ACATISTUL SFÂNTULUI CUVIOS ONUFRIE CEL MARE

Sfântul Cuvios Onufrie cel Mare

(12 Iunie)

Rugăciunile începătoare

De este preot, începe aşa :

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Amin!

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi ! Doamne, curăţeşte păcatele noastre ! Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre ! Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău !

Doamne miluieşte ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Tatǎl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău ! Vie Împărăţia Ta ! Facă-se Voia Ta ! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri ! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean ! Amin !

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca un Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi !

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit ; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău ; toţi lucrul Mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc!

Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute. Şi într-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii ; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin Prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Doamne miluieşte ! (de 12 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru ! (o închinăciune)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru Credincioşia Ta, auzi-mă, întru Dreptatea Ta! Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta! Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare ; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult ; cugetat-am la toate Lucrurile Tale, la faptele Mâinilor Tale m-am gândit. 

Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab’ auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu! Nu-Ţi întoarce Faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor care se coboară în mormânt! Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea! Arată-mi Calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu! 

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne! Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu! Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă! Întru Dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu! Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău! 

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru Numele Domnului ! (de 3 ori)

Apoi, se zice Troparul Sfântului Cuvios Onufrie cel Mare (Glasul 8):

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor și cu suspinurile, cele dintru adânc, ai făcut ostenelile tale însutit roditoare ; și te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu Minunile, Sfinte Cuvioase Onufrie cel Mare, Părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Apoi, se zice Condacul Sfântului Cuvios Onufrie cel Mare (Glasul 8):

Lumină înţelegătoare şi cerească înlăuntrul în inima ta primind, vas prealuminat te-ai arătat nestricatei Treimi şi Har de tămăduiri ai primit, strigând: Aliluia!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi ? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi ?

Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea Îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea! Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte ; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie Unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât Drept eşti Tu întru Cuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată Adevărul ai iubit ; cele nearătate şi cele ascunse ale Înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi ; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie ; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce Faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le! Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele! Nu mă lepăda pe mine de la Faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine! Dă-mi mie bucuria Mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte! Învăţa-voi pe cei fără de lege Căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele ! Bucura-se-va limba mea de Dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat ; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu : duhul umilit ; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună Voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului! Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot ; atunci vor pune pe Altarul Tău viţei.

Sfântul Cuvios Onufrie cel Mare

CONDACUL 1
Celui care, din fragedă pruncie, a iubit pe Hristos şi I-a slujit cu Credinţă, să-i aducem laude şi cântări duhovniceşti; că acesta, biruind pe vrăjmaşi, s-a suit la Hristos, Cel ce i-a dăruit dar Dumnezeiesc, spre a dobândi darul cel veşnic şi să-l slăvim cântându-i: Bucură-te, Părinte Onufrie, de Dumnezeu înţelepţite!

ICOSUL 1

Văzând Darul lui Dumnezeu, care era cu tine, din pântecele maicii tale şi Minunile care s-au săvârşit cu tine, în pruncie, nu putem să nu te lăudăm astfel:
Bucură-te, cel ce te-ai născut din rugăciunile părinţilor tăi;
Bucură-te, că, încă fiind în faşă, ai fost dăruit de părinţii tăi la Mânăstire;
Bucură-te, cel ce ai fost hrănit de căprioară până la vârsta de trei ani;
Bucură-te, că te-ai arătat milostiv încă din fragedă pruncie;
Bucură-te, cel ce ai fost hrănit de Hristos, Care se afla în Sfânta Icoană;
Bucură-te, cel ce ai primit Dar de la Dumnezeu;
Bucură-te, că te-ai arătat Făcător-de-Minuni fiind încă prunc;
Bucură-te, lumina dăruită Mânăstirii de Luminătorul celor din întuneric;
Bucură-te, luceafăr aducător de bucurii;
Bucură-te, Minune Dumnezeiască;
Bucură-te, stea, de lumină purtătoare;
Bucură-te, iubitorule de Cele Sfinte;
Bucură-te, Părinte Onufrie, de Dumnezeu înţelepţite!

CONDACUL al 2-lea
Fiind inca tanar la varsta si nevinovat, te-ai aratat mai mare in virtutea nerautatii, deoarece Insusi Hristos cu mainile Sale te-a hranit cand I-ai cerut, iar credinciosii stau inaintea icoanei tale cantand lui Dumnezeu: Aliluia!
ICOSUL al 2-lea

Plin de milostivire te-ai aratat caci painea pe care o primeai pentru tine o dadeai lui Hristos lipsindu-te pe tine de hrana, iar noi, vazand unele ca acestea, te laudam zicand:
Bucură-te, ca Cel pe care tu L-ai hranit de multe ori, paine ti-a dat cand I-ai cerut;
Bucură-te, ca din acea paine s-au hranit si ceilalti monahi;
Bucură-te, ca ei au fost cuprinsi de uimire vazand minunea care s-a facut prin tine;
Bucură-te, ca ai crescut in ascultare si supunere;
Bucură-te, caci cu infranarea si postul ai supus chiar si pe demoni;
Bucură-te, dar dumnezeiesc daruit noua celor credinciosi de catre Dumnezeu;
Bucură-te, ca ai fost pazit de Dumnezeu, Care te-a intarit spre o lupta ca aceasta;
Bucură-te, ca te-ai aratat stapan peste patimi;
Bucură-te, cel ce ai stricat cursele demonilor cele amagitoare;
Bucură-te, ca te-ai inaltat deasupra firii omenesti prin multa osteneala;
Bucură-te, iubitorule de Dumnezeu si al semenilor tai;
Bucură-te, Părinte Onufrie, de Dumnezeu înţelepţite!

CONDACUL al 3-lea
Mergand cuviosul Pafnutie in pustie spre a cauta pe cei ce se nevoiesc acolo, te-a aflat pe tine sfinte si bucurandu-se a cantat lui Dumnezeu, Celui ce te-a descoperit lui: Aliluia!
ICOSUL al 3-lea

Atat de mult te-a iubit pe tine Domnul cuvioase, incat aveai in fiecare luna a anului drept hrana fructe de finic si un izvor cu apa limpede si buna, iar in loc de imbracaminte ti-a crescut parul care te ferea de ger si arsita, pentru aceasta noi iti cantam unele ca acestea:

Bucură-te, ca Dumnezeu ti-a rasplatit tie si in aceasta viata si in cealalta ostenelile tale;
Bucură-te, copac infrunzit sub care adumbresc cei credinciosi;
Bucură-te, om ceresc care ai ajuns firea ingerilor;
Bucură-te, ca ai avut atata tarie ca nu ai parasit pustia, cu toate ispitele ce veneau de la diavol;
Bucură-te, ca binecuvantarea lui Dumnezeu nu te-a parasit;
Bucură-te, ca ti-a fost indreptar in viata monahiceasca;
Bucură-te, ca faptele tale au intrecut mintea omeneasca;
Bucură-te, ca te-ai izbavit din ghearele lupului celui intelegator;
Bucură-te, ca esti hranitorul celor flamanzi;
Bucură-te, odihna celor osteniti;
Bucură-te, parinte milostiv si iubitor de fii;
Bucură-te, cel ce ai fost un al doilea Ilie in viteja faptelor impotriva raului;
Bucură-te, Părinte Onufrie, de Dumnezeu înţelepţite!

CONDACUL al 4-lea
Avandu-te pe tine sprijin tare parinte, ne bucuram noi pacatosii, si cu dragoste te slavim cu cantari si rugaciuni prin care iti cerem sa nu ne lasi pe noi, cei care cantam lui Dumnezeu: Aliluia !
ICOSUL al 4-lea

Multe au fost luptele tale parinte impotriva demonilor care te chinuiau cu tot felul de ispite, vrand cu tot dinadinsul sa-ti surpe ostenelile tale cel bine placute inaintea lui Dumnezeu, dar tu i-ai biruit cu darul lui Hristos care era cu tine, iar noi zicem catre tine unele ca acestea:

Bucură-te, ca semnul Sfintei Cruci te-a pazit nevatamat de navalirile diavolilor;
Bucură-te, ca rugaciunea ti-a fost ca un toiag de foc impotriva lor,
Bucură-te, ca ai fost pazit de ingerul Domnului;
Bucură-te, pazitorul curatiei sufletesti si trupesti;
Bucură-te, ca te-ai asemanat heruvimilor si serafimilor in cantarea cea catre Dumnezeu;
Bucură-te, ca diavolii nu pot sa stea impotriva ta;
Bucură-te, ca i-ai surpat pe ei cu toate mestesugirile lor;
Bucură-te, cel ce esti ajutor nou celor credinciosi;
Bucură-te, ca nu te intorci de la cei ce se roaga tie;
Bucură-te, minune mult slavita de ingeri;
Bucură-te, parinte minunat al monahilor;
Bucură-te, ca ispitele demonilor nu te-au inspaimantat;
Bucură-te, Părinte Onufrie, de Dumnezeu înţelepţite!

CONDACUL al 5-lea
Poruncile lui Dumnezeu pazindu-le, ai ajuns la lumina cea vesnica a imparatiei celei ceresti unde cu toti cuviosii canti lui Dumnezeu care te-a invrednicit de aceasta: Aliluia!
ICOSUL al 5-lea

Dorind dupa viata cea desavarsita, ai fost calauzit in pustie de ingerul tau, cel ce de la nastere te insotea pe tine, si te-a dus pana la pesterea acelui batran care te-a dus la locul mai inainte pregatit tie de Dumnezeu, iar noi vazand purtarea de grija a Lui pe care o avea pentru tine, iti zicem unele ca acestea:
Bucură-te, ca sufletul tau ardea de dorirea dupa Dumnezeu;
Bucură-te, ca si acel batran a cunoscut aceasta;
Bucură-te, ca te-a invatat toate randuielile pustnicesti;
Bucură-te, ca le-ai deprins pe ele repede spre zidirea ta;
Bucură-te, ca ai vietuit singur intr-un loc deosebit;
Bucură-te, ca in tarina din sufletul tau a incoltit repede rodul ascultarii;
Bucură-te, ca floarea curatiei ai pastrat-o nevestejita pana la moarte;
Bucură-te, ca toate le-ai facut spre slava lui Dumnezeu;
Bucură-te, ca roua rugaciunilor tale ti-a fost tie izvor al inimii curate;
Bucură-te, cel ce niciodata nu te-ai lenevit in savarsierea lucrurilor bunen
Bucură-te, ca dragostea pentru Ziditorul tau nu s-a stins niciodata;
Bucură-te, ca ai fost sluga credincioasa Domnului;
Bucură-te, Părinte Onufrie, de Dumnezeu înţelepţite!

CONDACUL al 6-lea
Dupa ce ai suferit multa vreme de sete si foame ai fost hranit de ingerul Domnului cu paine calda si alba timp de treizeci de ani, apoi cu finice si apa curata de izvor, aratandu-se prin aceasta purtarea de grija a lui Dumnezeu, Caruia Ii cantam: Aliluia!
ICOSUL al 6-lea

Multa tarie ai aratat cuvioase in rabdarea ispitelor diavolesti, caci nu ai contenit pana nu ti-ai supus cu totul patimile cele stricacioase de suflet care te incercau la tot pasul pentru a te surpa, iar noi te laudam pentru viteja luptelor tale zicandu-ti unele ca acestea:
Bucură-te, ca ai socotit a fi primejdios un lucru ca acesta;
Bucură-te, cel ce ai invatat ca se cade omului a face in taina faptele bune;
Bucură-te, ca dupa indelunga rabdare ai fost mangaiat de Dumnezeu, Caruia Ii slujeai;
Bucură-te, ca desi erai chinuit de frig si de arsita, nu te-ai intors inapoi de la a ta nevointa;
Bucură-te, ca te-ai increzut in singurul Dumnezeu, Cel ce te-a ocrotit pe tine;
Bucură-te, ca dragostea ta pentru Hristos a biruit tot raul ce venea asupra ta;
Bucură-te, ca te-ai invrednicit de a fi impartasit de ingerul Domnului;
Bucură-te, ca timp de treizeci de ani nu ai vazut fata de om;
Bucură-te, ca cuviosul Pafnutie s-a umplut de o mare bucurie la vederea fetei tale;
Bucură-te, ca te-ai asemanat Sfantului Ioan Botezatorul in vietuirea cea dupa Dumnezeu;
Bucură-te, ca ai inmultit talantul cel dat tie de Dumnezeu;
Bucură-te, Părinte Onufrie, de Dumnezeu înţelepţite!

CONDACUL al 7-lea
Cerandu-ti cuviosul Pafnutie sa petreaca in locul acela dupa mutarea ta, nu i-ai dat voie, ci i-ai spus ca intorcandu-se la locul sau, sa vesteasca acele minuni tuturor, iar noi auzind astfel de cuvinte pline de intelepciune, cantam lui Dumnezeu: Aliluia!
ICOSUL al 7–lea

Dupa indelunga vorbire facandu-se seara, ai plecat la pestera impreuna cu cuviosul Pafnutie, care s-a minunat de locul acela atat de frumos, iar noi afland unele ca acestea nu putem sa nu te laudam zicandu-ţi:
Bucură-te, cel ce intre cei bine placuti lui Dumnezeu te-ai numarat;
Bucură-te, ca ai fost impodobit de darul inainte vederii;
Bucură-te, ca ai proorocit mai inainte mutarea ta catre Domnul;
Bucură-te, ca dupa cantarea utreniei fata ta a stralucit ca lumina;
Bucură-te, ca vazand pe cuviosul Pafnutie inspaimantat i-ai zis sa nu se teama;
Bucură-te, ca i-ai poruncit lui sa-ti ingroape trupul;
Bucură-te, ca in acea zi te-ai mutat din viata aceasta vremelnica;
Bucură-te, ca ai cunoscut ceasul sfarsitului tau;
Bucură-te, ca impreuna cu sfintii ingeri petreci;
Bucură-te, ca slavesti pe Dumnezeu cu cetele monahilor;
Bucură-te, ca acum cerul iti este casa pentru vesnicie;
Bucură-te, cel e ti-ai gatit locas care nu se surpa niciodata;
Bucură-te, Părinte Onufrie, de Dumnezeu înţelepţite!

Sfântul Cuvios Onufrie cel Mare

CONDACUL al 8-lea
Dumnezeiescul dar te-a luminat spre a calatorii pe calea cea stramta si cu osteneli, caci ai izbutit prin grele incercari sa plinesti randuiala cea dupa Dumnezeu a monahilor celor cuviosi. Si acum aflandu-te in mijlocul ingerilor si a sfintilor, roaga-te pentru noi pacatosii ca sa ne invrednicim impreuna cu tine sa cantam lui Dumnezeu: Aliluia!
ICOSUL al 8–lea

Viata ta cea plina de lumina datatoare de bucurie ne-a indemnat sa cadem inaintea icoanei tale si sa-ti cantam laude ca acestea:
Bucură-te, vas ales al Duhului Sfant;
Bucură-te, ca te-ai gasit vrednic de Dansul;
Bucură-te, ca te-a ales spre a-I sluji Lui pentru totdeauna;
Bucură-te, ca locuiesti in corturile cuviosilor;
Bucură-te, ca ingerii s-au bucurat de venirea ta la ceruri;
Bucură-te, caci cu cantari prea frumoase te-au dus la Domnul;
Bucură-te, ca diavolii nu au putut sa impiedice suirea ta la locasurile cele vesnice;
Bucură-te, ca te-ai infatisat inaintea lui Dumnezeu curat si fara prihana;
Bucură-te, ca inima ta a fost locas al Duhului Sfant inca din pruncie;
Bucură-te, ca fara cartire ai slujit cu dragoste Ziditorului tau;
Bucură-te, ca ai fagaduit cuviosului Pafnutie ca va veti vedea in ceruri;
Bucură-te, ca mostenitor prea ales al Raiului te-ai aratat;
Bucură-te, Părinte Onufrie, de Dumnezeu înţelepţite!

CONDACUL al 9-lea
Dupa sfarsitul tau cuvioase parinte pestera s-a surpat si finicul a cazut la pamant uscandu-se, iar noi auzind astfel de minuni, cantam lui Dumnezeu cu frica si cu dragoste: Aliluia!
ICOSUL al 9–lea

Cu adevarat noi cei credinciosi nu ne pricepem cum sa laudam mai frumos si dupa cuviinta viata ta cea sfanta si plina de curatie, dar umilindu-ne iti cantam astfel de laude:
Bucură-te, ajutatorul celor ce se roaga tie;
Bucură-te, ca esti ocrotitorul celor ce poarta cinstitul tau nume;
Bucură-te, parintele orfanilor;
Bucură-te, primitorul saracilor;
Bucură-te, ca esti milostiv catre cei ce sunt in mari nevoi;
Bucură-te, izbavitorule de patimile cele stricatoare de suflet;
Bucură-te, sfatuitor bun celor ce se afla in grele incercari;
Bucură-te, bogatie celor ce sunt saraci de fapte bune;
Bucură-te, sanatatea celor bolnavi;
Bucură-te, ca nu iti intorci fata de catre cei ce nadajduiesc spre ajutorul tau;
Bucură-te, cel ce dupa Dumnezeu si Preacurata Sa Maica ne esti zid aparator;
Bucură-te, cel ce esti corabie izbavitoare celor ce calatoresc pe marea acestei vieti;
Bucură-te, Părinte Onufrie, de Dumnezeu înţelepţite!

CONDACUL al 10-lea
La cine vom alerga sfinte cerand ajutor in aceasta zbuciumata viaţa daca nu la tine care ne-ai dat noua drept pilda de adevarata vietuire monahiceasca prin insasi viata ta cea sfanta si bine placuta inaintea lui Dumnezeu Caruia Ii cantam: Aliluia!
ICOSUL al 10–lea

Rugaciunile tale inaintea lui Dumnezeu sunt ca o tamaie bine primita si ca o jertfa curata caci acum in aceste vremuri grele, ne bucuram de ajutorul si mijlocirea ta inaintea Lui, pentru aceea iti aducem in dar aceste cantari de lauda:
Bucură-te, rugatorul pentru noi in ziua judecatii;
Bucură-te, mijlocitorul al celor cufundati in multe pacate;
Bucură-te, cel ce esti baie care speli nelegiuirile;
Bucură-te, caci ne usurezi constiintele cele incarcate;
Bucură-te, sprijinul celor varstnici si neputinciosi;
Bucură-te, soarele cel stralucitor de fapte bune;
Bucură-te, ca lumina ta lumineaza si pe cei pacatosi;
Bucură-te, cel ce intorci iarasi la credinta pe cei pierduti;
Bucură-te, ca ai indrazneala inaintea lui Dumnezeu;
Bucură-te, ca te-ai invrednicit de vederea fetei Lui;
Bucură-te, cetatean al cerestii imparatii;
Bucură-te, fiu prea iubit al lui Hristos Dumnezeu;
Bucură-te, Părinte Onufrie, de Dumnezeu înţelepţite!

CONDACUL al 11-lea
In lanturile deznadejdii aflandu-ne, te rugam sfinte al lui Dumnezeu sa ne scoti pe noi netrebnicii caci viata noastra de iad s-a apropiat, ca sa cantam impreuna cu tine lui Dumnezeu : Aliluia!
ICOSUL al 11–lea

Cu totul ne-am departat de Dumnezeu si impreuna netrebnici ne-am facut si nu indraznim a ne apropia de milostivirea lui si te rugam pe tine cuvioase al Lui Dumnezeu Onufrie sa mijlocesti la tronul Prea Sfintei Treimi, ca sa ne izbavim de cursele cele ascunse ale vrajmasului si sa-ti zicem unele ca acestea:
Bucură-te, ostenitorul cel neostenit al Lui Dumnezeu;
Bucură-te, ca intreaga viata ti-ai afierosit-o Lui;
Bucură-te, ca toata viata ta ai fost bland si fara rautate;
Bucură-te, ca bunatatea ta a intrecut mintea omeneasca;
Bucură-te, ca ti-ai pregatit locas in cer fiind inca in trup stricacios;
Bucură-te, ca te-au purtat ingerii pana la tronul lui Dumnezeu;
Bucură-te, ca ai primit raspuns bun de la Dreptul Judecator;
Bucură-te, ca veselia cereasa impreuna cu slava te impodobesc,
Bucură-te, ca ai luat din mana lui Hristos cununa de birunta;
Bucură-te, ca negraite sunt bunatatile de care te-ai invrednicit;
Bucură-te, ca si ingerii lauda luptele tale cele mari;
Bucură-te, stalpul Bisericii drept-maritoare;
Bucură-te, Părinte Onufrie, de Dumnezeu înţelepţite!

CONDACUL al 12-lea
Acum cand suntem inconjurati de tot felul de ispite care ne surpa in adancurile rautatilor cadem inaintea ta si cu umilinta si cu lacrimi ne rugam tie sa rogi pe milostivul Dumnezeu pentru mantuirea sufletelor noastre, ca sa-I cantam Lui : Aliluia!
ICOSUL al 12–lea

Am auzit, sfinte, de multimea faptelor tale pe care le-ai savarsit ca fiind fara de trup, cu toate ca erai in trupul acesta din lut, si ne-am spaimantat cu totul de puterea cea data tie de la Dumnezeu pentru a birui puterea potrivnicilor, pentru aceea iti aducem aceste laude:

Bucură-te, ca de la nastere pana la moarte ai fost fara prihana;
Bucură-te, ca sufletl tau a fost inmiresmat de prezenta Dunului Sfant;
Bucură-te, ca mintea ta nu a cugetat nimic din cele intinate;
Bucură-te, sfesnic care luminezi pe cei intunecati din pricina necredintei;
Bucură-te, vistieria cea nefurata a monahilor celor nevoitori,
Bucură-te, povatuitorul celor ce vietuiesc in munti si pustietati;
Bucură-te, mirul cel cu mireasma prea dulce;
Bucură-te, ca ai vietuit cu mare trezvie a mintii;
Bucură-te, cel ce ai fost mult incercat si ai iesit biruitor din toate;
Bucură-te, cel ce surpi pe hulitorii dreptei credinte;
Bucură-te, cel ce alini durerea sufletului incarcat cu multe pacate;
Bucură-te, liman linistit al celor inviforaţi de ganduri necurate;
Bucură-te, Părinte Onufrie, de Dumnezeu înţelepţite!

CONDACUL al 13-lea (acest Condac se zice de trei ori):
O, PreaCuvioase Părinte Onufrie, plângem şi alergăm către al tău sprijin să ne ajuţi nouă, celor care am rămas fără nădejde de mântuire a sufletelor, ca, mântuindu-ne de moartea cea veşnică, să cântăm, împreună cu tine, lui Dumnezeu: Aliluia!

Se zice apoi, iarăşi ICOSUL 1:

Văzând Darul lui Dumnezeu, care era cu tine, din pântecele maicii tale şi Minunile care s-au săvârşit cu tine, în pruncie, nu putem să nu te lăudăm astfel:
Bucură-te, cel ce te-ai născut din rugăciunile părinţilor tăi;
Bucură-te, că, încă fiind în faşă, ai fost dăruit de părinţii tăi la Mânăstire;
Bucură-te, cel ce ai fost hrănit de căprioară până la vârsta de trei ani;
Bucură-te, că te-ai arătat milostiv încă din fragedă pruncie;
Bucură-te, cel ce ai fost hrănit de Hristos, Care se afla în Sfânta Icoană;
Bucură-te, cel ce ai primit Dar de la Dumnezeu;
Bucură-te, că te-ai arătat Făcător-de-Minuni fiind încă prunc;
Bucură-te, lumina dăruită Mânăstirii de Luminătorul celor din întuneric;
Bucură-te, luceafăr aducător de bucurii;
Bucură-te, Minune Dumnezeiască;
Bucură-te, stea, de lumină purtătoare;
Bucură-te, iubitorule de Cele Sfinte;
Bucură-te, Părinte Onufrie, de Dumnezeu înţelepţite!

şi CONDACUL 1:

Celui care, din fragedă pruncie, a iubit pe Hristos şi I-a slujit cu Credinţă, să-i aducem laude şi cântări duhovniceşti; că acesta, biruind pe vrăjmaşi, s-a suit la Hristos, Cel ce i-a dăruit dar Dumnezeiesc, spre a dobândi darul cel veşnic şi să-l slăvim cântându-i: Bucură-te, Părinte Onufrie, de Dumnezeu înţelepţite!

Şi apoi se face Otpustul :

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile PreaCuratei Maicii Tale, ale Sfântului Cuvios Onufrie cel Mare şi ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin !

Sfântul Cuvios Onufrie cel Mare

Surse bibliografice :

  1. https://basilica.ro/wp-content/uploads/2016/06/0612onufrious-455×890.jpg;
  2. https://ro.orthodoxwiki.org/Troparele_%C8%99i_condacele_de_ob%C8%99te_ale_Sfin%C8%9Bilor;
  3. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/1036/p1alemqa0k18cilb91ol81hqd1p8b3.png;
  4. https://doxologia.ro/tropar/condacul-sfantului-cuvios-onufrie-cel-mare-0;
  5. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/1036/p1915dtqjkpbd1ppc1pvi1247r6j5.jpg;
  6. https://chirho88888888.files.wordpress.com/2020/06/5032a-12.jpg;
  7. https://miriamturism.files.wordpress.com/2012/06/0-sf-onufrie-cel-mare-icoana-copta-001.jpg;
  8. https://www.resurse-ortodoxe.ro/text/acatistul-sfantului-onufrie-cel-mare;
  9. https://www.crestinortodox.ro/acatiste/acatistul-sfantului-onufrie-mare-142111.html

Alătură-te conversației

2 comentarii

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: