Proiectează un site ca acesta, cu WordPress.com
Începe

ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH MARCU MĂRTURISITORUL, MITROPOLITUL EFESULUI

Lucrare a monahului Andrei Kapsocalivitul

Sfântul Ierarh Marcu Mărturisitorul, Mitropolitul Efesului

(19 Ianuarie)

Rugăciunile începătoare

De este preot, începe aşa :

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Amin!

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi ! Doamne, curăţeşte păcatele noastre ! Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre ! Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău !

Doamne miluieşte ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Tatǎl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău ! Vie Împărăţia Ta ! Facă-se Voia Ta ! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri ! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean ! Amin !

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca un Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi !

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit ; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău ; toţi lucrul Mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc!

Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute. Şi într-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii ; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin Prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Doamne miluieşte ! (de 12 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru ! (o închinăciune)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru Credincioşia Ta, auzi-mă, întru Dreptatea Ta! Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta! Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare ; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult ; cugetat-am la toate Lucrurile Tale, la faptele Mâinilor Tale m-am gândit. 

Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab’ auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu! Nu-Ţi întoarce Faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor care se coboară în mormânt! Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea! Arată-mi Calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu! 

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne! Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu! Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă! Întru Dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu! Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău! 

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru Numele Domnului ! (de 3 ori)

Apoi, se zice Troparul Sfântului Ierarh Marcu Mărturisitorul, Mitropolitul Efesului (Glasul 1) :

Pentru mărturisirea Dumnezeieștii Credințe, Mare lucrător te-a aflat pe tine Biserica, Sfințite Marcu prealăudate, căci prin păzirea slovelor Dumnezeieștilor părinți ai zdrobit eresurile întunecatului Apus. Pentru aceasta, pe Hristos Dumnezeu roagă-L să dăruiască râvnă celor ce-ți urmează cinstita viețuire!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Apoi, se zice Condacul Sfântului Ierarh Marcu Mărturisitorul, Mitropolitul Efesului (Glasul al 3-lea) :

Precum unul înveşmântat cu o pavază de nebiruit, ai răsturnat mândria răzvrătirii Apusene ; ajuns-ai unealtă a Mângâietorului, răspândind lumina ca un Apărător al Ortodoxiei. Astfel, strigăm ţie : Bucură-te, Marcu, mărirea ortodocşilor !

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi ? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi ?

Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea Îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea! Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte ; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie Unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât Drept eşti Tu întru Cuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată Adevărul ai iubit ; cele nearătate şi cele ascunse ale Înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi ; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie ; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce Faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le! Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele! Nu mă lepăda pe mine de la Faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine! Dă-mi mie bucuria Mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte! Învăţa-voi pe cei fără de lege Căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele ! Bucura-se-va limba mea de Dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat ; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu : duhul umilit ; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună Voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului! Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot ; atunci vor pune pe Altarul Tău viţei.

Sfântul Ierarh Marcu Mărturisitorul, Mitropolitul Efesului

Condacul 1

Pe alesul și marele mărturisitor veniți, iubitorilor de mucenici, să-l lăudăm, pe Marcu cel următor scaunului apostolesc, pe cel întocmai cu apostolii și de un obicei cu Ioan Evanghelistul, să-l cinstim cu laude zicând: Bucură-te, Sfinte Marcu, Mare Mărturisitor și Apărător al Ortodoxiei!

Icosul 1

Următor îngerilor te-ai arătat, de Dumnezeu purtătorule Marcu, și ales fiind din pântecele maicii tale, cu adevărat ca un luceafăr între stele te-ai arătat, pentru care te lăudăm:
Bucură-te, cel scris în cartea vieții cea din ceruri;
Bucură-te, luceafăr între sfinți luminător;
Bucură-te, că îngerilor cu viețuirea ai urmat;
Bucură-te, cel ce arhanghelilor cu mărturisirea te-ai asemănat;
Bucură-te, cel ce din scutece cu laptele duhovnicesc te-ai hrănit;
Bucură-te, că obiceiurilor bătrân te-ai arătat;
Bucură-te, lauda cuvioasei tale maici;
Bucură-te, rod al sfintei rugăciuni;
Bucură-te, Sfinte Marcu, Mare Mărturisitor și Apărător al Ortodoxiei!

Condacul al 2-lea

Împărate ceresc, slavă se cuvine Ție, Celui ce trimiți luminători și povățuitori la vremi de cumpănă și de prigoană, între care în vremurile cele de pe urmă l-ai arătat și pe Sfântul Marcu, dimpreună zicând Ție: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Pildă de fapte bune, de milostenie și de înfrânare ai fost dăruit de Dumnezeu lumii, pe tine care nu ți-ai îngropat talantul, ci l-ai înmulțit spre a primi de la Dumnezeu răspuns bun, te rugăm, primește această cântare:
Bucură-te, păstorule al Efesului;
Bucură-te, luminătorule de Dumnezeu trimis;
Bucură-te, tuturor pildă de fapte bune;
Bucură-te, cel ce cu înfrânarea și cu milostenia te-ai împodobit;
Bucură-te, iubitorule de feciorie;
Bucură-te, că darul pe care l-ai primit l-ai înmulțit;
Bucură-te, că pentru răspuns bun te-ai îngrijit;
Bucură-te, că rugăciunea ta cu adevărat s-a împlinit;
Bucură-te, Sfinte Marcu, Mare Mărturisitor și Apărător al Ortodoxiei!

Condacul al 3-lea

Ajungând la vârsta bărbatului desăvârșit, nu atât cu anii, cât cu mintea cea înțelepțită, te-ai arătat ca o rază ce strălucești din lumina Sfintei Treimi, pe Care o lăudăm cu cântarea: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Înger pământesc și om ceresc, cu ce gură te vom lăuda pe tine și cu ce glas vom putea povesti darurile tale ce ai luat de la Dumnezeu, pentru care ai fost ridicat la scaunul Efesului ca o lumină pusă în sfeșnic ce luminează tuturor, de la care auzi:
Bucură-te, bărbat desăvârșit în înțelepciune;
Bucură-te, că se minunează cei ce aud de bogăția darurilor tale;
Bucură-te, înger pământesc și om ceresc;
Bucură-te, cel ce vrednic ești întru arhierie;
Bucură-te, cel ce prin nevoințe te-ai adus întru curăție;
Bucură-te, că dragostea cu adevărul ai împreunat;
Bucură-te, că Filioque eres catolicesc ai arătat;
Bucură-te, că primatul papal dogmatisind l-ai surpat;
Bucură-te, Sfinte Marcu, Mare Mărturisitor și Apărător al Ortodoxiei!

Condacul al 4-lea

Vechea mitropolie a Efesului oarecând în vremurile vechi scaun apostolesc fiind în care a stat ucenicul cel iubit al Mântuitorului, tu primindu-l, cu acela te-ai sârguit a te asemăna lui Hristos Dumnezeu, cântându-I: Aliluia!

Icosul al 4-lea

De la începutul păstoriei tale, preaminunate părinte, de toți ai fost cunoscut ca fiind păstor adevărat și toți slăveau pe Dumnezeu și pe tine te lăudau, zicând:
Bucură-te, vas de mult preț al lui Hristos;
Bucură-te, ce cu viețuirea te-ai arătat multcuvios;
Bucură-te, ce prin cuvinte ai grăit luminos;
Bucură-te, ce până la sânge te-ai împotrivit ereticilor;
Bucură-te, că te-ai făcut următor Apostolilor;
Bucură-te, ce neîmblânzit ai asuprit pe demoni;
Bucură-te, cel ce cuvintele latinilor în cenușă le prefaci;
Bucură-te, că pe apostații ierarhi i-ai mustrat;
Bucură-te, Sfinte Marcu, Mare Mărturisitor și Apărător al Ortodoxiei!

Condacul al 5-lea

Cu voia Ta, Doamne, pentru păcatele noastre ai adus necazuri și prigoniri, pe care pentru dreptate le primim; dar Te rugăm, încetează bătaia, potolește mânia, pentru rugăciunile Sfântului Marcu, pentru care Te lăudăm zicând: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Începând lupul cel depărtat de Biserică a sfâșia turma lui Hristos, tu, ca un diamant tare, i-ai stat împotrivă, pentru care ai atras asupra ta ura celor mai mari ai Romei; iar noi, fericindu-ți îndrăzneala, te binecuvântăm, strigându-ți:
Bucură-te, făclia prealuminată a Bisericii;
Bucură-te, cel ce cu lumină ai orbit ereticii;
Bucură-te, că la pocăință pe toți i-ai chemat;
Bucură-te, că tâlhăreștilor sinoade nu te-ai plecat;
Bucură-te, că doar cei învârtoșați nu te-au urmat;
Bucură-te, că nu ai pregetat cu blândețe a-i mustra;
Bucură-te, că prin cuvinte sfinte la ortodoxie pe mulți ai adus;
Bucură-te, că minciuna catolicilor nu te-a supus;
Bucură-te, Sfinte Marcu, Mare Mărturisitor și Apărător al Ortodoxiei!

Sfântul Ierarh Marcu Mărturisitorul, Mitropolitul Efesului

Condacul al 6-lea

Împăratul Ioan al Bizanțului cerând ajutor apusenilor în nevoile poporului în vreme de război, legat-a prieteșug cu latinii, iar tu nicicum nu ai vrut a întări acest sfat, ci drept mărturiseai și-L slăveai pe Hristos Dumnezeu zicând: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Chemând papa în cetatea Florenței pe ortodocșii arhierei din toată lumea, fost-ai și tu chemat la acel rău sobor; și punându-ți înainte dogmele eretice, te ispiteau să te învoiești cu ei, iar tu nicidecum nu ai voit a auzi de aceasta, ci îndată i-ai mustrat pe față, pentru care te lăudăm:
Bucură-te, că pe latini i-ai vădit de eres;
Bucură-te, că la învățarea norodului ortodox ai purces;
Bucură-te, că nu ai răbdat dezbinarea Bisericii;
Bucură-te, că nu ai semnat zapisul cu catolicii;
Bucură-te, voinic propovăduitor al Sfintei Tradiții;
Bucură-te, că te-ai împotrivit unirii cu schismaticii;
Bucură-te, că cele șapte soboare ți-au fost dreptar;
Bucură-te, că ale catolicilor cârteli zadarnice le-ai făcut;
Bucură-te, Sfinte Marcu, Mare Mărturisitor și Apărător al Ortodoxiei!

Condacul al 7-lea

Singur, sfinte părinte, te-ai aflat în acel nelegiuit sobor ca un fiu al luminii, mărturisind dogma Sfântului Duh Care purcede numai din Tatăl, dar închinat dimpreună cu Fiul, o singură Dumnezeire în trei ipostasuri, Căreia Îi cântăm: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Duhul Sfânt pe Care L-ai mărturisit după învățăturile Sfinților Părinți te-a întărit pe tine, cel ce erai sfințit de El, spre a răbda prigoana și însingurarea, pentru care auzi:
Bucură-te, aur preastrălucit;
Bucură-te, că în foc te-ai lămurit;
Bucură-te, că mărturisind te-ai mântuit;
Bucură-te, că pe demoni i-ai asuprit;
Bucură-te, credincios apărător al credinței;
Bucură-te, păstrător al Sfintei Tradiții;
Bucură-te, tâlcuitor iscusit din scripturi;
Bucură-te, luminos povățuitor de mulțimi;
Bucură-te, Sfinte Marcu, Mare Mărturisitor și Apărător al Ortodoxiei!

Condacul al 8-lea

Ca altădată un nou Moise te-ai arătat, că din muntele cel sfânt pogorându-te către poporul cel păcătos, le-ai sfărâmat ereticul așezământ și idolul pe care și l-au făcut, aruncându-l degrabă sub blestemul Sfinților Părinți, pe cei ce nu știau să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Văzându-te fiii blestemului celui veșnic că nu te pleci hotărârilor lor, care nicidecum nu au putut a te pleca în vicleșuguri, au aruncat pricini nedrepte asupra ta, prin care în surghiun te-au trimis; iar poporul cel binecredincios departe de tine fiind, îți cânta:
Bucură-te, surpătorul ereticelor oști;
Bucură-te, înfricoșătorul netrebnicilor papistași hulitori;
Bucură-te, ridicătorul înșelaților ce se smeresc;
Bucură-te, rană mult chinuitoare latinilor eretici;
Bucură-te, pierzătorul anatemelor celor mincinoase;
Bucură-te, dumnezeiasca lumină a celor prigoniți pentru dreptate;
Bucură-te, povățuitor și cârmaci ortodocșilor;
Bucură-te, vrednic stareț al monahilor evlavioși;
Bucură-te, Sfinte Marcu, Mare Mărturisitor și Apărător al Ortodoxiei!

Condacul al 9-lea

Nu ai încetat, părinte, a scrie epistole și învățături care erau pline de Duh Sfânt, în care rătăcirea catoliceștilor învățături o arătai; pentru aceasta noi cei binecredincioși Îl lăudăm pe Dumnezeu, cântându-I: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Toată cetatea Bizanțului căzută la un gând cu papa Romei o ai afurisit, iar mica turmă ce nu s-a învoit cu neadevărul pe tine te-a luat păstor, care cu un glas te laudă:
Bucură-te, stea ce ai condus pe necredincioși la credință;
Bucură-te, cel prin care se luminează norodul;
Bucură-te, izgonitorul de iscusite vicleșuguri;
Bucură-te, făcător de nemincinoase minuni;
Bucură-te, mângâietor al căzutelor făpturi;
Bucură-te, stâlp de foc al credinței;
Bucură-te, cel ce neclintit ai pătimit umilințe;
Bucură-te, temelia dreptei credințe;
Bucură-te, Sfinte Marcu, Mare Mărturisitor și Apărător al Ortodoxiei!

Condacul al 10-lea

În Sfântul Munte al Athonului venind spre închinare, înștiințare de la Dumnezeu primind sfinții părinți, de a ta venire toți s-au bucurat, care cu sârguință, spre a primi binecuvântare de la tine, un singur arhiereu ortodox pe tine te mărturiseau, slăvind pe Dumnezeu cu cântarea: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Venind mai marele Sfântului Munte în insula Lymnos unde erai întemnițat, cu întrebări te-a cercetat despre dreapta credință, și primind răspunsul tău cel dreptmăritor, îndată toate lavrele din muntele Athonului ți-au viersuit cântare, lăudându-te așa:
Bucură-te, cel ce prin feciorie te-ai curățit;
Bucură-te, cel ce prin nevoințe te-ai luminat;
Bucură-te, că prin mărturisire te-ai desăvârșit;
Bucură-te, că prin isihie cu mintea ai văzut lămurit;
Bucură-te, că inima prin rugăciune ți-ai neprihănit;
Bucură-te, că de glasul conștiinței ai ascultat;
Bucură-te, că simțurile trupești cu duh le-ai adăpat;
Bucură-te, că sufletul nu ți-ai întinat;
Bucură-te, Sfinte Marcu, Mare Mărturisitor și Apărător al Ortodoxiei!

Sfântul Ierarh Marcu Mărturisitorul, Mitropolitul Efesului

Condacul al 11-lea

Ce laude sau ce cuvinte pot zugrăvi bucuria pe care le-ai pricinuit-o celor drept-credincioși în vremurile acelea de prigoană, când toți, după Hristos Dumnezeu și Preacurata Lui Maică, pe tine ajutor te-au agonisit, strigând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Întețindu-se relele chinuiri și trupul slăbindu-ți din pricina frigului și flămânzirii, abătutu-s-a asupra ta boala ce nu te-a lăsat până în sfârșit, pentru care te fericim cu unele ca acestea:
Bucură-te, cel ce din umbra patimilor ne-ai scos;
Bucură-te, că la liman duhovnicesc ne-ai adus;
Bucură-te, rugător pentru cei neiscusiți în credință;
Bucură-te, dascăl celor iubitori de adevăr întru dreptate;
Bucură-te, mângâietor celor ce zac întru umilințe;
Bucură-te, părinte al monahilor celor ce petrec în trezvie;
Bucură-te, sfânt povățuitor al preoților cuvioși;
Bucură-te, mare luminător al ierarhilor ortodocși;
Bucură-te, Sfinte Marcu, Mare Mărturisitor și Apărător al Ortodoxiei!

Condacul al 12-lea

Cu ce laude vom ritorisi minunile Tale, Doamne, Care ai întărit mulțimea mucenicilor ce au pătimit până la sânge pentru iubitul Tău Fiu, Iisus Hristos, de nu vom cânta: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Astăzi la fericitul tău sfârșit, părinte sfinte, toți doresc să audă cuvântul tău cel de pe urmă, iar tu, ca un adevărat slujitor al lui Dumnezeu, poruncă ai lăsat ca la a ta îngropare nici unul să nu vină din cei căzuți în reaua credință, și nici la al tău mormânt să nu slujească nimeni din latinii cei hulitori, apoi cu veselie sufletul l-ai dat lui Dumnezeu, iar noi îți cântăm:
Bucură-te, că această zi este de bucurie pentru tine;
Bucură-te, că Hristos ți-a dat cereasca împărăție;
Bucură-te, că multe minuni se fac la al tău mormânt;
Bucură-te, bucuria iubitorilor de adevăr curat;
Bucură-te, preacuvios părinte de dragoste luminat;
Bucură-te, soare care niciodată nu apui;
Bucură-te, piatră de poticnire apostaților de azi;
Bucură-te, cel ce pe temeiul credinței ortodoxe ne înalți;
Bucură-te, Sfinte Marcu, Mare Mărturisitor și Apărător al Ortodoxiei!

Condacul al 13-lea (acest Condac se zice de 3 ori) :

O, întru tot lăudate Sfinte Marcu, primește aceste puține laude ce le aducem din inimi smerite și te milostivește spre noi, cei ce cădem cu smerită rugăciune către tine; grăbește spre a ne ajuta, căci ridicatu-s-au prigoniri și dureri negrăite, ca dimpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Apoi, se zice iarăși Icosul 1 :

Următor îngerilor te-ai arătat, de Dumnezeu purtătorule Marcu, și ales fiind din pântecele maicii tale, cu adevărat ca un luceafăr între stele te-ai arătat, pentru care te lăudăm:
Bucură-te, cel scris în cartea vieții cea din ceruri;
Bucură-te, luceafăr între sfinți luminător;
Bucură-te, că îngerilor cu viețuirea ai urmat;
Bucură-te, cel ce arhanghelilor cu mărturisirea te-ai asemănat;
Bucură-te, cel ce din scutece cu laptele duhovnicesc te-ai hrănit;
Bucură-te, că obiceiurilor bătrân te-ai arătat;
Bucură-te, lauda cuvioasei tale maici;
Bucură-te, rod al sfintei rugăciuni;
Bucură-te, Sfinte Marcu, Mare Mărturisitor și Apărător al Ortodoxiei!

şi Condacul 1 :

Pe alesul și marele mărturisitor veniți, iubitorilor de mucenici, să-l lăudăm, pe Marcu cel următor scaunului apostolesc, pe cel întocmai cu apostolii și de un obicei cu Ioan Evanghelistul, să-l cinstim cu laude zicând: Bucură-te, Sfinte Marcu, Mare Mărturisitor și Apărător al Ortodoxiei!

Şi apoi se face Otpustul :

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile PreaCuratei Maicii Tale, ale Sfântului Ierarh Marcu Mărturisitorul, Mitropolitul Efesului şi ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin !

Sfântul Ierarh Marcu Mărturisitorul, Mitropolitul Efesului

Surse bibliografice :

  1. https://www.athonian.gr/images/watermarked/1/detailed/6/EIKONA-AGIOS-MARKOS-EVGENIKOS.JPG ;
  2. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Mark_of_Ephesus.jpg ;
  3. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/842/p1b7q4e1k3df1k8opgh1iq3tm05.jpg ;
  4. https://i.pinimg.com/originals/83/43/3e/83433e41f29ede67526aaab55ca41b12.jpg ;
  5. https://www.pemptousia.gr/wp-content/uploads/2020/01/markos-o-eugenikos-610×1024.jpg ;
  6. http://www.dervent.ro/rugaciuni.php?cID=cat-rugaciuni-acatiste&rID=00017-ACATISTUL_SF_MARCU_MART_EPISCOPUL_EFESULUI ;
  7. http://www.crestinortodox.ro/acatiste/acatistul-sfantului-marcu-efesului-96097.html

Alătură-te conversației

2 comentarii

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: