Proiectează un site ca acesta, cu WordPress.com
Începe

ACATISTUL SFINTEI CUVIOASE ISIDORA, CEA NEBUNĂ-PENTRU-HRISTOS

Sfânta Cuvioasă Isidora, cea Nebună-pentru-Hristos

(1 Mai)

Rugăciunile începătoare

De este preot, începe aşa :

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Amin!

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi ! Doamne, curăţeşte păcatele noastre ! Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre ! Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău !

Doamne miluieşte ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Tatǎl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău ! Vie Împărăţia Ta ! Facă-se Voia Ta ! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri ! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean ! Amin !

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca un Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi !

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit ; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău ; toţi lucrul Mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc!

Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute. Şi într-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii ; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin Prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Doamne miluieşte ! (de 12 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru ! (o închinăciune)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru Credincioşia Ta, auzi-mă, întru Dreptatea Ta! Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta! Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare ; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult ; cugetat-am la toate Lucrurile Tale, la faptele Mâinilor Tale m-am gândit. 

Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab’ auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu! Nu-Ţi întoarce Faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor care se coboară în mormânt! Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea! Arată-mi Calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu! 

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne! Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu! Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă! Întru Dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu! Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău! 

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru Numele Domnului ! (de 3 ori)

Apoi, se zice Troparul Sfintei Cuvioase Isidora :

Fericită eşti, că lui Hristos ai slujit cu stăruinţă întru răbdare şi ai primit cununa veşnicei măriri şi viaţa cea neîmbătrânitoare! Stând acum, cu îndrăzneală, înaintea Tronului luminat al Treimii, roagă-te să aflăm noi izbăvire de cursele cel grele ale pătimirii!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Apoi, se zice Condacul Sfintei Cuvioase Isidora :

Cuvioasă Isidora, mireasă preafrumoasă a lui Hristos, ceea ce ai biruit toate vicleşugurile vrăjmaşului şi cămările Împărăţiei ai moştenit ca o împărăteasă, măcar că pe pământ ca o slugă te-ai arătat tuturor, roagă-te să ne agonisim şi noi în vasul inimii Mirul cel nestricăcios al Smereniei lui Hristos!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi ? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi ?

Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea Îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea! Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte ; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie Unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât Drept eşti Tu întru Cuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată Adevărul ai iubit ; cele nearătate şi cele ascunse ale Înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi ; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie ; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce Faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le! Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele! Nu mă lepăda pe mine de la Faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine! Dă-mi mie bucuria Mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte! Învăţa-voi pe cei fără de lege Căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele ! Bucura-se-va limba mea de Dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat ; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu : duhul umilit ; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună Voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului! Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot ; atunci vor pune pe Altarul Tău viţei.

Sfânta Cuvioasă Isidora, cea Nebună-pentru-Hristos

CONDACUL 1
Răsunând în urechile inimii Tale cuvintele Apostolului neamurilor: ,,Dacă i se pare cuiva că este înţelept între voi, în veacul acesta, nebun să se facă, ca să fie înţelept”, te-ai luminat cu Raza Duhului şi în taina sufletului tău ai început să aduci Stăpânului, împreună cu Îngerii, tămâia rugăciunii de: Aliluia !
ICOSUL 1
Pentru dragostea Mirelui Tău, Hristos, ai coborât cu mintea în adâncul smereniei şi luând de acolo jugul nebuniei pentru Cel Iubit, ai început să lucrezi mântuirea în noaptea scurtă a acestei vieţi, pentru care te lăudăm aşa:
Bucură-te, sălaş al smereniei lui Hristos;
Bucură-te, vistierie a gândurilor Dumnezeieşti;
Bucură-te, aflarea Înţelepciunii Cuvântului;
Bucură-te, urmarea Dătătorului tuturor darurilor;
Bucură-te, lucrătoare osârdnică a pământului mântuirii;
Bucură-te, cer însufleţit de stelele înţelepciunii îngereşti;
Bucură-te, urmarea sfatului Dumnezeiesc spre desăvârşire;
Bucură-te, împodobirea sufletului cu legătura nevoinţei;
Bucură-te, pecetluirea inimii cu semnul Vieţii;
Bucură-te, defăimarea înţelepciunii acestei lumi;
Bucură-te, ridicarea minţii deasupra celor pământeşti;
Bucură-te, aşezarea inimii în turnul gândurilor smerite;
Bucură-te, Cuvioasă Isidora, tainică purtătoare a Crucii nebuniei pentru Hristos !
CONDACUL al 2-lea
Ce laudă să-ţi aduc eu, cel lipsit de smerenie, când nici cu mintea nu mă pot apropia de măreţia nevoinţei tale ? Ce cinstire vrednică voi aduce celei ce s-a despărţit cu totul de lume şi şi-a făcut inima lăcaş al darurilor cereşti ? Ci, numai cu sfială, cânt împreună cu Tine Dumnezeului nostru: Aliluia !
ICOSUL al 2-lea
Voind a moşteni lăcaşurile cereşti şi a te îndulci veşnic de Privirea Soarelui dreptăţii, ţi-ai rănit inima cu raza iubirii Dumnezeieşti şi, asemenea lui Hristos, ai slujit tuturor maicilor cu adâncă smerenie, primind acum de la noi laude ca acestea:
Bucură-te, alergare pe Calea Poruncilor lui Hristos;
Bucură-te, odihnirea în marea înţelepciunii Dumnezeieşti;
Bucură-te, slujitoare smerită a tuturor;
Bucură-te, dobândirea cămărilor îngereşti;
Bucură-te, stea luminată de Soarele Cel neapus;
Bucură-te, întărire pe piatra umilinţei;
Bucură-te, vas al inimii plin de mirul smereniei înălţătoare;
Bucură-te, oglindă a Tainelor Dumnezeieşti;
Bucură-te, lăcaş sfinţit al darurilor îngereşti;
Bucură-te, petrecere întru înţelepciunea cea ascunsă;
Bucură-te, vrednică ucenică a Luminătorului tuturor;
Bucură-te, aflarea înţelepciunii mai presus de minte;
Bucură-te, Cuvioasă Isidora, tainică purtătoare a Crucii nebuniei pentru Hristos !
CONDACUL al 3-lea
Pe scara rugăciunii alergat-ai cu picioare vesele ca să ajungi la Cel Ce este Capătul a toată desăvârşirea cea nesfârşită, dar amintindu-ţi că ,, cel ce voieşte să fie mare, trebuie să fie slugă tuturor”, ai luat asupră-ţi şi jugul slujirii întregii obşti şi înălţându-te şi mai lesne la cele cereşti, ai cântat cu Îngerii: Aliluia !
ICOSUL al 3-lea
Toate surorile îşi întorceau faţa de la tine, căci inima lor nu suferea să vadă chipul celei ce s-a luminat cu razele Smereniei lui Hristos, însă tu, ca o înţeleaptă, priveai numai spre Cel Ce pe Tabor şi-a desprins vălul smereniei, arătând Ucenicilor Săi Slava Sa după măsura puterii lor de împărtăşire. Pentru aceasta, şi noi, nevrednicii, cu chipuri întunecate ale sufletului, îndrăznim a-ţi aduce cântarea aceasta:
Bucură-te, îngrădirea inimii cu sabia gândurilor smerite;
Bucură-te, odihnirea întru slava Dătătorului de virtute;
Bucură-te, neîncetată privirea a cerului Tainelor Dumnezeieşti;
Bucură-te, adăpare din fântâna dorului Dumnezeiesc;
Bucură-te, împodobire cu strălucirea smeritei cugetări;
Bucură-te, turn nebiruit al Dumnezeieştii răbdări;
Bucură-te, odihnirea minţii întru lumina slavei;
Bucură-te, călătorie spre cer în corabia smerenniei;
Bucură-te, vas sfinţit al dragostei Dumnezeieşti;
Bucură-te, comoară a nevoinţelor pustniceşti;
Bucură-te, petrecere între hotarele înţelepciunii;
Bucură-te, vederea celor străine minţii omeneşti;
Bucură-te, Cuvioasă Isidora, tainică purtătoare a Crucii nebuniei pentru Hristos !
CONDACUL al 4-lea
Urmărind cu mintea pe Făcătorul a toate, Care pe pământ nu avea unde să-Şi plece capul, cu smerenie ţi-ai acoperit capul doar cu o cârpă, slujind ucenicilor Celui Ce cu ştergar a şters picioarele celor iubiţi, iar noi, luând aminte la umilinţa ta, aducem Stăpânului mulţumiri în cântarea de: Aliluia!
ICOSUL al 4-lea
Niciodată nu ai stătut la masă ca să te îndestulezi de hrană împreună cu nevoitoarele lui Hristos, ci doar cu puţine fărâmituri hrănindu-te, te desfătai cu pâinea rugăciunii neîncetate prin care cobora în cuptorul inimii tale Pâinea Cea veşnică, Ce plineşte toate lipsurile noastre. Luând aminte la nevoinţa ta, noi, cei nemulţumitori îndeajuns pentru Darurile Stăpânului, îţi cântăm:
Bucură-te, Vas sfinţit al Stăpânului tuturor;
Bucură-te, căutătoarea darurilor mântuirii;
Bucură-te, adăpare din fântâna Harului Dumnezeiesc;
Bucură-te, lucrătoare a pământului roditor al mântuirii;
Bucură-te, urcare neîncetată pe scara rugăciunii;
Bucură-te, neîncetată căutare a Cuvântului vieţii;
Bucură-te, desfătare de lumina Feţei Dumnezeieşti;
Bucură-te, hrănirea inimii cu vederi cereşti;
Bucură-te, jertfirea pe rugul rugăciunii;
Bucură-te, floare bine înmiresmată a nepătimirii;
Bucură-te, neîncetată căutare a Cuvântului vieţii;
Bucură-te, adăparea sufletului din râul înţelepciunii;
Bucură-te, Cuvioasă Isidora, tainică purtătoare a Crucii nebuniei pentru Hristos !
CONDACUL al 5-lea
Cu gândurile smerite ale inimii alergai, Cuvioasă, pe cărările Poruncilor Dumnezeieşti şi niciodată încălţând picioarele tale, te osteneai a săvârşi alergarea cea bună şi să iei din mâna Împăratului slavei cununa măririi, căreia ne învredniceşte şi pe noi, cu rugăciunile tale, pentru a-I cânta Domnului: Aliluia!
ICOSUL al 5-lea
Glasul inimii tale neîncetat slavoslovea pe Împăratul Îngerilor, iar gura ta ai pecetluit-o cu tăcerea, neîngăduind a slobozi vreun cuvânt de apărare sau cleveteală asupra celor ce te batjocoreau, gura noastră însă, o deschidem cu aceste cântări:
Bucură-te, zugrăvirea laudelor în icoana inimii;
Bucură-te, străbaterea căilor nepătimirii;
Bucură-te, sfinţirea gândurilor întru Lumina Duhului;
Bucură-te, comoară a Tainelor Cuvântului;
Bucură-te, neîncetată petrecere înaintea privirii Dumnezeieşti;
Bucură-te, deschiderea inimii cu cheia rugăciunii;
Bucură-te, purtătoarea cuvintelor înţelepciunii;
Bucură-te, Înger în trup zburând cu aripile rugăciunii;
Bucură-te, primitoarea ocărilor spre dobândirea desăvârşirii;
Bucură-te, tăcere întru care răsar gândurile iubirii;
Bucură-te, netezirea căilor inimii;
Bucură-te, ajungerea la înălţimea nepătimirii;
Bucură-te, Cuvioasă Isidora, tainică purtătoare a Crucii nebuniei pentru Hristos !
CONDACUL al 6-lea
Ploaia ocărilor neîncetat te cuprindea, însă, o, minune, rămâneai neudată, având totdeauna acoperământul Duhului Sfânt, care ca un veşmânt al păcii luminate îmbrăca sufletul tău, ca să cânţi neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia !
ICOSUL al 6-lea
Fulgerele blestemelor erau slobozite asupra ta mereu, însă neîncetat deasupra ta strălucea Binecuvântarea Dumnezeiască, ce te întărea a răbda toate ocările şi a lucra faptele iubirii de oameni cu pace, spre a primi plată de la Cel Ce a binevoit să primeşti unele ca acestea:
Bucură-te, luminarea inimii cu gândurile înţelepciunii;
Bucură-te, neprimirea cuvintelor răutăţii în cămara inimii;
Bucură-te, izvor nesecat de blândeţe;
Bucură-te, dragoste răsărită din Sămânţa Duhului;
Bucură-te, lucrătoare pe căile mântuirii;
Bucură-te, întărire pe piatra răbdării;
Bucură-te, odihnirea Razelor Duhului în sufletul smerit;
Bucură-te, sporire în virtute prin Lucrarea Cuvântului;
Bucură-te, împodobirea sufletului cu mărgăritarele smereniei;
Bucură-te, neclintită pace revărsată prin Darul lui Hristos;
Bucură-te, biruitoare asupra patimilor firii;
Bucură-te, ruşinarea vrăjmaşului mântuirii;
Bucură-te, Cuvioasă Isidora, tainică purtătoare a Crucii nebuniei pentru Hristos !
CONDACUL al 7-lea
Cu veşmântul blândeţii acoperindu-ţi inima ta, săgeata nici unui gând de osândire nu a rănit sufletul tău, ci pe toate răbdându-le cu mulţumire, neîncetat aduceai Stăpânului laude îngereşti de: Aliluia !
ICOSUL al 7-lea
Nu te-ai mâniat şi nici nu te-ai necăjit vreodată, primind neîncetat loviturile defăimărilor şi săgeţile urii celor ce au uitat legea dragostei, ci mintea înălţându-o la privirea Patimilor lui Hristos, te-ai învrednicit a primi de la noi flori de cântări:
Bucură-te, linişte netulburată a sufletului;
Bucură-te, odihnirea întru lumina păcii Dumnezeieşti;
Bucură-te, sfărâmarea curselor vrăjmaşului nevăzut;
Bucură-te, cugetare neîncetată la Patimile Mântuitorului;
Bucură-te, încununare cu spinii defăimărilor;
Bucură-te, biruirea răutăţii cu puterea iubirii;
Bucură-te, casă înţelegătoare a Luminii Treimii;
Bucură-te, plinitoare a Legilor Dumnezeieşti;
Bucură-te, străbaterea Căilor Dumnezeieşti;
Bucură-te, stâncă neclintită de valurile ispitelor;
Bucură-te, sălaş sfinţit prin nevoinţe sihăstreşti;
Bucură-te, pildă de răbdare întru ispite;
Bucură-te, Cuvioasă Isidora, tainică purtătoare a Crucii nebuniei pentru Hristos !

Sfânta Cuvioasă Isidora, cea Nebună-pentru-Hristos

CONDACUL al 8-lea
Văzând Părintele celor necăjiţi răbdarea ta, ca Cel Ce binecuvântează pe robii Săi smeriţi, prin Înger l-a cercetat pe Cuviosul Pitirun şi l-a deşteptat să ia aminte la nevoinţa ta, întru care a fost întrecut duhovniceşte şi să cânte Stăpânului tuturor: Aliluia!
ICOSUL al 8-lea
Venind Cuviosul Pitirun la Mânăstirea de maici a tavenisioţilor şi cunoscând, cu Darul lui Dumnezeu, că, prin smerenie, te-ai suit la înălţimile înţelepciunii Dumnezeieşti, a căzut la picioarele tale cu umilinţă, cerând să fie învrednicit de partea ta la ziua judecăţii. Noi, nevrednicii, văzând cu mintea cele petrecute, cerem să mijloceşti nouă răspuns bun la judecată, pentru care îţi aducem daruri ca acestea:
Bucură-te, urcarea scării smereniei curate;
Bucură-te, lauda Cuviosului bătrân;
Bucură-te, glas smerit al rugăciunii;
Bucură-te, izvor netăinuit al razelor iubirii;
Bucură-te, mijlocitoare spre dobândirea mântuirii;
Bucură-te, inimă grabnică spre iertare;
Bucură-te, cunoscătoare a Tainelor rugăciunii;
Bucură-te, îmblânzirea mâniei Dumnezeieşti;
Bucură-te, călăuzitoare spre urcuşurile cereşti;
Bucură-te, mireasmă tainică a nepătimirii;
Bucură-te, veselia inimii Cuviosului pustnic;
Bucură-te, pildă de smerenie dăruită lumii;
Bucură-te, Cuvioasă Isidora, tainică purtătoare a Crucii nebuniei pentru Hristos !
CONDACUL al 9-lea
Fiind tu despărţită de obşte, bătrânul a descoperit maicilor înştiinţarea cea de la Înger şi fiind silită să te înfăţişezi înaintea Cuviosului, cu smerenie ai acoperit laudele lui, pentru care noi, cei străini de duhovniceasca lucrare, te fericim, cântând Domnului: Aliluia !
ICOSUL al 9-lea
Căzând maicile la picioarele Stareţului şi mărturisind relele cu care în toată vremea te necăjeau, s-au învrednicit de rugăciunea ta şi a Cuviosului, prin care au primit iertare de la Stăpânul tuturor. Vădindu-se nouă neţinerea de minte a răului şi mijlocirea ta la Dumnezeu pentru cele ce te-au batjocorit, te rugăm să mijloceşti şi nouă iertarea de păcate, pentru care să te cinstim aşa:
Bucură-te, izvor netăinuit de bunătate;
Bucură-te, risipitoarea gândurilor deşarte;
Bucură-te, aducătoarea noastră pe căile iertării;
Bucură-te, sălaş cinstit al luminării;
Bucură-te, dragoste nebiruită de defăimările omeneşti;
Bucură-te, următoare a lui Hristos în iubirea de vrăjmaşi;
Bucură-te, vieţuire lipsită de umbrele patimilor;
Bucură-te, răbdare neclintită în înfruntarea necazurilor;
Bucură-te, purtătoarea nevoinţelor de multe feluri;
Bucură-te, vas al luminii duhovniceşti;
Bucură-te, smerenie biruitoare până la sfârşit;
Bucură-te, pildă către iertarea celor ce ne greşesc;
Bucură-te, Cuvioasă Isidora, tainică purtătoare a Crucii nebuniei pentru Hristos !
CONDACUL al 10-lea
Mulţumind lui Dumnezeu, Cuviosul Pitirun, că l-a învrednicit a vedea pe roaba Sa cea ascunsă sub acoperământul nebuniei pentru Hristos, s-a întărit întru smerenie şi a alergat spre locul său de nevoinţă, ca să înmulţească ostenelile, cântând lui Dumnezeu: Aliluia !
ICOSUL al 10-lea
Nesuferind a primi laudele surorilor, prin care-ţi era primejduită comoara smereniei, în taină ai părăsit Mânăstirea şi până la sfârşitul vieţii ţi-ai împodobit inima cu laude Dumnezeieşti, pentru care ai fost slăvită de Ziditorul tuturor cu cântări ca acestea:
Bucură-te, înflorirea neîngrădită a gândurilor umilinţei;
Bucură-te, alergarea, până la sfârşit, pe căile smereniei;
Bucură-te, lucrătoare osârdnică a mântuirii;
Bucură-te, căutarea odihnei întru rugăciune;
Bucură-te, lepădarea laudelor deşarte;
Bucură-te, alegerea virtuţilor luminoase;
Bucură-te, ceea ce nu ai iubit slava lumii;
Bucură-te, următoarea căilor înţelepciunii;
Bucură-te, neîncetată căutare a slavei Dumnezeieşti;
Bucură-te, rază căutătoare a Izvorului luminii;
Bucură-te, comoară a laudelor cereşti;
Bucură-te, dobândirea darurilor mântuirii;
Bucură-te, Cuvioasă Isidora, tainică purtătoare a Crucii nebuniei pentru Hristos !
CONDACUL al 11-lea
Braţele Dumnezeieşti s-au deschis la sfârşitul vieţii tale ca să te primească pe tine, cea care ridicându-ţi neîncetat mintea la rugăciune ai luat mare dar de a răbda toate necazurile vieţii, slăvind pe Dătătorul a toată bunătatea cu cântarea: Aliluia !
ICOSUL al 11-lea
Acum cu fecioarele cele înţelepte te veseleşti strălucind întru Lumina neapusă a Treimii şi te rogi şi pentru sufletele noastre ca să ne împărtăşească şi nouă în această viaţă mirul smereniei, pentru care îţi aducem mulţumiri ca acestea:
Bucură-te, rugătoare neîncetată în cămările cereşti;
Bucură-te, întărirea monahiilor în nevoinţe duhovniceşti;
Bucură-te, mireasmă sfinţită din Adierea Duhului;
Bucură-te, agonisirea comorii smereniei curate;
Bucură-te, sprijinirea celor prigoniţi de săgeţile defăimărilor;
Bucură-te, sfinţeniei tăinuită de Lumina Adevărului;
Bucură-te, împreună petrecătoare cu Îngerii în lăcaşul rugăciunii;
Bucură-te, mijlocitoare a noastră pentru mântuire;
Bucură-te, bucuria negrăită a Îngerilor;
Bucură-te, priveliştea cea cinstită a Sfinţilor;
Bucură-te, izvor nesecat al înţelepciunii;
Bucură-te, uimirea cetelor îngereşti;
Bucură-te, Cuvioasă Isidora, tainică purtătoare a Crucii nebuniei pentru Hristos !
CONDACUL al 12-lea
Din acoperământul gândurilor smerite ţi-ai ţesut haină de nuntă, cu care intrând în cămara Mirelui Hristos ai adus Stăpânului roadele bineplăcute ale nevoinţelor celor mai presus de fire întru cântări de: Aliluia !
ICOSUL al 12-lea
Ca una ce ai dobândit îndrăzneală la Dumnezeu a te ruga pentru sufletele celor greşiţi, nu ne uita pe noi, cei împovăraţi cu multe păcate, ci învaţă-ne a fugi de deşertăciunea acestei lumi, ca să dobândim gândul Dumnezeiesc al lui Hristos, aducându-ţi mulţumiri ca acestea:
Bucură-te, rugătoare neîncetată pentru mântuirea tuturor;
Bucură-te, dobândirea iertării pentru cei căzuţi;
Bucură-te, neînfruntată mijlocitoare înaintea lui Hristos;
Bucură-te, împărtăşirea tuturor din vasul smereniei curate;
Bucură-te, povăţuitoarea noastră pe cărări luminate;
Bucură-te, aprinderea făcliei stinse a inimii;
Bucură-te, udarea pământului inimii cu roua umilinţei;
Bucură-te, întărirea tuturor întru răbdarea lucrătoare;
Bucură-te, vas curat al darurilor sfinţitoare;
Bucură-te, pildă de smerenie înaltă;
Bucură-te, alungarea patimilor osânditoare;
Bucură-te, nădejde neînfruntată în ceasul judecăţii;
Bucură-te, Cuvioasă Isidora, tainică purtătoare a Crucii nebuniei pentru Hristos !
CONDACUL al 13-lea (acest Condac se zice de 3 ori) :
Sfântă Cuvioasă Isidora, ca ceea ce ai purtat cu vrednicie jugul nebuniei pentru Hristos şi ai dobândit grabnică slobozire de patimi, stând acum în cămările cereşti, roagă-te să aflăm şi noi calea slujirii smerite a Stăpânului, ca să ne învrednicim de slava cea gătită Sfinţilor, cântând Domnului neîncetat: Aliluia !

Se zice apoi, iarăşi ICOSUL 1 :
Pentru dragostea Mirelui Tău, Hristos, ai coborât cu mintea în adâncul smereniei şi luând de acolo jugul nebuniei pentru Cel Iubit, ai început să lucrezi mântuirea în noaptea scurtă a acestei vieţi, pentru care te lăudăm aşa:
Bucură-te, sălaş al smereniei lui Hristos;
Bucură-te, vistierie a gândurilor Dumnezeieşti;
Bucură-te, aflarea Înţelepciunii Cuvântului;
Bucură-te, urmarea Dătătorului tuturor darurilor;
Bucură-te, lucrătoare osârdnică a pământului mântuirii;
Bucură-te, cer însufleţit de stelele înţelepciunii îngereşti;
Bucură-te, urmarea sfatului Dumnezeiesc spre desăvârşire;
Bucură-te, împodobirea sufletului cu legătura nevoinţei;
Bucură-te, pecetluirea inimii cu semnul Vieţii;
Bucură-te, defăimarea înţelepciunii acestei lumi;
Bucură-te, ridicarea minţii deasupra celor pământeşti;
Bucură-te, aşezarea inimii în turnul gândurilor smerite;
Bucură-te, Cuvioasă Isidora, tainică purtătoare a Crucii nebuniei pentru Hristos !

şi CONDACUL 1 :

Răsunând în urechile inimii Tale cuvintele Apostolului neamurilor: ,,Dacă i se pare cuiva că este înţelept între voi, în veacul acesta, nebun să se facă, ca să fie înţelept”, te-ai luminat cu Raza Duhului şi în taina sufletului tău ai început să aduci Stăpânului, împreună cu Îngerii, tămâia rugăciunii de: Aliluia !

Şi apoi se face Otpustul :

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile PreaCuratei Maicii Tale, ale Sfintei Cuvioase Isidora şi ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin !

Surse bibliografice :

  1. http://www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/eortologio/img/may/may18.jpg ;
  2. http://poeziicrestin-ortodoxe.blogspot.ro/2011/05/cuvioasa-isidora-cea-care-pentru.html ;
  3. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Image_of_St_Isidora_of_Tabenna.jpg ;
  4. https://www.imoph.org/pdfs/IconologicalSynaxarion/05-May/01MayEng.pdf ;
  5. http://poeziicrestin-ortodoxe.blogspot.ro/2011/05/acatistul-cuvioasei-isidora-condacul-1.html

Alătură-te conversației

3 comentarii

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: