ACATISTUL SFÂNTULUI ŞI DREPTULUI MELCHISEDEC, REGELE SALEMULUI

[Prăznuit în Duminica Sfinţilor Strămoşi (Duminica a 28-a după Rusalii-15.12.2019) şi pe 22 Mai]

Rugăciunile începătoare

De este preot, începe aşa :

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Amin!

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi ! Doamne, curăţeşte păcatele noastre ! Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre ! Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău !

Doamne miluieşte ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Tatǎl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău ! Vie Împărăţia Ta ! Facă-se Voia Ta ! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri ! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean ! Amin !

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca un Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi !

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit ; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău ; toţi lucrul Mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc!

Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute. Şi într-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii ; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin Prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Doamne miluieşte ! (de 12 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru ! (o închinăciune)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru Credincioşia Ta, auzi-mă, întru Dreptatea Ta! Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta! Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare ; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult ; cugetat-am la toate Lucrurile Tale, la faptele Mâinilor Tale m-am gândit. 

Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab’ auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu! Nu-Ţi întoarce Faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor care se coboară în mormânt! Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea! Arată-mi Calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu! 

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne! Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu! Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă! Întru Dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu! Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău! 

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru Numele Domnului ! (de 3 ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi ? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi ?

Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea Îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea! Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte ; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie Unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât Drept eşti Tu întru Cuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată Adevărul ai iubit ; cele nearătate şi cele ascunse ale Înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi ; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie ; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce Faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le! Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele! Nu mă lepăda pe mine de la Faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine! Dă-mi mie bucuria Mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte! Învăţa-voi pe cei fără de lege Căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele ! Bucura-se-va limba mea de Dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat ; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu : duhul umilit ; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună Voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului! Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot ; atunci vor pune pe Altarul Tău viţei.

Sfântul şi Dreptul Melchisedec, Regele Salemului

CONDAC 1

Nu ne pricepem noi, cei cufundați în valurile multor păcate, a te lăuda pe tine, Sfinte Melchisedec, Rege al dreptăţii, Rege al păcii, fără tată, fără mamă, fără spiţă de neam,dar voind a neînvrednici și noi, precum Avraam oarecând de binecuvântarea ta, înălțăm luiDumnezeu din adâncul inimii cântarea: Aliluia !

ICOS 1

Ca într-o oglindă te vedem pe tine, Sfinte Melchisedec, strălucind mai înainte de arătarea Soarelui dreptății cu trupul pe pământ și preînchipuindu-L pe Acesta prin purtarea cununii preoțești și împărătești, pentru care te mărim așa:

Bucură-Te, Rege al păcii;

Bucură-Te, Preot al Celui Neapropiat;

Bucură-Te, Icoană a Fiului Tatălui;

Bucură-Te, cel din cetatea păcii;

Bucură-Te, prefigurare a Marelui Arhiereu;

Bucură-Te, arătător al preoției veșnice;

Bucură-Te, moștenitor al slavei cerești;

Bucură-Te, iubitor al vieții pustnicești;

Bucură-Te, slujitor al Împăratului păcii;

Bucură-Te, bucuria binecuvântării lui Avraam;

Bucură-Te, defăimător al păgânătății;

Bucură-Te, slujitor al Tainelor dreptății;

Bucură-Te, Sfinte Melchisedec, Preot al lui Dumnezeu Cel PreaÎnalt !

CONDAC 2

Din părinte închinător al idoli ai răsărit, dar Părintele ceresc, Răsăritul Cel de sus, a luminat cerul inimii Tale cu razele înțelepciunii Sale, ca Lui să-I slujești în cântări de: Aliluia !

ICOS 2

Tatăl tău cel după trup te îndemna a aduce șapte viței pentru a fi jertfiți idoilor celor deșerți, dar în drum spre această ascultare Părintele ceresc ți-a luminat sufletul ca să cunoști adevărul, pentru care îți cântăm așa:

Bucură-Te, că ai contemplat frumusețea soarelui;

Bucură-Te, că ai cunoscut luminoasa lui strălucire;

Bucură-Te, că prin contemplarea soarelui ai cunoscut pe Soarele dreptății;

Bucură-Te, că de privirea stelelor te-ai îndulcit;

Bucură-Te, că întunericul neștiinței ți-a fost risipit;

Bucură-Te, că luna te însoțea pe calea cugetărilor tale;

Bucură-Te, că ai cunoscut pe Ziditorul din frumusețea zidirilor;

Bucură-Te, că lumina Înțelepciunii te-a umbrit;

Bucură-Te, că te-ai uimit de darurile Ziditorului;

Bucură-Te, că ți s-a descoperit deșertăciunea idolilor;

Bucură-Te, că pe Cel Nevăzut ai cunoscut din contemplarea celor văzute;

Bucură-Te, că te-ai aprins de focul râvnei pentru Adevăr;

Bucură-Te, Sfinte Melchisedec, Preot al lui Dumnezeu Cel PreaÎnalt !

CONDAC 3

De darul înțelepciunii, de sus, minunându-te și de Tainele descoperite ție, ai alergat la părintele tău ca să-și vină în fire și să cânte, și el, Ziditorului a toate: Aliluia !

Sfântul şi Dreptul Melchisedec, Regele Salemului

ICOS 3

Foarte s-a mâniat tatăl tău, văzându-te pe tine, cel de curând luminat, sfătuindu-l a se supune Dumnezeieștii socotințe și a lepăda deșertăciunea idolilor, iar noi lăudăm buna ta îndrăzneală așa :

Bucură-Te, că ai defăimat pe idolii cei fără suflet;

Bucură-Te, că nu te-ai supus idolilor celor muți;

Bucură-Te, că ai grăit, cu înțelepciune, împotriva lor;

Bucură-Te, că Împăratului Dumnezeu ai socotit a te jertfi;

Bucură-Te, că pe El L-ai mărturisit Făcător a toată zidirea;

Bucură-Te, că ai mărit pe Cel nemuritor și nevăzut;

Bucură-Te, că te-ai plecat, cu smerenie, înaintea Celui neajuns;

Bucură-Te, căci, cu gândul, te-ai închinat Celui necuprins cu mintea;

Bucură-Te, că ai răbdat mânia tatălui tău;

Bucură-Te, că Adevărul ai mărturisit, cu tărie;

Bucură-Te, că nu te-ai temut de cel întunecat la minte;

Bucură-Te, că Domnul te-a mângâiat în pătimirea pentru Adevăr;

Bucură-Te, Sfinte Melchisedec, Preot al lui Dumnezeu Cel PreaÎnalt !

CONDAC 4

Iarăși te-ai dus să plinești ascultarea părintelui tău, care te amenința cu moartea, dar în sine cugetai la măreția Părintelui luminilor, Căruia toată suflarea Îi cântă : Aliluia !

ICOS 4

Tatăl tău cugeta să te aducă pe tine, defăimătorul deșertăciunii idolești, jertfă neînsuflețiților idoli, dar purtarea de grijă a Domnului te-a păzit, pentru care îți cântăm:

Bucură-Te, că Mâna nevăzută a Domnului te-a păzit de moarte;

Bucură-Te, că maica ta foarte s-a tânguit aflând gândul tatălui;

Bucură-Te, că sorții au ales a fi jertfit tatăl tău;

Bucură-Te, că te-ai înduioșat de plângerea maicii tale;

Bucură-Te, că ai plâns amara moarte gătită fratelui tău;

Bucură-Te, că nu ai suferit a vedea pe fiii gătiți morții;

Bucură-Te, că ai defăimat praznicul păgânesc aducător de moarte;

Bucură-Te, că nu ai suferit cruzimea urâtorilor de Adevăr;

Bucură-Te, că toată nădejdea ți-ai pus-o în Adevăratul Dumnezeu;

Bucură-Te, că te-ai lepădat de toată rătăcirea celor rău credincioși;

Bucură-Te, că inima ta suspina după Cel mai presus de toate;

Bucură-Te, că Lui ai voit a sluji cu tot sufletul tău;

Bucură-Te, Sfinte Melchisedec, Preot al lui Dumnezeu Cel PreaÎnalt !

CONDAC 5

Nesuferind a vedea diavoleasca sărbătoare pătată de sânge nevinovat, ai ales drumul pribegiei, fiind călăuzit nevăzut de Împăratul Îngerilor, Căruia și noi Îi strigăm: Aliluia !

ICOS 5

Mâna Domnului te-a povățuit nevăzut, ca într-un pământ al făgăduinței, în Muntele Taborului, ca să te îndulcești de Mila Celui slăvit în cer și pe pământ, Care ne luminează și pe noi a te lăuda așa:

Bucură-Te, că Darul lui Dumnezeu te-a povățuit spre cele bune;

Bucură-Te, că ai părăsit deșertăciunea viețuirii printre păgâni;

Bucură-Te, că ai căutat, cu tot sufletul, Slava Domnului;

Bucură-Te, că te-ai lepădat de toate obiceiurile păgânilor;

Bucură-Te, că Muntele Taborului te-a primit cu bucurie;

Bucură-Te, că ai sfințit cărările lui cu rugăciunea;

Bucură-Te, că desimea codrului te-a ascuns;

Bucură-Te, că ai primit înstrăinarea de ai tăi pentru Adevăr;

Bucură-Te, că Mila Domnului te-a acoperit pe tine;

Bucură-Te, că ai luat jugul cel bun al ascultării;

Bucură-Te, că ai cules cu bucurie roadele Credinței;

Bucură-Te, că Domnului ai înălțat pururea rugăciuni;

Bucură-Te, Sfinte Melchisedec, Preot al lui Dumnezeu Cel PreaÎnalt !

Sfântul şi Dreptul Melchisedec, Regele Salemului

CONDAC 6

Plecând genunchii tăi, cu smerenie, ți-ai plecat și genunchii inimii și te-ai rugat Domnului și ai cerut lucrarea dreptății pentru păgâni, cântând: Aliluia !

ICOS 6

Mânat fiind de o dreaptă mânie față de cei care nu voiau a cunoaște Căile Domnului, ai cerut pierzarea celor adunați la diavolescul praznic pentru junghierea fratelui tău, iar Domnul te-a ascultat și, pentru această Minune, te lăudăm așa:

Bucură-Te, că nu ai suferit nelegiuita faptă pusă la cale;

Bucură-Te, că ai voit a se pune capăt răutății;

Bucură-Te, că, pentru ruga ta, Domnul Şi-a arătat dreptatea;

Bucură-Te, că locul cel jertfit idolilor a fost înghițit de pământ;

Bucură-Te, că te-ai minunat de Puterea Domnului;

Bucură-Te, că dreapta ta rugăciune o a plinit;

Bucură-Te, că și mai mult te-ai întărit în frica Domnului;

Bucură-Te, că spaimă te-a cuprins pentru jalnica priveliște;

Bucură-Te, că iarăși spre Muntele Taborului te-ai suit;

Bucură-Te, că toată viața ta ai jertfit-o Domnului;

Bucură-Te, că te-ai arătat făclie a rugăciunii în pustie;

Bucură-Te, că tămâia rugăciunii tale se înălța la Tronul ceresc;

Bucură-Te, Sfinte Melchisedec, Preot al lui Dumnezeu Cel PreaÎnalt !

CONDAC 7

Șapte ani ai petrecut în desimea codrului, din Muntele Taborului, înălțând Domnului rugăciuni fierbinți spre bucuria Îngerilor care cântau: Aliluia !

ICOS 7

Codrul te hrănea pe tine cu mugurii copacilor și cu miere sălbatică, iar roua de sus îți adăpa setea, cugetând pururea la cele cerești, pentru care te mărim așa:

Bucură-Te, că nu ai gustat roadele neascultării;

Bucură-Te, că te-ai hrănit cu mugurii copacilor;

Bucură-Te, că te-ai îndulcit cu miere sălbatică;

Bucură-Te, că mai mult te-ai bucurat de mierea rugăciunii;

Bucură-Te, că ai ales înstrăinarea pentru Dumnezeu;

Bucură-Te, că cerul ți-a slujit ca acoperiș;

Bucură-Te, că ai înfruntat toate vitregiile naturii;

Bucură-Te, că ai păzit nestinsă făclia Credinței;

Bucură-Te, că ți-ai ales, drept casă, pustia;

Bucură-Te, că Domnul a binecuvântat râvna ta;

Bucură-Te, că ai mers pe calea Credinței cu nădejde;

Bucură-Te, că ți-ai ales codrul ca prieten;

Bucură-Te, Sfinte Melchisedec, Preot al lui Dumnezeu Cel PreaÎnalt !

CONDAC 8

După 7 ani, de petrecere a ta, în Muntele Taborului, Domnul a grăit către Avraam, poruncindu-i să te caute în munte pe tine, Omule al lui Dumnezeu, al Celui Căruia toată suflarea Îi cântă: Aliluia !

Sfântul şi Dreptul Melchisedec, Regele Salemului

ICOS 8

După a treia chemare a lui Avraam, ai ieșit din desimea codrului, Sfinte Melchisedec, dar foarte s-a înspăimântat Dreptul, arătând tu ca un om sălbăticit, dar noi lăudăm jertfa ta pentru Cel Neapropiat, cântându-ți:

Bucură-Te, că Domnul i-a poruncit lui Avraam să te cerceteze;

Bucură-Te, că acesta a venit la tine în munte;

Bucură-Te, că la a treia chemare te-ai descoperit;

Bucură-Te, că foarte s-a înfricoșat Avraam de a ta înfățișare;

Bucură-Te, căci, cu blândețe, l-ai liniștit pe el;

Bucură-Te, că ai pribegit, în munte, pentru Cel slăvit;

Bucură-Te, că purtarea de grijă a Domnului te-a mângâiat;

Bucură-Te, că ești rugător pentru cei iubitori de liniștire;

Bucură-Te, ajutător grabnic al celor străini;

Bucură-Te, podoabă a Muntelui Tabor;

Bucură-Te, cunoscător al Tainelor rugăciunii;

Bucură-Te, cel luminat de Darul Duhului Sfânt;

Bucură-Te, Sfinte Melchisedec, Preot al lui Dumnezeu Cel PreaÎnalt !

CONDAC 9

Avraam s-a grăbit să plinească Porunca Domnului, purtând grijă de tine ca de o credincioasă slugă a Celui Preaînalt, Căruia Îi cântai în taină: Aliluia !

ICOS 9

După Porunca Domnului, Avraam a ras capul tău, ți-a tăiat unghiile, te-a îmbrăcat și te-a încălțat, supunându-te tu, cu totul, Voii Dumnezeiești, pentru care te lăudăm așa:

Bucură-Te, că părul ți-a fost tăiat de Avraam;

Bucură-Te, că tu, mai înainte, tăiasei toate grijile lumești;

Bucură-Te, că și unghiile ți-au fost tăiate;

Bucură-Te, că tu ai tăiat toate cursele celui rău;

Bucură-Te, slujitor și stăpân al pustiei Muntelui Tabor;

Bucură-Te, că ai primit hainele în Numele lui Hristos;

Bucură-Te, că ai primit, cu bucurie, a fi încălțat ;

Bucură-Te, că picioarele tale au mers în căile dreptății;

Bucură-Te, că ai fost gătit ca să te arăți oamenilor;

Bucură-Te, că ai ales sărăcia cea de bună voie;

Bucură-Te, că te-ai îmbogățit în Mila Domnului;

Bucură-Te, că te-ai arătat vas ales al înțelepciunii;

Bucură-Te, Sfinte Melchisedec, Preot al lui Dumnezeu Cel PreaÎnalt !

CONDAC 10

După 3 zile ai coborât din munte, ca să-l binecuvintezi pe Avraam, după Voia Domnului, Căruia noi Îi cântăm cu bucurie: Aliluia !

ICOS 10

Unsu-l-ai pe Avraam cu untdelemn din corn și l-ai binecuvântat ca să fie tată al multor neamuri, iar, după puține zile, glas din cer a învățat pe Avraam că tu ești Preot în veac, fără tată, fără mamă și fără spiță de neam, pentru care te lăudăm așa:

Bucură-Te, izvor de binecuvântări cerești;

Bucură-Te, că Domnul te-a arătat Preot în veac;

Bucură-Te, că s-a veselit Avraam de binecuvântarea ta;

Bucură-Te, că ai prețuit mai mult asprimea pustiei;

Bucură-Te, că te-ai despărțit de mângâierea părinților;

Bucură-Te, că ai preînchipuit pe Fiul lui Dumnezeu;

Bucură-Te, că ești preoților mijlocitor către Arhiereul Cel Mare;

Bucură-Te, că ai defăimat a rudelor împărtășire;

Bucură-Te, că te-ai lepădat de a prietenilor însoțire;

Bucură-Te, că ai cinstit pe Dumnezeu mai presus de oameni;

Bucură-Te, că ai primit de la Domnul dar ca un Preot;

Bucură-Te, că ești nouă scară către Împăratul cerurilor;

Bucură-Te, Sfinte Melchisedec, Preot al lui Dumnezeu Cel PreaÎnalt !

Sfântul şi Dreptul Melchisedec, Regele Salemului

CONDAC 11

Când Avraam s-a întors de la tăierea lui Hodorlaomer, pâine și vin ai adus lui și slugilor sale, mai înainte închipuind Cina cea de Taină, rânduită de Domnul Hristos, spre bucuria celor ce-I cântă: Aliluia !

ICOS 11

Voind Sfântul Chiril al Alexandriei a îndrepta pe Avva Daniil care credea că ești Fiu al lui Dumnezeu, i-a cerut lui să se roage pentru descoperirea Adevărului, pentru care noi cântăm cu bucurie așa:

Bucură-Te, că Domnul a statornicit Adevărul despre tine;

Bucură-Te, că Avva Daniiel a văzut toți Patriarhii până la tine;

Bucură-Te, că Îngerul te-a arătat Avvei lămurit pe tine ;

Bucură-Te, că a cunoscut bătrânul că nu ești Fiul lui Dumnezeu;

Bucură-Te, că el s-a încredințat că ești om;

Bucură-Te, că noi te mărturisim Preot al Stăpânului;

Bucură-Te, că ai primit zeciuială de la Avraam;

Bucură-Te, că ești pururea rugător pentru lume;

Bucură-Te, că ești ajutător preoților cucernici;

Bucură-Te, că ai strălucit cu daruri înalte de la Domnul;

Bucură-Te, că ai deschis multora calea pustiei;

Bucură-Te, că ai slujit Domnului cu fierbinte dragoste;

Bucură-Te, Sfinte Melchisedec, Preot al lui Dumnezeu Cel PreaÎnalt !

CONDAC 12

Străin Împărat și Preot al Dumnezeului Cel Preaînalt, tu ești, Sfinte Melchisedec, cel ce te-ai arătat nouă Icoană a urmării desăvârșite a lui Hristos, Căruia glasurile îngerești Îi cântă neîncetat: Aliluia !

ICOS 12

Ca unul care ai împărățit peste patimi și te-ai arătat vrednic Preot al Arhiereului Celui Mare, binecuvintează-ne și pe noi cu darul pocăinței și ne mijlocește iertare la Judecata Stăpânului, ca să-ți cântăm unele ca acestea:

Bucură-Te, că ai fost sfințit ca Preot al Celui Preaînalt;

Bucură-Te,vistierie a Darurilor Stăpânului;

Bucură-Te, că ai cunoscut pe Adevăratul Dumnezeu din voia ta;

Bucură-Te, că El te-a arătat vistierie a darurilor cerești;

Bucură-Te, că ne ești și nouă mijlocitor grabnic către Hristos;

Bucură-Te, că ne ești nădejde tare la Judecata Fiului;

Bucură-Te, că ai păzit, cu osârdie, Porunca Tatălui;

Bucură-Te, că ai primit, cu îmbelșugare, Darurile Duhului;

Bucură-Te, că ai fost preînchipuire vie a Marelui Arhiereu;

Bucură-Te, că aprinzi în suflete focul râvnei pentru cele cerești;

Bucură-Te, că ai defăimat toate pentru dragostea lui Dumnezeu;

Bucură-Te, că ești nouă apărător la Judecata Fiului;

Bucură-Te, Sfinte Melchisedec, Preot al lui Dumnezeu Cel PreaÎnalt !

CONDAC 13 (acest Condac se zice de 3 ori):

O, Sfinte și Drepte Melchisedec, cel ce ești Preot, în veac, după Cuvântul Domnului, roagă-L pe Arhiereul Cel Mare să ne binecuvinteze și pe noi, ca să aducem rod însutit de pocăință spre bucuria cetelor îngerești, care cântă neîncetat: Aliluia !

Sfântul şi Dreptul Melchisedec, Regele Salemului

Se zice apoi, iarăşi ICOSUL 1:

Ca într-o oglindă te vedem pe tine, Sfinte Melchisedec, strălucind mai înainte de arătarea Soarelui dreptății cu trupul pe pământ și preînchipuindu-L pe Acesta prin purtarea cununii preoțești și împărătești, pentru care te mărim așa:

Bucură-Te, Rege al păcii;

Bucură-Te, Preot al Celui Neapropiat;

Bucură-Te, Icoană a Fiului Tatălui;

Bucură-Te, cel din cetatea păcii;

Bucură-Te, prefigurare a Marelui Arhiereu;

Bucură-Te, arătător al preoției veșnice;

Bucură-Te, moștenitor al slavei cerești;

Bucură-Te, iubitor al vieții pustnicești;

Bucură-Te, slujitor al Împăratului păcii;

Bucură-Te, bucuria binecuvântării lui Avraam;

Bucură-Te, defăimător al păgânătății;

Bucură-Te, slujitor al Tainelor dreptății;

Bucură-Te, Sfinte Melchisedec, Preot al lui Dumnezeu Cel PreaÎnalt !

şi CONDACUL 1:

Nu ne pricepem noi, cei cufundați în valurile multor păcate, a te lăuda pe tine, Sfinte Melchisedec, Rege al dreptăţii, Rege al păcii, fără tată, fără mamă, fără spiţă de neam,dar voind a neînvrednici și noi, precum Avraam oarecând de binecuvântarea ta, înălțăm luiDumnezeu din adâncul inimii cântarea: Aliluia !

Şi apoi se face Otpustul :

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile PreaCuratei Maicii Tale, ale Sfântului şi Dreptului Melchisedec, Regele Salemului şi ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin !

Surse bibliografice :

  1. https://i.pinimg.com/originals/2c/5d/b8/2c5db8dd681f62ef58a0165187539fe2.jpg;
  2. https://previews.123rf.com/images/felker/felker1803/felker180300121/97671525-troodos-cyprus-january-10-2018-high-priest-king-melchizedek-mosaic-icon-in-greek-orthodox-church-tro.jpg;
  3. https://alexandrasarb.files.wordpress.com/2013/11/dscf3755.jpg;
  4. https://i.pinimg.com/236x/13/26/c9/1326c9627541e0f52a36b44c442b7663–orthodox-icons-saints.jpg;
  5. https://lambnation.com/wp-content/uploads/2020/02/Who-Is-Melchizedek.jpg;
  6. https://mk0omraam2p5s53dolcm.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2017/11/melchisedek.jpg;
  7. https://multumescdotmobi.files.wordpress.com/2014/12/melchizedek-melchisedec1.jpg?w=640;
  8. https://multumesc.mobi/2014/12/14/acatistul-dreptului-melchisedec/

Alătură-te conversației

2 comentarii

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: