că Dumnezeu calea ți-a arătat !
Bucură-te, că de la îndrumarea Lui nu te-ai abătut !
Bucură-te, că pentru dragostea ta, Harul Lui ai primit !
Bucură-te, Sfințite Mucenice Daniele !

Condacul al 3-lea

Sfântului Vasile cel Mare urmând, ai înțeles, Sfințite Mucenice Daniele, că adevărata filozofie este gândirea la moarte ; și cu gândul acesta, sfârșit bun înaintea lui Hristos căutând, pe copii ai învățat că tinerețea nu înseamnă uitarea de sfârșitul vieții și de judecata lui Dumnezeu ; de aceea, neîncetat cântăm : Aliluia!

Icosul al 3–lea

Dascăl bun ai fost, Sfinte, copiilor și tuturor celor lipsiți de Cuvântul lui Dumnezeu, cu drag propovăduind Evanghelia lui Hristos prin cuvânt și prin scris, din toate eresurile și din schisme ajutând pe oameni să se întoarcă în cea Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească Biserică ; pentru aceasta, mulțumind lui Dumnezeu creștinii îți cântă ție, Sfințite Mucenice :
Bucură-te, bunule păstor !
Bucură-te, dascăle !
Bucură-te, propovăduitorul Adevărului !
Bucură-te, că întru Hristos pe oameni ai adunat !
Bucură-te, că împotriva eresurilor ai luptat !
Bucură-te, că pe cei rătăciți, la Biserică i-ai înturnat !
Bucură-te, că filozofiile mincinoase le-ai stricat !
Bucură-te, că în cer comoara ta ți-ai strâns !
Bucură-te, că pe pământ lui Hristos ai urmat !
Bucură-te, în dulcea lui Hristos iubire !
Bucură-te, pentru oameni, adevărată dăruire !
Bucură-te, neobosit căutător de cele duhovnicești !
Bucură-te, Sfințite Mucenice Daniele !

Condacul al 4-lea

Ai înțeles, Sfinte, că Biserica lui Hristos se înnoiește prin propovăduire la neamurile păgâne și cu dragoste și cu cuvânt viu, de Dumnezeu insuflat, ai predicat între cei lipsiți de Adevăr, pe mulți dintre ei aducând la înnoirea prin baia Botezului ; pentru aceea, împreună cu cei de tine luminați îți cântăm acum: Aliluia !

Icosul al 4-lea

Învățăturii celei rele a falsului profet Mahomed te-ai împotrivit neîncetat, Sfinte și rătăcirii păgâne a budiștilor și pe cei alunecați în capcana diavolească a ocultismului ai sprijinit, pe toate neamurile întru Hristos iubind și dorind ca toți la cunoștința Adevărului să vină ; pentru aceea, de pretutindeni, acum auzi cântări :
Bucură-te, că la multe popoare ai propovăduit !
Bucură-te, că Evanghelia lui Hristos o ai răspândit !
Bucură-te, că tătarilor în limba lor ai slujit !
Bucură-te, că dintre kirghizi sute ai convertit !
Bucură-te, că în Asia Centrală cuvântul Domnului ai purtat !
Bucură-te, că spre caucazieni cu drag te-ai întors !
Bucură-te, că pe fanaticii wahhabiți, la Hristos i-ai adus !
Bucură-te, că pe mollahi înfruntându-i i-ai biruit !
Bucură-te, că pentru Africa ai dăruit !
Bucură-te, că spre Thailanda râvna ta te ducea !
Bucură-te, că pe mulți, din închinarea satanei ai scăpat !
Bucură-te, că mulți necredincioși ai botezat !
Bucură-te, Sfințite Mucenice Daniele !

Condacul al 5-lea

Ai slujit lui Hristos din tot sufletul și la durerile trupului tău nu te-ai plecat, Sfinte, că neținând cont de a ta suferință, întotdeauna sfintele slujbe ai împlinit cu dragoste, cu ceilalți oameni adunându-te în numele Mântuitorului, pe Care întotdeauna în suflet L-ai purtat, cântând Lui : Aliluia !

Icosul al 5-lea

Dragoste duhovnicească în suflet simțind, Sfinte Daniele, ai înălțat Biserică în Moscova Sfântului Apostol Toma și acolo, nu doar sfintele slujbe, ci și cateheze ai săvârșit și celor doborâți de necazuri și de chinuri sufletești ai știut să le fii aproape, îndrumându-i către Hristos, Cel care dă odihnă sufletelor ostenite și împovărate ; pentru care lucrare îţi cântăm :
Bucură-te, că Sfântului Apostol Toma, Biserică ai zidit !
Bucură-te, că Sfântului Prooroc Daniel, catedrală ai plănuit !
Bucură-te, că poporul Moscovei te-a iubit !
Bucură-te, că printre ei mereu te-ai aflat !
Bucură-te, că ai fost sprijin celor rătăciți !
Bucură-te, că ai ajutat pe săraci !
Bucură-te, că de a ta familie te-ai îngrijit !
Bucură-te, că pe copiii tăi creștinește i-ai crescut !
Bucură-te, că oamenilor, Sfânta Scriptură ai explicat !
Bucură-te, că pe femeia vrăjitoare, la pocăință ai adus !
Bucură-te, că tinerei budiste pe Hristos ai arătat !
Bucură-te, că pe toți cu drag i-ai îmbrățișat !
Bucură-te, Sfințite Mucenice Daniele !

Condacul al 6-lea

În vremurile tulburate de filozofii mincinoase, până și în Biserică a pătruns înșelarea, dar tu, Sfinte, tuturor greșelilor dogmatice cu sârg te-ai împotrivit și cu Harul lui Dumnezeu strălucind, ai îndepărtat rătăcirile de la mulți oameni și pe Hristos cel adevărat ai propovăduit, cântând : Aliluia !

Icosul al 6-lea

Nu te-ai amăgit, Sfinte, de rătăcirile ce zguduie Biserica și cu credință nestrămutată în adevărul evanghelic ai arătat a lor nimicnicie, neprivind la altcineva decât la Hristos și de proorocii mincinoși și lupii răpitori păzind turma ta ; așa încât toți îţi cântă ție :
Bucură-te, păstorule credincios !
Bucură-te, că ai nădăjduit în Dumnezeu !
Bucură-te, că nu te-ai lăsat amăgit !
Bucură-te, că de falsa smerenie te-ai ferit !
Bucură-te, că teama sfârșitului lumii ai rușinat !
Bucură-te, că rătăcirii ecumeniste n-ai urmat !
Bucură-te, că evoluționismul a fi hulă l-ai vădit !
Bucură-te, că numerologiei te-ai împotrivit !
Bucură-te, că deasa împărtășire ai propovăduit !
Bucură-te, că în duh și adevăr te-ai închinat lui Hristos !
Bucură-te, că bărbăție creștinească ai arătat !
Bucură-te, că întru adevăr ai inspirat pe alții !
Bucură-te, Sfințite Mucenice Daniele !

Condacul al 7-lea

„În lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți ; Eu am biruit lumea” a spus Mântuitorul Hristos, iar tu, Sfințite Mucenice Daniele, urmând acestui cuvânt, nu te-ai lăsat biruit de amenințări, de dureri și de greutăți și ispitelor te-ai împotrivit cu bărbăție, căutând ajutor la Dumnezeu, Maica Domnului și Sfinți și cu bucurie slăvind pe Dumnezeu : Aliluia !

Icosul al 7-lea

Ai purtat crucea bolii și a durerii, Sfinte, ferindu-te să se vadă cât sufereai, întotdeauna întru Hristos găsind veselie și putere și cu nevăzutele atacuri ale vrăjmașului ai luptat neîncetat, știind că omul nu este singur, ci cu Dumnezeu și numai prin Harul Lui le poate respinge ; și cu ajutorul lui Hristos și cu rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu ispitele ai biruit, pentru care acum îți cântăm :
Bucură-te, că în Hristos ai nădăjduit !
Bucură-te, că sub acoperământul Maicii Domnului te-ai adăpostit !
Bucură-te, că prin smerenia cea adevărată, pe ispititor l-ai înfrânt !
Bucură-te, că de crucea suferinței nu te-ai ferit !
Bucură-te, că puțini au știut de durerile tale !
Bucură-te, că pacea lumească lui Hristos o ai jertfit !
Bucură-te, că prin aceasta, pacea Dumnezeiască ai dobândit !
Bucură-te, că amenințările ucigașilor nu te-au făcut să dai înapoi !
Bucură-te, că nici clevetirile nu te-au abătut !
Bucură-te, că nepăsarea oamenilor ai prefăcut-o în râvnă !
Bucură-te, că atacurile răuvoitoare le-ai răbdat fără tulburare !
Bucură-te, că prin toate ai trecut cu bucurie întru Domnul !
Bucură-te, Sfințite Mucenice Daniele !

Sfântul Sfinţit Nou Mucenic Daniel Sisoev, Preotul

Condacul al 8-lea

Chemat fiind de Dumnezeu la cinstea morții mucenicești, ai mers cu seninătate și cu dragoste înaintea ucigașului, știind că te așteaptă casa ta adevărată și comoara ta din cer, pe care în toată viața le-ai dorit și le-ai căutat, slăvind neîncetat, până în ceasul morții, pe Hristos : Aliluia !

Icosul al 8-lea

Priveghind și rugându-te în Altarul Bisericii te-a găsit cel ce a venit să îți curme viața pământească, Sfințite Mucenice Daniele ; iar tu, mutându-te la viața cea veșnică între cei încununați de Hristos, nu încetezi să te rogi alături de cetele Mucenicilor, slăvind pe Dumnezeu și chemând Darurile Lui asupra oamenilor; pentru aceasta și noi îți cântăm :
Bucură-te, că moartea pentru Hristos ai primit !
Bucură-te, că de gloanțele ucigașului nu te-ai ferit !
Bucură-te, că pe vrăjmașul mântuirii l-ai biruit !
Bucură-te, mărturisitor fără teamă !
Bucură-te, că pe Hristos ai iubit până la lepădarea de sine !
Bucură-te, că și prin moarte ai dat mărturie pentru El !
Bucură-te, căci acum în Biserica biruitoare Îl slăvești !
Bucură-te, căci acum cu adevărat cetățean al Cerului ești !
Bucură-te, că din Mâna Mântuitorului ai primit cunună !
Bucură-te, că prin jertfa ta, Biserica s-a întărit !
Bucură-te, că în lumina cea nepieritoare te-ai odihnit !
Bucură-te, că printre Drepți precum o stea strălucești !
Bucură-te, Sfințite Mucenice Daniele !

Condacul al 9-lea

Mucenicia ta este adeverită, Sfinte, de înșiși călăii tăi, căci ei te mărturisesc vrăjmaș al învățăturii lor celei rătăcite și recunosc că te-au ucis pentru râvna cu care ai luptat împotriva înșelăciunii musulmane și ai propovăduit pe Hristos, cântându-I neînfricat : Aliluia !

Icosul al 9-lea

Cu dragoste a arătat Dumnezeu oamenilor cinstea de care te-ai învrednicit, Sfințite Mucenice și jertfa ta pentru Cel ce S-a jertfit pe cruce, căci la înmormântarea ta mâinile tale vii păreau strângând Sfânta Cruce ; iar sângele tău vărsat pe Crucea ce o purtai la piept a rămas roșu, neschimbat ; pentru aceasta, cei ce se bucură de noul lor apărător din ceruri îți cântă :
Bucură-te, că adevărat prieten al lui Dumnezeu te-ai arătat !
Bucură-te, că însutit ai făcut să rodească sămânța cea bună !
Bucură-te, că fericirea veșnică ai dobândit !
Bucură-te, că pentru oameni și acum te rogi necontenit !
Bucură-te, îți cântă cei aduși de tine la Hristos !
Bucură-te, îți grăiește cecenul Alexandru !
Bucură-te, îți cântă femeia ce voia să se sinucidă !
Bucură-te, îți spun tătarii și kirghizii ortodocși !
Bucură-te, slugă credincioasă a lui Hristos !
Bucură-te, că talanții i-ai înmulțit !
Bucură-te, că pe cei slabi, întru Hristos i-ai întărit !
Bucură-te, că de cei puternici, cu Hristos fiind, nu te-ai temut !
Bucură-te, Sfințite Mucenice Daniele !

Condacul al 10-lea

Prin tine capătă ajutor, Sfinte, toți aceia care vor să se boteze sau să se reîntoarcă la Ortodoxie, căci dobândind îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu prin viața ta sfântă și prin sfârșitul tău mucenicesc, pentru răspândirea Evangheliei faci rugăciune bine-primită, cântând : Aliluia !

Icosul al 10-lea

S-a vădit ajutorul tău, Sfințite Mucenice Daniele, căci și după moarte ai adus la credința cea adevărată sute de oameni, prin martiriul tău fiind încă o dată biruite învățăturile mincinoase ale păgânilor, ateilor și ereticilor ; iar cei ajutați de tine să cunoască pe Hristos, mulțumitori îți cântă așa :
Bucură-te, prieten plin de dragoste al celor în nevoi !
Bucură-te, sprijin neabătut al misionarilor ortodocși !
Bucură-te, blând îndreptător al celor aflați în rătăcire !
Bucură-te, risipitorul deznădejdii diavolești !
Bucură-te, luminătorul celor ce vor să cunoască dogmele ortodoxe !
Bucură-te, că prin cărțile tale, oamenii se luminează !
Bucură-te, că prin pilda muceniciei tale, cei slabi se întăresc !
Bucură-te, că prin rugăciunile tale, toți primesc ajutor !
Bucură-te, grabnic mijlocitor către Dumnezeu !
Bucură-te, floare bine înmiresmată a Rusiei !
Bucură-te, lauda poporului tătar !
Bucură-te, nestemată a Bisericii celei a toată lumea !
Bucură-te, Sfințite Mucenice Daniele !

Condacul al 11-lea

Minunat este Dumnezeu întru Sfinții Săi, prin care El dă ajutor neamului omenesc în toate vremurile ; tot astfel și prin Sfințitul Mucenic Daniel Sâsoev s-a arătat Mila Domnului către noi cei apăsați de multe păcate, căci spus-a Domnul prin Proorocul Său : „Cu vrere nu voiesc moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu” ; de aceea, mulțumind pentru acest dar neprețuit, cântăm lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul al 11-lea

Împreună-lucrând cu Tine, Doamne, Sfinții Tăi se înDumnezeiesc și mărturisesc lumii nesfârșita bogăție a Iubirii Tale de oameni. Tot astfel, Sfințitul Mucenic Daniel Sâsoev, primind Harul Tău, l-a făcut să lucreze, pe Tine, Doamne, dăruindu-Te oamenilor și pe ei aducându-i la Tine ; pentru aceasta, slăvindu-Te pe Tine, cântăm celui sfințit întru Tine așa :
Bucură-te, drept-slăvitorule Mucenice !
Bucură-te, podoabă a preoților !
Bucură-te, de Hristos înțelepțite !
Bucură-te, că râvna ta n-a așteptat bătrânețile !
Bucură-te, că viața ți-ai pus-o pentru Hristos !
Bucură-te, că în lumina cea veșnică te-ai sălășluit !
Bucură-te, că bucurie ai împărțit și împarți întru Domnul !
Bucură-te, că prin tine Ortodoxia se întărește !
Bucură-te, că prin tine relele învățături se năruiesc !
Bucură-te, prin Harul lui Dumnezeu biruitor !
Bucură-te, lumină a propovăduirii ortodoxe !
Bucură-te, pildă a dăruirii depline întru Hristos !
Bucură-te, Sfințite Mucenice Daniele !

Condacul al 12-lea

Cu Dumnezeu unindu-se, omul capătă putere de a birui toată reaua lucrare a diavolului. Așa și tu, Sfințite Mucenice, cu smerenie, dar și cu îndrăzneală și curaj, ai folosit Darurile Domnului, cu totul surpând cursele vrăjmașului mântuirii ; iar acum, mai mult se înspăimântă de tine îngerii cei căzuți, când în ceruri cânți PreaSfintei Treimi : Aliluia !

Icosul al 12-lea

BineCuvântat ai fost de Dumnezeu, Sfințite Mucenice Daniele, să lucrezi spre a aduce la credința cea adevărată pe cei care cu adevărat își doreau acest lucru și spre a curăța Biserica de învățăturile cele dăunătoare și de apucăturile cele fără de folos ; și, încununând această sfântă trudă cu cununa martiriului, ai pășit în veșnica viață cea alături de Hristos ; pentru aceasta, cu dragoste îți cântăm :
Bucură-te, că ai îndrăznit împreună cu Cel ce a biruit lumea !
Bucură-te, că împreună cu Hristos ai lucrat !
Bucură-te, că Dumnezeiasca iubire de oameni te-a luminat !
Bucură-te, surpător al meșteșugirilor diavolești !
Bucură-te, îndreptător și ajutor al creștinilor !
Bucură-te, mustrător al relei cugetări și al grăirii în deșert !
Bucură-te, că ai umplut cu mulțime de oameni Casa Domnului !
Bucură-te, glas limpede al teologiei celei adevărate !
Bucură-te, că te-ai unit cu Hristos trăind între oameni !
Bucură-te, oștean al Împăratului Ceresc, ce viața ți-ai dat-o pentru El !
Bucură-te, că înaintea Stăpânului a toate, cântări de slavă înalți!
Bucură-te, că ne dăruiești bucurie și cu Hristos ne unești !
Bucură-te, Sfințite Mucenice Daniele !

Condacul al 13-lea (acest Condac se zice de 3 ori):

O, Sfinte Sfințite Mucenice Daniele, cel ce pentru mântuirea oamenilor fără răgaz te-ai ostenit și moartea pentru Hristos neabătut ai primit, ascultă acum și această puțină rugăciune pe care o aducem ție, cinstind mucenicia ta și slăvind pe Dumnezeu Cel care te-a întărit și te-a primit în cereștile lăcașuri ! Cu rugăciunile tale fierbinți către Cel ATotPuternic, mijlocește pentru noi iertarea păcatelor noastre și ajutor ca să putem birui ispitele și întăriți și luminați să lucrăm pentru mântuirea noastră și a celorlalți, așa încât, sfârșind călătoria noastră pământească, să ne învrednicim de viața cea veșnică întru Hristos și alături de tine, de toți Sfinții și de ceata Drepților să slăvim și noi în veci pe Dumnezeu : Aliluia !

Apoi, iarăşi se zice  Icosul întâi :

Cel ce în viață Evanghelia lui Hristos neîncetat ai propovăduit și harul preoției ai făcut să lucreze și de cei ce trupul pot să-l ucidă nu te-ai temut, mărturisind pe Hristos până la moarte, roagă-te pentru noi cei ce mărturia ta cinstim și-ți cântăm ție așa :
Bucură-te, de Dumnezeu cuvântătorule !
Bucură-te, neostenit propovăduitorule !
Bucură-te, cel ce pe Hristos ai iubit mai presus de orice !
Bucură-te, cel ce iubind pe oameni la El i-ai adus !
Bucură-te, cel ce împotriva rătăcirii ai lucrat !
Bucură-te, că nădejdea ta la Dumnezeu a fost !
Bucură-te, că lucrarea potrivnicilor Ortodoxiei ai surpat !
Bucură-te, că precum Apostolul Toma, rob lui Hristos te-ai făcut!
Bucură-te, că precum Proorocul Daniel, pe Dumnezeu ai mărturisit !
Bucură-te, că la Biserica lui Hristos sute de oameni ai adus !
Bucură-te, că întru Hristos bucurie ai aflat !
Bucură-te, că pentru El, cu viața ta ai mărturisit !
Bucură-te, Sfințite Mucenice Daniele !

și Condacul întâi:

Ai urmat Sfinte Sfințite Mucenice Daniel, lui Hristos în toate, cuvântul Lui răspândind la toate popoarele și învățătura Lui curată păstrând-o spre dăruire tuturor și de moartea mucenicească, pe care o lăudai, te-ai învrednicit ; iar acum, odihnă în Rai pentru ostenelile tale de la Dumnezeu căpătând, nu încetezi a te ruga Lui pentru noi cei ce-ți cântăm : Aliluia !

Si apoi se face Otpustul:

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile PreaCuratei Maicii Tale, ale Sfântului Sfinţit Nou Mucenic Daniel Sisoev şi ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin !

Surse bibliografice :

  1. https://ortodoxiacatholica.files.wordpress.com/2012/11/sf-mc-daniel-sisoev1.jpg ;
  2. http://www.manastirea-sireti.md/uploads/images/news/2011/09/s640x480.jpg ;
  3. https://chirho88888888.files.wordpress.com/2019/11/a49b4-st.daniel.sysoev2b252812529.jpg ;
  4. http://www.ortodoxia.md/2015/08/2015-08-29-19-13-39/ ;
  5. http://img-fotki.yandex.ru/get/6423/50102207.5/0_105fa3_24c0354_XXL.jpg ;
  6. http://www.ortodoxia.md/wp-content/uploads/2015/08/daniil-sisoyev-696×757.jpg ;
  7. http://ortodoxiacatholica.files.wordpress.com/2012/11/sf-mc-daniel-sisoev1.jpg;
  8. http://acvila30.ro/acatistul-sfantului-nou-mucenic-daniil-sisoyev-2009-apostol-ortodox-in-modernitate/

Alătură-te conversației

4 comentarii

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: