ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH VASILE, EPISCOP DE OSTROG

Sfântul Ierarh Vasile, Episcop de Ostrog (Muntenegru)

(29 Aprilie)

Rugăciunile începătoare

De este preot, începe aşa :

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Amin!

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi ! Doamne, curăţeşte păcatele noastre ! Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre ! Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău !

Doamne miluieşte ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Tatǎl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău ! Vie Împărăţia Ta ! Facă-se Voia Ta ! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri ! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean ! Amin !

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca un Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi !

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit ; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău ; toţi lucrul Mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc!

Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute. Şi într-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii ; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin Prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Doamne miluieşte ! (de 12 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru ! (o închinăciune)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru Credincioşia Ta, auzi-mă, întru Dreptatea Ta! Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta! Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare ; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult ; cugetat-am la toate Lucrurile Tale, la faptele Mâinilor Tale m-am gândit. 

Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab’ auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu! Nu-Ţi întoarce Faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor care se coboară în mormânt! Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea! Arată-mi Calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu! 

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne! Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu! Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă! Întru Dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu! Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău! 

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru Numele Domnului ! (de 3 ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi ? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi ?

Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea Îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea! Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte ; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie Unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât Drept eşti Tu întru Cuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată Adevărul ai iubit ; cele nearătate şi cele ascunse ale Înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi ; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie ; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce Faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le! Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele! Nu mă lepăda pe mine de la Faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine! Dă-mi mie bucuria Mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte! Învăţa-voi pe cei fără de lege Căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele ! Bucura-se-va limba mea de Dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat ; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu : duhul umilit ; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună Voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului! Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot ; atunci vor pune pe Altarul Tău viţei.

Sfântul Ierarh Vasile, Episcop de Ostrog (Muntenegru)

CONDACUL 1
O, preafericite Ierarhe Vasile, ca o stea a Cuvântului străluceşti până la marginile lumii cu razele Minunilor în noaptea cea întunecată a păgânătăţii, iar celor binecredincioşi te arăţi ca un soare al Înţelepciunii ce îi călăuzeşti către Soarele dreptăţii, Cel Ce luminează sufletele noastre spre a-I cânta Lui împreună cu tine : Aliluia !
ICOSUL 1
Cu toiagul înţelepciunii şi luminat de raza Blândeţii Păstorului Celui Mare ai povăţuit turma ta către izvoarele cele înţelegătoare ale Darurilor Duhului, din care adapă-ne şi pe noi, cei însetaţi de mântuire, ca să-ţi culegem flori de laude din grădina cea tainică a inimii:
Bucură-te, Icoană a păstorului jertfitor ;
Bucură-te, rug nemistuit al rugăciunii;
Bucură-te, Înger în trup iubitor al Tainelor cereşti ;
Bucură-te, crin al sfinţeniei ce bine înmiresmează Mânăstirea Ostrog;
Bucură-te, poartă a mântuirii celor neputincioşi;
Bucură-te, liman prea dorit al înţelepciunii ;
Bucură-te, uşă cerească prin care aflăm cămara rugăciunii;
Bucură-te, săgeata umilinţei ce smereşte inimile împietrite;
Bucură-te, glas al Tainelor Cuvântului;
Bucură-te, luminarea celor cu minte întunecată;
Bucură-te, râu dulce curgător al înţelepciunii;
Bucură-te, munte duhovnicesc în pământ binecuvântat;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Vasile, cununa cea luminată a Ostrogului !
CONDACUL 2
Dintr-o evlavioasă familie ai răsărit Sfinte Vasile, ca un rod al rugăciunii încununate cu smerenie, făcând bucurie părinţilor tăi şi dascălilor care au aprins în inima ta prin înţelepte învăţături râvna spre a cânta Domnului neîncetat cu Îngerii : Aliluia !
ICOSUL 2
Pentru a fi păzit de ispitele tinereţii, de mic ai fost dus de evlavioşii şi înţelepţii tăi părinţi la Mânăstirea Zavala, unde aprinzându-te de dorul vieţuirii îngereşti, ai zburat cu aripile rugăciunii către Tronul Celui Ce Se odihneşte pe Heruvimi şi binevoieşte a fi tu, Sfinte Ierarhe Vasile, încununat cu laude ca acestea :
Bucură-te, copilărie luminată de Duhul Sfânt;
Bucură-te, vieţuire întru lumina rugăciunii;
Bucură-te, că de mic te-ai întraripat cu dorul fecioriei;
Bucură-te, că de cursele tinereţii ai fost păzit;
Bucură-te, că ai aflat comoara Darurilor Duhului;
Bucură-te, că te-ai jertfit pe rugul rugăciunii;
Bucură-te, că ţi-ai zidit casa sufletului pe temelia Vieţii;
Bucură-te, că ai urmat Glasul Cuvântului de mântuire;
Bucură-te, că ai defăimat deşertăciunile lumeşti;
Bucură-te, că te-ai îngrădit cu sabia rugăciunii;
Bucură-te, stea luminată de Soarele Cel veşnic ;
Bucură-te, inimă întru care străluceşte focul iubirii Dumnezeieşti;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Vasile, cununa cea luminată a Ostrogului !
CONDACUL 3
Sub îndrumarea dascălilor înţelepţi din Mânăstire te-ai desăvârşit întru cunoştinţa cea duhovnicească şi Jugul lui Hristos luându-l pe umeri la Mânăstirea Tvrdos, cu Îngerii cântai neîncetat cu mulţumire Celui Ce te-a chemat la vieţuirea îngerească: Aliluia !
ICOSUL 3
Cel Ce te-a chemat la călătoria cerească pe scara rugăciunii binevoit-a şi pe pământ a-ţi povăţui paşii în călătoria cea duhovnicească la Mânăstirile din Rusia, Israel şi Serbia, ca urmând şi tu nevoinţele Sfinţilor să te învredniceşti de laude ca acestea :
Bucură-te, căci cu Aripile Duhului ai zburat la înălţimi cereşti;
Bucură-te, că pe calea Crucii L-ai urmat pe Hristos;
Bucură-te, că însuţi te-ai făcut Lăcaş cinstit al Treimii;
Bucură-te, că rugăciunea ţi-a fost prietenă pe calea mântuirii;
Bucură-te, vas plin de mirul smereniei;
Bucură-te, carte a Tainelor Împărăţiei;
Bucură-te, că te-ai întărit în pelerinajul dăruit de Domnul;
Bucură-te, că la nevoinţele Sfinţilor ai luat aminte ca să le urmezi;
Bucură-te, că ai umplut vistieria inimii de cuvinte înţelepte;
Bucură-te, iubitorule de vieţuire înaltă;
Bucură-te, podoabă a ierarhilor Serbiei;
Bucură-te, călător pe calea rugăciunii neîncetate;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Vasile, cununa cea luminată a Ostrogului !
CONDACUL 4
Inima ta curată întru care străluceau razele smereniei ai dăruit-o Celui blând şi smerit cu inima, Care a prefăcut-o în Altar al gândurilor Dumnezeieşti, la care primeşte şi suspinurile şi cererile cele cu umilinţă ale celor ce cântă Ziditorului : Aliluia !
ICOSUL 4
Înţelepciunea nu este măsurată prin mulţimea anilor, ci ea este cununa nevoinţelor stăruitoare întru faptele cele bune; pe aceasta ai dobândit-o şi tu, Cuvioase, încă din tinereţe, învrednicindu-te a primi din inimile noastre necăjite cântări de laudă ca acestea:
Bucură-te, Înger întraripat cu dorul Luminii;
Bucură-te, vas al sfinţeniei lui Hristos;
Bucură-te, mlădiţă plină de roadele virtuţilor;
Bucură-te, minte luminată de Duhul Sfânt;
Bucură-te, făclie a rugăciunii inimii;
Bucură-te, gând strălucit de slava lui Hristos;
Bucură-te, Icoană înţelegătoare a darurilor cereşti;
Bucură-te, că ai alergat pe cărările rugăciunii;
Bucură-te, că ai iubit comorile vieţii duhovniceşti;
Bucură-te, că ai aflat în pământul inimii Darurile Cuvântului;
Bucură-te, căci cu sabia smereniei ai tăiat vicleşugurile diavoleşti;
Bucură-te, că ai urcat scara desăvârşirii cu Paşii Duhului;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Vasile, cununa cea luminată a Ostrogului !
CONDACUL 5
Scara tuturor nevoinţelor duhovniceşti ai urcat cu gând smerit şi către Cel pe Care cu dor Îl căutai ai privit, aducându-I cu oştile îngereşti glas de laudă : Aliluia !
ICOSUL 5
La vârsta de 30 de ani ai primit şi cununa darului de Episcop al turmei cuvântătoare pentru vieţuirea ta, cea mai presus de lume şi îmbrăţişând întreaga lume cu legătura rugăciunii ai adus-o lui Hristos spre întărire şi spre luminare, ca să-ţi cânte ţie cu bucurie:
Bucură-te, păstor prea luminat al turmei lui Hristos;
Bucură-te, căci Hristos S-a odihnit în cămara inimii tale;
Bucură-te, că ai ajuns la limanul desăvârşirii;
Bucură-te, că Hristos te-a înălţat la treapta arhieriei;
Bucură-te, soare al monahilor pururea rugători;
Bucură-te, căci trimiţi tuturor razele milostivirii;
Bucură-te, Ierarh plin de mireasma sfinţeniei;
Bucură-te, mângâierea sufletelor celor rătăcite;
Bucură-te, Icoană a blândeţii Bunului Păstor;
Bucură-te, că inima ta s-a făcut Tron Treimii;
Bucură-te, cel umbrit de slava îngerească;
Bucură-te, că ai purtat cu bucurie Jugul cel uşor al lui Hristos;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Vasile, cununa cea luminată a Ostrogului !
CONDACUL 6
Ca un zid ai stat înaintea vrăjmaşilor Credinţei, propovăduind pe Adevărul vieţii, de la Care primind întărire, Îi aduceai neîncetata jertfă a cântărilor de : Aliluia !
ICOSUL 6
Împotriva uneltirilor papei ai stat cu sabia Dreptei Credinţe şi cu zidul rugăciunilor tale te-ai ostenit a opri năvala turcilor şi a zdrobi capul şarpelui nevăzut, de a cărui viclenie fereşte pe toţi cei ce te cinstesc pe tine aşa:
Bucură-te, că ai osândit înşelăciunea catolică ;
Bucură-te, zid nesurpat al Dreptei Credinţe;
Bucură-te, căci cu sabia Crucii ai păzit turma ta;
Bucură-te, că de năvala turcilor nu te-ai înspăimântat;
Bucură-te, că te-ai arătat biruitor în războiul cel duhovnicesc;
Bucură-te, că nu te-ai unit într-un gând cu ereticii;
Bucură-te, că ai iubit Adevărul Ortodoxiei;
Bucură-te, că turma ta o ai povăţuit la limanul Adevărului;
Bucură-te, mărgăritar prea cinstit în vistieria Bisericii;
Bucură-te, râvnă nemăsurată spre apărarea Credinţei;
Bucură-te, foc al rugăciunii ce mistuie gândurile înşelăciunii;
Bucură-te, podoaba cea iubită a Bisericii lui Hristos;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Vasile, cununa cea luminată a Ostrogului !
CONDACUL 7
Ca un Părinte luminat de Duhul ai ţinut cu tărie la păstrarea comorii Dreptei Credinţe, nesuferind apropierile de catolici şi te-ai retras în linişte ca să slujeşti Domnului împreună cu Îngerii în cântări de : Aliluia !
ICOSUL 7
Urmând pilda din Viaţa Mântuitorului, în singurătate te retrăgeai ca să aduci jertfa rugăciunii Părintelui luminilor, aprinzând candela rugăciunii pentru toată lumea spre a se birui întunericul necredinţei şi al ereziilor, care căutau să ucidă turma cuvântătoare a lui Hristos; privind cu ochii minţii nevoinţa ta, plină de iubire, faţă de Biserica răscumpărată cu Sângele Mielului, îţi aducem din inimă laude ca acestea:
Bucură-te, că te-ai însoţit cu rugăciunea pe calea călugărească ;
Bucură-te, că întru tăcerea rugăciunii te-ai cufundat;
Bucură-te, iubitorule al comorilor duhovniceşti;
Bucură-te, căci ai zburat cu aripile rugăciunii la cele cereşti;
Bucură-te, stea ce risipeşte întunericul minţii;
Bucură-te, că străluceşti tuturor cu raze de Minuni;
Bucură-te, Icoană a iubirii negrăite;
Bucură-te, căci corzile minţii le-ai întins spre armonia laudelor îngereşti;
Bucură-te, căci te-ai adăpat din izvorul rugăciunii neîncetate;
Bucură-te, căci cu iubire părintească te-ai plecat spre oile rănite de păcat;
Bucură-te, că luminezi pe cei ce aleargă la tine întru rugăciune;
Bucură-te, căci cu doctoria rugăciunii ai tămăduit rănile sufleteşti ale tuturor;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Vasile, cununa cea luminată a Ostrogului !

Sfântul Ierarh Vasile, Episcop de Ostrog (Muntenegru)

CONDACUL 8
La Mânăstirea Ostrog te-ai retras, ca să te dăruieşti unei vieţi de rugăciune şi de nevoinţe duhovniceşti şi mai mari, fiind rânduit Stareţ pentru a călăuzi obştea spre limanul cântărilor îngereşti de: Aliluia !
ICOSUL 8
Pe sihastrul Isaia l-ai întâlnit şi în peştera lui ai zidit prima Biserică, spre slava lui Dumnezeu, după ce te-ai făcut tu mai întâi Biserică a Duhului Sfânt prin neîncetatele suspinuri ale pocăinţei împreunate cu îngereştile cântări; noi, străini fiind, atât de viaţa întru umilinţă, cât şi de laudele cereşti, îndrăznim a-ţi aduce sărăcăcioasele noastre cuvinte, pe care primeşte-le, Sfinte şi nu te uita la nevrednicia noastră, ci ne trimite de la Hristos mare milă, ca să te mărim aşa:
Bucură-te, că ai ridicat Biserică Celui din Biserica inimii tale;
Bucură-te, plinitorule al voii Dumnezeieşti;
Bucură-te, căci ai zidit Locaş Celui Neîncăput în ceruri;
Bucură-te, căci scaunul minţii tale l-ai împodobit cu înţelepciunea;
Bucură-te, că te-ai arătat sălaş al Darurilor Duhului;
Bucură-te, căci ai dobândit Mila veşnică a lui Hristos;
Bucură-te, că ai dărâmat zidul ispitelor celui rău;
Bucură-te, că te-ai zidit pe tine casă a Cuvântului;
Bucură-te, că te-ai sfinţit prin ostenelile rugăciunii;
Bucură-te, Cort tainic al Înţelepciunii;
Bucură-te, că ai urcat scara rugăciunii cu smerenie;
Bucură-te, că ai ajuns la înălţimile Taborului prin smerita cugetare;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Vasile, cununa cea luminată a Ostrogului !
CONDACUL 9
Multe pietre şi lemne ai cărat în vârf de stâncă, iar cu gândul alergai pe muntele anevoios al inimii, ca să te îndulceşti de vederea luminii taborice întru rugăciune şi să strigi Treimii Celei de viaţă Făcătoare : Aliluia !
ICOSUL 9
După prea cinstită adormirea ta, în Biserica închinată Maicii Domnului a fost aşezat trupul tău sfinţit prin untdelemnul rugăciunii ce izvora neîncetat din inima ta iubitoare, iar sufletul tău a zburat cu Îngerii către cereştile lăcaşuri, primind glasuri de laude ca acestea:
Bucură-te, căci prin poarta morţii ai trecut la viaţa veşnică;
Bucură-te, că sufletul tău a fost întâmpinat cu cântări îngereşti;
Bucură-te, că s-au veselit Cetele Sfinţilor la adormirea ta;
Bucură-te, căci din Mâna lui Hristos ai primit cununa vieţii;
Bucură-te, că în Ceata Sfinţilor ai fost rânduit;
Bucură-te, că ai biruit desăvârşit taberele vrăjmaşilor;
Bucură-te, căci acum petreci în corturile îngereşti;
Bucură-te, căci întru rugăciuni nu uiţi pe cei de pe pământ;
Bucură-te, că reverşi tuturor darurile Milostivirii Cuvântului ;
Bucură-te, grădină bine înmiresmată a virtuţilor;
Bucură-te, cetate zidită pe temelia smeritei cugetări;
Bucură-te, moştenitorul veşnicelor măriri;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Vasile, cununa cea luminată a Ostrogului !
CONDACUL 10
După 7 ani de la trecerea ta cu sufletul în lăcaşurile cele veşnice, arătatu-te-ai de 3 ori stareţului, poruncindu-i să-ţi dezgroape trupul pe care Hristos a binevoit să-l proslăvească şi să-l arate izvor de tămăduiri al celor cu trupurile pecetluite de boli, care cântă Lui : Aliluia !
ICOSUL 10
Ca un mare luceafăr al Ortodoxiei străluceşti în Cetele Sfinţilor, căci nu ai încetat să cercetezi lumea după plecarea din această viaţă cu Milele Cuvântului, dăruind cele de trebuinţă spre mântuire tuturor celor însetaţi a se adăpa din izvorul Minunilor Dumnezeieşti; aceştia cu mulţumire îţi împletesc cunună de laudă pentru mijlocirea ta înaintea lui Hristos, Capul şi Cununa Bisericii:
Bucură-te, că ne acoperi cu rugile tale de toată tulburarea celui rău;
Bucură-te, cel lăudat neîncetat de Cetele Sfinţilor;
Bucură-te, izvor pururea curgător de tămăduiri;
Bucură-te, că ridici povara suferinţelor noastre;
Bucură-te, toiag ceresc al celor neputincioşi;
Bucură-te, vedere limpede al celor orbi;
Bucură-te, adânc de milă nemăsurată;
Bucură-te, întărirea picioarelor celor neputincioşi;
Bucură-te, glasul cel de mulţumire al celor muţi;
Bucură-te, auzul cel dulce al celor surzi;
Bucură-te, ridicarea celor căzuţi în patul bolii;
Bucură-te, alergarea celor ţinuţi în lanţul neputinţelor;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Vasile, cununa cea luminată a Ostrogului !
CONDACUL 11
Cu razele smereniei ce străluceau sufletul tău neîncetat ai risipit întunericul celor răniţi de necredinţă şi turma cea tulburată de săgeţile ereziilor ai dus-o pe umerii tăi către staulul ceresc, fiind însoţit de Îngeri în cântări de : Aliluia !
ICOSUL 11
De la marginile lumii vin oameni, ortodocşi sau străini de Dreapta Credinţă, dar însufleţiţi de nădejdea în darul facerii tale de Minuni; înaintea Sfintei tale Racle neîncetat se revarsă durerile oamenilor aflaţi în suferinţă, pe care le risipeşti cu puterea rugăciunilor tale, primind din gurile lor mulţumitoare laude ca acestea:
Bucură-te, leagăn al Ortodoxiei ajuns la înălţimi cereşti;
Bucură-te, că deschizi tuturor uşile pocăinţei;
Bucură-te, vas al milostivirii cereşti;
Bucură-te, vultur încununat cu Tainele Duhului ;
Bucură-te, că ai zburat cu aripile smereniei pe Taborul inimii;
Bucură-te, povăţuitorul turmei la izvorul Cuvântului;
Bucură-te, soare prea luminos al monahilor;
Bucură-te, carte a insuflărilor Dumnezeieşti;
Bucură-te, pod al rugăciunii ce ne duci la Hristos;
Bucură-te, chimval bine răsunător al pocăinţei;
Bucură-te, că adăpi inimile cu ploaia umilinţei;
Bucură-te, stâlp de foc al rugăciunii pentru lume;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Vasile, cununa cea luminată a Ostrogului !
CONDACUL 12
Fericit eşti, că sufletul tău ţi-ai pus pentru turma ta şi l-ai luat mai apoi din Mâna lui Hristos, Care ţi-a dat sălaş veşnic de odihnă în Împărăţia Sa, ca să-I cânţi neîncetat cu Îngerii: Aliluia !
ICOSUL 12
Cine poate număra mulţimea Minunilor tale săvârşite cu timp şi fără timp spre mântuirea credincioşilor ? Cine poate şti câte sufletele răpite din staulul lui Hristos de lupii înţelegători ai patimilor ai adus înapoi, mijlocind lor întoarcerea la izvorul pocăinţei ? Spre tine toţi aleargă cu nădejde, căci într-adevăr, prin rugăciunile tale către Doctorul Cel slăvit, orbii văd, surzii aud, ologii merg şi toţi află pace sub acoperământul milostivirii tale, lăudându-te aşa :
Bucură-te, viţă a veşniciei;
Bucură-te, corabie a mântuirii credincioşilor;
Bucură-te, izvor nesecat de tămăduiri;
Bucură-te, cel ce ai stins văpaia patimilor cu roua rugăciunii;
Bucură-te, munte înalt al Tainelor duhovniceşti;
Bucură-te, pecete nestricată a curăţiei;
Bucură-te, Icoană a Înţelepciunii cereşti;
Bucură-te, mireasmă negrăită a sfinţeniei;
Bucură-te, râu pururea curgător al umilinţei;
Bucură-te, cetate duhovnicească pe muntele înalt al rugăciunii;
Bucură-te, că ai ruşinat uneltirile vrăjmaşului;
Bucură-te, că risipeşti durerile celor neputincioşi;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Vasile, cununa cea luminată a Ostrogului !
CONDACUL 13 (acest Condac se zice de 3 ori) :
O, Sfinte Ierarhe Vasile, lumina monahilor, cel ce te-ai arătat Icoană desăvârşită a vieţuirii îngereşti strălucită de razele smereniei lucrătoare, cercetează cu doctoria rugăciunilor tale neputinţele noastre sufleteşti şi trupeşti şi, cu puterea ce o ai de la Hristos, potoleşte tulburarea valurilor durerilor noastre, ca să aducem Domnului cu mulţumire din izvorul laudelor Dumnezeieşti curgerea cântărilor de : Aliluia !
Apoi, se zice iarăşi ICOSUL 1 :

Cu toiagul înţelepciunii şi luminat de raza Blândeţii Păstorului Celui Mare ai povăţuit turma ta către izvoarele cele înţelegătoare ale Darurilor Duhului, din care adapă-ne şi pe noi, cei însetaţi de mântuire, ca să-ţi culegem flori de laude din grădina cea tainică a inimii:
Bucură-te, Icoană a păstorului jertfitor ;
Bucură-te, rug nemistuit al rugăciunii;
Bucură-te, Înger în trup iubitor al Tainelor cereşti ;
Bucură-te, crin al sfinţeniei ce bine înmiresmează Mânăstirea Ostrog;
Bucură-te, poartă a mântuirii celor neputincioşi;
Bucură-te, liman prea dorit al înţelepciunii ;
Bucură-te, uşă cerească prin care aflăm cămara rugăciunii;
Bucură-te, săgeata umilinţei ce smereşte inimile împietrite;
Bucură-te, glas al Tainelor Cuvântului;
Bucură-te, luminarea celor cu minte întunecată;
Bucură-te, râu dulce curgător al înţelepciunii;
Bucură-te, munte duhovnicesc în pământ binecuvântat;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Vasile, cununa cea luminată a Ostrogului !

şi CONDACUL 1 :

O, preafericite Ierarhe Vasile, ca o stea a Cuvântului străluceşti până la marginile lumii cu razele Minunilor în noaptea cea întunecată a păgânătăţii, iar celor binecredincioşi te arăţi ca un soare al Înţelepciunii ce îi călăuzeşti către Soarele dreptăţii, Cel Ce luminează sufletele noastre spre a-I cânta Lui împreună cu tine : Aliluia !
Se zice apoi, această RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL IERARH VASILE DE LA OSTROG :
O, Sfinte Ierarhe Vasile al Ostrogului, blândul păstor al turmei necăjite, auzi suspinurile inimilor noastre strâmtorate de necazuri! Vezi Sfinte, povara neputinţelor trupurilor noastre şi cu milostivirea ta negrăită dă pace sufletelor tulburate şi mângâiere trupurilor noastre! Mult te-ai ostenit în via lui Hristos, smulgând spinii ereziilor înşelătoare şi sădind florile cuvintelor Dumnezeieşti, care umplu de mireasma Dreptei Credinţe sufletele credincioşilor! Mai mult te-ai ostenit să-ţi împodobeşti mintea cu mărgăritarele gândurilor smerite şi să-ţi aprinzi făclia inimii cu focul dragostei lui Hristos, punând la picioarele Mântuitorului întreaga lume într-un suspin al rugăciunii tale curate. Cu blândeţe ai ridicat oile cele rănite de săgeţile ereziilor şi sufletele cele îmbolnăvite de păcat le-ai tămăduit cu untdelemnul rugăciunii tale. Căutat-ai în orice ceas să-ţi umpli vasul inimii cu mirul dragostei faţă de aproapele, bine ştiind Părinte, căci prin mila săvârşită fraţilor noştri întru Hristos ne umplem şi noi de bogăţia Darurilor Cuvântului. Pentru aceasta, plăcută a fost viaţa ta lui Hristos, care ţi-a răsplătit cu bogate daruri nevoinţa pentru îndreptarea turmei cuvântătoare la limanul Adevărului. Dar ca un milostiv, darurile tale le-ai împărţit cu noi şi ai revărsat tuturor mângâieri duhovniceşti şi ai alungat de la noi norii întunecaţi ai bolilor de orice fel. De aceea, cu nădejde venim către racla Sfintelor tale Moaşte, ca prin osteneala rugăciunilor tale să agoniseşti şi pentru noi daruri de tămăduiri sufleteşti şi trupeşti de la Doctorul Cel fără de plată.
Candela Dreptei Credinţe ai păzit-o nestinsă de suflările viforului ereziilor catolice şi cu sabia rugăciunii tale ai stat înaintea turcilor, păzind Biserica lui Hristos de toate tulburările. Şi acum te rugăm să mijloceşti ca să se dăruiască păstoriţilor noştri lumina Înţelepciunii lui Hristos spre călăuzirea turmei cuvântătoare la păşunea poruncilor neschimbate ale Stăpânului! Păstoriţilor cere râvnă pentru mergerea cu Credinţă pe calea strâmtă a mântuirii!
Pe cei ce cheamă numele tău, cu Credinţă, împărtăşeşte-i de Mila bogată a lui Hristos şi fii, după trebuinţă, fiecăruia, râu nesecat de tămăduiri celor apăsaţi de boală, adiere a Păcii lui Hristos celor tulburaţi de patimi, solitor al pocăinţei celor împovăraţi cu grele şi multe păcate!
Înmulţeşte untdelemnul rugăciunii în candelele inimilor noastre pururea stinse de vântul potrivnic al patimilor! Înaintea ta îşi pleacă genunchiul, cu Credinţă, credincioşii din toată lumea, iar tu, ca cel ce stai cu îndrăzneală înaintea Scaunului lui Hristos, pleacă genunchii inimilor noastre spre smerenie, ca să ne învrednicim prin mijlocirea ta de Ajutorul Stăpânului! Împreună cu Născătoarea de Dumnezeu cere pace lumii tulburate de uneltirile vrăjmaşilor nevăzuţi, dar şi mai mult de lucrarea păcatelor noastre, ca dobândind vreme de pocăinţă sub acoperământul rugăciunilor tale să aducem veşnică mulţumire, slavă şi închinăciune Tatălui, Celui fără de început, Fiului, Celui iubitor de oameni şi Duhului, Celui a toate cele de mântuire Plinitor, iar ţie cântări neîncetate de laudă şi mulţumire! Amin!

Şi apoi se face Otpustul :

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile PreaCuratei Maicii Tale, ale Sfântului Ierarh Vasile, Episcop de Ostrog şi ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin !

Sfântul Ierarh Vasile, Episcop de Ostrog (Muntenegru)

Surse bibliografice :

  1. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/4927/p1aifarjuq19h85qk1gbv4qm133k5.png ;
  2. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/4927/p1aifarjup1oh3115s5egsh7apr4.png ;
  3. http://www.saint.gr/photos/standard/0429/AgiosBasiliosSerbia01.jpg ;
  4. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/4927/p1aifarjuo1rumcavdeqmcrj3s3.jpg ;
  5. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/4927/p1aifaqj7c3mijqh9et8hc168c3.png ;
  6. http://poeziicrestin-ortodoxe.blogspot.ro/2011/09/acatistul-sfantului-ierarh-vasile-al.html

Alătură-te conversației

1 comentariu

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: