ACATISTUL SFÂNTULUI CUVIOS MARCU DIN MUNTELE FRACESC

Sfântul Cuvios Marcu din Muntele Fracesc

(5 Aprilie)

Rugăciunile începătoare

De este preot, începe aşa :

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Amin!

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi ! Doamne, curăţeşte păcatele noastre ! Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre ! Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău !

Doamne miluieşte ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Tatǎl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău ! Vie Împărăţia Ta ! Facă-se Voia Ta ! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri ! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean ! Amin !

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca un Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi !

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit ; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău ; toţi lucrul Mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc!

Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute. Şi într-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii ; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin Prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Doamne miluieşte ! (de 12 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru ! (o închinăciune)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru Credincioşia Ta, auzi-mă, întru Dreptatea Ta! Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta! Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare ; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult ; cugetat-am la toate Lucrurile Tale, la faptele Mâinilor Tale m-am gândit. 

Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab’ auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu! Nu-Ţi întoarce Faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor care se coboară în mormânt! Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea! Arată-mi Calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu! 

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne! Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu! Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă! Întru Dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu! Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău! 

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru Numele Domnului ! (de 3 ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi ? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi ?

Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea Îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea! Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte ; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie Unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât Drept eşti Tu întru Cuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată Adevărul ai iubit ; cele nearătate şi cele ascunse ale Înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi ; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie ; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce Faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le! Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele! Nu mă lepăda pe mine de la Faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine! Dă-mi mie bucuria Mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte! Învăţa-voi pe cei fără de lege Căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele ! Bucura-se-va limba mea de Dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat ; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu : duhul umilit ; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună Voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului! Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot ; atunci vor pune pe Altarul Tău viţei.

Sfântul Cuvios Marcu din Muntele Fracesc

CONDACUL 1

Nu sunt vrednice cuvintele a zugrăvi înălțimea viețuirii tale mai presus de cele pământești și se cutremură îngerii socotind nevoințele tale cele sfinte; însă, bine cunoscând Sfinte Marcu, nepriceperea și nevrednicia noastră de a te lăuda, primește cu îngăduință din inimile noastre întunecate de păcate multe raza cântării acesteia : Bucură-te, Sfinte Marcu, munte al desăvârșirii pustnicilor !

ICOSUL 1

Moartea părinților tăi ți-a fost pricină a cugeta mai adânc la nestatornicia și deșertăciunea rânduielilor lumești și ți-ai scăpat sufletul din lanțurile grijilor pământești, cu totul încredințându-te voii Domnului; pentru aceasta, te lăudăm cu smerite cuvinte ca acestea:

Bucură-te, că te-ai păzit de necurățiile lumii, alergând spre pustie;

Bucură-te, că pentru Hristos te-ai lepădat de deșertăciunile pământești;

Bucură-te, că ochii inimii Tale i-ai îndreptat numai spre Adevăr;

Bucură-te, că auzul ți l-ai îndulcit numai cu rugăciunea;

Bucură-te, că ți-ai hrănit sufletul cu dorirea lui Hristos;

Bucură-te, că pentru dragostea Lui nu te-ai întors în lume;

Bucură-te, că inima ta ți-ai făcut-o izvor de înțelepciune;

Bucură-te, că ai zburat cu mintea la cele cerești;

Bucură-te, că ai cercetat lăcașurile Raiului;

Bucură-te, că ai omorât întru tine orice gând pământesc;

Bucură-te, că ești povățuitor iubitorilor de pustie;

Bucură-te, că ești cununa celor care te cinstesc;

Bucură-te, Sfinte Marcu, munte al desăvârșirii pustnicilor !

CONDACUL 2

Valurile vieții te-au purtat spre muntele cel binecuvântat pe care l-ai sfințit cu rugăciunile tale neîncetat, Făcătorului a toate cântând cu dragoste: Aliluia !

ICOSUL 2

Pe o scândură te-ai aruncat în mare și ai fost purtat de valurile purtării de grijă a lui Dumnezeu spre minunatul munte, unde te-ai nevoit mai presus de fire, minunând pe îngeri care cântau către tine unele ca acestea:

Bucură-te, răbdătorule al viforului ispitelor diavolești;

Bucură-te, stâncă neclintită a credinței adevărate;

Bucură-te, vas plin de mirul rugăciunii;

Bucură-te, comoară ascunsă în muntele slavei;

Bucură-te, grădină plină de roadele virtuților;

Bucură-te, popas duhovnicesc al Sfinților;

Bucură-te, acoperământ al rugăciunii neîncetate;

Bucură-te, soare ce umbrește ceata Cuvioșilor;

Bucură-te, scut împotriva ispitelor diavolești;

Bucură-te, înfricoșătoare privire demonilor;

Bucură-te, scară a desăvârșirii mai presus de desăvârșire;

Bucură-te, lauda iubitorilor de sihăstrie;

Bucură-te, Sfinte Marcu, munte al desăvârșirii pustnicilor !

CONDACUL 3

Ostenelile greu de purtat ale pustiei le-ai luat asupra ta ca pe un jug pentru dragostea Dulcelui Iisus, Căruia te roagă să ne lege și pe noi cu legătura dragostei Sale, ca să-i cântăm: Aliluia !

ICOSUL 3

Treizeci de ani ai petrecut în pustiu suferind foame, sete și toate silniciile firii, dar Domnul a primit răbdarea ta cea multă și cu multe daruri te-a încununat spre bucuria celor ce te măresc pe tine așa:

Bucură-te, că țărână ai mâncat pentru Cel Care S-a pogorât pe pământ;

Bucură-te, că apă amară din mare ai băut pentru Cel adăpat cu fiere;

Bucură-te, că ai umblat gol pentru Cel răstignit pe Cruce pentru noi;

Bucură-te, că desculț ai mers pentru Cel Care a îndreptat pașii noștri;

Bucură-te, că ger cumplit ai răbdat pentru Cel a izgonit răceala morții;

Bucură-te, că arderea soarelui ai primit pentru Soarele dreptății;

Bucură-te, că degetele de la picioare ți-au căzut pentru Cel Care a răbdat durerile piroanelor;

Bucură-te, că ai fost cumplit muncit de diavoli pentru Biruitorul iadului;

Bucură-te, că zăceai ca mort pe pământ pentru Cel Care a plecat cerurile;

Bucură-te, că pe toate le-ai răbdat cu darul lui Hristos;

Bucură-te, că mare plată ai aflat pentru ostenelile tale;

Bucură-te, că te-ai arătat biruitor asupra tuturor patimilor;

Bucură-te, Sfinte Marcu, munte al desăvârșirii pustnicilor !

CONDACUL 4

Cumplitele chinuiri ale demonilor le-ai răbdat cu mulțumire, așteptând pogorârea milostivirii dumnezeiești, de care te-ai învrednicit din belșug, cântând Împăratului a toate: Aliluia !

ICOSUL 4

După treizeci de ani de cumplite încercări, cu darul Domnului ca și cu o haină ai fost îmbrăcat cu păr, dar sufletul purta luminat veșmânt împodobit cu virtuți, ca să intri în cămara Stăpânului cu bucurie în cântări ca acestea:

Bucură-te, că din legătura pătimirii ai fost dezlegat;

Bucură-te, că ai primit haină de păr pentru trupul tău;

Bucură-te, că ai slujit neîncetat Dătătorului de binecuvântare;

Bucură-te, că Domnul te-a izbăvit din cursele diavolești;

Bucură-te, că nu te-ai întinat cu păcatele trupești;

Bucură-te, că pe îngeri ai minunat cu sfințenia ta;

Bucură-te, că mintea ta a fost păzită de cugete deșarte;

Bucură-te, că ai primit mireasma vieții îngerești;

Bucură-te, că ai rușinat pe demoni cu râvna pentru Hristos;

Bucură-te, că nu ai mai văzut chip de om pentru Dumnezeul-Om;

Bucură-te, vas purtător al înțelepciunii duhovnicești;

Bucură-te, icoană a iubitorilor de cele cerești;

Bucură-te, Sfinte Marcu, munte al desăvârșirii pustnicilor !

CONDACUL 5

Pielea de pe trup ți-a fost smulsă de demoni, dar mai apoi Domnul te-a îmbrăcat cu haină de păr și te-a primit întru bucuria cea netulburată din Împărăția cerurilor, ca să-I cânți Lui: Aliluia !

ICOSUL 5

După trezeci de ani de pătimiri, nu ai mai fost încercat de foame și sete și nu ai mai simțit povara frigului sau a căldurii, căci darul Domnului te acopere, iar îngerii se minunau cântându-ți:

Bucură-te, că te hrăneai cu pâinea rugăciunii;

Bucură-te, că te adăpai din izvorul dragostei dumnezeiești;

Bucură-te, că asprimea gerului nu se atingea de tine;

Bucură-te, că arșița te mângâia ca pe un rob al Soarelui slavei;

Bucură-te, că înălțai mereu mâini sfinte la rugăciune;

Bucură-te, că peștera te purta ca pe o comoară duhovnicească;

Bucură-te, că muntele nelocuit de oameni ți-a devenit prieten;

Bucură-te, că pe Taborul rugăciunii ai ajuns cu darul Cuvântului;

Bucură-te, că ești rugător fierbinte pentru cei nepricepuți;

Bucură-te, că nu ai încetat a te ruga pentru cei din lume;

Bucură-te, că ai fost soare ascuns de vederea lumii;

Bucură-te, că te-ai curățit desăvârșit prin osteneli duhovnicești;

Bucură-te, Sfinte Marcu, munte al desăvârșirii pustnicilor !

CONDACUL 6

Mai înainte de adormirea ta Sfinte Marcu, ai chemat pe avva Serapion la tine, ca să îngroape trupul tău și să mărturisească lumii spre povățuire despre viața ta nematerialnică, astfel ca toți să strige Domnului: Aliluia !

ICOSUL 6

Mult te-ai veselit Sfinte Marcu, de venirea la tine a Sfântului Serapion, pe care cu duhovnicească dragoste întâmpinându-l, i-ai vestit despre apropiatul tău sfârșit, arătând și minunile Domnului făcute cu tine spre slava Sa:

Bucură-te, că pentru dragostea lui Hristos te-ai nevoit;

Bucură-te, că în peștera inimii ai purtat pe Domnul Hristos;

Bucură-te, că te-ai slobozit cu totul de deșertăciunile lumii;

Bucură-te, că ai atins treapta înaltă a nepătimirii;

Bucură-te, că ai văzut lăcașurile Raiului încă de pe pământ;

Bucură-te, că Domnul a plinit voile Tale cu bucurie;

Bucură-te, că și tu nu ai ieșit din voia Ziditorului;

Bucură-te, că înger îți slujea ție cu dragoste;

Bucură-te, că psalmii ți-au îndulcit pribegia pe pământ;

Bucură-te, că ai sfințit muntele cu nevoințele tale;

Bucură-te, că mintea ta nu s-a plecat la cele pământești;

Bucură-te, că ai sfărâmat toate cursele celui rău;

Bucură-te, Sfinte Marcu, munte al desăvârșirii pustnicilor !

CONDACUL 7

Numai vorbind tu Sfinte, de credința de a muta muntele din loc și la auzul cuvintelor tale muntele voia să se arunce în mare, iar noi minunându-ne de puterea credinței tale, numai cântăm cu bucurie : Aliluia !

ICOSUL 7

Înger nevăzut a gătit ție masa și Sfântului Serapion, încât se minuna acesta de pâinea cea dulce, de hrana cea minunată și de apa cea mai dulce ca mierea, încă și de binecuvântarea îngerească a mesei în chip Crucii și cu uimire striga către tine:

Bucură-te, cel slujit de îngerii Domnului;

Bucură-te, că pentru curăția ta erai odihnit de îngeri;

Bucură-te, că ai aflat mare milă înaintea Domnului;

Bucură-te, că mijlocești și pentru mine mântuire;

Bucură-te, că tainele tale ai împărtășit Sfântului Serapion;

Bucură-te, căci primeai pâine din mână îngerească;

Bucură-te, că apa cea adusă ție îți amintea de Izvorul vieții;

Bucură-te, căci pește ți-a dăruit Domnul din ceruri;

Bucură-te, că te hrăneai mai mult cu mierea rugăciunii;

Bucură-te, că Domnul privea cu dragoste spre tine;

Bucură-te, că prin râvna ta ai minunat cetele îngerilor;

Bucură-te, căci în inimă prăznuiai neîncetat Învierea Domnului;

Bucură-te, soare al pustnicilor iubitori de osteneală;

Bucură-te, Sfinte Marcu, munte al desăvârșirii pustnicilor !

Sfântul Cuvios Marcu din Muntele Fracesc

CONDACUL 8

Foarte te veseleai Sfinte, de sosirea zilei sfârșitului tău, căci așteptai să intri întru cămările bucuriei cerești, unde Domnul te aștepta, ca să petreci neîncetat în cântări de: Aliluia !

ICOSUL 8

Cu psalmii lui David ți-ai împodobit sufletul ca și cu niște pietre de mare preț, așteptând să intri întru slava Celui de pe scaunul heruvimilor, Care a bine voit să te arate pe tine pildă de desăvârșire mai înainte de adormirea ta, ca toți să ne întărim în credință și măcar cu cuvântul să ne apropiem de tine așa:

Bucură-te, luceafăr al rugăciunii înalte;

Bucură-te, pod al dragostei dumnezeiești;

Bucură-te, vas al mirului înțelepciunii;

Bucură-te, cărare sfințită a nevoințelor;

Bucură-te, uimire neîncetată a îngerilor;

Bucură-te, pildă de smerenie neîncetată pentru noi;

Bucură-te, iubitorule al comorilor duhovnicești;

Bucură-te, cel străin de păcatele lumii;

Bucură-te, cel ocrotit de mâna dumnezeiască;

Bucură-te, munte al doririlor duhovnicești;

Bucură-te, palat al slavei lui Hristos;

Bucură-te, scară către cămara drepților;

Bucură-te, Sfinte Marcu, munte al desăvârșirii pustnicilor !

CONDACUL 9

Trimite din înălțime Părinte, acoperământul rugăciunii tale peste noi, cei ce suntem răniți d emulte păcate, ca să dobândim mila Domnului și să cântăm cu glas smerit: Aliluia !

ICOSUL 9

Mai înainte de adormirea ta Sfinte, te-ai rugat pentru toți, cu a ta rugă dându-le îmbrățișarea mântuirii, de care învrednicește-ne și pe noi, cei ce numai cu numele suntem creștini, cu viețuirea fiind mai întinați decât păgânii, dar care îți aducem ție laude ca acestea:

Bucură-te, bucuria pustnicilor;

Bucură-te, cununa nevoitorilor;

Bucură-te, binecuvântarea mănăstirilor;

Bucură-te, sfătuitorul celor ce trăiesc în feciorie;

Bucură-te, îndreptătorul celor căzuți în păcate;

Bucură-te, limanul celor ce caută Viața;

Bucură-te, dar făcut celor milostivi;

Bucură-te, apărător al celor prigoniți;

Bucură-te, luminătorul împăraților;

Bucură-te, rugător neîncetat pentru pacea lumii;

Bucură-te, pom plin de roadele virtuților;

Bucură-te, moștenitor al frumuseților Raiului;

Bucură-te, Sfinte Marcu, munte al desăvârșirii pustnicilor !

CONDACUL 10

Glas din cer a mărturisit despre tine, Sfinte Marcu, căci cu adevărat ai plinit întru totul poruncile Domnului și te-ai făcut vrednic a intra în bucuria Domnului tău, Căruia neîncetat ai cântat: Aliluia !

ICOSUL 10

Vas ascuns în pustie, creștin desăvârșit, lucrător al dreptății și rob credincios ai fost socotit de Domnul, fericite Părinte Marcu, iar noi, cei ce suntem pururea întristați din pricina mulțimii păcatelor, mărim viețuirea ta curată și cerem să ne mijlocești nouă iertare și mare milă: 

Bucură-te, vas de aur și iubit al Mântuitorului;

Bucură-te, că întru tine s-au adunat toate virtuțile;

Bucură-te, că ai izgonit de la tine orice dorire pământească;

Bucură-te, că te-ai răstignit pe Crucea iubirii de Hristos;

Bucură-te, că însutită plată ai aflat în ceruri;

Bucură-te, că foarte s-au bucurat de tine cetele Sfinților;

Bucură-te, că oamenii au slăvit pe Domnul pentru tine;

Bucură-te, că te-ai înveșmântat cu rugăciunea cea curată;

Bucură-te, că ai auzit cuvinte de negrăit în Rai;

Bucură-te, că prin rugăciunea ta aprinzi în noi râvna cea bună;

Bucură-te, că ești far călăuzitor prin noaptea acestei lumi;

Bucură-te, că te veselești în cămara lui Hristos, aducând jertfe de rugăciuni;

Bucură-te, Sfinte Marcu, munte al desăvârșirii pustnicilor !

CONDACUL 11

Când ai fost dezlegat de legăturile trupului, îngerii cu haină luminoasă au îmbrăcat sufletul tău, ca să mergi înaintea Celui Iubit de tine și cu cetele heruvimilor să-I cânți Lui: Aliluia !

ICOSUL 11

Foarte te-ai bucurat Sfinte, auzind că nu mai sunt prigoniți creștinii și viețuiesc mai bine, dar te-ai întristat căci cu faptele lor departe sunt de cuvintele Mântuitorului; mai greșiți decât aceia fiind noi și cu totul nevrednici de numele de creștini, te rugăm să solești nouă pocăință și mare milă, ca să-ți cântăm unele ca acestea:

Bucură-te, căci prin ale tale rugăciuni creștinii au aflat îndrăzneală;

Bucură-te, că mult te-ai tânguit pentru răceala credinței;

Bucură-te, că mijlocești și noi izbăvire din păcat;

Bucură-te, munte înalt scăldat în lumina Taborului;

Bucură-te, povățuitorul nostru pe calea întregii înțelepciuni;

Bucură-te, carte nescrisă a iubitorilor de pustie;

Bucură-te, că ai ajuns la hotarul desăvârșirii;

Bucură-te, că Domnul te-a primit întru bucuria Sa;

Bucură-te, că Mântuitorul a primit ostenelile tale;

Bucură-te, că ai fost așezat întru lumina neapropiată;

Bucură-te, că ești rugător osârdnic pentru lume;

Bucură-te, că ne izbăvești de cursele celui rău cu ocrotirea ta;

Bucură-te, Sfinte Marcu, munte al desăvârșirii pustnicilor !

CONDACUL 12

Fără de vătămare ai trecut de cetele diavolești și ai mers către Cel Dorit, înaintea Căruia stând acum cu bucurie, adu-ți aminte Sfinte, și de noi, cei pururea în întristări pentru păcatele noastre, ca să cântăm Domnului : Aliluia !

ICOSUL 12

Cerul s-a deschis și te-a primit pe tine, comoara pustiei, iar noi, cei încărcați cu multe și grele păcate, îți cerem să ne mijlocești pocăință și trecere netulburată prin vămile văzduhului după adormirea noastră, ca să îți aducem ca mulțumire cântări ca acestea :

Bucură-te, cer întru care s-a oglindit slava Treimii ;

Bucură-te, cel netulburat de cugetele deșarte ale lumii;

Bucură-te, înfricoșătoare pedepsire a duhurilor răutății;

Bucură-te, că ai fost înger în trup minunat îngerilor;

Bucură-te, iubitorule desăvârșit al fecioriei;

Bucură-te, că trupul ți-a fost îngropat în peșteră;

Bucură-te, că până la a doua venire a Domnului acolo vei rămâne;

Bucură-te, că nu ai voit a primi după moarte slavă de la oameni;

Bucură-te, că pilda viețuirii tale ne-ai lăsat-o spre îndreptare;

Bucură-te, că ne-ai povățuit pe noi pe căile smereniei;

Bucură-te, că stai acum cu bucurie înaintea Minții Celei Dintâi;

Bucură-te, că mijlocești și pentru mine, păcătosul, răspuns bun la judecata de după moarte;

Bucură-te, Sfinte Marcu, munte al desăvârșirii pustnicilor !

CONDACUL 13 (Acest Condac se zice de trei ori) :

O, Sfinte Cuvioase Marcu, icoana sihaștrilor, cel ce ai atins culmea desăvârșirii și te-ai unit desăvârșit cu Hristos, roagă-te să ne izbăvim și noi de povara patimilor și să dobândim răspuns bun la judecata Stăpânului, cântându-I Lui: Aliluia !

Se zice apoi, din nou ICOSUL 1 :

Moartea părinților tăi ți-a fost pricină a cugeta mai adânc la nestatornicia și deșertăciunea rânduielilor lumești și ți-ai scăpat sufletul din lanțurile grijilor pământești, cu totul încredințându-te voii Domnului; pentru aceasta, te lăudăm cu smerite cuvinte ca acestea:

Bucură-te, că te-ai păzit de necurățiile lumii, alergând spre pustie;

Bucură-te, că pentru Hristos te-ai lepădat de deșertăciunile pământești;

Bucură-te, că ochii inimii Tale i-ai îndreptat numai spre Adevăr;

Bucură-te, că auzul ți l-ai îndulcit numai cu rugăciunea;

Bucură-te, că ți-ai hrănit sufletul cu dorirea lui Hristos;

Bucură-te, că pentru dragostea Lui nu te-ai întors în lume;

Bucură-te, că inima ta ți-ai făcut-o izvor de înțelepciune;

Bucură-te, că ai zburat cu mintea la cele cerești;

Bucură-te, că ai cercetat lăcașurile Raiului;

Bucură-te, că ai omorât întru tine orice gând pământesc;

Bucură-te, că ești povățuitor iubitorilor de pustie;

Bucură-te, că ești cununa celor care te cinstesc;

Bucură-te, Sfinte Marcu, munte al desăvârșirii pustnicilor !

şi CONDACUL 1 :

Nu sunt vrednice cuvintele a zugrăvi înălțimea viețuirii tale mai presus de cele pământești și se cutremură îngerii socotind nevoințele tale cele sfinte; însă, bine cunoscând Sfinte Marcu, nepriceperea și nevrednicia noastră de a te lăuda, primește cu îngăduință din inimile noastre întunecate de păcate multe raza cântării acesteia : Bucură-te, Sfinte Marcu, munte al desăvârșirii pustnicilor !

Şi apoi se face Otpustul :

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile PreaCuratei Maicii Tale, ale Sfântului Cuvios Marcu din Muntele Fracesc şi ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin !

Surse bibliografice :

  1. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/3872/p1dsuroibp3qr3kisn71bfl1rl23.jpg ;
  2. https://citydesert.files.wordpress.com/2014/04/mark-of-athens.jpg ;
  3. https://lh6.googleusercontent.com/proxy/tcFTYhJoVkd0BmhP4A3DIhVEuyxnlIr6CTlItT-eJaDkTR9uyqWKlRfEgJKB4qPAPpnNhMLRGPDuSk1k5M2aGT_SWHV9ubMdcbRJp0Ws7GY ;
  4. http://poeziicrestin-ortodoxe.blogspot.ro/2014/04/acatistul-cuviosului-marcu-din-muntele.html

Alătură-te conversației

1 comentariu

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: