Proiectează un site ca acesta, cu WordPress.com
Începe

ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH TEOTIM, EPISCOPUL TOMISULUI

(20 Aprilie)

Rugăciunile începătoare

De este preot, începe aşa :

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Amin!

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi ! Doamne, curăţeşte păcatele noastre ! Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre ! Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău !

Doamne miluieşte ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Tatǎl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău ! Vie Împărăţia Ta ! Facă-se Voia Ta ! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri ! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean ! Amin !

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca un Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi !

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit ; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău ; toţi lucrul Mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc!

Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute. Şi într-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii ; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin Prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Doamne miluieşte ! (de 12 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru ! (o închinăciune)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru Credincioşia Ta, auzi-mă, întru Dreptatea Ta! Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta! Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare ; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult ; cugetat-am la toate Lucrurile Tale, la faptele Mâinilor Tale m-am gândit. 

Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab’ auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu! Nu-Ţi întoarce Faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor care se coboară în mormânt! Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea! Arată-mi Calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu! 

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne! Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu! Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă! Întru Dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu! Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău! 

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru Numele Domnului ! (de 3 ori)

Apoi, se zice Troparul Sfântului Ierarh Teotim, Episcopul Tomisului (Glasul al 8-lea) :

Îndreptător Credinţei şi chip blândeţelor, învăţător înfrânârii te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta, ai dobândit cu smerenia cele înalte şi cu sărăcia cele bogate. Părinte Ierarhe Teotim, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Apoi, se zice Condacul Sfântului Ierarh Teotim, Episcopul Tomisului (Glasul al 8-lea) :

Ca cel ce eşti stâlp al Bisericii lui Hristos, ai surpat eresul lui Arie, Înţelepte Teotime; pentru aceasta, Dumnezeu nostru te-a împodobit pe tine, Preafericite Ierarhe Teotim. Cu rugăciunile tale păzeşte, preasfinte, întreaga turmă şi cetatea tomitană!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi ? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi ?

Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea Îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea! Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte ; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie Unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât Drept eşti Tu întru Cuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată Adevărul ai iubit ; cele nearătate şi cele ascunse ale Înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi ; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie ; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce Faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le! Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele! Nu mă lepăda pe mine de la Faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine! Dă-mi mie bucuria Mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte! Învăţa-voi pe cei fără de lege Căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele ! Bucura-se-va limba mea de Dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat ; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu : duhul umilit ; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună Voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului! Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot ; atunci vor pune pe Altarul Tău viţei.

Condacul 1

Prealuminat păstor al Tomisului, vas al isihiei și cuvântării de Dumnezeu, chip al iubirii părintești te-ai arătat, Sfinte Ierarhe Teotim, revărsând în lume mirul milostivirii de Sus. Pentru aceasta, ca la un izvor pururea curgător al harului lui Dumnezeu la tine alergăm și cu credință îți cântăm: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!

Icosul 1

Purtând moștenirea de neam și pământ daco-roman, împreună cu propria-ți viață jertfă vie lui Hristos ai adus-o, intrând într-o mănăstire din hotarele Casienilor și ale peșterilor. Iar în această vatră de dumnezeiască nevoință și înțelepciune, ca un mare păstor ai strălucit, fiind cel dintâi dascăl și Părinte al Cuvioșilor Ioan Casian și Gherman.
Bucură-te, pământ sfințit de iubirea dumnezeiască;
Bucură-te, smerenie întipărită cu chipul lui Hristos;
Bucură-te, biserică vie a isihiei;
Bucură-te, chip de părinte în care Dumnezeu Se arată la față;
Bucură-te, că și pe noi ne naști din moarte la Viață;
Bucură-te, aducere de sine pe altarul iubirii;
Bucură-te, de har înrourată asprime a viețuirii;
Bucură-te, crin al pustniceștilor nevoințe;
Bucură-te, comoară de sfințenie în traiul modest ascunsă;
Bucură-te, minte purtătoare de icoană;
Bucură-te, împărtășire de duhovnicească hrană;
Bucură-te, înfrânare născută din dorul de taină;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!

Condacul al 2-lea

Luminând ca o făclie aprinsă de iubirea și înțelepciunea dumnezeiască, ai fost ales episcop după mutarea din viață a înaintașului tău, Gherontie. Atunci și mai mult te-ai ostenit a semăna în pământul și neamul tău sămânța filocalicei viețuiri, spre rodirea sfințeniei și bucuria cântării: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Cu puterea Duhului apa vie a cuvintelor Scripturii o scoteai, revărsând-o peste pământul însetat al inimilor. Așa prin chipul crinului zugrăveai sufletul lipsit de griji și vanități și te osteneai a-i izbăvi pe oameni din învăluirea păcatelor și din spinii grijilor ce înăbușă iubirea de Dumnezeu și de oameni.
Bucură-te, piatră de temelie a Filocaliei românești;
Bucură-te, căutare peste toate a împărăției lui Dumnezeu;
Bucură-te, râvnă cu dreaptă socoteală spre desăvârșire;
Bucură-te, blândețe cuceritoare prin iubire;
Bucură-te, crin înmiresmat al Dobrogei;
Bucură-te, smerenie călăuzită de Duhul la tot adevărul;
Bucură-te, voire purtătoare a insuflării dumnezeiești;
Bucură-te, milostivă pogorâre la neputințele omenești;
Bucură-te, cunoaștere întru lărgimea Duhului;
Bucură-te, minte făcută potir al Cuvântului;
Bucură-te, cuvânt făcut scară de la pământ la cer;
Bucură-te, cuvânt născut în rugăciune;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!

Condacul al 3-lea

Neîncetat liturghiseai, ca un vrednic ierarh, taina unirii între Dumnezeu și creația Sa, slujind și teologhisind cu darul Sfintei Treimi, spre zidirea Bisericii, în dragostea lui Hristos și bucuria cântării: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Cu duhovnicească înțelegere și mintea lui Hristos ai străbătut filosofia vremii, punând în lucrarea de mântuire tot ce este bun și frumos și folositor. Așa, cu aleasă evlavie și elocință, ai semănat dreapta credință, dând culturii pecetea Cuvântului întrupat.
Bucură-te, iubire de înțelepciune;
Bucură-te, iubire de frumos;
Bucură-te, chivot al Euharistiei lui Hristos;
Bucură-te, chivot din care iese puterea lui Dumnezeu;
Bucură-te, aflător al mărgăritarului din țarină;
Bucură-te, lepădare de sine spre aflarea comorii de taină;
Bucură-te, dorire de a împărtăși tuturor comoara harului;
Bucură-te, vedere curată a lumii în lumina lui Hristos;
Bucură-te, vedere curățită de întunericul patimilor;
Bucură-te, cunoaștere prin vederea duhovnicească;
Bucură-te, cunoaștere prin împărtășirea dumnezeiască;
Bucură-te, credință lucrătoare prin iubire;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!

Condacul al 4-lea

Unind tăcerea cu cuvântul și cu ascultarea, te-ai făcut vas ales al isihiei adevărate, din care toți cei ce beau cu credință se umplu de dorul lui Hristos, cântând: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Împărați și episcopi, călugări, credincioși și barbari, toți te cunoșteau și te prețuiau pentru evlavia, cinstea și înțelepciunea ta izvorâte din liniștea minții și a inimii. Iar tu, iubindu-i pe toți cu dragostea lui Hristos, nu conteneai să-i tămăduiești și să-i luminezi spre a păși în hotarul lucrării duhovnicești.
Bucură-te, minte curățită de patimi;
Bucură-te, inimă luminată de har;
Bucură-te, arhierească vrednicie a unirii cu Dumnezeu;
Bucură-te, sfânt mărturisitor și de minuni făcător;
Bucură-te, tămăduitor de bolile sufletești și trupești;
Bucură-te, îmblânzitor prin iubire al sălbăticiei patimilor;
Bucură-te, inimă de părinte, milostivă și iertătoare;
Bucură-te, inimă primitoare și rugătoare;
Bucură-te, inimă în care bat suferințele și bucuriile lumii;
Bucură-te, brațe părintești grabnic ajutătoare;
Bucură-te, mare ascet, plin de dragostea lui Hristos;
Bucură-te, icoană vie, chip luminos;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!

Condacul al 5-lea

Epocă de aur s-a arătat răstimpul păstoririi tale pentru mănăstirile și sihăstriile Dobrogei, Sfinte Ierarhe Teotim. Căci prin apostolica-ți râvnă pentru Hristos, dumnezeiasca viață de nevoință și isihie într-însele a înflorit, în neîncetată cântare: Aliluia!

Icosul al 5-lea

De mântuirea oamenilor pururi te îngrijeai, Teotime Preacinstite, chemându-i și călăuzindu-i la Hristos cu iubirea ta de părinte. Pentru aceasta, biserici mari ai înălțat și împodobit în pământul Dobrogei, pecetluindu-l cu dumnezeiasca frumusețe a Liturghiei lui Hristos.
Bucură-te, apostole al dragostei lui Hristos;
Bucură-te, gură de aur a Bisericii strămoșești;
Bucură-te, floare a raiului isihiei;
Bucură-te, veghe la hotarul veșniciei;
Bucură-te, lucrarea roadelor de sfințenie;
Bucură-te, izvor de blagoslovenie;
Bucură-te, dar din Darul Treimii Sfinte;
Bucură-te, inimă de părinte;
Bucură-te, purtare a crucii de neam și pământ;
Bucură-te, închinare de fiu pe altarul cel sfânt;
Bucură-te, jertfă prefăcută în rod al Învierii lui Hristos;
Bucură-te, al dragostei ce zidește rug luminos;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!

Condacul al 6-lea

Mult ai avut de suferit din partea barbarilor migratori, dar cu desăvârșită blândețe și iubire de vrăjmași le-ai răspuns, supunând sălbăticia cugetului lor prin daruri, rugăciuni și sfințenia vieții. Drept aceea, „zeul romanilor” te numeau păgânii, iar tu neîncetat Îl mărturiseai pe Hristos, cântând: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Icoană vie a lui Hristos te-ai arătat, chip al Bisericii în care Duhul Sfânt se pogoară și preface darul în împărtășire de taină a creației cu cele dumnezeiești.
Bucură-te, nerăutate ce topești ura și vrăjmășia;
Bucură-te, bunătate ce te reverși peste toată făptura;
Bucură-te, ieșire în căutarea oii pierdute;
Bucură-te, vedere în aproapele a chipului dumnezeiesc;
Bucură-te, dar făcut punte peste abisul neiubirii;
Bucură-te, părtaș la slava dumnezeirii;
Bucură-te, neclintită răbdare în suferințe;
Bucură-te, stâlp luminos al dreptei credințe;
Bucură-te, odihnă în gestul de dăruire;
Bucură-te, vas al luminii mai presus de fire;
Bucură-te, iconom al Tainelor celor sfinte;
Bucură-te, împlinitor al voii Cerescului Părinte;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!

Condacul al 7-lea

Citind cu minte curată și călăuzită de Duhul lucrarea iconomiei dumnezeiești în viața lumii și în toată filosofia, ai scris, Fericite Teotim, scurte tratate sub formă de dialoguri, în stilul vechii elocințe. Prin aceasta arătai că însăși taina creației este după Chipul Treimii, dialog și dăruire, vedere și întâlnire, iubire în împărtășire și cântare: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Bătrân cu înțelepciunea și veșnic tânăr cu frumusețea chipului te arătai, Părinte, zugrăvind tainic Chipul Tatălui ce în Fiul se arată la față întru lumina și îmbrățișarea Sfântului Duh.
Bucură-te, vedere a lumii în icoana iubirii duhovnicești;
Bucură-te, contemplare a peceții sfinte a lucrării lui Dumnezeu;
Bucură-te, adâncă închinare înaintea Sfintei Treimi;
Bucură-te, frumusețe străluminată de har;
Bucură-te, chip încununat de cinstite plete;
Bucură-te, minte încununată de cugete sfinte;
Bucură-te, purtător al chipului moștenirii de neam;
Bucură-te, icoană a vieții monahicești;
Bucură-te, dor al stării față către față cu Dumnezeu;
Bucură-te, râvnă a întâlnirii creației cu Ziditorul;
Bucură-te, iubire de creație născută din iubirea lui Dumnezeu;
Bucură-te, libertate răsădită în necuprinsul voii dumnezeiești;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!

Condacul al 8-lea

Învățai, Sfinte Teotim, după cuvântul Domnului, să iertăm celor ce ne greșesc și să ne împăcăm cu fratele care are ceva împotriva noastră, înainte de a ne aduce darul la altar. Căci numai așa liturghisirea noastră primește pecetea Duhului iubirii și viața Trupului lui Hristos, întru bucuria cântării: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Simplă și pustnicească îți era hrana, pe care o închinai ca dar lui Dumnezeu în biserica vie a trupului, chemând și odihnind în tine rugăciunea cu negrăit suspin a Duhului. Așa, viața ta lua tot mai mult chipul asemănării dumnezeiești, al împărtășirii de slava și bucuria sălășluirii Sfintei Treimi.
Bucură-te, iertare, punte peste prăpastia dezbinării;
Bucură-te, împăcare, răsădire a darului în Trupul Iubirii;
Bucură-te, închinare, dăruire de sine pe altarul de taină;
Bucură-te, lepădare de poftele și grijile deșarte;
Bucură-te, dorire și îngrijire de dobândirea Duhului Sfânt;
Bucură-te, înfrânare ce gătești calea Împărtășirii dumnezeiești;
Bucură-te, oprire a faptelor lipsite de duhul iubirii;
Bucură-te, cufundare în pocăință și smerenie a voirii;
Bucură-te, tărie neclintită a dragostei duhovnicești;
Bucură-te, acoperământ al binecuvântării părintești;
Bucură-te, iubire în fața căreia demonii sunt neputincioși;
Bucură-te, iubire însetată de mântuirea celor păcătoși;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!

Condacul al 9-lea

Arătai că cel ce păcătuiește cu cugetul, prin însăși iuțimea gândului săvârșește în minte păcatul complet, pe când faptele pot fi întrerupte de multe lucruri. Drept aceea, Sfinte Teotim, îi îndemnai pe creștini a împlini porunca iubirii, veghind a nu se îndulci cu răsăririle de gând ale ispitelor, ci a căuta numai spre Crucea Învierii lui Hristos, în cântarea: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Povățuiai pe toți a înainta pe calea desăvârșirii, zugrăvindu-le rodul cel de la capătul drumului, transfigurarea prin iubire ce dă chipul împlinirii.
Bucură-te, călăuză pe cărarea cea strâmtă;
Bucură-te, cel ce scara raiului o ai străbătut;
Bucură-te, cel ce înaintezi în adâncul infinit al tainei dumnezeiești;
Bucură-te, blândețe neclătinată de valurile ispitelor;
Bucură-te, bărbăție ce sfarmi idolii dinăuntru și din afară;
Bucură-te, smerenie, altar al prefacerii duhovnicești;
Bucură-te, trezvie, oglindă a cugetului lăuntric;
Bucură-te, pază a minții, plivire a odrăslirilor morții;
Bucură-te, rugăciune, semănare a Cuvântului veșnic;
Bucură-te, pocăință, spălare în lacrima duhului;
Bucură-te, cuvânt lucrător în inimi cu puterea lui Hristos;
Bucură-te, căutare a iubirii dumnezeiești, însuși chipul monahicesc;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!

Condacul al 10-lea

Cu iubire de străini și dumnezeiască râvnă te osteneai, Sfinte Teotim, a-i aduce pe păgâni la lumina cunoștinței de Dumnezeu. Pentru aceasta, marele tău prieten, Sfântul Ioan Gură de Aur, ți-a trimis în anul 399 călugări misionari pentru hunii nomazi de la Istru, ca să învețe și ei a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Cu legătura nedezlegată a dragostei și tăria credinței neclintite v-ați unit în iubirea lui Dumnezeu, zugrăvind icoana prieteniei duhovnicești. Balsam și mângâiere, sprijin și îmbărbătare v-ați făcut unul altuia, întru binevestirea și slava numelui lui Hristos.
Bucură-te, neîncetată slujire lui Dumnezeu și aproapelui;
Bucură-te, râvnă spre plinirea Trupului lui Hristos;
Bucură-te, mărturisitor al Cuvântului făcut trup;
Bucură-te, prieten al Adevărului întrupat;
Bucură-te, prieten devotat al marelui patriarh și dascăl a toată lumea;
Bucură-te, al cuceritorilor barbari supunător cu pacea lui Hristos;
Bucură-te, al năvălirilor păgâne îmblânzitor cu iubirea și înțelepciunea;
Bucură-te, împreună-lucrător cu Dumnezeu;
Bucură-te, stâncă de care se sparg valurile vrăjmășiei;
Bucură-te, simplitate ce descui porțile înțelegerii;
Bucură-te, vedere prin iubire, descoperitoare a tainelor;
Bucură-te, descuietor cu razele isihiei al inimilor zăvorâte;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!

Condacul al 11-lea

Întrarmat cu dumnezeiasca înțelepciune și râvna dreptei credințe, n-ai pregetat a merge la Constantinopol, la sinodul convocat de Sfântul Ioan Gură de Aur împotriva învățăturii greșite a episcopului Antonin al Efesului. Căci știai, Părinte, că orice erezie răpește mărgăritarul de mult preț, lumina și bucuria cântării: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Peste încă trei ani erai din nou la Constantinopol, sprijinind cu mult curaj, pricepere și hotărâre pe Sfântul Ioan Gură de Aur împotriva acuzațiilor aduse de Sfântul Epifanie al Ciprului. Așa te-ai arătat apărător cu dreaptă socoteală al Ortodoxiei și scrierilor filocalice, păstrător cu evlavie al sfintei tradiții și moștenirii duhovnicești.
Bucură-te, iubitorule de Dumnezeu și de oameni;
Bucură-te, iubitorule de înțelepciune și frumos;
Bucură-te, iubitorule de adevăr și pace;
Bucură-te, punte peste prăpastia dezbinării;
Bucură-te, vedere netulburată de viforul clevetirii;
Bucură-te, vedere din hotarul veșnicei iubiri;
Bucură-te, sol al dragostei și isihiei dumnezeiești;
Bucură-te, cunoaștere neatinsă de ură și învrăjbire;
Bucură-te, cunoaștere prin iubire, fără de amăgire;
Bucură-te, cunoaștere cu duhovnicească înțelegere;
Bucură-te, albină culegătoare a mierii duhovnicești;
Bucură-te, apărător al Sfântului Ioan, pe care întruchiparea Ortodoxiei îl numeai;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!

Condacul al 12-lea

Pentru viața ta curată, sfințenia și minunile tale, te cinsteau chiar și barbarii necredincioși, încât dreapta credință se înmulțea și pământul se lumina de strălucirea cântării: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Urcând toată scara desăvârșirii, ți-ai dat sufletul cu pace în mâinile lui Hristos, lăsându-ne icoana sfântă a vieții tale, prin care te cunoaștem pururea rugător către Dumnezeu pentru noi, sprijinitor și călăuzitor pe cărările mântuirii.
Bucură-te, sfeșnic de lumină neapusă;
Bucură-te, icoană în care se vede taina creștină;
Bucură-te, nevoitor al științei duhovnicești;
Bucură-te, izbăvitor din întunericul necunoștinței;
Bucură-te, sprijin neclătinat în încercări;
Bucură-te, călăuză a celor rătăciți;
Bucură-te, ridicare a celor căzuți;
Bucură-te, tămăduire a celor suferinzi;
Bucură-te, brațe părintești întinse în ajutorul fiilor risipitori;
Bucură-te, isihie, dor împlinit și pururi înnoit;
Bucură-te, comoara sfântă a pământului și neamului românesc;
Bucură-te, stea mult luminoasă a Bisericii Ortodoxe;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!

Condacul al 13-lea (acest Condac se zice de trei ori) :

O, Sfinte Ierarhe Teotim, cum te vom putea cinsti după vrednicie, că sfințenia vieții, bogăția înțelepciunii și negrăitele tale faceri de minuni ne copleșesc înțelegerea! Cum vom privi la strălucirea chipului tău încununat de virtuți și transfigurat de dragostea lui Hristos, cu necurățită minte și inimă? Primește dar acum smerita noastră cântare de laudă și fii-ne pururea aproape pe drumul mântuirii, ca să aflăm și noi rodul pocăinței și haina de nuntă a iubirii Sfintei Treimi, cântând împreună cu tine: Aliluia!

Apoi, se zic iarăși Icosul 1 :

Purtând moștenirea de neam și pământ daco-roman, împreună cu propria-ți viață jertfă vie lui Hristos ai adus-o, intrând într-o mănăstire din hotarele Casienilor și ale peșterilor. Iar în această vatră de dumnezeiască nevoință și înțelepciune, ca un mare păstor ai strălucit, fiind cel dintâi dascăl și Părinte al Cuvioșilor Ioan Casian și Gherman.
Bucură-te, pământ sfințit de iubirea dumnezeiască;
Bucură-te, smerenie întipărită cu chipul lui Hristos;
Bucură-te, biserică vie a isihiei;
Bucură-te, chip de părinte în care Dumnezeu Se arată la față;
Bucură-te, că și pe noi ne naști din moarte la Viață;
Bucură-te, aducere de sine pe altarul iubirii;
Bucură-te, de har înrourată asprime a viețuirii;
Bucură-te, crin al pustniceștilor nevoințe;
Bucură-te, comoară de sfințenie în traiul modest ascunsă;
Bucură-te, minte purtătoare de icoană;
Bucură-te, împărtășire de duhovnicească hrană;
Bucură-te, înfrânare născută din dorul de taină;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!

şi Condacul 1 :

Prealuminat păstor al Tomisului, vas al isihiei și cuvântării de Dumnezeu, chip al iubirii părintești te-ai arătat, Sfinte Ierarhe Teotim, revărsând în lume mirul milostivirii de Sus. Pentru aceasta, ca la un izvor pururea curgător al harului lui Dumnezeu la tine alergăm și cu credință îți cântăm: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!

Se zice apoi, această Rugăciune către Sfântul Ierarh Teotim, Episcopul Tomisului :

O, Sfinte Ierarhe Teotim, cel prieten și asemenea prin dumnezeiasca viețuire marelui Ioan Gură de Aur, veșnicule locaș al sălășluirii Sfintei Treimi, ajută-ne pe noi, cei căzuți în robia patimilor, în marea învolburată a ispitelor și în cumplite neputințe. Nu ne lăsa pradă pierzării în iadul deznădejdii, spre batjocura vrăjmașului, ci ascultă săracă rugăciunea noastră pe care o aducem acum cu umilită și înfrântă inimă, că mult poate mijlocirea dreptului înaintea Preabunului Dumnezeu. Dezleagă-ne din legăturile nevăzute, tămăduiește-ne și ne călăuzește la raiul smereniei, cu darul de sus și rugăciunile tale către Domnul. Acoperă-ne mintea de năvălirile păgâne și pierzătoare, alinându-ne cu o picătură din roua dumnezeieștii isihii, și ne deschide inima cu razele înțelegerii duhovnicești, ca să ne gătim cum se cuvine a-L primi pe Mântuitorul Hristos. Păzește țara și poporul acesta de meșteșugitele curse ale nevăzutului vrăjmaș, ferește-ne de toată înșelarea și de apăsarea duhului lumesc, potrivnic credinței și iubirii dumnezeiești. Ajută-ne să ne lepădăm de toți idolii văzuți și nevăzuți și de toată aplecarea egoistă împotrivitoare Crucii iubirii lui Hristos. Întărește-ne a ne purta cu mulțumire crucea încercărilor și suferințelor îngăduite de milostivul Dumnezeu spre curățirea și tămăduirea rănilor de moarte ale păcatului. Sprijină-ne la tot pasul, îndemnându-ne și ridicându-ne din multele căderi, în urmarea lui Hristos. Treci peste nevrednicia noastră și, cu iubirea ta de părinte, iartă-ne și ne primește, ajutându-ne să regăsim în noi, prin pocăință și cu darul lui Hristos, icoana chipului dumnezeiesc. Ca, lepădând orice necurată pornire sau pătimașă deprindere, să nu scârbim cu nimic și să alungăm pe Duhul Cel Sfânt Care lucrează în noi asemănarea cu Dumnezeu. Acoperă-ne cu haina iubirii părintești, ridică-ne și fii împreună cu noi pe cărarea cea strâmtă și necăjită ce duce spre Viață. Atinge-te de noi, cei bolnavi sufletește și trupește, și oprește cu harul dat ție de sus curgerea patimilor, ca să putem găti în inima noastră lăcaș Preasfintei Treimi. Cheamă peste noi suflarea harului lui Hristos ce alungă poftele și nălucirile spurcate, de zi și de noapte, și ne curățește simțirile spre a-L vedea pe Hristos strălucind. Așa, Sfinte Ierarhe Teotim, ajută-ne nouă să aducem prescura rugăciunii și vieții noastre la altarul preacurat al Domnului, ca să primim și noi de la Duhul Cel Sfânt prefacerea duhovnicească și viața Trupului lui Hristos. Și așa, la sfârșitul acestei petreceri pământești, să putem și noi intra întru bucuria binecuvântată a Tatălui Ceresc. O, dumnezeiască Iubire care în sfinți strălucești și ne descoperi nouă Chipul mântuitor al Sfintei Treimi, vino și te sălășluiește întru noi, cei ce ne închinăm ție. Amin!

Şi apoi se face Otpustul :

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile PreaCuratei Maicii Tale, ale Sfântului Ierarh Teotim, Episcopul Tomisului şi ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin !

Surse bibliografice :

  1. http://www.sfintiromani.ro/ro/pagina/148/aprilie_teotim_episcopul_tomisului_slujba.html ;
  2. https://ziarullumina.ro/thumbs/landscape/2020/04/20/sfintele-pasti-sf-ier-teotim-episcopul-tomisului-sf-cuv-teodor-trihina-143298.jpg ;
  3. http://www.sfintiromani.ro/ro/pagina/146/aprilie_teotim_episcopul_tomisului_acatistul.htm

Alătură-te conversației

2 comentarii

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: