Proiectează un site ca acesta, cu WordPress.com
Începe

ACATISTUL PREASFINTEI NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU ÎN CINSTEA ICOANEI FĂCĂTOARE-DE-MINUNI “POTIRUL NESECAT” PENTRU IZBĂVIREA DE PATIMA BEŢIEI

Icoana Făcătoare-de-Minuni a Maicii Domnului “Potirul nesecat”

(5 Mai)

Rugăciunile începătoare

De este preot, începe aşa :

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Amin!

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi ! Doamne, curăţeşte păcatele noastre ! Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre ! Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău !

Doamne miluieşte ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Tatǎl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău ! Vie Împărăţia Ta ! Facă-se Voia Ta ! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri ! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean ! Amin !

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca un Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi !

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit ; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău ; toţi lucrul Mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc!

Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute. Şi într-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii ; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin Prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Doamne miluieşte ! (de 12 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru ! (o închinăciune)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru Credincioşia Ta, auzi-mă, întru Dreptatea Ta! Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta! Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare ; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult ; cugetat-am la toate Lucrurile Tale, la faptele Mâinilor Tale m-am gândit. 

Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab’ auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu! Nu-Ţi întoarce Faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor care se coboară în mormânt! Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea! Arată-mi Calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu! 

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne! Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu! Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă! Întru Dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu! Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău! 

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru Numele Domnului ! (de 3 ori)

Apoi, se zice Troparul Icoanei :

Veniţi, drept-măritorilor creştini, la Dumnezeiescul şi minunatul chip al Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu, care satură inimile celor credincioşi din Potirul Nesecat al milostivirii sale şi arată Minuni poporului celui binecinstitor! Acestea văzând şi auzind, cu duhul prăznuind, cu căldură să strigăm: Stăpână Preamilostivă, tămăduieşte neputinţele şi patimile noastre, rugând pe Fiul tău, Hristos, Dumnezeul nostru, să mântuiască sufletele noastre!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi ? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi ?

Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea Îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea! Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte ; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie Unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât Drept eşti Tu întru Cuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată Adevărul ai iubit ; cele nearătate şi cele ascunse ale Înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi ; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie ; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce Faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le! Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele! Nu mă lepăda pe mine de la Faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine! Dă-mi mie bucuria Mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte! Învăţa-voi pe cei fără de lege Căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele ! Bucura-se-va limba mea de Dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat ; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu : duhul umilit ; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună Voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului! Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot ; atunci vor pune pe Altarul Tău viţei.

Icoana Făcătoare-de-Minuni a Maicii Domnului “Potirul nesecat”

Condacul 1

Cinstitul Tău chip, Stăpână de Dumnezeu Născătoare, ne-a fost dăruit ca o izbăvire aleasă şi minunată, căci prin descoperirea Lui ne slobozeşte de neputinţele sufleteşti şi trupeşti şi de întâmplările cele mâhnicioase ; pentru aceasta, laudă de mulţumire Îţi aducem, Apărătoare PreaMilostivă. Tu, dar, Stăpână, numită de noi “Potirul Nesecat”, aplecându-Te cu bunăvoinţă către suspinele şi strigătele noastre cele izvorâte din inimă, dăruieşte izbăvire celor ce suferă de boala beţiei, ca să-Ţi cântăm cu credinţă : Bucură-Te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea cea duhovnicească !

Icosul 1

Oştile Îngereşti şi cetele Drepţilor Te slăvesc neîncetat, Împărăteasă de Dumnezeu Născătoare, mijlocitoarea multpăcătosului neam creştinesc, pe care văzându-l cufundat în nelegiuiri şi în păcate, îi dăruieşti spre mângâiere şi mântuire milostivire prin deosebitele Tale Icoane Făcătoare de Minuni, care precum stelele cerului, pot fi văzute în tot pământul. Căzând noi către aceea dintre ele numită “Potirul Nesecat”, din adâncul sufletului Te chemăm astfel :
Bucură-Te, sălaşul Dumnezeirii cel neajuns !
Bucură-Te, mirarea cea neîncetată a oamenilor !
Bucură-Te, Ceea Ce prin întristări tămăduieşti neputinţele noastre !
Bucură-Te, căci prin întristări tămăduieşti neputinţele noastre !
Bucură-Te, căci prin descoperirea lor înveseleşti inimile noastre cele mâhnite !
Bucură-Te, împăcarea prea minunată a oamenilor cu Dumnezeu !
Bucură-Te, că ne trimiţi de sus milostivire prin Icoanele Tale Făcătoare de Minuni !
Bucură-Te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea cea duhovnicească !

Condacul al 2-lea

Văzând, PreaSfântă Stăpână, întristarea inimii, chinurile duhovniceşti şi pocăinţa nemincinoasă a celor ce sunt supuşi patimii celei pierzătoare a beţiei, ai binevoit să arăţi oraşului celui plăcut lui Dumnezeu, Serpuhov, milostivirea Ta prin descoperirea Icoanei Tale prea minunate, „Potirul Nesecat”, pentru ca toţi cei ce cad la ea cu credinţă şi cu inimă smerită, dobândind vindecare de cumplita lor boală să Îi strige din adâncul inimilor lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul al 2-lea

Înţelegând prin întreita arătare în vis a cuviosului Varlaam, porunca de a merge în oraşul cel iubit de Dumnezeu, Serpuhov, un oarecare om supus patimii beţiei a aflat acolo în Mânăstire Sfânta Ta Icoană, numită „Potirul Nesecat”. Drept aceea, văzând atâta purtare de grijă pentru noi, păcătoşii, cu evlavie Îţi grăim unele ca acestea :
Bucură-Te, că prin oamenii cei evlavioşi ne descoperi mărirea minunilor Tale !
Bucură-Te, călăuză clarvăzătoare care le arăţi unora ca aceştia calea mântuirii !
Bucură-Te, îndrumătoarea noastră cea bună, care cu dragoste ne apropii de Tine !
Bucură-Te, căci ne îndemni la recunoştinţă pentru binefacerile Tale !
Bucură-Te, ceea ce preschimbi întristarea noastră în bucurie !
Bucură-Te, că ne înveseleşti cu nădejde neclintită !
Bucură-Te, căci nimiceşti patimile noastre cele pierzătoare !
Bucură-Te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea cea duhovnicească !

Condacul al 3-lea

Puterea Celui PreaÎnalt şi harul Stăpânei l-au întărit pe un oarecare om cuprins de patima beţiei atunci când, având picioarele slăbănogite, mergea în oraşul Serpuhov, împlinind astfel porunca Maicii Domnului vestită lui în vis de către cuviosul Varlaam, stareţul Mânăstirii de acolo ; ajungând el în acest oraş, a aflat Icoana PreaCuratei care l-a vindecat îndată de suferinţa sa duhovnicească şi trupească, plecându-l să îi strige din adâncul sufletului, cu mulţumire, lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul al 3-lea

Având ca izvor pururea curgător Potirul cel Nesecat al râurilor cereşti, nu numai credincioşii din Serpuhov, ci şi dreptslăvitorii creştini din alte oraşe şi locuri, care au venit către minunatul Tău chip, numit „Potirul Nesecat”, primind înaintea lui tămăduire, Ţi s-au închinat cu graiuri pline de recunoştinţă ca acestea :
Bucură-Te, scăldătoare în care se află toate necazurile noastre !
Bucură-Te, potirul prin care primim bucuria mântuirii !
Bucură-Te, Ceea ce vindeci neputinţele noastre duhovniceşti şi trupeşti !
Bucură-Te, că ne stingi patimile prin puterea rugăciunilor Tale !
Bucură-Te, că dai cele de folos celor care Îţi cer ajutorul !
Bucură-Te, că dăruieşti tuturor daruri nenumărate !
Bucură-Te, că ne deschizi comoara milostivirii !
Bucură-Te, că ai inima plină de milă faţă de cei căzuţi !
Bucură-Te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea cea duhovnicească !

Condacul al 4-lea

Vifor de gânduri necredincioase având întru sine, dar cu pocăinţă sinceră venind la nespusa Ta milostivire, cei cuprinşi de patima beţiei capătă tămăduire şi, din adâncul inimii, spun Celui Născut de Tine, Mântuitorul nostru : Aliluia !

Icosul al 4-lea

Auzind Domnul mâhnirea adâncă, vaiete şi plânsul soţiilor şi mamelor, copiilor şi rudelor celor tulburaţi cu firea de patima beţiei, le-a dăruit, Stăpână, Icoana Ta prin care toţi cei care se apropie, capătă mângâiere duhovnicească şi-Ţi grăiesc cu lacrimi unele ca acestea :
Bucură-Te, Mieluşeaua care ai născut Mielul Cel care a ridicat păcatele lumii !
Bucură-Te, potir ce pentru noi te umpli de bucurie din Izvorul cel fără de moarte !
Bucură-Te, că eşti mângâierea mamelor celor cuprinse de mâhnire !
Bucură-Te, nădejdea celor fără de nădejde !
Bucură-Te, apărătoarea plină de har a celor ce vin la Tine !
Bucură-Te, bucuria şi înveselirea celor necăjiţi !
Bucură-Te, Ceea ce potoleşti patimile cele izvorâte din beţie !
Bucură-Te, că întinzi mâna celor ce au nevoie de ajutorul Tău !

Bucură-Te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea cea duhovnicească !

Condacul al 5-lea

Ca pe o stea de la Dumnezeu purcezătoare ne-ai arătat nouă, o, Împărăteasă a lumii, prea cinstita Ta Icoană pe care, văzând-o, ne rugăm din inimă cu credinţă, grăindu-ţi : Născătoare de Dumnezeu, tămăduieşte beţia şi orice altă boală sufletească şi trupească a celor aflaţi în suferinţă, iar pe cei credincioşi învaţă-i să Îi aducă lui Dumnezeu cântarea de laudă : Aliluia !

Icosul al 5-lea

Văzând, Maică de Dumnezeu Născătoare, minunile preaslăvite şi semnele uimitoare venite nu numai de la Icoana Ta cea descoperită în oraşul Serpuhov, ci şi de la cele zugrăvite întocmai cu această Icoană, cădem la ele cu smerenie şi zicem :
Bucură-Te, grabnică mijlocitoare, ajutătoarea celor ce aleargă la Tine cu sârguinţă !
Bucură-Te, Ceea ce asculţi cu bunăvoinţă rugăciunile noastre !
Bucură-Te, Ceea ce ai luminat oraşul Serpuhov cu binecuvântarea Ta !
Bucură-Te, că împrejmuirile Moscovei au arătat slava minunilor Tale !
Bucură-Te, Comoară Nesecată de tămăduiri pentru toţi cei aflaţi în nevoi !
Bucură-Te, Ocrotitoare atotputernică a celor ce lucrează pentru dobândirea trezviei !
Bucură-Te, Bună ajutătoare a celor ce luptă împotriva lumii, a trupului, a diavolului şi a beţiei !
Bucură-Te, Apărătoare grabnică a drept credincioşilor celor ce trăiesc în lume !
Bucură-Te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea cea duhovnicească !

Condacul al 6-lea

Propovăduind, Născătoare de Dumnezeu, minunile săvârşite prin Icoana Ta cea numită „Potirul Nesecat”, Te rugăm cu lacrimi :
O, PreaCurată, izbăveşte-ne pe noi toţi de patima băutului fără de măsură, de căderea în păcat şi învaţă-ne înfrânarea pe noi, cei ce ne sârguim să Îi cântăm lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul al 6-lea

Străluceşti de lumina Slavei Dumnezeieşti, Fecioară, Pruncă Dumnezeiască, uitându-te cum Copilul, Dumnezeu cel mai înainte de veci, Domnul nostru Iisus Hristos stă în cupă ca într-un Potir Nesecat, precum te vedem zugrăvită în Icoana „Potirul Nesecat” care este sortită ca, în chip tainic, să dăruiască izbăvire de patima beţiei celor ce cu credinţă vin să i se închine. De aceea, cu lacrimi Îţi aducem aceste rostiri neîncetate :
Bucură-Te, cea de care se bucură şi pe care o prăznuieşte neamul omenesc !
Bucură-Te, că slava Ta este mai mare decât ţi-o pot aduce laudele celor pământeşti şi celor cereşti !
Bucură-Te, că prin chipul tainic al Fiului în potir ne descoperi taina Dumnezeieştii Euharistihii !
Bucură-Te, Ceea ce ne arăţi în chip minunat Mielul cel ce se mănâncă pururea şi niciodată nu se sfârşeşte !
Bucură-Te, Potir al vieţii şi al nemuririi, care ne duci la porţile vieţii veşnice !
Bucură-Te, că adapi sufletele noastre cele însetate din izvorul nestricăciunii şi al bucuriei !
Bucură-Te, căci în bunătatea Ta nemărginită nu lepezi nici pe cei mai dispreţuiţi şi mai prigoniţi !
Bucură-Te, căci din milostivirea Ta îi răpeşti din groapa pieirii pe cei fără de nădejde !
Bucură-Te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea cea duhovnicească !

Condacul al 7-lea

Vrând un oarecare om să Îţi mulţumească, Stăpână, Maica lui Dumnezeu pentru vindecarea de suferinţa beţiei, a împodobit Icoana Ta prea minunată ce se găseşte în oraşul Serpuhov, cântând din toată inima sa : Aliluia !

Icosul al 7-lea

Minune nouă vedem, Stăpână, prin sfânta Ta icoană, căci un oarecare om, cuprins de suferinţa beţiei, robul lui Dumnezeu Ştefan, venind la mijlocirea Ta cea de Maică, s-a izbăvit de boala lui cea grea, pentru aceasta, cu mulţumire, Ţi-a împodobit Icoana cu daruri de mult preţ şi căzând la ea, cu lacrimi grăia unele ca acestea :
Bucură-Te, că eşti izvorul cel dătător de Viaţă al vindecării !
Bucură-Te, Potirul ceresc al Darurilor Dumnezeieşti !
Bucură-Te, râu de vindecare de-a pururea curgător !
Bucură-Te, că eşti marea care îneci toate patimile noastre !
Bucură-Te, Ceea ce cu mâinile Tale ridici pe cei ce cad zdrobiţi de greutatea păcatului beţiei !
Bucură-Te, că primeşti darurile recunoştinţei !
Bucură-Te, căci înveseleşti inimile celor binecredincioşi !
Bucură-Te, că împlineşti toate cererile noastre cele bune !
Bucură-Te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea cea duhovnicească !

Icoana Făcătoare-de-Minuni a Maicii Domnului “Potirul nesecat”

Condacul al 8-lea

Străin lucru şi cu anevoie de crezut le este tuturor celor necredincioşi să audă că la Sfânta Ta Icoană „Potirul Nesecat” se săvârşesc minuni şi tămăduiri Dumnezeieşti. Noi, însă, bineştiind cuvântul Tău ce l-ai rostit către întâia Icoană ce Te înfăţişa, anume că : „Harul Celui Ce s-a născut din Mine şi al Meu vor fi cu această Icoană”, credem că şi din cea numită „Potirul Nesecat” izvorăşte harul Tău. De aceea, plecându-ne cu evlavie, o sărutăm, cântând lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul al 8-lea

Toată nădejdea lor în Tine şi-o pun, Stăpână, cei ce suferă de patima beţiei. Pogoară-Te spre neputinţele şi patimile noastre, căci cine ne va scoate pe noi, păcătoşii, din groapa pieirii, a sărăciei duhovniceşti şi trupeşti, fără numai Tu, Stăpână. De aceea, plecându-ne genunchii în faţa preacuratului Tău chip, Îţi grăim unele ca acestea :
Bucură-Te, Ceea ce nu îţi întorci faţa de la rugăciunile păcătoşilor !
Bucură-Te, căci trimiţi ajutorul Tău ceresc celor ce Te cheamă !
Bucură-Te, Ceea ce arăţi adâncimea milostivirii Tale către toţi păcătoşii !
Bucură-Te, Ceea ce îi îmbărbătezi pe cei fără de nădejde şi cu totul deznădăjduiţi !
Bucură-Te, căci întinzi mână de ajutor celor supuşi patimilor pricinuite de beţie !
Bucură-Te, căci prin daruri pline de har îi mângâi pe cei ce suferă cu răbdare !
Bucură-Te, Ceea ce vindeci neputinţele noastre sufleteşti şi trupeşti !
Bucură-Te, că ne-ai învăţat să socotim întru nimic bucuriile cele deşarte ale acestei lumi !
Bucură-Te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea cea duhovnicească !

Condacul al 9-lea

Toată firea cea îngerească se minunează, Doamne, de lucrarea Ta cea plină de milostivire, căci ai dăruit mult păcătosului neam omenesc, o apărătoare şi ajutătoare prea puternică. Ea se pleacă spre neputinţele noastre şi ne slobozeşte de groaznica patimă a beţiei, învăţând pe cei credincioşi să Îi cânte lui Dumnezeu : Aliluia!

Icosul al 9-lea

Ritorii cei înţelepţi nu ştiu, Stăpână, să laude după cuviinţă slăvita descoperire a Icoanei Tale. Cu atât mai mult noi, păcătoşii, cu buzele noastre întinate, nu vom putea să aducem Apărătoarei noastre laude după cuviinţă. Însă, văzând nenumăratele minuni înfăptuite prin Icoana Ta, bucurându-ne cu duhul şi cu inima, Îţi zicem :
Bucură-Te, Ceea ce izvorăşti minuni de la sfântul Tău chip !
Bucură-Te, că degrab ne izbăveşti de nenorociri şi de întristări !
Bucură-Te, că îi ruşinezi pe cei ce nu Te primesc pe Tine !
Bucură-Te, că îi păzeşti de orice rău pe cei cad la Tine !
Bucură-Te, Ceea ce cu blânda Ta strălucire izgoneşti întunericul păcatului şi ceaţa patimilor noastre !
Bucură-Te, Ceea ce umpli sufletele noastre de iubire pentru Tine şi pentru Fiul Tău !
Bucură-Te, că ne îndreptezi cu înţelepciune pe calea pocăinţei !
Bucură-Te, că ne eşti mijlocitoare osârdnică pentru răspunsul cel bun înaintea Dreptului Judecător !
Bucură-Te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea cea duhovnicească !

Condacul al 10-lea

Vrând să mântuieşti, o, Maică a lui Dumnezeu, mulţimea ce suferă de boala beţiei, ne-ai dăruit Icoana Ta cea preaminunată pentru ca toţi cei cuprinşi de această patimă să poată veni la chipul Tău făcător de minuni şi primind lecuire, cu umilinţă să Îi cânte lui Dumnezeu : Aliluia!

Icosul al 10-lea

Zid şi pavăză, o, Maică a lui Dumnezeu, celor ce suferă de boala beţiei şi tuturor celor ce vin la Tine cu grăbire şi cinstesc cu evlavie Sfânta Ta Icoană. Căci ne-a dăruit-o Domnul Dătătorul bunătăţilor spre ajutor şi vindecare de patimile aducătoare de moarte, îndemnându-ne astfel să Îţi cântăm acestea :
Bucură-Te, alinarea mâhnirilor noastre şi nădejdea celor deznădăjduiţi !
Bucură-Te, vindecarea suferinţelor noastre sufleteşti şi trupeşti !
Bucură-Te, Ceea ce prin curăţia Ta cureţi întinăciunea noastră !
Bucură-Te, căci prin harul Tău luminezi nemernicia noastră !
Bucură-Te, că îmbraci în nestricăciune stricăciunea noastră cea trupească !
Bucură-Te, Ceea ce prin mijlocirea Ta ne întăreşti în rugăciune !
Bucură-Te, că întăreşti toată neputinţa noastră !
Bucură-Te, că grabnic risipeşti norul patimilor ce ne înconjoară !
Bucură-Te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea cea duhovnicească !

Condacul al 11-lea

Cântarea noastră, ce cu smerită dragoste şi cu osârdie o aducem Ţie, n-o trece cu vederea, PreaCurată şi nu-Ţi întoarce faţa de la cei fără nădejde ce pătimesc din pricina beţiei, ci ajută-i pe ei şi pe noi să ne curăţim de toată întinăciunea păcatului şi să putem cânta cu vrednicie şi cu dreptate lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul al 11-lea

Făclie dătătoare de Lumină Te vedem, PreaSfântă Fecioară, căci sfântul Tău chip goneşte cu razele harului Tău ceaţa păcatelor şi ne îndrumă pe calea luminoasă a virtuţii pe noi, cei ce cu credinţă Îţi grăim acestea :
Bucură-Te, căci prin acoperământul Tău ne izbăveşti de deşertăciunea acestei lumi mult răzvrătite !
Bucură-Te, că ne ajuţi să alungăm neliniştea patimilor trupeşti !
Bucură-Te, Ceea ce pui în inimile noastre gândurile cele bune !
Bucură-Te, că aduci lumină în cugetul cel întinat !
Bucură-Te, că îi izbăveşti pe cei cuprinşi de suferinţa chinuitoare a beţiei !
Bucură-Te, că îi chemi pe aceştia la pocăinţă nefăţarnică !
Bucură-Te, Ceea ce îmbunezi sufletele celor înrăiţi !
Bucură-Te, că mântuieşti pe cei ce Te cheamă în ajutor şi slăvesc numele Tău !
Bucură-Te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea cea duhovnicească !

Condacul al 12-lea

Harul lui Dumnezeu care este dăruit prin Icoana Ta, Potirul Nesecat, îi apropie de ea, Stăpână, pe toţi cei întristaţi şi oropsiţi : văduve, bătrâne şi mai ales pe toţi cei cuprinşi de suferinţa beţiei, care niciodată nu pleacă deşerţi de la Tine, PreaCurată, de la Potirul Nesecat al darurilor tale Dumnezeieşti, o, PreaMilostivă şi vindecare deplină primind de la chipul Tău făcător de minuni, Îi cântăm cu mulţumire Domnului : Aliluia !

Icosul al 12-lea

Cântând minunile şi marea Ta milostivire arătată celor cuprinşi de patima beţiei, Te rugăm, Stăpână, mântuieşte-ne şi povăţuieşte-ne pe cărarea cea dreaptă şi nu ne lăsa pe noi, cei care căutăm ocrotirea Ta şi Îţi zicem acestea :
Bucură-Te, Ceea ce chemi pe toţi la înfrânarea de la beţie !
Bucură-Te, că prin roua milostivirii Tale îi slobozeşti pe aceştia de patima băutului fără măsură a vinului !
Bucură-Te, Ceea ce eşti tămăduirea veşnică a celor ce suferă din pricina greului păcat al beţiei !
Bucură-Te, Ajutătoare grabnică a celor ce se chinuiesc din pricina patimilor !
Bucură-Te, îmbărbătarea minunată a celor împuţinaţi cu duhul !
Bucură-Te, că eşti bucuria negrăită a celor buni la suflet !
Bucură-Te, că îi smereşti pe cei trufaşi !
Bucură-Te, Ceea ce ridici pe cei smeriţi şi le doreşti tuturor mântuirea !
Bucură-Te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea cea duhovnicească !

Condacul al 13-lea (acest Condac se zice de trei ori) :

O, PreaMilostivă Maică a PreaDulcelui nostru Domn Iisus Hristos ! Ascultă această rugăciune a noastră şi ne izbăveşte de toate nevoile sufleteşti şi trupeşti, dar mai ales slobozeşte-i pe cei cuprinşi de suferinţa beţiei, pe robii Tăi (numele), ca să nu piară aceştia cuprinşi de rău, ci, mântuiţi fiind prin Tine, să îi aducă lui Dumnezeu cântarea : Aliluia !

După aceasta, se zice iarăşi Icosul întâi :

Oştile Îngereşti şi cetele Drepţilor Te slăvesc neîncetat, Împărăteasă de Dumnezeu Născătoare, mijlocitoarea multpăcătosului neam creştinesc, pe care văzându-l cufundat în nelegiuiri şi în păcate, îi dăruieşti spre mângâiere şi mântuire milostivire prin deosebitele Tale Icoane Făcătoare de Minuni, care precum stelele cerului, pot fi văzute în tot pământul. Căzând noi către aceea dintre ele numită “Potirul Nesecat”, din adâncul sufletului Te chemăm astfel :
Bucură-Te, sălaşul Dumnezeirii cel neajuns !
Bucură-Te, mirarea cea neîncetată a oamenilor !
Bucură-Te, Ceea Ce prin întristări tămăduieşti neputinţele noastre !
Bucură-Te, căci prin întristări tămăduieşti neputinţele noastre !
Bucură-Te, căci prin descoperirea lor înveseleşti inimile noastre cele mâhnite !
Bucură-Te, împăcarea prea minunată a oamenilor cu Dumnezeu !
Bucură-Te, că ne trimiţi de sus milostivire prin Icoanele Tale Făcătoare de Minuni !
Bucură-Te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea cea duhovnicească !

şi Condacul întâi :

Cinstitul Tău chip, Stăpână de Dumnezeu Născătoare, ne-a fost dăruit ca o izbăvire aleasă şi minunată, căci prin descoperirea Lui ne slobozeşte de neputinţele sufleteşti şi trupeşti şi de întâmplările cele mâhnicioase ; pentru aceasta, laudă de mulţumire Îţi aducem, Apărătoare PreaMilostivă. Tu, dar, Stăpână, numită de noi “Potirul Nesecat”, aplecându-Te cu bunăvoinţă către suspinele şi strigătele noastre cele izvorâte din inimă, dăruieşte izbăvire celor ce suferă de boala beţiei, ca să-Ţi cântăm cu credinţă : Bucură-Te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea cea duhovnicească !

După aceea, zicem această Rugăciune către PreaSfânta Născătoare de Dumnezeu :

O, PreaMilostivă Stăpână !

Pentru a dobândi apărarea Ta, cădem acum la Tine.

Caută spre rugăciunile noastre, auzi-ne cu milostivire pe noi : soţiile, copiii, maicile celor împătimiţi de boala cea grea a beţiei, fraţii şi surorile noastre, care din această pricină sunt căzuţi de la Maica noastră, Biserica lui Hristos şi, deci, de la mântuire şi-i tămăduieşte pe aceştia !

O, milostivă Maică a lui Dumnezeu, atinge-Te de inimile lor şi scoate-i degrabă din căderile de păcate, adu-i la înfrânarea cea mântuitoare!

Roagă-L pe Fiul Tău, Hristos, Dumnezeul nostru, să ne ierte greşelile, să nu Îşi întoarcă milostivirea de la zidirea Sa şi să ne întărească în trezvie şi înţelepciune !

Primeşte, PreaSfântă Născătoare de Dumnezeu, rugăciunile maicilor ce revarsă şiroaie de lacrimi pentru copiii lor, ale soţiilor ce plâng pentru soţii lor, ale copiilor, orfanilor şi neputiincioşilor părinţi şi ale noastre, ale tuturor celor ce cădem la Icoana Ta, pentru ca să ajungă, prin rugăciunile Tale, acest strigăt al nostru la Tronul Celui PreaÎnalt !

Acoperă-ne şi ne păzeşte, ca să nu fim robiţi de cel viclean şi de toate cursele vrăjmaşilor, ajută-ne în ceasul cel cumplit al morţii, ca, prin rugăciunile Tale, să trecem vămile văzduhului !

Izbăveşte-ne de osânda cea veşnică şi mijloceşte ca Milostivirea lui Dumnezeu să ne acopere în vecii vecilor cei nesfârşiţi ! Amin !

Şi apoi se face Otpustul :

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile PreaCuratei Maicii Tale şi ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin !

Icoana Făcătoare-de-Minuni a Maicii Domnului “Potirul nesecat”

Surse bibliografice :

  1. https://ganduridinortodoxieweb.wordpress.com/2019/05/05/icoana-maicii-domnului-potirul-nesecat-5-mai/#more-10001 ;
  2. http://media1.refanromania.webgarden.ro/images/media1:4c1febb755abd.jpg/icoana-maicii-domnului-potirul-nesecat.jpg ;
  3. http://www.popasduhovnicesc.ro/Links/ACATISTE/Acatistul%20Sf.%20POTIR.pdf

Alătură-te conversației

1 comentariu

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: