ACATISTUL SFÂNTULUI ŞI DREPTULUI IOSIF

Sfântul şi Dreptul Iosif

[Prăznuit în Duminica Sfinţilor Strămoşi (Duminica a 28-a după Rusalii), în Duminica Sfinţilor Părinţi după trup ai Domnului (Duminica dinaintea Naşterii Domnului) şi în Duminica de după Naşterea Domnului (sau 26 decembrie, dacă nu este nici o Duminică până de Anul Nou)]

Rugăciunile începătoare

De este preot, începe aşa :

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi ! Doamne, curăţeşte păcatele noastre ! Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre ! Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău !

Doamne miluieşte ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Tatǎl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău ! Vie Împărăţia Ta ! Facă-se Voia Ta ! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri ! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean ! Amin !

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca un Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi !

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit ; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău ; toţi lucrul mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului si al pământului, al tuturor celor văzute si nevăzute. Si întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii ; lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut,

Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii si pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri si S-a întrupat de la Duhul Sfânt si din Fecioara Maria si S-a făcut om. Si S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit si s-a îngropat. Si a înviat a treia zi, după Scripturi. Si S-a înălţat la ceruri si sade de-a dreapta Tatălui. Si iarăsi va să vină cu slavă să judece viii si morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârsit. Si întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl si cu Fiul este închinat si slăvit, Care a grăit prin prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească si apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Astept învierea morţilor si viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Doamne miluieşte ! (de 12 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru ! (o închinăciune)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare ; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult ; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. 

Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor care se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. 

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. 

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întruNumele Domnului ! (de 3 ori)

Apoi, Troparul Sfântului şi Dreptului Iosif, Logodnicul Sfintei Fecioare Maria (Glasul al 2-lea) :

Binevesteşte Iosif lui David, Dumnezeiescului Părinte, mi­nunile: văzut-ai pe Fecioara născând; cu magii te-ai închi­nat; cu păstorii ai Slăvit şi prin Îngeri înştiinţare ai primit. Roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh !
Apoi se zice : Condacul Sfântului şi Dreptului Iosif, Logodnicul Sfintei Fecioare Maria (Glasul al 3-lea) :

De veselie astăzi, Dumneze­iescul David se umple; şi Dreptul Iosif împreună cu Iacob, laudă aduce; că luând cunună pentru înrudirea cu Hristos se bucură; şi pe Cel Ce s-a născut în chip de negrăit pe pământ, Îl laudă şi strigă: Mântuieşte, Îndurate, pe cei ce Te cinstesc pe Tine!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !
Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi ? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât Drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit ; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi ; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie ; Bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda pe mine de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele ; Bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat ; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu : duhul umilit ; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot ; atunci vor pune pe Altarul Tău viţei.

Sfântul şi Dreptul Iosif

Condacul 1
Folositor iubit şi cinstit, dăruit nouă de Domnul, primindu-te pe tine, ca cel ce ai purtat de grijă Fiului lui Dumnezeu şi Maicii Sale, învredniceşte-ne şi pe noi sprijinului şi apărării tale, ca să-ţi cântăm tie: Bucură-te, Iosife, Dreptul lui Dumnezeu!
Icosul 1
Petrecând Fecioara unsprezece ani în templul lui Solomon şi sosind al doisprezecelea, cu îndrăzneală a răspuns arhiereilor şi preotilor că din scutece este dată lui Dumnezeu de părinţi şi Lui I-a făgăduit să-şi păzească fecioria în veci. Ales ai fost, Părinte Iosife, ca păzitor al vieţii ei curate. Pentru aceasta, grăim către tine aşa:
Bucură-te, că preotii nu voiau să mânie pe Dumnezeu cu ceva;
Bucură-te, că ei nu doreau să facă nedreptate Sfântului trup al Fecioarei;
Bucură-te, că rugăciune către Domnul au făcut;
Bucură-te, că Sfatul Domnului a fost să se aleagă bărbaţi fără femei din casa şi seminţia lui David;
Bucură-te, că s-a hotărât ca, al cărui toiag va înverzi, acela să fie ales pentru a i se da Fecioarei Maria;
Bucură-te, că ai fost între cei doisprezece bărbaţi adunaţi de arhiereul Zaharia;
Bucură-te, că arhiereul s-a rugat Domnului să arate pe bărbatul cel vrednic, cu care se cuvine a logodi pe Fecioara;
Bucură-te, că toiagul tău, rămânând peste noapte în Sfântul Altar, a înverzit;
Bucură-te, că o porumbiţă s-a văzut zburând de sus şi şezând pe toiagul tău;
Bucură-te, că ai fost logodit cu Fecioara;
Bucură-te, că, prin logodire, Dumnezeu a acoperit fecioria Preasfintei Maicii Sale;
Bucură-te, că astfel s-a tăinuit de diavol că Dumnezeu voieşte a petrece cu oamenii;
Bucură-te, Iosife, Dreptul lui Dumnezeu!
Condacul al 2-lea
Taina tainei ai slujit părinte căci, logodit fiind cu Fecioara, întrupării Fiului lui Dumnezeu ai fost învrednicit a fi părtas.Altceva nu ne pricepem decât a tăcea si stim doar a cânta Celui ce cu tine a binevoit asa cântarea aceasta: Aliluia!

Mântuitorul nostru, împreună cu Sfântul şi Dreptul Iosif

Icosul al 2-lea
Luminat de Duhul Sfânt, evanghelistul avea să scrie mai târziu Evanghelia, pe care, citind-o, ne simţim mai aproape de Dumnezeu şi de Maica Sa. Lumină desluşitoare primind, ţie îţi grăim aşa:
Bucură-te, că evanghelistul a cercetat seminţia ta;
Bucură-te, că astfel am aflat şi de Maria din ce neam provine;
Bucură-te, că evanghelistul nu a stricat nici obiceiurile de a nu se face genealogia celor de parte femeiască;
Bucură-te, că, arătând strămoşii tăi, a ferit pe oameni de a se sminti de o naştere din fecioară;
Bucură-te, că ai fost din neamul şi casa lui David;
Bucură-te, că erai din aceeasi seminţie cu Hristos şi Maica Sa;
Bucură-te, că şi legea veche ai respectat, fiind logodit cu cineva din acelaşi neam şi aceeaşi casă;
Bucură-te, că strălucită era măreţia faptelor ce se orânduiau;
Bucură-te, logodnic bun şi blând;
Bucură-te, ocrotitorul Sfintei Familii;
Bucură-te, că evanghelistul te-a socotit între Sfinţii Parinţi după trup ai lui Hristos;
Bucură-te, că ai căutat împlinirea cuvintelor Proorocilor;
Bucură-te, Iosife, Dreptul lui Dumnezeu!
Condacul al 3-lea
„Căuta-ti mai întâi împăratia lui Dumnezeu si dreptatea Lui si toate acestea se vor adăuga vouă” a zis Domnul pentru ca să alunge de la noi grijile veacului acesta. Ca cel căruia îi sunt bineprimite rugăciunile călăuzeste-ne pe drumurile vietii ca să umblăm în căile Domnului si mijloceste pentru noi adăugirea celor de folos ca să-I cântăm Lui: Aliluia!
Icosul al 3-lea
După cum soarele, înainte de a-si arunca razele sale pe pământ, luminează cu lumina lui, de departe, cea mai mare parte a lumii, tot asa si Hristos, când a răsărit din pântecele Fecioarei, a luminat, înainte de a se naste, întreaga lume.De aceea tie, celui luminat de lumina Harului, îti aducem cântare asa:
Bucură-te, că , înainte de Nasterea Domnului, profetii săltau de bucurie;
Bucură-te, că femeile preziceau cele viitoare;
Bucură-te, că Ioan Botezătorul sălta în pântecele maicii sale;
Bucură-te, că Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt;
Bucură-te, că aceasta a fericit-o pe Maica Domnului;
Bucură-te, că binecuvântată a fost logodnica ta;
Bucură-te, că binecuvântat a fost rodul pântecului ei;
Bucură-te, că lui Zaharia i s-au deschis gura si limba;
Bucură-te, că acesta a proorocit că Ioan va merge înaintea Fetei Domnului;
Bucură-te, că o stea mai luminoasă decât Soarele a condus pe magi până în Palestina;
Bucură-te, că nu era una din celelalte stele pentru că apărea si iarăsi dispărea;
Bucură-te, că steaua mergea de la miazănoapte la miazăzi;
Bucură-te, Iosife, Dreptul lui Dumnezeu!
Condacul al 4-lea
Adusu-te-a pe tine Tatăl ceresc mărturie că Hristos cu adevărat de la Duhul Sfânt S-a născut si prin ceea ce ai pătimit ai întărit spusele Lui iar noi ne-am învătat să-I cântăm: Aliluia!
Icosul al 4-lea
Bărbat filozof si drept te-ai arătat, căci, nevoind să o vădesti pe logodnica ta, ai vrut doar să o lasi în ascuns. Pentru aceasta îti grăim tie:
Bucură-te, bărbat mult iubitor de oameni;
Bucură-te, cel atât de lipsit de patimi;
Bucură-te, om care te-ai ridicat cu mintea mai presus de lege;
Bucură-te, că ai fost lipsit de orice umbră de gelozie;
Bucură-te, că nu voiai să o superi pe Fecioară nici cu cea mai mică mustrare;
Bucură-te, că te străduiai să-ti ascunzi frământările sufletului tău;
Bucură-te, înteleptule, căci nu ai învinuit si nu ai ocărât;
Bucură-te, că ai vrut doar să o lasi pe cea având în pântece;
Bucură-te, că Fecioara nu ti-a risipit nedumerirea când a văzut că te tulburi;
Bucură-te, că îngerul nu ti-a spus totul mai înainte de a intra la tine astfel de gânduri;
Bucură-te, că de mânie si necredintă ai fost astfel ferit;
Bucură-te, că asa ai fost păzit de a rămâne mut ca Zaharia;
Bucură-te, Iosife, Dreptul lui Dumnezeu!
Condacul al 5-lea
Îngerul cel mai întâistătător, cel ce Fecioarei a vestit bucurie, în vis ti s-a arătat si deplin te-a luminat, cum că Fecioara de la Duhul Sfânt în pântece a luat;si, lămurit fiind, cu dragoste ai cântat: Aliluia!
Icosul al 5-lea
Ca cel ce de la înger te-ai învătat un lucru asa de minunat, credinta noastră o întăreste ca să-ti cântăm aceste:
Bucură-te, că, îngerul arătându-ti-se mai târziu, s-a vădit si întelepciunea ta;
Bucură-te, că ti s-a binevestit după ce ai căzut în bănuială;
Bucură-te, că însăsi bănuiala te-a încredintat de adevărul celor vestite;
Bucură-te, om foarte credincios căruia i-a fost de ajuns arătarea din vis;
Bucură-te, căci te temeai să nu superi cu ceva pe Domnul;
Bucură-te, că Dumnezeu s-a purtat cu blândete cu tine;
Bucură-te, că îngerul ti-a descoperit toate frământările sufletului;
Bucură-te, că teama a fost alungată de la tine;
Bucură-te, căci de multă bucurie ai fost învrednicit;
Bucură-te, că îngerul ti-a încredintat-o pe Maica Domnului în grijă;
Bucură-te, că mai târziu Hristos o va da pe Maica Sa ucenicului iubit precum ti-a dat-o tie îngerul;
Bucură-te, că ai tinut în locuinta ta pe cea în care a locuit Hristos;
Bucură-te, Iosife, Dreptul lui Dumnezeu!

Mântuitorul nostru, împreună cu Sfântul şi Dreptul Iosif

Condacul al 6-lea
Nu voia ta ai căutat să o faci, ci vointei de sus te-ai supus. De aceea, Celui ce te-a întărit să faci voia Sa Îi cântăm: Aliluia!
Icosul al 6-lea

Cu adevărat mare este cinstea pe care ti-a arătat-o Dumnezeu, dreptule Iosif, că si a pune nume Împăratului veacurilor te-a învrednicit. Cu tine ne bucurăm si tie îti grăim:
Bucură-te, că aceasta este însărcinare proprie unui părinte;
Bucură-te, că astfel slujesti tainei întrupării Fiului lui Dumnezeu;
Bucură-te, că îngerul ti-a vestit că Maria va naste Fiu nu tie, ci intregii lumi;
Bucură-te, că numele Copilului de sus a fost trimis;
Bucură-te, că Dumnezeu a arătat astfel că nasterea este minunată;
Bucură-te, că acesta nu este un nume ca oricare altul;
Bucură-te, că este o vistierie de nenumărate bunătăti;
Bucură-te, că izbăvirea si iertarea de păcate sunt aceste bunătăti;
Bucură-te, că acestea sunt mai presus de izbăvirea de războaie sau barbari;
Bucură-te, că lucrul acesta nu era cu putintă mai înainte;
Bucură-te, că astfel ti s-a arătat că Cel născut este Împăratul celor de sus;
Bucură-te, că El este singurul care are o asemenea putere;
Bucură-te, Iosife, Dreptul lui Dumnezeu!
Condacul al 7-lea
Împlinirea celor zise de Domnul prin proorocul Isaia descoperindu-ti-se, ti-a adeverit toate cele vestite de înger.Ajută-ne să nu batjocorim nespusa binefacere a lăsării păcatelor ca, astfel, mântuiti, să-I cântăm: Aliluia!
Icosul al 7-lea

Văzut-a îngerul oceanul si adâncul iubirii de oameni a lui Dumnezeu si împăcarea cu oamenii prin pogorârea Celui mai presus de toate la cele mai prejos de toate.Pentru că si prin tine, bunule părinte Iosif, s-au lucrat acestea, auzi de la noi asa:
Bucură-te, că numele Emanuel arată că Dumnezeu este cu oamenii mai lămurit ca niciodată;
Bucură-te, că fecioară a fost Maica Domnului;
Bucură-te, bărbat drept, bun cunoscător al Scripturilor;
Bucură-te, că prin ascultare si supunere ai luat la tine pe logodnica ta;
Bucură-te, că astfel au fost cinstite si fecioria si nunta cea după lege;
Bucură-te, suflet treaz si cu totul cinstit;
Bucură-te, că, vietuind în casa ta, Preasfânta Fecioară nu si-a schimbat viata pe care o avea în Sfânta Sfintelor;
Bucură-te, că îi era locuinta ta ca o biserică de rugăciune;
Bucură-te, că nu te-ai atins nici măcar în gând de floarea fecioriei ei;
Bucură-te, că erai slujitor al vietii Preacuratei Fecioare celei pline de sfintenie;
Bucură-te, că ai fost martor al vietii ei celei fără de prihană;
Bucură-te, al tinerilor întelept însotitor;
Bucură-te, Iosife, Dreptul lui Dumnezeu!

Domnul nostru, Iisus Hristos cu PreaSfânta Sa Maică şi cu Sfântul şi Dreptul Iosif

Condacul al 8-lea
Nu te-ai gândit să te măresti în sineti, ci Cel căruia I-ai slujit cu slava Sa te-a unit iar noi ne dorim ca, împreună cu tine, în smerenia cea de la El, să-I cântăm: Aliluia!                     

Icosul al 8-lea
Un oarecare dintre cărturari, cu numele Anin, venind în casa ta, după arătarea îngerului în vis, a alergat la arhiereu si la tot soborul mărturisind neadevărul că pe fecioara pe care ai luat-o din biserica Domnului spre pază, ai cunoscut-o în ascuns si este îngreunată.Pentru că astfel am putut vedea cum lucrează Dumnezeu si cum si prin tine S-a preaslăvit, tie îti zicem acestea:
Bucură-te, că slugile trimise de arhiereu te-au adus împreună cu Fecioara la arhiereu si sobor;
Bucură-te, că din apa vădirii ati băut ca să arate Domnul păcatul vostru;
Bucură-te, că asupra voastră nu s-a făcut nici un semn;
Bucură-te, că poporul se mira că nu s-a aflat în voi păcat;
Bucură-te, că arhiereul v-a zis să mergeti în pace;
Bucură-te, că v-ati întors acasă bucurându-vă si lăudând pe Dumnezeul lui Israel;
Bucură-te, rusinarea clevetitorilor;
Bucură-te, al purtătoarelor de prunci ocrotitor;
Bucură-te, tare sprijinitor al familiilor crestine;
Bucură-te, că ai slujit Maicii Domnului cu bună credintă si cu frică;
Bucură-te, că ai bineplăcut lui Dumnezeu prin simplitate;
Bucură-te, întărirea noastră când suntem învinuiti pe nedrept;
Bucură-te, Iosife, Dreptul lui Dumnezeu!
Condacul al 9-lea
Poruncă iesind de la stăpânire să se înscrie toată lumea, te-ai dus împreună cu logodnica ta din Galileea în cetatea lui David, Bethleem.Si, împlinindu-se zilele ca ea să nască, a născut pe Fiul Său, Cel Unul-Născut pe care, văzându-L, ai cântat: Aliluia!

Mântuitorul nostru, împreună cu Sfântul şi Dreptul Iosif

Icosul al 9-lea
Un asin si un bou aduceai cu tine pe cale, asinul ca să poarte pe fecioara, iar boul ca să-l vinzi, să plătesti datornicul bir împărătesc si să cumperi cele de trebuintă.Ca unui martor si văzător al smereniei lui Hristos îti grăim asa:
Bucură-te, că boul si asinul erau legati lângă iesle si încălzeau pe Prunc în frigul iernii;
Bucură-te, că Scriptura ce zice:”cunoscut-a boul pe Cel ce-L are pe el, si asinul ieslea Domnului Său” s-a împlinit astfel;
Bucură-te, că te-ai închinat Celui născut si aceleia ce L-a născut;
Bucură-te, că Dumnezeu în cei smeriti se sălăsluieste, iar de la cei mândri se depărtează;
Bucură-te, că atunci ai cunoscut puterea Fecioarei si de ce s-a învrednicit ea;
Bucură-te, că ai văzut pe Fecioara hrănind piept si păzind floarea fecioriei;
Bucură-te, că ai văzut piatra cea netăiată dând lapte pietrei celei gândite;
Bucură-te, că atunci ai cunoscut că pentru dânsa a scris Isaia”Iată fecioara în pântece va lua”;
Bucură-te, că în acea vreme ai cunoscut puterea tainei;
Bucură-te, că de frică si de bucurie ai fost cuprins;
Bucură-te, că ai fost singur văzător si slujitor al tainei;
Bucură-te, Iosife, Dreptul lui Dumnezeu!
Condacul al 10-lea
Trecând patruzeci de zile după Nasterea Mântuitorului si ducându-te cu Fecioara si Pruncul din Bethleem la Ierusalim, în biserica Domnului, dreptul si Sfântul Simeon s-a închinat Lui ca unui Dumnezeu, iar pe Maica cea Preanevinovată si pe tine v-a binecuvântat, laudă aducând Stapânului si cântând: Aliluia!
Icosul al 10-lea
Urmarea firească a îndeletnicirilor duhovnicesti nu este a fi încununati, slăviti si străluciti, ci a întâlni la tot pasul numai încercări.Cere pentru noi de la Hristos si Maica Sa să ne dea curajul ca să trecem de aceste încercări spre a te lauda zicând:
Bucură-te, izbăvitor de vrăsmasi;
Bucură-te, nădejdea noastră în ispite;
Bucură-te, sprijinitor al celor prigoniti pe nedrept;
Bucură-te, grabnic ajutător în necazuri;
Bucură-te, împlinitor fără zăbavă al poruncilor lui Dumnezeu;
Bucură-te, prin care cuvintele Scripturii s-au împlinit;
Bucură-te, răbdare cu bucurie;
Bucură-te, supunere fără supărare;
Bucură-te, linistea celor din primejdii;
Bucură-te, pacea celor tulburati;
Bucură-te, minte limpede în încercări;
Bucură-te, inimă de părinte;
Bucură-te, Iosife, Dreptul lui Dumnezeu!
Condacul al 11-lea
Întorcându-se magii în tara lor, din nou ti s-a arătat îngerul Domnului în vis, spunându-ti ca, sculându-te, să iei Pruncul si pe Mama Lui si să fugi în Egipt, ceea ce degrab ai făcut, rămânând acolo până când ti s-a vestit să te întorci, ca să se plinească ceea ce s-a zis de profeti că Domnul Nazarinean se va chema.Lăudând Pronia Lui ai cântat: Aliluia!
Icosul al 11-lea
Împlinind Iisus doisprezece ani si suindu-te împreună cu El si Maica Sa, ca în fiecare an, la sărbătoarea Pastilor, la Ierusalim, a rămas Domnul în templu, minunând pe învătători cu priceperea si răspunsurile Sale, iar tu si Sfânta Fecioară L-ati găsit după trei zile.Hristos în cele ale Tatălui Său trebuia să fie ci tu, dreptule părinte Iosif, caută-ne pe noi, cei ce am rătăcit din căile Lui si cere luminarea mintilor noastre spre toată învătătura cea de folos ca să te lăudăm zicând:
Bucură-te, păzitorul rânduielilor lui Dumnezeu;
Bucură-te, că Maica Domnului te-a numit tată al lui Hristos;
Bucură-te, că El si Fiu al lui  Dumnezeu S-a arătat;
Bucură-te, că tot după trei zile a si înviat;
Bucură-te, că Maica Domnului în inimă păstra cuvintele Sale;
Bucură-te, că prin tine pe Hristos Îl căutăm;
Bucură-te, cel ce ne arăti unde să-L găsim;
Bucură-te, cel ce pasii spre Casa Domnului ni-i îndrepti;
Bucură-te, ocrotitorul călătorilor;
Bucură-te, că ne ajuti să nu ne străduim numai după cele pământesti;
Bucură-te, prin care grijile noastre lui Dumnezeu le lăsăm;
Bucură-te, păzitorul tineretilor noastre;
Bucură-te, Iosife, Dreptul lui Dumnezeu!
Condacul al 12-lea
Trecând din viata aceasta, strămosilor si patriarhilor din închisorile cele întunecate ale iadului le-ai adus vestire de bucurie spunându-le:”eu prin descoperire Dumnezeiască am primit în logodire pe pururea Fecioara Maria, si sunt martor al nevinovătiei ei , întru care si a născut fără ispită bărbătească, si a rămas fecioară născând pe Hristos”;iar ei , auzind, de nădejde s-au umplut si laudă au adus lui Dumnezeu cântând: Aliluia!
Icosul al 12-lea
Numele tău chemându-l căpătăm de la Domnul spor în tot ce facem spre mântuire si viată vesnică, pe El Îl aflăm ajutându-ne cu Harul Său, descoperindu-ni-se chiar si acolo unde cu greu credeam că Îl putem afla.Pentru mijlocirea ta nu stim ce-ti vom da decât cântarea aceasta:
Bucură-te, sprijinitorul lucrătorilor cinstiti;
Bucurc-te, binecuvântarea roadelor muncii mâinilor noastre;
Bucură-te, viata cumpătată a crestinilor nevoitori;
Bucură-te, îndestulare fără îmbuibare;
Bucură-te, prin care multumim Domnului;
Bucură-te, cel ce ne ajuti să lucrăm pentru El;
Bucură-te, prin care de lipsuri ne izbăvim;
Bucură-te, cel ce rânduiala lucrului de la Domnul ne-o arăti;
Bucură-te, cel ce casa sufletului si a trupului ne-o umpli de bunătăti;
Bucură-te, că prin tine Îl cunoastem pe Dumnezeu făcut Om;
Bucură-te, dragostea celor ce lucrează împreună;
Bucură-te, Iosife, Dreptul lui Dumnezeu!

Domnul nostru, Iisus Hristos cu PreaSfânta Sa Maică şi cu Sfântul şi Dreptul Iosif

Condacul al 13-lea (acest Condac se zice de 3 ori) :
O, Dreptule Părinte Iosif, viaţa ta şi a altor bărbaţi virtuoşi, citirea Sfintelor Scripturi şi legile date de Dumnezeu sunt pentru noi ca o oglindă duhovnicească. Ajută-ne ca, privind la chipurile Sfinţilor acelora şi văzând urâţenia sufletelor noastre, să ne schimbăm înfăţişarea spre a-I cânta lui Dumnezeu : Aliluia!
Apoi, se zice iarăşi Icosul 1 :

Petrecând Fecioara unsprezece ani în templul lui Solomon şi sosind al doisprezecelea, cu îndrăzneală a răspuns arhiereilor şi preotilor că din scutece este dată lui Dumnezeu de părinţi şi Lui I-a făgăduit să-şi păzească fecioria în veci. Ales ai fost, Părinte Iosife, ca păzitor al vieţii ei curate. Pentru aceasta, grăim către tine aşa:
Bucură-te, că preotii nu voiau să mânie pe Dumnezeu cu ceva;
Bucură-te, că ei nu doreau să facă nedreptate Sfântului trup al Fecioarei;
Bucură-te, că rugăciune către Domnul au făcut;
Bucură-te, că Sfatul Domnului a fost să se aleagă bărbaţi fără femei din casa şi seminţia lui David;
Bucură-te, că s-a hotărât ca, al cărui toiag va înverzi, acela să fie ales pentru a i se da Fecioarei Maria;
Bucură-te, că ai fost între cei doisprezece bărbaţi adunaţi de arhiereul Zaharia;
Bucură-te, că arhiereul s-a rugat Domnului să arate pe bărbatul cel vrednic, cu care se cuvine a logodi pe Fecioara;
Bucură-te, că toiagul tău, rămânând peste noapte în Sfântul Altar, a înverzit;
Bucură-te, că o porumbiţă s-a văzut zburând de sus şi şezând pe toiagul tău;
Bucură-te, că ai fost logodit cu Fecioara;
Bucură-te, că, prin logodire, Dumnezeu a acoperit fecioria Preasfintei Maicii Sale;
Bucură-te, că astfel s-a tăinuit de diavol că Dumnezeu voieşte a petrece cu oamenii;
Bucură-te, Iosife, Dreptul lui Dumnezeu!

şi Condacul 1 :

Folositor iubit şi cinstit, dăruit nouă de Domnul, primindu-te pe tine, ca cel ce ai purtat de grijă Fiului lui Dumnezeu şi Maicii Sale, învredniceşte-ne şi pe noi sprijinului şi apărării tale, ca să-ţi cântăm tie: Bucură-te, Iosife, Dreptul lui Dumnezeu!
După aceea, se zice această Rugăciune :
Părinte ceresc, împreună cu Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos şi pururea Fecioara Maria, învredniciţi-ne acestui dar de a ne da zilnic sprijin şi apărător pe Dreptul logodnic Iosif! Dreptule Iosif, la tine alergăm cu rugăciuni şi curaj să ne primeşti sub ocrotirea ta; căci ştim că binefacerile luate de toţi cei ce au avut evlavie şi au alergat la ajutorul tău au fost de folos nu numai pentru trebuinţele duhovniceşti, ci şi pentru cele trupeşti. Ajută-ne mai ales să ne rugăm şi să gândim bine!

Noi credem că dacă Dumnezeu iubeşte atât de mult pe ceilalţi Sfinţi, căci au fost supuşi şi cuviincioşi faţă de El, cu atât mai mult te iubeşte pe tine, cel smerit, drept şi Sfânt şi că mult pot înaintea Lui rugăciunile tale. Tu erai în atâta cinste încât Domnul, în pământeasca-I copilărie, ţi se supunea şi asculta de tine ca de un tată, precum scrie şi în Dumnezeiasca Evanghelie: „Şi era supus lor”; iar în toate cele de trebuinţă îţi slujea ţie, răbdând toată trupeasca osteneală cu blândeţe şi cu multă ascultare.

Ca cel ce ţi-ai câştigat pâinea prin munca mâinilor şi prin sudoarea feţei, hrănind pe Maica Domnului şi pe Fiul său Dumnezeiesc, fiind pe pământ purtătorul lor de grijă, iar acum eşti în slava cea cerească, ajută-ne pe noi, cei ce ştim că ajuţi foarte mult pe cei ce te iubesc pe tine! Împlineşte-ne evlavia, iar în ceasul sfârşitului vieţii noastre fii lângă noi, cu milă, împreună cu Domnul Iisus Hristos şi Maica Sa! Amin!

Şi, apoi, se face Otpustul :

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile PreaCuratei Maicii Tale, ale Sfântului şi Dreptului Iosif, Logodnicul şi ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin !

Surse bibliografice :

  1. http://uaocamerica.com/_Media/26-iosifflyer_med_hr.jpeg ;
  2. https://chirho88888888.files.wordpress.com/2019/12/43c93-ag-iosif-mnistor-4-2013.jpg ;
  3. http://users.sch.gr/aiasgr/Image/Dikaioi/Dikaios_Iwshf_o_Mvnstwr/Dikaios_Iwshf_o_Mvnstwr_03.jpg ;
  4. https://chirho88888888.files.wordpress.com/2019/12/cd8e2-agia_oikogeneiaa.jpg ;
  5. http://schitulclosca.ro/wp-content/uploads/2017/12/sf-iosifLogodnicul.jpeg ;
  6. https://www.pemptousia.gr/wp-content/uploads/2017/12/iosifodikaios.jpg ;
  7. https://4.bp.blogspot.com/-x23rZI5LcmY/WUfY6rrYKvI/AAAAAAAA4rE/RAlmMAQNVHoDebEGA0nw3wufcxPbQKEoACLcBGAs/s1600/%25CF%2580%25CF%2581%25CE%25BF%25CE%25B2%25CE%25BB%25CE%25B7%25CE%25BC%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AE.%25CE%25B5%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C%25CE%25BD%25CE%25B1.%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25AF%25CE%25B1%25CF%2582.%25CE%25BF%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25BF%25CE%25B3%25CE%25AD%25CE%25BD%25CE%25B5%25CE%25B9%25CE%25B1%25CF%2582%25C2%25ABSophia.Drekou%25C2%25BBAenai-EpAnastasi.jpg ;
  8. http://ro.orthodoxwiki.org/Dreptul_Iosif ;
  9. http://opiniameadespre.blogspot.com/p/acatistul-sfantului-si-dreptului-iosif.html

Alătură-te conversației

6 comentarii

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: