CANONUL ÎNVIERII

Facere a Sfântului Ioan Damaschin

În ziua sărbătorii Învierii Domnului, în toată Săptămâna Luminată (I-a săptămână de la Învierea Domnului până  Duminica următoare : Duminica Tomii.), precum şi la Odovania Paştilor (Miercuri, înainte de Înălţarea Domnului) rugăciunile dimineţii şi ale serii sunt înlocuite de CEASURILE SFINTELOR PAŞTI. De asemenea, în Săptămâna Luminată, în locul Paraclisului către Născătoarea de Dumnezeu, se citeşte CANONUL ÎNVIERII, iar ACATISTUL SFINTEI ÎNVIERI A DOMNULUI se citeşte de la Paşti până la Înălţarea Domnului.

Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând şi celor din morminte viaţă dăruindu-le !
Cântarea 1, glasul 1 :

Ziua Învierii, să ne luminăm, popoare ! Paştile Domnului, Paştile!

Că din moarte la viaţă şi de pe pământ la cer, Hristos-Dumnezeu ne-a trecut pe noi, cei ce-I cântăm cântare de biruinţă. Hristos a înviat din morţi !

Să ne curăţim simţirile şi să vedem pe Hristos strălucind cu neapropiata lumină a Învierii. Şi, cântându-I cântare de biruinţă, luminat să-L auzim zicând : Bucuraţi-vă !

Hristos a înviat din morţi !

Cerurile după cuviinţă să se veselească şi pământul să se bucure.

Şi să prăznuiască toată lumea cea văzută şi cea nevăzută ; că a înviat Hristos, Veselia cea veşnică.

Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând şi celor din morminte viaţă dăruindu-le !

Cântarea a 3-a :

Veniţi să bem băutură nouă, nu din piatră seacă făcută cu minuni, ci din izvorul nestricăciunii, cel izvorât din mormântul lui Hristos, prin care ne întărim.

Hristos a înviat din morţi !

Acum toate s-au umplut de lumină : şi cerul şi pământul şi cele de dedesubt.

Deci să prăznuiască toată făptura Învierea lui Hristos, întru Care s-a întărit.

Hristos a înviat din morţi !

Ieri m-am îngropat împreună cu Tine, Hristoase ; astăzi mă ridic împreună cu Tine, Cel ce ai înviat. Răstignitu-m-am ieri împreună cu Tine :

Însuţi împreună mă preaslăveşte, Mântuitorule, întru Împărăţia Ta.

Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând şi celor din morminte viaţă dăruindu-le !

Cântarea a 4-a :

La Dumnezeiasca strajă, de Dumnezeu-grăitorul Avacum să stea împreună cu noi şi să arate pe Îngerul cel purtător de lumină, care a grăit cu mare glas :

Astăzi este mântuirea lumii, că a înviat Hristos ca Cel atotputernic.

Hristos a înviat din morţi !

Parte bărbătească, ca Cel ce a deschis pântecele fecioresc, fost-a Hristos ; iar ca om, Mieluşel S-a chemat.

Şi fără prihană a fost, Paştile noastre, ca Cel ce n-a gustat întinăciune ; şi ca un Dumnezeu adevărat, desăvârşit S-a numit. Hristos a înviat din morţi !

Ca un mieluşel de un an, Cununa cea binecuvântată de noi, Hristos, de voie pentru toţi S-a jertfit, Paştile cele curăţitoare ; şi iarăşi din mormânt a strălucit nouă, frumos, Soarele dreptăţii. Hristos a înviat din morţi !

Dumnezeiescul părinte David înaintea chivotului umbrei a săltat jucând ; iar noi, poporul cel sfânt al lui Dumnezeu, plinirea închipuirilor văzând, să ne veselim Dumnezeieşte, că a înviat Hristos, ca Cel atotputernic.

Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând şi celor din morminte viaţă dăruindu-le !

Cântarea a 5-a :

Să mergem dis-de-dimineaţă şi, în loc de Mir, cântare să aducem Stăpânului ; şi să vedem pe Hristos, Soarele dreptăţii, tuturor viaţă răsărind.

Hristos a înviat din morţi !

Milostivirea Ta cea nemăsurată văzând-o cei ţinuţi în legăturile iadului, spre lumină se grăbeau, Hristoase, cu picioare sprintene, lăudând Paştile cele veşnice.

Hristos a înviat din morţi !

Să ne apropiem, purtătorilor de lumină, de Hristos, Cel ce a ieşit din mormânt ca un mire; şi să prăznuim, împreună cu cetele cele iubitoare de praznice, Paştile lui Dumnezeu, cele mântuitoare.

Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând şi celor din morminte viaţă dăruindu-le !

Cântarea a 6-a :

Pogorâtu-Te-ai în cele mai de jos ale pământului şi ai sfărâmat încuietorile cele veşnice, care ţineau pe cei legaţi, Hristoase ; iar a treia zi, ca şi Iona din chit, ai înviat din mormânt. Hristos a înviat din morţi !

Păzind peceţile întregi, Hristoase, ai înviat din mormânt, Cel ce n-ai stricat cheile Fecioarei prin Naşterea Ta şi ne-ai deschis nouă uşile Raiului. Hristos a înviat din morţi !

Mântuitorul meu, Jertfa cea vie şi nejertfită, ca un Dumnezeu, pe Tine Însuţi de voie aducându-Te Tatălui, ai sculat pe Adam cu tot neamul, înviind din mormânt.

Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând şi celor din morminte viaţă dăruindu-le !

Condacul, glasul al 8-lea

De Te-ai şi pogorât în mormânt, Cela ce eşti fără de moarte, dar puterea iadului ai zdrobit şi ai înviat, ca un biruitor, Hristoase Dumnezeule, zicând femeilor mironosiţe : „Bucuraţi-vă !” şi Apostolilor Tăi pace dăruindu-le, Cela ce dai celor căzuţi ridicare.

Cântarea a 7-a :

Cel ce a izbăvit pe tineri din cuptor făcându-Se om, pătimeşte ca un muritor; şi prin patimă pe cel muritor îl îmbracă în podoaba nestricăciunii, Cel unul binecuvântat, Dumnezeul părinţilor noştri, şi preaslăvit. Hristos a înviat din morţi !

Femeile cele de Dumnezeu înţelepţite, cu miruri către Tine au alergat ; şi, bucurându-se, s-au închinat Ţie, Dumnezeului celui viu, pe Care, ca pe un mort, cu lacrimi Te căutau ; şi Paştile cele de taină ucenicilor Tăi, Hristoase, le-au binevestit.

Hristos a înviat din morţi !

Prăznuim omorârea morţii, sfărâmarea iadului şi începătura altei vieţi, veşnice ; şi săltând, lăudăm pe Pricinuitorul, Cel unul binecuvântat, Dumnezeul părinţilor noştri şi preaslăvit. Hristos a înviat din morţi !

Cât este de sfântă, cu adevărat şi întru totul prăznuită această noapte de mântuire şi strălucită, mai înainte vestitoare fiind a zilei celei purtătoare de lumină, a Învierii, în care Lumina, cea fără de ani, din mormânt cu trupul, tuturor a strălucit.

Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând şi celor din morminte viaţă dăruindu-le !

Cântarea a 8-a :

Această aleasă şi sfântă zi, cea dintâi a săptămânii, împărăteasă şi doamnă, praznic al praznicelor este şi sărbătoare a sărbătorilor, în care binecuvântăm pe Hristos în veci.

Hristos a înviat din morţi !

Veniţi, din rodul cel nou al viţei, al Dumnezeieştii veselii, în ziua cea vestită a Învierii, Împărăţiei lui Hristos să ne împărtăşim, lăudându-L pe Dânsul ca pe un Dumnezeu, în veci. Hristos a înviat din morţi !

Ridică împrejur ochii tăi, Sioane şi vezi. Că iată, au venit la tine fiii tăi, ca nişte făclii de Dumnezeu luminate, de la apus şi de la miazănoapte şi de la mare şi de la răsărit, întru tine binecuvântând pe Hristos în veci.

Preasfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă Ţie !

Părinte atotţiitorule şi Cuvinte şi Duhule, Fire ceea ce eşti una în 3 Ipostasuri, mai presus de fiinţă şi de Dumnezeire, întru Tine ne-am botezat şi pe Tine Te binecuvântăm întru toţi vecii !

Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând şi celor din morminte viaţă dăruindu-le !

Cântarea a 9-a

Luminează-te, luminează-te noule Ierusalime, că slava Domnului peste tine a răsărit. Saltă acum şi te bucură Sioane ! Iar tu, curată Născătoare de Dumnezeu, veseleşte-te întru învierea Celui născut al tău.

Îngerul a strigat celei pline de har : “Curată Fecioară, bucură-te ! Şi iarăşi zic : bucură-te ! Că Fiul tău a înviat a treia zi din mormânt”.

Luminează-te, luminează-te noule Ierusalime, că slava Domnului peste tine a răsărit. Saltă acum şi te bucură Sioane ! Iar tu, curată Născătoare de Dumnezeu, veseleşte-te întru învierea Celui născut al tău.

Hristos a înviat din morţi !

O, Dumnezeiescul ! O, iubitul ! O, preadulcele Tău Glas !

Căci cu noi ai făgăduit să fii cu adevărat, până la sfârşitul veacului, Hristoase.

Pe Care întărire de nădejde credincioşii avându-Te, ne bucurăm.

Hristos a înviat din morţi !

O, Paştile cele mari şi preasfinţite, Hristoase !

O, Înţelepciunea şi Cuvântul şi Puterea lui Dumnezeu !

Dă-ne nouă să ne împărtăşim cu Tine, mai adevărat, în ziua cea neînserată a Împărăţiei Tale.

Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând şi celor din morminte viaţă dăruindu-le !

Surse bibliografice :

  1. https://assets.catawiki.nl/assets/2019/9/5/4/1/3/413baccc-99db-47b5-8c0e-12b61120e2be.jpg ;
  2. https://ro.orthodoxwiki.org/S%C4%83pt%C4%83m%C3%A2na_luminat%C4%83 ;
  3. https://lh5.googleusercontent.com/proxy/DMeZBohMZC271UE4UdUf81pwL0uO70oReW8gk-CjceF_H592Hmk8InGMCEY9auTNRHSBya_ZyrFRVLQKVwU93xhnUCREWt0aUTiL2caeH0Yh4dL7FUNO13iBvieJh5wF-2XImrNZofu44ym99Goixyssk76ZHBEePpLxFLQk ;
  4. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/Invierea_Domnului-imagini_din_biserica.JPG ;
  5. http://despreortodoxie.blogspot.com/2011/05/ceasurile-pastilor.html ;
  6. http://www.nistea.com/pastile-invierea/canonul-slujba-invierii-domnului.html

Alătură-te conversației

4 comentarii

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: