ACATISTUL MAICII DOMNULUI UMILENIA

Icoana făcătoare de minuni “Umilenia”, prăznuită pe data de 2 Ianuarie, 15 Ianuarie, 19 Iulie, 28 Iulie, 1 August si 10 August
Icoana făcătoare de minuni “Tandreţea” de la Pskov-Pechersk, prăznuită pe data de 23 Iunie

ICOANA FĂCĂTOARE DE MINUNI “UMILENIA” 

(2 Ianuarie, 15 Ianuarie, 23 Iunie, 19 Iulie, 28 Iulie, 1 August si 10 August)

Cuviosul Serafim de Sa­­rov, marele Sfânt al Rusiei, care ne învaţă că scopul vie­ţii creştine este dobândirea Darului Duhului Sfânt, ajunsese la o aşa mă­su­ră duhovnicească încât Maica Domnului i s‑a arătat aievea de mai multe ori în timpul vieţii sale.

Cuviosul a avut o evlavie deosebită pentru Pururea Fecioara Maria, care l‑a salvat de la moarte, l‑a ocrotit şi l‑a povăţuit mereu.

Icoana Maicii Domnului în faţa căreia se ruga Sfântul Serafim şi în faţa căreia, aşezat în genunchi, a şi adormit întru nădejdea Învierii, se numeşte Umilenie, care se tâlcuieşte „Înduioşarea”, iar Sfântul a botezat‑o „Bucuria tuturor bucuriilor”.

Ea a fost pictată pe o pânză întinsă pe o scândură de chiparos şi are o iconografie mai deosebită.

Mai întâi este o reprezentare cu trăsături realiste şi nu bizantine.

Apoi, spre deosebire de majoritatea celorlalte reprezentări, aici Maica Domnului este singură, fără a‑L purta în braţe pe Pruncul Hristos.

Mâinile fiind deci libere, le ţine încrucişate pe piept, iar privirea este plecată, plină de smerenie.

Împrejurul aureolei, care are forma unei cununi de raze strălucitoare, este scris : „Bucură‑te, Mirea­să, pururea Fecioară !”

După mutarea Sfântului Serafim la Domnul, Icoana a ajuns la Mânăstirea de maici Diveevo, pe care chiar Cuviosul o întemeiase.

Maicile i‑au aşezat o ferecătură de argint şi i‑au de­dicat un paraclis în Cate­drala Sfintei Treimi.

Mai târziu, Mitropolitul Serafim Şihagov a compus o slujbă spe­cială, iar după canonizarea Cuviosului Serafim de Sarov, Icoana a fost copiată în mii de exemplare.

O asemenea copie fidelă se păstrează la Galeriile Tretiakov din Moscova.

ACATISTUL MAICII DOMNULUI ÎN CINSTEA ICOANEI FĂCĂTOARE DE MINUNI “UMILENIA-FLOAREA SMERENIEI”

(2 Ianuarie, 23 Iunie, 19 Iulie, 28 Iulie, 1 August si 10 August)

Rugăciunile începătoare

De este preot, începe aşa :

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin !

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi ! Doamne, curăţeşte păcatele noastre ! Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre ! Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău !

Doamne miluieşte ! (de 3 ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum … ! Amin !

Tatǎl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău ! Vie Împărăţia Ta ! Facă-se Voia Ta ! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri ! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean !

Preotul :

Că a Ta este Împărăţia, Puterea şi Slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin !

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Apoi troparele :

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că, nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi !

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit ; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău ; toţi lucrul mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Uşa milostivirii deschide-o nouă, BineCuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Apoi :

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl ATotŢiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute. Şi întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii ; lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi s-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii si morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârsit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin Prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică, mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Apoi : Doamne miluieşte ! (de 12 ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru ! (o închinăciune)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare ; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult ; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. 

Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab’ auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ţi întoarce Faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor care se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. 

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. 

Apoi : Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru Numele Domnului ! (de 3 ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Apoi :

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi ? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi ? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte ; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât Drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit ; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi ; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie ; Bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda pe mine de la Faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege Căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele ; Bucura-se-va limba mea de Dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat ; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu : duhul umilit ; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot ; atunci vor pune pe altarul Tău jertfă.

Condacul 1

Celei mai smerite Împărătese, a lumii şi a Îngerilor, îi aducem cereri, mulţumiri şi laude, că s-a învrednicit a fi cea mai frumoasă floare a omenirii, întru care a binevoit Dumnezeu a Se face Om, pentru mântuirea noastră. Iar tu, Floarea smereniei, Maică PreaCurată, dăruieşte-ne nouă din smerenia ta, ca să-L primim pe Dumnezeu în sufletele noastre ! 

Icosul 1 

Îngerii, înaintea oamenilor, ţi s-au închinat, Fecioară smerită şi de toţi lăudată, iar Arhanghelul Gavriil a fost trimis să-ţi spună vestea cea de taină, pe care ţi-a dezvăluit-o Dumnezeu numai ţie :

Bucură-Te, Maica Smereniei !

Bucură-Te, Fecioară aleasă ca o floare a omenirii !

Bucură-Te, ceea ce eşti şi vei fi cea mai lăudată !

Bucură-Te, Maica Domnului !

Bucură-Te, Împărăteasa Îngerilor !

Bucură-Te, Cea pentru Care Dumnezeu a umplut lumea cu Icoane Făcătoare de Minuni!

Bucură-Te, Poarta Întrupării !

Bucură-Te, veşnic arătătoarea Pruncului Dumnezeiesc !

Bucură-Te, răsadul cel bun, urmaşa Evei !

Bucură-Te, împlinirea aşteptărilor celor de demult !

Bucură-Te, mirarea cetelor îngereşti !

Bucură-Te, Maică smerită a lui Dumnezeu !

Bucură-Te, Floarea smereniei, Fecioară Maică ! 

Condacul al 2-lea 

Viaţa Maicii Sfinte a fost un neîntrerupt „Aliluia”, pentru care Îngerii s-au înfricoşat şi capul şi-au plecat, recunoscând-o pe dânsa drept Împărăteasa lor PreaSlăvită, cea mai frumoasă floare înflorită în toată omenirea. 

Icosul al 2-lea 

Coborându-se Fecioara de mică în adâncurile nebănuite de noi ale smereniei, Domnul a binecuvântat-o mai mult decât pe toţi şi prin glasurile îngereşti şi omeneşti o laudă aşa:

Bucură-Te, Măicuţa durerilor !

Bucură-Te, ceea ce suspini pentru toate sufletele !

Bucură-Te, ceea ce te bucuri de mântuirea noastră !

Bucură-Te, ceea ce ai zis : „Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău” !

Bucură-Te, chipul desăvârşit al smereniei !

Bucură-Te, Învăţătoarea noastră întru ale tăcerii şi modestiei !

Bucură-Te, ceea ce ne dai speranţă şi putere pe calea nevoinţei!

Bucură-Te, cel mai frumos Palat al lui Dumnezeu !

Bucură-Te, întâia Biserică sfinţită !

Bucură-Te, cutremurarea iadului !

Bucură-Te, Izgonitoarea setei de răzbunare !

Bucură-Te, Încurajatoarea celor nebăgaţi în seamă de lume !

Bucură-Te, Floarea smereniei, Fecioară Maică ! 

Condacul al 3-lea 

Lacrimile PreaCuratei s-au făcut pentru noi izvor de bunătăţi, de milă şi de har, curgând nesecat prin icoanele sale lăsate lumii. Iartă-ne, Măicuţa noastră, a oropsiţilor, pentru durerile pe care ţi le pricinuim prin greşelile noastre! Pentru toate lacrimile sfinte vărsate pentru noi, Îi cântăm cu smerenie Fiului tău: Aliluia! 

Icosul al 3-lea 

Nimeni nu a mai plâns pe pământ şi în cer mai cu durere decât Maica lui Dumnezeu. Şi nu numai la moartea Fiului ei pe Cruce, când prin inimă i-a trecut sabie, după proorocie, ci şi atunci când a văzut moartea sufletească a fiecăruia dintre noi, iar lacrimile ei au rodit bucurie şi întoarcere la Dumnezeu a multora, pentru care îi cântăm Fecioarei aşa :

Bucură-Te, smerenie înlăcrimată !

Bucură-Te, ceea ce te bucuri pentru întoarcerea noastră la Dumnezeu !

Bucură-Te, cea mai cinstită fiică a Evei !

Bucură-Te, ceea ce porţi cel mai frumos şi mai slăvit nume, Marie !

Bucură-Te, Împărăteasa care nu trece cu vederea pe niciuna din slugile sale !

Bucură-Te, smerenie în laudă !

Bucură-Te, Ghiocelul omenirii !

Bucură-Te, după cum ţi-a spus Arhanghelul !

Bucură-Te, cu o bucurie mai mare decât a Evei în Rai !

Bucură-Te, mai mult decât Sfânta Elena la găsirea Crucii !

Bucură-Te, alături de Fiul tău, în cer !

Bucură-Te, strigătul de biruinţă al Evei celei mult-întristate !

Bucură-Te, Floarea smereniei, Fecioară Maică ! 

Condacul al 4-lea 

Noi nu putem răbda cât ai răbdat tu pentru omenire. Noi nu putem înţelege durerile sufletului tău smerit, o, Maică. Iartă-ne puţinătatea credinţei, a nădejdii şi a dragostei şi primeşte din partea noastră, ca dar, cântarea către Fiul tău : Aliluia ! 

Icosul al 4-lea 

Cei care au crezut că te-au înţeles pe deplin s-au cufundat în mândrie şi înşelare, iar cei care s-au smerit, îngenunchind înaintea Icoanei tale, au primit de la Dumnezeu, prin tine, revărsarea harului. De aceea, îţi mulţumim, grăind :

Bucură-Te, răbdarea fără cârtire !

Bucură-Te, smerenie nepoticnită !

Bucură-Te, taină adâncită şi neînţeleasă !

Bucură-Te, Împărăteasa noastră cea plină de bunătate şi dăruire !

Bucură-Te, Maică Sfântă ce împodobeşti Bisericile cu Icoana ta !

Bucură-Te, prietena omenirii !

Bucură-Te, rugătoarea noastră în cer !

Bucură-Te, sufletul cel mai strălucitor !

Bucură-Te, ceea ce te-ai transformat în bucuria credincioşilor !

Bucură-Te, ocrotirea noastră !

Bucură-Te, cea nedescrisă de cuvinte !

Bucură-Te, Maică, în faţa căreia graiul omenesc se retrage neputincios !

Bucură-Te, Floarea smereniei, Fecioară Maică ! 

Condacul al 5-lea 

Nu e nimeni care să nu fi auzit de numele tău cel sfânt, PreaCurată Fecioară Maria. Cei care nu l-au cinstit, mult au pierdut, iar cei care l-au păstrat în inimă cu evlavie, închinându-ţi-se ca Maicii lui Dumnezeu, au fost răsplătiţi de Fiul tău cu împlinirea rugăciunilor, la vreme potrivită. De aceea noi, credincioşii, îi cântăm Fiului tău împreună cu Îngerii : Aliluia ! 

Icosul al 5-lea 

Pământul s-a umplut de Biserici, dintre care nenumărate poartă hramul tău, al preasfintelor tale sărbători, Fecioară Maria. Ele sunt buchetul de flori pe care ţi-l oferim împreună cu rugăciunile noastre dinaintea icoanelor tale. Ajută-ne, Maică a Domnului şi a noastră, ca să ne păstrăm credinţa iubitoare, neschimbată, până la sfârşit, şi să-ţi putem cânta în veşnicie aşa :

Bucură-Te, ajutătoarea noastră de zi cu zi !

Bucură-Te, darul nostru de la Dumnezeu !

Bucură-Te, ceea ce ne-ai fost dată ca Maică !

Bucură-Te, că suntem nevrednici de mila ta cea mare !

Bucură-Te, că fără tine ne-am poticni la vreme de încercare !

Bucură-Te, miluitoarea noastră cea fără părtinire şi neobosită !

Bucură-Te, sporitoarea darurilor date nouă de Dumnezeu !

Bucură-Te, înţelepţirea noastră neştiută !

Bucură-Te, Rai înflorit pe pământ !

Bucură-Te, perla ascunsă, cu chip blând !

Bucură-Te, cea îmbrăcată pururea în haina cea strălucitoare a smereniei !

Bucură-Te, ceea ce ne înţelegi dorurile şi durerile !

Bucură-Te, Floarea smereniei, Fecioară Maică ! 

Condacul al 6-lea 

Milioane de minuni au răsărit, ca stelele pe cerul lumii, prin mijlocirea ta, Fecioară. Ele nu se opresc până la sfârşitul lumii, până la ultimul strigăt al vreunui credincios către tine. Uimiţi de bunătatea ta, Îngerii Îi cântă lui Dumnezeu : Aliluia ! 

Icosul al 6-lea 

Viaţa fiecărui creştin este presărată cu minuni ale Maicii Domnului, ştiute şi neştiute. De multe ori, PreaCurata nu aşteaptă cererea noastră, pentru a ne ajuta, ci fiind o Maică plină de iubire şi răbdare, ne îndreaptă pe calea mântuitoare, dorind să ajungem biruitori alături de Fiul ei şi de dânsa, în Raiul redeschis. Plini de cucernicie, ştiind că de multe ori am uitat să-i mulţumim Fecioarei Maici, noi îi cântăm acum aşa :

Bucură-Te, bucură-Te cu bucurie nesfârşită !

Bucură-Te, ceea ce ne dăruieşti bucurii duhovniceşti !

Bucură-Te, Maică izvorâtoare de minuni !

Bucură-Te, ceea ce ne deschizi ochii sufletului asupra bunătăţilor netrecătoare !

Bucură-Te, că ne scoţi din valurile lumii şi ne duci spre pacea lină !

Bucură-Te, ceea ce ne ajuţi să ne ruşinăm de păcatele noastre !

Bucură-Te, vas ales al smereniei !

Bucură-Te, că ne sprijini la necaz, ca să înţelegem mâna Proniei în toate !

Bucură-Te, templul cel slăvit al Duhului Sfânt !

Bucură-Te, Maica bucuriei, smereniei şi răbdării !

Bucură-Te, cea mult cântată şi mult lăudată !

Bucură-Te, Fecioara cu cel mai bun nume !

Bucură-Te, Floarea smereniei, Fecioară Maică ! 

Condacul al 7-lea 

Atunci când frica şi jalea vor cuprinde omenirea, la Judecata de Apoi, când cărţile Îngerilor se vor deschide şi nu va fi loc de fugă pentru nimeni şi atunci mila ta va îmbrăţişa făptura, încât tu vei mijloci la Dreptul Judecător pentru iertarea păcatelor noastre, Născătoare de Dumnezeu. Temându-ne de clipele acelea, alături de Îngerii cei buni cântăm cu umilinţă : Aliluia ! 

Icosul al 7-lea 

La tine nu este pedeapsă fără timp de îndreptare, la tine nu este faţă îndelung întoarsă de la cei păcătoşi, la tine nu este oprire a izvorului minunilor, Fecioară Maria. De aceea, noi, cei păcătoşi, te strigăm să ne ajuţi, să ne schimbăm viaţa, să urmăm calea pocăinţei şi să îţi cântăm :

Bucură-Te, Maică a milei !

Bucură-Te, ceea ce ne ajuţi întotdeauna !

Bucură-Te, fericire în smerenie !

Bucură-Te, Fecioară strălucitoare !

Bucură-Te, Maica Soarelui veşnic !

Bucură-Te, Apărătoarea noastră în faţa Dreptului Judecător !

Bucură-Te, Floare între florile Raiului !

Bucură-Te, mâna întinsă păcătoşilor !

Bucură-Te, ceea ce plângi pentru păcatele noastre !

Bucură-Te, izvor de pocăinţă !

Bucură-Te, Maică a creştinilor, lăsată nouă de Hristos !

Bucură-Te, mângâierea noastră !

Bucură-Te, Floarea smereniei, Fecioară Maică ! 

Condacul al 8-lea 

Cu câtă seninătate ai stat, Maică, înaintea încercărilor vieţii, învelindu-te cu haina dragostei de Fiul tău şi Dumnezeu şi împodobită fiind cu o cunună de smerenie neţărmuită. Pentru aceasta, Îngerii ţi-au slujit şi îţi slujesc cu bucurie, cântând Fiului tău PreaIubit : Aliluia ! 

Icosul al 8-lea

Aşa a binevoit Dumnezeu, ca să Se facă Om şi să aibă drept Maică pe cea mai frumoasă şi mai smerită dintre fecioarele lumii, pe Maria, fiica Anei. Îţi mulţumim, Doamne, că prin dânsa Tu ai căutat spre noi, ca să ne afli ! Căci noi suntem oile cele pierdute, care suspină să le găseşti, grăind către Maica Ta aşa :

Bucură-Te, mărgăritarul cel mai de preţ al pământului !

Bucură-Te, lună între stelele Raiului !

Bucură-Te, Maica lui Dumnezeu !

Bucură-Te, cea anunţată de Proorocii din vechime !

Bucură-Te, ceea ce ai fost lăudată de Elisabeta !

Bucură-Te, bucuria păstorilor veniţi la iesle !

Bucură-Te, uimirea Magilor veniţi din Răsărit !

Bucură-Te, cea către care Dreptul Simeon s-a închinat şi a profeţit !

Bucură-Te, ceea ce ai plecat în Egipt, la sfatul Îngerului !

Bucură-Te, cea sub ochii căreia a crescut Pruncul Dumnezeiesc!

Bucură-Te, iubire de mamă pentru neamul creştinilor !

Bucură-Te, cea mult cinstită de către Sfinţii Apostoli !

Bucură-Te, Floarea smereniei, Fecioară Maică ! 

Condacul al 9-lea 

Dorind să-ţi arate cinstea şi supunerea pe care ţi le poartă, Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos, a săvârşit prima Sa minune la îndemnul tău părintesc, Fecioară Maria, pe când vă aflaţi la o nuntă din Cana Galileii. Îţi mulţumim deci, ajutătoarea noastră, începătoarea minunilor şi cu umilinţă Îi cântăm lui Dumnezeu : Aliluia ! 

Icosul al 9-lea 

Pentru mila şi ruga ta, Fecioară, Domnul a transformat apa în vinul cel bun, în Cana Galileii, învăţându-ne că aşa va fi pentru noi, cei păcătoşi, trecerea de la moarte la viaţă. Ne închinăm ţie, Maică şi Fecioară şi te lăudăm grăind :

Bucură-Te, cea plină de milă şi de har !

Bucură-Te, ceea ce nu ne treci cu vederea de-a lungul vieţii noastre !

Bucură-Te, rugătoarea noastră puternică !

Bucură-Te, cea ale cărei rugăciuni sunt mereu ascultate !

Bucură-Te, PreaSfântă care ai pogorât cerul pe pământ !

Bucură-Te, deschizătoarea uşii milei !

Bucură-Te, smerenie îmblânzitoare !

Bucură-Te, gând curat împodobit cu modestie !

Bucură-Te, lacrima sfinţită a pământului !

Bucură-Te, cea care te-ai făcut pricina celei dintâi minuni a lui Iisus !

Bucură-Te, ajutătoarea familiilor creştine !

Bucură-Te, ocrotitoarea copiilor !

Bucură-Te, Floarea smereniei, Fecioară Maică ! 

Condacul al 10-lea 

În lumea aceasta durerea nu conteneşte, suspinul nu se opreşte. Bucuria este trecătoare şi prea puţină pentru sufletele noastre însetate de veşnicie. Multă mângâiere şi alinare primim noi de la Icoana Fecioarei Maria, rugându-ne cu credinţă! Bucuria cea veşnică să o ceri pentru noi, Fecioară, ca să putem cânta Domnului în vecii nesfârşiţi : Aliluia !

Icosul al 10-lea 

Exemplu de smerenie şi de răbdare ne este nouă Maica PreaSfântă. Când suntem copleşiţi şi însinguraţi ne ridicăm ochii spre Icoana dânsei, ştiind că nu ne-a părăsit. Te rugăm să ne dăruieşti din dulceaţa smereniei şi blândeţii tale, Fecioară şi să ne ancorezi în răbdare până la sfârşitul vieţii noastre pământeşti, iar noi să te lăudăm aşa :

Bucură-Te, oglindă străvezie a Raiului !

Bucură-Te, ceea ce muţi din loc munţii neputinţelor noastre !

Bucură-Te, curcubeul păcii şi al speranţei !

Bucură-Te, alinătoarea inimilor obosite !

Bucură-Te, ajutorul sărmanilor răbdători !

Bucură-Te, minune tăinuită în smerenie !

Bucură-Te, Maică a curăţiei sufleteşti !

Bucură-Te, Mânăstire în care a locuit Hristos !

Bucură-Te, duioşie negrăită !

Bucură-Te, PreaFericită şi MultLăudată Fecioară !

Bucură-Te, puritate neîntrecută de Îngeri !

Bucură-Te, ceea ce ne dai minunile ca o ploaie de primăvară !

Bucură-Te, Floarea smereniei, Fecioară Maică ! 

Condacul al 11-lea 

Ne smerim înaintea ta, Împărăteasă a blândeţii şi a bunătăţii şi îţi aducem în dar rugăciunile noastre nevrednice. Ştim că nu le vei trece cu vederea, ci le vei înfăţişa Fiului tău ca pe darurile celor trei Crai, cerându-I pentru noi milă, har şi pocăinţă. Dă-ne, Maică, rugăciunea neîncetată a inimii curate, ca să-I cântăm şi pe pământ, şi în cer,lui Dumnezeu : Aliluia ! 

Icosul al 11-lea 

Tânjeşte sufletul nostru, Maică, după rugăciunea cea fără oprire a inimii, pe care tu ai avut-o, învăluită în smerenia ta adâncită. Nu ne lăsa, Maică, dorul neîmplinit, ci ajută-ne să ne transformăm în vase ale harului, în sfeşnice nestinse, ca împreună cu femeile mironosiţe şi cu cetele nenumărate ale tuturor Sfinţilor să te putem lăuda neîntrerupt,cântând:

Bucură-Te, Maică a rugăciunii smerite !

Bucură-Te, ceea ce nu ţi-ai curmat rugăciunea plină de iubire !

Bucură-Te, Fecioară Maria, mijlocitoarea rugăciunii inimii !

Bucură-Te, smerenie dezvăluită de Dumnezeu !

Bucură-Te, PreaCinstită Maică, noua Evă minunată !

Bucură-Te, cea pe care şarpele cel vechi nu a putut să o ademenească !

Bucură-Te, învingătoarea ispitelor prin smerenie şi iubire !

Bucură-Te, prietena celor ce se ostenesc în rugăciuni şi privegheri !

Bucură-Te, întăritoarea Mânăstirilor ortodoxe !

Bucură-Te, Floare neîntinată şi neveştejită a fecioriei şi smereniei !

Bucură-Te, ceea ce ne îndemni la Împărtăşania cu Trupul şi Sângele Fiului tău iubit !

Bucură-Te, Maica Mântuitorului lumii !

Bucură-Te, Floarea smereniei, Fecioară Maică ! 

Condacul al 12-lea 

Nu îndrăznim să privim chipul tău PreaFrumos din Icoană, în care străluceşti ca o Împărăteasă a lumii. Cu capul plecat te rugăm, Maică a noastră, să nu ne lipseşti în viaţa cea veşnică de vederea chipului tău minunat şi a Fiului tău Celui biruitor ! Primeşte, Doamnă şi Stăpână, firava noastră rugă, din inimă zdrobită, ca glasul nostru să se poată împleti în eternitate cu cel îngeresc într-un neoprit : Aliluia ! 

Icosul al 12-lea 

Inima noastră plânge, Maică, după vederea ta neîncetată, ca Doamnă şi Împărăteasă în Rai, alături de Dumnezeu, de Îngeri şi de Sfinţi. Ajută-ne şi învaţă-ne să urcăm acolo, pe treptele rugăciunii smerite, având darul discernământului, pentru care să îţi mulţumim cu umilinţă :

Bucură-Te, Doamna noastră PreaCinstită !

Bucură-Te, strălucire plină de iubire !

Bucură-Te, ceea ce ai bucurat pe părinţii tăi cei credincioşi !

Bucură-Te, cântec în acorduri de smerenie şi har !

Bucură-Te, ciocârlia lumii, ceea ce te-ai înălţat cel mai mult spre Soarele neapus !

Bucură-Te, privighetoare ce ne alini dorurile cele curate ale inimii !

Bucură-Te, slava şi frumuseţea omenirii !

Bucură-Te, scară împodobită spre cer !

Bucură-Te, psaltire alungătoare a demonilor !

Bucură-Te, cea mai strălucitoare Biserică a noastră !

Bucură-Te, Regina Îngerilor şi a Sfinţilor !

Bucură-Te, ceea ce ne aştepţi în Raiul lui Hristos !

Bucură-Te, Floarea smereniei, Fecioară Maică ! 

Condacul al 13-lea (acest Condac se zice de 3 ori) :

O, Floarea smereniei, Maica bunătăţii şi a iubirii neţărmuite, Fecioară Maria, ajută-ne pe calea acestei vieţi, dăruindu-ne răbdare şi rugăciune smerită, cuget plecat şi ochi deschişi ai sufletului, ca să te putem slăvi pururea în Raiul duhovnicesc, unde ne aştepţi cu dragoste, de-a dreapta Fiului tău! Şi atunci,mântuiţi, să-I putem cânta Lui, neîncetat: Aliluia !

După aceea, se zice iarăşi Icosul 1 :

Îngerii, înaintea oamenilor, ţi s-au închinat, Fecioară smerită şi de toţi lăudată, iar Arhanghelul Gavriil a fost trimis să-ţi spună vestea cea de taină, pe care ţi-a dezvăluit-o Dumnezeu numai ţie :

Bucură-Te, Maica Smereniei !

Bucură-Te, Fecioară aleasă ca o floare a omenirii !

Bucură-Te, ceea ce eşti şi vei fi cea mai lăudată !

Bucură-Te, Maica Domnului !

Bucură-Te, Împărăteasa Îngerilor !

Bucură-Te, Cea pentru Care Dumnezeu a umplut lumea cu Icoane Făcătoare de Minuni!

Bucură-Te, Poarta Întrupării !

Bucură-Te, veşnic arătătoarea Pruncului Dumnezeiesc !

Bucură-Te, răsadul cel bun, urmaşa Evei !

Bucură-Te, împlinirea aşteptărilor celor de demult !

Bucură-Te, mirarea cetelor îngereşti !

Bucură-Te, Maică smerită a lui Dumnezeu !

Bucură-Te, Floarea smereniei, Fecioară Maică !

şi Condacul 1:

Celei mai smerite Împărătese, a lumii şi a Îngerilor, îi aducem cereri, mulţumiri şi laude, că s-a învrednicit a fi cea mai frumoasă floare a omenirii, întru care a binevoit Dumnezeu a Se face Om, pentru mântuirea noastră. Iar tu, Floarea smereniei, Maică PreaCurată, dăruieşte-ne nouă din smerenia ta, ca să-L primim pe Dumnezeu în sufletele noastre ! 

După aceea, zicem aceste rugăciuni :

Rugăciune către PreaSfânta Născătoare de Dumnezeu

PreaSfântă Fecioară, Floare a smereniei, bunătăţii şi a dragostei curate, Sfeşnic strălucitor şi plin de har, primeşte puţina noastră rugăciune şi nu ne ruşina în cererile noastre !

Ştim că nu avem Fericirea inimii curate, pentru a-L vedea pe Dumnezeu şi nici Fericirea celor smeriţi, pentru a fi mângâiaţi de harul necreat. De asemenea, nici de celelalte Fericiri, propovăduite de Fiul tău, nu ne-am apropiat. Nefericiţi şi zbuciumaţi, singuri vinovaţi de nefericirea noastră, strigăm către tine, Maică şi Învăţătoare a noastră, ca să ne ajuţi să urcăm pe cele nouă trepte ale Fericirilor, către Fiul tău Dumnezeiesc, de care nu vrem să ne lipsim nici acum şi nici în vecii cei fără de timp.

Primeşte această zdrobire a inimii noastre sălbăticite şi cere pentru noi mila cerească şi puterea de a ne recunoaşte şi spovedi cu sinceritate păcatele cele de voie şi pe cele fără de voie, ca să ne putem împărtăşi cu Sfintele Taine, cele dăruite nouă spre viaţa veşnică!

Nu ne uita, Maică a creştinilor, Maica noastră, bucuria noastră în întristări şi sprijinitoarea noastră în necazuri şi dă-ne curajul mărturisirii dreptei-credinţe prin fapte bune, în toate zilele vieţii noastre. Amin !  

Rugăciune de mulţumire către Maica Domnului

Nu ne vom opri elanul inimii numai la cereri şi laude, ci dorim din tot sufletul să-ţi mulţumim pentru întreg ajutorul văzut şi nevăzut, Regină înfrumuseţată, PreaSfântă Maică a Împăratului făpturii.

Ne adăugăm mulţumirea la izvorul de recunoştinţă al tuturor credincioşilor, care curge neîncetat spre tine şi spre Fiul tău, fiind plin de lacrimi de bucurie pentru rugăciunile ascultate şi pentru inima odihnită la lumina Adevărului veşnic.

Îţi mulţumim cu smerenie, înaintea Icoanei tale, PreaCinstită Maică !

Îţi mulţumim cu lacrimi, cu rugăciuni, cu acatiste şi cu cântări duhovniceşti !

Îţi mulţumim în fiecare zi a vieţii noastre, cu gândul plin de recunoştinţă ! Amin !

Şi apoi se face Otpustul:

Pentru rugăciunile PreaSfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Surse bibliografice :

1) https://lupushor.files.wordpress.com/2015/01/dositeeablogspotcommdumilenia29.jpg ;

2) https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/autor/public/imagine/2019/02/240673.b.jpg?itok=ltnmIHs5 ;

3) https://oca.org/saints/lives/2012/06/23/101798-ico-of-the-mother-of-god-tenderness-of-the-pskov-caves

4) https://theodorosart.com/wp-content/uploads/2016/07/Maica-Domnului-Umilenia-4.jpg

Alătură-te conversației

2 comentarii

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: