ACATISTUL SFÂNTULUI CUVIOS SIMEON, IZVORÂTORUL DE MIR ŞI AL FIULUI SĂU, SFÂNTUL CUVIOS SAVA, ARHIEPISCOPUL SERBIEI ŞI CTITORUL MÂNĂSTIRII HILANDAR

Sfântul Cuvios Ierarh SAVA,Arhiepiscopul Serbiei și Sfântul național al sârbilor, împreună cu tatăl său, Sfântul Cuvios Simeon, Regele Serbiei

(14 Ianuarie-Sfântul Cuvios Sava & 13 Februarie-Sfântul Cuvios Simeon)

Rugăciunile începătoare

De este preot, începe aşa :

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Amin!

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi ! Doamne, curăţeşte păcatele noastre ! Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre ! Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău !

Doamne miluieşte ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Tatǎl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău ! Vie Împărăţia Ta ! Facă-se Voia Ta ! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri ! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean ! Amin !

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca un Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi !

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit ; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău ; toţi lucrul Mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc!

Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute. Şi într-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii ; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin Prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Doamne miluieşte ! (de 12 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru ! (o închinăciune)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru Credincioşia Ta, auzi-mă, întru Dreptatea Ta! Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta! Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare ; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult ; cugetat-am la toate Lucrurile Tale, la faptele Mâinilor Tale m-am gândit. 

Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab’ auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu! Nu-Ţi întoarce Faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor care se coboară în mormânt! Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea! Arată-mi Calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu! 

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne! Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu! Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă! Întru Dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu! Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău! 

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru Numele Domnului ! (de 3 ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Apoi, se zice Condacul Sfinţilor Simeon şi Sava (Nemanja):

Pe cei mai mari stâlpi ai Ortodoxiei, pe focul cel viu al Serbiei care arde orice patimă, pe uriaşii întru Hristos ai Credinţei Ortodoxe, pe Sfinţii Simion şi Sava, astăzi să-i cinstim cântându-le: Bucuraţi-vă, Sfinţilor Simion şi Sava, slava Serbiei!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi ? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi ?

Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea Îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea! Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte ; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie Unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât Drept eşti Tu întru Cuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată Adevărul ai iubit ; cele nearătate şi cele ascunse ale Înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi ; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie ; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce Faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le! Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele! Nu mă lepăda pe mine de la Faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine! Dă-mi mie bucuria Mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte! Învăţa-voi pe cei fără de lege Căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele ! Bucura-se-va limba mea de Dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat ; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu : duhul umilit ; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună Voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului! Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot ; atunci vor pune pe Altarul Tău jertfă.

Sfântul Cuvios Ierarh SAVA,Arhiepiscopul Serbiei și Sfântul național al sârbilor

Condac 1

Pe cei mai mari stâlpi ai Ortodoxiei, pe focul cel viu al Serbiei care arde orice patimă, pe uriaşii întru Hristos ai Credinţei Ortodoxe, pe Sfinţii Simion şi Sava, astăzi să-i cinstim cântându-le: Bucuraţi-vă, Sfinţilor Simion şi Sava, slava Serbiei!

Icos 1

Te-ai născut, Sfinte Simion, în ţară ameninţată de pericolul papistăşiei şi, când tu ai crescut mare, ai fugit la 20 de ani în Munţii Ţării Rascilor, unde, urcându-te la oraşul slăvit numit Ras, în Biserica Sfinţilor Petru şi Pavel ai primit, împreună cu tovarăşii tăi Dragaş, Basaraba, Vojka, Kraje şi Branko, Sfântul Botez luând numele Sfântului Mucenic Ştefan, arătând slava mucenicească a viitorului Serbiei, statul robilor Sfinţi ai Ortodoxiei, drept pentru care îţi cântăm:
Bucură-te, stea răsărită din pântecele dragostei maicii tale!
Bucură-te, frumuseţe a Botezului ortodox!
Bucură-te, iubit şi ales de Bunul Dumnezeu!
Bucură-te, ţar al Ortodoxiei şi luptător împotriva papolingăilor!
Bucură-te, vestitor al Ortodoxiei prin paloşul dreptăţii!
Bucură-te, stârpitorul eresurilor din pământul Serbiei!
Bucură-te, frica laşilor numiţi papistaşi!
Bucură-te, spaima bogumililor!
Bucură-te, duşmanul monofiziţilor!
Bucură-te, tatăl ortodocşilor!
Bucură-te, extaz întru Hristos!
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Simion şi Sava, slava Serbiei!

Condac 2

Odată botezat, ai luat sabia în mână, Sfinte Simion şi, cu paloşul Ortodoxiei, ai  adus la Ortodoxie toate ţinuturile dintre Marea Adriatică şi Nistru şi toate neamurile S-au plecat Cuvântului Hristos, astfel încât împreună cu tine Îi cântau Domnului: Aliluia!

Icos 2

Toţi falşii episcopi, ai falsului papă, de la Râmul cel antihristic, au fugit de slava ta, că nu sufereau strălucirea feţei tale când mărturiseai Cuvântul Hristos şi toţi necredincioşii tremurau de spaima nelegiuirii lor, că te ştiau mare luptător şi cel ce ai fost numărat încă înainte de naşterea ta între Apostoli, drept pentru care îţi cântăm:
Bucură-te, prigonitorul necredincioşilor!
Bucură-te, apărătorul ortodocşilor!
Bucură-te, duşmanul papalităţii!
Bucură-te, dragostea pravoslaviei!
Bucură-te, vitejie însemnată cu semnul Sfintei Cruci!
Bucură-te, anticatolicism întrupat!
Bucură-te, că pe bogumili din codrii fărădelegii lor îi scoteai şi îi tăiai pentru hulele lor!
Bucură-te, slujitor al lui Hristos prin dragoste!
Bucură-te, că ai urât ceea ce a urât şi El!
Bucură-te, curăţitor de eresuri al patriei tale!
Bucură-te, surpător al vicleniilor papei!
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Simion şi Sava, slava Serbiei!

Condac 3

La nunta ta s-au minunat popoarele, văzând strălucirea celor ce erau înainte număraţi cu ciobanii, căci în haina cea sfântă a pravoslaviei străluceau şi Raska era fericită văzând că un nou Sfânt Constantin s-a născut, încât toată Serbia cânta lui Hristos: Aliluia!

Icos 3

La nunta ta, ochii îţi sclipeau de dragostea pentru Hristos, iar soţia ta părăsind eresul, văzând slava lui Hristos în ochii tăi, s-a botezat înainte de nuntă şi, atunci, toată Serbia te-a slăvit, că pe fiica dogelui Veneţiei ai botezat, prin dragoste, drept pentru care îţi cântăm:
Bucură-te, slavă a iubirii mărturisitoare!
Bucură-te, spaimă a curviei rău-cuvântătoare!
Bucură-te, Alăută a Duhului Sfânt!
Bucură-te, că Botezul şi Nunta la tine au fost apropiate!
Bucură-te, că Staro-Raşka s-a bucurat cum de mult nu se mai bucurase!
Bucură-te, Constantin nou ivit pe plaiurile străvechi!
Bucură-te, că tatăl şi mama ta s-au botezat şi ei văzând slava lui Hristos!
Bucură-te, că tot poporul atunci s-a umplut de har şi a primit Ortodoxia jurând să nu o părăsească niciodată!
Bucură-te, ţar încoronat de preoţii ciobanilor!
Bucură-te, cel încoronat în Biserica unde te-ai botezat!
Bucură-te, radiere a Botezului!
Bucură-te, surpătorul înşelăciunii!
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Simion şi Sava, slava Serbiei!

Condac 4

Mult ţi-ai iubit soţia ta şi aceasta ţi-a născut trei fii, Vukan, Ştefan şi Raţko, iar puţine mame ca Ana au avut slava de a avea aşa fii, că mari au fost toţi, pentru că erau din sângele tău şi pe Hristos l-au iubit de mici, astfel că aceştia, din pântecele maicii lor, Îi cântau lui Hristos: Aliluia!

Icos 4

Raţko creştea şi frumos se făcea, mare la oşti era şi un sfert din ţară guverna, iar fecioarele, de soţ, îl râvneau, însă el iubea rugăciunea inimii şi inima lui râvnea o slavă mai mare, drept pentru care îi cântăm:
Bucură-te, Rugăciune a Inimii!
Bucură-te, Cruce a răbdării în iubire!
Bucură-te, Atlas pe care ai ţinut Cerul Serbiei!
Bucură-te, că ai urât slava cea pieritoare şi ai iubit-o pe cea nepieritoare!
Bucură-te, frumuseţe ce o vroiai doar pentru Hristos!
Bucură-te, stârpitorul cu arma a eresurilor albaneze!
Bucură-te, prietenul ciobanilor dintru care ai ieşit!
Bucură-te, că stâna lor şi nu palatul îl iubeai!
Bucură-te, că brânza îţi era cel mai bun ospăţ şi păşunea Împărăţiei!
Bucură-te, că acolo Rugăciunea năvălea în tine!
Bucură-te, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Simion şi Sava, slava Serbiei!

Condac 5

Tatăl tău, pe cea mai frumoasă prinţesă îţi găsise, evlavioasă, sfântă şi frumoasă, dar, doi călugări Sfinţi ruşi, de la Mănăstirea Sfântului Pantelimon, te-au făcut să vezi că există bucurie mai mare decât aceea pregătită de tatăl tău şi, atunci, în ascuns, ai lăsat toate şi i-ai urmat, ajungând pe stâncile Sfântului Munte Athos de unde Îi cântai lui Hristos: Aliluia!

Icos 5

Oştile tatălui tău alergau după tine, dar călugării bătrâni s-au dovedit mai rapizi decât toate carele sale şi prea târziu au ajuns, căci Rastko a murit pentru lume şi Sava pentru Veşnica Împărăţie s-a arătat înaintea lor, aşa că nimeni nu mai poate avea slava ta, Sava, drept pentru care îţi cântăm:
Bucură-te, atlet al dorinţei călugăreşti!
Bucură-te, puternic al rezistenţei la ispite!
Bucură-te, slavoslovire neîncetată, prin feciorie, a lui Hristos!
Bucură-te, ruşinarea celor ce cred că prin forţă pot ţine oamenii în lume!
Bucură-te, asceză neîntreruptă!
Bucură-te, râvna, pentru ca şi părinţii tăi să se mântuiască!
Bucură-te, singurul dintre fii care ţi-ai îndemnat tatăl şi mama să părăsească lumea!
Bucură-te, că ai scris epistole ca un nou Pavel în care slăveai Rugăciunea Inimii!
Bucură-te, că tatăl tău şi mama ta, când le citeau plângeau, dar mândria încă nu li se frângea!
Bucură-te, părinte al pustiei athonite!
Bucură-te, prieten al Sfântului Sava din Palestina care prin legământ ţi-a lăsat ţie toiagul şi Icoanele sale!
Bucură-te, că ai împodobit Serbia, ca Ierusalimul, prin viaţa ta!
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Simion şi Sava, slava Serbiei!

Condac 6

Într-o dimineaţă, tatăl tău n-a mai putut rezista şi, în lacrimi avându-şi faţa adâncită, strigă: Eu vin după Hristos şi Raţko şi, atunci, lăsând pe Vukan în loc, se călugăreşte la Studeniţa, luând numele de Simion, iar soţia sa, la Sopocani, luând numele de Anastasia, ceea ce se tâlcuieşte Înviere şi, atunci, Sava a văzut din Athos în văzduh toate acestea şi Îl slăvea pe Hristos, cântându-I: Aliluia!

Icos 6

O, tată, trebuie să îi fi spus Sava, când în pragul uşilor Mânăstirii Vatoped l-a văzut la Athos, cu adevărat Omul lui Hristos până la capăt ai fost, că mi-a fost dat să te văd în haine călugăreşti, adevărate şi veşnice haine împărăteşti, făcându-se primul din neamul tău ce ai ales Împărăţia Cerească pentru cea pământească, drept pentru care lasă-mă, tată să-ţi cânt şi îi cânta Sava:
Bucură-te, tată, ce ai desăvârşit menirea ta!
Bucură-te, cel ce ai cinstit Cerul!
Bucură-te, că te-ai întâlnit cu fiul tău în Mânăstire!
Bucură-te, că de aici, spre ceruri, amândoi veţi avea privire!
Bucură-te, că în psalmi, dragostea părintească se va uni cu cea călugărească!
Bucură-te, dor ce a spart clişeele lumeşti!
Bucură-te, împreunare a tuturor voinţelor într-una singură către Hristos!
Bucură-te, că toată familia voastră, în Mânăstire, s-a împlinit!
Bucură-te, că, familie în ceruri, acuma sunteţi!
Bucură-te, tatăl meu cel iubit!
Bucură-te, slava fiului tău!
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Simion şi Sava, slava Serbiei!

Condac 7

Şi tatăl îl îmbrăţişa pe fiul său şi, cu lacrimile, ca şi cu Mir, îl ungea şi Dumnezeu, în cer, se bucura, că puţini fii şi părinţi astfel dintre oameni au ajuns şi ei, îmbrăţişându-se, pe Domnul Îl slăveau cântându-I: Aliluia!

Icos 7

Mare bucurie a fost pe Sfântul Simion văzându-şi fiul strălucind cu chipul desăvârşit de Prezenţa lui Hristos în sine şi, astfel, atunci, cuprins de Duh Sfânt, îi grăia Simion lui Sava, spunându-i:
Bucură-te, fiul meu de astăzi şi întru Hristos!
Bucură-te, lacrimă de Mir ce, la Hristos, Mirele tău, ai venit!
Bucură-te, cea mai de seamă podoabă a trupului meu!
Bucură-te, cea mai înaltă danie a mea către Sfântul Munte!
Bucură-te că aşa danie puţini împăraţi au mai făcut!
Bucură-te, căci chipul tău mă cinsteşte pe mine şi poporul meu sârbesc!
Bucură-te, că prin tine i-am întrecut pe David, Solomon şi Constantin!
Bucură-te, că Adevărul, pe Hristos L-ai iubit!
Bucură-te, că eu am vrut să te cunun cu femeie, iar tu te-ai cununat cu Dumnezeu!
Bucură-te, că ai fost singurul dintre copiii ce părintele ţi l-ai înţelepţit!
Bucură-te, că mama ta ne slăveşte pe amândoi, la Sopocani, întru Hristos!
Bucură-te, că puţine femei au avut cinstea ca soţul şi fiul său să fie monahi la Sfântul Munte şi Împăraţi ai Serbiei în acelaşi timp şi ne cântă:
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Simion şi Sava, slava Serbiei!

Sfântul Cuvios Ierarh SAVA,Arhiepiscopul Serbiei și Sfântul național al sârbilor

Condac 8

Nu suportau sfinţiţii nevoitori ai Sfântului Munte să vă vadă în slava voastră, că străluceaţi când treceaţi pe lângă ei şi faţa, ei, cu vălul pocăinţei, trebuiau să şi-o acopere, când în faţa lor apăreaţi şi Rugăciunea lui Iisus, cea mai frumoasă broderie, a făcut în inimile voastre, căci ţesătura era de bună calitate şi firul de aur, firul relaţiei dintre tată şi fiu, drept pentru care Îi cântaţi lui Hristos, ca nimeni alţii: Aliluia!

Icos 8

Hristos Şi-a găsit odihnă în voi, căci Ostaşi, până la capăt, ai lui Hristos, v-aţi arătat şi nimeni nu v-a putut întrece în nevoinţă, pat dulce Odihnii lui Hristos, relaţia dintre tată şi fiu, aţi făcut-o, drept pentru care vă cântăm:
Bucuraţi-vă, îmbrăţişare în Hristos!
Bucuraţi-vă, unire a inimii de tată şi fiu în Rugăciunea lui Iisus!
Bucuraţi-vă, că nimeni ca voi n-a mai fost în Sfântul Munte!
Bucuraţi-vă, că Mănăstirea Hilandar aţi ctitorit!
Bucuraţi-vă, că nepieritor palat acesta vi l-aţi făcut!
Bucuraţi-vă, ctitorii adevăratei capitale a Serbiei!
Bucuraţi-vă, tată şi fiu ctitori de Mânăstire!
Bucuraţi-vă, cele mai mari danii ale sfintei voastre zidire!
Bucuraţi-vă, că unde s-a mai văzut ca înşişi împăraţii să se ofere danii de preţ ctitoriei lor!
Bucuraţi-vă, că aţi înălţat neamul sârbesc până la Picioarele lui Hristos!
Bucuraţi-vă, că la voi, fiul a fost părinte şi părintele fiu!
Bucuraţi-vă, că la voi, fiul l-a făcut pe tatăl părinte şi schimonah!
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Simion şi Sava, slava Serbiei!

Condac 9

Într-o dimineaţă, Simion vine la Sava şi îngenunchind în faţa sa, îi spune: Să spui neamului tău să aleagă Împărăţia Cerească, că eu pe aceasta am ales-o şi să aperi Ortodoxia la toate neamurile care ţi-o vor cere! şi, murind cu capul în mâinile fiului, inimile amândurora au strigat, una în Ceruri şi alta pe pământ, lui Hristos: Aliluia!

Icos 9

Mir a ieşit din coapsa tatălui său şi Sava, având mâinile pline de Mirul frumos mirositor, a început să plângă şi slăvind, aşa zicea Sfântul Sava în glas de psalmi:
Bucură-te, tatăl meu şi Sfântul neamului meu!
Bucură-te, căci care dintre copiii s-a învrednicit ca din Moaştele tatălui său să-i curgă Mir în mâini!
Bucură-te, că pe mine prin acest Mir m-ai uns arhiereu al neamului meu!
Bucură-te, că nimeni nu a mai avut şi nu va mai avea această cinste!
Bucură-te, că tu, tată, tot m-ai uns, cu Mirul cel sfânt, Împărat, chiar fiind eu călugăr şi chiar fiind tu mort!
Bucură-te, căci cât de mult ai vrut să te urmez!
Bucură-te, că Mirul tău este adevărata ungere pe care un copil o poate primi de la tatăl său!
Bucură-te, că dulceaţă şi dar i-ai dăruit fiului tău, sfinţenia ta!
Bucură-te, că Moaştele tale îmi sunt cel mai de preţ odor!
Bucură-te, trupule din care am ieşit şi eu şi Mirul Domnului Hristos!
Bucură-te, odor nepreţuit care te laşi moştenire neamului tău!
Bucură-te, că aşa tată şi strămoş a vrut Hristos să aibă toţi oameni şi, iată, că noi sârbii avem!
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Simion şi Sava, slava Serbiei!

Condac 10

Înmormântarea şi canonizarea ta, Sfinte Simioane, s-a făcut de fiul tău şi, purtând racla ta pe umerii săi, tot îl ungeai cu Mir, pe capul său, arătând cât l-ai vrut rege şi, acum, l-ai făcut ţar în ceruri şi, iată, că prin mirul tău îi cânţi lui Hristos alături de fiul tău: Aliluia!

Icos 10

Când Sfântul Sava te-a pus în mormânt, ai inundat groapa cu Mir şi, când acesta ţi-a acoperit Sfintele Moaşte, a ieşit atunci o viţă de vie cu parfumul Mirului, din mormânt, ce a cuprins Biserica şi, atunci, cu toţii s-au minunat şi v-au cântat:
Bucuraţi-vă, struguri ai neamului celui mustind de Hristos!
Bucuraţi-vă, dătători de rod tuturor celor ce vor mânca din viţa voastră!
Bucuraţi-vă, că neamul vostru sârbesc va rodi în Ceruri!
Bucuraţi-vă, că vinul făcut din acei struguri este cel mai onorat a fi transformat de Duhul Sfânt în Trupul lui Hristos!
Bucuraţi-vă, că fiii voştri, cei numeroşi, din strugurii Credinţei voastre, umplu pământul!
Bucuraţi-vă, că mirese şi miri din întreaga lume pot spune că fac parte din dinastia voastră!
Bucuraţi-vă, călugări ce aţi avut nenumăraţi copiii şi rodiţi pântecele sterp!
Bucuraţi-vă, că viţa de vie din Mir e Nou Rug Aprins şi chip al Maicii Domnului care Fecioară şi Mamă este!
Bucuraţi-vă, ca Maica Domnului a lucrat prin voi în lume, ostaşi  ai Maicii Domnului!
Bucuraţi-vă, mustire de viaţă a călugăriei!
Bucuraţi-vă, printre cei mai iubiţi ai lui Dumnezeu!
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Simion şi Sava, slava Serbiei!

Condac 11

Văzând că fratele tău, Vukan, e şovăielnic în ale Credinţei, mânat de Mirul cu care tatăl tău te-a uns arhiereu, ai mers la Niceea şi de la Împăratul grecilor ai cerut Arhiepiscopia Serbiei, pe care primindu-o, te-ai întors în Serbia şi, detronându-l pe Vukan, cu Moaştele Sfântului Simion, care, în faţa sa, pentru că acest fiu trecuse la catolicism, n-a mai izvorât Mir, l-ai uns ţar pe Ştefan, fratele tău mezin, cu Mirul ce a început din nou să izvorască din Moaştele tatălui vostru şi ai pus poporul sârb să jure că va păzi Ortodoxia şi că va alege întotdeauna Împărăţia Cerească şi, atunci, tot norodul a strigat împreună cu tine lui Hristos: Aliluia!

Icos 11

Pe toţi din neamul tău i-ai uns atunci cu Mir din Moaştele Sfântului Simion şi făcând Sfântul şi Marele Mir din Mirul izvorât din tatăl tău, ai botezat tot poporul tău în Ortodoxie şi le-ai dat slavele, pentru ca toţi să îi dea slavă lui Hristos dând slavă Sfinţilor săi şi ca să îţi cânte şi ţie astăzi:
Bucură-te, părintele nostru, Sava!
Bucură-te, slava slavelor noastre!
Bucură-te, că noi suntem poporul botezat cu Mirul Moaştelor tatălui tău!
Bucură-te, întâiul nostru arhiereu!
Bucură-te, cinstea neamului meu!
Bucură-te, că păstorii veneau la tine şi luau Botezul!
Bucură-te, că munţii au mirosit a Mirul Sfântului Simion şi stânile parfumate cu slavă erau!
Bucură-te, că L-ai cinstit pe Hristos ca puţini chiar dintre Sfinţi!
Bucură-te, părinte al Ortodoxiei noastre!
Bucură-te, steag de luptă întru Hristos!
Bucură-te, întronizatorul Sfântului Ştefan Întâiul Încoronat, fratele tău!
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Simion şi Sava, slava Serbiei!

Condac 12

Aflând că Ţarul şi ruda ta, Ioan Asan al II-lea de la Târnovo a căzut în erezie, ai mers până la el şi, numai când i-ai arătat chipul tău strălucind şi l-ai umplut de mireasma Duhului Sfânt, l-ai readus la Ortodoxie şi i-ai dat canon să elibereze Constantinopolul de sub papistaşi şi, astfel, el te-a ascultat şi pe capul latinilor, alături de soţia sa nelegiută, catolică, i-a tăiat, pedepsind erezia, ce este adulter faţă de Hristos şi, astfel, slava readucerii oraşului lui Constantin ţie Îţi revine şi, prin aceasta, tu, Sava, I-ai cântat cel mai mult lui  Hristos: Aliluia!

Icos 12

L-ai uns pe Ioan Ţar şi după ce, în timpul Sfintei Liturghii, săvârşită în calitate de Patriarh de Târnovo şi Papă Ortodox adevărat, din Noua Romă ce era Târnovo, te-ai aşezat în mormântul pregătit pentru Împărat la Târnovo, după ce mai întâi ţi-ai înviat fratele pe Sfântul Ştefan, care murise râvnind să fie călugărit de tine înainte ca tu să ajungi acolo şi, după ce l-ai Înviat, l-ai călugărit, îndeplinindu-i voinţa, ca apoi să-l trimiţi la Domnul, în odihnă, pentru a se bucura de Sfinţenie ca monah, cum a vrut, ca apoi să te duci şi la Hristos, întâlnindu-te cu el şi cu tatăl tău cel sfânt, drept pentru care Îngerii ţi-au cântat:
Bucură-te, că ai înviat din morţi un împărat ca să Îl primească Hristos ca şi călugăr!
Bucură-te, că ai întors de la erezie un ţar şi l-ai făcut Împărat al Constantinopolului!
Bucură-te, că ai intrat împreună cu el în Constantinopol şi l-ai uns cu acelaşi Mir de la tatăl tău în Sfânta Sofia Împărat Roman!
Bucură-te, că ai fost şi primul Patriarh ortodox al Constantinopolului de după cucerirea catolică şi Ioan Asan, primul Împărat Roman Ortodox de după papistaşi!
Bucură-te, căci slavă ca tine nimeni nu a mai avut!
Bucură-te, că tatăl tău ţi-a dat mirul cu care ai resfinţit Sfânta Sofia!
Bucură-te, că toate bisericile din Constantinopol le-ai resfinţit cu mirul tatălui tău!
Bucură-te, că toate popoarele vedeau puterea lui Hristos în tine!
Bucură-te, că ai fost dintre ciobani şi ai ajuns făcător de Împăraţi!
Bucură-te, păstor a trei Împărăţii!
Bucură-te, că tu l-ai uns pe Împăratul de la Niceea Împărat Ortodox Roman cu mirul Sfântului Simion!
Bucură-te, că ai adus neamul tău sârbesc la cinste mare!
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Simion şi Sava, slava Serbiei!

Condac 13 (acest Condac se zice de 3 ori) :

Ioan Asan a plâns toată viaţa după tine şi ţi-a trimis Sfintele Moaşte la Mileşevo, unde Sfântul Ştefan al III-lea, Ţarul rămas, te-a primit şi, în Mileşevo, la Mânăstire, Moaştele ţi le-a aşezat, unde mulţi ţari, domni şi voievozi ţi-au împodobit mormântul, până când vicleanul de Sinan ţi-a ars la 1595 Sfintele Moaşte la Belgrad, astfel îndeplinindu-ţi-se visul ca să fii Mucenic, chiar după moarte şi cenuşa cu Moaştele tale s-a înălţat la Ceruri şi a ajuns la Picioarele lui Hristos şi, şi acolo, în ceruri, I-a cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Bucuraţi-vă, Sfinţilor Simion şi Sava, adevăraţi ostaşi ai Serbiei!

Apoi, se zice iarăsi, Icosul 1 :

Te-ai născut, Sfinte Simion, în ţară ameninţată de pericolul papistăşiei şi, când tu ai crescut mare, ai fugit la 20 de ani în Munţii Ţării Rascilor, unde, urcându-te la oraşul slăvit numit Ras, în Biserica Sfinţilor Petru şi Pavel ai primit, împreună cu tovarăşii tăi Dragaş, Basaraba, Vojka, Kraje şi Branko, Sfântul Botez luând numele Sfântului Mucenic Ştefan, arătând slava mucenicească a viitorului Serbiei, statul robilor Sfinţi ai Ortodoxiei, drept pentru care îţi cântăm:
Bucură-te, stea răsărită din pântecele dragostei maicii tale!
Bucură-te, frumuseţe a Botezului ortodox!
Bucură-te, iubit şi ales de Bunul Dumnezeu!
Bucură-te, ţar al Ortodoxiei şi luptător împotriva papolingăilor!
Bucură-te, vestitor al Ortodoxiei prin paloşul dreptăţii!
Bucură-te, stârpitorul eresurilor din pământul Serbiei!
Bucură-te, frica laşilor numiţi papistaşi!
Bucură-te, spaima bogumililor!
Bucură-te, duşmanul monofiziţilor!
Bucură-te, tatăl ortodocşilor!
Bucură-te, extaz întru Hristos!
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Simion şi Sava, slava Serbiei!

şi Condacul 1 :

Pe cei mai mari stâlpi ai Ortodoxiei, pe focul cel viu al Serbiei care arde orice patimă, pe uriaşii întru Hristos ai Credinţei Ortodoxe, pe Sfinţii Simion şi Sava, astăzi să-i cinstim cântându-le: Bucuraţi-vă, Sfinţilor Simion şi Sava, slava Serbiei!

Se zice apoi, această Rugăciune către Sfinţii Simion şi Sava :

Sfinţilor Simion şi Sava, ca voi slavă şi cinste nimeni dintre Sfinţi n-a mai avut şi, de aceea, vă rugăm: Ajutaţi-ne în mântuirea noastră, ca să-i putem cânta lui Hristos: Aliluia!

Şi apoi se face Otpustul :

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile PreaCuratei Maicii Tale, ale Sfântului Cuvios Simeon, Izvorâtorul de Mir şi ale fiului său, Sfântul Cuvios Sava şi ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin !

Sfântul Cuvios Ierarh SAVA,Arhiepiscopul Serbiei și Sfântul național al sârbilor, împreună cu tatăl său, Sfântul Cuvios Simeon, Regele Serbiei

Surse bibliografice :

  1. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/769/p1arv6etmk1hgt1fuh19bm1sutggd5.png ;
  2. https://doxologia.ro/tropar/condacul-sfintilor-simeon-sava-nemanja ;
  3. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/769/p1arv6l3uebema91rva12r13733.png ;
  4. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/769/p1arv6etml868sa6il2m1010vh7.png ;
  5. https://www.resurse-ortodoxe.ro/text/acatistul-sfantului-cuvios-simeon-izvoratorul-de-mir-si-al-fiului-sau-sfantul-cuvios-sava ;
  6. http://www.christopherklitou.com/14_jan_sabbas_archbishop_of_serbia_founder_of_chilandari_13_feb_symeon2.jpg ;
  7. http://acvila30.ro/13-februarie-sfantul-simeon-izvoratorul-de-mir-viata-acatistul-cuvinte-de-folos_1/;
  8. https://sfantulmunteathos.wordpress.com/2012/01/31/acatistul-sfintilor-simion-si-sava/

Alătură-te conversației

3 comentarii

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: