ACATISTUL SFINTEI MUCENIŢE LUCIA DIN SIRACUZA

(13 Decembrie)

Rugăciunile începătoare

De este preot, începe aşa :

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi ! Doamne, curăţeşte păcatele noastre ! Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre ! Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău !

Doamne miluieşte ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Tatǎl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău ! Vie Împărăţia Ta ! Facă-se Voia Ta ! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri ! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean ! Amin !

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca un Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi !

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit ; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău ; toţi lucrul mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului si al pământului, al tuturor celor văzute si nevăzute. Si întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii ; lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut,

Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii si pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri si S-a întrupat de la Duhul Sfânt si din Fecioara Maria si S-a făcut om. Si S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit si s-a îngropat. Si a înviat a treia zi, după Scripturi. Si S-a înălţat la ceruri si sade de-a dreapta Tatălui. Si iarăsi va să vină cu slavă să judece viii si morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârsit. Si întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl si cu Fiul este închinat si slăvit, Care a grăit prin prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească si apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Astept învierea morţilor si viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Doamne miluieste ! (de 12 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru ! (o închinăciune)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare ; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult ; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. 

Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor care se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. 

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. 

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întruNumele Domnului ! (de 3 ori)

Apoi, Troparul Sfintei Muceniţe Lucia din Siracuza :

Depărtându-te de logodnicul pământesc, ai alergat spre Cel Ceresc şi, făcându-te Mireasă lui Hristos, ai strălucit cu fecioria în chip armonios ; ca ceea ce cu sângele tău ai pecetluit testamentul iubirii, roagă-te să aflăm şi noi bunăvoinţă înaintea Sfintei Treimi !
Apoi se zice : Condacul Sfintei Muceniţe Lucia din Siracuza :

Muceniceşte ai pătimit pentru Mirele Cel dorit al sufletului tău şi cu sabia mărturisirii ai tăiat capul vrăjmaşului celui rău ; ca una ce te veseleşti în cămara de nuntă a Celui de Îngeri slăvit, îndreptează paşii gândurilor noastre spre muntele virtuţilor cel tăinuit !

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !
Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi ? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât Drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit ; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi ; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie ; Bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda pe mine de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele ; Bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat ; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu : duhul umilit ; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot ; atunci vor pune pe Altarul Tău viţei.

Sfânta Muceniţă Lucia din Siracuza

Condacul 1

Nevoindu-te în feciorie neîntinată te-ai dăruit lui Hristos, lepădând pe mirele vremelnic. Prin credinţă şi luminată mucenicie ai dobândit cununa slavei cereşti împărţind tămaduiri celor ce cântă împreună cu tine : Aliluia !

Icosul 1

Prin tăria neclintită a credinţei în Hristos ai biruit, Muceniţă, înşelăciunea strămoaşei, călcând în picioare mărul ademenirii idoleşti, pentru care, această cântare-ţi aducem :

Bucură-te, tânără vitează şi înţeleaptă !

Bucură-te, nevoitoare pe calea cea dreaptă !

Bucură-te, că pe vremelnicul mire l-ai nesocotit !

Bucură-te, că Mirelui Ceresc, cu vrednicie, te-ai dăruit !

Bucură-te, că, nesocotind trecătoarea viaţă, veşnicia ai dobândit !

Bucură-te, că tărie bărbătescă asupra şarpelui ai dovedit !

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Lucia !

Condacul al 2-lea

Fiica Eutihiei din Siracuza Siliciei eşti, fecioară. Îndurerată pentru boala mamei tale, ai alergat cu nădejde la ajutorul lui Dumnezeu prin mijlocirea Sfintei Muceniţe Agata, cântând cu dragoste : Aliluia !

Icosul al 2-lea

Cu adâncă evlavie ai îngenuncheat pe mormântul Sfintei Muceniţe Agata în Catania Siciliei împreună cu mama ta, cerând cu lacrimi vindecarea ei de scurgerea sângelui ; pentru aceea, nădăjduind şi noi mijlocirea rugăciunilor tale, îţi aducem aceste laude :

Bucură-te, fiică iubitoare !

Bucură-te, pentru sănătatea mamei tale, mult râvnitoare !

Bucură-te, că pe mormântul Sfintei, cu lacrimi te-ai rugat !

Bucură-te, că adormind în rugăciune, Sfânta,în vis, ţi s-a arătat !

Bucură-te, ceea ce dai pildă de adâncă credinţă !

Bucură-te, că, urmându-te, ne duci la sfânta biruinţă !

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Lucia !

Condacul  al 3-lea

Cum aleargă cerbul la izvoarele apelor aşa ai alergat, Muceniţă, la mormântul Sfintei Agata, încredinţată că va mijloci vindecarea mamei tale, cântând lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul 3

La prăznuirea Sfintei Agata, împreună cu mama ta te-ai dus, fecioară, îndemnând-o cu înflăcărare să creadă în ajutorul ei, precum femeia din Evanghelie, ce atunci se citea, şi care a crezut în Iisus, Care a vindecat-o de scurgerea sângelui. Aplecându-ne şi noi cu smerenie în faţa dragostei tale, nădăjduim în ajutorul tău, cântându-ţi :

Bucură-te, Muceniţă, luminată de înflăcărată credinţă !

Bucură-te, pildă vie de râvnă şi adâncă umilinţă !

Bucură-te, că Sfânta Agata înconjurată de Îngeri ţi s-a arătat !

Bucură-te, că, pe tine, Făcătoare de Minuni te-a asigurat !

Bucură-te, că, sculându-te, ai văzut pe mama ta vindecată !

Bucură-te, fecioară, de Îngeri şi de noi lăudată !

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Lucia !

Condacul al 4-lea

Sora mea, Lucia, ţi-a zis Sfânta Agata, pentru ce, de la mine, ceri, ceea ce singură, de îndată, poţi să dai, fiindcă tăria credinţei tale va izbăvi, de boală, pe mama ta ?” Pentru aceea, cântare lui Dumnezeu aducem : Aliluia !

Icosul  al 4-lea

Întărită cu credinţa ce mută munţii neputinţelor, ţi-ai câştigat dragostea Sfintei Agata, care ţi-a proorocit că vei fi ocrotitoarea şi slava Siracuzei, precum dânsa, a Cataniei. Nădăjduind şi noi în ajutorul tău, cu dragoste-ţi cântăm :    
Bucură-te, prietena Sfinţilor !

Bucură-te, bucuria Îngerilor !
Bucură-te, că Sfânta Agata, cu bucurie, te-a cercetat !
Bucură-te, că, puternica-ţi credinţă pe vrăjmaşi a dezarmat !
Bucură-te, că proorocia Muceniţei s-a adeverit !
Bucură-te, că, pe mama ta, de boală, ai izbăvit !
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Lucia !

Condacul al 5-lea

Săgetată de dragostea lui Hristos, Muceniţă, I-ai închinat inima şi întreaga-ţi fiinţă, hotărând, împreună cu mama ta, să vă predaţi toată averea, mângâind cu ea lipsurile şi neputinţele celor oropsiţi, care, împreună cu voi, cântau lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul al 5-lea

Părăsit-ai, fecioară, toate bunurile pământeşti, chiar şi pe logodnicul tău, care cu vrăjmăşia te-a pârât la mai marele cetăţii. Fără teamă de ameninţările lor ai mărturisit cu tărie pe Hristos, pentru care aceste laude-ţi aducem ţie :

Bucură-te, fecioară curată care ai ales sărăcia !

Bucură-te, mireasă, care, pentru Hristos, ai dispreţuit bogăţia !
Bucură-te, că Mirelui Ceresc toată fiinţa I-ai închinat !

Bucură-te, că, pe cele viclene, nesigure, egoiste şi trecătoare le-ai părăsit !
Bucură-te, că bunătăţi nepreţuite, măreţe şi veşnice ai dobândit!
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Lucia !

Condacul al 6-lea

Pashasie, mai marele cetăţii, întărâtat de fostul tău logodnic, neputându-se ridica din josnicia vieţuirii păgâneşti, la măreţia sfinţeniei tale, te-a ameninţat, încercând să te întineze cu vorbe şi fapte de ocară, dar tu ai rămas dreaptă, cântând împreună cu Îngerii : Aliluia !

Icosul al 6-lea

Urmând Maicii lui Dumnezeu în curăţie, ai lepădat toate legăturile pământeşti, ca să te logodeşti cu Mirele Cel Veşnic. Ca o prea frumoasă mireasă împărătescă, nu te-ai înfricoşat de muncile cu care te-a chinuit vrăjmaşul lui Dumnezeu, Pashasie. Ameninţaţi şi noi, neîncetat, de vrăjmaşul curăţiei, îţi cerem ajutor, cântându-ţi :

Bucură-te, vas ales al curăţiei !
Bucură-te, pildă vie a milosteniei !
Bucură-te, a Maicii PreaCurate următoare !
Bucură-te, a fecioarelor singură sprijinitoare !
Bucură-te, ocrotitoarea celor prigoniţi !
Bucură-te, încurajatoarea celor prigoniţi !
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Lucia !

Condacul al 7-lea

Pătrunsă de râvnă pentru frumuseţile cele cereşti, ai respins cu vitejie ademenirea şarpelui idolesc, răscumpărând greşeala strămoaşei şi cântând împreună cu Cetele Cereşti : Aliluia !

Icosul al 7-lea

După cum lumina puternică orbeşte pe cei din întuneric, astfel credinţa ta n-a pătruns prin opacitatea diabolică a inimii lui Pashasie. Aplecarea ta demnă şi hotărâtă spre curăţie  nu a fost înţeleasă de mintea lui întunecată de patimi. De aceea, uniţi cu tine în credinţă şi râvnă spre curăţie, îţi cântăm din inimă :

Bucură-te, tânără vitează, care, de pe eşafod, ai vestit credinţa!
Bucură-te, că, vrăjmaşilor cinstei, le-ai dovedit neputinţa !
Bucură-te, cu cei întinaţi de patimi vitează luptătoare !
Bucură-te, că, asupra necinstei şi minciunii, te-ai dovedit biruitoare !
Bucură-te, că întunecatul Pashasie a vrut să-ţi impună aşezămintele pământeşti !
Bucură-te, că tu le-ai demonstrat tăria şi măreţia celor cereşti !
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Lucia !

Sfânta Muceniţă Lucia din Siracuza

Condacul al 8-lea

Întărită cu putere de sus, vitează Lucia, ai înfruntat pe vrăjmaşul curăţiei, strigându-i că tu te străduieşti să placi Împăratului Ceresc, nu celui pământesc, ca dânsul. De aceea, neîncetată cântare aducem : Aliluia !

Icosul al 8-lea

Întorcând înţelesul vorbelor curate şi al faptelor tale de milostenie, întunecatul Pashasie te-a acuzat cu neruşinare că ţi-ai cheltuit averea cu desfrânaţii, tu însuţi fiind ca dânşii, ameninţându-te că te va da la casa desfrânare. Dar tu, fecioară, nădăjduind în ocrotirea Mirelui Ceresc şi a Sfintei Sale Maici, ai rămas neclintită, primind de la toţi, cei ce-ţi cinstim nevoinţele, această cântare :
Bucură-te, cinstită fecioară, care, de neruşinarea păgânului, nu te-ai speriat !
Bucură-te, că nobleţea virtuţii pe chipul tău s-a arătat !

Bucură-te, a Maicii Fecioare următoare în curăţie !
Bucură-te, că urâciunea osândei ţi-a dovedit nevinovăţia !
Bucură-te, că muncile cu care te-a chinuit vrăjmaşul le-ai primit cu seninătate !
Bucură-te, că învinuirile lor josnice au fost vădite neîntemeiate !
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Lucia !

Condacul al 9-lea

Vrăjmaşul necurăţiei, nesuferind statornicia credinţei şi a demnităţii tale, te-a dat la casa de desfrânare, cu poruncă să fii batjocorită fără cruţare, dar, Stăpânul şi Cerescul tău Mire te-a păzit nevătămată, primind de la tine curată cântare : Aliluia !

Icosul al 9-lea

Aflând în tine, Maică Fecioară, întărire şi sfântă pavăză, a suferit cu bărbăţie Muceniţa, păzindu-şi neîntinată curăţia trupească şi sufletească. Nădăjduind şi noi în ajutorul tău, cu dragoste-ţi aducem această cântare :
Bucură-te, floare gingaşă, în gunoiul lumii aruncată !

Bucură-te, stâncă neclintită de viforniţe ameninţată !

Bucură-te, că-n mijlocul destrăbălării semeţe, ai fost crin înmiresmat !

Bucură-te, că tiranul spurcat de patimi grele a fost întinat !

Bucură-te, că dârzenia ta pe vrăjmaş l-a umilit !

Bucură-te, că Dumnezeul curăţiei de întinăciune te-a păzit !
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Lucia !

Condacul al 10-lea

Cu suferinţele tale, Lucia cinstită, ai împietrit inima nelegiuiţilor, umilindu-le gândul cel semeţ şi cântând împreună cu Îngerii : Aliluia !

Icosul al 10-lea

Suferind, Muceniţă, cu răbdare, chinurile la care ai fost supusă de vrăjmaşii lui Hristos, ai preferat moartea pentru El, decât viaţa în tovărăşia celor tăvăliţi în mocirla patimilor. Ameninţaţi şi noi de uneltirile vrăjmaşilor curăţiei, la tine alergăm, cântându-ţi cu dragoste :
Bucură-te, că ai fost legată de călăi cu funii, dar ai stat neclintită !

Bucură-te, că vrăjitorii, fermecătorii şi preoţii idoleşti te-au aflat nebiruită !

Bucură-te, că idolatrii şi întinaţii de patimi te-au acuzat de puteri vrăjitoreşti !

Bucură-te, că senină şi demnă le-ai răspuns că eşti ocrotită de Puteri Cereşti !

Bucură-te, că le-ai dovedit Puterea Dumnezeului creştinilor !

Bucură-te, că lupta lor nelegiuită a vădit neputinţa zeilor !Bucură-te, Sfântă Muceniţă Lucia !

Condacul al 11-lea

Cu Focul Dumnezeirii luminându-te, de foc nu te-ai înfricoşat, că peste el te-au aruncat, ungându-te cu smoală. De aceea, cu rugăciunile tale, Muceniţă, faci pururi să plouă pentru credincioşi cu Dumnezeieşti tămăduiri, cântând împreună cu noi : Aliluia !

Icosul  al 11-lea

Bucură-te, fericită Mireasă a lui Hristos, că înrourată în mijlocul focului ai binevestit mulţimii sfârşitul prigoanei, asigurându-i de ocrotirea ta, dacă vor stărui în credinţa cea adevărată !
Bucură-te, că în suferinţă, cu Sfintele Taine ai fost întărită !

Bucură-te, că în Braţele Mirelui Ceresc ai fost primită !

Bucură-te, că bunii creştini cu cinste te-au îngropat !

Bucură-te, că pe mormântul tău, Biserică lui Dumnezeu au înălţat !

Bucură-te, că prigonitorul Pashasie cu moarte a fost pedepsit !

Bucură-te, că închinătorii evlavioşi, grabnic ajutor în tine au găsit !
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Lucia !

Condacul al 12-lea

Ca o fecioară tânără şi prea frumoasă stai, Muceniţă Lucia, pururi purtătoare de cunună, în preajma lui Hristos, Cel ce te-a primit în ceata Aleşilor Săi, cântând neîncetat : Aliluia !

Icosul  al 12-lea

Luminându-te cu flacăra iubirii de Dumnezeu, nu te-ai înfricoşat de focul în care te-au aruncat prigonitorii ; şi cu ploaia rugăciunilor tale stingi focul patimilor noastre, care-ţi cântăm din inimă :

Bucură-te, a Bisericii dreptmăritoare podoabă !

Bucură-te, a lui Hristos, Cel cu Cruce, sfântă şi fericită podoabă !

Bucură-te, că suferind ocări şi chinuri, partea cea bună ţi-ai ales !

Bucură-te, că, întărită de Hristos, senină şi curajoasă la moarte ai mers !

Bucură-te, pildă aleasă şi sfântă a fecioarelor !

Bucură-te, sprijinitoarea sigură a monahilor !

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Lucia !

Condacul al 13-lea (acest Condac se zice de 3 ori) :

O, Sfântă Muceniţă Lucia, ceea ce, împreună cu maica ta, te-ai lepădat de toate bunurile vremelnice, dobândind pe cele veşnice ; ceea ce ai suferit, cu bărbăţie, ocările, chinurile şi, chiar, moartea mucenicească, primeşte smeritele noastre cereri şi ne ajută să sporim în credinţă şi să stăruim în nevoinţe ! Aprinde în inimile noastre dragostea înflăcărată de Dumnezeu, ca, lepădându-ne desăvârşit de lume şi de noi înşine, să câştigăm bunătăţile cereşti, cântând neîncetat lui Dumnezeu : Aliluia !

Apoi, iarăşi se zice  Icosul întâi :

Prin tăria neclintită a credinţei în Hristos ai biruit, Muceniţă, înşelăciunea strămoaşei, călcând în picioare mărul ademenirii idoleşti, pentru care, această cântare-ţi aducem :

Bucură-te, tânără vitează şi înţeleaptă !

Bucură-te, nevoitoare pe calea cea dreaptă !

Bucură-te, că pe vremelnicul mire l-ai nesocotit !

Bucură-te, că Mirelui Ceresc, cu vrednicie, te-ai dăruit !

Bucură-te, că, nesocotind trecătoarea viaţă, veşnicia ai dobândit !

Bucură-te, că tărie bărbătescă asupra şarpelui ai dovedit !

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Lucia !

şi Condacul întâi :

Nevoindu-te în feciorie neîntinată te-ai dăruit lui Hristos, lepădând pe mirele vremelnic. Prin credinţă şi luminată mucenicie ai dobândit cununa slavei cereşti împărţind tămaduiri celor ce cântă împreună cu tine : Aliluia !

Şi, apoi, se face Otpustul :

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile PreaCuratei Maicii Tale, ale Sfintei Muceniţe Lucia din Siracuza şi ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin!

Sfânta Muceniţă Lucia din Siracuza

Surse bibliografice :

  1. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/5911/p1b3u7mpfo17iidoddorghi1lq33.jpg ;
  2. https://manastirea.petru-voda.ro/wp-content/uploads/2017/12/Sf-Mc-Lucia.jpg ;
  3. https://theodorosart.com/wp-content/uploads/2016/06/Sf-Mc-Lucia-Din-Siracuza-2.jpg ;
  4. http://www.sinaxar.ro/cale/13-12-3.jpg ;
  5. https://www.hsir.org/pdfs/IconologicalSynaxarion/12-December/13decEng.pdf ;
  6. https://ro.orthodoxwiki.org/Lucia_din_Siracuza

Alătură-te conversației

4 comentarii

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: