ACATISTUL SFÂNTULUI CUVIOS PAVEL TEBEUL

Sfântul Cuvios Pavel Tebeul

(15 Ianuarie)

Rugăciunile începătoare

De este preot, începe aşa :

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Amin!

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi ! Doamne, curăţeşte păcatele noastre ! Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre ! Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău !

Doamne miluieşte ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Tatǎl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău ! Vie Împărăţia Ta ! Facă-se Voia Ta ! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri ! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean ! Amin !

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca un Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi !

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit ; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău ; toţi lucrul Mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc!

Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute. Şi într-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii ; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin Prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Doamne miluieşte ! (de 12 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru ! (o închinăciune)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru Credincioşia Ta, auzi-mă, întru Dreptatea Ta! Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta! Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare ; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult ; cugetat-am la toate Lucrurile Tale, la faptele Mâinilor Tale m-am gândit. 

Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab’ auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu! Nu-Ţi întoarce Faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor care se coboară în mormânt! Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea! Arată-mi Calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu! 

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne! Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu! Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă! Întru Dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu! Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău! 

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru Numele Domnului ! (de 3 ori)

Apoi, se zice Troparul Sfântului Cuvios Pavel Tebeul (Glasul 1) :

Locuitor pustiului, Înger în trup şi de Minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, Părintele nostru Pavel. Cu postul, cu privegherea şi prin rugăciune primind daruri cereşti, tămăduieşti pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la tine cu Credinţă. Slavă Celui Ce ţi-a dat ţie putere! Slavă Celui Ce te-a încununat pe tine! Slavă Celui Ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Apoi, se zice Condacul Sfântului Cuvios Pavel Tebeul (Glasul al 8-lea) :

Ca pe o lumină neapusă a soarelui celui înțelegător, adunându-ne astăzi, cu cântări te lăudăm, că ai luminat pe toți cei ce erau întru întunericul necunoștinței, suindu-i către Dumnezeiasca înălțime, podoaba Tiveilor și părinților și pustnicilor tare temelie, PreaCuvioase Pavele.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi ? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi ?

Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea Îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea! Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte ; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie Unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât Drept eşti Tu întru Cuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată Adevărul ai iubit ; cele nearătate şi cele ascunse ale Înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi ; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie ; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce Faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le! Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele! Nu mă lepăda pe mine de la Faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine! Dă-mi mie bucuria Mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte! Învăţa-voi pe cei fără de lege Căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele ! Bucura-se-va limba mea de Dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat ; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu : duhul umilit ; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună Voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului! Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot ; atunci vor pune pe Altarul Tău viţei.

Sfântul Cuvios Pavel Tebeul

CONDACUL 1

Cu ce cununi de laude vom împodobi prăznuirea cea minunată a celui care a fost cel dintâi locuitor al pustiei celei mai dinlăuntru, stâlpul cel de foc al rugăciunii care a luminat întunericul pustiei și aprinde și în pustia inimii noastre făclia rugăciunii sale, ca să cântăm: Bucură-te, Sfinte Părinte Pavel, podoaba pustiei !

ICOSUL 1

Fiind robit de lăcomia cea de averi, cumnatul tău cugeta cum să te dea în mâinile prigonitorului Deciu și să ia partea de moștenire cuvenită ție, dar tu, Sfinte Pavel, ai încredințat toată nădejdea ta Celui Bogat în milostivire, așteptând de la El izbăvirea; de aceea, noi te lăudăm cu glasuri de cântări ca acestea :

Bucură-te, că nu te-ai biruit de iubirea de averi pământești;

Bucură-te, că în Mâinile Domnului ai dat toată viața ta;

Bucură-te, că așteptai izbăvire de la Părintele îndurărilor;

Bucură-te, căci în rugăciuni fierbinți adesea petreceai;

Bucură-te, că inima ta aștepta cu dor Chemarea Domnului;

Bucură-te, că ai voit a te lepăda de deșertăciunile lumii;

Bucură-te, că te minunai de răbdarea cea mare a Mucenicilor;

Bucură-te, ostaș al lui Hristos îngrădit cu sabia rugăciunii;

Bucură-te, crin neveștejit ascuns pe muntele înalt al pustiei;

Bucură-te, sălaș al smereniei luminat de Raza Duhului;

Bucură-te, că ai ales de bună voie sărăcia Celui Care a sărăcit pentru noi;

Bucură-te, că ai viețuit ca un Înger în trup, hrănindu-te cu mana rugăciunii;

Bucură-te, Sfinte Părinte Pavel, podoaba pustiei !

CONDACUL 2

Cunoscând că lumea este plină de deșertăciuni și de curse care ne împiedică a urma Calea dreaptă a mântuirii, ai lăsat averea ta în mâna celui care te prigonea pentru aceasta și ai alergat la limanul pustiei, cântând Celui Care te-a luminat: Aliluia !

ICOSUL 2

O peșteră te-a primit pe tine cu bucurie, iar prin lumina rugăciunii o ai arătat pe aceasta palat în Care S-a odihnit Cel Care S-a arătat lumii prunc în peșteră, ca noi să te mărim cu laude ca acestea:

Bucură-te, că ai iubit mai mult sărăcia peșterii;

Bucură-te, că te-ai rugat pentru prigonitorul tău;

Bucură-te, că necazul l-ai arătat pricină de desăvârșire;

Bucură-te, că un corb te hrănea pe tine cu pâine;

Bucură-te, că te adăpai din izvorul rugăciunii curate;

Bucură-te, că prin smerenie ai biruit pe vrăjmașul cel trufaș;

Bucură-te, pildă neîncetată de nevoință în rugăciune;

Bucură-te, că pustia ți-ai făcut-o prietenă nedespărțită;

Bucură-te, că în cele mai dinlăuntru ale pustiei te-ai odihnit;

Bucură-te, că sălbăticia fiarelor o ai îmblânzit cu rugăciunea;

Bucură-te, că pustia inimii o ai arătat bogat roditoare în virtuți;

Bucură-te,; că erai luminat de Raza cea nevăzută a Duhului;

Bucură-te, Sfinte Părinte Pavel, podoaba pustiei !

CONDACUL 3

În sălbăticia pustiei adăpostindu-te, ai supus toată sălbăticia patimilor și te-ai făcut vas ales al Înțelepciunii lui Hristos, revărsând cântări de: Aliluia !

ICOSUL 3

Cu liniștea pustiei te-ai unit și în liniștea sufletului tău, Părinte Pavel, se auzea doar izvorul rugăciunii tale neîncetate, din care adapă și pe cei care îți aduc picături de laude ca acestea:

Bucură-te, carte nescrisă a tainelor rugăciunii;

Bucură-te, cel dintâi luceafăr iubitor al pustiei;

Bucură-te, că prin tăcere ai aflat desăvârșit pe Cuvântul;

Bucură-te, că ai luminat cămara inimii tale cu razele rugăciunii neîncetate;

Bucură-te, vas al alegerii întru care S-a odihnit Hristos;

Bucură-te, că te-ai împrietenit cu tăcerea pustiei;

Bucură-te, că ai ascultat Glasul adâncurilor Duhului;

Bucură-te, că ai fugit de fața oamenilor ca să vezi Fața lui Dumnezeu;

Bucură-te, că în oglinda rugăciunii ai văzut Biruința lui Hristos;

Bucură-te, că taberele demonilor le-ai alungat cu focul rugăciunii;

Bucură-te, că tainele Taborului ți s-au descoperit pe muntele inimii;

Bucură-te, că pe treptele sărăciei ai dobândit comoara rugăciunii;

Bucură-te, Sfinte Părinte Pavel, podoaba pustiei !

CONDACUL 4

Și fiarele și păsările cerului slujeau ție, Sfinte Pavel, după Porunca lui Dumnezeu, căci ai păzit desăvârșit Porunca Lui, lăsând toate cele din lume pentru Împăratul ceresc, Căruia toate Puterile cerești Îi cântă : Aliluia !

ICOSUL 4

Domnul a descoperit robului Său, Cuviosului Antonie, după multă stăruință în rugăciune, că mai are un rob al Său mai încercat în nevoința pustnicească și marele Antonie a alergat ca un cerb însetat spre peștera ta, povățuit fiind de Mâna nevăzută a Stăpânului și strigând ție:

Bucură-te, că pe toți ai întrecut cu nevoința pustnicească;

Bucură-te, munte ascuns de ochii omenești în munte înalt;

Bucură-te, că te-ai depărtat cu totul de orice vedere omenească;

Bucură-te, că nici un om nu a tulburat nevoințele tale nevăzute;

Bucură-te, că în sânurile pustiei ai aflat mângâiere duhovnicească;

Bucură-te, că toate cele lumești ai părăsit și ai câștigat bogăția cea cerească;

Bucură-te, că ai disprețuit desfătările vieții pământești;

Bucură-te, că ai biruit pe balaurul mândriei;

Bucură-te, că ai alungat cu fulgerul rugăciunii pe vrăjmașul nevăzut;

Bucură-te, că asemenea Îngerilor te-ai făcut cu strălucirea virtuților;

Bucură-te, stâlp de foc ascuns de vederea omenească;

Bucură-te, cununa iubitorilor pustiei;

Bucură-te, Sfinte Părinte Pavel, podoaba pustiei !

CONDACUL 5

Cu puțin înainte de fericita ta adormire, Sfinte Pavel, a venit la tine, povățuit de Domnul, marele Antonie, care foarte s-a bucurat de aflarea ta, mulțumind Domnului în cântări de: Aliluia!

ICOSUL 5

Fugind de primejdia slavei deșarte, te-ai păzit a vorbi cu oamenii și mult a stăruit Cuviosul Antonie, ca să-i deschizi ușa și să-l primești în peștera ta cea smerită; dar biruindu-te de dragostea cea de frați, i-ai deschis acestuia și ușa peșterii și ușa cămării inimii tale, el lăudându-te așa:

Bucură-te, stâlpul cel neclintit al pustiei;

Bucură-te, adânc nemăsurat de smerenie;

Bucură-te, gonitorul slavei deșarte;

Bucură-te, cămară sfințită a virtuților;

Bucură-te, oglindă sfințită a pustnicilor;

Bucură-te, biruitorule asupra patimilor firii;

Bucură-te, liniștea celor tulburați de ispite;

Bucură-te, mare rugător pentru pacea lumii;

Bucură-te, mângâierea cea tainică a pustiei;

Bucură-te, blândețe mai presus de închipuire;

Bucură-te, părtașule al Tainelor cerești;

Bucură-te, cunună a iubitorilor de rugăciune;

Bucură-te, Sfinte Părinte Pavel, podoaba pustiei !

CONDACUL 6

Deschis-ai ușa marelui Antonie și cu lacrimi l-ai sărutat ca pe un frate în Hristos, păzind în cămara inimii neîncetata cântare de : Aliluia !

ICOSUL 6

Numele Sfântului Antonie și nevoința lui ți s-au descoperit de la Duhul Sfânt, Care te-a înțelepțit a și-l lăuda pe acesta, căci cu adevărat mult s-a ostenit spre slava lui Dumnezeu; însă noi, întru nepricepere, îți cântăm ție așa :

Bucură-te, locuitor înțelept al pustiei;

Bucură-te, carte nescrisă a luptelor duhovnicești;

Bucură-te, hotar nestrămutat al Credinței;

Bucură-te, casă împodobită cu Darurile Duhului;

Bucură-te, dulce mângâiere a celor cuprinși de întristare;

Bucură-te, floare prea rară a pustiei;

Bucură-te, liniștea celor învățuiți de pustie;

Bucură-te, scut împotriva atacurilor celui rău;

Bucură-te, că soare luminător al întregii lumi pe Sfântul Antonie ai numit;

Bucură-te, că, pe el, Gură a lui Dumnezeu l-ai numit;

Bucură-te, că te-ai bucurat de nevoințele marelui Părinte;

Bucură-te, Sfinte Părinte Pavel, podoaba pustiei !

CONDACUL 7

Socotindu-te încărcat de bătrânețe, dar și de păcate, te-ai smerit înaintea Părintelui Antonie, însă înaintea Domnului erai ca un Înger în trup, lăudându-L neîncetat în cântări de: Aliluia !

ICOSUL 7

Întrebat-ai Părinte Pavel, despre starea neamului omenesc, voind a cunoaște dacă mai sunt prigoniri asupra creștinilor și mult te-ai bucurat cu duhul de pacea Bisericii; bine știind că pentru ale tale rugăciuni Domnul păzea lumea de cumplitele prigoane, te lăudăm pe tine așa:

Bucură-te, făclie nestinsă a rugăciunii pentru lume;

Bucură-te, că te-ai împrietenit cu singurătatea pustiei;

Bucură-te, că te-ai cufundat în adâncurile neajunse;

Bucură-te, că te-ai făcut sălaș al Păcii lui Hristos;

Bucură-te, că ai biruit toate cugetele omenești;

Bucură-te, că te-ai depărtat cu totul de lume;

Bucură-te, că nu ai încetat a te ruga pentru pacea creștinilor;

Bucură-te, că ai slujit lui Hristos cu toată inima;

Bucură-te, că ai alungat din pustia inimii fiarele patimilor;

Bucură-te, scară prin care ajungem la cer;

Bucură-te, cărare a sfințeniei adevărate;

Bucură-te, izvor nesecat de rugăciune;

Bucură-te, că te-ai bucurat de pacea Bisericii;

Bucură-te, Sfinte Părinte Pavel, podoaba pustiei !

CONDACUL 8

Pustia ca o maică a întins brațele să te primească pe tine, Sfinte Părinte Pavel, care cu dorul rugăciunii mângâindu-te, cântai : Aliluia !

ICOSUL 8

Un corb trimis de Dumnezeu a adus vouă o pâine, ca să mâncați și să vă veseliți, lăudând pe Cel Care dă hrană la tot trupul și care ne hrănește și pe noi cu fărâmituri de cântări ca acestea:

Bucură-te, că v-ați ospătat duhovnicește;

Bucură-te, că și de hrana trupească Domnul S-a îngrijit;

Bucură-te, că te-ai hrănit cu pâinea Cuvântului;

Bucură-te, că te-ai lămurit în cuptorul ispitelor;

Bucură-te, că ați mulțumit Domnului pentru hrană;

Bucură-te, că ți-ai întărit inima cu pâine;

Bucură-te, că ai biruit taberele demonilor;

Bucură-te, surpătorul ispitelor de multe feluri;

Bucură-te, oglinda viețuirii sihăstrești;

Bucură-te, Icoană a smereniei curate;

Bucură-te, rugătorule pentru sufletele noastre;

Bucură-te, vasul cel ales al pustiei;

Bucură-te, Sfinte Părinte Pavel, podoaba pustiei !

CONDACUL 9

Din multa smerenie, pe marele Antonie, îl îndemnai, Sfinte Pavel, a binecuvânta și a frânge pâinea, iar inima ta se hrănea din destul din pâinea iubirii duhovnicești, cu care hrănește și pe cei care cântă Domnului : Aliluia !

ICOSUL 9

Pâinea singură s-a frânt prin mijloc și v-ați hrănit cu aceasta, dând slavă și mulțumire Celui Care Trupul Său ne-a dat spre hrană, ca să ne depărtăm noi de hrana cu paiele păcatelor și să te lăudăm pe tine așa:

Bucură-te, că te-ai bucurat de pâinea Cuvântului Dumnezeiesc;

Bucură-te, că ai fost povățuit de Mâna Domnului la cele cerești;

Bucură-te, că taina viețuirii tale o ai descoperit marelui Antonie;

Bucură-te, odihna monahilor iubitori de pustie;

Bucură-te, acoperământul celor goi de nădejde;

Bucură-te, întărirea celor gârboviți de neputințe;

Bucură-te, crinul cel înțelegător al pustiei;

Bucură-te, că ne hrănești cu îndurările Milei Domnului;

Bucură-te, că ne solești vreme de pocăință;

Bucură-te, odihna sufletelor tulburate de păcat;

Bucură-te, înțelepțirea cea tainică a rugătorilor;

Bucură-te, munte duhovnicesc al Credinței;

Bucură-te, Sfinte Părinte Pavel, podoaba pustiei !

CONDACUL 10

Apă curată și dulce ați băut din izvorul cel binecuvântat, cu mintea cugetând la Izvorul vieții noastre, cu picăturile milostivirii Căruia adapă, Sfinte Pavel și pe cei care sunt însetați a-I aduce Lui laude ca acestea: Aliluia !

ICOSUL 10

Vestea apropierii adormirii tale cu trupul o ai descoperit Sfântului Antonie, care foarte se tânguia de pierderea unui stâlp al rugăciunii pentru lume, iar noi, mergerea ta în Împărăția Sfinților lăudând, îți cântăm așa : 

Bucură-te, că te bucurai de mergerea la Domnul Hristos;

Bucură-te, că ai potolit întristarea marelui Antonie;

Bucură-te, că sufletul ți-ai pregătit pentru cele cerești;

Bucură-te, fântână a rugăciunii curate;

Bucură-te, liman de scăpare al celor tulburați;

Bucură-te, pildă de viețuire în turnul nevoințelor;

Bucură-te, ușă prin care ajungem la cer;

Bucură-te, căci cu aripile rugăciunii ai zburat la Hristos;

Bucură-te, că bucurie ai făcut cetelor îngerești;

Bucură-te, că țarina inimii tale a rodit însutit;

Bucură-te, făclie nestinsă a rugăciunii pentru lume;

Bucură-te, odihna sufletelor celor smerite;

Bucură-te, Sfinte Părinte Pavel, podoaba pustiei !

CONDACUL 11

Mai înainte de adomirea ta, Părinte Pavel, ai spus marelui Antonie  că se cuvine a le căuta mai întâi pe ale aproapelui și a fi de folos fraților care au nevoie de el, ca toți să cânte într-un glas Domnului: Aliluia !

ICOSUL 11

Trimis-ai la Mânăstire pe Sfântul Antonie, ca să îți aducă mantia episcopului Atanasie, ca fără tulburare sufletul tău să se ducă la Domnul; trimite nouă Sfinte Pavel, mantia rugăciunii tale, ca să fim păziți de săgețile celui rău și să îți cântăm așa:

Bucură-te, mantie prea dorită a pustnicilor;

Bucură-te, că ai purtat haină împletită cu frunze de finic;

Bucură-te, mantie a rugăciunii țesute din gânduri smerite;

Bucură-te, căci ai defăimat cu totul cele pământești;

Bucură-te, că te-ai întrarmat cu dragostea cea Dumnezeiască;

Bucură-te, că nu ai slujit patimilor trupului;

Bucură-te, că te-ai îngrijit de haina sufletului;

Bucură-te, că ai împodobit-o cu razele rugăciunii;

Bucură-te, că te înduri de cei disprețuiți;

Bucură-te, că te milostivești de cei căzuți;

Bucură-te, Înger în trup slujind rugăciunii;

Bucură-te, căci ai plecat cu bucurie la cer;

Bucură-te, Sfinte Părinte Pavel, podoaba pustiei !

CONDACUL 12

Cu frunze de finic ai îmbrăcat trupul tău, Părinte, iar pe noi, cei care suntem smochini fără de roade, cu suflete acoperite doar de frunzele păcatelor, ne înțelepțește a lucra cele spre mântuire, strigând Domnului : Aliluia !

ICOSUL 12

Văzut-a Sfântul Antonie după adomirea ta, Părinte Pavel, sufletul tău înconjurat de cete îngerești și de soboare de Prooroci și Apostoli, care te cinsteau pe tine cu cântări ca acestea:

Bucură-te, moștenitorule al Darurilor Luminii;

Bucură-te, că Îngerii au venit cu veselie să te ia;

Bucură-te, că de tine s-au bucurat soboarele Proorocilor;

Bucură-te, că ceata Apostolilor te-a primit întru Odihna Treimii;

Bucură-te, că de petrecerea ta s-au minunat cetele Mucenicilor;

Bucură-te, că 2 lei au săpat ție groapă spre înmormântare;

Bucură-te, că ai răsărit în cer în lumina Sfinților;

Bucură-te, turn sfințit al rugăciunii curate;

Bucură-te, iubitorule al vieții neprihănite;

Bucură-te, rugătorule neîncetat pentru pacea lumii;

Bucură-te, canonul cel prea dorit al pustnicilor;

Bucură-te, odihna celor iubitori de pustie;

Bucură-te, Sfinte Părinte Pavel, podoaba pustiei !

CONDACUL 13 (acest Condac se zice de 3 ori) :

O, Sfinte Părinte Pavel, podoaba pustiei, cel care ai părăsit toate cele din lume, ca să câștigi Împărăția cea de sus, mijlocește-ne nouă de la Mântuitorul Hristos, iertarea păcatelor, smerenie, pace și mare milă, ca să se umple și pustia inimilor noastre de cântările îngerești de : Aliluia !

Apoi, se zice iarăsi ICOSUL 1 :

Fiind robit de lăcomia cea de averi, cumnatul tău cugeta cum să te dea în mâinile prigonitorului Deciu și să ia partea de moștenire cuvenită ție, dar tu, Sfinte Pavel, ai încredințat toată nădejdea ta Celui Bogat în milostivire, așteptând de la El izbăvirea; de aceea, noi te lăudăm cu glasuri de cântări ca acestea :

Bucură-te, că nu te-ai biruit de iubirea de averi pământești;

Bucură-te, că în Mâinile Domnului ai dat toată viața ta;

Bucură-te, că așteptai izbăvire de la Părintele îndurărilor;

Bucură-te, căci în rugăciuni fierbinți adesea petreceai;

Bucură-te, că inima ta aștepta cu dor Chemarea Domnului;

Bucură-te, că ai voit a te lepăda de deșertăciunile lumii;

Bucură-te, că te minunai de răbdarea cea mare a Mucenicilor;

Bucură-te, ostaș al lui Hristos îngrădit cu sabia rugăciunii;

Bucură-te, crin neveștejit ascuns pe muntele înalt al pustiei;

Bucură-te, sălaș al smereniei luminat de Raza Duhului;

Bucură-te, că ai ales de bună voie sărăcia Celui Care a sărăcit pentru noi;

Bucură-te, că ai viețuit ca un Înger în trup, hrănindu-te cu mana rugăciunii;

Bucură-te, Sfinte Părinte Pavel, podoaba pustiei !

şi CONDACUL 1 :

Cu ce cununi de laude vom împodobi prăznuirea cea minunată a celui care a fost cel dintâi locuitor al pustiei celei mai dinlăuntru, stâlpul cel de foc al rugăciunii care a luminat întunericul pustiei și aprinde și în pustia inimii noastre făclia rugăciunii sale, ca să cântăm: Bucură-te, Sfinte Părinte Pavel, podoaba pustiei !

şi această RUGĂCIUNE :

O, Sfinte Părinte Pavel, cel ce te-ai arătat stăpân al pustiei pe care o ai mângâiat cu neîncetatele tale rugăciuni, caută cu milostivire și peste noi, cei cu inimi pustiite de viforul păcatului și solește nouă de la Hristos Domnul pace și mare milă! Semințele rugăciunii tale să aducă și în inimile noastre, cu Ploaia Duhului Sfânt, rod bogat spre a potoli foamea cea duhovnicească a sufletului!

Taberele demonilor ai biruit cu săgețile smeritei cugetări și ai stins săgețile de foc ale vrăjmașilor cu ploaia virtuților tale, cu care stinge și focul patimilor sufletelui nostru! Furtuna necazurilor noastre o oprește cu razele rugăciunii tale, ca să vedem și noi strălucind pe cerul inimii noastre pe Soarele dreptății!

Toată slava cea deșartă a bogăției lumești o ai părăsit, alergând spre limanul pustiei, care ți-a dăruit bogăția Darurilor Duhului Sfânt. Luminează-ne și pe noi cu raza Înțelepciunii Cuvântului și dezleagă-ne legăturile iubirii de cele lumești, legându-ne cu dragostea Mântuitorului Hristos! Cu roua rugăciunii tale șterge zapisul greșelilor mele celor multe și dă-mi și mie a lucra cu gânduri de pocăință pustia inimii mele, ca să culeg spicele vituților și din acestea să gătesc pâinea mântuirii, cea pentru hrana sufletului meu flămând de dreptatea lui Dumnezeu! Sfinte Părinte Pavel, cere Domnului să potolească viforul cel greu al eresurilor și să înalțe stindardul Dreptei Credințe, întru care păzește-ne și pe noi, cei care lăudăm neîncetat pe Treimea Cea de o ființă în vecii vecilor! Amin!

Şi apoi se face Otpustul :

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile PreaCuratei Maicii Tale, ale Sfântului Cuvios Pavel, Tebeul şi ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin !

Sfântul Cuvios Pavel Tebeul

Surse bibliografice :

  1. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/3007/p1b7d583kfm8q143m1gf8grv1jgb5.jpg ;
  2. https://sfantulnicolaevelimirovici.files.wordpress.com/2012/01/sf-pavel-tebeul.jpg ;
  3. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/3007/p1b7d583kf2tn1ne4vif9elndj4.jpg ;
  4. http://poeziicrestin-ortodoxe.blogspot.ro/2014/01/normal-0-false-false-false-en-us-x-none_15.html

Alătură-te conversației

3 comentarii

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: