ACATISTUL SFÂNTULUI ŞI DE VIAŢĂ PRIMITORULUI MORMÂNT AL DOMNULUI ŞI MÂNTUITORULUI NOSTRU IISUS HRISTOS

Sfântul Mormânt

Rugăciunile începătoare

De este preot, începe aşa :

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Amin!

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi ! Doamne, curăţeşte păcatele noastre ! Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre ! Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău !

Doamne miluieşte ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Tatǎl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău ! Vie Împărăţia Ta ! Facă-se Voia Ta ! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri ! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean ! Amin !

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca un Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi !

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit ; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău ; toţi lucrul Mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc!

Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute. Şi într-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii ; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin Prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Doamne miluieşte ! (de 12 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru ! (o închinăciune)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru Credincioşia Ta, auzi-mă, întru Dreptatea Ta! Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta! Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare ; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult ; cugetat-am la toate Lucrurile Tale, la faptele Mâinilor Tale m-am gândit. 

Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab’ auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu! Nu-Ţi întoarce Faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor care se coboară în mormânt! Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea! Arată-mi Calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu! 

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne! Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu! Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă! Întru Dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu! Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău! 

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru Numele Domnului ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi ? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi ?

Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea Îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea! Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte ; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie Unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât Drept eşti Tu întru Cuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată Adevărul ai iubit ; cele nearătate şi cele ascunse ale Înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi ; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie ; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce Faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le! Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele! Nu mă lepăda pe mine de la Faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine! Dă-mi mie bucuria Mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte! Învăţa-voi pe cei fără de lege Căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele ! Bucura-se-va limba mea de Dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat ; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu : duhul umilit ; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună Voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului! Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot ; atunci vor pune pe Altarul Tău viţei.

Condacul 1

Acum noi, nevrednicii, stând cu evlavie înaintea PreaCinstitului şi de Viaţă primitorului Mormânt al Domnului, împreună cu Îngerii aducem Dumnezeieşti cântări, ca Cel Care are sfinţenie neasemănată să ne sfinţească şi pe noi, care cădem înaintea Lui şi cu credinţă cântam : Bucură-te, Mormânt de trei ori fericit !

Icosul 1

Îngerii nevăzuţi pururea cu frică înconjoară Mormântul prea fericit al lui Hristos şi pe acesta văzându-L că pe un tron minunat şi izvor de lumină, se minunează şi stau cântând către El acestea :

Bucură-te, Mormânt prea luminat al lui Hristos !

Bucură-te, pierderea duşmanului celui înţelegător !

Bucură-te, singura înflorire a tot pământul !

Bucură-te, podoaba tuturor drept credincioşilor ! 

Bucură-te, masă care ţii ca pe o jertfă pe Hristos !

Bucură-te, crin care creşti mugurul iertării pentru cei credincioşi !

Bucură-te, că te afli în mijlocul lumii ! 

Bucură-te, că eşti mai presus în mărire decât cerul !

Bucură-te, ţinătorul izvorului nestricăciunii ! 

Bucură-te, cel în care a fost îngropat Ziditorul !

Bucură-te, cel în care zidirea s-a luminat !

Bucură-te, Mormânt de trei ori fericit !

Condacul al 2-lea

Văzând Dreptul din Arimateea că este necunoscută soarta de neînlăturat a morţii, în grădină şi-a făcut pentru sine mormânt, dar coborându-Te mort de pe Cruce, Doamne, cu cinste în el se grăbeşte a Te îngropa, strigând Ţie cu mare dragoste : Aliluia !

Icosul al 2-lea

Cu Dumnezeiasca cunoştinţă, Iosif cel bun cu chip a cunoscut lucrarea cea mare a răstignirii ; pentru aceasta, venind la Pilat, a zis : „Dă-mi Trupul cel PreaCurat al Domnului !” şi cum L-a cerut, L-a luat. În mormânt nou L-a pus strigând către mormânt astfel :

Bucură-te, sfârşitul Patimilor Mântuitorului !

Bucură-te, cântare de bucurie a credincioşilor ! 

Bucură-te, lucrător al nestricăciunilor oamenilor ! 

Bucură-te, apărător împotriva răzvrătirii duşmanilor ! 

Bucură-te, tron ceresc, pe care Domnul a fost văzut locuind !

Bucură-te, că eşti izvor din care curge Viaţa !

Bucură-te, că te-ai făcut lui Hristos Dumnezeiască sălăşluire !

Bucură-te, zidirea din nou a Sionului de Sus !

Bucură-te, chemarea sigură a credincioşilor ! 

Bucură-te, vas plin de cuvântare de Dumnezeu !

Bucură-te, care dezlegi toată îndoiala !

Bucură-te, Mormânt de trei ori fericit !

Condacul al 3-lea

Iosif fiind cuprins de Puterea Ta cea Dumnezeiască, a lepădat frica iudeilor şi pogorând Trupul Tău de pe Cruce împreună cu Nicodim, cu smirnă şi aloe L-au uns, apoi cu cinste Te-a înmormântat, cântând cu dragoste : Aliluia !

Icosul al 3-lea

Având Fecioara în suflet sabia întristării, după cum i s-a proorocit, lângă Mormântul Fiului aflând-se, cu tânguire plângea şi pe acesta udându-L cu lacrimi, striga acestea :

Bucură-te, prin care a venit bucuria ! 

Bucură-te, prin care stricăciunea s-a stins ! 

Bucură-te, temelie şi întărire a celor bine credincioşi !

Bucură-te, căderea şi zdrobirea celor rău credincioşi ! 

Bucură-te, Mormânt PreaFericit al Fiului Hristos Dumnezeu !

Bucură-te, cămara prea plăcută a Mielului Celui înţelegător !

Bucură-te, că ai ţinut pe Cel Ce ţine toate !

Bucură-te, că n-ai stăpânit pe Cel Ce rânduieşte toate !

Bucură-te, stea care arăţi soarele !

Bucură-te, luminător care luminezi toată lumea !

Bucură-te, vas al focului Celui neapropiat !

Bucură-te, cămara luminii celei neînserate !

Bucură-te, Mormânt de trei ori fericit !

Condacul al 4-lea

Vifor de întristare având Femeile Mironosiţe, n-au voit să se depărteze de Mormânt, că în el se ascundea bucuria şi de aceea, se sârguiau toată noaptea să se tânguiască cu Maica lui Iisus şi ca după lege să petreacă sâmbăta, s-au întors strigând : Aliluia !

Icosul al 4-lea

Auzitu-Te-au ucigătorii de Hristos zicând mai înainte către dânşii că vei învia din morţi şi, alergând la Pilat, au cerut să fie pecetluit Mormântul Tău şi cu custodie să fie păzit ; dar noi, stând lângă acesta, strigăm cu dragoste :

Bucură-te, cel ce eşti cel mai mare loc de închinare !

Bucură-te, cel ce izvorăşti râuri de minuni !

Bucură-te, întărirea celor ce se clătină !

Bucură-te, tron nemişcat al Bisericii !

Bucură-te, stăpânirea Dumnezeirii care a strălucit sub pământ !

Bucură-te, plinirea sfinţeniei care sfinţeşte tot pământul !

Bucură-te, cel ce uşurezi pe credincioşii cei împovăraţi !

Bucură-te, prin care iudeii au fost alungaţi afară !

Bucură-te, prin care neamurile au devenit moştenitoare !

Bucură-te, învingerea şi amărăciunea iadului !

Bucură-te, mântuirea tuturor oamenilor !

Bucură-te, Mormânt de trei ori fericit !

Condacul al 5-lea

Luptător cu Dumnezeu arătându-se cu pizma poporului iudeu, s-a făcut ucigător de Hristos şi, pentru aceasta, pecetluind Mormântul cu paza împrejur, Te-au păzit ca pe un mort şi Te-au hulit ca pe un înşelător, Îndelung Răbdătorule, neînţelegând să zică : Aliluia !

Icosul al 5-lea

Văzând păzitorii lumina negrăită din cer strălucind în Mormântul Domnului şi văzând piatra răsturnată din cauza cutremurului, s-au cutremurat şi s-au înfricoşat ca morţi făcându-se, iar sutaşul a zis :

Bucură-te, mărirea celor mântuiţi ! 

Bucură-te, nădejdea celor deznădăjduiţi !

Bucură-te, întărirea poporului creştin ! 

Bucură-te, dăruirea cea nedeşartă a săracilor ! 

Bucură-te, că s-a sălăşluit în tine Dumnezeirea ! 

Bucură-te, că s-a împodobit în tine temelia Sionului !

Bucură-te, cel ce speli toată necurăţia din suflete ! 

Bucură-te, cel ce slăbeşti toate săgeţile duşmanului !

Bucură-te, prin care s-a dezlegat osândirea !

Bucură-te, prin care s-a arătat Învierea ! 

Bucură-te, prin care credincioşii se conving ! 

Bucură-te, prin care rău credincioşii se osândesc !

Bucură-te, Mormânt de trei ori fericit !

Condacul al 6-lea

Făcându-se propovăduitori cei ce păzeau Mormântul, în Sfânta Cetate s-au întors vestind cu putere mare tuturor iudeilor minunile pe care le-au văzut în Mormântul strălucitor. Iar aceştia, din pizmă, au cugetat din nou cele deşarte şi n-au înţeles să cânte : Aliluia !

Icosul al 6-lea

Strălucind din Mormânt lumina de bucurie, ai alungat întunericul întristării ; că, înviind a treia zi, Mântuitorule a toate, de pe pământ ai ridicat lacrima, iar noi luminaţi fiind de Mormântul Tău, cu bucurie strigăm acestea :

Bucură-te, bucuria neamului omenesc ! 

Bucură-te, stricăciunea duşmanilor de tot felul ! 

Bucură-te, vindecătoarea de boală care duci la mântuire ! 

Bucură-te, că prin tine ne-am îmbrăcat, goliţi fiind de Adam ! 

Bucură-te, că prin tine cei morţi prin satana, ne-am făcut nestricăcioşi !

Bucură-te, cel care închipuieşti chipul lui Iona !

Bucură-te, cel care groapa lui Iosif lămureşti !

Bucură-te, că îndrepţi glezna celor şchiopi ! 

Bucură-te, dătătorul de belşug al celor buni ! 

Bucură-te, cel ce umpli pe cei credincioşi de bună mireasmă! 

Bucură-te, că din cauza necunoştinţei vânezi pe cei rău credincioşi !

Bucură-te, Mormânt de trei ori fericit !

Condacul al 7-lea

În zadar poporul iudeilor a cugetat să tăgăduiască Învierea lui Hristos, că deşi au dat bani ostaşilor, Longhin cu putere a vestit aceasta, strigând fără de frică : Aliluia !

Icosul al 7-lea

Nou Har a arătat Hristos înviind din Mormânt celor care luminaţi de EL, aşteptau Învierea din morţi şi viaţa veacului ce va să fie şi lumina nesfârşită ; pe al Cărui mormânt văzându-l, cu dragoste cântăm aşa :

Bucură-te, ridicarea celor căzuţi !

Bucură-te, iertarea celor greşiţi !

Bucură-te, cel ce izvorăşti tuturor bună credinţă ! 

Bucură-te,cel ce alungi credinţa cea rea a neamurilor !

Bucură-te, că prin tine ne umplem de toate bunătăţile ! 

Bucură-te, că prin izvoarele tale ne adăpam de desfătare !

Bucură-te, care închipuieşti cinstită colimvitră !

Bucură-te, prin care izvorăsc râurile cerului ! 

Bucură-te, în care a fost îngropat Cel nemuritor !

Bucură-te, prin care moartea s-a îndepărtat !

Bucură-te, prin care se luminează zidirea !

Bucură-te, prin care Izbăvitorul se închină !

Bucură-te, Mormânt de trei ori fericit !

Condacul al 8-lea

Foarte de dimineaţă venind Mironosiţele, văzând minune străină, s-au mirat că piatra de pe uşa Mormântului fiind foarte mare, de înfricoşătorul cutremur s-a prăvălit şi un Înger în acesta, stătea strigându-le : Aliluia !

Icosul al 8-lea

Cu totul fiind izvor de bucurie şi veselie ai zis Mironosiţelor : „Bucuraţi-vă !” ; iar ele, ţinând PreaCuratele Tale Picioare, cu cinste şi cu lacrimi le-au sărutat şi cu dragoste către Mormânt, ziceau :

Bucură-te, mângâierea celor întristaţi !

Bucură-te, întărirea celor bolnavi ! 

Bucură-te, propovăduirea Apostolilor în toată lumea !

Bucură-te, lumânarea şi întărirea scriitorilor ! 

Bucură-te, cel ce adevereşti Învierea lui Hristos !

Bucură-te, că îndreptezi căderea lui Adam ! 

Bucură-te, învingerea rău credincioşilor ! 

Bucură-te, povăţuitorul cel dulce al celor îndoielnici !

Bucură-te, prin care şi morţii se ridică ! 

Bucură-te, bucuria celor materiale şi spirituale ! 

Bucură-te, blestemul păgânilor şi al necuraţilor !

Bucură-te, Mormânt de trei ori fericit !

Condacul al 9-lea

Toate cetele Îngerilor s-au spăimântat văzându-te pe Tine, Mântuitorule, dormind în Mormânt şi a treia zi înviind cu Dumnezeiasca cuviinţă şi dăruind oamenilor Raiul în locul iadului şi au cântat strigând: Aliluia !

Icosul al 9-lea

Femeile Mironosiţe auzind graiurile Îngerilor care şedeau în Mormânt, zicând că ai înviat din Mormânt, toate, Mântuitorule, s-au umplut de bucurie şi cu dragoste strigau acestea :

Bucură-te, mărirea teologhisirii ! 

Bucură-te, bogăţia Sionului celui Sfânt ! 

Bucură-te, minunea Îngerilor mult lăudată !

Bucură-te, rănirea demonilor mult tânguită ! 

Bucură-te, trâmbiţa care răsună puterea bunei cinstiri ! 

Bucură-te, mare care îneci mulţimea cinstirii celei rele !

Bucură-te, cel pe care mulţimea Îngerilor te înconjoară !

Bucură-te, cel la care mulţimea oamenilor se închină !

Bucură-te, prin care cel căzut se ridică !

Bucură-te, cel în care Agar s-a tulburat ! 

Bucură-te, dezlegarea patimilor celor cumplite !

Bucură-te, dătătorul Dumnezeieştilor daruri !

Bucură-te, Mormânt de trei ori fericit !

Condacul al 10-lea

Vrând să mântuiască neamul omenesc, din iad a coborât cu sufletul până la acesta, iar cele dedesubt s-au umplut de lumină şi de strălucirea Dumnezeirii Sale şi fiind izbăviţi toţi cu Profeţii şi Drepţii au cântat strigând : Aliluia !

Icosul al 10-lea

Ioan şi cu Petru au alergat la Mormânt de dimineaţă, încă întuneric fiind şi prin Dumnezeiasca lumină văzând giulgiurile şi mahrama cu acestea zăcând înăuntru, s-au umplut de bucurie mare minunându-se şi către acestea au zis :

Bucură-te, cel ce încălzeşti răceala sufletului !

Bucură-te, cel ce arăţi căile celor credincioşi ! 

Bucură-te, cel ce umpli cu Dumnezeiasca lumină toate !

Bucură-te, cel ce lămureşti vestirile bunei credinţe !

Bucură-te, oglinda cerească care străluceşti lumina cea Dumnezeiască ! 

Bucură-te, cunoaştere care dăruieşti înţelegere începuturilor Dumnezeieşti !

Bucură-te, cel ce luminezi minţile celor în întuneric !

Bucură-te, cel ce răcoreşti inimile celor însetaţi !

Bucură-te, prin care toate s-au înnoit ! 

Bucură-te, prin care închipuirile s-au înlăturat !

Bucură-te, prin care înţelepciunea s-a ruşinat !

Bucură-te, în care neştiinţa s-a înţelepţit !

Bucură-te, Mormânt de trei ori fericit !

Condacul al 11-lea

Lăudă de mânecare adâncă mânecând Ţie, Mântuitorule, aducem în loc de miruri, închipuindu-ne cu frica Mormântului purtător de viaţă, Împărate Sfinte, pe care L-ai arătat nou izvor de Haruri, Cuvinte, celor care strigă Ţie : Aliluia !

Icosul al 11-lea

Sfânta Elena văzând cu bucurie purtătorul Tău de lumină Mormânt, mai presus de soare, Mântuitorule răsărind din pământ, cazând s-a închinat cu dragoste şi plină de spaimă Te laudă strigând către Mormânt acestea :

Bucură-te, bucuria şi nădejdea lumii !

Bucură-te, lumina sufletului şi minţii mele ! 

Bucură-te, lauda împăraţilor drept credincioşi ! 

Bucură-te, încununarea patriarhilor binecredincioşi !

Bucură-te, că te vestesc arhiereii credincioşi ! 

Bucură-te, că te preamăresc cu evlavie preoţii ! 

Bucură-te, rânduială şi chip de faptă bună a monahilor ! 

Bucură-te, acoperământ şi chip al celor ce aleargă la tine !

Bucură-te, apărarea oastei bine credincioase !

Bucură-te, îndemnarea noastră a tuturor ! 

Bucură-te, Mormântul Viţei celei înţelegătoare !

Bucură-te, mlădiţa a acesteia mult ridicătoare !

Bucură-te, Mormânt de trei ori fericit !

Condacul al 12-lea

Bucurându-se de aflarea ta, o, ATotCinstitule Mormânt, Dumnezeiasca împărăteasă Elena, Biserică foarte mare şi prea frumoasă a zidit în jurul tău ; iar noi, credincioşii, totdeauna cu evlavie înconjurându-te, Celui îngropat în tine cu credinţă cântam : Aliluia !

Icosul al 12-lea

Cu bucurie cântând te lăudam, o Mormânt dătător de lumină a lui Hristos, că peste tot neîncăput Domnul, Dumnezeu şi Om în tine fiind îngropat trei zile, te-a sfinţit, te-a preamărit şi pe toţi i-a învăţat să strige cu credinţă către tine, aşa :

Bucură-te, sfârşitul voinţei celei negrăite !

Bucură-te, cornul nebiruit al credincioşilor ! 

Bucură-te, propovăduirea cuvântătorilor de Dumnezeu străluciţi !

Bucură-te, învăţarea dascălilor credincioşi ! 

Bucură-te, că Cel necuprins a fost cuprins de tine !

Bucură-te, că a treia zi a înviat din tine ! 

Bucură-te, cel ce verşi râuri cunoaşterile de Dumnezeu ! 

Bucură-te, cel ce reverşi izvoarele evlaviei Dumnezeieşti !

Bucură-te, cel lăudat de popoare în greutăţi !

Bucură-te, cel lăudat de preotul credincios ! 

Bucură-te, că ai închis pentru credincioşi prăpastia iadului !

Bucură-te, că acestora te-ai arătat cântare nouă !

Bucură-te, Mormânt de trei ori fericit !

Condacul al 13-lea (acest Condac se zice de trei ori) :

O, Cuvinte al lui Dumnezeu, necuprins în firea întreagă, Dătător de Viaţă şi Ziditorule a toată făptura, cum ai încăput în Mormânt, primeşte deci, acum, Milostive, aceste rugăciuni ale păcătoşilor şi mântuieşte de durerile cele sufleteşti şi trupeşti şi de chinurile cele veşnice pe toţi cei care strigă : Aliluia !

Apoi, iarăşi se zice  Icosul întâi :

Îngerii nevăzuţi pururea cu frică înconjoară Mormântul prea fericit al lui Hristos şi pe acesta văzându-L că pe un tron minunat şi izvor de lumină, se minunează şi stau cântând către El acestea :

Bucură-te, Mormânt prea luminat al lui Hristos !

Bucură-te, pierderea duşmanului celui înţelegător !

Bucură-te, singura înflorire a tot pământul !

Bucură-te, podoaba tuturor drept credincioşilor ! 

Bucură-te, masă care ţii ca pe o jertfă pe Hristos !

Bucură-te, crin care creşti mugurul iertării pentru cei credincioşi !

Bucură-te, că te afli în mijlocul lumii ! 

Bucură-te, că eşti mai presus în mărire decât cerul !

Bucură-te, ţinătorul izvorului nestricăciunii ! 

Bucură-te, cel în care a fost îngropat Ziditorul !

Bucură-te, cel în care zidirea s-a luminat !

Bucură-te, Mormânt de trei ori fericit !

şi  Condacul întâi :

Acum noi, nevrednicii, stând cu evlavie înaintea PreaCinstitului şi de Viaţă primitorului Mormânt al Domnului, împreună cu Îngerii aducem Dumnezeieşti cântări, ca Cel Care are sfinţenie neasemănată să ne sfinţească şi pe noi, care cădem înaintea Lui şi cu credinţă cântam : Bucură-te, Mormânt de trei ori fericit !

Apoi, se zice această :

Rugăciune către Domnul nostru, Iisus Hristos

(alcătuită de Sfântul Isaac Sirul)

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Care ai plâns pentru Lazăr şi lacrimi de întristare şi de mi­lostivire ai vărsat pentru dânsul, primeşte lacrimile mele !

Cu Patimile Tale, vindecă patimile mele !

Cu Rănile Tale, tă­măduieşte rănile mele !

Cu Sângele Tău, curăţeşte sângele meu şi amestecă in trupul meu mireasma Trupului Tău cel de viaţă făcător !

Fierea cu care vrăjmaşii Te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat !

Trupul Tău întins pe Cruce să întindă către Tine mintea mea cea trasă jos de diavoli !

Capul Tău, pe care L-ai aplecat pe Cruce, să  înalţe capul meu cel pălmuit de potrivnici !

PreaSfintele Tale Mâini, pironite de cei fără de lege pe Cruce, să mă tragă spre Tine din prăpastia pierzării, precum a fă­găduit PreaSfântă Gura Ta !

Faţa Ta, cea batjocorită cu pălmuiri şi cu scuipări, să umple de strălucire faţa mea cea în­tinată în fărădelegi !

Duhul Tău, pe Care L-ai încredinţat Ta­tălui când erai pe Cruce, să mă povăţuiască spre Tine, prin Harul Tău !

Nu am inimă plină de durere ca să Te caut.

Nu am pocăinţa, nici umilinţa care întorc pe fii la moştenirea lor.

Nu am lacrimi mângâietoare, Stăpâne.

S-a întunecat min­tea mea cu cele lumeşti şi nu poate să caute spre Tine cu durere.

S-a răcit inima mea de atâtea ispite şi nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru Tine.

Ci Tu, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeule, Vistierul bună­tăţilor, dăruieşte-mi pocăinţă neştirbită şi inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta !

Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele.

Dă-mi aşadar, Bunule, Harul Tău !

Tatăl, Care Te-a născut din Sânurile Sale fără de ani şi mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea Icoanei Tale !

Te-am părăsit, Doamne ; să nu mă părăseşti !

Am ieşit de la Tine ; ieşi în căutarea mea !

Du-mă la Păşunea Ta cea duhovnicească !

Numără-mă între oile Turmei Tale PreaAlese !

Hrăneşte-mă împreună cu ele din verdeaţa Dum­nezeieştilor Tale Taine !

Căci inima lor curată este Sălaşul Tău şi se vede într-însa strălucirea Descoperirilor Tale.

Stră­lucirea Ta este mângâierea şi odihna celor ce  s-au  ostenit pentru Tine în necazuri şi în toate felurile de chinuri.

Acestei străluciri mă învredniceşte şi pe mine, cu Harul şi cu Iubirea de oameni a Mântuitorului Hristos, în vecii vecilor !

Amin !

Şi apoi se face Otpustul :

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile PreaCuratei Maicii Tale şi ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin !

Surse bibliografice :

  1. https://www.antena3.ro/thumbs/big3/2020/03/31/ierusalim-mormantul-sfant-biserica-inchisa-653899.jpg ;
  2. http://www.sarbatori-crestine.ro/rugaciuni/acatiste-catre-dumnezeu/acatistul-sfantului-si-de-viata-facatorului-mormant-al-domnului/

Alătură-te conversației

2 comentarii

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: