Proiectează un site ca acesta, cu WordPress.com
Începe

ACATISTUL SFINTELOR FEMEI MIRONOSIŢE ŞI AL SFINŢILOR ŞI DREPŢILOR IOSIF DIN ARIMATEEA ŞI NICODIM

(18 Martie & Duminica a 3-a după Paşti )

Rugăciunile începătoare

De este preot, începe aşa :

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Amin!

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi ! Doamne, curăţeşte păcatele noastre ! Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre ! Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău !

Doamne miluieşte ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Tatǎl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău ! Vie Împărăţia Ta ! Facă-se Voia Ta ! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri ! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean ! Amin !

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca un Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi !

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit ; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău ; toţi lucrul Mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc!

Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute. Şi într-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii ; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin Prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Doamne miluieşte ! (de 12 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru ! (o închinăciune)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru Credincioşia Ta, auzi-mă, întru Dreptatea Ta! Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta! Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare ; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult ; cugetat-am la toate Lucrurile Tale, la faptele Mâinilor Tale m-am gândit. 

Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab’ auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu! Nu-Ţi întoarce Faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor care se coboară în mormânt! Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea! Arată-mi Calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu! 

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne! Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu! Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă! Întru Dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu! Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău! 

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru Numele Domnului ! (de 3 ori)

Apoi, se zice Troparul Sfintelor femei mironosiţe :

Bucuraţi-vă, aţi auzit dulcele glas răsunând în cămara inimii, căci am înviat ca Un Dumnezeu ca să dau binecuvântarea sfinţirii! Daţi la o parte vălul întristării, cele ce mă căutaţi cu inimi aprinse de dor, căci iată, din Mormânt, am ieşit ca Un Mire, ca să dau tuturor dar mântuitor!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Apoi, se zice Condacul Sfintelor femei mironosiţe :                                

Veniţi să ungem cu miresme Trupul Cel străpuns de durere, Care a ridicat durerile noastre şi ne-a îmbrăcat cu mângâiere! Veniţi să plângem la Mormântul Izvorului vieţii cu tânguire! Veniţi să vedem pe Hristos, Cel Ce izvorăşte lumii mântuire!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi ? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi ?

Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea Îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea! Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte ; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie Unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât Drept eşti Tu întru Cuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată Adevărul ai iubit ; cele nearătate şi cele ascunse ale Înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi ; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie ; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce Faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le! Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele! Nu mă lepăda pe mine de la Faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine! Dă-mi mie bucuria Mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte! Învăţa-voi pe cei fără de lege Căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele ! Bucura-se-va limba mea de Dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat ; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu : duhul umilit ; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună Voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului! Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot ; atunci vor pune pe Altarul Tău viţei.

CONDACUL 1

Ca nişte raze ale mărturisirii v-aţi adunat în jurul Soarelui dreptăţii, Sfintelor femei mironosiţe şi cu razele cuvintelor voastre aţi luminat sufletele ce se tânguiau pentru moartea Cuvântului, pe Care Îngerii Îl săvesc neîncetat cu cântări de: Aliluia !

ICOSUL 1

Cu miresme v-aţi grăbit spre Mormântul, unde fusese îngropată Piatra Vieţii, săltând cu picior întărit de osârdia dragostei şi gânduri se ridicau în inimile voastre, neştiind că cineva va prăvăli piatra Mormântului; însă noi, fericim osteneala voastră pentru iubirea Adevărului şi vă zidim scara laudelor cu pietre de cuvinte ca acestea:

Bucuraţi-vă, pietre ziditoare ale cetăţii propovăduirii;

Bucuraţi-vă, raze înaintemergătoare Arătării Cuvântului Înviat;

Bucuraţi-vă, izvoare ale bucuriei duhovniceşti;

Bucuraţi-vă, sălaşuri pline de miresmele umilinţei;

Bucuraţi-vă, temple întărite pe piatra mărturisirii;

Bucuraţi-vă, vase pline de mirul milostivirii;

Bucuraţi-vă, potolirea întristării ucenicilor;

Bucuraţi-vă, cununi ale Slavei lui Hristos;

Bucuraţi-vă, trâmbiţe ale Învierii Domnului;

Bucuraţi-vă, oglinzi îngereşti ale Tainelor Cuvântului;

Bucuraţi-vă, lumini ce risipesc întunericul necunoştinţei;

Bucuraţi-vă, stele ce înfrumuseţează tăria Bisericii;

Bucuraţi-vă, purtătoarelor de mir femei, oglinzi vestitoare ale Învierii Soarelui dreptăţii !

CONDACUL 2

Ca o ceată îngerească mergeaţi grăbite spre Mormânt, preacinstite femei, mânate fiind de dragostea Dulcelui Iisus, Căruia şi noi cu cuget umilit Îi aducem jertfa cântării de: Aliluia !

ICOSUL 2

Ca pe o dimineaţă, Te căutau Hristoase, femeile cele ţinute în întunericul întristării pentru Moartea Ta şi, cu miresme, se apropiau cele ce se îndulciseră de mireasma Minunilor Tale, neştiind că Tu iarăşi izvorâsei mirul Minunilor, prin Învierea Ta, ca să Te propovăduiască pe Tine şi să primească ele de la toţi măriri ca acestea:

Bucuraţi-vă, izvoare ale mirului iubirii;

Bucuraţi-vă, cununi ale frumuseţii cereşti;

Bucuraţi-vă, miresme dulci ale grădinei Raiului;

Bucuraţi-vă, bucuria sufletelor nedumerite;

Bucuraţi-vă, scântei ale vestirii Adevărului;

Bucuraţi-vă, condeie luminate ale propovăduirii Învierii;

Bucuraţi-vă, dezlegarea blestemului întristării;

Bucuraţi-vă, pământuri bine roditoare de înţelepciune;

Bucuraţi-vă, vase primitoare de cuvinte Dumnezeieşti;

Bucuraţi-vă, oaze de întărire în Credinţă;

Bucuraţi-vă, temelii întărite ale minunilor Învierii;

Bucuraţi-vă, cărţi pecetluite de Darul Cuvântului;

Bucuraţi-vă, purtătoarelor de mir femei, oglinzi vestitoare ale Învierii Soarelui dreptăţii !

CONDACUL 3

Cel Ce este împreună şezător cu Tatăl, pe scaunul slavei, întru Lumina Duhului, pus-a în inimile voastre curate, Sfintelor femei, gândul cercetării Mormântului, ca toată lumea să se umple de bucuria Învierii Lui cântând: Aliluia !

ICOSUL 3

Cele ce erau ţinute în legăturile întristării se grăbeau către Mormântul Celui înfăşat şi legat în giulgiuiri, neştiind că Acesta a înviat lăsând cele cu care fusese îngropat în Mormânt şi prin aceasta dezlega şi întristarea lor, ca să fie lăudate de toţi aşa :

Bucuraţi-vă, izvoare nedeşertate de bucurie;

Bucuraţi-vă, primitoarele Binecuvântării lui Hristos;

Bucuraţi-vă, că, prin voi, Eva s-a veselit;

Bucuraţi-vă, că suspinul, prin voi, a încetat;

Bucuraţi-vă, că aţi şters lacrimile tuturor cu mahrama propovăduirii Bucuriei;

Bucuraţi-vă, scaune înalte ale rugăciunii înaintea Scaunului ceresc;

Bucuraţi-vă, că vă veseliţi de binecuvântarea cerească ;

Bucuraţi-vă, că aţi împărţit tuturor daruri de Minuni;

Bucuraţi-vă, Icoană a frumuseţii Evei celei ridicate din moarte;

Bucuraţi-vă, chimvale bine vestitoare ale Înţelepciunii;

Bucuraţi-vă, odihna sufletelor ţinute în întristare;

Bucuraţi-vă, slobozirea celor din temniţa necazurilor;

Bucuraţi-vă, purtătoarelor de mir femei, oglinzi vestitoare ale Învierii Soarelui dreptăţii !

CONDACUL 4

Cu miruri de mare preţ veneau la Mormânt, către Mirul Cel nestricăcios, femeile cele pline de mirul milostivirii şi, bucuria Învierii primind prin Înger, au plecat să propovăduiască pe Hristos Cel Răstignit şi Înviat cântând: Aliluia !

ICOSUL 4

Cele ce din pricina strămoaşei Eva moşteniseră blestemul întristării au venit acum la Mormânt către Bucuria Cea veşnică şi Taina Învierii aflând, cu bucurie pleacă să propovăduiască pe Biruitorul morţii, primind de la Îngeri laude ca acestea:

Bucuraţi-vă, ramuri ale bucuriei cereşti;

Bucuraţi-vă, vestitoare ale dezlegării blestemului morţii;

Bucuraţi-vă, porţi ale Adevărului descuiate cu cheia îngerească;

Bucuraţi-vă, săgeţi vestitoare ale Tainelor îngereşti;

Bucuraţi-vă, izvoare ale bucuriei nedeşertate;

Bucuraţi-vă, adâncuri nepătrunse ale înţelepciunii;

Bucuraţi-vă, mângâierea celor ce slăbesc în Credinţă;

Bucuraţi-vă, lanţuri ale iubirii cereşti;

Bucuraţi-vă, propovăduitoare neînfricate ale Învierii lui Hristos;

Bucuraţi-vă, ferestre văzătoare ale Împărăţiei cerurilor;

Bucuraţi-vă, primitoarele Binecuvântării Cuvântului;

Bucuraţi-vă, picături ale veseliei celei veşnice;

Bucuraţi-vă, purtătoarelor de mir femei, oglinzi vestitoare ale Învierii Soarelui dreptăţii !

CONDACUL 5

Cele mai înainte defăimate s-au învrednicit de mare cinste, căci, mai întâi lor, li s-a descoperit Minunea Învierii, ca să se închidă gurile răucredincioşilor şi ele să cânte cu bucurie: Aliluia !

ICOSUL 5

Înfricoşatu-s-au femeile purtătoare de mir văzând arătare de Înger la Mormânt şi vestea Învierii primind, ca pe un mir nestricăcios, ce le mângâia sufletele, închizând toate rănile întristării, au plecat să propovăduiască pe Hristos, Cel Ce a binevoit a fi lăudate ele aşa :

Bucuraţi-vă, cele ce aţi primit mirul înţelepciunii;

Bucuraţi-vă, buna mireasmă a sufletelor smerite;

Bucuraţi-vă, cununa femeilor bine cinstitoare de Dumnezeu;

Bucuraţi-vă, scăparea celor prigoniţi de îndoială;

Bucuraţi-vă, încredinţarea celor biruiţi de teamă;

Bucuraţi-vă, lumina celor din întunericul necunoştinţei;

Bucuraţi-vă, întărirea celor ce se clatină în nădejdea învierii;

Bucuraţi-vă, înfrumuseţarea sufletelor evlavioase;

Bucuraţi-vă, flori neveştejite ale Împărăţiei cerurilor;

Bucuraţi-vă, pomi cereşti sădiţi în Raiul desfătărilor;

Bucuraţi-vă, bucuria maicilor celor credincioase;

Bucuraţi-vă, podoaba fecioarelor celor înţelepţite de Dumnezeu;

Bucuraţi-vă, purtătoarelor de mir femei, oglinzi vestitoare ale Învierii Soarelui dreptăţii !

CONDACUL 6

Pe Cel către Care priveau cum era pus în groapă nu L-au mai aflat la Mormânt cele biruite de milostivire şi Îngerul, adăpându-le din izvorul bucuriei prin vestirea Învierii, le-a trimis să propovăduiască lumii Adevărul, cântând : Aliluia !

ICOSUL 6

Porunca cea îngerească primind femeile, au alergat ca nişte Îngeri să vestească Învierea Domnului Ucenicilor lui Hristos şi să le dezlege legătura fricii şi a întristării, pentu care le lăudăm aşa:

Bucuraţi-vă, aducerea binecuvântării bucuriei;

Bucuraţi-vă, dezlegarea lanţurilor întristării;

Bucuraţi-vă, faruri călăuzitoare către Împărăţie;

Bucuraţi-vă, străluciri neapuse ale frumuseţii îngereşti;

Bucuraţi-vă, povăţuitoare nerătăcite pe calea aflării Cuvântului;

Bucuraţi-vă, vistierii necheltuite ale milostivirii;

Bucuraţi-vă, ridicarea celor căzuţi în adâncul întristării;

Bucuraţi-vă, râuri sfinţite ale Tainelor Bucuriei;

Bucuraţi-vă, veselia sufletelor iubitoare de vieţuire îngerească;

Bucuraţi-vă, comori ascunse întru înălţimile slavei;

Bucuraţi-vă, nori purtători ai luminii Înţelepciunii;

Bucuraţi-vă, vase de aur ale apei de Viaţă dătătoare;

Bucuraţi-vă, purtătoarelor de mir femei, oglinzi vestitoare ale Învierii Soarelui dreptăţii !

CONDACUL 7

Grădinar te-a socotit, Stăpâne, Maria Magdalena, fiind ea topită de întristare, dar Tu, Soare al dreptăţii, ai luminat-o spre a Te cunoaşte pe Tine, însă nu ai lăsat-o a se atinge de preacurat Trupul Tău, poruncindu-i să cânte Ţie cu Îngerii: Aliluia !

ICOSUL 7

O, adâncul judecăţilor Tale, Hristoase, că femeile, cele ce sunt din fire mai slabe, au primit, ele mai întâi mirul bucuriei şi frica şi necredinţa Ucenicilor, au venit să tămăduiască, arătând prin aceasta, Îndurate, că nici una din zidirea Mâinilor Tale nu trebuie defăimată, căci inima milostivă şi smerită de mari daruri se învredniceşte, încă şi de laudele acestea:

Bucuraţi-vă, doctori iscusiţi ai celor necăjiţi de patimi;

Bucuraţi-vă, steaguri ale păcii întru Adierea Duhului;

Bucuraţi-vă, cămări luminate şi prea cinstite ale curăţiei;

Bucuraţi-vă, mirul bucuriei cetelor îngereşti;

Bucuraţi-vă, fântâni adânci ale Tainelor lui Hristos;

Bucuraţi-vă, vase smerite, purtătoare de apa milostivirii;

Bucuraţi-vă, legarea rănilor celor săgetaţi de ispite;

Bucuraţi-vă, mângâierea sufletelor chinuite de patimi;

Bucuraţi-vă, dezlegarea blestemului întristării noastre;

Bucuraţi-vă, cărţi întru care s-au scris cuvintele îngereşti;

Bucuraţi-vă, veestitoare ale bucuriei Învierii Împăratului tuturor;

Bucuraţi-vă, Icoane veşnice ale iubirii Celui Nemuritor;

Bucuraţi-vă, purtătoarelor de mir femei, oglinzi vestitoare ale Învierii Soarelui dreptăţii !

CONDACUL 8

Veniţi să lăudăm pe buchetul cel înţelegător şi preafrumos al femeilor mironosiţe, pe Maria Magdalena, pe Salomeea, pe Ioana, Maria şi Marta, pe Maria lui Cleopa şi Suzana şi pe cele împreună cu dânsele, care acum se veselesc în ceata îngerească şi cântă neîncetat Stăpânului Hristos cu Heruvimii: Aliluia !

ICOSUL 8

Înţelegând, Stăpâne, aplecarea spre întristare a firii femeieşti pentru Moartea Ta, ai dăruit bucurie lor prin Învierea Ta şi pace Ucenicilor, celor ţinuţi în viforul tulburării, iar nouă, îndoit dar, ne revarsă ca unor neputincioşi, ca să le mărim pe ele întru curăţia inimii aşa :

Bucuraţi-vă, izvoare ale bucuriei celei veşnice;

Bucuraţi-vă, flori culese de pe lanurile Înţelepciunii;

Bucuraţi-vă, păzitoare ale Poruncilor Cuvântului;

Bucuraţi-vă, miresme veşnice ale bucuriei îngereşti;

Bucuraţi-vă, daruri de rugăciune făcute neamului omenesc;

Bucuraţi-vă, dezlegarea întristării celor necăjiţi;

Bucuraţi-vă, untdelemn peste rănile noastre nevindecate;

Bucuraţi-vă, mlădiţie cu rod însutit de înţelepciune;

Bucuraţi-vă, vestitoare ale bucuriei nerisipite;

Bucuraţi-vă, trâmbiţe bine grăitoare ale Adevărului;

Bucuraţi-vă, întărirea inimilor neputincioase pe piatra Credinţei;

Bucuraţi-vă, cele ce sfărâmaţi piatra necredinţei de la mormântul inimilor;

Bucuraţi-vă, purtătoarelor de mir femei, oglinzi vestitoare ale Învierii Soarelui dreptăţii !

CONDACUL 9

Iosif şi Nicodim, cei ce, din prea multa milostivire, au îngropat Trupul Tău, cel purtător de viaţă, au primit însutit în ceruri plata iubirii lor, iar acum se veselesc în cămările cereşti cântând: Aliluia !

ICOSUL 9

Nicodim, cel ce era însetat de gustarea naşterii celei de-a doua, a pus, ca pe o sămânţă, în groapă, Trupul Tău, aşteptând Învierea Ta, prin Care toată lumea s-a adăpat din izvorul bucuriei, mărind pe Ucenicul Tău aşa :

Bucură-te, cel ce ai urmat Înţelepciunii Cuvântului;

Bucură-te, că ai iubit mai mult slava cea cerească;

Bucură-te, că ai slujit cu iubire îngropării lui Hristos;

Bucură-te, vas plin de mirul bunătăţii;

Bucură-te, cort îngeresc întru care s-au ascuns Tainele Cuvântului;

Bucură-te, cărare povăţuitoare către Împărăţie;

Bucură-te, propovăduitor al Învierii lui Hristos;

Bucură-te, că focul Credinţei l-ai ţinut nestins în cămara inimii;

Bucură-te, făclie mărturisitoare a Soarelui dreptăţii;

Bucură-te, lumina celor neştiutori;

Bucură-te, adiere lină a Înţelepciunii lui Hristos;

Bucură-te, vas ales al Tainelor Credinţei;

Bucură-te, Sfinte Nicodim, stea mărturisitoare a Luminii Soarelui dreptăţii !

Sfântul şi Dreptul Nicodim

CONDACUL 10

Ca nişte mâini ale Voinţei Tatălui, Sfinţilor Iosif şi Nicodim, v-aţi grăbit a îngropa pe Cel Ce a stricat temeliile morţii, Căruia rugaţi-vă să scoată sufletele noastre din temniţa păcatelor, ca să-I cântăm cu mulţumire: Aliluia !

ICOSUL 10

Iosif, cel plin de blândeţe, cu îndrăzneală a mers la Pilat să ceară Trupul Celui Ce a înviat trupurile moarte şi, mai apoi, învrednicindu-se de cercetarea lui Hristos, după Învierea Sa, s-a întărit în Credinţă, fiind vrednic de cinstirea Bisericii:

Bucură-te, vas smerit întru care a încăput Darul lui Hristos;

Bucură-te, mlădiţă plină de roadele milostivirii;

Bucură-te, martor al îngropării Celui fără de moarte;

Bucură-te, slujitor al lucrărilor Dumnezeieşti;

Bucură-te, cel ales pentru curăţia inimii;

Bucură-te, blândeţe neînfricoşată de ameninţare;

Bucură-te, piatră neclintită a Adevărului;

Bucură-te, pecete nestricată a Credinţei;

Bucură-te, sălaş al Darurilor Duhului;

Bucură-te, cetate neclintită a mărturisirii;

Bucură-te, făclie nestinsă a Tainelor mântuirii;

Bucură-te, adânc nepătruns al virtuţilor;

Bucură-te, Sfinte Iosif, slujitor al Tainelor Vieţii !

Sfântul şi Dreptul Iosif din Arimateea

CONDACUL 11

Izgonire din sinagogă şi prigonire ai răbdat, Sfinte Nicodim, iar prietenul tău, Sfântul Iosif, lanţuri a purtat pentru Cel Care a sfărâmat lanţurile morţii şi legăturile iadului, însă la odihna Împărăţiei aţi ajuns şi vă veseliţi în cântări de : Aliluia !

ICOSUL 11

Toţi martorii Învierii lui Hristos să fie cinstiţi, ca unii ce s-au învrednicit de Darul Cuvântului şi cu lumina propovăduirii lor străbat toate veacurile, primind de la toţi raze de cântări ca acestea:

Bucuraţi-vă, văzători ai celor nevăzute;

Bucuraţi-vă, făclii aprinse de focul Credinţei;

Bucuraţi-vă, martori minunaţi ai Cuvântului;

Bucuraţi-vă, purtători de Taine nepătrunse;

Bucuraţi-vă, Icoane vestitoare de cele cereşti;

Bucuraţi-vă, porţi deschise cu cheia Credinţei;

Bucuraţi-vă, bucuria celor iubitori de Adevăr;

Bucuraţi-vă, încredinţarea celor ce caută pe Cel nevăzut;

Bucuraţi-vă, lumina înţelepciunii Drepţilor;

Bucuraţi-vă, săltarea bucuriei Îngerilor;

Bucuraţi-vă, cercetarea celor dintru întunericul patimilor;

Bucuraţi-vă, lumini neapuse ale Credinţei;

Bucuraţi-vă, martori ai Învierii lui Hristos, încredinţarea inimilor smerite de Adevărul Dumnezeiesc !

CONDACUL 12

Veniţi să mărim ceata propovăduitorilor Învierii lui Hristos şi să cerem rugăciunile lor stăruitoare ca şi noi să înviem din mormântul patimilor noastre şi cu tresăltare îngerească să slăvim pe Ziditorul : Aliluia !

ICOSUL 12

Sfintelor femei, cele ce prin cuvintele voastre aţi alungat întunericul mâhnirii din inimile Ucenicilor, cercetaţi prin rugăciunile voastre şi sufletele noastre cele ţinute în lanţurile multor păcate, ca înviind şi noi cu duhul, să vă fericim pe voi cu mulţumire aşa:

Bucuraţi-vă, flori ce aţi împodobit Mormântul Mântuitorului;

Bucuraţi-vă, raze vestitoare ale zilei Învierii;

Bucuraţi-vă, cununi neveştejite ale Credinţei;

Bucuraţi-vă, miresme ale darurilor Dumnezeieşti;

Bucuraţi-vă, podoabe ale Cetelor Sfinţilor;

Bucuraţi-vă, raze de bucurie ale celor din întunericul întristării;

Bucuraţi-vă, ziduri nesfărâmate ale nădejdii învierii;

Bucuraţi-vă, mângâierea celor împovăraţi de necazuri;

Bucuraţi-vă, albine înţelegătoare aducătoare de mierea bunelor vestiri ale Înţelepciunii ;

Bucuraţi-vă, cămări sfinţite ale Adevărului;

Bucuraţi-vă, propovăduitoare neînfricate ale Minunilor Cuvântului;

Bucuraţi-vă, privelişti luminoase ale Împărăţiei;

Bucuraţi-vă, purtătoarelor de mir femei, oglinzi vestitoare ale Învierii Soarelui dreptăţii

CONDACUL 13 (acest Condac se zice de trei ori) :

O, Sfintelor femei mironosiţe, cele ce v-aţi făcut Icoane ale propovăduirii Învierii lui Hristos, împreună cu Sfinţii Iosif şi Nicodim, rugaţi-vă ca să se reverse şi în sufletele noastre mirul bucuriei Învierii lui Hristos, ca şi de cântarea cea îngerească să ne învrednicim, slăvind împreună cu voi pe Hristos în veci cu cântări de : Aliluia !

Apoi, iarăşi se zice ICOSUL 1 :

Cu miresme v-aţi grăbit spre mormântul unde fusese îngropată Piatra vieţii, săltând cu picior întărit de osârdia dragostei, şi gânduri se ridicau în inima voastre, neştiind cineva va prăvăli piatra mormântului; însă noi, fericim osteneala voastră pentru iubirea Adevărului şi vă zidim scara laudelor cu pietre de cuvinte ca acestea:

Bucuraţi-vă, pietre ziditoare ale cetăţii propovăduirii;

Bucuraţi-vă, raze înaintemergătoare arătării Cuvântului Înviat;

Bucuraţi-vă, izvoare ale bucuriei duhovniceşti;

Bucuraţi-vă, sălaşuri pline de miresmele umilinţei;

Bucuraţi-vă, temple întărire pe piatra mărturisirii;

Bucuraţi-vă, vase pline de mirul milostivirii;

Bucuraţi-vă, potolirea întristării ucenicilor;

Bucuraţi-vă, cununi ale slavei lui Hristos;

Bucuraţi-vă, trâmbiţe ale Învierii Domnului;

Bucuraţi-vă, oglinzi îngereşti ale tainelor Cuvântului;

Bucuraţi-vă, lumini ce risipesc întunericul necunoştinţei;

Bucuraţi-vă, stele ce înfrumuseţează tăria Bisericii;

Bucuraţi-vă, purtătoarelor de mir femei, oglinzi vestitoare ale Învierii Soarelui dreptăţii !

şi

CONDACUL 1

Ca nişte raze ale mărturisirii v-aţi adunat în jurul Soarelui dreptăţii, Sfintelor femei mironosiţe, şi cu razele cuvintelor voastre aţi luminat sufletele cele ce se tânguiau pentru moartea Cuvântului, pe Care îngerii Îl săvesc neîncetat cu cântări de: Aliluia !

Apoi se zice această RUGĂCIUNE CĂTRE SFINTELE FEMEI MIRONOSIŢE :

O, Sfintelor femei mironosiţe, cele ce v-aţi arătat vase pline de mirul Darurilor Cuvântului, cu picăturile rugăciunilor voastre curăţiţi şi mintea noastră de gândurile cele deşarte şi, ca într-o carte, scrieţi cu Condeiul Duhului şi cu Voia Tatălui Taina Învierii Fiului! Cu adevărat aţi biruit toată frica şi având picioarele voastre înfrumuseţate cu Aripile Duhului aţi alergat către Cel Ce dăruieşte celor ce-L iubesc pe El zborul Serafimilor ca să slăvească pe Părintele luminilor. Încă v-aţi învrednicit a primi de la Înger luminos vestea Învierii Celui Ce a biruit moartea şi a scos pe Adam din temniţele iadului. Prin voi s-a luminat toată ceata Apostolilor şi prin ei până la marginile lumii S-a descoperit Cel Nevăzut. Deci, şi noi, fiind părtaşi Tainei Învierii lui Hristos, vă rugăm pe voi să cereţi Stăpânului să dea la o parte piatra răutăţii de la mormântul inimii noastre, ca să răsară Cel Ce împreună cu Care ne-am îngropat prin Botez şi să umple de bucurie sufletele noastre, dăruindu-ne iertare, pocăinţă şi vestea minunată a mântuirii!

Rugaţi-vă, cu Sfinţii Iosif şi Nicodim, ca să fim ridicaţi din mormântul păcatelor noastre, îngropând toate sfaturile cele viclene şi primind mirul cel de mare preţ al înţelepciunii duhovniceşti! Cereţi Stăpânului Hristos, înaintea Căruia aţi aflat îndrăzneală, să ne prefacă şi pe noi, întunecaţii, în izvoare ale cuvintelor Dumnezeieşti, cu care să adăpăm pe toţi, potolind dorul tuturor de înDumnezeire! 

Ca unele ce sunteţi flori netrecătoare ale bucuriei Învierii, bine înmiresmaţi şi sufletul meu necăjit de întristare şi de alte patimi de ruşine, ca să înviez împreună cu Hristos în viaţa cea veşnică! La înfricoşătoarea judecată a Stăpânului vieţii cereţi cu stăruinţă să se şteargă datoria noastră cea mare şi să dobândim iertare şi mântuire, slăvind pe Împăratul tuturor în veci şi aducând vouă ofranda mulţumirii! Amin!

Şi apoi se face Otpustul :

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile PreaCuratei Maicii Tale, ale Sfintelor Femei Mironosiţe, ale Sfinţilor şi Drepţilor Iosif din Arimateea şi Nicodim şi ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin !

Surse bibliografice :

  1. https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61oA%2BTHdj9L._SY500_.jpg ;
  2. http://poeziicrestinortodoxe.wordpress.com/2014/05/page/12/;
  3. http://www.parohia-aparatorii-patriei.ro/images/parohia-aparatorii-patriei/nodes/4242/original/mironosite5.jpg ;
  4. https://doxologia.ro/sites/default/files/articol/2016/07/sf_si_dreptul_iosif_din_arimateea.jpg ;
  5. https://chirho88888888.files.wordpress.com/2020/05/9a563-1gxe5n7qwis5kqveukjxn3a402x.jpeg ;
  6. http://www.cuvantul-ortodox.ro/wp-content/uploads/2011/09/Iisus-Nicodim.jpg ;
  7. http://poeziicrestin-ortodoxe.blogspot.ro/2012/04/acatistul-sfintelor-femei-mironosite-si.html

Alătură-te conversației

4 comentarii

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: