ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH NICOLAE VELIMIROVICI

Sfântul Ierarh Nicolae Velimirovici

(18 Martie şi 20 Aprilie)

Rugăciunile începătoare

De este preot, începe aşa :

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Amin!

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi ! Doamne, curăţeşte păcatele noastre ! Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre ! Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău !

Doamne miluieşte ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Tatǎl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău ! Vie Împărăţia Ta ! Facă-se Voia Ta ! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri ! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean ! Amin !

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca un Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi !

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit ; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău ; toţi lucrul Mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc!

Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute. Şi într-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii ; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin Prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Doamne miluieşte ! (de 12 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru ! (o închinăciune)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru Credincioşia Ta, auzi-mă, întru Dreptatea Ta! Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta! Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare ; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult ; cugetat-am la toate Lucrurile Tale, la faptele Mâinilor Tale m-am gândit. 

Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab’ auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu! Nu-Ţi întoarce Faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor care se coboară în mormânt! Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea! Arată-mi Calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu! 

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne! Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu! Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă! Întru Dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu! Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău! 

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru Numele Domnului ! (de 3 ori)

Apoi, se zice Troparul Sfântului Ierarh Nicolae Velimirovici (Glasul al 8-lea) :

Propovăduitor cu limbă de aur al lui Hristos cel înviat, pururea călăuzitor al norodului sârb cel de Cruce purtător, alăută sunătoare a Sfântului Duh, iubit de monahii ce întru tine se bucură, slava și fala preoților, învățător al pocăinței, vlădică al tuturor neamurilor, dreptar celor din Oastea lui Hristos în rugăciunile către Dumnezeu, Sfinte Nicolae, dascăl al Americii și slavă a norodului sârb, împreună cu toți Sfinții, roagă pe Unul iubitorul de oameni să ne învrednicească de veșnică pace și bucurie în Împărăția Sa cea cerească!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Apoi, se zice Condacul Sfântului Ierarh Nicolae Velimirovici (Glasul al 3-lea) :

Născutu-te-ai la Lelici în Serbia, slujit-ai ca arhipăstor al Bisericii Sfântului Naum din Ohrida. Așezându-te la Jicia pe scaunul Sfântului Sava, cu Evanghelia ai învățat și ai luminat norodul lui Dumnezeu. La pocăință și la dragostea lui Hristos adus-ai oamenii şi pentru Hristos suferit-ai pătimire la Dachau. Pentru aceasta, te slăvim pe tine, noule Nicolae, cela ce lui Dumnezeu bine ai plăcut.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi ? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi ?

Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea Îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea! Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte ; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie Unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât Drept eşti Tu întru Cuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată Adevărul ai iubit ; cele nearătate şi cele ascunse ale Înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi ; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie ; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce Faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le! Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele! Nu mă lepăda pe mine de la Faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine! Dă-mi mie bucuria Mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte! Învăţa-voi pe cei fără de lege Căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele ! Bucura-se-va limba mea de Dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat ; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu : duhul umilit ; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună Voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului! Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot ; atunci vor pune pe Altarul Tău viţei.

Sfântul Ierarh Nicolae Velimirovici

Condacul 1

De la Dumnezeu ai fost trimis ca un nou apostol al poporului ortodox, propovăduitor neobosit al Evangheliei şi cinstitor al Preasfintei Treimi; iar noi cu lacrimi de umilinţă te-am primit, căci cu rugăciunea cea neîncetată te-ai nevoit ca o stea prealuminoasă a dreptei credinţe, cămară plină de bune învăţături, cel ce cu minte cerească ai fost slujitor al Arhiereului Celui veşnic, pentru care îţi cântăm ţie: Bucură-te, Nicolae Sfinte, noule Gură de Aur şi mare propovăduitorule al Ortodoxiei!

Icosul 1

Din copilărie te-ai dăruit Dumnezeului Celui Ce stăpâneşte toată făptura, ai cunoscut adevărul şi întru totul l-ai urmat, călcând peste toate cursele vrăjmaşilor, hrănind sufletul tău cu harul Duhului Sfânt; iar noi, amintindu-ne de toate nevoinţele tale, Domnului aducem rugăciunea inimii, căci te-ai arătat cu totul bineplăcut lui Dumnezeu, Cel Ce te-a încununat cu cununa cea nestricăcioasă, pentru care cu nevrednicie laude îţi cântăm:
Bucură-te, că din copilărie şi până la sfârşitul vieţii ai fost rugător neobosit;
Bucură-te, cel ce eşti chivot al harului Sfântului Duh;
Bucură-te, că mulţi talanţi ai înmulţit;
Bucură-te, alinare a sufletelor noastre prin harul Sfântului Duh;
Bucură-te, biruitorule asupra demonilor cu ajutorul de viaţă făcătoarei Cruci;
Bucură-te, Nicolae Sfinte, noule Gură de Aur şi mare propovăduitorule al Ortodoxiei!

Condacul al 2-lea

Ales ai fost de Dumnezeu din mijlocul unui popor dreptslăvitor, Sfinte Ioane Gură de Aur al neamurilor de pe urmă, pildă de sfinţenie multor monahi făcându-te, tu eşti lauda neîncetată a sufletelor care ne contenit caută pe Dumnezeu, crinule înflorit din grădina cea cerească şi apărătorule al Bisericii lui Hristos celei mult încercate; văzând noi viaţa ta, cu gânduri smerite lăudăm pe Începătorul a tot binele şi cu bucuria Învierii te slăvim cântând: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Cunoscând în tine un lucrător prea înţelept al Evangheliei şi un martor al Învierii Sale celei prealuminoase, Hristos Domnul te-a călăuzit spre şcoala în care, învăţând ştiinţele pământeşti, tu ai descoperit în inima ta dragostea şi frumuseţea vieţii Sfinţilor Părinţi cea plină de virtuţi, şi, dăruind putere poporului dreptslăvitor pe calea crucii, ai câştigat cununa slavei celei netrecătoare; pentru care văzând noi în tine icoana pocăinţei şi a tuturor bunătăţilor, cântăm ţie:
Bucură-te, cel cu inima plină de lumină lină, iar prin cuvânt, puternic apărător al adevărului;
Bucură-te, lumina vieţii monahale celei strălucitoare;
Bucură-te, cel ce cu înţelepciunea şi smerenia ai strălucit;
Bucură-te, lauda Bisericii lui Hristos;
Bucură-te, chivot al izvorului de viaţă veşnică;
Bucură-te, Nicolae Sfinte, noule Gură de Aur şi mare propovăduitorule al Ortodoxiei!

Condacul al 3-lea

Zilele tinereţii tale ţi le-ai dăruit lucrând faptele mântuirii şi găsind în ele cuvintele Sfinţilor Părinţi, care hrănesc sufletele noastre, iar nopţile, priveghind, te-ai rugat Domnului să primeşti putere pe calea cea strâmtă; şi, lepădându-te de viaţa cea lumească, ai lucrat faptele vieţii celei veşnice, care înaintea lui Dumnezeu te măresc totdeauna, pentru care cântăm Împăratului slavei: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Dorind Domnul să cerceteze temelia hotărârii tale de a sluji adevărului, lepădându-te de tine însuţi, după cuvintele Sfântului Apostol Pavel, pentru a trăi cu Hristos, El, Domnul, ţi-a dat boala trupului. Biruind încercarea aceasta, mult râvnitorule al postului, şi văzând puterea credinţei tale, multe suflete care căutau pe Dumnezeu s-au aprins cu râvna de a-I sluji Mântuitorului veşnic; amintindu-ne noi de osteneala virtuţilor tale, prin tine primim putere, pentru care strigăm ţie:
Bucură-te, cel ce prin boala trupească ai dobândit sănătatea cea duhovnicească;
Bucură-te, sabie de foc a credinţei ortodoxe;
Bucură-te, cântătorule de psalmi al poporului binecredincios;
Bucură-te, stâlp al credinţei neclintite;
Bucură-te, stânca cea tare a adevărului;
Bucură-te, Nicolae Sfinte, noule Gură de Aur şi mare propovăduitorule al Ortodoxiei!

Condacul al 4-lea

Vindecând Domnul boala trupului tău şi desăvârşindu-te prin harul Sfântului Duh, ţi-ai împlinit visul tinereţilor tale, primind rasa mântuirii şi chipul îngeresc, urmând calea cuvioşilor monahi care toată viaţa au închinat-o Domnului, cu care împreună bucurându-te în Împărăţia cerurilor, totdeauna cânţi: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Înmulţit-ai darurile cu care te-a înzestrat Dumnezeu la botez, făcutu-te-ai întocmai cu Apostolii, propovăduitorule al Evangheliei lui Hristos, şi ai trezit din nou dorul după Dumnezeu în inimile oamenilor contemporani, chemând la pocăinţă ca oarecând Sfântul Ioan Botezătorul. Prin tine trezindu-ne la viaţa cea adevărată, în Duhul Sfânt cântăm:
Bucură-te, apostol al vremurilor din urmă;
Bucură-te, mângâietorule al celor întristaţi;
Bucură-te, întoarcerea celor pierduţi;
Bucură-te, învăţătorule al fapte lor celor bune;
Bucură-te, ajutătorule al celor săraci;
Bucură-te, Nicolae Sfinte, noule Gură de Aur şi mare propovăduitorule al Ortodoxiei!

Condacul al 5-lea

Văzând voia lui Dumnezeu cea înaltă, care prin tine s-a împlinit, învăţătorii tăi cucernici te-au trimis la izvorul bunătăţilor duhovniceşti spre care inima ta totdeauna a râvnit. Povăţuit de harul Sfântului Duh, înţelepciunea cea cerească cu uşurinţă ai deprins-o şi credinţa cea vie ai păstrat. Văzând credinţa ta cea multă cu care Domnului ai slujit, ortodocşii dreptslăvitori de pretutindeni, dimpreună cu îngerii, cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Chiar dacă drumul ştiinţei şi al exilului te-au dus în Apus, în inima ta a rămas nestinsă făclia Ortodoxiei, cu care ai luminat multe suflete ce umblau în întuneric, căutând adevărul. Îmbrăcat în rugăciunea cea de toată vremea, prin crucea făcătoare de viaţă ai biruit toate cursele vrăjmaşului; pentru aceasta, cinstind ostenelile tale cele fără de număr, cu bucurie strigăm ţie:
Bucură-te, cel ce prin curăţia inimii ai contemplat dragostea cea dumnezeiască;
Bucură-te, căci pe calea mântuirii ai biruit toate piedicile;
Bucură-te, că ai strălucit prin dragostea cea pentru toată lumea;
Bucură-te, căci ai fost în Răsărit şi Apus, căutând adevărul;
Bucură-te, că ai păstrat tradiţia poporului ortodox şi printre străini;
Bucură-te, Nicolae Sfinte, noule Gură de Aur şi mare propovăduitorule al Ortodoxiei!

Condacul al 6-lea

În toată viaţa ta ai urmat pildei mulţimii îngerilor şi a sfinţilor monahi, ascunzând de la faţa oamenilor nevoinţa sufletului şi a trupului tău; acoperindu-te cu vălul harului, necontenit bucurându-se duhul tău de Hristos-Adevărul şi contemplând în inima ta frumuseţile teologiei, te-ai încununat cu cununa cea nestricăcioasă, slăvindu-L pe Făcătorul tuturor cu cântarea: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Toate tristeţile şi greutăţile aduse de vrăjmaşii ce au tulburat viaţa ta cea plină de nevoinţe le-ai predat Cuvântului Celui Atotputernic, Care este singura scăpare a credincioşilor. Domnul niciodată nu te-a părăsit, ci a mângâiat sufletul tău cu roua harului Său; totodată, nevoia Bisericii Sfinte ai pus-o înaintea nevoilor tale, luptându-te prin cuvânt şi faptă împotriva deşertăciunilor şi a ereziilor. Astfel, râvna ta cea întocmai cu a Sfinţilor Părinţi întreaga Biserică o preaslăveşte, mărturisind:
Bucură-te, căci cu totul ţi-ai predat sufletul lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel în haina virtuţii îmbrăcat;
Bucură-te, că lumina neapusă a strălucit ne contenit în inima ta;
Bucură-te, cel ce ai condus corabia Bisericii spre viaţa cea veşnică;
Bucură-te, purtător smerit al Crucii lui Hristos;
Bucură-te, Nicolae Sfinte, noule Gură de Aur şi mare propovăduitorule al Ortodoxiei!

Condacul al 7-lea

Ca un vrednic părinte, totdeauna ai slujit sfântului altar cu credinţă vie şi nădejde tare în Învierea cea de pe urmă, hrănind mereu sufletul tău cu Sfintele Taine, care te-au condus către Hristos-Domnul, Biruitorul morţii şi Dătătorul vieţii veşnice, pe Care toată făptura Îl slavosloveşte cântând: Aliluia!

Icosul al 7-lea

La slujbele tale tot timpul ardea harul Duhului Sfânt, Mângâietorul Care din Tatăl Cel ceresc purcede, Cel Ce vindecă rănile sufletului şi ale trupului, ridicând pe cei pierduţi; cu rugăciunile şi sfaturile tale, toată neputinţa omenească ai vindecat-o şi pe mulţi ajutându-i, strigăm ţie:
Bucură-te, că mulţi oameni ai adus la Hristos;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale Domnul ne dăruieşte vindecare;
Bucură-te, căci prin duhovnicia ta cea dreaptă ai luminat întunericul necredinţei;
Bucură-te, izvor cald care ai încălzit multe inimi;
Bucură-te, Nicolae Sfinte, noule Gură de Aur şi mare propovăduitorule al Ortodoxiei!

Sfântul Ierarh Nicolae Velimirovici

Condacul al 8-lea

Poruncile lui Dumnezeu cu râvnă şi cu post împlinindu-le, în privegheri şi rugăciuni urmând viaţa Sfinţilor Părinţi, pildă fericită ai fost neamului tău, care lumina Evangheliei în întunericul păcatelor căuta. Împărtăşindu-te cu sfinţii de bucuria cea veşnică şi dimpreună psalmodiind cu ei, înalţi rugăciuni pentru noi înaintea Domnului, Căruia Îi strigăm: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Povăţuit de adevăr ai mers în toată lumea, adunând în inima ta toate binecuvântările făpturii; pretutindeni, prin cuvinte şi fapte ai mărturisit Ortodoxia şi astfel ai ajuns întocmai cu Apostolii, tu, cel ce eşti apostol al zilelor noastre, iar noi, minunându-ne de darurile tale cele duhovniceşti, cântăm ţie:
Bucură-te, luminător al multor popoare;
Bucură-te, învăţător al celor neştiutori;
Bucură-te, mângâietor al celor întristaţi;
Bucură-te, de Dumnezeu trimis, noule prooroc Daniil;
Bucură-te, înger întrupat;
Bucură-te, Nicolae Sfinte, noule Gură de Aur şi mare propovăduitorule al Ortodoxiei!

Condacul al 9-lea

Domnul mai dinainte a văzut că vei fi urmaş al Sfântului Clement de Ohrida şi al Sfântului Sava cel întocmai cu Apostolii şi, învăţat fiind de pilda vieţuirii lor, bunătăţile cereşti ai moştenit şi, bucurându-te de darurile pregătite pentru cei aleşi, cânţi Domnului: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Ca un bun învăţător te-ai arătat, iar prin credinţa ta cea tare ai înviat eparhia ta, cea lovită de război, bisericile distruse cu grijă le-ai reconstruit, pe ucenicii tăi însetaţi de înţelepciunea Evangheliei i-ai povăţuit neobosit pe calea mântuirii. Amintindu-ne de bunătăţile tale, dimpreună cu proorocul David strigăm: „Fericiţi sunt cei pe care i-ai ales, Doamne” şi cântăm ţie:
Bucură-te, vrednicule urmaş al Sfântului Sava;
Bucură-te, lauda şi mândria Mănăstirii Jicea;
Bucură-te, apărătorule al adevărului împotriva săgeţilor ereticilor;
Bucură-te, că turmei tale i-ai fost exemplu;
Bucură-te, că de toţi eşti lăudat, Sfinte Episcope;
Bucură-te, Nicolae Sfinte, noule Gură de Aur şi mare propovăduitorule al Ortodoxiei!

Condacul al 10-lea

Ca oarecând Sfinţii Nemanici, multe biserici şi mănăstiri ai construit, dăruindu-le lor duhul Sfinţilor Părinţi. Fiind tu lumina dreptăţii şi râvnind la faptele cele îmbunătăţite, mulţi monahi şi-au închinat viaţa lui Dumnezeu în mănăstirile ctitorite de tine, totdeauna hrănindu-se cu sfaturile şi binecuvântările tale; urmând pilda vieţii tale, ucenicii tăi au reconstruit altarele distruse, lăudându-L neîncetat pe Dumnezeu cu cântarea: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Multe ispite a îngăduit Domnul asupra Bisericii Sârbe, dorind El să încerce răbdarea credincioşilor care s-au întrarmat cu postul şi rugăciunea ca şi cu un scut de nebiruit, iar tu, cu cuvintele tale cele cu putere multă şi prin predicile pline de Duhul Sfânt, tulburările din Biserică le-ai liniştit, dăruind bucurie fiilor tăi duhovniceşti, care pe vlădica lor l-au lăudat neîncetat, zicând:
Bucură-te, stâlpul cel tare al Bisericii Sârbe, ocrotite de Sfântul Sava;
Bucură-te, arhipăstorul cel luminat cu înţelepciunea;
Bucură-te, cel ce i-ai înspăimântat pe demoni;
Bucură-te, apărătorul poporului celui bine credincios;
Bucură-te, cel ce ai liniştit toate tulburările şi ai păstrat rânduielile Sfinţilor Părinţi;
Bucură-te, Nicolae Sfinte, noule Gură de Aur şi mare propovăduitorule al Ortodoxiei!

Condacul al 11-lea

Întru tine, Sfinte Nicolae, purtătorule de Dumnezeu, s-a proslăvit numele lui Hristos, căci ai slujit adevărului în toată viaţa ta şi ai strălucit ca o flacără a dreptei credinţe, luminând sufletele noastre. Dimpreună cu toţi sfinţii, roagă-te pentru noi, în Împărăţia cerurilor slavoslovind pe Domnul Cel Înviat din morţi cu cântarea: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Vrăjmaşii adevărului lui Hristos te-au închis în mănăstirile Liubostinia şi Voiloviţa, gândind să te despartă pe tine de turma cea rânduită ţie de la Hristos, şi au crezut că vor putea să slăbească credinţa şi nădejdea poporului sârb în Dumnezeu. Totdeauna ai fost alături de turma ta prin faptele şi cuvintele tale mângâietoare, alinând-o şi în rugăciuni pomenind-o. Poporul dimpreună a suferit cu tine când ai îndurat frigul din lagăre şi, minunându-se de puterile tale cele duhovniceşti şi trupeşti, te-au lăudat cântând:
Bucură-te, făclia Ortodoxiei care niciodată nu se mistuie;
Bucură-te, cămara cea plină de duhovnicie;
Bucură-te, că sufletul tău s-a înălţat prin trupul cel mult încercat;
Bucură-te, că ai dat putere celor ce au suferit alături de tine, asemănându-te întru totul Sfântului Diacon Avacum care, chinuit fiind de turci, cânta: „Ortodocşii sunt ai lui Hristos şi bucurie le este lor moartea pentru credinţa în Dumnezeu”;
Bucură-te, Nicolae Sfinte, noule Gură de Aur şi mare propovăduitorule al Ortodoxiei!

Condacul al 12-lea

Nu numai că ai suferit din pricina celor de alt neam, dar ai îndurat încercări şi de la poporul tău cel îndepărtat de la credinţa cea adevărată, care s-a lepădat de faptele şi învăţăturile tale. Vrăjmaşii lui Dumnezeu te-au vorbit de rău, neştiind că Domnul a încununat astfel sufletul tău cu cea nestricăcioasă cunună a mărturisitorilor pentru credinţă. Răbdând toate acestea cu smerenie, cu vitejie duhovnicească şi credinţă tare, L-ai lăudat pe Dumnezeu pentru toate, cu cântarea: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Cinstim nevoinţele tale cele de pe pământ, căci mult timp ai stat la rugăciune, ca şi Sfântul Serafim de Sarov, genunchii neîncetat plecând înaintea lui Hristos. Pribeag ai fost în pământ străin şi de acolo te-ai mutat către locaşurile cele veşnice; credincios ca şi Sfântul Sava ai rămas pe calea sfinţilor ierarhi şi învăţători ai lumii, de aceea în Împărăţia cerurilor pentru noi, nevrednicii, roagă-te, Părinte Nicolae, căci cu lacrimi de umilinţă te fericim pe tine, Sfinte cel întocmai cu Apostolii, şi îţi cântăm ţie:
Bucură-te, vrednicule urmaş al Sfântului Sava;
Bucură-te, lucrătorule al faptelor celor bune;
Bucură-te, Sfinte al timpurilor noastre;
Bucură-te, crinule cel binemirositor al Bisericii Ortodoxe;
Bucură-te, mare făcătorule de minuni;
Bucură-te, Nicolae Sfinte, noule Gură de Aur şi mare propovăduitorule al Ortodoxiei!

Condacul al 13-lea (acest Condac se zice de trei ori) :

Ca oarecând moaştele Sfântului Sava din Târnovo, aşa şi acum moaştele tale, s-au întors în Ţara Sârbească, Sfinte Nicolae, ca o mare mângâiere, nădejde, alinare, acoperământ, reazem şi scăpare a sufletelor noastre. Roagă-te pentru noi, Sfinte Nicolae, ca prin rugăciunile tale toate neamurile să meargă pe calea adevărului şi să fie una în Hristos, pentru a cânta şi în veşnicie: Aliluia!

Apoi, se zice iarăşi Icosul 1 :

Din copilărie te-ai dăruit Dumnezeului Celui Ce stăpâneşte toată făptura, ai cunoscut adevărul şi întru totul l-ai urmat, călcând peste toate cursele vrăjmaşilor, hrănind sufletul tău cu harul Duhului Sfânt; iar noi, amintindu-ne de toate nevoinţele tale, Domnului aducem rugăciunea inimii, căci te-ai arătat cu totul bineplăcut lui Dumnezeu, Cel Ce te-a încununat cu cununa cea nestricăcioasă, pentru care cu nevrednicie laude îţi cântăm:
Bucură-te, că din copilărie şi până la sfârşitul vieţii ai fost rugător neobosit;
Bucură-te, cel ce eşti chivot al harului Sfântului Duh;
Bucură-te, că mulţi talanţi ai înmulţit;
Bucură-te, alinare a sufletelor noastre prin harul Sfântului Duh;
Bucură-te, biruitorule asupra demonilor cu ajutorul de viaţă făcătoarei Cruci;
Bucură-te, Nicolae Sfinte, noule Gură de Aur şi mare propovăduitorule al Ortodoxiei!

şi Condacul 1 :

De la Dumnezeu ai fost trimis ca un nou apostol al poporului ortodox, propovăduitor neobosit al Evangheliei şi cinstitor al Preasfintei Treimi; iar noi cu lacrimi de umilinţă te-am primit, căci cu rugăciunea cea neîncetată te-ai nevoit ca o stea prealuminoasă a dreptei credinţe, cămară plină de bune învăţături, cel ce cu minte cerească ai fost slujitor al Arhiereului Celui veşnic, pentru care îţi cântăm ţie: Bucură-te, Nicolae Sfinte, noule Gură de Aur şi mare propovăduitorule al Ortodoxiei!

Se zice apoi, această Rugăciune :

Preafericite rugătorule al Ortodoxiei înaintea tronului lui Dumnezeu, Nicolae Sfinte, lauda Bisericii şi pilda vieţii celei îmbunătăţite, după cum şi până acum ai avut grijă de noi, fiii tăi, aşa şi de acum înainte nu ne uita pe noi, nevrednicii, în rugăciunile tale, ca unul ce ai îndrăzneală înaintea Cuvântului lui Dumnezeu. Miluieşte-ne cu rugăciunile tale, îndreptează-ne spre lumina cea veşnică, dă-ne putere nouă, celor neputincioşi, să urmăm faptelor tale celor bune pe calea spre Hristos. Roagă-te pentru mângâierea celor întristaţi şi pentru bucuria celor necăjiţi, tu, care prin viaţa ta ai arătat că mult eşti iubit de Maica lui Dumnezeu. Dimpreună cu toţi sfinţii roagă-te pentru pacea şi mântuirea lumii de la Hristos, Dumnezeul şi Împăratul nostru, Căruia se cu vine toată slava, cinstea şi închinăciunea în vecii vecilor. Amin!

Şi apoi se face Otpustul :

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile PreaCuratei Maicii Tale, ale Sfântului Ierarh Nicolae Velimirovici şi ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin !

Surse bibliografice :

  1. https://i.pinimg.com/originals/14/c9/78/14c9788dc24265bcc28b273ac97d8b9c.jpg ;
  2. https://cdn11.bigcommerce.com/s-30c33/images/stencil/1280×1280/products/2410/2301/SNI10__21149.1316243293.jpg?c=2&imbypass=on ;
  3. https://chirho88888888.files.wordpress.com/2020/04/478fd-stnikolai1.jpg ;
  4. https://doarortodox.ro/2018/03/07/acatistul-sf-ierarh-nicolae-velimirovici-18-martie/ ;
  5. https://ro.orthodoxwiki.org/Nicolae_Velimirovici

Alătură-te conversației

3 comentarii

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: