ACATISTUL SFINŢILOR MĂRTURISITORI ILIE IOREST ŞI SAVA BRANCOVICI, MITROPOLIŢII TRANSILVANIEI

(24 Aprilie)

# Alcătuit de Arhimandritul Cleopa Ilie

Rugăciunile începătoare

De este preot, începe aşa :

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Amin!

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi ! Doamne, curăţeşte păcatele noastre ! Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre ! Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău !

Doamne miluieşte ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Tatǎl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău ! Vie Împărăţia Ta ! Facă-se Voia Ta ! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri ! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean ! Amin !

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca un Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi !

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit ; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău ; toţi lucrul Mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc!

Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute. Şi într-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii ; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin Prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Doamne miluieşte ! (de 12 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru ! (o închinăciune)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru Credincioşia Ta, auzi-mă, întru Dreptatea Ta! Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta! Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare ; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult ; cugetat-am la toate Lucrurile Tale, la faptele Mâinilor Tale m-am gândit. 

Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab’ auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu! Nu-Ţi întoarce Faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor care se coboară în mormânt! Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea! Arată-mi Calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu! 

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne! Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu! Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă! Întru Dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu! Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău! 

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru Numele Domnului ! (de 3 ori)

Apoi, se zice Troparul Sfinţilor Ierarhi Mărturisitori Iorest şi Sava (Glasul al 8-lea) :

Mărturisitori ai Ortodoxiei şi buni arhipăstori ai Bisericii lui Hristos, îndreptători ai poporului, Preafericiţi Ierarhi purtători de biruinţă, Iorest şi Sava, cei ce v-aţi învrednicit de cununa vieţii, rugaţi-vă Domnului să mântuiască sufletele noastre!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Apoi, se zice Condacul Sfinţilor Ierarhi Mărturisitori Iorest şi Sava (Glasul al 4-lea) :

Ierarhilor preaîncuviinţaţi ai Dreptei Credinţe şi apărători ai Bisericii lui Hristos, ocrotiţi pe toţi cei dreptcredincioşi care cântă pururea: Bucuraţi-vă, Iorest şi Sava, minunaţi mărturisitori ai Domnului!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi ? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi ?

Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea Îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea! Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte ; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie Unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât Drept eşti Tu întru Cuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată Adevărul ai iubit ; cele nearătate şi cele ascunse ale Înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi ; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie ; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce Faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le! Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele! Nu mă lepăda pe mine de la Faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine! Dă-mi mie bucuria Mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte! Învăţa-voi pe cei fără de lege Căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele ! Bucura-se-va limba mea de Dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat ; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu : duhul umilit ; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună Voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului! Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot ; atunci vor pune pe Altarul Tău viţei.

Condacul 1
Adunaţi-vă toţi fiii Bisericii celei dreptmăritoare la pomenirea fericiţilor Ierarhi Iorest şi Sava, care adevărului au slujit şi Biserica lui Hristos cu pilda vieţii şi cu învăţăturile dreptei credinţe o au împodobit. Cu credinţă şi cu evlavie, cinstind ostenelile lor, să-i lăudăm, zicând: Bucuraţi-vă, luminaţi Ierarhi şi ai Adevărului Mărturisitori!
Icosul 1
Cel ce a ales şi a chemat pe ucenicii Săi la propovăduire, Acela te-a ales şi pe tine, Sfinte Ierarhe Iorest, să propovăduieşti adevărul dreptei credinţe celor de tine păstoriţi şi spre întoarcerea celor rătăciţi, pentru care şi noi cu evlavie te lăudăm, zicând:
Bucură-te, cel ce din Sfântul Botez cu numele de Ilie te-ai chemat;
Bucură-te, că aceluia cu râvnă pentru adevăr ai urmat;
Bucură-te, că din copilărie dreapta credinţă ai moştenit;
Bucură-te, că la vremea cuvenită o ai şi mărturisit;
Bucură-te, că din Ardeal ai răsărit;
Bucură-te, că şi în Moldova cu învăţături sfinte te-ai împodobit;
Bucură-te, că în mănăstirile Moldovei te-ai iscusit;
Bucură-te, că în Mănăstirea Putna zugrăvirea icoanelor ai învăţat;
Bucură-te, că după dar icoană dumnezeiască te-ai arătat;
Bucură-te, că pe Hristos Iisus din toată inima L-ai iubit;
Bucură-te, că pentru dragostea Lui prigoana ai suferit;
Bucură-te, râvnitorule al dreptei credinţe;
Bucură-te, Ierarhe Ioreste, preafericite!
Condacul al 2-lea
Rază duhovnicească din familie aleasă ai strălucit şi Biserica lui Hristos cu învăţăturile tale o ai împodobit; iar acum în Biserica cea biruitoare din cer cânţi lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 2-lea
Amanetul dreptei credinţe, din Sfântul Botez, Sava, ai luat şi la vreme potrivită duhovnicească bogăţie Bisericii lui Hristos ai adunat, pentru care te lăudăm:
Bucură-te, că din părinţi binecredincioşi ai răsărit;
Bucură-te, că mărgăritarul dreptei credinţe din pruncie l-ai moştenit;
Bucură-te, că strămoşii tăi cu arhieria au strălucit;
Bucură-te, vlăstar ales şi de neam preacinstit;
Bucură-te, a Ardealului duhovnicească stâncă;
Bucură-te, că din copilărie Sfintele Scripturi ai învăţat;
Bucură-te, că asemenea cerbului celui însetat la izvoarele Scripturilor ai alergat;
Bucură-te, că prin citirea lor sufletul ţi-ai luminat;
Bucură-te, că pentru înţelegerile cele sfinte te-ai desfătat;
Bucură-te, că în Sfintele Scripturi comori de vindecări ai aflat;
Bucură-te, că prin aceste comori multe suflete ai vindecat;
Bucură-te, slugă bună şi credincioasă a Marelui Împărat;
Bucură-te, Ierarhe Sava, care lui Hristos ai urmat!
Condacul al 3-lea
Vestea vieţii tale celei îmbunătăţite, Sfinte Ierarhe Iorest, a strălucit până departe şi toţi cei ce auzeau de petrecerea ta cea sfântă Îl lăudau pe Dumnezeu din inimă şi cântau: Aliluia!
Icosul al 3-lea
Voievodul Moldovei, Vasile Lupu, cucerindu-se de sfinţenia vieţii tale, te numea pe tine, Ierarhe Iorest, foarte credincios şi preacinstit părinte. Iar noi, nevrednicii, cu evlavie te lăudăm:
Bucură-te, a Ardealului făclie prealuminoasă;
Bucură-te, a Moldovei odraslă duhovnicească;
Bucură-te, a monahilor podoabă încuviinţată;
Bucură-te, a dreptei credinţe pravilă întemeiată;
Bucură-te, că în inimă pe Hristos L-ai purtat;
Bucură-te, că lui Hristos neîncetat te-ai rugat;
Bucură-te, că numele lui Hristos pururea pe limbă îl aveai;
Bucură-te, că întru rugăciuni şi postiri pururea petreceai;
Bucură-te, că lumina vieţii tale multora le-a fost de folos;
Bucură-te, că tainica ta sfinţenie Domnul la lumină o a scos;
Bucură-te, al monahilor prea-ales părinte;
Bucură-te, că ierarhilor sfinţi ai fost următor întru ispite;
Bucură-te, Ierarhe Ioreste, preafericite!
Condacul al 4-lea

Învăţat-ai din copilărie rânduiala pravilei călugăreşti în Mănăstirea Comana şi toate ispitele ţi-au venit ţie prin rudenii, dar ele nu au fost în stare să te despartă de dragostea lui Hristos şi de a-I cânta Lui: Aliluia!
Icosul al 4-lea
Strălucind cu lucrarea poruncilor lui Hristos-Dumnezeu, chemat ai fost, Sfinte Sava, la darul preoţiei, şi prin mâinile Mitropolitului Ştefan al Târgoviştei ai fost hirotonit; pentru aceasta primeşte şi de la noi aceste smerite cântări:
Bucură-te, că întru preoţie cu sfinţenie şi cu cinste ai vieţuit;
Bucură-te, că şi cu vrednicia de protoiereu ai fost cinstit;
Bucură-te, că nu multă vreme în această dregătorie ai stat;
Bucură-te, că Domnul la mai mare treaptă te-a chemat;
Bucură-te, că tot poporul te-a ales pentru arhierie;
Bucură-te, că Mitropolia Bălgradului ţi s-a încredinţat spre păstorire;
Bucură-te, căci craiul Ardealului alegerea ta o a întărit;
Bucură-te, că în Ţara Românească spre hirotonie ai călătorit;
Bucură-te, că la Mitropolia Târgoviştei ai fost hirotonit;
Bucură-te, că Hristos, pe tine, ierarhe, cu slavă şi cu cinste te-a încununat;
Bucură-te, că Mitropolitul Ştefan la plecare cu daruri te-a încărcat;
Bucură-te, că la sosirea ta la Bălgrad tot poporul s-a bucurat;
Bucură-te, Ierarhe Sava, care lui Hristos ai urmat!
Condacul al 5-lea
Prigoană mare pornindu-se în Ardeal asupra binecredincioşilor creştini din partea calvinilor eretici, tot poporul s-a bucurat de alegerea ta, ierarhe, ca mitropolit şi a dat slavă lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!
Icosul al 5-lea
Stătut-ai pe scaunul Mitropoliei Ardealului ca făclia în sfeşnic, pe toţi luminând şi la adevărata credinţă pe toţi povăţuindu-i; pentru care şi noi te lăudăm aşa:
Bucură-te, păstorule cel bun al turmei lui Hristos;
Bucură-te, că a ta turmă de la lupi o ai scos;
Bucură-te, că momelile ereticilor nu te-au biruit;
Bucură-te, că de ameninţările lor nu te-ai îngrijit;
Bucură-te, căci cu râvna adevărului te-ai înarmat;
Bucură-te, că pe ereticii calvini foarte i-ai înfruntat;
Bucură-te, că prin aceasta Marelui Atanasie te-ai asemănat;
Bucură-te, că pentru mărturisirea adevărului cu lanţuri ai fost legat;
Bucură-te, că pentru dreapta credinţă în temniţă ai fost aruncat;
Bucură-te, că prin aceasta Marelui Pavel te-ai asemănat;
Bucură-te, că toate vicleşugurile calvinilor de tine au fost descoperite;
Bucură-te, al Ortodoxiei părinte;
Bucură-te, Ierarhe Ioreste, preafericite!
Condacul al 6-lea
La praznicul înălţării Sfintei Cruci ai fost tuns în călugărie, lepădându-te de sine şi de toate cele ale lumii şi luând crucea ai urmat lui Hristos şi din inimă l-ai cântat: Aliluia!
Icosul al 6-lea
După rânduiala sfintelor canoane fiind numit arhiereu, te-ai întors de la Târgovişte cu multe daruri în eparhia ta, unde clericii şi poporul te-au primit cu litie şi cu cântări, lăudând pe Dumnezeu; iar noi către tine zicem aşa:
Bucură-te, că din Ţara Românească cu îndoite daruri te-ai întors;
Bucură-te, fericite ierarhe al lui Hristos;
Bucură-te, că poporul cel binecredincios te aştepta cu multă nerăbdare;
Bucură-te, că sosind, pe toţi i-ai îndulcit cu arhierească binecuvântare;
Bucură-te, că soborul clericilor te-a primit cu multă cinstire;
Bucură-te, că toţi s-au bucurat de a ta sosire;
Bucură-te, că prinţul Ardealului ţi-a iscălit hrisov de întărire;
Bucură-te, că soboare de preoţi ai adunat;
Bucură-te, că la apărarea dreptei credinţe pe toţi i-ai chemat;
Bucură-te, căci cu credinţa ta pe toţi i-ai luminat;
Bucură-te, că de aceasta ereticii calvini foarte s-au tulburat;
Bucură-te, că a te schimba pe tine din scaunul arhieresc au încercat;
Bucură-te, Ierarhe Sava, care lui Hristos ai urmat!
Condacul al 7-lea
Propovăduit-ai necontenit şi neobosit şi cu mare cinste şi râvnă cuvântul lui Dumnezeu spre a feri turma ta de eresul calvinilor, şi pe toţi îndemnându-i la dreapta credinţă, i-ai învăţat să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 7-lea
Hristos, Mântuitorul nostru, căutând spre sfintele tale rugăciuni, din temniţă te-a scos spre folosul Bisericii Sale. Iar noi, slăvindu-te, către tine zicem aşa:
Bucură-te, că pentru adevăr în temniţă ai stat;
Bucură-te, că acolo din toată inima lui Dumnezeu te-ai rugat;
Bucură-te, că Dumnezeu a căutat spre rugăciunile tale;
Bucură-te, căci cu a Sa milă te-a scos de la închisoare;
Bucură-te, că după ieşirea din temniţă la Mănăstirea Putna ai plecat;
Bucură-te, că văzând mănăstirea ta cea dragă te-ai bucurat;
Bucură-te, că acolo multă linişte ai aflat;
Bucură-te, că şi de la Putna spre Iaşi ai călătorit;
Bucură-te, al românilor sfânt preaiubit;
Bucură-te, că şi voievodul Vasile foarte s-a bucurat de a ta sosire;
Bucură-te, căci cu toţii au adus lui Dumnezeu rugăciuni de mulţumire;
Bucură-te, neobosit râvnitor al dreptei credinţe;
Bucură-te, Ierarhe Ioreste, preafericite!
Condacul al 8-lea
Privegheat-ai cu multă grijă lângă turma ta cea duhovnicească, la vreme de furtună şi de încercare pe toţi îmbărbătându-i să ţină dreapta credinţă a lui Hristos-Dumnezeu şi să-I cânte laudă: Aliluia!
Icosul al 8-lea
Căpeteniile ereticilor calvini cu multă viclenie căutau asupra ta spre a te izgoni din scaunul tău, dar tu, adevăratul păstor, până la moarte lângă turmă cu sufletul ai stat şi pentru oile tale ţi-ai dat sufletul. Drept aceea şi noi, smeriţii, te lăudăm aşa:
Bucură-te, adevărat arhiereu al lui Iisus Hristos;
Bucură-te, far al Bisericii mult-luminos;
Bucură-te, al cetăţii Inăului prea cuvios;
Bucură-te, că viclenia ereticilor o ai vădit;
Bucură-te, că ereticii au ridicat asupra ta mare prigoană;
Bucură-te, că în faţa lor ai rămas zid de aramă;
Bucură-te, că pentru adevăr mult ai suferit;
Bucură-te, că de sobor mincinos ai fost osândit;
Bucură-te, că bolnav fiind, în temniţă ai fost aruncat;
Bucură-te, că în temniţă mult ai fost încercat;
Bucură-te, că momelile ereticilor le-ai lepădat;
Bucură-te, că slava deşartă o ai defăimat;
Bucură-te, Ierarhe Sava, care lui Hristos ai urmat!
Condacul al 9-lea
Întărindu-te cu scrisori din partea voievodului şi a arhiereilor Moldovei, spre binecuvântatul ţar al Rusiei ai călătorit, Ioreste, care a înţeles prigoana ce ai suferit pentru dreapta credinţă şi cu multă cinste te-a primit, slăvind pe Dumnezeu şi Lui cântându-I: Aliluia!
Icosul al 9-lea
Citind ţarul Mihail îndreptările tale şi înţelegând nevoile care te-au adus la el, cu multe daruri te-a încărcat, lăudând buna ta credinţă; pentru care şi noi, cu laude te cinstim, zicând aşa:
Bucură-te, Ierarhe Ioreste, care adevărului ai slujit;
Bucură-te, că puternic dreapta credinţă o ai mărturisit;
Bucură-te, că slujind adevărului de toţi ai fost cinstit;
Bucură-te, că în prigoană nu ai slăbit;
Bucură-te, că în furtuna încercărilor te-ai lămurit;
Bucură-te, căci cu inimă tare toate necazurile le-ai răbdat;
Bucură-te, stâlp al bunei credinţe mult încercat;
Bucură-te, că iarna vieţii cu drag o ai suferit;
Bucură-te, că dragostea de Hristos în necazuri te-a întărit;
Bucură-te, că în necazuri te-ai veselit;
Bucură-te, sadule de Hristos sădit;
Bucură-te, mângâierea sufletelor celor asuprite;
Bucură-te, Ierarhe Ioreste, preafericite!
Condacul al 10-lea
În fiecare vineri erai scos din temniţă şi bătut cu bice până la sânge de vrăjmaşii adevărului. Iar tu, mărturisitorule al dreptei credinţe, ai rămas nemişcat în adevăr şi lui Dumnezeu Îi cântai: Aliluia!
Icosul al 10-lea
În temniţa cea din Vinţ, Sava, ai petrecut şi în fiecare vineri cu toiege erai bătut. Iar tu, adevăratule păstor, ca un stâlp ai rămas nemişcat şi pildă vie turmei tale te-ai arătat. Auzi-ne şi pe noi care cu evlavie te lăudăm aşa:
Bucură-te, că adesea bătut cu bice ai fost;
Bucură-te, că prin aceasta i-ai urmat lui Hristos;
Bucură-te, căci cu bătăi şi cu biciuiri hainele tale erau sfâşiate;
Bucură-te, căci cu sângele tău hainele tale erau adăpate;
Bucură-te, că până la sânge adevărul l-ai mărturisit;
Bucură-te, că în dreapta credinţă ai rămas neclintit;
Bucură-te, că suferinţele sfinţilor le-ai încercat;
Bucură-te, că sfinţilor cu viata le-ai urmat;
Bucură-te, că acum cu sfinţii eşti numărat;
Bucură-te, că Biserica Ardealului o ai luminat;
Bucură-te, al Bisericii stâlp nemişcat;
Bucură-te, al turmei cuvântătoare păstor adevărat;
Bucură-te, Ierarhe Sava, care lui Hristos ai urmat!
Condacul al 11-lea
Faptele tale cele bune, Ierarhe Iorest, nu s-au măsurat cu lungimea vremii, ci cu râvna cea aprinsă a inimii tale pentru dreapta credinţă. Căci, puţină vreme păstorind, împreună cu sfinţii te-ai învrednicit a fi şi a-I cânta lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 11-lea
Trei ani Biserica Ardealului o ai păstorit şi cu mare sârguinţă de cuvântătoarele oi te-ai îngrijit. Drept aceea, după cuviinţă, te lăudăm, zicând către tine aşa:
Bucură-te, neobosit păstor al turmei lui Hristos;
Bucură-te, că turma ţi-ai îmbogăţit-o cu mare folos;
Bucură-te, că după pravilă Bisericii dreptmăritoare ai slujit;
Bucură-te, că predania Sfinţilor Părinţi foarte o ai cinstit;
Bucură-te, că după putere lor le-ai urmat;
Bucură-te, că rătăcirea calvinilor o ai mustrat;
Bucură-te, că pe poporul cel dreptcredincios cu învăţătura l-ai luminat;
Bucură-te, că dreapta credinţă l-ai învăţat;
Bucură-te, că de eresuri ca de foc pe popor l-ai ferit;
Bucură-te, că dreptmăritoarea credinţă foarte o ai cinstit;
Bucură-te, că Sfintei Evanghelii ai urmat cu cinstire;
Bucură-te, că învăţăturile ei pururea le aveai în minte;
Bucură-te, Ierarhe Ioreste, preafericite!
Condacul al 12-lea
După multe chinuri şi suferinţe, ai fost scos din temniţă, Ierarhe Sava; dar, fiind foarte slăbit, îndată către Domnul te-ai mutat ca să iei plată pentru ostenelile tale şi să cânţi împreună cu toţi sfinţii: Aliluia!
Icosul al 12-lea
Rămas-ai statornic şi nemişcat ca un zid de apărare al credinţei celei strămoşeşti, până în sfârşit dreapta credinţă mărturisind şi cu cinste chemarea ta săvârşind; pentru care şi noi te cinstim aşa:
Bucură-te, căci viaţa ta toată lui Hristos o ai încredinţat;
Bucură-te, că a ta păstorie cu cinste o ai terminat;
Bucură-te, că turma cea încredinţată ţie nu o ai părăsit;
Bucură-te, adevăratule păstor şi nu năimit;
Bucură-te, că lupta cea bună te-ai luptat;
Bucură-te, că dreapta credinţă până la urmă o ai păstrat;
Bucură-te, că adevăraţilor păstori cu râvnă ai urmat;
Bucură-te, că împreună cu ei tu eşti numărat;
Bucură-te, că Hristos pe tine te-a încununat;
Bucură-te, căci cu viaţa ta Mitropolia Ardealului ai luminat;
Bucură-te, că pildă bună păstorilor le-ai dat;
Bucură-te, căci cu pilda vieţii tale pe toţi i-ai învăţat;
Bucură-te, Ierarhe Sava, care lui Hristos ai urmat!
Condacul al 13-lea (acest Condac se zice de trei ori) :
O, preafericiţilor Ierarhi ai lui Hristos, Iorest şi Sava, primiţi, vă rugăm, smeritele noastre rugăciuni şi cereţi de la Domnul Dumnezeu să dăruiască Bisericii Sale întărire, iar nouă, păcătoşilor, iertare de păcate şi mare milă, ca împreună cu voi să-I cântăm cântarea: Aliluia!
Apoi se zic iarăşi Icosul 1:

Cel ce a ales şi a chemat pe ucenicii Săi la propovăduire, Acela te-a ales şi pe tine, Sfinte Ierarhe Iorest, să propovăduieşti adevărul dreptei credinţe celor de tine păstoriţi şi spre întoarcerea celor rătăciţi, pentru care şi noi cu evlavie te lăudăm, zicând:
Bucură-te, cel ce din Sfântul Botez cu numele de Ilie te-ai chemat;
Bucură-te, că aceluia cu râvnă pentru adevăr ai urmat;
Bucură-te, că din copilărie dreapta credinţă ai moştenit;
Bucură-te, că la vremea cuvenită o ai şi mărturisit;
Bucură-te, că din Ardeal ai răsărit;
Bucură-te, că şi în Moldova cu învăţături sfinte te-ai împodobit;
Bucură-te, că în mănăstirile Moldovei te-ai iscusit;
Bucură-te, că în Mănăstirea Putna zugrăvirea icoanelor ai învăţat;
Bucură-te, că după dar icoană dumnezeiască te-ai arătat;
Bucură-te, că pe Hristos Iisus din toată inima L-ai iubit;
Bucură-te, că pentru dragostea Lui prigoana ai suferit;
Bucură-te, râvnitorule al dreptei credinţe;
Bucură-te, Ierarhe Ioreste, preafericite!

şi Condacul 1:

Adunaţi-vă toţi fiii Bisericii celei dreptmăritoare la pomenirea fericiţilor Ierarhi Iorest şi Sava, care adevărului au slujit şi Biserica lui Hristos cu pilda vieţii şi cu învăţăturile dreptei credinţe o au împodobit. Cu credinţă şi cu evlavie, cinstind ostenelile lor, să-i lăudăm, zicând: Bucuraţi-vă, luminaţi Ierarhi şi ai Adevărului Mărturisitori!
Şi apoi, se citeşte această RUGĂCIUNE :
O, Sfinţilor ai lui Dumnezeu Ierarhi, Iorest şi Sava, care pentru dragostea lui Hristos şi pentru mărturisirea dreptei credinţe aţi suferit temniţe, bătăi şi multe alte necazuri şi întru toate aţi rămas statornici, mulţumind lui Dumnezeu, rugaţi-vă acum şi pentru noi, nevrednicii, neputincioşii şi păcătoşii, ca să ne dea şi nouă răbdare şi statornicie în necazuri, în ispite, în încercările cele de multe feluri care ne bântuie în toată vremea, dar mai ales să ne ajute să fim statornici până la sfârşit în dreapta credinţă ortodoxă în care ne-am născut. Dumnezeu, Cel ce este minunat întru sfinţii Săi, să arate şi prin mijlocirea voastră minunatele Sale sprijiniri şi grabnicul Său ajutor către noi, binecredincioşii, care vă punem pe voi mijlocitori către El, la orice cerere vom face spre folosul mântuirii. Ca dobândind fiecare cele de folos să slăvim pe Bunul Dumnezeu, Cel închinat în Treime: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
Şi apoi se face Otpustul :

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile PreaCuratei Maicii Tale, ale Sfinţilor Ierarhi Mărturisitori Iorest şi Sava şi ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin !

Surse bibliografice :

  1. https://i.ytimg.com/vi/_o7tBNI-QKQ/maxresdefault.jpg ;
  2. http://ro.orthodoxwiki.org/Ilie_Iorest ;
  3. Acatistier, Acatiste alcătuite de Arhimandritul Cleopa Ilie”, Editura Mânăstirea Sihastria, 2005

Alătură-te conversației

2 comentarii

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: