ACATISTUL SFINTELOR FEMEI IUBITOARE DE DUMNEZEU

Rugăciunile începătoare

De este preot, începe aşa :

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Amin!

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi ! Doamne, curăţeşte păcatele noastre ! Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre ! Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău !

Doamne miluieşte ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Tatǎl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău ! Vie Împărăţia Ta ! Facă-se Voia Ta ! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri ! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean ! Amin !

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca un Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi !

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit ; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău ; toţi lucrul Mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc!

Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute. Şi într-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii ; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin Prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Doamne miluieşte ! (de 12 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru ! (o închinăciune)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru Credincioşia Ta, auzi-mă, întru Dreptatea Ta! Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta! Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare ; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult ; cugetat-am la toate Lucrurile Tale, la faptele Mâinilor Tale m-am gândit. 

Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab’ auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu! Nu-Ţi întoarce Faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor care se coboară în mormânt! Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea! Arată-mi Calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu! 

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne! Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu! Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă! Întru Dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu! Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău! 

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru Numele Domnului ! (de 3 ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi ? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi ?

Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea Îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea! Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte ; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie Unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât Drept eşti Tu întru Cuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată Adevărul ai iubit ; cele nearătate şi cele ascunse ale Înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi ; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie ; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce Faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le! Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele! Nu mă lepăda pe mine de la Faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine! Dă-mi mie bucuria Mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte! Învăţa-voi pe cei fără de lege Căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele ! Bucura-se-va limba mea de Dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat ; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu : duhul umilit ; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună Voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului! Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot ; atunci vor pune pe Altarul Tău viţei.

Condacul 1

Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, mlădițe ale Pomului Vieții care sunteți apărate și ajutate chiar de Maica lui Dumnezeu, cea slăvită și preaînălțată de toată făptura, vă lăudăm, căci voi trăind cu înțelepciune, dreptate și cucernicie, v-ați făcut vrednice de bunătatea și iubirea de oameni a Mântuitorului nostru, care după a Lui îndurare, v-a mântuit și v-a izbăvit de toată fărădelegea. Pentru dragostea ce o port pentru voi, Sfintelor și nădejdea în mijlocirea dobândirii ajutorului de la Mântuitorul nostru, Îi cântăm: Aliluia!

Icosul 1

Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, cererile noastre bune împliniți-le, cu Voia lui Dumnezeu şi mijlociți pentru noi pentru obținerea de Har, milă şi pace, de la Dumnezeu-Tatăl şi de la Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. De aceea, vă cântăm:

Bucură-te, Fecioară Maria, floarea firii omeneşti, preafrumoasă şi preaînțeleptă, care eşti plină de Har şi binecuvântată între femei, căci din tine a răsărit Soarele dreptăţii, Hristos, Dumnezeul nostru, care dezlegând blestemul, a dat binecuvântare şi, stricând moartea, ne-a dăruit nouă viaţa veşnică!

Bucurați-vă, Sfinte femei, căci aţi câștigat Cununa vieţii şi v-aţi făcut stâlpi în Templul lui Dumnezeu, aflând şi mărturisind că nu există Dumnezeu în afara de El!

Bucuraţi-vă, Sfinte femei, căci căutând şi păzind calea îndreptărilor Dumnezeiești, aţi dobândit înțelepciunea cea de sus!

Bucuraţi-vă, Sfinte femei, căci aţi arătat toată priceperea şi buna chibzuială în a uda sămânța Sfântului Botez care a răsărit în voi, a dat rod sfânt şi aţi secerat spicele vieţii veşnice, iar pentru asta Bunul Dumnezeu v-a înzestrat cu Sfântul Său Har!

Bucuraţi-vă, Sfinte femei, căci după Porunca Mântuitorului, aţi iubit aproapele ca pe voi înşivă şi v-aţi făcut vrednice de Bunătatea şi Mila Dumnezeului nostru!

Bucuraţi-vă, Sfinte femei, căci aţi găsit în dragostea de Dumnezeu, puterea şi tăria sufletească de a mărturisi Credinţa, de a părăsi calea nedreptăţii şi a urma calea Adevărului, scăpând astfel de focul asprei judecăţi!

Bucuraţi-vă, Sfinte femei, căci aţi dat dovadă de curăţie sufletească şi neprihănire îngerească, căci aţi împodobit sufletul cu nenumărate virtuţi creştineşti, strălucind ca soarele, fiind luminate de frumusețea Chipului lui Dumnezeu şi aţi primit darul vindecării trupului şi sufletului, precum şi darul Facerii-de-Minuni!

Bucuraţi-vă, Sfinte femei, căci aţi nădăjduit în Dumnezeu izbăvitorul nostru şi aţi învins ispitele asupritorului vrăjmaş şi patimile trupului, dobândind astfel sfânta pace!

Bucuraţi-vă, Sfinte femei, apărătoare ale Credinţei, căci lăudând pe Dumnezeu, v-aţi supus Lui, şi împlinind făgăduiala, v-aţi făcut vrednice de Îndurarea Lui, fiind luminate de Slava Lui cea veşnică!

Bucuraţi-vă, Sfinte femei, căci v-aţi înavuțit în fapte bune, aţi păzit Poruncile, aţi iubit, ajutat şi îngrijit la nevoie pe aproapele, punând astfel buna temelie vieţii voastre în veacul viitor!

Bucuraţi-vă, Sfinte femei, purtătoare de lumină printre noi, căci aţi fost nerăbdătoare să ajungeți la Locașurile cele cereşti şi acum vă bucuraţi şi veseliţi de mântuire în Împărăţia lui Dumnezeu, în locul unde nu este suferinţă şi boală!

Preasfântă Fecioară Maria, Maica lui Dumnezeu, împreună cu Sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugaţi-vă pentru noi, păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre! Amin!

Condacul 2

Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, voi aţi izbândit duhovniceşte mergând până la capăt pe calea dreptăţii. Eu trăiesc în necredinţă şi uitare faţă de aproapele meu, nu-mi văd păcatul propriu, mă supăr şi dau vina pe alţii pentru necazurile mele uitând că acestea sunt plata greşelilor mele; vindecare nu dobândesc, iar orice efort al meu nu are nici o izbândă duhovnicească. Pentru dragostea ce o port pentru voi şi nădejdea în mijlocirea dobâdirii ajutorului de la Mântuitorul nostru, Îi cânt: Aliluia!

Icosul 2

Sfintelor femei, vă rog să ne ajutați să trăim în grijă şi dragoste pentru aproapele şi să punem Sfântul Semn al Crucii ca temelie a puterii noastre. Ajutaţi-ne să învăţăm să primim necazurile cu bucurie şi înţelepciune creştinească şi să mărturisim Credinţa aşa cum şi voi aţi făcut-o! Vă rugăm să ne ajutaţi să izbândim duhovniceşte şi să dobândim de la Hristos vindecare sufletească şi trupească! De aceea, cu nădejde, vă cântăm:

Bucuraţi-vă, Cuvioasă Marta, Cuvioasă Evantia şi Sfântă Muceniţă Partagapi, căci viaţa cea veşnică aţi câştigat!

Bucură-te, Sfântă Febe, căci trăind în dragoste de Hristos ai ajutat pe mulţi!

Bucură-te, Sfântă Vasilisa, căci mulţumeai Domnului când primeai chinurile pentru mărturisirea Credinţei; căci fiind aruncată în mijlocul văpăii şi făcând Semnul Crucii, ai fost păzită nevătămată, iar la sfârşitul zilelor te-ai dus către Domnul cu bucurie şi pace!

Bucură-te, Sfântă Ermiona, căci vindeci sufleteşte şi trupeşte pe mulţi în Numele lui Hristos şi pătimind pentru Credinţa ta ai primit cununa muceniciei!

Bucuraţi-vă, Sfintelor Muceniţe Haritina, Eutihia, Veveea, Calodoti, Andropelaghia şi Tecla, căci viaţa cea veşnică aţi câştigat!

Bucură-te, Sfântă Ana, căci ducând o viaţa de post, rugăciune şi faceri de bine celor lipsiţi, te-ai făcut vrednică să naşti pe Stăpâna noastră, Fecioara Maria!

Bucuraţi-vă, Sfintelor Muceniţe fecioare Minodora, Mitrodora şi Nimfodora, care străluciţi cu frumuseţea sufletelor şi a trupurilor voastre, căci, din dragoste pentru Hristos, v-aţi retras în munţi, departe de oameni şi de grijile lumeşti, să cultivaţi florile sfintelor virtuţi şi devenind Locaşuri ale Duhului Sfânt, v-aţi îndulcit cu mierea vederilor Dumnezeieşti şi cu darul tămăduirii, atât a bolilor trupeşti, cât şi a celor sufleteşti! Iar pentru mărturisirea lui Hristos, aţi dobândit cununa muceniciei.

Bucură-te, Sfântă Pulheria, Împărăteasa, căci te-ai deosebit prin înţelepciune, Credinţă şi râvna cu care te-ai dedicat rugăciunii!

Bucură-te, Cuvioasă Maica Teodora, căci te-ai nevoit ca un bărbat, strălucind prin pustnicie ca un mare luminător!

Bucuraţi-vă, Sfântă Muceniţă Ia, cea bătrână de vârstă şi Sfântă Evantia, căci aţi urcat în pace la Domnul!

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Ketevan, Împărăteasă, căci prin conducere înţeleaptă, ai adus pace şi dreptate, iar datorită mărturisirii creştine, ai fost chinuită, iar când ţi-ai dat sufletul întru Dumnezeu, 3 coloane strălucitoare au coborât asupra trupului tău, ca izbândă duhovnicească!

Bucură-te, Sfântă Plachila, binecredincioasă Împărăteasă, căci ai petrecut toată viaţa întru Dreapta Credinţă, în grijă şi nevoinţă pentru săraci, până la mutarea ta către Domnul!

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Eufimia, căci pentru dragostea ta, ai primit darul Facerii-de-Minuni şi ai întors pe mulţi la Credinţă, primind cununa muceniciei!

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Meletina, cea Făcătoare-de-Minuni, căci ai pătimit şi ai primit cununa muceniciei pentru că ai adus pe oameni la Credinţa în Dumnezeu!

Bucuraţi-vă, Sfintelor Muceniţe fecioare Pistis, Elpis şi Agapis şi maica voastră Sofia, căci mărturisind pe Hristos, aţi primit cununa muceniciei!

Bucuraţi-vă, Sfintelor Muceniţe Agatoclia, Lucia, Sofia, Irina şi Teopista, căci aţi dobândit viaţa cea veşnică!

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Teodota, căci pentru mărturisirea Credinţei ai suferit chinuri, dar Domnul te-a făcut cu totul sănătoasă, neavând pe trup nici măcar un semn de rană! Iar în foc aruncându-te asupritorii, 2 tineri îmbrăcați în veșminte albe te-au însoțit şi, lăudând pe Dumnezeu, ai ieșit din cuptor nevătămată. Până la urmă ai urcat la cer purtătoare de cununa muceniciei.

Preasfântă Fecioară Maria, Maica lui Dumnezeu, împreună cu Sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugaţi-vă pentru noi, păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre! Amin!

Condacul 3

Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, în Hristos aţi găsit Ocrotitorul, Povăţuitorul şi Călăuzitorul vostru şi în Mâinile Lui v-aţi încredinţat duhul şi El v-a izbăvit. Eu, însă, am faţa, sufletul şi trupul topite de întristare, căci nu cunosc calea de a ajunge la Îndurarea Lui. Pentru că Domnul, a auzit glasul rugăciunilor voastre şi a arătat în chip minunat îndurarea faţă de voi, Îi cântăm : Aliluia!

Icosul 3

Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, grăbiţi-vă şi ajutaţi-ne să ne găsim scăparea în Dumnezeu, căci El cunoaşte fărădelegile noastre şi neliniştea din sufletul nostru acum, plin de smerenie! Ajutaţi-ne să primim şi să păstrăm curate Tainele creştineşti, să avem puterea de a ne împotrivi credinţei în demoni şi, nădăjduind la Dumnezeu, să sfărâmăm demonicele lucrări prin Credinţă şi rugăciune! De aceea, vă cântăm:

Bucură-te, Sfântă Ariadna, căci fiind în pericol, apropiindu-te de o piatră, te-ai rugat lui Dumnezeu să te izbăvească şi, din Dumnezeiască Voie, crăpându-se piatra, te-ai ascuns într-însa, iar cei ce te căutau au pierit toţi, ucişi de Îngerii ce s-au ivit!

Bucuraţi-vă, Sfântă Muceniţă Raida, Cuvioaselor Xantipi şi Polixeni, cea Făcătoare-de-Minuni, Preacuvioasă Maică Eufrosina şi Sfântă Muceniţă Hira, căci aţi dobândit viaţa cea veşnică!

Bucură-te, Sfântă Mare Muceniţă Tecla, cea izbăvită de toate cu Darul lui Dumnezeu, căci lucrând rugăciunea şi asceza în sihăstrie, ai făcut multe Minuni şi ai părăsit viaţa, despicându-se o piatră şi primindu-te!

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Epiharis, căci mărturisind cu îndrăzneală Numele lui Hristos, ai fost chinuită în multe feluri până când ţi-ai dat fericitul şi cinstitul suflet lui Dumnezeu!

Bucuraţi-vă, Sfintelor Muceniţe Gaiani, Petronia, Gudelia, Ripsimia şi alte 32 Cuvioase Mucenițe femei şi fecioare, căci aţi primit cununa muceniciei!

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Iustina, căci ai câştigat la Credinţa, cea întru Hristos, pe Sfântul Ciprian, căci reuşind să sfarmi demonicele lui lucrări prin rugăciunea la Hristos, acesta s-a botezat şi împreună aţi căpătat cununa muceniciei!

Bucuraţi-vă, Sfintelor Muceniţe Domnina, Verina, Prosdoca, Haritina şi Metodia, căci aţi arătat mare râvnă Dumnezeiască în Credinţă, pentru aceasta căpătând mucenicia!

Bucuraţi-vă, Sfintelor Calistena şi Pelaghia, fecioara, căci aţi câştigat viaţa cea veşnică!

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Mamelta, căci ai primit în vis învăţătura Tainelor creştineşti de la Îngerul lui Dumnezeu, pentru ca apoi să te botezi în Dreapta Credinţă şi, fiind încă îmbrăcată cu hainele sfântului Botez ai primit cununa muceniciei!

Bucură-te, Preacuvioasă Maica Pelaghia, căci trăind în desfrânare te-ai pocăit şi botezându-te, ai lepădat toată averea! Căci, schimbându-te în chip bărbătesc, te-ai închis într-o chilie petrecând restul vieţii cu plăcere Dumnezeiască, până când ai urcat in pace la Domnul.

Bucură-te, Sfântă Taisia, căci fiind căzută în patima desfrâului, te-ai pocăit cu toată zdrobirea de inimă câştigând astfel mântuirea! Căci, prin arătare îngerească s-a văzut cum o oră de pocăință din partea ta a făcut cât o mulţime de ani, pentru că te-ai pocăit din tot sufletul.

Bucură-te, Preacuvioasă Atanasia, cea iubitoare de Dumnezeu, căci te-ai călugărit ca bărbat şi te-ai nevoit permanent în curăție, în rugăciune, în a face bine săracilor şi a îngriji pe cei bolnavi!

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Poplia, căci te-ai împotrivit credinţei în demoni, suferind chinuri pentru asta, iar la sfârşitul vieţii cu pace te-ai dus către Domnul!

Bucură-te, Sfântă Evlampia, căci pentru mărturisirea şi răspândirea Credinţei creștinești, ai pătimit şi ai luat cununa muceniciei!

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Zinaida, căci ți-ai petrecut viaţa tămăduind bolile aproapelui!

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Filonila, căci ai petrecut în îndelungate postiri şi privegheri, iar cu rugăciunea ai făcut multe Minuni

Bucuraţi-vă, Sfântă Irina şi Sfintelor Muceniţe Domnina, Anastasia, Malfeta, Anthia şi Agathonica, căci aţi câştigat viaţa cea veşnică!

Preasfântă Fecioară Maria, Maica lui Dumnezeu, împreună cu Sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugaţi-vă pentru noi, păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre! Amin!

Condacul 4

Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, voi aţi urmat cu luare aminte Calea dreptăţii şi aţi păzit Poruncile. Eu, până acum, am trăit după voia mea, cea lumească, nu m-am opus ispitelor şi nici nu am trăit în Credinţă şi neprihănire, iar acum mă întreb dacă Îl pot afla blând şi milostiv la ziua judecăţii. Cerând ajutor de la voi, Îi cânt: Aliluia!

Icosul 4

Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, vă rugăm ajutaţi-ne să putem duce, ca şi voi, îngerească vieţuire, lăsându-ne în Grija Domnului, cerând putere de a trece peste necazuri şi făcând faţă ispitelor care năvălesc asupra noastră! Căci vrem ca şi voi, la sfârşitul vieţii, să putem afla pe Dumnezeu blând şi milostiv în ziua judecăţii, pentru a ne încredinţa sufletul Locaşurilor cele veşnice şi Dumnezeieşti. De aceea, vă cântăm:

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Zlata, „vas de aur al fecioriei şi mireasă neprihănită a lui Hristos”, căci ai arătat un caracter puternic, Credinţă nestrămutată în Hristos, frumuseţe şi neprihănire! Căci mărturisind pe “Domnul Iisus Hristos ca Tată şi pe Maica Domnului ca Mamă”, ai primit cununa muceniciei, sufletul curat fiindu-ţi luat la Domnul.

Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Maică Parascheva, căci ai renunţat la deşarta viaţă lumească auzind Cuvintele Domnului: “Cel ce voieşte a veni după Mine, să se lepede de sine şi să ridice crucea sa şi să urmeze Mie”! Căci, prin rugă, smerită cugetare şi curățenia inimii, te-ai umplut de Har şi ai învins ispitele vrăjmașului; iar la sfârşitul vieţii pământeşti, ai încredinţat sfânt sufletul tău mâinilor îngereşti şi prin ele, Locaşurilor Dumnezeieşti.

Bucuraţi-vă, fericită Cleopatra, Sfintelor Muceniţe Manato, Teodota, Glicheria, Anna, Elisaveta, Teodota şi Sfântă Tavita, căci viaţa cea veşnică aţi dobândit!

Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Matroana, căci ai renunţat la viaţa lumească, mergând să locuieşti într-un loc pustiu, pentru a trăi în monahism! Căci, fiind milostivă cu săracii şi ducând o viaţă curată şi sfântă, Dumnezeu ţi-a dăruit puterea de a vindeca bolnavii.

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Sevastiana, ucenica Sfântului Apostol Pavel, căci ai fost botezată de dânsul şi, fiind gata a muri pentru Hristos, ai pătimit mucenicește! Şi, fiind chiar îmbărbătată din cer cu vorbele “Bucură-te şi nu te mâhni!” ai trecut nevătămată prin chinuri, încât s-au minunat toți şi rugându-te şi fiind chinuită în foc, s-a făcut glas mare din cer cu fulgere şi tunete şi a căzut grindină stingând focul, iar Îngerul Domnului arătându-se, ţi-a zis: “Îndrăznește, fiica lui Dumnezeu, că trebuie să stai de faţă înaintea guvernatorului Pompian şi eu sunt cu tine!” căpătând cunună mucenicească!

Bucuraţi-vă, Sfintelor Muceniţe Leptina, Capitolina, Erotiida, Neonilla, Ana, Fevronia, Anastasia romana, Sfântă Maria, Făcătoare-de-Minuni, Sfintelor Muceniţe Melitina, Zenovia, Eutropia şi Neonila[, căci pătimind pentru mărturisirea Credinţei voastre, aţi dat sufletul lui Dumnezeu!

Bucură-te, Sfântă Maică Ana, căci văzându-ţi păcatul propriu, te-ai tuns în monahism pentru a afla pe Dumnezeu blând şi milostiv la ziua judecății şi, pentru îngereasca petrecere şi vieţuire, Dumnezeu te-a înzestrat de nespuse Minuni făcătoare, dăruind tămăduiri celor ce veneau la tine!

Bucuraţi-vă, Sfintelor Muceniţe Chiriena, Iuliana, Chiriachi, Domnina, Doamna, Teodota şi Casina, căci aţi căpătat cununa biruinţei!

Bucură-te, Sfântă Muceniţa Epistimi, căci ai ales să-ţi dedici viaţa monahismului, trăind în muncă, rugăciune şi post! Iar Domnul ţi-a descoperit în vis mucenicia pe care urma să o suferi, arătându-ţi că împreună cu soţul tău vă aflaţi într-un palat minunat, în faţa unui rege strălucitor care vă punea nişte coroane de aur pe cap.

Bucură-te, Preacuvioasă Maică Matroana, căci aprinzându-te de căldura dragostei şi Credinţei spre Dumnezeu, ai intrat în viaţa monahală ca bărbat şi îndeletnicindu-te cu postul şi privegherea, ai răbdat multe ispite de la demoni! Dar, prin rugăciune, ai scos izvor de apă într-un loc sec şi uscat, iar la sfârşitul vieţii pământeşti, ai urcat cu pace către Domnul.

Bucură-te, Cuvioasă Teoctista, căci ai petrecut fericită 30 de ani, cu rea pătimire, luptându-te cu foamea, cu gerul, cu arsura, hrănindu-te cu ierburi şi cu verdeţuri sălbatice, trăind şi vorbind prin rugăciune doar cu Dumnezeu şi cu Preacurata Născătoare de Dumnezeu, de la care ai şi primit Dumnezeieştile Taine!

Bucuraţi-vă, Sfintelor Eustolia şi Sopatra, fiică de împărat, căci v-aţi călugărit şi aţi sporit întru nevoinţe şi osteneli duhovniceşti şi zidind o casă de rugăciuni, aţi fost pricină de mântuire, pentru multe fecioare şi femei evlavioase care veneau acolo!

Bucuraţi-vă, Sfintelor Muceniţe Stefanida, Marato, Teodora, Împărăteasa, Eufimia, Tecla, Vautha, Denahida şi Cecilia, din Roma, căci v-aţi dat muceniceşte duhul lui Dumnezeu!

Bucuraţi-vă, Sfintelor Muceniţe Eufimia, Ana şi Miropa, căci v-aţi dat muceniceste duhul lui Dumnezeu!

Preasfântă Fecioară Maria, Maica lui Dumnezeu, împreună cu Sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugaţi-vă pentru noi, păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre! Amin!

Condacul 5

Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, prin râvna voastră v-aţi făcut stâlpi ai Dreptei Credinţe. Eu am iubit mai mult viaţa lumească decât viaţa întru Dumnezeu, nepăstrând Dreapta Credinţă şi căzând în înşelarea ispitelor vrășmașului, nu mi-am purtat cu demnitate crucea. Nu am postit, nu am citit spre îndreptare Sfintele Scripturi şi nici pe alţii nu am ajutat duhovnicește. Cerând de la voi ajutor în îndreptare, cântăm: Aliluia!

Icosul 5

Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, vă rugăm ajutaţi-ne să ne creştem copiii cu dragoste de Dumnezeu şi să ne trăim toată viaţa împlinind Poruncile Scripturilor; ajutaţi-ne să vă urmăm exemplul în a ne purta cu răbdare pe umeri, propria cruce; ajutaţi-ne să rămânem neclintiţi în dragostea pentru Hristos şi să nu cădem în cursele vrăjmaşului, iar când vom pleca din trup şi din lume, să dăm în pace lui Dumnezeu sufletele noastre! De aceea, vă cântăm:

Bucură-te, Sfântă Mare Muceniţă Ecaterina, căci ai făcut pe mulţi să creadă în Hristos cu înţelepciunea şi cu buna ta grăire, iar pentru mărturisirea cea în Hristos, ai luat fericita cunună mucenicească a mărturisirii!

Bucură-te, Sfântă Mare Muceniţă Varvara, căci mărturisindu-ţi Credinţa în Sfântă Treime, ai stârnit mânia păgânilor şi fugind, te-ai ascuns într-o stâncă ce s-a deschis ca prin minune, pentru ca apoi, fugind în munţi şi fiind prinsă să iei cununa mărturisirii!

Bucuraţi-vă, Sfintelor Muceniţe Iuliana şi Hristodula, căci aţi câştigat cununa muceniciei!

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Filofteia, fecioară, frumoasă stâlpare, căci de mică copilă, ai fost învăţată a merge la Biserică, a asculta Dumnezeieştile Scripturi cu luare aminte, a posti, a păzi neîntinată fecioria şi a ajuta aproapele la nevoie! Căci pentru dragostea ta creştinească, ai plătit cu moarte mucenicească, dându-ţi sfântul şi fericitul suflet în Mâinile lui Dumnezeu, slavă cerească strălucind în acel loc.

Bucură-te, Sfântă Proorociţă Ana, căci fiind stearpă, prin rugăciune la Domnul, ai primit a putea face copii, scăpând de ocară, iar pentru Credinţa ta ai primit şi darul proorociei!

Bucuraţi-vă, Sfântă Muceniţă Vevea, Sfântă Muceniţă Lucia, fecioară, Sfântă Antia şi Sfântă Sofia, cea Făcătoare-de-Minuni, căci aţi dobândit viaţa veşnică!

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Suzana, căci îmbrăcându-te în haine bărbăteşti şi schimbându-ţi numele în Ioan, ai intrat într-o Mânăstire de călugări, unde ai făcut multe Minuni în Numele lui Hristos şi fiind supusă la felurite chinuri, ţi-ai dat lui Dumnezeu duhul tău!

Bucură-te, Sfântă şi Făcătoare-de-Minuni Teofana, Împărăteasă, căci de dragul lui Hristos, te-ai lepădat de lume şi de toate cele din lume şi ai luat jugul cel bun al Domnului şi ridicând pe umeri propria-ţi cruce şi trăind îngerește pe pământ, nu ai fost lipsită de bunătățile cele făgăduite, iar când ai plecat din trup şi din lume, ţi-ai dat sufletul, în pace, lui Dumnezeu!

Bucură-te, Sfântă Aglaia, romana, căci prin descoperire îngerească, ai văzut ce s-a întâmplat cu Sfântul Bonifaciu şi ai zidit o Biserică măreață în numele lui şi trăind, de atunci, cu cuviinţă şi bineplăcut lui Dumnezeu, ti-ai dat cu pace lui Dumnezeu duhul!

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Iuliana, căci pentru mărturisirea Credinţei, ai suferit multe chinuri şi fiind aruncată în temnită, ai dezlegat închipuirea înşelătoare a vrăjmaşului în Înger, nefiind înşelată de el pentru a te închina la idoli şi rămânând neclintită în dragostea pentru Hristos, ţi-ai dat viaţa primind astfel cununa muceniciei!

Bucuraţi-vă, Sfintelor Muceniţe Tesalonica, Teodota, Anastasia, romana, Vasila, Domna, Anisia şi Cuvioasă Teodora, căci aţi dobândit viaţa veşnică!

Preasfântă Fecioară Maria, Maica lui Dumnezeu, împreună cu Sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugaţi-vă pentru noi, păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre! Amin!

Condacul 6

Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, voi aţi ales să ascultați Cuvântul Domnului şi să urmaţi Calea dreptății, să păziți Poruncile şi să faceţi Voia Lui! Eu, până acum am trăit după voia mea, cea lumească. Căile Domnului îmi sunt necunoscute, iar demonii patimilor au putere asupra mea. Cerând ajutor de la voi, Îi cântăm: Aliluia!

Icosul 6

Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, fiţi pentru noi călăuzitoare pe drumul cel drept şi ajutaţi-ne să pătrundem pe calea lui Dumnezeu, să învăţăm Îndreptările Sale şi să ne întărim în păzirea Poruncilor! Ajutaţi-ne să ne trăim viaţa potrivit Voii lui Dumnezeu, având încredere în Căile Domnului, căci ele sunt necunoscute de om, dar duc la desăvârşire.

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Eugenia, fecioară, căci primind Sfântul Botez, te-ai tuns în monahism ca bărbat, trăind în nevoinţe, în trude, în privegheri de toată noaptea, săvârşind toată virtutea şi strălucind ca un mare luminător şi, fiind aprinsă de dragoste pentru Hristos, ai suferit pentru Mărturisirea ta, luând cununa muceniciei!

Bucuraţi-vă, Cuvioaselor Melania, romana, Teodota, Genoveva, Eufimia, Tatiana şi Domnina,căci în pace v-aţi săvârşit!

Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Apolinaria, din Sinclit, căci din dragoste de Dumnezeu, ai dăruit averea ta şi te-ai călugărit, ca bărbat, la Ierusalim, iar pentru silinţa ta, Dumnezeu ţi-a dat darul vindecării şi scoaterii demonilor, săvârşind prin tine numeroase Minuni!

Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Sinclitichia, căci ai renunţat la averea şi viaţa lumească şi, alegând asceza, ai biruit în lupta cu viclenii demoni şi ti-ai mutat mintea la Dumnezeu încă din timpul vieţii, căpătând cununa biruinţei!

Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Domnica, Făcătoare-de-Minuni, căci urmând calea călugăriei ai primit darul proorociei!.

Bucuraţi-vă, Sfintelor Muceniţe Olimpiodora, Nemia, Vasilisa, Eutasia, Tatiana, Ana, Agni, Neonila, Xenia şi Sfântă Cuvioasă Teodosia, căci aţi luat fericite cununile muceniciei!

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Agni, cea curată la suflet şi la trup şi dătătoare de înțelepciune, căci pentru a fi păzită a ta curăţie, Dumnezeu a trimis pe Îngerul Său, iar prin Credința ta, ridicând mâinile spre cer şi făcând rugăciuni, mortul a înviat! Dar, vrând să te omoare necredincioșii, în Semnul Sfintei Cruci ai intrat cu îndrăzneală în mijlocul focului şi cu rugăciunea pe buze, ai urcat către Domnul.

Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Xenia din Roma, căci pentru asceza ta, ai primit cununa Domnului şi la moartea ta, pe cer, a apărut o Cruce de stele!

Bucură-te, Sfântă Xenia, din Saint-Petersburg, căci la moartea soţului tău, ai pierdut interesul pentru lucrurile lumeşti şi ai urmat calea grea a nebuniei pentru Hristos, căpătând darul proorociei!

Bucuraţi-vă, Sfintelor Muceniţe Eufrasia, Medula, Trifina, Haris şi Vevea, căci aţi dobândit viaţa cea veşnică!

Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Maria, din Constantinopol, căci împreună cu familia, ai trăit viaţa potrivit Voii lui Dumnezeu, urmând Căile Sale care duc la desăvârșire şi ai primit darul de a face Minuni!

Bucuraţi-vă, Sfântă Marciana, Împărăteasa, Sfintelor Atanasia, Teodota, Teoctista şi Eudoxia, Perpetua şi Teodula, căci aţi câştigat viaţa cea veșnică!

Bucură-te, Sfântă Proorociţă Ana, căci te rogi pentru cei nedreptăţiţi şi care au nevoie de Ajutorul lui Dumnezeu!

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Agata, căci ai crezut doar în Domnul nostru, Iisus Hristos, care cu Voia şi cu Cuvântul Sau, tămăduiește şi ridică pe cei căzuți!

Preasfântă Fecioară Maria, Maica lui Dumnezeu, împreună cu Sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugaţi-vă pentru noi, păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre! Amin!

Condacul 7

Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, voi cunoașteți puterea pocăinţei şi îndreptării, căci Bunul Dumnezeu, pe toţi vrea să îi întoarcă la Calea Sa cea dreaptă şi să îi facă vrednici de Ierusalimul Ceresc. Eu sunt prins de lanţul patimilor şi nu reuşesc să mă ridic prin pocăinţă, să ţin post şi nici nu urmez calea curăţiei. Sufletul îmi este bolnav şi vindecarea lui este grea, căci Credinţa mea e mică. Cerând ajutor de la voi, cântăm: Aliluia!

Icosul 7

Tu, Doamne, cunoşti aplecarea noastră spre patimi şi de aceea, precum fiul risipitor, ne întoarcem către Tine, Bunule, să ne primeşti şi pe noi. Sfintelor femei, scoateţi-ne din marea păcatelor, cereţi de la Sfânta Treime lumină şi înţelepciune minţii noastre şi învăţaţi-ne să ne pocăim! Căci, depărtându-ne de la firea omenească, vrem să dobândim ca şi voi, vieţuirea cea mai presus de om, aici pe pământ, iar la sfârşitul zilelor, să intrăm cu voi întru Împărăţia Cerească. Cu nădejde vă cântăm:

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Fausta, căci ai trăit în nestricăciune, în post şi în rugăciune şi, având gândul pururea la Dumnezeieștile Scripturi, precum o viţă ce face rod bun şi mult, ai adus pe oameni la Credinţă, când erai muncită de chinuri pentru că erai creştină; iar cerurile deschizându-se, s-a auzit „Veniţi la Mine cei osteniţi întru nevoinţă şi însărcinaţi cu pătimirile, pentru Numele Meu şi vă voi odihni pe voi întru Împărăția cerească!

Bucuraţi-vă, Sfintelor Muceniţe Marta, Maria, Enata, Valentina şi Priscila, căci arzând cu Dreaptă Credinţă şi dragoste spre Hristos, aţi primit cununa muceniciei!

Bucuraţi-vă, Sfintelor Împărătese Teodora, sprijinitoare a Ortodoxiei şi Pulcheria, cea binecredincioasă, căci aţi urcat la Domnul!

Bucură-te, Preacuvioasă Maria, căci te-ai tuns în monahism, ca bărbat şi ai trecut cu bărbăţie peste toate cursele vrăjmaşului!

Bucură-te, Sfântă Mariamna, căci ai propovăduit Cuvântul lui Hristos şi ai făcut pe mulţi să se boteze!

Bucură-te, Cuvioasă Maică Filoteia, căci, de mică fiind educată în Dreapta Credinţă şi adâncă evlavie, când te-ai tuns în monahism, ai crescut duhovniceşte prin post, priveghere şi rugăciune, dobândind darul Facerii-de-Minuni!

Bucură-te, Sfântă Gorgonia, mamă a 5 copii, căci te-ai remarcat prin înalta ta virtute, pioşenie, blândeţe, înţelepciune şi osteneală, iar când ai urcat la Domnul, ai spus: “Cu pace mă voi culca şi voi adormi“!

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Doroteia, căci ai biruit trupul şi pe diavolul, slujind, în toate zilele, lui Dumnezeu, întru curăţie, în trezire şi întru întreaga şi neasemuita înţelepciune, cu smerenie, cu blândețe, postind şi rugându-te neîncetat şi, astfel, te-ai făcut vrednică de Cămara Lui cerească!

Bucuraţi-vă, Sfintelor Muceniţe Antusa, Tea, Chirana, cea preaînțeleptă, Hristina şi Calista, căci sfârşindu-vă întru pocăinţă, muceniceşte, aţi luat iertare şi cunună de biruinţă de la Hristos, Dumnezeul nostru!

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Fotini, căci tu eşti femeia samariteancă numită aşa chiar de Mântuitorul nostru, când l-ai întâlnit la fântâna lui Iacob şi, împreună cu surorile tale Anatoli, Foto, Fotida, Paraschevi şi Chiriachi, te-ai botezat şi mărturisindu-vă Credinţa că Iisus este Hristosul, aţi fost supuse la chinuri şi fiind ucise, aţi primit cununa muceniciei!

Bucurați-vă, Sfintelor Chira şi Marana, căci prin sfânta vieţuire, aţi împodobit neamul femeiesc, renunţând la avere şi petrecând în tăcere, în postire şi cu înfrânarea răbdării!

Bucură-te, Preacuvioasă Muceniţă Evdochia, samariteanca, căci fiind deprinsă cu reaua făptuire, te-ai pocăit şi ai ales Credinţa cea adevărată şi fiind botezată, ai fost răpită cu mintea şi te-ai văzut fiind luată de mână de un Înger şi ridicată la cer, unde Îngerii se bucurau de întoarcerea ta, în timp ce ceva negru şi înfiorător la vedere scrâșnea din dinţi şi striga, pentru că nu mai erai sub puterea lui! Deci, intrând în Mânăstire, ţi-ai împărţit toată averea şi ai trăit în nevoinţe duhovniceşti, iar Domnul a făcut mari Minuni prin tine, precum învierea unui copil!

Bucură-te, Sfântă Domnina, din Cir, căci te-ai dedat încă din copilărie nevoinţelor pustniceşti şi înfrânării tuturor pornirilor trupului şi, trăind în post, ţi-ai petrecut toată viaţa aducând lui Dumnezeu cântare de laudă, până când te-ai ridicat la Mirele tău cel iubit, Hristos!

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Antonina, din Niceea, căci nu te-ai lepădat de Credinţă, chiar suferind chinuri, fiind apărată de Îngerii Domnului, până când ai căpătat cununa muceniciei!

Bucuraţi-vă, Sfintelor Muceniţe Eutalia, Atanasia, Calinica, Vasilisa, Iuliana, sora Sfântului Mucenic Pavel, căci aţi câştigat viaţa veşnică!

Bucură-te, Preacuvioasă Piamun, din apropierea Alexandriei, căci ai trăit în feciorie şi rugăciune şi ai primit darul clarviziunii de la Dumnezeu!

Bucură-te, Sfântă Anastasia, patriciana, căci te-ai deosebit prin marea ta curăţie sufletească, fiind temătoare de Dumnezeu, umblând mereu pe Căile Domnului şi fiind plină de bunătate şi, nevoindu-te aspru cu vegherea, rugăciunea, postul şi învingând cu vitejie bărbătească răzvrătirile demonilor, ai ajuns Vas ales al Duhului Sfânt!

Bucură-te, credincioasă Maria, sora lui Lazăr, căci ai uns, cu mir, Picioarele Mântuitorului!

Sfânta, Maria, sora lui Lazăr

Bucuraţi-vă, Sfintelor Muceniţe Cristina, Ilaria, Alexandra, Claudia, Rufrasia, Matrona, Iuliana, Eufimia şi Teodosia, căci aţi urcat muceniceşte la Domnul!

Bucură-te, Sfântă Drosida, fiica împăratului Traian, căci renunţând la împărăţia lumească, ai câştigat-o pe cea cerească şi, rugându-te la Domnul să te boteze în Numele Sfântă Treimi, ai intrat singură în apă şi apoi postind, ai primit hrană îngerească 7 zile, până când cerând luminare de la Domnul, sufletul tău a urcat la cer!

Bucuraţi-vă, Sfintelor Muceniţe Calinica, Vasilisa, Pelaghia, Teodosia, Ana, Alla, Varis, Moico, Mamica, Birgo, Animais şi Matroana, căci aţi primit cununa muceniciei!

Sfânta Muceniță PELAGHIA

Bucură-te, Sfântă Maria Egipteaca, căci ai ales o viaţă spre nevoinţe şi virtute, deşi în tinereţe, te-ai deprins cu faptele cele rele, dar, cu Ajutorul lui Dumnezeu, te-ai depărtat de la firea omenească şi ai dobândit vieţuirea îngerească, cea mai presus de om, pe pământ!

Preasfântă Fecioară Maria, Maica lui Dumnezeu, împreună cu Sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugaţi-vă pentru noi, păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre! Amin!

Condacul 8
Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, prin alegerea voastră v-aţi făcut vrednice de dobândirea Harului şi a multor daruri duhovniceşti pe care mintea omenească nu le poate pricepe: scaunul în Împărăţia cerurilor, crucea luminoasă, mantia luminoasă, cununa Credinţei, cununa curăţiei, cununa fecioriei, rugăciunea de foc, darul proorociei, darul Facerii-de-Minuni, darul tămăduirii şi multe daruri greu de închipuit. Viaţa mea este săracă în Credinţă şi izbândă duhovnicească. Cerând ajutor de la voi, cânt: Aliluia!

Icosul 8

Sfintelor ale lui Dumnezeu, întăriţi-ne în Credinţa în Dumnezeul cel adevărat, ajutaţi-ne să ne păstrăm sufletul curat şi să avem tăria de a îndura orice chin pentru El, pentru a ne dărui Lui din iubire şi a ne face părtaşi Harului Său, iar la sfârşitul vieţii pământeşti să bem din paharul vieţii şi al nemuririi, cel pregătit credincioşilor. De aceea, vă cânt:

Bucură-te, Preacuvioasă Maică Teodora, din Tesalonic, căci din tânără vârstă iubind pe Hristos, te-ai lepădat de lume şi ai intrat în monahism şi, lucrând toate virtuţile, pe toate împreună le-ai izbutit!

Bucură-te, Preacuvioasă Maica Platonida, căci ai organizat o Mânăstire de maici și ai fost un exemplu viu de viată monahicească, sfinţenie, smerenie şi dragoste de aproapele, având la mare cinste Patimile Mântuitorului pe Cruce!

Bucuraţi-vă, Sfântă Evula, Sfântă Muceniţă Fervuta, Sfântă Muceniţă Teodora, din Didim, Sfântă Muceniţă Achilina, cea nouă, Sfântă Proorociţă Olda, Preacuvioasă Trifina, din Cizic şi Cuvioasă Antusa, căci aţi dobândit viaţa veşnică!

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Tomaida, căci te-ai nevoit prin sânge, te-ai săvârşit pentru curăţie şi ne eşti de mare ajutor în luptele împotriva patimilor trupului, iar cu binecuvântarea ta, ne dai putere să izbăvim!

Bucuraţi-vă, Sfintelor Muceniţe Vasilisa, Anastasia, Harisa, Nichi, Galini, Calida, Nunehia, Vasilisa, Teodora, Sfintelor Muceniţe fecioare Agapia, Irina, Hionia şi Sfântă Muceniţă Irina, căci aţi dobândit viaţa veşnică!

Bucură-te, Preacuvioasă Maică Atanasia, căci trăind în sihăstrie, în post şi cu înfrânare, ai secerat roadele liniştii, fiind aleasă Stareţă de Mânăstire până când te-ai mutat la Domnul!

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Alexandra, Împărăteasa, căci ai dispreţuit vremelnica împărăţie lumească şi, crezând în Hristos, ai murit pentru El primind astfel cununa muceniciei!

Bucură-te, Preacuvioasă Maică Elisabeta, căci a ta naştere s-a arătat prin Dumnezeiască descoperire şi, din fragedă vârstă, ai ales osteneli sihăstrești şi petrecând 40 de zile ne-mâncând, iar 3 ani având gândul numai la Dumnezeu, ai luat de la Hristos Har de tămăduiri!

Bucuraţi-vă, Sfintelor Muceniţe Filipia şi Nichi, Sfântă Glafira, Preacuvioasă Iusta, Sfintelor Muceniţe Cherchira şi Arghira, căci aţi urcat la Domnul!

Bucură-te, Cuvioasă Isidora, cea Nebună-pentru-Hristos, căci, despre tine, Îngerul Domnului a spus: “Ea slujește tuturor cu dragoste şi îndură mila lor fără să se plângă, iar inima şi gândurile ei sunt numai la Dumnezeu”!

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Zoe, căci ai mărturisit, cu tărie, pe Domnul Iisus Hristos, ca Stăpân sufletului tău, spunând că este o mare cinste acest lucru şi că Lui trebuie sa ne supunem voinţa!

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Mavra, căci fiind chinuită pe cruce pentru Credinţa ta, nu ai dorit decât să bei din paharul vieţii şi al nemuririi pregătit de Hristos şi, venind Îngerul lui Dumnezeu la tine, ai fost dusă la cer unde ți-a arătat un scaun, o haină luminoasă şi o cunună, spunându-ţi-se: „Acestea ţi s-au gătit ţie”.

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Pelaghia, din Tars, căci ai hotărât să fii mireasa lui Hristos, Împăratul Cerurilor şi, la al tău Botez, un izvor de apă a ţâşnit din pământ! Căci făcându-se semnul Crucii peste tine în timpul Sfintei Taine a Botezului, Îngerii te-au acoperit cu o mantie strălucitoare, te-au împărtășit şi împreună aţi înălțat rugăciuni de mulţumire lui Dumnezeu. Iar pentru Mărturisirea Credinţei şi refuzul coroanei împărăţiei lumeşti, ai sfârşit muceniceşte primind de la Domnul, în cer, 3 coroane care nu vor pieri niciodată, pentru: curăţie, Credinţă şi mucenicie!

Bucură-te, Sfântă Monica, cea cu firea blândă!

Sfânta Monica

Bucură-te, Sfântă Mare Muceniţă Irina, căci ai fost numită aşa chiar de Îngerul Domnului care te-a învăţat Credinţa în Dumnezeu! Căci tu, fiind supusă la nenumărate chinuri, rămâneai nevătămată. Iar prin rugăciunea ta la Domnul, ai înviat pe tatăl tău, ai adus pe mulţi la Credinţă şi ai făcut multe Minuni, crezând în Dumnezeu pentru care toate sunt cu putinţă, cele ce la oameni sunt cu neputinţă.

Bucuraţi-vă, Sfintelor Muceniţe Calinica, Achilina, Glicheria, Iunia, fecioara Hristina, Tecusa, Alexandra, Claudia, Faini, Eufrasia, Matroana şi Iulia, Eufrasia, Chiriachi, Teotimi, Sofia, doctoriţa, Marchiana, Paladia, Sosona, Cristina, Elena şi Eliconida, căci v-aţi suit la ceruri purtătoare de cunună!

Bucuraţi-vă, Sfintelor Eufimia, Anastaso, Elena, Împărăteasă şi Maria lui Cleopa, purtătoare de mir, căci cu pace v-aţi săvârșit!

Preasfântă Fecioară Maria, Maica lui Dumnezeu, împreună cu Sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugaţi-vă pentru noi, păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre! Amin!

Condacul 9

Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, aţi luptat cu toată fiinţa să primiţi lumina cea care curăţeşte sufletul de păcate, duhul care izbăveşte. Eu, am trăit până acum sub umbra întunericului, în cultivarea buruienilor patimilor în trupul meu, robindu-mi sufletul. De aceea, cer de la voi ajutor şi întărire în cultivarea virtuţilor creștinești. Pentru prețuirea ce o port pentru voi, cânt: Aliluia!

Icosul 9

Vă rugăm să ne dați putere ca, înlăturând neputinţa şi patimile, să ne împodobim sufletul cu strălucirea virtuţilor creştineşti: dragostea, Credința, tăria sufletească, speranța, inteligența, cumpătarea şi dreptatea! Căci, dobândind astfel de virtuţi, putem ajunge şi noi la frumuseţea şi curăţenia cea neasemănată a sufletului mult iubit de Dumnezeu. De aceea, vă cânt:

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Teodosia, fecioara din Tir, căci pentru mărturisirea Credinţei tale, ai fost supusă la multe chinuri şi, când părinţii tăi care au încercat să te convingă să nu te sacrifici pentru Hristos, le-ai apărut îmbrăcată într-o haină strălucitoare, cu o cunună pe cap şi o Cruce strălucitoare, de aur, în mână, spunându-le: „Priviţi gloria de care aţi vrut să mă lipsiţi!

Bucuraţi-vă, Sfântă Muceniţă Teodosia, din Constantinopol, Sfântă Muceniţă Harita, fecioara şi Cuvioasă Ieria, căci aţi primit fericirea cea veşnică!

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Paula, fecioara, căci pentru Credinţa ta ai fost supusă la chinuri, dar Îngerul lui Dumnezeu venea şi te vindeca, până când ţi-ai primit cununa muceniciei pentru a urca lângă Domnul!

Bucură-te, Cuvioasă Clotida, căci trăind plină de virtute, ai ajuns prin umilinţă, la Harul Duhului Sfânt şi ai căpătat darul proorociei şi crezând în Botezul copilului bolnav, acesta s-a vindecat prin rugăciunile tale!

Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Sofia, din Tracia, căci, deşi ai fost ocupată cu grijile şi datoriile acestei lumi, având 6 copii, ai ţinut Poruncile Domnului şi ai trăit o viaţă plină de virtute, iubind Psaltirea, în smerenie şi dragoste faţă de săraci!

Bucuraţi-vă, Sfântă Maria şi Marta, care aţi răspândit Vestea cea Bună a Învierii, Sfântă Esia, Sfântă Sosana,Sfântă Sevastiana şi Cuvioasă Melania, căci cu pace v-aţi săvârşit!

Sfintele Maria şi Marta

Bucuraţi-vă, Sfintelor Muceniţe Zinaida, cea Făcătoare-de-Minuni şi Potamiani, căci aţi dobândit cununa muceniciei!

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Caliopia, căci te-ai remarcat pentru frumuseţea sufletului şi ai primit cununa muceniciei pentru că nu ai vrut să renunţi la dragostea şi Credinţa în Hristos!

Bucuraţi-vă, Sfintelor Muceniţe Tecla, Mariamni, Marta, Maria şi Enata, cele împodobite şi strălucite cu lumina virtuţilor, căci sporeaţi în Credinţă lucrând Poruncile lui Dumnezeu neîncetat ziua şi noaptea şi, alegând să vă închinaţi doar Domnului Iisus Hristos, aţi suferit muceniceşte căpătând viaţa veşnică!

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Antonina, căci ai trăit în curăţie şi cinste, suferind multe chinuri pentru Credinţa ta, câştigând cununa muceniciei. Căci, suferind pentru Hristos fără să mănânci 3 zile, ţi s-a arătat noaptea lumina, şi, făcându-se tunet mare, s-au deschis uşile casei, auzindu-se glas din cer şi îndemnându-te să mănânci!

Bucură-te, Cuvioasă Pansemnia, căci luminându-ţi-se mintea, te-ai pocăit, deși ai trăit în răutate şi desfrânare şi, în umilință venind, ai primit Sfântul Bbotez şi, trecând la o viaţă înfrânată şi cinstită, ai bineplăcut lui Dumnezeu, Care ţi-a dat puterea izgonirii demonilor şi vindecării feluritelor boli!

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Antonina, din cetatea Niceii, căci nu te-ai lăsat zdrobită duhovniceşte de chinurile pe care le-ai îndurat, mărturisindu-L pe Hristos până în clipa morţii tale!

Bucură-te, Preacuvioasă Ana, căci ai purtat haine bărbăteşti, schimbându-ţi numele în Eftimie şi ai trăit în asceză până la sfârşitul vieţii!

Bucuraţi-vă, Sfintelor Muceniţe Achilina, Gravs, Vasilisa, Iuliana, Leonida, Livia şi Evtropia, căci aţi dobândit viaţa cea veşnică!

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Agripina, căci, împodobindu-ţi sufletul cu fecioria şi cu bărbăţia, te-ai făcut mireasa lui Dumnezeu şi ai alergat cu îndrăznire şi cu vitejie la mucenicie şi de fiecare dată când erai legată, de un Înger erai dezlegată!

Bucuraţi-vă, Sfintelor Iulita, Vasa, Paula, Agatonica şi Elisabeta, căci în pace v-aţi săvârşit!

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Fevronia, cea mult-pătimitoare, căci ai ales calea sihăstriei şi te-ai deosebit prin înţelepciune şi ţi-ai dăruit viaţa facerilor de bine şi milosteniei, fiind cinstită ca ocrotitoarea celor căsătoriţi!

Preasfântă Fecioară Maria, Maica lui Dumnezeu, împreună cu Sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugaţi-vă pentru noi, păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre! Amin!

Condacul 10

Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, voi aţi nădăjduit în Mântuitorul nostru şi v-aţi ascuns sub acoperământul Maicii lui Dumnezeu. Eu am pătat Chipul lui Dumnezeu din mine pentru că sunt lipsit de lumina înţelepciunii, celei de sus. Căci fiind rob al trândăviei şi uitării, voi ajunge în locul întunecat al suferinţei. Cerând ajutor de la voi, cântăm: Aliluia!

Icosul 10

Cu smerenie, vă rugăm ajutaţi-ne să învingem ca şi voi balaurul patimilor, să biruim răul cu iubirea de Hristos, să fim treji şi să înţelegem că fărădelegile noastre ne duc în locul de suferinţă, dar ridicându-ne, vom reuşi să înviem Hristosul din noi, Omul cel dintâi şi să ne dăruim facerilor de bine, iar la sfârşitul vieţii, să luăm ca şi voi, Har de la Dumnezeu pentru a trăi cu voi întru lumina şi în bucuria de negrăit! De aceea, vă cânt:

Bucură-te, Sfântă Ioana, mironosiţa, căci mergând la Mormântul Mântuitorului ca să ungi Trupul sfânt cu mir, după Moartea Sa pe Cruce, ai auzit de la Îngeri despre minunea Învierii lui Hristos!

Bucură-te, Preacuvioasă Marta, căci ai iubit cu multă Credinţă pe Maica lui Dumnezeu, care ţi-a vestit veşnica fericire care te aștepta şi, mutându-te de la cele pământeşti, ne-ai mărturisit că ai luat mare Har de la Dumnezeu şi trăieşti întru lumină şi în bucurie de negrăit!

Bucuraţi-vă, Sfântă Muceniţă Teodota, Chiprila, Aroa şi Luchia, Sfântă Asclipia, Făcătoarea-de-Minuni şi Sfintelor Muceniţe Marta, Chiriachi şi Eufimia, căci aţi dobândit viaţa veşnică!

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Lucia, fecioara, căci de mică ţi-ai dăruit viaţa lui Dumnezeu, trăind în sărăcie şi castitate şi ai mărturisit cu curaj Credinţa creştină, fiind gata să înduri multe chinuri pentru Hristos!

Bucură-te, Sfântă Olga, Împărăteasa Rusiei, căci eşti întocmai cu Apostolii, înzestrată cu o frumuseţe rară şi o inteligenţă strălucită, căci ai străbătut ţara pentru a răspândi Credinţa în Hristos!

Bucură-te Sfântă Veronica, căci ai fost vindecată de Hristos şi ducând o viaţa sfântă, cu pace te-ai dus la Dumnezeu la sfârşitul vieţii, ca şi în ceruri să te bucuri de Chipul Domnului!

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Golinduh, botezată Maria, căci în vedenie ai fost condusă de Îngerul lui Dumnezeu să vezi locul întunecat şi plin de foc în care ajung cei fără Credinţă, iar, apoi, ai văzut locul luminat în care ajung cei care I-au slujit lui Dumnezeu, loc păzit de Înger care nu lasă să intre decât credincioşii! Căci ai primit de la Dumnezeu darul deosebirii Credinţei adevărate şi Facerii-de-Minuni.

Bucuraţi-vă, Cuvioasă Sara, căci cu pace te-ai săvârşit şi Sfântă Muceniţă Iulita, căci mărturisindu-ţi Credinţa ai căpătat cununa muceniciei!

Bucură-te, Sfântă Mare Muceniţă Marina, căci cu rugăciune la Dumnezeu, ai învins balaurul care venise cu cutremur şi vărsa foc în jurul tău, în temniţa în care erai închisă pentru Credinţă şi, nerenunţând, ai căpătat cununa muceniciei!

Preasfântă Fecioară Maria, Maica lui Dumnezeu, împreună cu Sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugaţi-vă pentru noi, păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre! Amin!

Condacul 11

Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, eu sunt rob al omului cel vechi, al trupului cel pieritor şi străin este minţii mele Numele lui Dumnezeu, căci sunt departe de cunoştinţa cea Dumnezeiască. Nu iubesc citirea Sfintei Scripturi şi nici nu fac nimic pentru naşterea din nou, după cum ne-a învăţat Mântuitorul. Pentru luminarea minţii mele cerând ajutor de la voi, cânt: Aliluia!

Icosul 11

Învăţaţi-ne ca pe nişte copii şi ajutaţi-ne în înţelegerea Sfintelor Scripturi şi dobândirea cugetării curate şi înţelepte, daţi-ne spor în chemarea cu Credinţă a Numelui lui Hristos, pentru a învia în noi Omul Interior! Ajutaţi-ne să ne vindecăm trupeşte şi sufleteşte şi să ne biruim patimile şi necazurile! De aceea, vă cântăm:

Bucură-te, Preacuvioasă Maică Macrina, căci ai trăit cu cuviinţă, sihăstreşte şi nevoindu-te cu Dumnezeieştile Scripturi, până la cea din urmă răsuflare, când către Domnul te-ai dus!

Bucură-te, Sfântă Maria Magdalena, mironosiţă şi cea întocmai cu Apostolii, căci ai renunţat la bunurile tale şi la orice atașament de lume, pentru a-L urma pe Mântuitorul, care a scos din tine 7 duhuri!

Sfântă Maria Magdalena, mironosiţă şi cea întocmai cu Apostolii

Bucuraţi-vă, Sfântă Muceniţă Marcela şi Cuvioasă Ana, căci aţi câştigat viaţa cea veşnică!

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Hristina, căci fiind înzestrată de Domnul cu cuget drept, ai văzut cerul şi înţelegând pe Făcătorul, ai mărturisit Credinţa cea adevărată! Căci, fiind aruncată în temniţă, primeai hrană îngerească fiind tămăduită de durerile rănilor şi, fiind aruncată în mare, de la Domnul ai primit Dumnezeiescul Botez, fiind scoasă la uscat de un Înger!

Bucură-te, Cuvioasă Olimpiada, căci te-ai arătat plină de înţelepciune şi Credinţă, căci ai trăit în asceză şi virtute o viaţă dedicată în întregime lui Dumnezeu!

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Parascheva, din Roma, căci încă din fragedă copilărie te-ai consacrat cu totul celor Dumnezeieşti şi, prin chemarea Numelui lui Hristos, ai vindecat bolnavii aduşi la tine! Căci, fiind ocrotită de Înger, ai rămas nevătămată de toate chinurile, pentru Credinţa ta, iar prin rugăciune, ai provocat moartea unui balaur!

Bucuraţi-vă, Cuvioasă Maica Eupraxia, Cuvioasă Muceniţă Oreozila, Sfântă Muceniţă Ierusalima, Sfântă Muceniţă Drosis şi Cuvioasă Maica Antuza, mărturisitoarea, căci vă bucuraţi acum în cer lângă Mântuitorul!

Bucură-te, Cuvioasă Maica Irina, din Capadocia, căci ai tăiat legătura de lume şi te-ai consacrat cu sârguinţă lucrării cele frumoase, ştiind că în măsura în care trupul este slăbit, Omul Interior se reînnoiește şi se apropie de Dumnezeu! Căci ai primit de la Dumnezeu Darul Înţelepciunii, iar printr-un Înger, darul de a fi văzătoare cu duhul şi darul Facerii-de-Minuni.

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Teodota, căci ţi-ai învăţat pruncii spre cunoştinţa Dumnezeiască!

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Iulita, căci ai mărturisit Credinţa şi nu te-ai lepădat de Făcătorul şi Ziditorul tuturor!

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Solomonia, căci ai câştigat cununa muceniciei!

Bucură-te, Sfântă Salomeea, mironosiţa, căci L-ai urmat pe Mântuitor şi, cu curaj mai mare decât al Ucenicilor, tu nu L-ai părăsit pe Domnul în timpul Patimilor, ci ai privit crucificarea!

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Evdochia, maica noastră, căci te-ai înţelepţit prin rugăciune şi citirea Dumnezeieştilor Scripturi şi, aducând pe mulţi la cunoştinţa lui Dumnezeu, ai căpătat cununa muceniciei!

Preasfântă Fecioară Maria, Maica lui Dumnezeu, împreună cu Sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugaţi-vă pentru noi, păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre! Amin!

Condacul 12

Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, aţi trăit cu multă purtare de grijă spre înălţarea sufletului. Eu, nu am atâta răbdare şi iubire de Dumnezeu, pentru a mă ruga pentru mântuirea mea, nu țin post şi nu împlinesc deloc Poruncile scripturilor, lăsându-mi sufletul pradă lucrării demonilor şi, mai mult decât atât, nici nu le ofer copiilor educaţia creştinească pentru salvarea sufletelor. Pentru că voi aţi urcat în Împărăţia Tatălui ceresc, Îi cântăm: Aliluia!

Icosul 12

Sfinte femei, ajutaţi-ne să avem puterea să trăim în curăţie, să uităm înșelătoarele griji lumeşti şi să ne rugăm cu nădejde şi îndrăzneală spre înălţarea sufletului! Ajutaţi-ne să dobândim darul rugăciunii de foc, care se lucrează cu inima, pentru a dobândi atâta curăţie încât să se poată reflecta în noi Chipul lui Dumnezeu! De aceea, vă cântăm:

Bucură-te, Sfântă Nona, căci într-un trup de femeie, ai avut un suflet bărbătesc şi brav, lucrând toată viaţa spre înălţarea sufletului şi arzând de o singură dorinţă: să faci totul mai curat, închinat numai lui Dumnezeu, căci, după multă asceză, ai primit de la Dumnezeu, Chipul Său strălucitor în sufletul tău!

Bucură-te, Preacuvioasă Potamia, cea Făcătoare-de-Minuni, căci te-ai săvârşit muceniceşte!

Bucură-te, Sfântă Teodora, de la Sihla, floare duhovnicească de mare preţ, căci arzând de dorinţa unei vieţi cu totul curate, ai ales sihăstria, primind darul rugăciunii de foc, care se lucrează în inimă, darul lacrimilor, al răbdării şi al negrăitei iubiri de Dumnezeu, căci, atunci când te rugai, erai înconjurată de văpaie de foc ceresc!

Bucuraţi-vă, Prea Cuvioasă Potamia, Făcătoare-de-Minuni, Sfântă Muceniţă Maria Patrichia, Sfântă Xeni, Sfântă Evdochia, Împărăteasa şi Sfântă Muceniţă Iuliana, căci aţi dobândit viaţa veşnică!

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Vasa, căci fiind închisă pentru mărturisirea Credinţei, ai primit hrană din mâna Îngerului şi după multe chinuri ţi-ai dat sufletul în Mâna lui Dumnezeu!

Bucură-te, Sfântă Teoclita, Făcătoare-de-Minuni, căci ai fost crescută cu dragoste de Dumnezeu, toată viaţa împlinind Poruncile Scripturilor şi făcând milostenie aproapelui!

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Antusa, căci pentru Botezul tău, episcopul Atanasie a fost adus înaintea ta fiind ridicat de Îngeri şi, nefiind apă, a făcut episcopul rugăciune şi îndată a ieșit de jos o fântână! Căci, arătându-se 2 Îngeri în chip de slujitori, ti-au dat veșmânt alb şi, ridicând Crucea Domnului, te-ai călugărit trăind în pustie cu fiarele care îți aduceau hrană prin Dumnezeiască pronie, dar, suferind multe bântuieli de la demoni, ai învins în Credinţă, urcând cu pace la Dumnezeu!

Bucuraţi-vă, Sfintelor Muceniţe Natalia, Eutalia, Antusa, cea nouă, Cuvioasă Teodora, din Tesalonic şi Preacuvioasă Vriena, căci aţi dobândit viaţa veşnică!

Bucură-te, Sfântă Proorociţă Ana, căci L-ai văzut pe Pruncul Iisus la Templul din Ierusalim şi, nepărăsind Templul şi trăind o viaţă strictă şi pioasă, în post şi rugăciune, L-ai slujit pe Dumnezeu zi şi noapte!

Preasfântă Fecioară Maria, Maica lui Dumnezeu, împreună cu Sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugaţi-vă pentru noi, păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre! Amin!

Condacul 13 (acest Condac se zice de trei ori) :

Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, aţi ascultat Dumnezeieştile Scripturi cu luare aminte, aţi postit, aţi păzit neîntinată fecioria cea trupească şi cea sufletească, aţi iubit mai mult Viaţa întru Dumnezeu decât viaţa lumească, aţi păstrat Dreapta Credinţă şi, în ciuda ispitelor vrăjmaşului, v-aţi purtat cu demnitate crucea şi aţi dobândit Înţelepciunea cea neasemănată. Pentru aceasta, aţi fost îmbrăcate de Bunul Dumnezeu cu haină luminoasă şi împodobită cu strălucitoare virtuţi, iar pe cap aţi purtat cununile curăţiei, fecioriei şi muceniciei. Sufletele noastre cele mâhnite şi cuprinse de întristare, vă rugăm să le fericiţi cu nădejdea în Sfânta Înviere! Vă rugăm să ne primiţi sub adăpostul izbânzii voastre, ca întărindu-ne, să vă putem urma exemplul şi să putem fi şi noi izbăviţi!

Apoi, se zice iarăşi Icosul 1 :

Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, cererile noastre bune împliniți-le, cu Voia lui Dumnezeu şi mijlociți pentru noi pentru obținerea de Har, milă şi pace, de la Dumnezeu-Tatăl şi de la Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. De aceea, vă cântăm:

Bucură-te, Fecioară Maria, floarea firii omeneşti, preafrumoasă şi preaînțeleptă, care eşti plină de Har şi binecuvântată între femei, căci din tine a răsărit Soarele dreptăţii, Hristos, Dumnezeul nostru, care dezlegând blestemul, a dat binecuvântare şi, stricând moartea, ne-a dăruit nouă viaţa veşnică!

Bucurați-vă, Sfinte femei, căci aţi câștigat Cununa vieţii şi v-aţi făcut stâlpi în Templul lui Dumnezeu, aflând şi mărturisind că nu există Dumnezeu în afara de El!

Bucuraţi-vă, Sfinte femei, căci căutând şi păzind calea îndreptărilor Dumnezeiești, aţi dobândit înțelepciunea cea de sus!

Bucuraţi-vă, Sfinte femei, căci aţi arătat toată priceperea şi buna chibzuială în a uda sămânța Sfântului Botez care a răsărit în voi, a dat rod sfânt şi aţi secerat spicele vieţii veşnice, iar pentru asta Bunul Dumnezeu v-a înzestrat cu Sfântul Său Har!

Bucuraţi-vă, Sfinte femei, căci după Porunca Mântuitorului, aţi iubit aproapele ca pe voi înşivă şi v-aţi făcut vrednice de Bunătatea şi Mila Dumnezeului nostru!

Bucuraţi-vă, Sfinte femei, căci aţi găsit în dragostea de Dumnezeu, puterea şi tăria sufletească de a mărturisi Credinţa, de a părăsi calea nedreptăţii şi a urma calea Adevărului, scăpând astfel de focul asprei judecăţi!

Bucuraţi-vă, Sfinte femei, căci aţi dat dovadă de curăţie sufletească şi neprihănire îngerească, căci aţi împodobit sufletul cu nenumărate virtuţi creştineşti, strălucind ca soarele, fiind luminate de frumusețea Chipului lui Dumnezeu şi aţi primit darul vindecării trupului şi sufletului, precum şi darul Facerii-de-Minuni!

Bucuraţi-vă, Sfinte femei, căci aţi nădăjduit în Dumnezeu izbăvitorul nostru şi aţi învins ispitele asupritorului vrăjmaş şi patimile trupului, dobândind astfel sfânta pace!

Bucuraţi-vă, Sfinte femei, apărătoare ale Credinţei, căci lăudând pe Dumnezeu, v-aţi supus Lui, şi împlinind făgăduiala, v-aţi făcut vrednice de Îndurarea Lui, fiind luminate de Slava Lui cea veşnică!

Bucuraţi-vă, Sfinte femei, căci v-aţi înavuțit în fapte bune, aţi păzit Poruncile, aţi iubit, ajutat şi îngrijit la nevoie pe aproapele, punând astfel buna temelie vieţii voastre în veacul viitor!

Bucuraţi-vă, Sfinte femei, purtătoare de lumină printre noi, căci aţi fost nerăbdătoare să ajungeți la Locașurile cele cereşti şi acum vă bucuraţi şi veseliţi de mântuire în Împărăţia lui Dumnezeu, în locul unde nu este suferinţă şi boală!

Preasfântă Fecioară Maria, Maica lui Dumnezeu, împreună cu Sfintele femei iubitoare de Dumnezeu, rugaţi-vă pentru noi, păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre! Amin!

şi Condacul 1 :

Sfinte femei iubitoare de Dumnezeu, mlădițe ale Pomului Vieții care sunteți apărate și ajutate chiar de Maica lui Dumnezeu, cea slăvită și preaînălțată de toată făptura, vă lăudăm, căci voi trăind cu înțelepciune, dreptate și cucernicie, v-ați făcut vrednice de bunătatea și iubirea de oameni a Mântuitorului nostru, care după a Lui îndurare, v-a mântuit și v-a izbăvit de toată fărădelegea. Pentru dragostea ce o port pentru voi, Sfintelor și nădejdea în mijlocirea dobândirii ajutorului de la Mântuitorul nostru, vă cânt: Aliluia!

Şi apoi se face Otpustul :

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile PreaCuratei Maicii Tale, ale Sfintelor Femei Iubitoare de Dumnezeu şi ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin !

Surse bibliografice :

  1. https://basilica.ro/wp-content/uploads/2017/04/0504pelagiatarsus.jpg ;
  2. https://www.crestinism.net/ortodox/acatistul-sfintelor-femei-iubitoare-de-dumnezeu.html ;
  3. http://www.pemptousia.ro/files/2014/05/monica-in.jpg ;
  4. https://ziarullumina.ro/thumbs/gallery/2020/05/04/sf-mc-pelaghia-sf-monica-mama-fericitului-augustin-143995.jpg ;
  5. https://cdn11.bigcommerce.com/s-30c33/images/stencil/1280×1280/products/2325/2216/1MA53__66938.1316243290.jpg?c=2&imbypass=on ;
  6. https://basilica.ro/wp-content/uploads/2016/07/22-v-sf-mironosita-si-intocmai-621×890.jpg ;
  7. https://i.pinimg.com/originals/97/4d/2f/974d2f73704e08083d68838dfe639970.jpg ;
  8. https://www.crestinortodox.ro/acatiste/acatistul-sfintelor-femei-iubitoare-dumnezeu-127134.html

Alătură-te conversației

2 comentarii

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: