ACATISTUL SFINTEI MUCENIŢE FOTINI, SAMARINEANCA

(26 Februarie)

Rugăciunile începătoare

De este preot, începe aşa :

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Amin!

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi ! Doamne, curăţeşte păcatele noastre ! Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre ! Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău !

Doamne miluieşte ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Tatǎl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău ! Vie Împărăţia Ta ! Facă-se Voia Ta ! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri ! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean ! Amin !

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca Unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi !

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit ; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău ; toţi lucrul Mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute. Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii ; lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut,

Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii si pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi s-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin Prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Doamne miluieşte ! (de 12 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru ! (o închinăciune)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru Credincioşia Ta, auzi-mă, întru Dreptatea Ta! Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta! Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare ; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult ; cugetat-am la toate Lucrurile Tale, la faptele Mâinilor Tale m-am gândit. 

Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab’ auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu! Nu-Ţi întoarce Faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor care se coboară în mormânt! Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea! Arată-mi Calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu!

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne! Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu! Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii! Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă! Întru Dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu! Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău! 

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru Numele Domnului ! (de 3 ori)

Apoi, Troparul Sfintei Muceniţe Fotini, Samarineanca :

Văzut-ai pe Soarele dreptăţii şi te-ai arătat lumii ca o lumină a înţelepciunii. Pentru aceasta, fericită, cu bucurie ai intrat la El, deschizând uşa morţii. Roagă-te, împreună cu cei ce cu tine au pătimit, să aflăm mare milă şi să ne învrednicim şi noi a ne îndulci de a lui Hristos lumină!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh !
Apoi se zice :

Condacul Sfintei Muceniţe Fotini, Samarineanca :

Dumnezeule Atotputernice, Care ai scos israeliților apă din stâncă, venit-ai în pământul Samariei și ai vorbit femeii pe care o ai adus la Credința în Tine, iar aceasta primit-a viața cea cerească și veșnică.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi ? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea Îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea! Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte ; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât Drept eşti Tu întru Cuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit ; cele nearătate şi cele ascunse ale Înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi ; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie ; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce Faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le! Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele! Nu mă lepăda pe mine de la Faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine! Dă-mi mie bucuria Mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte! Învăţa-voi pe cei fără de lege Căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele ; bucura-se-va limba mea de Dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat ; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu : duhul umilit ; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot ; atunci vor pune pe Altarul Tău viţei.

Sfânta Muceniţă Fotini, Samarineanca, vorbind cu Dumnezeul nostru, Iisus Hristos, la puţul lui Iacov

CONDACUL 1

La fântâna lui Iacov ai întâlnit pe Adâncul milostivirii pogorât pe pământ ca să te ridice pe tine, Sfântă, din adâncul pierzării și să te arate propovăduitoare Îndurărilor Sale pentru toți care-ți cântă: Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotinia, făclia Înțelepciunii, cea luminată de Soarele Cel veșnic !

ICOSUL 1

Cerut-a apă de la tine, fericită Fotinia, Cel Care cercetează adâncurile cu Gândul Său Dumnezeisc și adapă norii cu apă, Cel Care oprește tulburarea valurilor ispitelor din inimi și revarsă ploaia Bunătății Sale peste toată făptura; iar tu, Sfântă Muceniță, întrebatu-L-ai de ce de la tine cere apă, căci femeie samarineancă ești, însă El a venit să desființeze înțelegerea cea marginită a oamenilor și să întemeieze legea laudelor în inimile celor care cântă ție așa :

Bucură-te, că te-ai învrednicit a vorbi față către față cu Mirele Hristos;

Bucură-te, că apa cea vie de la El o ai cerut cu multă sete de Adevăr;

Bucură-te, căci glasul inimii tale a mărturisit Dumnezeirea lui Hristos;

Bucură-te, căci sfatul închinării în duh și Adevăr l-ai primit;

Bucură-te, că izvor de apă vie din inima ta a țâșnit;

Bucură-te, că din apa mântuirii te-ai adăpat cu bucurie;

Bucură-te, că ai părăsit toate deșertăciunile lumii pentru Adevăr;

Bucură-te, că L-ai mărturisit Prooroc pe Știutorul inimilor;

Bucură-te, că apa cuvintelor Dumnezeiești ți-a potolit setea sufletului;

Bucură-te, că ai cerut, cu mult dor, apa cea dătătoare de înțelepciune;

Bucură-te, că ai propovăduit pe Hristos în toată cetatea;

Bucură-te, că Lui ai deschis larg porțile inimii;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotinia, făclia Înțelepciunii, cea luminată de Soarele Cel veșnic !

CONDACUL 2

Prin ușa Sfântului Botez primit de la Sfinții Apostoli împreună cu doi fii ai tăi și cu cinci surori ai intrat în Biserica lui Hristos în cântări de : Aliluia !

ICOSUL 2

Darurile Duhului s-au revărsat din plin peste voi și ați propovăduit, din loc în loc, pe Mântuitorul lumii, risipind întunericul păgânătății și călăuzind pe toți către Soarele dreptății, Cel Care te-a cinstit, Sfântă Fotinia, cu raze de laude ca acestea:

Bucură-te, rază propovăduitoare a Luminii veșnice;

Bucură-te, râu pururea curgător al Cuvintelor Vieții;

Bucură-te, fântână întru care s-au revărsat apele mântuirii;

Bucură-te, potolirea setei celor care caută Adevărul;

Bucură-te, fulger ce risipește întunericul idolesc;

Bucură-te, gură vestitoare a Tainelor Cuvântului;

Bucură-te, fluier ce îndulcește auzul inimilor smerite;

Bucură-te, făclie ce strălucește în întumericul sufletelor;

Bucură-te, râvnă pururea aprinsă pentru Cel Răstignit;

Bucură-te, ridicarea Jugului lui Hristos cu multă dăruire;

Bucură-te, făclie ce aprinde inimile cu focul iubirii cerești;

Bucură-te, lauda cea mare a celor izbăviți din cursele celui viclean;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotinia, făclia Înțelepciunii, cea luminată de Soarele Cel veșnic !

CONDACUL 3

Împreună cu fiul tău, Iosi, ai fost trimisă în Cartagina, ca să propovăduiești cu îndrăzneală pe Cel Care te-a ridicat din robia păcatului, pe Mântuitorul și Lumina lumii, Căruia cetele îngerești Îi cântă pururea: Aliluia !

ICOSUL 3

Mai înainte ai venit înaintea împăratului păgân, voind a-l învăța a crede în Hristos, dar el, fiind înrădăcinat în răutate, nu a primit Adevărul și la chinuri te-a dat împreună cu fiii tăi și cele cinci surori; iar noi, mirându-ne de îndrăzneala mărturisirii tale și de neclintita răbdare, te mărim cu cântări ca acestea:

Bucură-te, că ai făcut cinste firii femeiești prin mărturisirea fără teamă;

Bucură-te, că ai arătat că prin întărirea Harului se risipește frica;

Bucură-te, că și păgânul împărat s-a mirat de a ta îndrăzneală în mărturisire;

Bucură-te, că te-ai bucurat să mori pentru dragostea Dulcelui Hristos;

Bucură-te, că încheieturile mâinilor ți s-au zdrobit cu ciocanul;

Bucură-te, că prin aceasta Mâna Cuvântului te-a scris în Cartea Vieții;

Bucură-te, că nu ai simțit nicidecum durerile chinuitorilor;

Bucură-te, că mâinile tale nu s-au zdrobit prin Purtarea de grijă a Domnului;

Bucură-te, că sabia nu a putut tăia mâinile tale sfințite prin rugăciune;

Bucură-te, că și Nero foarte s-a minunat de biruirea legilor firii;

Bucură-te, că Domnul, prin aceste minuni, a voit a-l întoarce și pe Nero la Adevăr;

Bucură-te, că nu te-ai temut de om, fiind străjuită de sabia fricii de Dumnezeu;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotinia, făclia Înțelepciunii, cea luminată de Soarele Cel veșnic !

CONDACUL 4

În cameră de aur ai fost închisă cu ale tale surori, cugetând deșertul la minte împărat că te vei biruit de iubirea de podoabele lumii și te vei lepăda de Cel bogat în milostivire, Căruia neîncetat cetele îngerești Îi aduc bogăția cântărilor de: Aliluia !

ICOSUL 4

Fiica împăratului, Domnina, a fost închisă și ea în aceeași cameră, cugetând vicleanul Nero că aceasta vă va întoarce de la Adevărata Credință în Hristos, dar pe Domnina împreună cu slujnicele sale le-ai adus la Credința în Hristos și le-ai botezat, aducându-ți ele cântări de mulțumire ca acestea:

Bucură-te, că nu te-ai biruit de lăcomia păgubitoare;

Bucură-te, că ai avut dor neostenit pentru Hristos;

Bucură-te, lumină călăuzitoare către adâncul Luminii;

Bucură-te, că pe fiica împăratului ai adus-o la Împăratul ceresc;

Bucură-te, că multora ai deschis porțile învierii sufletești;

Bucură-te, căci cu puterea Crucii ai tăiat pe urzitorii răutății;

Bucură-te, că rod bogat ai adus în Via Cuvântului;

Bucură-te, că pe mulți ai scos din adâncurile pierzării;

Bucură-te, că ușa Tainei Botezului multor suflete ai deschis;

Bucură-te, că prin tine Hristos a lucrat mântuirea multora;

Bucură-te, că pe fiica împăratului ai luminat prin înțelepte cuvinte;

Bucură-te, porumbiță care ai îndreptat sufletele spre înălțimile cerești;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotinia, făclia Înțelepciunii, cea luminată de Soarele Cel veșnic !

CONDACUL 5

Mult s-a veselit fiica împăratului că ai logodit-o pe ea lui Hristos împreună cu slugile ei și a dat săracilor toate podoabele cele de aur, cântând Celui mai presus de ceruri: Aliluia !

ICOSUL 5

Mult s-a mâniat cumplitul împărat aflând că pe fiica lui o ai adus să slujească Împăratului ceresc și în cuptor încins te-a aruncat cu mulțimi de bărbați și femei, însă, prin Puterea Domnului, nevătămați ați rămas și toți într-un glas ți-au cântat ție așa:

Bucură-te, că nimic nu ți-a stins focul iubirii Dumnezeiești;

Bucură-te, că, prin Puterea Domnului, ai fost păzită de arderea focului;

Bucură-te, că Domnului ai înălțat flacăra rugăciunii tale;

Bucură-te, cunună a Mucenițelor celor slăvite ale lui Hristos;

Bucură-te, că inima ta s-a făcut cuptor pentru Pâinea Vieții;

Bucură-te, că pe toți ai hrănit cu pâinea cuvântului Dumnezeiesc;

Bucură-te, că pe mulți ai scos din focul cel veșnic cu rugăciunea ta de foc;

Bucură-te, că cetatea Romei s-a minunat de Lucrările Domnului arătate prin tine;

Bucură-te, că dai lumina înțelepciunii celor care te cinstesc;

Bucură-te, că te înduri de cei istoviți de focul patimilor;

Bucură-te, lumină ce ne călăuzește pe căile păcii;

Bucură-te, că aprinzi Candela rugăciunii în sufletele întunecate de păcat;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotinia, făclia Înțelepciunii, cea luminată de Soarele Cel veșnic !

CONDACUL 6

Cu otravă aducătoare de moarte Nero a poruncit să fii adăpată, dar Cel Care te-a adăpat cu apa cea vie te-a păzit nevătămată, ca să-I aduci Lui picăturile cântărilor de: Aliluia !

ICOSUL 6

Otrava pregătită de vrăjitorul Lambadie ai arătat că nu se cuvine creștinilor a o bea, însă pentru a-l încredința pe el de Puterea lui Hristos o ai băut și ai rămas nevătămată, aducându-l la Credință și pe vrăjitor, care a cântat ție unele ca acestea :

Bucură-te, că puterea otravei o ai arătat neputincioasă;

Bucură-te, că întru tine a lucrat Puterea lui Hristos;

Bucură-te, că nevătămată ai rămas după ce ai băut otrava;

Bucură-te, că minunea aceasta a întors la Adevăr pe vrăjitor;

Bucură-te, că minunea i-a deschis lui ușa Sfântului Botez;

Bucură-te, că și cununa muceniciei pentru Hristos a luat vrăjitorul;

Bucură-te, că foarte te-ai bucurat de biruința duhovnicească a noului Mucenic;

Bucură-te, că l-ai întărit cu a ta rugăciune pe Calea mărturisirii Adevărului;

Bucură-te, că ești caldă rugătoare și pentru sufletul meu clătinat de ispite;

Bucură-te, vas plin de Mirul cel neprețuit al înțelepciunii;

Bucură-te, că te-ai adăpat cu apa cea vie a iubirii Dumnezeiești;

Bucură-te, că, peste toți, trimiți ploaia milostivirii Dumnezeiești;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotinia, făclia Înțelepciunii, cea luminată de Soarele Cel veșnic !

CONDACUL 7

Venele ți s-au tăiat de către cei însetați de răutate, dar întru nimic ai socotit aceasta, aducând Domnului cu dragoste revărsările cântărilor de: Aliluia !

ICOSUL 7

Plumb și pucioasă ți s-au pus în gură, dar și mai limpede mărturiseai pe Hristos, Cel Care paharul durerilor a băut ca să aducă pe omul cel pierdut la izvorul mântuirii sale; adapă-ne și pe noi, Sfântă Fotinia, cu apa cuvintelor Dumnezeiești, ca să îți aducem curgeri de cântări ca acestea din muntele inimii:

Bucură-te, că nu ai încetat a slăvi pe Hristos și în chinuri;

Bucură-te, că ai mulțumit Ziditorului pentru toate;

Bucură-te, că întru nimic ai socotit plumbul topit;

Bucură-te, că ai răbdat toate, slăvind pe Cel Care te-a întărit;

Bucură-te, că și de la noi ridici jugul cel greu al păcatului;

Bucură-te, că ne păzești de toate cursele vrăjmașului mântuirii;

Bucură-te, că și mai mult gura ta s-a deschis spre lauda Judecăților Domnului;

Bucură-te, că de la noi alungi pe lupii înțelegători ai patimilor;

Bucură-te, că fierberea ispitelor o îneci în marea rugăciunii tale;

Bucură-te, că ai rușinat pe împăratul cel înrădăcinat în răutate;

Bucură-te, că pe mulți ai minunat cu statornicia răbdării tale;

Bucură-te, pildă de slăvire a adâncului înțelepciunii;

Bucură-te, scăparea celor prigoniți de valurile necazurilor;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotinia, făclia Înțelepciunii, cea luminată de Soarele Cel veșnic !

Sfânta Muceniţă Fotini, Samarineanca, vorbind cu Dumnezeul nostru, Iisus Hristos, la puţul lui Iacov

CONDACUL 8

Împăratul, cel fără de minte, a poruncit ca trupul tău și cele ale însoțitorilor tăi să fie spânzurate, strujite și arse cu făclii, dar în aceste chinuri și mai mult v-ați bucurat, cântând Domnului: Aliluia !

ICOSUL 8

În nările voastre a fost turnat oțet amestecat cu cenușă, dar aceasta vi s-a părut mai dulce decât mierea și fagurul, cugetând la Cel Căruia I S-a dat a bea oțet, ca amărăciunea chinurilor noastre să o îndulcească, iar noi luăm întărire de la Acesta spre a te lăuda așa:

Bucură-te, că te veseleai de mireasma dragostei lui Hristos;

Bucură-te, că te hrăneai înțelegător cu dulceața cuvintelor îngerești;

Bucură-te, că nu te-ai temut de cei robiți răutății;

Bucură-te, că numai lui Hristos ai slujit cu mult dor;

Bucură-te, că pe Cruce ai urmat Domnului fără teamă;

Bucură-te, că nu ai fugit de povara suferinței;

Bucură-te, că ai simțit mângâierea Domnului în necazuri;

Bucură-te, că oțetul îți amintea de dulceața Raiului;

Bucură-te, că prin rugăciune ai mistuit orice gând deșert;

Bucură-te, că în cenușă ai prefăcut orice umbră de patimă;

Bucură-te,; că ți-ai gătit sufletul pentru întâlnirea cu Mirele ceresc;

Bucură-te, piatră nesfărâmată a răbdării sfințitoare;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotinia, făclia Înțelepciunii, cea luminată de Soarele Cel veșnic !

CONDACUL 9

În temniță întunecată și necurată, plină de șerpi veninoși ai fost închisă împreună cu însoțitorii tăi, dar cămara inimilor voastre era plină de lumina cântărilor de: Aliluia !

ICOSUL 9

Cu fulgerele rugăciunii voastre au fost omorâți toți șerpii și duhoarea cea rea s-a prefăcut în mireasmă negrăită, iar noi cerem mireasma rugăciunii tale, Sfântă Fotinia, ca să umple și cămările inimilor noastre de bună mireasmă și să îți aducem flori de laude ca acestea:

Bucură-te, că pe șarpele care a amăgit pe Eva l-ai zdrobit sub picioarele tale;

Bucură-te, că în râurile rugăciunii tale au murit șerpii veninoși;

Bucură-te, că ai scos din multe inimi veninul răutății;

Bucură-te, că mirosul cel greu l-ai acoperit cu mireasma rugăciunii;

Bucură-te, că depărtezi de la noi duhoarea patimilor;

Bucură-te, că ne îndulcești sufletele cu înțelegerile tainice ale Înțelepciunii;

Bucură-te, că pe mulți ai scos din întunericul deșertăciunii;

Bucură-te, că ai rușinat toate sfaturile prigonitorilor;

Bucură-te, că paharul muceniciei ai băut cu bucurie;

Bucură-te, că Patimilor lui Hristos ai urmat cu vrednicie;

Bucură-te, că întunericul temniței ai risipit cu lumina rugăciunii;

Bucură-te, că neîncetat mijlocești pentru noi lumina înțelepciunii;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotinia, făclia Înțelepciunii, cea luminată de Soarele Cel veșnic !

CONDACUL 10

Trei ani ați fost ținuți închiși în temniță, dar cămara inimii voastre era pururea deschisă Mirelui Hristos, Cel Care a deșertat temnițele iadului și pe voi v-a ridicat la înălțimea cântărilor de: Aliluia !

ICOSUL 10

În temniță S-a arătat Hristos Domnul, Care apucându-te de mână te-a ridicat sus și te-a întărit ca să rabzi până la sfârșit înfricoșătoarele chinuri pentru mărturisirea lor; cu binecuvântarea păcii Mântuitorului și mai mult ți-ai întărit inima, primind de la toți cântări de cinstire ca acestea:

Bucură-te, că Hristos te-a înălțat întru slava Mucenicilor;

Bucură-te, că Pacea Lui s-a așternut în inima ta;

Bucură-te, că Domnul te-a luat de mână ca pe o fiică iubită;

Bucură-te, că mult te-ai bucurat duhovnicește de vederea Lui;

Bucură-te, că Domnul v-a vestit că este cu voi în toate zilele;

Bucură-te, că rugăciunea ta ne întărește și pe noi întru dragostea Mântuitorului;

Bucură-te, că Domnul ți-a dat binecuvântarea bucuriei;

Bucură-te, că acum petreci întru veșnica bucurie a Sfinților;

Bucură-te, că îți aduci aminte și de noi, cei pururea în întristări și ispite;

Bucură-te, că ai rămas neclintită pe piatra mărturisirii Domnului;

Bucură-te, stea ce ne călăuzești la lumina mântuirii;

Bucură-te, grabnică ajutătoare a celor împovărați de necazuri;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotinia, făclia Înțelepciunii, cea luminată de Soarele Cel veșnic !

CONDACUL 11

Temnița o ați prefăcut în Casă Sfântă, fericită Fotinia, mulțime de oameni alergând acolo ca să primească lumina cunoștinței de Dumnezeu și Sfântul Botez, cântând: Aliluia !

ICOSUL 11

Înnebunit de mânie, Nero v-a poruncit să nu mai propovădiți pe Hristos, dar voi și mai mult L-ați mărturisit și ați fost răstigniți cu capele în jos și strujiți; însă Cel Răstignit pentru viața lumii prin Îngerii Săi v-a făcut sănătoși, iar noi te mărim pe tine, Sfântă Fotinia, Aleasa lui Hristos cu aceste cuvinte  :

Bucură-te, că ai fost răstignită pentru Mirele Cel Iubit;

Bucură-te, că ai băut cu bucurie paharul chinurilor;

Bucură-te, că au orbit tiranii care v-au văzut răstigniți;

Bucură-te, că fiind mult milostivă ai vindecat pe cei orbiți;

Bucură-te, că ne dai și noi limpezimea vederii duhovnicești;

Bucură-te, că ai dat lumină ochilor sufletești și trupești ai răstignitorilor;

Bucură-te, că pe mulți ai secerat din pământul osândirii, aducându-i lui Hristos;

Bucură-te, liman de scăpare a celor orbiți de păcat;

Bucură-te, apărătoare nebiruită a celor care te cinstesc;

Bucură-te, că te-ai arătat lumină lumii, după Cuvântul Luminii;

Bucură-te, că aprinzi Candela rugăciunii în inimile întunecate de patimi;

Bucură-te, întărirea în răbdare a celor amenințați de valurile ispitelor;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotinia, făclia Înțelepciunii, cea luminată de Soarele Cel veșnic !

CONDACUL 12

Pielea ți s-a jupuit, dar tu cântai cu bucurie: ,,Doamne, cercetatu-m-ai și M-ai cunoscut”, așteptând ca sufletul tău să fie îmbrăcat în haina luminii și să zbori în ceata Heruvimilor, aducând cu ei Ziditorului cântări neîncetate de : Aliluia !

ICOSUL 12

Pielea ți s-a aruncat în râu, dar te-ai lepădat cu totul de acoperământul acestei lumi și, fiind aruncată, Sfântă Fotinia, într-un puț sec, ne-ai lăsat nouă moștenire prin jertfa chinurilor tale mucenicești apele înțelepciunii Dumnezeiești, ca să te lăudăm cu râvnă așa  :

Bucură-te, că, prin mucenicie, te-ai unit desăvârșit cu Hristos;

Bucură-te, căci ai zburat, cu bucurie, către Cămara Vieții;

Bucură-te, că ai rușinat, prin răbdarea ta, pe începătorul răutății;

Bucură-te, că Hristos a pus, pe capul tău, cununa muceniciei;

Bucură-te, că strălucești întru slava Sfinților ca o lună;

Bucură-te, că trimiți tuturor razele rugăciunii tale;

Bucură-te, că pe toți ne ocrotești de pizma celui rău;

Bucură-te, că din înălțime ne trimiți acoperământul milei Dumnezeiești;

Bucură-te, că ne povățuiești a muri lumii și a învia numai pentru Hristos;

Bucură-te, lumină mare ce ai risipit întunericul păgânătății;

Bucură-te, apărătoare nebiruită a celor care poartă numele tău;

Bucură-te, povățuitoarea tuturor pe căile luminate ale mântuirii;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotinia, făclia Înțelepciunii, cea luminată de Soarele Cel veșnic !

CONDACUL 13 (acest Condac se zice de trei ori) :

O, Sfântă Mare Muceniță Fotinia, cea pururea luminată de Soarele slavei, cu razele rugăciunii tale luminează și inima mea cea cufundată în întunericul deșertăciunilor lumești, ca să văd strălucind și eu pe Răsăritul Cel de sus și împreună cu Sfinții Îngeri să-i aduc ca o stea în noaptea acestei vieți pământești cântarea de : Aliluia !

Apoi, se zice iarăşi ICOSUL 1 :

Cerut-a apă de la tine, fericită Fotinia, Cel Care cercetează adâncurile cu Gândul Său Dumnezeisc și adapă norii cu apă, Cel Care oprește tulburarea valurilor ispitelor din inimi și revarsă ploaia Bunătății Sale peste toată făptura; iar tu, Sfântă Muceniță, întrebatu-L-ai de ce de la tine cere apă, căci femeie samarineancă ești, însă El a venit să desființeze înțelegerea cea marginită a oamenilor și să întemeieze legea laudelor în inimile celor care cântă ție așa :

Bucură-te, că te-ai învrednicit a vorbi față către față cu Mirele Hristos;

Bucură-te, că apa cea vie de la El o ai cerut cu multă sete de Adevăr;

Bucură-te, căci glasul inimii tale a mărturisit Dumnezeirea lui Hristos;

Bucură-te, căci sfatul închinării în duh și Adevăr l-ai primit;

Bucură-te, că izvor de apă vie din inima ta a țâșnit;

Bucură-te, că din apa mântuirii te-ai adăpat cu bucurie;

Bucură-te, că ai părăsit toate deșertăciunile lumii pentru Adevăr;

Bucură-te, că L-ai mărturisit Prooroc pe Știutorul inimilor;

Bucură-te, că apa cuvintelor Dumnezeiești ți-a potolit setea sufletului;

Bucură-te, că ai cerut, cu mult dor, apa cea dătătoare de înțelepciune;

Bucură-te, că ai propovăduit pe Hristos în toată cetatea;

Bucură-te, că Lui ai deschis larg porțile inimii;

Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotinia, făclia Înțelepciunii, cea luminată de Soarele Cel veșnic !

şi CONDACUL 1 :

La fântâna lui Iacov ai întâlnit pe Adâncul milostivirii pogorât pe pământ ca să te ridice pe tine, Sfântă, din adâncul pierzării și să te arate propovăduitoare Îndurărilor Sale pentru toți care-ți cântă: Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotinia, făclia Înțelepciunii, cea luminată de Soarele Cel veșnic !

Şi apoi se face :

Otpustul

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale, ale Sfintei Muceniţe Fotini şi ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin !

Sfânta Muceniţă Fotini, Samarineanca

Surse bibliografice :

 1. https://i1.wp.com/doarortodox.ro/wp-content/uploads/2018/02/fotini_si_mantuitorul4.jpg?resize=401%2C500&ssl=1 ;
 2. http://poeziicrestin-ortodoxe.blogspot.ro/search?updated-max=2014-02-26T03:01:00%2B02:00&max-results=8&start=432&by-date=false ;
 3. https://i2.wp.com/doarortodox.ro/wp-content/uploads/2018/02/fotini1.jpg?resize=500%2C644&ssl=1 ;
 4. https://doarortodox.ro/2018/02/26/viata-si-acatistul-sfintei-mucenite-fotini-samarineanca-26-februarie/ ;
 5. http://www.christopherklitou.com/26_feb_photini_the_samaritan%2026-2.jpg ;
 6. https://i2.wp.com/doarortodox.ro/wp-content/uploads/2018/02/fotini_si_mantuitorul2.jpg?resize=350%2C478&ssl=1 ;
 7. http://poeziicrestin-ortodoxe.blogspot.ro/2014/02/acatistul-sfintei-mucenite-fotinia-26.html ;
 8. https://i1.wp.com/doarortodox.ro/wp-content/uploads/2018/02/02-26-sf_fotinia.jpg?resize=538%2C736&ssl=1 ;
 9. http://www.porphyrios.gr/files/jpg/%CE%95%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CE%BD%20%CE%8C%CF%81%CE%BF%CF%82/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%85%CE%AD%CF%82/%CE%A0%CE%B1%CF%87%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9/%CE%A0%CE%B5%CE%BD%CF%84_51%20%CE%9F%20%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82%20%CE%BB%CE%B1%CE%BB%CF%8E%CE%BD%20%CF%84%CE%B7%20%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B9.jpg ;
 10. https://theodorosart.com/wp-content/uploads/2017/02/Sf-Mc-Fotini-Samarineanca-7.jpg ;
 11. https://basilica.ro/wp-content/uploads/2015/02/sfanta-fotini-mucenita-cea-luminatoare.jpg ;
 12. https://ro.orthodoxwiki.org/Fotini_samarineanca

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web la WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: