ACATISTUL PREACUVIOASEI MUCENIŢE MARIA GATCINSKAIA

Sfânta Cuvioasă Nouă Muceniţă Maria, din Gatchina, Stareţa din catacombe

(26 Ianuarie)

Rugăciunile începătoare

De este preot, începe aşa :

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Amin!

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi ! Doamne, curăţeşte păcatele noastre ! Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre ! Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău !

Doamne miluieşte ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Tatǎl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău ! Vie Împărăţia Ta ! Facă-se Voia Ta ! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri ! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean ! Amin !

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca un Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi !

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit ; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău ; toţi lucrul Mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc!

Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute. Şi într-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii ; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin Prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Doamne miluieşte ! (de 12 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru ! (o închinăciune)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru Credincioşia Ta, auzi-mă, întru Dreptatea Ta! Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta! Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare ; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult ; cugetat-am la toate Lucrurile Tale, la faptele Mâinilor Tale m-am gândit. 

Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab’ auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu! Nu-Ţi întoarce Faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor care se coboară în mormânt! Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea! Arată-mi Calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu! 

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne! Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu! Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă! Întru Dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu! Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău! 

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru Numele Domnului ! (de 3 ori)

Apoi, se zice Troparul Sfintei Cuvioase Noi Muceniţe Maria, din Gatchina (Glasul al 4-lea):

Mielușeaua Ta, Iisuse, Maria, strigă cu mare glas: Pe Tine, Mirele meu, Te iubesc și pe Tine căutându-Te, mă chinuiesc și împreună mă răstignesc și, împreună cu Tine, mă îngrop cu Botezul Tău; și pătimesc pentru Tine, ca să împărățesc întru Tine; și mor pentru Tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără prihană, primește-mă pe mine, ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ţie. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuiește sufletele noastre!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Apoi, se zice Condacul Sfintei Cuvioase Noi Muceniţe Maria, din Gatchina (Glasul al 4-lea):

Dumnezeiască pomenirea ta, Maria, astăzi strălucind, s-a arătat lumii ca un soare, vestind viața ta, că tu, cu înfrânarea, pornirile trupești potolind, prin pătimire de sânge te-ai logodit lui Hristos. Pentru aceea, pe cei ce te lăudăm pe tine, mântuiește-ne de tot răul, ca să strigăm ție: Bucură-te, Maică PreaCuvioasă!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi ? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi ?

Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea Îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea! Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte ; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie Unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât Drept eşti Tu întru Cuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată Adevărul ai iubit ; cele nearătate şi cele ascunse ale Înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi ; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie ; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce Faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le! Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele! Nu mă lepăda pe mine de la Faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine! Dă-mi mie bucuria Mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte! Învăţa-voi pe cei fără de lege Căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele ! Bucura-se-va limba mea de Dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat ; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu : duhul umilit ; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună Voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului! Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot ; atunci vor pune pe Altarul Tău viţei.

Sfânta Cuvioasă Nouă Muceniţă Maria, din Gatchina, Stareţa din catacombe

Condacul 1

Preacuvioasă Muceniţă, aleasa lui Hristos, le-ai apărut locuitorilor drepţi din Gatcina prin faptele tale bune şi prin smerenie. Şi astăzi, te preamărim, ne amintim cu dragoste de tine, fiind cinstită în faţa lui Dumnezeu şi ne ocroteşti, îţi cântăm fără încetare cu inima înduioşată: Bucură-te, PreaCuvioasă Muceniţă Maria, Martiră smerită, că te rogi pentru noi cu rugăciuni fierbinţi!

Icosul 1

Îngerii lui Dumnezeu s-au bucurat încă de la naşterea ta, pentru că te-ai rugat fără încetare şi ai fost respectată pentru că ai oferit daruri sufleteşti asemenea lor, cinstind puterea lui Dumnezeu. În perioada ateistă, ai luptat pentru adevărul lui Hristos în biserica de pe pământ şi ţi-ai păstrat credinţa neclintită. Iar noi, privind chipul tău, îţi cântăm aşa:

Bucură-te, urmaşă purtătoare de evlavie creştină.

Bucură-te, că ai dat dovadă de blândeţe îngerească.

Bucură-te, că ai găsit mângâierea cerească.

Bucură-te, că ai transformat durerea pământească în bucurie.

Bucură-te, că inima și-a alinat suferinţa.

Bucură-te, că ţi-ai dedicat viaţa lui Dumnezeu.

Bucură-te, sol al iubirii lui Dumnezeu.

Bucură-te, flacără nestinsă a credinţei ortodoxe.

Bucură-te, PreaCuvioasă Muceniţă Maria, Martiră smerită, că te rogi pentru noi cu rugăciuni fierbinţi!

Condacul al 2-lea

Corurile de cântăreţi nu vor putea să îţi slăvească faptele bune aşa cum se cuvine, Preacuvioasă Mamă, pentru că ai fost lovită de o boală cumplită când erai tânără şi L-ai urmat neobosită pe Hristos şi ai stat în chilia ta în toate zilele vieţii tale, cântându-i Puterii lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Trupul tău a fost secerat de o boală grea şi cu îngăduinţa lui Dumnezeu, nu a fost adus în viaţa ta rodul faptelor pământeşti care duc la pierzanie, ci rodul veşnic al harului duhovnicesc. Ai avut mare încredere în Dumnezeu, de aceea noi îţi vom cânta cu slavă următoarele:

Bucură-te, că ai urmat voia lui Dumnezeu cu blândeţe şi smerenie.

Bucură-te, că datorită martiriului tău ai fost înzestrată cu har divin.

Bucură-te, că ţi-ai îndreptat privirea în toate zilele vieţii tale spre Hristos cel răstignit pe cruce.

Bucură-te, că ţi-ai purtat crucea în urma lui.

Bucură-te, că te-ai apropiat de Dumnezeu prin liniştea rugăciunilor.

Bucură-te, că te-ai rugat la Dumnezeu pentru toată lumea.

Bucură-te, că îi ajuţi pe cei ce îşi pierd curajul din cauza durerii.

Bucură-te, că deschizi ochii celor care au sufletul orb.

Bucură-te, PreaCuvioasă Muceniţă Maria, Martiră smerită, că te rogi pentru noi cu rugăciuni fierbinţi!

Condacul al 3-lea

Dumnezeu Preamilostivul, ţi-a întărit sufletul cu suferinţa şi boala timpurie, te-a scos din deşertăciunea sorţii triste, dăruindu-ţi curăţenia inimii, ai fost asemenea lui Iova, cel care a suferit mult. Iar tu, Maria cea Dreaptă, bucurându-te de dragostea lui Dumnezeu, îi cântai din adâncul sufletului: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Căci ai fost încercată de o furtună de gânduri şi suferinţe pentru sufletele celor care luptau, Mamă Marie, L-ai implorat pe Domnul Iisus Hristos cu blândeţe şi lacrimi şi ai dobândit liniştea, fiind unsă cu mir frumos mirositor. Iar noi, văzând harul lui Dumnezeu îţi cântăm acestea:

Bucură-te, că ai îndepărtat cu răbdare linguşeala duşmanilor.

Bucură-te, că sufletul tău a fost curăţat prin suferinţă.

Bucură-te, muceniţă, că eşti foarte mărinimoasă faţă de oameni.

Bucură-te, muceniţă, că l-ai iubit pe aproapele tău la fel ca pe tine.

Bucură-te, că prin rugăciune ai fost înzestrată cu harul alinării durerii celor care suferă.

Bucură-te, porumbiţă minunată, că te-ai dus cu sufletul curat în ceruri.

Bucură-te, că ai primit cununa slavei veşnice de la Dumnezeu.

Bucură-te, că ai transformat suferinţele din acea vreme în bucurie veşnică.

Bucură-te, PreaCuvioasă Muceniţă Maria, Martiră smerită, că te rogi pentru noi cu rugăciuni fierbinţi!

Condacul al 4-lea

Ai avut cu tine mătăniile din mărgele nepreţuite când te-ai izolat să te rogi, nu ai simţit boala, iar pentru că ai fost foarte înţeleaptă, oamenii evlavioşi au venit la tine pentru a primi cuvinte de mângâiere. Tu le-ai alinat sufletele de multe ori şi pentru aceasta ei îi cântă Dumnezeului Mare şi Atotputernic: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Te-ai apropiat cu dragoste şi credinţă de Potirul vieţii şi ai primit Trupul şi Sângele lui Hristos, ca să te întărească Hristos, Cel care te-a ales, şi ca să fie mereu în tine. Aşa ai fost luminată de Duhul Sfânt, ţi-ai dedicat toată viaţa lui Hristos, iar noi îţi cântăm aşa:

Bucură-te, că ai primit bunătatea luminată din ceruri de la Dumnezeu.

Bucură-te, că ţi-ai luminat sufletul cu lumina Sfintei Treimi.

Bucură-te, că îngerii s-au minunat şi s-au bucurat de tine şi că oamenii te cinstesc.

Bucură-te, de întărâtarea şi lacrimile amare ala demonilor.

Bucură-te, vindecătoarea rănilor noastre trupeşti şi a suferinţelor sufleteşti.

Bucură-te, că mergi înaintea lui Dumnezeu pentru noi.

Bucură-te, că ne-ai vindecat suferinţele prin rugăciunile tale.

Bucură-te, că prin modul tău de viaţă, ne-ai îndreptat vieţile spre mântuire.

Bucură-te, PreaCuvioasă Muceniţă Maria, Martiră smerită, că te rogi pentru noi cu rugăciuni fierbinţi!

Condacul al 5-lea

Asemănându-te fecioarelor înţelepte, ai păstrat mirul rugăciunilor şi milei pentru întâmpinarea lui Dumnezeu şi cu candela aprinsă a fost posibil ca El să îţi apară, iar tu, arătându-i robii lui credincioşi, Îi cântai Dumnezeului Atotmilostiv: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Privind pământul rusesc doborât de întunecimea sufletească, l-ai nimicit prin curăţenia sufletului şi ai încălzit sufletul fecioarelor tinere cu sunetul clopotelor bisericeşti, îndrumându-le să-L slujească pe Dumnezeu şi pentru a-şi ajuta aproapele în perioada ateismului. De aceea şi noi urmându-ţi exemplul, învăluim pe Dumnezeu şi pe aproapele nostru cu o iubire sinceră, cântându-i aşa:

Bucură-te, că te cinstim pentru că ne alungi necazurile.

Bucură-te, că ne înveţi cu răbdarea ta.

Bucură-te, că ne luminezi cu lumina sufletului tău.

Bucură-te, că dai o mână de ajutor bolnavilor.

Bucură-te, că îi povăţuieşti pe atei şi pe cei răi.

Bucură-te, model de păstrate a credinţei în secret.

Bucură-te, strălucire a curăţeniei cereşti.

Bucură-te, îmbinare de credinţă, speranţă şi dragoste.

Bucură-te, PreaCuvioasă Muceniţă Maria, Martiră smerită, că te rogi pentru noi cu rugăciuni fierbinţi!

Condacul al 6-lea

Sfântul mucenic, mitropolitul Veniamin, ţi-a vizitat chilia şi a vorbit cu tine, ţi-a dat binecuvântarea să intri în rândul călugăriţelor, să te întărească Dătătorul de fapte bune, iar tu să-I cânţi lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Privim ceremonia călugăririi tale în timpul prigoanei împotriva creştinilor de la Biserica cu hramul Acoperământul Maicii Domnului, locul în care ai mers cu evlavie. Pentru că ai respectat poruncile lui Hristos şi legământul monahal, noi îţi mulţumim cântându-ţi aşa:

Bucură-te, că faci parte din noii mucenici ai Bisericii Ruseşti.

Bucură-te, conducătoare a spiritului confesiunii.

Bucură-te, că prin mucenicia ta ai ajuns în Împărăţia Cerurilor.

Bucură-te, că trupul tău a purtat răni asemenea lui Dumnezeu.

Bucură-te, că prin tine înţelegem dreptatea lui Dumnezeu.

Bucură-te, că împreună cu tine îl urmăm pe Hristos.

Bucură-te, că îi întăreşti pe cei care au luptat pentru credinţă.

Bucură-te, că le-ai luminat drumul spre mucenicie cu rugăciunile tale.

Bucură-te, PreaCuvioasă Muceniţă Maria, Martiră smerită, că te rogi pentru noi cu rugăciuni fierbinţi!

Condacul al 7-lea

Faptele tale au fost ţinute în secret, însă după cuvântul lui Dumnezeu: „un oraş nu poate fi ascuns dacă este construit pe vârful muntelui, chiar dacă locuitorii îl ţin ascuns, lumina lumânărilor bate în jos şi le arată tuturor că sunt în acel oraş”. La fel şi lumina virtuţii tale, Sfântă Mamă Maria, le-a apărut oamenilor suferinzi, iar ei privind-o, îşi vor îndrepta nădejdea spre Dumnezeu cel Atotputernicul printre sfinţii Săi, cântându-i: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Chilia ta împodobită cu icoane şi înmiresmată datorită rugăciunilor tale era cerul pe pământ pentru oamenii suferinzi, care veneau în număr mare la tine căutând sfatul duhovnicesc, rugăciunea şi liniştea. Iar ei, din bucurie că şi-au hrănit sufletul şi prin puterea lui Dumnezeu au devenit mai puternici , datorită faptelor bune care li s-au făcut, îţi cântau aşa:

Bucură-te, că ai învins neputinţa trupului omenesc.

Bucură-te, că ai mers pe drumul îngust către mântuire.

Bucură-te, apărătoare a curajului duhovnicesc.

Bucură-te, refugiu al celor descurajaţi de suferinţă.

Bucură-te, că i-ai făcut mai înţelepţi prin smerenie pe cei neînţelepţi.

Bucură-te, că îi întăreşti pe cei slabi de înger.

Bucură-te, că ne-ai arătat puterea speranţei.

Bucură-te, că ne dăruieşţi lumina bucuriei cereşti.

Bucură-te, PreaCuvioasă Muceniţă Maria, Martiră smerită, că te rogi pentru noi cu rugăciuni fierbinţi!

Condacul al 8-lea

Ai propovăduit neînfricata credinţă pe pământ, ai primit cu inima cuvântul înţelept al sfântului Mucenic Veniamin, că nu oamenii salvează Biserica, ci Dumnezeul nostru Iisus Hristos cu Sângele Său. Dar şi noi, muceniţa lui Hristos, privind măreţia ta mucenicească, alungăm din inimile noastre frica şi răutatea, cântându-i lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Ai stat la pat bolnavă fiind, te rugai la Dumnezeu Milostivul să ierte păcatele omeneşti, să-i aducă pe necredincioşi pe calea cea dreaptă şi să-i ridice pe cei căzuţi. Rugăciunea şi lacrimile tale au fost pe placul lui Dumnezeu, Mamă Marie. De aceea, noi minunându-ne de măreţia sfinţeniei tale, îţi cântăm:

Bucură-te, că ai îndulcit amărăciunea suferinţelor.

Bucură-te, că ne îndrumi să avem încredere în voia lui Dumnezeu.

Bucură-te, că multe taine nu ţi-au fost ascunse.

Bucură-te, că rugăciunile tale au ajuns până la ceruri.

Bucură-te, că ai îndepărtat uneltirile diavoleşti.

Bucură-te, că ţi-ai întins mâinile spre Bunul Dumnezeu.

Bucură-te, că i-ai povăţuit pe duşmani.

Bucură-te, că ai îndreptat inimile reci spre Dumnezeu, cu căldura rugăciunilor tale.

Bucură-te, PreaCuvioasă Muceniţă Maria, Martiră smerită, că te rogi pentru noi cu rugăciuni fierbinţi!

Condacul al 9-lea

Te-ai rugat în taină Unicului Dumnezeu, lui Hristos şi ai primit harul de a-i alina pe cei suferinzi, oamenii bolnavi venind la tine pentru acesta. De aceea şi noi, Sfântă Preacuvioasă, suntem vrednici de mila lui Dumnezeu şi cântăm cu smerenie în inimi: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Faima minunilor tale s-a răspândit dincolo de oraşul Gatcina şi o mulţime de oameni au venit din alte oraşe şi din alte părţi, lăudându-L pe Dumnezeu, ţi-au recunoscut sfinţia, chiar dacă trupul tău era secerat de boală, iar noi, împreună cu ei preaslăvim mila Domnului şi îţi cântăm:

Bucură-te, că prin rugăciunile tale ne-ai îndreptat spre Dumnezeu.

Bucură-te, că ai îndreptat suflete spre lumina veşnică.

Bucură-te, logodnică binecuvântată a lui Hristos.

Bucură-te, că prin stilul tău de viaţă ai dovedit lipsa de judecată a lumii.

Bucură-te, că ne-ai îmbogăţit fiind un exemplu de evlavie.

Bucură-te, că ne-ai arătat puterea credinţei.

Bucură-te, că ai fost săracă cu duhul şi astfel ai primi harul Duhului Sfânt.

Bucură-te, PreaCuvioasă Muceniţă Maria, Martiră smerită, că te rogi pentru noi cu rugăciuni fierbinţi!

Condacul al 10-lea

Toţi oamenii s-au minunat că s-a reflectat în tine bucuria şi bogăţia de virtuţi: curăţenia asemenea îngerilor, dovezile de curaj chiar dacă trupul tău a fost secerat de boli crude şi suferinţă şi compasiunea nemărginită faţă de oameni. Preacuvioasă Mamă, pentru toate acestea Îi cântăm Dumnezeului preamărit de tine: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Diavolul, duşmanul mântuirii, nu a putut să umbrească faptele tale bune, pentru că tu i-ai luminat pe toţi cu bucuria şi mângâierea. Şi ţi-ai îndeplinit sarcina din rândul îngerilor de a-i învăţa pe oameni să nu se lepede de Hristos până la moarte şi le-ai zis că dragostea lui le va încălzi fără încetare inimile, că pe cei bolnavi nu îi vor speria lanţurile, temniţele, suferinţele şi moartea. De aceea îţi spunem aşa:

Bucură-te, model neînfricat de păstrare a credinţei.

Bucură-te, păstrătoare a binefacerilor Domnului.

Bucură-te, că ai înfăptuit bucurii pascale.

Bucură-te, că prin suferinţele tale te-ai îndreptat spre bucuria cerească.

Bucură-te, că ai ţinut departe de păcat sufletul necredincios.

Bucură-te, că ai dat dovadă de răbdare în suferinţe.

Bucură-te, păstrătoare a harurilor dumnezeieşti

Bucură-te, apărătoare a bunătăţii lui Dumnezeu.

Bucură-te, PreaCuvioasă Muceniţă Maria, Martiră smerită, că te rogi pentru noi cu rugăciuni fierbinţi!

Condacul al 11-lea

Chinuitorii au venit în locuinţa ta noaptea şi au pus trupul tău încercat de multe boli în car, vorbindu-ţi despre boală şi batjocură. Dar tu, Preacuvioasă Muceniţă Maria, ţi-ai îndreptat gândul spre Dumnezeu şi Îi cântai: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Deşi ai trecut prin chinurile arzătoare şi ai vărsat o mare de lacrimi, ai intrat în pacea veşnică cu bunăvoinţa lui Dumnezeu. Cei care te-au chinuit erau foarte surprinşi să vadă ce mare era mulţimea de oameni care a fost martoră la slava sfinţiei tale. De aceea şi noi, preamărind faptele tale, Sfântă Muceniţă, îţi spunem:

Bucură-te, rază de soare a Împărăţiei Cerurilor.

Bucură-te, că ai primit darul alegerii.

Bucură-te, că ai alungat întunericul sufletesc.

Bucură-te, că ai primit rugăciuni pentru binefacere.

Bucură-te, că ai arătat calea cea dreaptă celor drepţi.

Bucură-te, că ai primit cununa de la Dumnezeu Atotputernicul.

Bucură-te, că ai sfinţit prin rugăciuni oraşul Gatcina.

Bucură-te, că l-ai sfinţit cu sfintele tale moaşte.

Bucură-te, PreaCuvioasă Muceniţă Maria, Martiră smerită, că te rogi pentru noi cu rugăciuni fierbinţi!

Condacul al 12-lea

Trupul şi sângele nu s-au apropiat, iar tu văzând voia lui Dumnezeu te-ai oferit ca jertfă nevinovată pentru sacrificiu. În ultimele zile ale pribegiei tale pe pământ ai rostit în temniţă cuvântul apostolului: ”Ce ne îndepărtează de dragostea lui Hristos? Să fie oare mâhnirea sau strâmtorarea sau prigoana sau foamea sau goliciunea sau necazul?” De aceea, iertându-i pe cei care te-au chinuit, fericită Marie, i-ai cântat Domnului: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Îngerul Domnului a fost trimis la tine în temniţă, să-ţi apere sufletul sfânt şi să te conducă spre fericirea celor iubiţi de Dumnezeu, iar noi fiind mântuiţi de sângele tău şi de suferinţele tale, îţi cântăm aşa:

Bucură-te, că eşti considerată cu chip de înger.

Bucură-te, I-ai dus lui Dumnezeu fructele virtuţii.

Bucură-te, că L-ai rugat pe Hristos să ne facă inimile curate.

Bucură-te, ce ne-ai vindecat de viciile păcătoase.

Bucură-te, că ne-ai izbăvit de chinurile iadului.

Bucură-te, că i-ai mântuit prin rugăciune pe cei care au venit la tine.

Bucură-te, că înfrumuseţezi soborul celor drepţi din Sankt Petersburg.

Bucură-te, că ai trecut în rândul noilor mucenici.

Bucură-te, PreaCuvioasă Muceniţă Maria, Martiră smerită, că te rogi pentru noi cu rugăciuni fierbinţi!

Condacul 13 (acest Condac se citeşte de 3 ori):

Sfântă Marie, preacuvioasă Muceniţă, privim tinereţea ta care s-a scurs în luptele sufleteşti şi în smerenie, privim maturitatea ta întărită de gândurile curate şi de rugăciune, privim şi sfârşitul tău mucenicesc. Privim astăzi şi slava ta din Ceruri! Fii stăruitoarea şi apărătoarea noastră blândă în faţa lui Dumnezeu, căci noi îi vom cânta pururea: Aliluia!

Se zice, apoi, iarăşi Icosul 1:

Îngerii lui Dumnezeu s-au bucurat încă de la naşterea ta, pentru că te-ai rugat fără încetare şi ai fost respectată pentru că ai oferit daruri sufleteşti asemenea lor, cinstind puterea lui Dumnezeu. În perioada ateistă, ai luptat pentru adevărul lui Hristos în biserica de pe pământ şi ţi-ai păstrat credinţa neclintită. Iar noi, privind chipul tău, îţi cântăm aşa:

Bucură-te, urmaşă purtătoare de evlavie creştină.

Bucură-te, că ai dat dovadă de blândeţe îngerească.

Bucură-te, că ai găsit mângâierea cerească.

Bucură-te, că ai transformat durerea pământească în bucurie.

Bucură-te, că inima și-a alinat suferinţa.

Bucură-te, că ţi-ai dedicat viaţa lui Dumnezeu.

Bucură-te, sol al iubirii lui Dumnezeu.

Bucură-te, flacără nestinsă a credinţei ortodoxe.

Bucură-te, PreaCuvioasă Muceniţă Maria, Martiră smerită, că te rogi pentru noi cu rugăciuni fierbinţi!

şi Condacul 1:

Preacuvioasă Muceniţă, aleasa lui Hristos, le-ai apărut locuitorilor drepţi din Gatcina prin faptele tale bune şi prin smerenie. Şi astăzi, te preamărim, ne amintim cu dragoste de tine, fiind cinstită în faţa lui Dumnezeu şi ne ocroteşti, îţi cântăm fără încetare cu inima înduioşată: Bucură-te, PreaCuvioasă Muceniţă Maria, Martiră smerită, că te rogi pentru noi cu rugăciuni fierbinţi!

Se zice apoi, Rugăciunea Maicii Maria de Gatcina:

O preacuvioasă sfântă muceniţă Maria, lauda îngerilor şi a noilor mucenici şi mărturisitori slavă. Priveşte-ne pe noi păcătoşii care te rugăm, ca o caldă apărătoare şi smerită rugătoare în faţa lui Dumnezeu, celui care cu rugăciune, post , credinţă şi răbdare te-ai arătat. Tu, având lumina credinţei în Hristos, darul înainte vederii şi a facerii de minuni, roagă-l pe Domnul să primească lacrimile şi căinţa noastră, să ne dăruiască nouă (numele) iertarea păcatelor, dragoste nefăţarnică de aproapele, tărie în credinţă, trezvie şi viată bine plăcută lui Dumnezeu.

O preacuvioasă Maică, ajută-ne pe cei ce cinstim sfântă pomenirea ta şi roagă-L pe Domnul ca pentru rugăciunile tale să ne dăruiască pace sufletească şi vindecare în boli.

Roagă preacuvioasă Sfântă Muceniţă pe milostivul Dumnezeu, făcătorul nostru, să ne ferească de răutăţile ce vin asupra noastră, să trăim în curăţie şi în binecuvântare slăvind pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Şi apoi se face Otpustul :

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile PreaCuratei Maicii Tale, ale Sfintei Cuvioase Noi Muceniţe Maria, din Gatcina şi ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin !

Surse bibliografice :

  1. https://chirho88888888.files.wordpress.com/2020/01/ce56e-sf2bmaria2bdin2bgatchina_12b2528mic2529.jpg;
  2. https://cdn.shopify.com/s/files/1/0020/1434/7376/products/st-maria-gatchina-the-new-martyr-icons-orthodox-christian-supply_568_1024x1024@2x.jpg?v=1571714883;
  3. https://iconandlight.files.wordpress.com/2018/04/cebcceb1cf81ceb9ceb1-ceb3cebaceb1cf84cf83ceb9cebdceb1_saint-maria-of-gatchina_d181d0b2-d0bcd0b0d180d0b8d18f-d0b3d0b0d182d187d0b8d0bdd181d0ba1.jpg?w=306&h=410;
  4. http://astradrom-filiala-bihor.blogspot.com/2011/12/acatistul-preacuvioasei-mucenite-maria.html;
  5. https://ro.orthodoxwiki.org/Troparele_%C8%99i_condacele_de_ob%C8%99te_ale_Sfin%C8%9Bilor#La_o_Cuvioas.C4.83_Muceni.C8.9B.C4.83

Alătură-te conversației

3 comentarii

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: