ACATISTUL MAICII DOMNULUI ÎN CINSTEA ICOANEI “BUCURIE NEAŞTEPTATĂ”

Sfânta Icoană Făcătoare-de-Minuni a Maicii Domnului „Bucurie neaşteptată

(9 Decembrie, 25 Ianuarie şi 1 Mai)

Rugăciunile începătoare

De este preot, începe aşa :

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi ! Doamne, curăţeşte păcatele noastre ! Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre ! Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău !

Doamne miluieşte ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Tatǎl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău ! Vie Împărăţia Ta ! Facă-se Voia Ta ! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri ! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean ! Amin !

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca un Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi !

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit ; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău ; toţi lucrul mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului si al pământului, al tuturor celor văzute si nevăzute. Si întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii ; lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut,

Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii si pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri si S-a întrupat de la Duhul Sfânt si din Fecioara Maria si S-a făcut om. Si S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit si s-a îngropat. Si a înviat a treia zi, după Scripturi. Si S-a înălţat la ceruri si sade de-a dreapta Tatălui. Si iarăsi va să vină cu slavă să judece viii si morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârsit. Si întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl si cu Fiul este închinat si slăvit, Care a grăit prin prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească si apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Astept învierea morţilor si viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Doamne miluieste ! (de 12 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru ! (o închinăciune)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare ; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult ; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. 

Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor care se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. 

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. 

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întruNumele Domnului ! (de 3 ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi ? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât Drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit ; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi ; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie ; Bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda pe mine de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele ; Bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat ; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu : duhul umilit ; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot ; atunci vor pune pe Altarul Tău viţei.

Sfânta Icoană Făcătoare-de-Minuni a Maicii Domnului „Bucurie neaşteptată

Condacul 1

Ţie, Maicii Lui Dumnezeu, Împărătesei alese din toate neamurile, cântare de mulţumire Îţi aducem, Născătoare de Dumnezeu ; iar Tu, Care ai negrăită îndurare, din toate nevoile slobozeşte-ne pe noi ca să strigăm Ţie : Bucură-Te, Cea care dăruieşti bucurie neaşteptată celor credincioşi !

Icosul 1

Îngerii şi sufletele Drepţilor s-au mirat când ai stat înaintea Fiului Tău şi Dumnezeu şi cu multă rugăciune ai mijlocit pentru omul ce petrecea pururea în păcate.

Văzând noi milostivirea Ta atât de mare, cu umilinţă strigăm Ţie:

Bucură-Te, Cea care primeşti rugăciunea tuturor creştinilor !
Bucură-Te, că mijloceşti pentru ei înaintea Fiului Tău !

Bucură-Te, că le dai lor bucuria neaşteptată a mântuirii !

Bucură-Te, că nu lepezi rugăciunile păcătoşilor deznădăjduiţi !
Bucură-Te, că prin mijlocirea Ta mântuieşti pe toată lumea !
Bucură-Te, Maica Dumnezeului tuturor, Care mângâi sufletele celor necăjiţi !
Bucură-Te, Cea care dăruieşti bucurie neaşteptată celor credincioşi !

Condacul al 2-lea

Văzând, PreaSfântă, pe omul care deşi era în fărădelege în fiecare zi cădea cu credinţă înaintea cinstitei Tale Icoane, ai luat aminte la rugăciunea păcătosului, ca toţi văzând îndurarea Ta de Maică, în Cer şi pe Pământ, să-I cânte Lui Dumnezeu : Aliluia ! Aliluia ! Aliluia !

Icosul al 2-lea

Dragostea Ta faţă de neamul creştinesc întrece înţelegerea omenească ; că nici atunci când Fiul Tău Ţi-a arătat rănile cuielor pricinuite Lui de păcatele oamenilor n-ai încetat mijlocirea Ta pentru omul cel fărădelege. Fiind o Mijllocitoare neobosită pentru noi păcătoşii cu lacrimi Îţi strigăm :

Bucură-Te, Apărătoarea sârguitoare a neamului creştinesc, dăruită nouă de la Dumnezeu !
Bucură-Te, Povăţuitoarea noastră, Care ne duci spre patria cerească !
Bucură-Te, Apărătoarea şi întărirea celor credincioşi !
Bucură-Te, Ajutătoarea celor care cer îndurarea Ta !
Bucură-Te, că-i scoţi din groapa pierzării pe cei urâţi şi lepădaţi de toţi !
Bucură-Te, că i-ai luat în atotputernicele Tale mâini pe cei părăsiţi de doctori !
Bucură-Te, Cea care dăruieşti bucurie neaşteptată celor credincioşi !

Condacul al 3-lea

Puterea Harului a rodit îmbelşugat acolo unde s-a înmulţit păcatul, să se bucure în Cer Îngerii toţi pentru un păcătos care s-a pocăit şi I-a cântat Lui Dumnezeu : Aliluia ! Aliluia ! Aliluia !

Icosul al 3-lea

Având faţă de neamul creştinesc o îndurare de Maică, tuturor celor ce la Tine aleargă cu credinţă şi cu nădejde le dai mână de ajutor Stăpână, ca toţi cu o gură şi o inimă să-Ţi spună :

Bucură-Te, că prin Tine se coboară la noi BunăVoinţa Lui Dumnezeu !
Bucură-Te, că în toate necazurile noastre aduci rugăciuni sârguitoare Fiului Tău, pentru noi !
Bucură-Te, că şi rugăciunile noastre le faci plăcute Lui Dumnezeu !
Bucură-Te, că depărtezi de la noi pe vrăjmaşii cei nevăzuţi !
Bucură-Te, că, prin Tine, toate dorinţele cele bune se înfăptuiesc!
Bucură-Te, că mult poate rugăciunea Ta înaintea Fiului Tău şi Dumnezeu !Bucură-Te, Cea care dăruieşti bucurie neaşteptată celor credincioşi !

Condacul al 4-lea

Cel păcătos cu frică şi cu plângere a strigat : Miluieşte-mă, Maică a Îndurărilor, să nu biruiască răutatea mea negrăita bunătate şi îndurare a Ta ! Tu eşti singura nădejde şi scăpare a tuturor păcătoşilor. Pleacă-Te spre îndurare, Maică Bună şi roagă-L pentru mine pe Fiul Tău şi Ziditorul meu, ca neîncetat să-I cânt Lui : Aliluia ! Aliluia ! Aliluia !

Icosul al 4-lea

Auzind cei din Ceruri despre minunata scăpare, pentru rugăciunile Tale, a fratelui lor pământesc care pierea, Te-au proslăvit pe Tine Împărăteasa Cerului şi a Pământului, Cea cu bună îndurare. Aflând noi de apărarea unui păcătos asemenea nouă, din adâncul inimii noastre umilite, spunem :

Bucură-Te, căutarea celor pierduţi !
Bucură-Te, bucuria cea fără de veste a păcătoşilor !
Bucură-Te, ridicarea celor căzuţi !
Bucură-Te, că de glasul rugăciunilor Tale demonii se cutremură şi Îngerii se bucură !
Bucură-Te, că prin rugăciunile Tale, din tina păcatelor ne scoţi !
Bucură-Te, că stingi văpaia patimilor noastre !Bucură-Te, Cea care dăruieşti bucurie neaşteptată celor credincioşi !

Condacul al 5-lea

Stele cu Dumnezeiască mergere sunt icoanele făcătoare de minuni ale Maicii Domnului, că privind la chipul Ei, cu mintea şi cu inima ne înălţăm la Dumnezeu şi Îi cântăm : Aliluia ! Aliluia ! Aliluia !

Sfânta Icoană Făcătoare-de-Minuni a Maicii Domnului „Bucurie neaşteptată

Icosul al 5-lea

Văzând că Maica Lui Dumnezeu ajută oamenilor, îi povăţuieşte, îi apără şi îi mântuieşte, Îngerii Păzitori ai creştinilor Îi strigă Celei mai cinstite decât Heruvimii şi mai slăvite decât Serafimii :

Bucură-Te, Cea care veşnic împărăţeşti cu Fiul Tău şi Dumnezeu!
Bucură-Te, Cea care pururea Îi aduci Lui rugăciuni pentru neamul creştinesc !
Bucură-Te, alungarea eresurilor stricătoare şi a dezbinărilor !
Bucură-Te, că ne păzeşti de smintelile cele ce vatămă sufletul şi trupul !
Bucură-Te, că dăruieşti celor ce nădăjduiesc în Tine, sfârşit bun vieţii !
Bucură-Te, că prin mijlocirea Ta de Maică îi izbăveşti din munca cea veşnică pe cei adormiţi !
Bucură-Te, Cea care dăruieşti bucurie neaşteptată celor credincioşi !

Condacul al 6-lea

Sfântul Dimitrie al Rostovului a scris despre lucrările cele mari, slăvite şi preaalese ale îndurării Maicii Domnului, spre povăţuirea şi mângâierea tuturor credincioşilor ; ca, şi aceştia fiind în păcate, în nevoi, în necazuri, în fiecare zi cu credinţă să-şi plece genunchii în rugăciune înaintea Maicii Sfinte şi, primind ajutor, să-I cânte Lui Dumnezeu : Aliluia ! Aliluia ! Aliluia !

Icosul al 6-lea

Ca zorile cele prealuminoase au răsărit icoanele Tale făcătoare de minuni, Maica Lui Dumnezeu, alungând întunericul nevoilor şi al necazurilor de la toţi care cu dragoste Îţi spun :

Bucură-Te, Tămăduitoarea bolilor noastre trupeşti şi sufleteşti !
Bucură-Te, mângâierea cea bună în întristările noastre !
Bucură-Te, că prefaci necazul nostru în bucurie !
Bucură-Te, hrănitoarea celor flămânzi şi îmbrăcămintea celor goi !
Bucură-Te, Mângâietoarea văduvelor şi îngrijitoarea orfanilor !
Bucură-Te, Sprijinitoarea celor prigoniţi pe nedrept şi obijduiţi !Bucură-Te, Cea care dăruieşti bucurie neaşteptată celor credincioşi !

Condacul al 7-lea

Domnul Cel Milostiv S-a plecat spre rugăciunea Ta, cea cu osârdie pentru omul cel fărădelege, PreaBineCuvântată Maică, zicând : Legea porunceşte ca fiul să-şi cinstească mama ! Eu sunt Fiul Tău, iar Tu, Maica Mea ! Eu sunt dator să cinstesc, ascultând rugăciunea Ta ! Fie, deci, precum voieşti, i se iartă acum păcatele pentru Tine ! Iar noi, văzând puterea rugăciunii Mijlocitoarei noastre pentru iertarea păcatelor, proslăvim îndurarea şi negrăita bunătate a Ta cântând : Aliluia ! Aliluia ! Aliluia !

Icosul al 7-lea

Semn nou, minunat şi slăvit s-a arătat tuturor credincioşilor, că nu numai Maicii Tale ci şi preacuratului ei chip zugrăvit pe Icoană i-ai dăruit, Doamne, putere de a face minuni. De taina aceasta minunându-ne strigăm către Dânsa, în umilinţă, unele ca acestea :

Bucură-Te, descoperitoarea Înţelepciunii şi Bunătăţii Lui Dumnezeu !
Bucură-Te, întărirea credinţei şi arătarea Harului !
Bucură-Te, dăruirea cunoştinţelor folositoare sufletului !
Bucură-Te, că dai înţelegere copiilor greoi la învăţătură !
Bucură-Te, Povăţuitoarea cea bună şi păzitoarea tinereţii !

Bucură-Te, că dăruieşti cuvântul înţelepciunii celor care-l cer !
Bucură-Te, Cea care dăruieşti bucurie neaşteptată celor credincioşi !

Condacul al 8-lea

Unui om oarecare fărădelege Maica Domnului i-a arătat în vedenie Bunătatea Domnului, care îi ierta păcatele. Îndreptându-şi de atunci viaţa, a trăit plăcut Lui Dumnezeu, astfel ca noi văzând Lucrurile slăvite şi Înţelepciunea Lui Dumnezeu cea de multe feluri în lume, să lăsăm grijile lumeşti şi să ridicăm mintea şi inima noastră spre Ceruri cântându-I Lui Dumnezeu : Aliluia ! Aliluia ! Aliluia !

Icosul al 8-lea

Cu totul petreci întru cele de Sus şi de cele de jos nicidecum nu te-ai despărţit, PreaMilostivă ; că, şi după adormirea Ta, Pământul cel păcătos nu l-ai părăsit, arătându-Te părtaşă la purtarea de grijă a Fiului Tău pentru neamul creştinesc ; pentru aceasta, Te fericim după datorie :

Bucură-Te, slujitoarea Sfântă a Fiului Tău pentru îngrijirea neamului creştinesc !
Bucură-Te, că pururea ne arăţi dragostea cea de Mamă !
Bucură-Te, dătătoarea darurilor duhovniceşti şi trupeşti !
Bucură-Te, solitoarea bunătăţilor vremelnice şi a celor veşnice !
Bucură-Te, că deschizi celor credincioşi uşile Împărăţiei Lui Hristos !
Bucură-Te, că pe Pământ umpli inimile credincioşilor de veselia cea curată !
Bucură-Te, Cea care dăruieşti bucurie neaşteptată celor credincioşi !

Condacul al 9-lea

Toată firea îngerească s-a minunat de bogăţia îndurării Tale, Doamne. Ne-ai dăruit nouă tare şi caldă Sprijinitoare şi Ocrotitoare a neamului creştinesc, pe Maica Ta, Care nevăzut petrece cu noi ; drept aceea, auzi de la noi cântarea : Aliluia ! Aliluia ! Aliluia !

Icosul al 9-lea

Ritorii mult vorbitori nu înţeleg că cinstirea Sfântului Tău chip ne ridică la chipul cel dintâi. Auzind despre multe faceri de minuni ale icoanelor Tale, Maica Lui Dumnezeu şi noi ne închinăm Ţie şi cele trebuincioase pentru viaţa vremelnică şi veşnică le primim şi cu veselie spunem :Bucură-Te, că de la Sfântul Tău chip minuni se lucrează !
Bucură-Te, că înaintea tuturor îi ruşinezi pe cei care se leapădă de Tine !
Bucură-Te, că pe cei care aleargă la Tine îi izbăveşti de potop, de foc, de sabie şi de tot răul !
Bucură-Te, că toate bolile sufleteşti şi trupeşti ale oamenilor, cu milostivire le tămăduieşti !
Bucură-Te, căci, cu rugăciunile Tale, potoleşti Mânia Lui Dumnezeu pornită asupra noastră !
Bucură-Te, că Tu eşti limanul cel lin al celor înviforaţi pe marea vieţii !

Bucură-Te, Cea care dăruieşti bucurie neaşteptată celor credincioşi !

Condacul al 10-lea

Vrând să mântuieşti pe un oarecare om fărădelege de la rătăcirea căii lui, i-ai arătat o minunată vedenie de la PreaCurata Ta icoană, ca văzând minunea să se pocăiască şi din adâncul păcatelor să se ridice, prin purtarea Ta de grijă şi să-I strige Lui Dumnezeu : Aliluia ! Aliluia ! Aliluia !

Icosul al 10-lea

Zid eşti fecioarelor, Născătoare de Dumnezeu şi tuturor celor ce aleargă la Tine, că Făcătorul Cerului şi al Pământului, Care S-a născut din pântecele Tău, Te-a arătat pe Tine Pururea Fecioară, straja fecioriei, curăţiei şi a întregii înţelepciuni şi vas al oricărei lucrări bune.

Bucură-Te, stâlpul şi îngrădirea fecioriei !
Bucură-Te, împodobirea cea bună şi chezăşia mireselor !
Bucură-Te, desăvârşirea cea întru tot dorită a căsniciilor bune !
Bucură-Te, grabnica dezlegare a mamelor Născătoare de prunci !
Bucură-Te, mângâierea maicilor întristate !
Bucură-Te, veselia cea de taină a fecioarelor şi a văduvelor care trăiesc în curăţie !
Bucură-Te, Cea care dăruieşti bucurie neaşteptată celor credincioşi !

Condacul al 11-lea

Fecioară de Dumnezeu Născătoare, cântare plină de umilinţă Îţi aducem, noi păcătoşii şi Te rugăm nu trece cu vederea glasul robilor Tăi, că la Tine alergăm în năpaste şi în necazuri şi înaintea Ta, vărsăm lacrimi în necazurile noastre şi cântăm : Aliluia ! Aliluia ! Aliluia !

Icosul al 11-lea

Făclie dătătoare de lumină, care s-a arătat celor ce sunt întru întunericul păcatelor şi în valea plângerii, O vedem pe PreaSfânta Fecioară, că focul duhovnicesc al rugăciunilor şi al povăţuirii Sale îi trece la lumina cea neînserată pe toţi cei care O cinstesc cu chemările acestea :

Bucură-Te, raza Soarelui Dreptăţii, Hristos, Dumnezeul nostru !
Bucură-Te, că pururea eşti cu cei care ţin post, se roagă şi cugetă la Dumnezeu !
Bucură-Te, că îi îmbărbătezi şi îi înţelepţeşti pe păstorii cei credincioşi ai Bisericii !
Bucură-Te, mângâierea călugăriţelor şi a călugărilor temători de Dumnezeu !
Bucură-Te, Sprijinitoarea păcătoşilor care se căiesc pentru păcatele lor !
Bucură-Te, Rugătoare caldă pentru toţi creştinii !
Bucură-Te, Cea care dăruieşti bucurie neaşteptată celor credincioşi !

Condacul al 12-lea

Dumnezeiescul Har cere-l pentru noi de la Fiul Tău şi Dumnezeu ! Ajută-ne şi depărtează de la noi pe tot vrăjmaşul şi pizmaşul ! Împacă viaţa noastră, să nu pierim cumplit şi primeşte-ne pe noi în corturile veşnice ca, bucurându-ne să-I cântăm Celui care ne mântuieşte : Aliluia ! Aliluia ! Aliluia !

Icosul al 12-lea

Cântând negrăită milostivirea Ta cea de Maică spre omul cel fărădelege, Te lăudăm pe Tine toţi ca pe o Sprijinitoare tare pentru noi cei păcătoşi şi ne închinăm Ţie, Care Te rogi pentru noi. De aceea, credem şi nădăjduim că vei cere de la Fiul Tău şi Dumnezeu, bunătăţile cele vremelnice şi cele veşnice, pentru noi toţi, cei care cu dragoste spunem Ţie acestea :

Bucură-Te, îndreptarea păcătoşilor care se pocăiesc !
Bucură-Te, că ne îndestulezi pe noi cu darul smereniei şi al răbdării !
Bucură-Te, mustrarea călcătorilor de jurăminte şi a celor ce agonisesc cu nedreptate !
Bucură-Te, că nevăzut ne fereşti de îndemnurile pierzătoare şi de poftele nechibzuite !
Bucură-Te, Sprijinitoarea noastră întru gândurile noastre cele bune !
Bucură-Te, Ajutătoarea noastră a tuturor în ceasul sfârşitului !
Bucură-Te, Cea care dăruieşti bucurie neaşteptată celor credincioşi !

Condacul al 13-lea (acest Condac se zice de 3 ori) :

Maică întru tot lăudată, Care ai avut în pântece pe Dumnezeu Cel neîncăput şi ai născut Bucurie la toată lumea, primind cântarea noastră cea de acum, toate întristările noastre în bucurie le întoarce şi din munca cea veşnică scapă-i pe toţi cei care pentru Tine Îi cântă Lui Dumnezeu : Aliluia ! Aliluia ! Aliluia !

După aceea, se zic iarăşi Icosul întâi :

Îngerii şi sufletele Drepţilor s-au mirat când ai stat înaintea Fiului Tău şi Dumnezeu şi cu multă rugăciune ai mijlocit pentru omul ce petrecea pururea în păcate.

Văzând noi milostivirea Ta atât de mare, cu umilinţă strigăm Ţie:

Bucură-Te, Cea care primeşti rugăciunea tuturor creştinilor !
Bucură-Te, că mijloceşti pentru ei înaintea Fiului Tău !

Bucură-Te, că le dai lor bucuria neaşteptată a mântuirii !

Bucură-Te, că nu lepezi rugăciunile păcătoşilor deznădăjduiţi !
Bucură-Te, că prin mijlocirea Ta mântuieşti pe toată lumea !
Bucură-Te, Maica Dumnezeului tuturor, Care mângâi sufletele celor necăjiţi !
Bucură-Te, Cea care dăruieşti bucurie neaşteptată celor credincioşi !

şi Condacul întâi :

Ţie, Maicii Lui Dumnezeu, Împărătesei alese din toate neamurile, cântare de mulţumire Îţi aducem, Născătoare de Dumnezeu ; iar Tu, Care ai negrăită îndurare, din toate nevoile slobozeşte-ne pe noi ca să strigăm Ţie : Bucură-Te, Cea care dăruieşti bucurie neaşteptată celor credincioşi !

După aceea, zicem această Rugăciune către PreaSfânta Născătoare de Dumnezeu:

O, PreaSfântă Fecioară, PreaBună Maică, acoperământul a toată lumea creştină, credincioasa solitoare şi sprijinitoare a tuturor celor ce sunt în păcate, necazuri, nevoi şi dureri, primeşte această cântare de rugăciune, ce se înalţă de la noi nevrednicii robii tăi şi, precum de demult pe cel păcătos, care în fiecare zi, de mai multe ori se ruga înaintea cinstitei tale Icoane, nu l-ai trecut cu vederea, ci i-ai dăruit lui bucuria cea fără de veste a pocăinţei şi L-ai plecat pe Fiul tău cu multă stăruitoare rugăciune spre iertarea acestui păcătos şi rătăcit, aşa şi acum nu trece cu vederea rugăciunea noastră a nevrednicilor robilor tăi şi roagă-L pe Fiul tău şi Dumnezeul nostru, ca şi nouă, tuturor celor ce ne închinăm cu credinţă şi cu umilinţă înaintea Icoanei tale celei de vindecări purtătoare, să dăruiască bucurie neaşteptată după trebuinţa fiecăruia : păcătoşilor, celor afundaţi în adâncul răutăţilor şi al păcatelor şi al patimilor, înţelepţeşte a tot lucrătoare pocăinţă şi mântuire, celor din necazuri şi întristări mângâiere, celor ce se află în nevoi şi asupriri desăvârşită scăpare de acestea, celor slăbiţi cu duhul şi deznădăjduiţi, nădejde şi nerăbdare, celor ce trăiesc în bucurie şi belşug, neîncetată mulţumire BineFăcătorului, celor nenorociţi, îndurare, celor din boli şi neputinţe îndelungate şi celor părăsiţi de doctori, vindecare neaşteptată şi întărire, celor cu mintea pierdută din boală, întoarcerea şi reînoirea minţii, celor ce pleacă la viaţa cea veşnică şi nesfârşită, amintire a morţii, umilinţă şi zdrobirea minţii pentru păcate, duh treaz şi nădejde tare spre îndurarea Judecătorului !
O, Doamnă PreaSfântă, milostiveşte-te spre toţi cei ce cinstesc întru tot Sfânt numele tău şi tuturor arată-le atotputernicul tău acoperământ şi sprijin !

Păzeşte în bunătate pe cei ce până la sfârşitul lor cel mai de pe urmă vieţuiesc în dreapta credinţă şi arată-le cinstita petrecere, pe cei răi, buni îi fă, pe cei rătăciţi, pe calea cea dreaptă povăţuieşte-i, la orice lucru bun şi plăcut Fiului tau, ajută-I ; orice lucru rău şi potrivnic lui Dumnezeu, strică-l, celor ce se află în nedumenire trimitele lor din cer ajutor nevăzut şi înţelepţire, de ispită, sminteli şi pierzare scapă-i, de toţi oamenii cei răi şi de vrăşmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi apără-i şi păzeşte-i, cu cei ce călătoresc împreună călătoreşte, celor din lipsuri şi din foamete fii hrănitoare, celor ce nu au acoperământ şi adăpost, fii acoperământ şi scăpare, celor goi, dă-le îmbăcăminte, celor obijduiţi pe nedrept şi prigoniţi, sprijin, pe cei ce rabdă clevetire, batjocură şi hulă, îndreptează-i în chip nevăzut, pe clevetitori şi hulitori mustră-i înaintea tuturor, celor ce se duşmănesc cu înverşunare dăruieşte-le pace fără de veste şi nouă tuturor dragoste unuia către altul, pace, evlavie şi sănătate cu îndelungare de zile !

Căsniciile, în dragoste şi unire le păzeşte, pe soţii care se află în duşmănie şi despărţire, împacă-i, uneşte-i unul cu altul şi pune-le lor dragoste nestricată, maicilor născătoare de fii, dăruieşte-le grabnică dezlegare, pe prunci îi creşte, pe cei tineri înţelepţeşte-i şi deschide-le lor mintea spre primirea oricărei învăţături folositoare, povăţuieşte-i spre frica de Dumnezeu, înfrânare şi iubire de osteneli, pe cei de un sânge, prin pace şi dragoste îi izbăveşte de ceartă şi de vrăşmaşi, pentru orfanii cei fără de mamă, fii Maică, de tot păcatul şi de toată spurcăciunea îi îndepărtează şi spre toate cele bune şi plăcute lui Dumnezeu îi învaţă, iar pe cei înşelati şi căzuţi în păcat şi necurăţie, curăţindu-i de spurcăciunea păcatului, scoate-i din adâncul pierzării, văduvelor, fii mângâietoare, toiag bătrâneţilor fii, de moartea cea fără de veste şi fără de pocăinţă pe noi, pe toţi ne izbăveşte şi ne dăruieşte nouă tuturor sfârşit creştinesc vieţii noastre, fără de durere, neruşinat, cu pace şi răspuns bun la judecata înfricoşătoare a lui Hristos !

Pe cei mutaţi întru credinţă şi pocăinţă, din viaţa aceasta a noastră, fă-i să locuiască împreună cu Îngerii şi cu toţi Sfinţii, pentru cei ce s-au sfârşit de moarte năpraznică, roagă-L pe Fiul tău, milostiv să le fie şi pentru toţi cei răposaţi fără să aibă rudenii care să roage pe Fiul tău pentru odihna lor, singură fii neîncetată şi caldă rugătoare, ca toţi, în cer şi pe pământ, să te cunoască pe tine ca pe o sprijinitoare neînfruntată a neamului creştinesc şi, cunoscându-te, să te slăvească pe tine şi prin tine pe Fiul tău Cel fără de început, cu al Său Părinte şi cu Cel de-o fiinţă Duhul Său, acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Şi apoi se face Otpustul :

Pentru rugăciunile PreaSfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin !

Sfânta Icoană Făcătoare-de-Minuni a Maicii Domnului „Bucurie neaşteptată

Bibliografie :

  1. http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/2//68/178/68178024_1293003318_106209.jpg ;
  2. http://fs72.trilulilu.ro/imgs/georgeta67/cinstirea-icoanei-maicii-domnului-bucurie-neastept_a414fcae0647de.jpg?size=original ;
  3. https://doxologia.ro/sites/default/files/imagine/2013/12/icoana_maicii_domnului_bucurie_neasteptata_26.jpg ;
  4. https://scontent.fotp3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/22089132_1609622895765464_4107082980125230373_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ohc=5jVfXjwDEkgAQkqFJn5W7h4K08WZn6KmPLOyGZUBKLvAmYaj_m8c8Qehg&_nc_ht=scontent.fotp3-2.fna&oh=868460706e9635806bd72f12facf24ea&oe=5E747E02 ;
  5. http://www.ortodoxia.md/2015/08/acatistul-maicii-domnului-bucurie-neateptat/

Alătură-te conversației

5 comentarii

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: