ACATISTUL SFÂNTULUI CUVIOS GHERASIM DE LA IORDAN

Sfântul Cuvios GHERASIM, de la Iordan

(4 Martie)

Rugăciunile începătoare

De este preot, începe aşa :

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Amin!

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi ! Doamne, curăţeşte păcatele noastre ! Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre ! Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău !

Doamne miluieşte ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Tatǎl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău ! Vie Împărăţia Ta ! Facă-se Voia Ta ! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri ! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean ! Amin !

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca un Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi !

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit ; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău ; toţi lucrul Mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc!

Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute. Şi într-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii ; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin Prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Doamne miluieşte ! (de 12 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru ! (o închinăciune)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru Credincioşia Ta, auzi-mă, întru Dreptatea Ta! Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta! Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare ; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult ; cugetat-am la toate Lucrurile Tale, la faptele Mâinilor Tale m-am gândit. 

Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab’ auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu! Nu-Ţi întoarce Faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor care se coboară în mormânt! Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea! Arată-mi Calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu! 

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne! Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu! Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă! Întru Dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu! Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău! 

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru Numele Domnului ! (de 3 ori)

Apoi, se zice Troparul Sfântului Cuvios Gherasim de la Iordan (Glasul al 8-lea) :

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Gherasim, Părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Apoi, se zice Condacul Sfântului Cuvios Gherasim de la Iordan (Glasul al 4-lea) :

Aprinzându-te de dorirea celor de sus, asprimea pustiului Iordanului mai mult decât toate dulcețile lumii ai socotit-o; acolo, plecându-se ție fiara, cu ascultare până la moarte, cu jale pe mormântul tău s-a sfârșit, într-acest fel preamărindu-te Dumnezeu; pe Care roagă-L pentru noi, Părinte Gherasim!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi ? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi ?

Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea Îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea! Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte ; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie Unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât Drept eşti Tu întru Cuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată Adevărul ai iubit ; cele nearătate şi cele ascunse ale Înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi ; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie ; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce Faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le! Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele! Nu mă lepăda pe mine de la Faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine! Dă-mi mie bucuria Mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte! Învăţa-voi pe cei fără de lege Căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele ! Bucura-se-va limba mea de Dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat ; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu : duhul umilit ; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună Voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului! Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot ; atunci vor pune pe Altarul Tău viţei.

Sfântul Cuvios GHERASIM, de la Iordan

Condacul întâi

Limba să nu tacă şi gura să nu se ostenească aducând laude celor ce din tinereţe au alergat la purtarea cea anevoioasă a duhovniciei, că din Iubirea Sa Domnul a revărsat har de iubire în inimile deschise Lui, întru care ai strălucit şi tu. Bucură-te, Sfinte Părinte Gherasim, chipul sfinţeniei iubirii lui Hristos!

Icosul întâi

Din părţile Lichiei, adunat de chemarea slujirii Dumnezeieşti, te-ai ocolit cu frică de Dumnezeu şi cuget Dumnezeiesc dobândind ai lăsat cele stricăcioase şi trecătoare.

Bucură-te, tinereţe luminată de lumina învierii !

Bucură-te, viaţă neirosită în alergări deşarte !

Bucură-te, că adâncul pustiei ţi-a fost cetatea şi şcoala !

Bucură-te, că Lichia ai părăsit pentru Tebaida Egiptului !

Bucură-te, în toate înţelepţite !

Bucură-te, că ai găsit comoară din ţărînă !

Bucură-te, că pe cele multe le-ai lăsat pentru sărăcia îndestulătoare !

Bucură-te, cel ce inima smerită ai făcut-o dar tuturor !

Bucură-te, izvor nesecat al iubirii lui Dumnezeu !

Bucură-te, ţărînă roditoare de cele mântuitoare !

Bucură-te, punte peste hotarul blestemului strămoşesc !

Bucură-te, Sfinte Părinte Gherasim, chipul sfinţeniei iubirii lui Hristos! 

Condacul al 2-lea

Sfânta Biserica a dreptei credinţe, corabie pe valurile ridicate de furtună păcatelor noastre s-a vădit, din care mulţi s-au pierdut, neştiind a merge pe ape, neavând în cuget şi sfințiri tri-sfânta cântare: Aliluia! 

Icosul al 2-lea

De la lume, de la trup şi de la diavol vin rătăcirile, curse ascunse în căile în care umblăm. Dar cetatea Iisus Hristos este de necucerit şi peste toate Lumina Lui priveghează.

Bucură-te, martor al biruinţelor ortodoxiei !

Bucură-te, cel ce te-ai ridicat peste înşelare !

Bucură-te, că iubirea de Adevăr te-a scos la liman !

Bucură-te, că în întunericul ereziei lui Eutihie ai biruit !

Bucură-te, rug aprins nu pentru litera legii, ci pentru trăirea iubirii Mântuitorului Iisus !

Bucură-te, că lângă Sfântul Eftimie cel Mare ai redobândit Calea, Adevărul şi Viaţa !

Bucură-te, îmbogățitule prin lepădare !

Bucură-te, că ai plâns îndelung rătăcirea !

Bucură-te, că pravilă de foc ai aprins fără foc în pustie !

Bucură-te, inimă ce arde mai puternic decât flăcările materiei !

Bucură-te, parjolitorule al tuturor celor nevrednice !

Bucură-te, Sfinte Părinte Gherasim, chipul sfinţeniei iubirii lui Hristos! 

Condacul al 3-lea

La apa Întâiului Botezat, la Iordan ai fost trimis de Sfântul Eftimie cel Mare să aduni oile risipite ale turmei Mântuitorului lumii. Şi Sfinţitorul apelor toate de jos, de sus, prin cântarea neîncetată şi izbăvitoare: Aliluia! 

Icosul al 3-lea

Ai făcut din inima ta Biserica Domnului, căci fără de margini a fost şi iubirea ta pentru cele făcute şi binecuvântate de Domnul.

Bucură-te, dar al iubirii lui Hristos !

Bucură-te, cuib al Sfântului Duh !

Bucură-te, binecuvântarea lui Dumnezeu Tatăl !

Bucură-te, cel ce tot postul mare desăvârşit ajunai !

Bucură-te, unitule doar cu Hristos !

Bucură-te, deşert de netrecut pentru necredincioşi !

Bucură-te, bucuria nevoinţei !

Bucură-te, câmpie roditoare celor iubitori de Hristos !

Bucură-te, viță cu rod de viaţă veşnică !

Bucură-te, nor cu apă Dumnezeiască !

Bucură-te, altă năstrapă mai cuprinzătoare decât prima !

Bucură-te, Sfinte Părinte Gherasim, chipul sfinţeniei iubirii lui Hristos!

Condacul al 4-lea

Cu moartea pre moarte călcând, viaţă veşnică a izvorât Dumnezeu tuturor celor ce-L urmează şi Sfântul Lui jug pe grumaz şi-l aşează, odihna cea lucrătoare aflând, veşnic bucurându-se cu cântărea: Aliluia! 

Icosul al 4-lea

Taină şi lumină, şoaptă şi strigare, bucurie în nevoinţe, ajunare îndestulătoare, deşert verde, furtună neprimejduită, blândeţe nestricăcioasă şi stăpânitoare, iubire din Iubirea lui Dumnezeu te-ai arătat.

Bucură-te, candelă aprinsă Mântuitorului lumii !

Bucură-te, cetate a PreaMăritului Împărat Ceresc !

Bucură-te, trezorerie a Mângâietorului !

Bucură-te, revărsare din nesfârşitul fluviu al Iubirii Sfintei Treimi !

Bucură-te, palat nestricăcios al faptelor bune !

Bucură-te, săgeata trimisă spre cer de arcul monahismului !

Bucură-te, armă de care doar iadul şi păcatul se înspăimântă !

Bucură-te, piatră în care Domnul lovind cu Dragostea Sa a izvorât apa vie a rugăciunii !

Bucură-te, grădina mai frumoasă decât poate vedea ochiul lumii !

Bucură-te, plâns auzit doar de Îngeri şi Bunul Dumnezeu !

Bucură-te, îndestulătorul celor ce se satură doar cu rostirea cea aspră !

Bucură-te, Sfinte Părinte Gherasim, chipul sfinţeniei iubirii lui Hristos! 

Condacul al 5-lea

Căutat erai de toţi cei aflaţi în nevoinţe şi te-ai făcut ca o oaste Dumnezeiască, taină peste fire, tămăduitorule al urii, cel ce desăvârşit ai cântat: Aliluia! 

Icosul al 5-lea

Peste fire a fost alcătuirea ta pentru că peste fire te-ai nevoit, aducând la firea cea dintâi cele pierdute din neascultare.

Bucură-te, biruitorule al iadului fără de arme !

Bucură-te, blândeţe izvorâtă din Iubirea lui Dumnezeu !

Bucură-te, împărate, cela ce ai stăpânit peste regele fiarelor !

Bucură-te, foc ce pârjoleşte vrăjmașiile diavoleşti !

Bucură-te, că leul a ajuns paznic la dobitoace, din dragostea ta pentru Hristos !

Bucură-te, cel ce din contrarii ai făcut armonie de Rai !

Bucură-te, că smerenia ta a întors cele pierdute !

Bucură-te, că din animale ai făcut fraţi de ascultare duhovnicească !

Bucură-te, că leul a ajuns ca mielușelul !

Bucură-te, că ai smerit pe cel ce înfricoşează omenirea !

Bucură-te, că leul cel fioros te-a urmat chiar şi dincolo de hotarul vieţii vremelnice !

Bucură-te, Sfinte Părinte Gherasim, chipul sfinţeniei iubirii lui Hristos! 

Condacul al 6-lea

Ai împlinit ascultarea cea mare iubind pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău şi pe aproapele ca pe tine însuţi, întorcând înţelegerea desăvârşită a creaţiei şi lumina în ochii tuturor, oameni şi fiare, cu Îngerii toţi cântând: Aliluia! 

Icosul al 6-lea

Cu fapta şi adevărul, urmând lui Hristos în iubire Cruce ai aflat, prin care pe cei ce te urmau îi scăpai de frica satanei, îi tămăduiai de neputinţa lumească, trecându-i hotarul păcatelor cel de netrecut fără de răstignirea întru Dragostea lui Dumnezeu.

Bucură-te, cel ce ai înţeles că Dumnezeu este iubire !

Bucură-te, că a iubi înseamnă a asculta şi a împlini !

Bucură-te, pământ ce ai rodit Dumnezeieşte !

Bucură-te, că ai dat hrana ta tuturor celor ce urmau pe Hristos !

Bucură-te, că în pustiu ai fost grădinarul vieţii veşnice !

Bucură-te, că ai aşezat pravilă Dumnezeiască în cei dornici de Dumnezeire !

Bucură-te, că ai îngăduit focul numai în inima ta !

Bucură-te, că acest foc a pârjolit toată răutatea potrivnicului !

Bucură-te, că sărăcia ta a fost desăvârşită !

Bucură-te, că nădejdea ta scară la Rai s-a făcut !

Bucură-te, că în iubire ai urmat Stăpânului tuturor !

Bucură-te, Sfinte Părinte Gherasim, chipul sfinţeniei iubirii lui Hristos! 

Condacul al 7-lea

Taină şi împlinire a Voii lui Dumnezeu, pustnicia cea lepădată de toate cele lumeşti aduce tuturor bogăţia mântuirii: Aliluia! 

Icosul al 7-lea

Vieţuirea ta cine o poate înţelege şi urma, Îngerule în trup omenesc care ai dăruit tuturor ucenicilor tăi postul desăvârşit, roditor al rugăciunii rugului aprins şi împlinirea vieţii.

Bucură-te potir sfânt al posturilor mari !

Bucură-te că pentru rugăciunile şi nevoinţa ta Domnul a făcut pustia Iordanului mai bogată decât toate trezoreriile lumii !

Bucură-te, că 70 de pustnici luminau calea mântuirii acelor ţinuturi !

Bucură-te, că toţi aveau o inimă şi-un suflet vieţuind apostoleşte !

Bucură-te, miere duhovnicească celor râvnitori !

Bucură-te, amăreala tămăduitoare celor în patimi !

Bucură-te, cale tainică ce duce la Rai !

Bucură-te, că doar focul Dragostei lui Hristos lumina şi încălzea chiliile voastre !

Bucură-te, umbrire ce descoperi tainic strălucirea Soarelui nostru Hristos Dumnezeu !

Bucură-te, răcoare tuturor celor arşi de patimi !

Bucură-te, râu de foc Dumnezeiesc ce arzi uneltirile vrăşmaşului !

Bucură-te, Sfinte Părinte Gherasim, chipul sfinţeniei iubirii lui Hristos!

Sfântul Cuvios GHERASIM, de la Iordan

Condacul al 8-lea

Taina Sfintei Cruci, taina jertfei iubirii, taina unirii ce ruperea păcatului o trece, taina chipului omului robit în căutarea Domnului ai împlinit-o, înveşnicirea redând-o cu rugăciunile tale: Aliluia! 

Icosul al 8-lea

Toate le-ai lepădat pentru a dobândi tot de la Unicul Dumnezeu cel Întreit Sfânt, pe care L-ai slujit şi de la Care ai dobândit turmă aleasă, cuvântătoare.

Bucură-te, îmbogățitule prin părăsirea a toate cele lumeşti !

Bucură-te, prescură din aluatul Dumnezeieștii iubiri !

Bucură-te, că din lut ai devenit, cu Voia Domnului şi credinţa ta cea dreaptă împărtășire de Duh Sfânt !

Bucură-te, foc ce ne-ai încălzit spre coacerea duhovnicească !

Bucură-te, rază din lumina cea nesfârşită şi fără de pată !

Bucură-te, lumina ce alungă întunericul din noi !

Bucură-te, casă unde Domnul a găsit adăpost !

Bucură-te, palat al desfătărilor duhovniceşti !

Bucură-te, ocol pentru oile cuvântătoare !

Bucură-te, că timpul şi moartea nu te-au atins cu nimic !

Bucură-te, că azi eşti mai puternic, curat şi luminat decât ieri !

Bucură-te, Sfinte Părinte Gherasim, chipul sfinţeniei iubirii lui Hristos! 

Condacul al 9-lea

Mierea din faguri laolaltă strânge şi albina şi musca, ursul şi omul, deopotrivă hrănindu-i, vindecându-i şi alinându-i. Astfel a fost şi cântarea ta, astfel sunt şi rugăciunile tale acum: Aliluia! 

Icosul al 9-lea

Tu ai biruit iadul şi slăbiciunile noastre omeneşti, cel ce n-ai avut ca arme decât credinţa, nădejdea şi dragostea. Ca şi noi cu ele înarmându-ne, să-ţi urmăm la Rai !

Bucură-te, că asprele tale canoane au ridicat jugul păcatelor şi al neputinţelor !

Bucură-te, că te-ai făcut mai hrănitor decât mierea !

Bucură-te, că învăţăturile tale revarsă şi astăzi bună mireasma duhovnicească !

Bucură-te, alergare mai iute că fulgerul la Tronul Sfintei Treimi pentru iertarea păcatelor noastre !

Bucură-te, credinţă ortodoxă ce înmoi împietrirea sufletelor fiarelor !

Bucură-te, nădejde în viaţa cea veşnică ce topeşti cu focul iubirii orice ură !

Bucură-te, că iubit ai fost de Domnul după iubirea cu care ai iubit creaţia lui Dumnezeu!

Bucură-te, îmblânzitorule al pustiului din noi !

Bucură-te, pietricică din mozaicul cel mare al patericului !

Bucură-te, că bucurie te-ai făcut nouă, tuturor robilor lui Dumnezeu !

Bucură-te, cel ce te-ai lăsat stăpânit pentru a te stăpâni de la tot răul şi vicleşugul !

Bucură-te, Sfinte Părinte Gherasim, chipul sfinţeniei iubirii lui Hristos!

Condacul al 10-lea

Împreună vieţuitori aţi fost Sfinţilor Părinţi de la Iordan şi Palestina şi Egipt şi Sinai şi Rait cu mulţimile de Sfinţi şi Mucenici şi cu toţi Îngerii în chip văzut şi nevăzut, dar ştiut şi adeverit aţi cântat: Aliluia! 

Icosul al 10-lea

Timp de odihnă nu are Biserica luptătoare a Domnului decât la ceruri, în Sânul cel blând al lui Avraam, acolo unde cei ce n-au vrut să cunoască odihnă se adună în cete pe cete, cântare îngerească să audă şi să cânte.

Bucură-te, rod al marii Iubiri a lui Dumnezeu !

Bucură-te, spic ce sfinţirea ai copt !

Bucură-te, vin ce-L înveseleşti pe Însuşi Dumnezeu !

Bucură-te, smerenie ce ai fost înălţată la timpul cuvenit !

Bucură-te, că leul grăitor, diavolul, n-a avut pe cine înghiţi !

Bucură-te, treime biruitoare, Sfinte Gherasime, Sfinte Sava şi Sfinte Teodosie !

Bucură-te, că sinaxarul cel tainic al Bisericii triumfătoare l-ai umplut cu cei chemaţi de Domnul !

Bucură-te, că şi astăzi pe cei ce te urmează îi miluieşti !

Bucură-te, pilda dreptei credinţe ce ai luat bunurile neveştejite ale slavei !

Bucură-te, gură pecetluită grăirii de rău !

Bucură-te, dulce grăire a Sfintelor Scripturi !

Bucură-te, Sfinte Părinte Gherasim, chipul sfinţeniei iubirii lui Hristos! 

Condacul al 11-lea

În pustiul Iordanului ai trăit, dar grădină mai desfătată decât a Semiramidei te-ai făcut, veșnicule, Roada Duhului împlinind, taine ce se descoperă doar în cântărea trisfântă: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Dumnezeu este iubire şi cel ce rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu rămâne întru el – a tunat glasul de tunet al Domnului Sfântului Ioan Bogoslovul, Apostolul iubirii ce o ai urmat.

Bucură-te, următorule de taine al Apostolului iubirii !

Bucură-te, golitule de răutate, pizmă, egoism şi toate buruienile satanei !

Bucură-te, că iubind nevăzut pe Dumnezeu, de El te bucuri în veci !

Bucură-te, iubire care înseamnă jertfă a lui Dumnezeu pentru noi !

Bucură-te, mucenicie albă !

Bucură-te, fulgeratule al vestirii preasfinte !

Bucură-te, rănitule cu rana aducătoare de viaţă veşnică !

Bucură-te, că ai sângerat pentru Domnul nostru Iisus Hristos şi Sângele Lui PreaScump l-ai băut !

Bucură-te, că ai mărturisit că Iisus Dumnezeu este în Trup şi cu Trupul Lui te-ai

înDumnezeit !

Bucură-te, cel închis între zidurile ce aduc singura libertate, iubirea lui Dumnezeu !

Bucură-te, îngrăditule ce nu ai hotare, oriunde şi oricând aflându-te când eşti chemat în numele Dumnului Hristos !

Bucură-te, Sfinte Părinte Gherasim, chipul sfinţeniei iubirii lui Hristos!

Condacul al 12-lea

Căutat erai de toţi cei aflaţi în nevoinţe şi te-ai făcut ca o oaste Dumnezeiască, taină peste fire, tămăduitorule al urii, cel ce desăvârşit ai cântat: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Ai înţeles cine este Biruitorul lumii şi L-ai mărturisit cu gândul, cu cuvântul şi cu faptele tale bune, arătându-ne tuturor de atunci şi din veac că Iisus este Fiul lui Dumnezeu venit la noi prin apă şi prin sânge.

Bucură-te, cel ce apa vieţii ai revărsat în locuri fără de apă !

Bucură-te, cel ce Sângele în jertfă fără de sânge ai arătat celor botezaţi !

Bucură-te, cel ce ai arătat celor dornici Calea, Adevărul şi Viaţa !

Bucură-te, că ai hrănit cu cuvântul pe cei flămânzi de cuvânt !

Bucură-te, că şi leul Iordan, necuvântătorul, a trăit în boarea raiului iubirii !

Bucură-te, preamăritule de Dumnezeu prin durerea dobitocului răpus de iubirea de tine!

Bucură-te, feciorie odrăslitoare de ucenici !

Bucură-te, mai curatule decât lumina soarelui !

Bucură-te, cel născut din Dumnezeu, care la El te-ai întors după călătoria prin viaţa aceasta !

Bucură-te, că la Cina cea de Taină te-ai arătat îmbrăcat în Hristos !

Bucură-te, că acum cu PreaSfânta Fecioară, cu toţi Sfinţii şi Îngerii, faţă către Faţă, exişti cu Dumnezeu !

Bucură-te, Sfinte Părinte Gherasim, chipul sfinţeniei iubirii lui Hristos!

Condaculul al 13-lea (acest Condac se zice de trei ori) :

Aşa cum oglinda reflectă orice chip sau lucru aşezat înainte-i, aşa te-ai făcut tu oglindă de taină şi iubirea Sfinţeniei lui Hristos, pentru care cu cutremur şi linişte glăsuim şi noi cu tine, cu voi, cu toţi cei ajunşi la limanul ceresc: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 

Apoi iarăşi se zice  Icosul întâi :

Din părţile Lichiei, adunat de chemarea slujirii Dumnezeieşti, te-ai ocolit cu frică de Dumnezeu şi cuget Dumnezeiesc dobândind ai lăsat cele stricăcioase şi trecătoare.

Bucură-te, tinereţe luminată de lumina învierii !

Bucură-te, viaţă neirosită în alergări deşarte !

Bucură-te, că adâncul pustiei ţi-a fost cetatea şi şcoala !

Bucură-te, că Lichia ai părăsit pentru Tebaida Egiptului !

Bucură-te, în toate înţelepţite !

Bucură-te, că ai găsit comoară din ţărînă !

Bucură-te, că pe cele multe le-ai lăsat pentru sărăcia îndestulătoare !

Bucură-te, cel ce inima smerită ai făcut-o dar tuturor !

Bucură-te, izvor nesecat al iubirii lui Dumnezeu !

Bucură-te, ţărînă roditoare de cele mântuitoare !

Bucură-te, punte peste hotarul blestemului strămoşesc !

Bucură-te, Sfinte Părinte Gherasim, chipul sfinţeniei iubirii lui Hristos! 

Şi   Condacul întâi :

Limba să nu tacă şi gura să nu se ostenească aducând laude celor ce din tinereţe au alergat la purtarea cea anevoioasă a duhovniciei, că din Iubirea Sa Domnul a revărsat har de iubire în inimile deschise Lui, întru care ai strălucit şi tu. Bucură-te, Sfinte Părinte Gherasim, chipul sfinţeniei iubirii lui Hristos!

Şi apoi se face Otpustul :

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile PreaCuratei Maicii Tale, ale Sfântului Cuvios Gherasim de la Iordan şi ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin !

Surse bibliografice :

  1. https://www.youtube.com/watch?v=vYoYsYW9VfU : Acatistul Sfântului Cuvios Gherasim de la Iordan (Marian Moise) ;
  2. https://telegra.ph/file/5b9d5a9068c186afed5d2.jpg ;
  3. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/3826/p1bb8q40jc3kc1pat1iuisfq6ga7.jpg ;
  4. https://ro.orthodoxwiki.org/Gherasim_de_la_Iordan ;
  5. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/3826/p1dr805emaje3iu4pae1so51ev23.jpg ;
  6. https://doxologia.ro/tropar/troparul-sfantului-cuvios-gherasim-de-la-iordan ;
  7. https://multumesc.mobi/2017/03/05/acatistul-sfantului-gherasim-de-la-iordan-4-martie/

Alătură-te conversației

1 comentariu

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: