ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH PARTENIE, EPISCOPUL LAMPSACULUI

Acatist alcătuit de monahul Gherasimos Mikraiannanitos şi tradus din greaca veche de Domnul Profesor Gheorghe Badea

Sfântul Ierarh Partenie, Episcopul Lampsacului, vindecătorul cancerului şi al tuturor bolilor, dezlegătorul vrăjilor şi farmecelor şi Marele Făcător-de-Minuni

 (7 Februarie)

Rugăciunile începătoare

De este preot, începe aşa :

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Amin!

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi ! Doamne, curăţeşte păcatele noastre ! Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre ! Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău !

Doamne miluieşte ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Tatǎl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău ! Vie Împărăţia Ta ! Facă-se Voia Ta ! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri ! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean ! Amin !

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca Unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi !

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit ; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău ; toţi lucrul Mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute. Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii ; lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut,

Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii si pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi s-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin Prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Doamne miluieşte ! (de 12 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru ! (o închinăciune)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru Credincioşia Ta, auzi-mă, întru Dreptatea Ta! Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta! Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare ; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult ; cugetat-am la toate Lucrurile Tale, la faptele Mâinilor Tale m-am gândit. 

Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab’ auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu! Nu-Ţi întoarce Faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor care se coboară în mormânt! Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea! Arată-mi Calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu!

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne! Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu! Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii! Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă! Întru Dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu! Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău! 

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru Numele Domnului ! (de 3 ori)

Apoi, Troparul Sfântului Ierarh Partenie, Episcopul Lampsacului (Glasul 1) :

Pe slava Hellespontului şi Episcopul Lampsakului, pe Partenie, îl cinstim ca pe un mare Ierarh, căci este izvor dătător de minuni şi pune capăt suferinţelor grele şi-i uşurează de înlănţuirea cancerului pe cei care strigă cu evlavie: Slavă ţie, cel slăvit întru Hristos! Slavă ţie, cel ce porţi cununa sfântă! Slavă Celui Ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh !
Apoi se zice : Condacul Sfântului Ierarh Partenie, Episcopul Lampsacului (Glasul al 3-lea):

Dumnezeiesc har de minuni ai primit, de Dumnezeu înţelepţite, Sfinţite Partenie, Făcătorule-de-Minuni şi purtătorule de Dumnezeu, toate patimile credincioşilor curăţind, duhurile celui viclean alungându-le.

Pentru aceasta, pe tine te lăudăm, ca pe un mare slujitor al Harului lui Dumnezeu !

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi ? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea Îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea! Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte ; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât Drept eşti Tu întru Cuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit ; cele nearătate şi cele ascunse ale Înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi ; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie ; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce Faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le! Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele! Nu mă lepăda pe mine de la Faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine! Dă-mi mie bucuria Mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte! Învăţa-voi pe cei fără de lege Căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele ; bucura-se-va limba mea de Dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat ; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu : duhul umilit ; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot ; atunci vor pune pe Altarul Tău viţei.

Sfântul Ierarh Partenie, Episcopul Lampsacului, vindecătorul cancerului şi al tuturor bolilor, dezlegătorul vrăjilor şi farmecelor şi Marele Făcător-de-Minuni

Condacul 1 (Glasul al 8-lea) :
Ca pe un arhipăstor prea îndumnezeit al Lampsakului şi ca pe un făcător de minuni şi izvor îmbelşugat te lăudăm pe tine, Ierarhule insuflat de Dumnezeu. Iar tu, ca unul care are îndrăzneală către Domnul, roagă-te să fie izbăviţi de tot necazul cei care strigă către tine :

Bucură-te, Părinte Partenie !

Icosul 1

Om fiind prin fire, înger prin purtări ai fost văzut, Ierarhule Partenie, şi cu darurile îngereşti faci să strălucească adunarea Bisericii; de aceea, minunându-ne de viaţa ta, strigăm cu glas mare :

Bucură-te, cel prin care Hristos este lăudat!

Bucură-te, cel prin care duşmanul este alungat!

Bucură-te, păstor prea îndumnezeit al Lampsakului!

Bucură-te, făclie luminoasă a Hellespontului!

Bucură-te, culme a smereniei şi comoară a dragostei!

Bucură-te, adânc al curăţiei şi făcător de minuni!

Bucură-te, că te-ai umplut de lumina cerească!

Bucură-te, că ai nimicit puterea amăgitorului!

Bucură-te, slujitor înflăcărat al lui Hristos!

Bucură-te, ocrotitorul şi apărătorul nostru!

Bucură-te, cel prin care credincioşii se aprind!

Bucură-te, cel prin care duşmanii sunt surpaţi!

Bucură-te, Părinte Partenie !

Condacul al 2-lea

Viaţă curată din tinereţe având, te-ai umplut de darurile cereşti şi, făcător a multe minuni fiind, te-ai pus mijlocitor pe lângă harul Duhului, Partenie purtătorule de Dumnezeu, uimindu-i pe cei care strigă : Aliluia !

Icosul al 2-lea

Viaţa ta a fost cunoscută tuturor şi împodobită cu virtuţi şi, tuturor pildă arătându-te din tinereţe prin fapte sfinte, luminezi sufletele noastre, ale celor care cu dor strigăm către tine :

Bucură-te, vistierie a obiceiurilor fără pată!

Bucură-te, icoană a adevărurilor sfinte!

Bucură-te, pildă vieţii folositoare!

Bucură-te, comoară sfântă a liniştii sufleteşti!

Bucură-te, că ai lipsit de lumină pe duşmanul puternic!

Bucură-te, că L-ai slăvit pe Hristos, Împăratul tuturor!

Bucură-te, omorâtorul patimilor răutăţii!

Bucură-te, cel luminat de Lumina liniştii dumnezeieşti!

Bucură-te, cel ce ai urmat blândeţii lui Hristos!

Bucură-te, următorul bunătăţii Lui!

Bucură-te, cel care ai dispreţuit orice stăpânire a celor pieritoare!

Bucură-te, cel care ai primit lumina de la Dumnezeu!

Bucură-te, Părinte Partenie !

Condacul al 3-lea

Primind din înaltul cerului putere în împlinirea faptelor şi dumnezeiască voinţă insuflată de Dumnezeu, ai fost mai puternic decât tot ce este stricăcios prin alipirea de Cerescul Duh, fericite Partenie, şi strigai către Sfânta Treime : Aliluia !

Icosul al 3-lea

Dumnezeiescul Filitos a cunoscut harul foarte strălucit al vieţii tale, purtătorule de Dumnezeu, şi te-a desăvârşit pentru preoţie cu uleiul prea sfânt al Duhului, ca să aduci jertfă nesângeroasă pentru cei care  strigă :

Bucură-te, jertfitor dumnezeiesc!

Bucură-te, Sfânt învăţat în tainele Cuvântului!

Bucură-te, slujitor al Tainelor dumnezeieşti!

Bucură-te, podoabă a Sfintei Biserici!

Bucură-te, cel care luminezi cu lumină nevinovăţia!

Bucură-te, cel care ne înveţi tainele cu darul Întreitei Lumini!

Bucură-te, că ai fost primit preot purtător de Dumnezeu!

Bucură-te, că ai strălucit ca preot cu vorbire de la Dumnezeu!

Bucură-te, cel care ai tăiat spinul patimilor!

Bucură-te, cel care ai curăţat ogorul sufletelor!

Bucură-te, vas al Luminii Celei cu trei raze!

Bucură-te, izvor al sufletelor care s-au pocăit!

Bucură-te, Părinte Partenie !

Condacul al 4-lea

Cu înţelepciune dumnezeiască ai fost primit următor al Apostolilor şi ai dobândit harul acestora; de atunci, sănătos l-ai făcut, Cuvioase, pe cel orbit de taur, mult fiind lăudat tu, Partenie, şi cântând lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul al 4-lea

A auzit de bogăţia multelor tale binefaceri femeia care era greu suferindă şi, venind la tine cu evlavie, a fost izbăvită de suferinţa cancerului, vestind harul tău şi strigând către tine cu credinţă :

Bucură-te, tămăduirea celor bolnavi!

Bucură-te, vindecarea celor în suferinţă!

Bucură-te, dumnezeiască mângâiere a celor întristaţi!

Bucură-te, însănătoşire grabnică a celor bolnavi!

Bucură-te, că ai ucis puterea cancerului!

Bucură-te, că ai vindecat-o imediat pe femeie!

Bucură-te, cel care ai slujit fără pată Domnului!

Bucură-te, cel care ai nimicit puterea lui Veliar!

Bucură-te, laudă a preoţilor evlavioşi!

Bucură-te, sprijin al multor tulburaţi!

Bucură-te, glas al milostivirii dumnezeieşti!

Bucură-te, vas al dragostei din belşug!

Bucură-te, Părinte Partenie !

Condacul al 5-lea

Vas ales văzându-te prea fericitul întâistătător al Kizikului, cu dumnezeiască insuflare, te-a arătat ierarh dumnezeiesc şi păstor al Lampsakului; de atunci, Partenie, cu smerenie ai strigat către Dumnezeu : Aliluia !

Icosul al 5-lea

Cu puterea dumnezeiască ai fost în stare să dobori şi să omori pe duşmanul care a venit împotriva ta ca un câine turbat şi cu evlavie ai păstorit turma ta, care cu bucurie strigă către tine, Cuvioase Arhipăstor :

Bucură-te, Arhipăstorule al Lampstakului!

Bucură-te, Ierarhule îndumnezeit!

Bucură-te, izvor nesecat de minuni!

Bucură-te, învăţător al dogmelor dumnezeieşti!

Bucură-te, chip prea neîntinat al Bunului Păstor!

Bucură-te, oaie blândă a Mântuitorului Hristos!

Bucură-te, că pe Veliar ca pe un câine l-ai nimicit!

Bucură-te, că ai văzut slava Domnului!

Bucură-te, următor al milostivirilor lui Dumnezeu!

Bucură-te, chip al vieţii fără pată!

Bucură-te, cel din cauza căruia plânge Veliar!

Bucură-te, cel prin care credincioşii dănţuiesc!

Bucură-te, Părinte Partenie !

Condacul al 6-lea

Nimicind, Ierarhule, puterea demonilor, şi prin aceasta toate vrăjitoriile, şi făcând să piară, cu harul care ţi-a fost dat, practicile magiei, dăruieşti sănătate şi izbăvire tuturor celor care strigă : Aliluia !

Icosul al 6-lea

Lampsakul şi ţara Hellespontului se bucură de tine şi toată Biserica cântă pentru mulţimea minunilor tale, prin care nu ai încetat să faci bine tuturor, căci lucrurile bune le dăruieşti celor care strigă cu credinţă :

Bucură-te, slava Bisericii!

Bucură-te, făclia credinţei!

Bucură-te, comoară vie a Duhului Sfânt!

Bucură-te, marea scăpare a celor bolnavi!

Bucură-te, stâlp al faptelor dumnezeieşti ale vieţii în Duh!

Bucură-te, unealtă călăuzită de Dumnezeu a vieţuirii minunate!

Bucură-te, că poţi să stârpeşti viclenia idolilor!

Bucură-te, că faci să strălucească dragostea lui Hristos!

Bucură-te, comoară a vieţii viitoare!

Bucură-te, scânteiere vie a lumii imateriale!

Bucură-te, lucrător al multor fapte minunate!

Bucură-te, flacără a milostivirilor cereşti!

Bucură-te, Părinte Partenie !

Condacul al 7-lea

Mare prin fapte minunate, ajuns ierarh, ai izbăvit de rătăcirea idolilor turma ta duhovnicească, care ţi-a fost încredinţată din mâinile lui Dumnezeu, şi ai hrănit cu dogmele credinţei pe cei care strigă : Aliluia !

Icosul al 7-lea

Vestind legile credinţei şi harul Evangheliei, purtătorule de Dumnezeu, i-ai întors să slujească lui Hristos pe cei care înainte erau fii ai pierzării, şi cu minuni îi întăreşti pe cei care cu evlavie strigă către tine :

Bucură-te, luminător al celor aflaţi în întuneric!

Bucură-te, părinte al celor care s-au luminat!

Bucură-te, cel care ai făcut de ruşine zădărnicia idolilor!

Bucură-te, cel care ai făcut cunoscută mila Mântuitorului!

Bucură-te, îndumnezeitule cunoscător al învăţăturilor dătătoare de viaţă!

Bucură-te, vestitor al milostivirilor cereşti insuflat de Dumnezeu!

Bucură-te, că îndrumi spre calea mântuirii!

Bucură-te, că risipeşti întunericul neştiinţei!

Bucură-te, cel care aprinzi flacăra sufletelor spre dragostea lui Hristos!

Bucură-te, cel care rupi săgeţile duşmanului!

Bucură-te, cel care tai rădăcinile patimilor!

Bucură-te, cel care aduci rodul virtuţii!

Bucură-te, Părinte Partenie !

Condacul al 8-lea

Prin iconomie dumnezeiască ai făcut, Părinte, minuni neobişnuite spre mântuirea altora, ai nimicit puterea demonilor şi ai vindecat boli grele, tămăduindu-i cu cuvântul tău, Partenie, pe cei care strigă : Aliluia !

Icosul al 8-lea

Cu totul luminat de Împăratul Cel Sfânt, ai venit la Constantin cel vestit, care, cinstindu-ţi evlavia, ţi-a dăruit o bogată răsplată, pentru care ai slăvit pe Hristos, îndemnându-i pe toţi să strige către tine :

Bucură-te, cel mare printre minunaţi!

Bucură-te, cel slăvit printre Sfinţi!

Bucură-te, cel care ai bucurat pe Domnul Cel Sfânt!

Bucură-te, cel care ai făcut de ruşine pe căpetenia întunericului!

Bucură-te, prieten adevărat al Atotputernicului Hristos!

Bucură-te, armă îndreptată împotriva duşmanului!

Bucură-te, cel pe care l-a cinstit Constantin cel Mare!

Bucură-te, că ai primit dar dăruit de Dumnezeu!

Bucură-te, cel care străluceşti cu lumina Harului!

Bucură-te, nimicitor al duşmanului blestemat!

Bucură-te, cel care ai adus pe mulţi la Hristos!

Bucură-te, cel care ai îndepărtat nebunia duşmanilor!

Bucură-te, Părinte Partenie !

Condacul al 9-lea

Vindecând de rătăcire turma ta nestatornică, ai zidit, Sfinte Părinte, o biserică prea frumoasă Mântuitorului, ca templu viu al Dumnezeiescului Duh, iar acum, înălţând cântări către Ierusalimul ceresc, cânţi lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul al 9-lea

La cuvintele rugăciunilor tale, ca din somn s-a trezit în chip minunat Eftihianos şi de bogatul tău har, Cuvioase, s-a ruşinat duşmanul hulitor; iar noi, alergând către tine, cu credinţă fierbinte îţi strigăm :

Bucură-te, vasul Mângâietorului!

Bucură-te, cunoscătorule al vieţii necunoscute!

Bucură-te, cel care ai înviat prin rugăciune pe cel care a murit!

Bucură-te, cel care ai ucis pe duşmanul care te pizmuia!

Bucură-te, că ai vindecat pe foarte mulţi care sufereau cumplit!

Bucură-te, că mare cu adevărat te-ai arătat prin minuni!

Bucură-te, nimicitorul duhurilor necurate!

Bucură-te, tâlcuitor al învăţăturilor dumnezeieşti!

Bucură-te, cel prin care sunt alungaţi demonii!

Bucură-te, cel prin care sunt tămăduiţi cei foarte nefericiţi!

Bucură-te, slujitor adevărat al lui Hristos!

Bucură-te, biruitor al duşmanului!

Bucură-te, Părinte Partenie !

Condacul al 10-lea

Descoperit a fost, Părinte, duhul cel necurat, care se ascundea de mult timp în om; şi, când i-ai spus să se sălăşluiască în tine, a plecat gemând, iar cel vindecat, lăudându-te, Îi striga lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul al 10-lea

Când ai cunoscut, Părinte, boala care se ascundea în inima păstorului Irakliei, imediat pe acesta l-ai arătat milostiv, cu cuvântul tău, Partenie; de aceea, minunându-se de mărinimia ta, toţi strigau :

Bucură-te, cunoscătorul celor ascunse!

Bucură-te, cunoscătorule al celor care nu se pot spune!

Bucură-te, învăţător al milostivirii dumnezeieşti!

Bucură-te, fluviu plin de milă!

Bucură-te, cel care urmezi mila Milostivului Dumnezeu!

Bucură-te, lăcaş al blândeţii şi al Luminii care nu poate fi înţeleasă!

Bucură-te, că l-ai vindecat pe păstorul Irakliei!

Bucură-te, că ţi-ai izbăvit turma de rătăcire!

Bucură-te, icoană a bunătăţilor lui Hristos!

Bucură-te, pârâu al multor veselii!

Bucură-te, apărător al săracilor şi smeriţilor!

Bucură-te, cel care contempli Lumina cerească!

Bucură-te, Părinte Partenie !

Condacul al 11-lea

Aflând de la tine vindecare, fostul slăbănog L-a lăudat pe Mântuitorul şi, îndreptat prin rugăciunea ta, vestea, Prea Fericite Partenie, minunea ta cea mare, strigând : Aliluia !

Icosul al 11-lea

De harul tău dat de Dumnezeu s-a cutremurat mulţimea demonilor, prin rugăciunile tale cerul a dat ploaie pământului care era însetat, ogorul a dat rod foarte bogat, iar credinciosul arhidiacon ţi-a zis cu uimire :

Bucură-te, cel plin de roade dătătoare de viaţă!

Bucură-te, izbăvitor de patimi nevindecate!

Bucură-te, cel care îl urmezi pe Ilie Tezviteanul!

Bucură-te, cel care faci să sporească dragostea lui Hristos!

Bucură-te, râu foarte limpede al milei dumnezeieşti!

Bucură-te, crin prea frumos mirositor al harului duhovnicesc!

Bucură-te, că faci ploaia să coboare peste pământul însetat!

Bucură-te, că ne duci la corabia mântuirii!

Bucură-te, legătură a credincioşilor aduşi lângă tine!

Bucură-te, tămăduire a multora care erau bolnavi!

Bucură-te, cel datorită căruia se bucură slăbănogul!

Bucură-te, cel către care strigă mereu tot credinciosul!

Bucură-te, Părinte Partenie !

Condacul al 12-lea

Luminat cu darul proorociei, ai spus dinainte, Părinte, cele ce se vor întâmpla, şi pe Ipatianos, arhidiaconul Irakliei, l-ai văzut vas al Duhului, iar după ce ai proorocit aceasta striga şi el împreună cu tine către Dumnezeu : Aliluia !

Icosul al 12-lea

Cântându-ţi laude de despărţire, Ierarhule, cei care s-au adunat cu credinţă multă pentru călătoria ta la Dumnezeu au încredinţat mormântului trupul tău, Cuvioase, iar noi, lăudându-te, strigăm cu evlavie către tine :

Bucură-te, cel împreună cetăţean cu Îngerii!

Bucură-te, Sfântule biruitor cu cunună!

Bucură-te, temelie de nezdruncinat a Bisericii!

Bucură-te, cel plin de strălucirea Luminii necreate!

Bucură-te, grădină foarte plăcut mirositoare a darurilor tainice!

Bucură-te, zid nesurpat al creştinilor evlavioşi!

Bucură-te, ocrotitor care suferi împreună cu cei ce te cinstesc!

Bucură-te, apărător şi sprijinitor al ortodocşilor!

Bucură-te, cel prin care voi fi curăţit de patimi!

Bucură-te, cel prin care voi fi izbăvit de nenorociri!

Bucură-te, bucurie a sufletelor credincioase!

Bucură-te, apărare adevărată şi a mea!

Bucură-te, Părinte Partenie !

Condacul al 13-lea (acest Condac se zice de 3 ori) :

O, Preaminunate Părinte Partenie, Ierarhule al Domnului, revărsare de minuni uimitoare, primeşte rugăciunile noastre şi, prin solirile tale către Dumnezeu, să primim iertare de greşeli toţi care într-un glas Îi strigăm : Aliluia !

Apoi, iarăşi se zice  Icosul întâi :

Om fiind prin fire, înger prin purtări ai fost văzut, Ierarhule Partenie, şi cu darurile îngereşti faci să strălucească adunarea Bisericii; de aceea, minunându-ne de viaţa ta, strigăm cu glas mare :

Bucură-te, cel prin care Hristos este lăudat!

Bucură-te, cel prin care duşmanul este alungat!

Bucură-te, păstor prea îndumnezeit al Lampsakului!

Bucură-te, făclie luminoasă a Hellespontului!

Bucură-te, culme a smereniei şi comoară a dragostei!

Bucură-te, adânc al curăţiei şi făcător de minuni!

Bucură-te, că te-ai umplut de lumina cerească!

Bucură-te, că ai nimicit puterea amăgitorului!

Bucură-te, slujitor înflăcărat al lui Hristos!

Bucură-te, ocrotitorul şi apărătorul nostru!

Bucură-te, cel prin care credincioşii se aprind!

Bucură-te, cel prin care duşmanii sunt surpaţi!

Bucură-te, Părinte Partenie !

şi Condacul întâi :

Ca pe un arhipăstor prea îndumnezeit al Lampsakului şi ca pe un făcător de minuni şi izvor îmbelşugat te lăudăm pe tine, Ierarhule insuflat de Dumnezeu. Iar tu, ca unul care are îndrăzneală către Domnul, roagă-te să fie izbăviţi de tot necazul cei care strigă către tine :

Bucură-te, Părinte Partenie !

Şi apoi se face Otpustul:

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale, ale Sfântului Ierarh Partenie, Episcopul Lampsacului şi ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin !

Sfântul Ierarh Partenie, Episcopul Lampsacului, vindecătorul cancerului şi al tuturor bolilor, dezlegătorul vrăjilor şi farmecelor şi Marele Făcător-de-Minuni

Surse bibliografice :

  1. Maria Meletiou-Makri, „UN SFÂNT DIN VECHIME VIU PRINTRE NOI – Sfântul Partenie din Lampsakos (Sfântul ocrotitor al bolnavilor de cancer)”, Ediţia a II-a(Carte tipărită cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Părinte GALACTION, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului), Editura Bunavestire, Bacău, 2008 ;
  2. https://sfantulparteniedinlampsakos.files.wordpress.com/2010/01/sfantul-partenie-din-lampsakos-icoana-portocalie-mare.jpg ;
  3. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/3016/p1b8u0ljb516cv1p4t19rh1vi71hs13.jpg ;
  4. https://www.hsir.org/pdfs/IconologicalSynaxarion/02-February/07febEng.pdf ;
  5. https://sfantulparteniedinlampsakos.wordpress.com/rugaciuni-catre-sfantul-partenie-din-lampsakos/tropare-ale-sfantului-partenie-din-lampsakos/ ;
  6. https://sfantulparteniedinlampsakos.wordpress.com/rugaciuni-catre-sfantul-partenie-din-lampsakos/acatistul-sfantului-partenie-din-lampsakos/

Alătură-te conversației

3 comentarii

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: