ACATISTUL INTRĂRII DOMNULUI ÎN IERUSALIM

Intrarea Domnului în Ierusalim

(Duminica a 6-a din Post, a Floriilor)

Rugăciunile începătoare

De este preot, începe aşa :

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Amin!

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi ! Doamne, curăţeşte păcatele noastre ! Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre ! Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău !

Doamne miluieşte ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Tatǎl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău ! Vie Împărăţia Ta ! Facă-se Voia Ta ! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri ! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean ! Amin !

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca un Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi !

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit ; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău ; toţi lucrul Mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc!

Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute. Şi într-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii ; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin Prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Doamne miluieşte ! (de 12 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru ! (o închinăciune)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru Credincioşia Ta, auzi-mă, întru Dreptatea Ta! Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta! Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare ; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult ; cugetat-am la toate Lucrurile Tale, la faptele Mâinilor Tale m-am gândit. 

Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab’ auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu! Nu-Ţi întoarce Faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor care se coboară în mormânt! Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea! Arată-mi Calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu! 

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne! Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu! Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă! Întru Dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu! Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău! 

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru Numele Domnului ! (de 3 ori)

Apoi, se zice Troparul Intrării Domnului în Ierusalim (Glasul 1) (de 2 ori) :

Învierea cea de obște mai înainte de Patima Ta încredințând-o, pe Lazăr din morți l-ai sculat, Hristoase Dumnezeule. Pentru aceasta și noi, ca pruncii, semnele biruinței purtând, Ție, Biruitorului morții, strigăm: Osana Celui dintru înălțime! Bine ești cuvântat, Cel ce vii întru Numele Domnului!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Apoi, se zice Condacul Intrării Domnului în Ierusalim (Glasul al 6-lea):

Pe scaun, în cer și pe mânz, pe pământ, fiind purtat, Hristoase Dumnezeule, laudă de la Îngeri ai primit

și cântare de la pruncii cei ce strigau Ție: Binecuvântat ești, Cel ce vii să chemi pe Adam!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi ? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi ?

Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea Îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea! Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte ; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie Unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât Drept eşti Tu întru Cuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată Adevărul ai iubit ; cele nearătate şi cele ascunse ale Înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi ; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie ; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce Faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le! Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele! Nu mă lepăda pe mine de la Faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine! Dă-mi mie bucuria Mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte! Învăţa-voi pe cei fără de lege Căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele ! Bucura-se-va limba mea de Dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat ; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu : duhul umilit ; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună Voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului! Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot ; atunci vor pune pe Altarul Tău viţei.

Condacul 1
Împărate al Sionului de Sus, blând Biruitor şi drept Izbăvitor, Cel ce întru cele de sus eşti purtat de Heruvimi şi slăvit de Serafimi, duhovniceşte văzând noi intrrea Ta în Ierusalim, pe mânzul asinei, spre pătimirea cea de voie, ne închinăm Smereniei Tale celei negrăite, Te întâmpinăm cu stâlpări de fapte bune şi, ca pruncii, Îţi cântăm : BineCuvântat eşti, Cel Ce vii întru Numele Domnului ! Osana întru cei de sus !

Icosul 1

Cetele Arhanghelilor şi ale Îngerilor au privit, cu frică, din înălţimile cereşti, în chip nevăzut, Intrarea Ta în Ierusalim, spre pătimirea cea de bunăvoie, Hristoase, Mântuitorule, împreună cu Apostolii Te-au urmat şi cu pruncii evreilor au cântat : “Osana întru cei de Sus !” şi au zis unele ca acestea :

BineCuvântat eşti, Dumnezeule, Care ai cercetat şi ai făcut răscumpărare poporului Tău !
BineCuvântat eşti, Cel ce ai venit şi ai dăruit prin Cruce mântuire fiilor Tăi !
BineCuvântat eşti, Cel Ce ai venit să-l chemi pe Adam din adâncurile iadului !
BineCuvântat eşti, Cel Ce ai venit să scoţi pe Eva din mâhnirea cea de demult !
BineCuvântat eşti, Cel Ce ai binevestit pace lui Israel şi mântuire neamurilor !
BineCuvântat eşti, Cel Ce ai vestit Noul Legământ prin curgerea Sângelui Tău !
BineCuvântat eşti, Cel Ce vii întru Numele Domnului ! Osana întru cei de sus !

Condacul al 2-lea

Văzându-Te Marta şi Maria pe Tine, Iisuse, că ai venit iarăşi în Betania cu şase zile înainte de Paşti, Ţi-au gătit cină mare, Lazăr, fiind unul din cei care şedeau la masă. Atunci Marta, cu sârguinţă Îţi slujea, Dătătorule a toate, Maria, însă, partea cea bună şi-a ales, fiindu-Ţi recunoscătoare pentru învierea fratelui ei şi, luând o litră cu mir de nard curat, de mare preţ, Ţi-a uns PreaCuratele Tale Picioare şi le-a şters cu părul capului ei şi cu iubire, din preaplinul inimii Ţi-a cântat : Aliluia !

Icosul al 2-lea

Înţelesul cel greu de pătruns al Venirii Tale la patima cea de voie neputând să-l priceapă, Iuda, care, voind să Te vândă, s-a tulburat văzând că Maria Îţi unge cu mir Picioarele Tale, Doamne, a zis : De ce s-a făcut această risipă ? Mirul acesta se putea vinde cu trei sute de dinari şi să fie daţi săracilor. Dar el a zis aceasta, nu pentru că avea grijă de săraci, ci pentru că era fur. Tu însă, Doamne, ştiind că în curând vei suferi moarte, ai îndreptăţit această femeie, zicând : “Să o lăsăm, că pentru ziua Îngropării Mele l-a păstrat !” Pentru aceasta, cinstind Venirea Ta la patima cea de bunăvoie, Îţi cântăm aşa :

BineCuvântat eşti, Doamne, ca la cină ai fost gătit de Maria pentru îngropare !
BineCuvântat eşti, Iisuse, că ai fost osândit la moarte de către Iuda, în sufletul lui, încă fiind în Betania !
BineCuvântat eşti, Cel Ce ai venit în Betania, în casa păcii, ca să primeşti ungere cu mir de la Maria !
BineCuvântat eşti, Cel Ce ai venit la Ierusalim, la patima de bunăvoie, ca să vesteşti lumii întregi iubirea !
BineCuvântat eşti, Cel Ce pe Lazăr L-ai sculat din morţi, ca Venirea Ta să fie cu putere !
BineCuvântat eşti, Cel Ce Însuţi Te-ai sculat din mormânt, ca Intrarea Ta să fie cu tărie !
BineCuvântat eşti, Cel Ce vii întru Numele Domnului ! Osana întru cei de sus !

Condacul al 3-lea

Stăpâne, Hristoase, ai plecat din Betania şi apropiindu-Te de Betfaghe, ai trimis pe doi din ucenicii Tăi, zicând :

Mergeţi în satul dinaintea voastră şi acolo veţi găsi un asin şi un mânz legat, pe care nimeni dintre oameni n-a şezut vreodată ; şi, dezlegându-l să Mi-l aduceţi ! Şi, dacă va întreabă cineva :Pentru ce îl dezlegaţi ?, veţi zice că Domnului Îi trebuieşte şi să cântaţi : Aliluia !

Icosul al 3-lea

Plecând ucenicii, au adus mânzul asinei şi şi-au pus hainele peste acesta. Tu, însă, Dumnezeu fiind, purtat de Heruvimi, pentru noi te-ai aşezat pe mânzul asinei şi, ca un Împărat blând, cu pace ai săvârşit intrarea în cetatea Părintelui Tău, David. Pentru aceasta, şi noi Te întâmpinăm cu aceste laude :

BineCuvântat eşti, Cel Ce împreună cu Tatăl, întru cele înalte şezi pe tron, dar ai binevoit să stai şi pe mânzul asinei !
BineCuvântat eşti, Cel Ce în ceruri eşti închinat de Puterile Înalte, iar pe pământ ai primit închinare de la prunci !
BineCuvântat eşti, Cel Ce împărăţeşti cu tărie veacurile şi ai venit cu slavă în Ierusalim !
BineCuvântat eşti, Cel Ce priveşti la cei smeriti şi cu blândeţe ai venit Întru ale Tale !
BineCuvântat eşti, Cel Ce şezând pe asin necuvântător, ai vrut să dezlegi necuvântarea cea de demult !
BineCuvântat eşti, Cel Ce întru cele de jos primind micşorarea, sus, în ceruri, ai şezut împreună cu Tatăl şi cu Duhul !
BineCuvântat eşti, Cel Ce vii întru Numele Domnului ! Osana întru cei de sus !

Condacul al 4-lea

Furtună de gânduri îndoite îmi tulbură mintea : cum voi putea cânta cu vrednicie taina Coborârii Tale, Doamne, că, având Tron Cerul, ai şezut pe mânzul asinei, ca să-l cauţi pe om, vrând să dezlegi necuvântarea lui cea mai dinainte, ca să se plinească cele spuse de Zaharia, Proorocul, care zice : „Bucură-te foarte, fiica Sionului, veseleşte-te fiica Ierusalimului, căci iată Împăratul tău vine la tine drept Biruitor ; smerit şi călare pe mânzul asinei” ? Pentru aceasta preaslăvim Intrarea Ta cu pace, călare pe mânz, în Ierusalim şi din adâncul sufletului Îţi cântăm : Aliluia !

Icosul al 4-lea

Auzind mulţimile care au venit la prăznuire, că Tu, Doamne, intri în Ierusalim, s-au adunat împreună şi îşi aşterneau hainele lor pe cale, alţii tăiau ramuri de copaci şi mergând în urma Ta cântau : Osana, fiul lui David ! BineCuvântat este Cel Ce vine întru Numele Domnului !

BineCuvântată este Împărăţia ce vine întru Numele Domnului şi tatălui nostru David ! Osana, întru cei de sus ! Pentru aceasta şi noi, în această zi de înainte prăznuire, purtând semnele Învierii Tale, ramuri de copaci, ca unui Biruitor al mortii Îţi cântăm :

BineCuvântat eşti, Împăratul lui Israel, Care ai venit să cauţi Împărăţie care nu este din lumea aceasta !
BineCuvântat eşti, Fiul lui David, Cel Ce nu ai vrut să frângi trestia plecată !
BineCuvântat eşti, Păstorul cel Bun, Care ai venit să cauţi oaia cea pierdută !
BineCuvântat eşti, Mielule fără răutate, Care ai voit să Te aduci Jertfă pe Tine Însuţi !
BineCuvântat eşti, Stăpâne al făpturii, care ai fost întâmpinat cu iubire de zidirea Ta !
BineCuvântat eşti, Împăratul Slavei, Care ai fost întâmpinat de ucenici cu slavă împărătească şi proslăvit de prunci !
BineCuvântat eşti, Cel Ce vii întru Numele Domnului ! Osana întru cei de sus !

Condacul al 5-lea

Fiind din veac îmbrăcat în frumuseţe şi tărie Dumnezeiască, Doamne, ai venit cu slavă în Sion şi Te-ai urcat pe Muntele Măslinilor, ca să se împlinească proorocia lui Naum :Iată, că pe munţi sunt Picioarele Celui Ce binevesteşte, ale Celui Ce vesteşte pacea ! Prăznuieşte Iuda Sărbătorile Tale şi împlineşte Făgăduinţele Tale ! Şi să se împlinească iarăşi, altă proorocie a părintelui Tău, David : Văzut-au Dumnezeule, Alaiul Tău, Alaiul Dumnezeului Meu, celui întru Sfinţi. Când, însă, Te-ai apropiat de poalele Muntelui Măslinilor, mulţimea ucenicilor a început să se bucure, să laude pe Dumnezeu cu mare glas, proslăvindu-Te îndoit pentru minunile ce le-a văzut la Tine zicând : Binecuvântat este Împăratul Cel Ce vine întru Numele Domnului ! Pace, pe pământ şi slavă întru cei de sus !Pentru aceasta şi noi astăzi, ca un Nou Israel, ca o limbă a Bisericii bucurându-ne, cântăm  : Aliluia !

Icosul al 5-lea

Văzând fariseii că bucuria poporului se înmulţeşte foarte şi ucenicii Tai strigă cu mare glas, mâniindu-se pe Tine, Cel Ce Te-ai coborât din munte, Ti-au zis : Învaţătorule, opreşte-i pe ucenicii Tăi !

Tu, insă, Doamne, le-ai răspuns : Dacă aceştia vor tăcea, atunci pietrele vor vorbi, aşa cum a proorocit Profetul Avacum, zicând : Căci piatra cea din zid strigă şi grinda din căpriorii casei îi răspunde.Pentru aceasta, şi noi, având sufletele şi inimile reci precum piatra, totuşi, după Cuvântul Tău nu încetăm a Te lăuda aşa :

BineCuvântat eşti, Doamne, Dumnezeul nostru, căci ai venit la Ierusalim să mântuieşti pe cei păcătoşi !
BineCuvântat eşti, Hristoase, Mântuitorul nostru, Cel Ce ai vestit credincioşilor Tăi, că eşti aproape de noi !
BineCuvântat eşti, Fiul Tatălui, Cel Ce ai venit ca prin Jertfa Crucii Tale să împaci cele cereşti cu cele pământesti !
BineCuvântat eşti, Fiul Omului, Cel Ce ai venit să vesteşti lumii întregi marea Iubire a Tatălui Ceresc !
BineCuvântat eşti, Împărate al celor ce împărăţesc, că Împărăţia Ta este împărăţie veşnică !
BineCuvântat eşti, Stăpâne al Stăpânitorilor, că Împărăţia Ta este în tot neamul !
BineCuvântat eşti, Cel Ce vii întru Numele Domnului ! Osana întru cei de sus !

Condacul al 6-lea

Propovăduitorii Puterii Tale Dumnezeieşti, Doamne, fiind cu Tine în Betania, au mărturisit în Ierusalim că pe Lazăr din mormânt l-ai ridicat. Pentru aceasta, şi poporul Te-a întâmpinat, auzind că ai săvârşit această minune. Şi oamenii grăiau unul către altul : De ce aşteptăm şi nu ieşim întru întâmpinarea Fiului lui David, cu stâlpări şi cu ramuri de finic, ca să se împlinească Scriptura : Mă voi urca în finic să rup ramurile lui, pentru că Acesta este finicul dreptăţii şi despre El a grăit David : Dreptul ca finicul va înflori. Şi aşa, cu ramuri în mâini Ţi-a cântat poporul : Osana ! Dar, cu toate acestea, mai apoi, cu săbii şi cu ciomege au ieşit la Tine, ca la un tâlhar, că nu ştiau să cânte : Aliluia !

Icosul al 6-lea

Strălucind în toată slava şi frumuseţea, când Te-ai apropiat de cetatea lui Dumnezeu, Sionul, cetatea Marelui Împărat, ai văzut, Doamne, de pe înălţimile Eleonului, toate clădirile templului şi alte zidiri ale cetăţii că erau frumoase foarte. Atunci ai plâns pentru sfânta cetate, Doamne, precum plânge un tată iubitor pentru fiii săi şi cu lacrimi ai zis : Dacă ai fi cunoscut şi tu măcar în ziua aceasta cele ce sunt spre pacea ta ! Dar acum ascunse sunt de ochii tăi. Şi îndată ai mai zis : Vor veni peste tine zile, când duşmanii tăi vor săpa şanţ în jurul tău şi te vor împresura şi te vor strâmtora din toate părţile. Şi te vor face una cu pământul cu fiii tăi, şi nu vor lăsa piatră pe piatră pentru că nu ai cunoscut vremea cercetării tale. Iar noi, văzându-Te ca un Bun Păstor, care se întristează pentru oile sale, Îţi cântăm :

BineCuvântat eşti, Păstorule cel Mare, care ai venit să cauţi oaia cea pierdută !
BineCuvântat eşti, Arhiereule al bunătăţilor ce vor să fie, care ai binevoit să pătimeşti pentru neputinţele noastre !
BineCuvântat eşti, Mijlocitorul Legământului celui nou, care ai dorit să mântuieşti din veşnica moarte pe oamenii cei căzuţi !
BineCuvântat eşti, Judecătorule ATotDrept, pentru că Drept eşti şi drepte sunt Judecăţile Tale !
BineCuvântat eşti, Mântuitorule ATotMilostiv, pentru că milostiv ai fost şi cu Mila Ta umpli tot pământul !
BineCuvântat eşti, Cel Ce vii întru Numele Domnului ! Osana întru cei de sus !

Condacul al 7-lea

Vrând să izbăveşti neamul omenesc din robia vrăjmaşului, Iisuse, ai venit la Ierusalim, ca să se împlineasca Scriptura care zice : S-a arătat Domnul dumnezeilor în Sion. Şi intrând acolo, s-a cutremurat tot oraşul, iar unii, ieşind în întâmpinarea Ta, au strigat cu glas mare : Osana, Fiul lui David ! Altii, mirându-se, s-au întrebat : Cine este Acesta ? O, nebunilor bătrâni şi falşilor învăţători ! Toate casele cetăţii propovăduiesc Minunile Tale. Toată Iudeea este plină de Binefacerile Tale, iar ei se întreabă : Cine este Acesta ? Lazăr abia a înviat şi nu văd cine l-a scos din moarte ? Abia a ieşit din curtea lui Iair şi nu văd cine este Cel Ce a înviat pe fiica acestuia şi nu vor să-Ţi cânte ca unui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul al 7-lea

Minunat Te-ai arătat, Iisuse, când ai intrat cu slavă în Ierusalim şi, îndată, ca un Arhiereu, ai cercetat Templul Sfânt. În Casa Tatălui Tău ai venit cu putere, ca să se împlinească cele spuse de Sfântul Prooroc Avacum :Dar Domnul este în Templul Său cel sfânt, pământul întreg să tacă înaintea Lui ; şi îndată ai izgonit pe cei ce vindeau şi cumparau acolo, zicând : Casa Mea, casă de rugăciune este ; dar voi aţi făcut din ea peşteră de tâlhari. Iar noi, înfricosându-ne de Mânia Ta cea dreaptă, Doamne, Te rugăm să locuieşti în Casa Ta în toate zilele vieţii noastre, să privim Frumuseţea Ta, şi, cercetând Biserica Ta cea sfântă, să Te slăvim aşa :

BineCuvântat eşti, Cel Ce în ceruri, nu locuieşti în Biserici făcute de mâini omeneşti, dar în Biserică pământească ai intrat cu slavă !
BineCuvântat eşti, Cel Ce locaşul Slavei Tale iubindu-l pe pământ, Biserica ai întărit-o în faţa grijilor  lumeşti !
BineCuvântat eşti, Doamne al Puterilor, căci ai iubit Sălaşul Tău, mai mult decât sălaşul păcătoşilor !
BineCuvântat eşti, Împăratul slavei, că mai bună este o zi în Locaşurile Tale, decât o mie în locaşurile păcătoşilor !
BineCuvântat eşti, Cel mare în Sion, pentru că sfânt şi înfricoşător este Numele Tău !
BineCuvântat eşti,Cel Ce locuieşti în Ierusalim, că sfântă este Biserica Ta şi minunat eşti întru Dreptatea Ta !
BineCuvântat eşti, Cel Ce vii întru Numele Domnului ! Osana întru cei de sus !

Intrarea Domnului în Ierusalim

Condacul al 8-lea

Mare şi preaslăvită minune ai săvârşit Hristoase, când, pe neaşteptate ai intrat în Biserica Ta şi acolo pe şchiopii şi orbii ce au venit la Tine i-ai vindecat ca un Dătător de lumină şi Doctor milostiv, că adevărul merge înaintea Ta, precum a grăit David şi astfel ai izvorât tuturor, în această mare zi de înainte prăznuire, bucurie, adevăr, lumină şi viaţă, cum a spus mai înainte Oroorocul Sofonie : Bucură-Te foarte, fiica Sionului, că Domnul a înlăturat judecăţile rostite împotriva ta. Domnul este în mijlocul tău şi nu vei mai vedea nici o nenorocire. Domnul Dumnezeul Tău este cu tine şi te va înnoi, spune Domnul : şi voi mântui pe cel strâmtorat şi pe cel lepădat îl voi primi. Pentru aceasta şi noi, veselindu-ne în această zi de sărbătoare, Îţi cântăm : Aliluia !

Icosul al 8-lea

Totul ai fost iubire, PreaDulce Iisuse ; pentru aceasta, Îţi aduce laudă preaiubitul Israel din gura celor ce sug şi a pruncilor fără răutate,în timp ce batrânii şi învăţătorii hulesc pe Dumnezeu, întrebând: Cine este Acesta ? Pruncii teologhisesc, cântându-Ţi : Osana, Fiul lui David ! şi cu stâlpări şi cu ramuri de copaci Te întâmpină în templu, prevestind astfel Învierea Ta din morţi. Învredniceşte-ne şi pe noi, cei stăpâniţi de mândrie, să fim precum pruncii, fără răutate, că a unora ca aceştia este Împărăţia Cerurilor, ca din inimă curată, împreună cu dânşii să-Ţi aducem aceste laude :

BineCuvântat eşti, Cel cântat întru cele de Sus de Serafimi, dar care ai primit cântare de la pruncii cei fără de răutate !
BineCuvântat eşti, Cel purtat întru cele înalte de Heruvimi, dar de inimile curate eşti purtat ca un Dumnezeu pe pământ !
BineCuvântat eşti, Cel Ce ai venit să ridici cortul cel căzut al lui David, pentru ca iarăşi să luminezi cortul cel lăuntric al sufletelor noastre !
BineCuvântat eşti, Cel Ce Casa Ta ai făcut-o casă de rugăciune, pentru ca pe noi, cei ce aveam sufletele peşteri stricate de tâlhari, să ne faci iarăşi casă curată a Duhului Sfânt !
BineCuvântat eşti, Cel Ce în ceruri eşti slujit de mii şi mii de Îngeri şi mulţimile toate stau înaintea Ta !
BineCuvântat eşti, că mulţimile de copii Ţi-au cântat pe pământ şi popoarele Te-au întâmpinat !
BineCuvântat eşti, Cel Ce vii întru Numele Domnului ! Osana întru cei de sus !

Condacul al 9-lea

Mulţimea toată de cărturari şi arhierei, văzând, Iisuse, minunile pe care le-ai săvârşit în templu şi pe copii cântând : Osana, Fiul lui David !, s-au tulburat şi Ţi-au zis : Auzi ce spun aceştia ? Tu, însă, le-ai zis : Au niciodata nu aţi auzit că din gura copiilor şi a celor ce sug Ţi-ai pregătit Lauda ? Noi, însă, mirându-ne de împietrirea si cruzimea inimilor lor, cântăm, precum copiii întru nevinovăţia inimii, cântarea îngerească : Aliluia !

Icosul al 9-lea

Ritorii cei mult grăitori nu pot să-Ţi aducă mulţumire vrednică pentru micşorarea Ta cea negrăită, Hristoase, căci acum de bunăvoie ai venit la Ierusalim, ca să rabzi Crucea ; pentru aceasta, ai ascuns celor înţelepţi Dumnezeirea Ta şi ai descoperit-o pruncilor, care, cu inimă curată, au simţit mai mult decât părintii lor, că Tu eşti cu adevărat Hristos. Învredniceşte-ne şi pe noi să mărturisim cu suflete curate şi buze neîntinate, Dumnezeiască Slava Ta şi să-Ţi cântăm aşa :

BineCuvântat eşti, Cel Ce prin Cuvintele Tale ai luminat şi ai înţelepţit pe prunci ! Luminează şi înţelepţeşte gândurile şi inimile noastre !

BineCuvântat eşti, Doamne, Dumnezeule ! Deschide şi ochii noştri să pricepem minunile din Legea Ta !

BineCuvântat eşti, Cel Ce ai păstorit pe Israel ! Păstoreşte-ne şi pe noi întru blandeţea duhului la loc cu verdeaţă !
BineCuvântat eşti, Cel Ce ai păzit pe Iacob, sălăşluieşte-ne întru curăţia inimii la loc cu ape liniştite !
BineCuvântat eşti, Împăratul păcii, strălucească adevărul Tău în toate zilele până se va lua luna !
BineCuvântat eşti, Soare al Dreptăţii, să lumineze Lumina Ta cât va străluci soarele !
BineCuvântat eşti, Cel Ce vii întru Numele Domnului ! Osana întru cei de sus !

Condacul al 10-lea

Vrând să mântuieşti neamurile, Hristoase, Dumnezeul nostru, ai ales pe unii dintre elinii care au venit să se închine la praznic, ca să Te vadă pe Tine. Pentru aceasta, venind ei la FiIip au grăit :

Vrem să-L vedem pe Iisus, Acela împreună cu Andrei, Ţi-au spus Tie. Tu, însă le-ai răspuns că nu a venit încă ceasul, ca să se preaslăvească întru aceasta Fiul Omului.

Întru ale Tale, ai venit şi ai Tăi nu Te-au primit şi la moarte Te-au osândit. Şi grăuntele de grâu nu aduce roadă, dacă nu moare sub brazdă ; astfel şi Tu, prin Moartea Ta, ai adus multă roadă întru neamuri, ca să se împlinească cele spuse mai înainte de Isaia, Proorocul, că Te-ai arătat celor ce nu Te caută. Pentru aceasta, veniţi, neamuri şi vedeţi astăzi pe Împăratul Cerului, Care şade pe tron înalt, Care a intrat in Ierusalim, stând pe mânzul asinei, ca toţi, cu o singură gură şi o singură inimă să-I cântăm : Aliluia !

Icosul al 10-lea

Tu eşti Împăratul cel veşnic, blând, drept, biruitor, Mângâietorul nostru ! Tu ai venit la Ierusalim în aceasta zi, şezând pe un blând mânz de asin, să potoleşti iuţimea cea de cal a pământenilor. Pentru aceasta, Blândeţea Ta să fie chibzuită povaţă pentru toţi oamenii şi să cunoască ei că Tu Te uiti la cel blând, la cel tăcut şi la cel se teme de Cuvintele Tale. Pentru aceasta, vor preface săbiile în fiare de pluguri şi lăncile lor în cosoare şi nici un neam nu va mai ridica sabia împotriva altuia. Noi însă, fiind blânzi cu duhul şi smeriţi cu cugetul, Îl primim cu bunăcuviinţă pe Stăpânul Cel PreaBlând, care a venit să frângă mândria celui viclean şi întru blândeţea duhului Îi cântăm :

BineCuvântat eşti, Cel Ce Te-ai urcat în Sion, ca să binevesteşti pace lui Israel !
BineCuvântat eşti, Cel Ce ai propovăduit Ierusalimului, ca să vesteşti mântuire neamurilor !
BineCuvântat eşti, Cel Ce ai venit să binevesteşti celor sărmani anul plăcut Domnului şi să vindeci pe toţi cei zdrobiţi cu inima !
BineCuvântat eşti, Cel Ce ai venit să vesteşti robilor dezrobirea şi să-i slobozeşti întru bucurie pe toţi cei apăsaţi !
BineCuvântat eşti, că ai adunat pe cei împovăraţi de păcate, precum cloşca puii sub aripi, ca să-i mântuieşti prin Cruce !
BineCuvântat eşti, Cel Ce ai venit la îngropare, ca un grăunte de grâu căzut în pământ, ca să-i înnoieşti prin înviere pe cei căzuţi în adâncurile iadului !
BineCuvântat eşti, Cel Ce vii întru Numele Domnului ! Osana întru cei de sus !

Condacul al 11-lea

Cântare de umilinţă : Osana ! Îţi aducem cu pruncii cei nevinovaţi, Hristoase şi, cântându-Ţi : Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, Îţi gătim sfântă, curată şi duhovnicească prăznuire cu stâlpări şi ramuri de copaci, pentru că ai intrat din nou în templul cel lăuntric al sufletelor noastre aşa cum ai făgăduit zicând : Nu vă voi lăsa orfani, ci iarăşi voi veni la voi. Căci cine Mă iubeşte pe Mine şi Eu îl voi iubi pe el şi Mă voi arăta lui. Şi Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el şi vom locui împreună cu el. Fie binecuvântată Intrarea Ta ! Vino şi Te aşează pe tronul minţii noastre, aşa cum ai stat pe mânzul asinei şi împărăţeşte peste inimile noastre şi dezleagă toată necuvântarea patimilor noastre, ca, precum copiii cei de demult, cu stâlpările pururea înflorite ale curăţiei, să-Ţi cântăm iarăşi : Aliluia !

Icosul al 11-lea

Astăzi, Dumnezeiescul Templu s-a luminat cu lumină cerească, când L-ai cercetat, Hristoase şi l-ai curăţat de vânzătorii cei lumesti şi împreună cu el s-a luminat întreaga sfântă cetate, aşa cum mai înainte a spus Isaia : din Sion va ieşi Legea şi Slava Domnului din Ierusalim, că ai venit spre patima şi ai adus lumină şi bucurie şi iubire prin Crucea Ta, Hristoase. De aceea, ai spus ucenicilor Tăi înainte de patimă :Încă puţin timp este lumina cu voi, mergeţi cât aveti lumină, ca întunericul să nu vă cuprindă. Credeţi în lumină ca să fiţi fiii luminii. Aceasta ai spus-o, Doamne, pentru ca în timpul Patimilor Tale, lumina credinţei să nu se stingă în ucenicii Tăi şi să nu umbIe în întunericul necredinţei, neştiind pe unde merg, iar toţi cei ce cred în Tine să-Ţi cânte :

BineCuvântat eşti, Iisuse, Soarele Dreptăţii, Cel proslăvit şi pururea fericit de credincioşii Tăi !
BineCuvântat eşti, Lumină lină şi neînserată, că ai venit şi ai intrat în Ierusalim !
BineCuvântat eşti, Hristoase, Lumina lumii, că lumea vicleană Te urăşte !
BineCuvântat eşti, Cel Ce locuieşti întru lumina cea neînserată, care ai venit să luminezi lumea cu strălucirea Învierii Tale !
BineCuvântat eşti, Lumina cea preadulce şi pururea vie, ce Te-ai arătat în Sion, ca să luminezi întunericul sufletului meu !
BineCuvântat eşti, Sfeşnic prealuminos şi arzător, care iarăşi aprinzi sfeşnicul cel stins al meu !
BineCuvântat eşti, Cel Ce vii întru Numele Domnului ! Osana întru cei de sus !

Condacul al 12-lea

Harul Tău dă-ni-l nouă, Iisuse, precum l-ai dat, mai înainte, pruncilor evreieşti care Ţi-au cântat “Osana” şi au cunoscut Dumnezeirea Ta. Şi acum, în aceste preacinstite zile, fii iarăşi aproape de noi, Doamne, mai ales de cei ce cheamă Numele Tău în duhul blândeţii şi al păcii, al smereniei şi al iubirii : Învredniceşte-ne şi pe noi să simţim Harul Venirii Tale, ca pacea Dumnezeiască, ce întrece toată mintea, să cerceteze inimile noastre şi astfel luminând sufletele noastre întru umilinţă şi cu veselie, să-Ţi cântăm cântarea : Aliluia !

Icosul al 12-lea

Cântând venirea de voie la IerusaIim, spre patimă şi Coborârea Ta cea negrăită, ne închinăm, Hristoase, cinstitei Crucii Tale şi, bucurându-ne cu pruncii evreieşti, Te întâmpinăm cu stâlpări şi ramuri de copaci, gătindu-Ţi prăznuire. Te proslăvim şi credem că Tu cu adevărat eşti Mesia, Hristos, Cel Ce ai venit şi iarăşi vei veni să judeci viii şi morţii. Nu vei veni pe mânz de asin, ci ca un Împărat al împăraţilor şi Domn al celor ce stăpânesc, al cărui nume este “Cuvântul lui Dumnezeu” urmându-Ţi nu copiii, ci toată oastea cerească, cântând cu glas de tunet : Aliluia, mântuirea, cinstea şi puterea şi slava este a Domnului nostru, ca a împărăţit Domnul Cel ATotPuternic. Cei ce aşteptăm această Venire slăvită şi Coborârea Ta din Sionul Ceresc, de la Dumnezeu, proslăvim în Sionul pământesc Venirea Ta către jertfă pentru toată lumea, cântându-Ţi aşa :

BineCuvântat eşti, Fiul Tatălui, Cel Ce l-ai încununat pe om cu slavă şi acum vii să Te încununezi cu coroană de spini, pentru ca să faci roditoare firea noastră cea purtătoare de spini !
BineCuvântat eşti, Mielul lui Dumnezeu, Cel Ce ridici păcatele lumii şi prin Sângele Tău ne faci pe noi, cei căzuţi, mai albi decât zăpada !
BineCuvântat eşti, Mire al sufletelor şi al trupurilor noastre, Cel Ce ai ieşit din Palatul Tău, pentru ca nimeni să nu se ascundă de Iubirea Ta !
BineCuvântat eşti, Păstorul Cel Bun, care ai intrat acum în staulul oilor, pentru ca nimeni să nu le ia din Mâinile Tale !
BineCuvântat eşti, Învăţătorul nostru, Care nu ai încetat să Te rogi pentru Sion până la jertfirea Ta pe Cruce, ca pe prietenii Tăi să-i mângâi la Cină cu cuvântul şi cu iubirea !
BineCuvântat eşti, Mântuitorul nostru, Care, în Pătimirea Ta, ai binevoit să Te îmbraci în veşmânt roşu, ca pe noi să ne îmbraci în veşmântul mântuirii şi cu haina veseliei să ne împodobeşti !
BineCuvântat eşti, Cel Ce vii întru Numele Domnului ! Osana întru cei de sus !

Condacul al 13-lea (acest Condac se zice de trei ori) :

O, Iisuse Hristoase, Mielul lui Dumnezeu, Cel mai înainte de veci pregătit spre jertfire, Care vii la Ierusalim spre pătimirea de bună voie, primeşte această puţină rugăciune a noastră, prin care Te întâmpinăm ca şi cu nişte ramuri de finic şi dăruieşte-ne Smerenia, Răbdarea şi Blândeţea Ta! Învredniceşte-ne să ne împărtăşim, fară de osândă, de bucuria Sfintelor Tale Paşti, aici pe pământ, iar după intrarea în Ierusalimul Ceresc, să fim veşnic împreună cu Tine şi să-Ţi cântăm cu toţi Sfinţii : Aliluia ! 

Apoi iarăşi se zice  Icosul întâi :

Cetele Arhanghelilor şi ale Îngerilor au privit, cu frică, din înălţimile cereşti, în chip nevăzut, Intrarea Ta în Ierusalim, spre pătimirea cea de bunăvoie, Hristoase, Mântuitorule, împreună cu Apostolii Te-au urmat şi cu pruncii evreilor au cântat : “Osana întru cei de Sus !” şi au zis unele ca acestea :

BineCuvântat eşti, Dumnezeule, Care ai cercetat şi ai făcut răscumpărare poporului Tău !
BineCuvântat eşti, Cel ce ai venit şi ai dăruit prin Cruce mântuire fiilor Tăi !
BineCuvântat eşti, Cel Ce ai venit să-l chemi pe Adam din adâncurile iadului !
BineCuvântat eşti, Cel Ce ai venit să scoţi pe Eva din mâhnirea cea de demult !
BineCuvântat eşti, Cel Ce ai binevestit pace lui Israel şi mântuire neamurilor !
BineCuvântat eşti, Cel Ce ai vestit Noul Legământ prin curgerea Sângelui Tău !
BineCuvântat eşti, Cel Ce vii întru Numele Domnului ! Osana întru cei de sus !

Apoi, rostim această Rugăciune :

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel Ce eşti întru cele înalte cu Tatăl şi eşti purtat pe aripi de Heruvimi şi slăvit de Serafimi, Care în zilele Venirii Tale în trup ai binevoit, pentru a noastră mântuire, a şedea pe mânzul asinei şi ai primit binecuvântarea copiilor, Tu ai venit în Sfânta Cetate a Ierusalimului, cu şase zile înainte de pătimirea Ta cea de voie, ca să mântuieşti lumea prin Crucea, Îngroparea şi Învierea Ta. Precum atunci, oamenii, care şedeau în întuneric şi în umbra morţii, având ramuri de copaci şi stâlpări de finic, Te-au întâmpinat pe Tine, mărturisindu-Te Fiul lui David, aşa şi pe noi, care în această zi de înainte-prăznuire, purtând în mâini ramuri înverzite, păzeşte-ne şi ne mântuieşte ! Şi, precum acele mulţimi şi copiii Ţi-au adus „Osana !”, învredniceste-ne şi pe noi să Te slăvim în Psalmi şi cântări duhovniceşti, cu suflete curate şi buze neîntinate, în aceste zile ale Pătimirilor Tale şi să dobândim, fără de osândă, a ne împărtăşi de bucuria Sfintelor Paşti, ca să Te slăvim pe Tine, împreună cu Cel fără de început al Tău Părinte şi cu PreaSfântul şi Bunul şi de viaţă Făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii, vecilor! Amin !

Apoi, se cântă  Condacul întâi :

Împărate al Sionului de Sus, blând Biruitor şi drept Izbăvitor, Cel ce întru cele de sus eşti purtat de Heruvimi şi slăvit de Serafimi, duhovniceşte văzând noi intrrea Ta în Ierusalim, pe mânzul asinei, spre pătimirea cea de voie, ne închinăm Smereniei Tale celei negrăite, Te întâmpinăm cu stâlpări de fapte bune şi, ca pruncii, Îţi cântăm : BineCuvântat eşti, Cel Ce vii întru Numele Domnului ! Osana întru cei de sus !

Rostim apoi, Rugăciunea :

Cuvine-se, cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricită și preanevinovată și Maica Dumne­zeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai slăvită, fără de ase­mănare, decât Serafimii, ca­re, fără stri­că­ciune, pe Dumnezeu-Cu­vântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Şi apoi se face Otpustul :

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile PreaCuratei Maicii Tale şi ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin !

Surse bibliografice :

  1. https://ziarullumina.ro/thumbs/gallery/2015/04/01/intrarea-domnului-in-ierusalim-implinirea-asteptarii-mesianice-72935.jpg ;
  2. https://basilica.ro/wp-content/uploads/2017/04/Intrarea-Domnului-in-Ierusalim.jpg ;
  3. “Acatistul Intrării Domnului în Ierusalim”, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 2020 ;
  4. https://ro.orthodoxwiki.org/Intrarea_Domnului_%C3%AEn_Ierusalim

Alătură-te conversației

2 comentarii

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: