ACATISTUL SFÂNTULUI CUVIOS IUSTIN, DE LA MÂNĂSTIREA CELIE

Sfântul Cuvios Iustin, de la Mânăstirea Celie

(14 Iunie )

Rugăciunile începătoare

De este preot, începe aşa :

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Amin!

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi ! Doamne, curăţeşte păcatele noastre ! Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre ! Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău !

Doamne miluieşte ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Tatǎl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău ! Vie Împărăţia Ta ! Facă-se Voia Ta ! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri ! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean ! Amin !

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca un Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi !

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit ; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău ; toţi lucrul Mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc!

Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute. Şi într-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii ; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin Prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Doamne miluieşte ! (de 12 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru ! (o închinăciune)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru Credincioşia Ta, auzi-mă, întru Dreptatea Ta! Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta! Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare ; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult ; cugetat-am la toate Lucrurile Tale, la faptele Mâinilor Tale m-am gândit. 

Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab’ auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu! Nu-Ţi întoarce Faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor care se coboară în mormânt! Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea! Arată-mi Calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu! 

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne! Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu! Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă! Întru Dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu! Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău! 

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru Numele Domnului ! (de 3 ori)

Apoi, se zice Troparul Sfântului Cuvios Iustin, de la Mânăstirea Celie (Glasul al 4-lea) :

Dulceaţa Ortodoxiei şi nectarule cel Dumnezeiesc, Fericite Părinte, tu te reverşi în inimile celor credincioşi din bleşug. Căci prin viaţa şi învăţăturile tale te-ai arătat pe tine ca pe o Carte vie a Duhului, Prea Înţelepte Iustine. De aceea, roagă-te lui Hristos, Cuvântului, ca Acesta să locuiască în cei care te cinstesc pe tine!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Apoi, se zice Condacul Sfântului Cuvios Iustin, de la Mânăstirea Celie (Glasul al 4-lea) :

Teologule cu nume mare şi Dascăle, Purtătorule de Dumnezeu, PreaAlesule, nu-nceta a mijloci pururi pentru fiii tăi, care se află întru nevoi, ajutător făcându-te celor care, cu dragoste, cântă, cu umilinţă şi laudă cu Credinţă, cinstită alegerea ta, vestitorule de Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi ? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi ?

Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea Îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea! Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte ; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie Unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât Drept eşti Tu întru Cuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată Adevărul ai iubit ; cele nearătate şi cele ascunse ale Înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi ; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie ; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce Faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le! Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele! Nu mă lepăda pe mine de la Faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine! Dă-mi mie bucuria Mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte! Învăţa-voi pe cei fără de lege Căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele ! Bucura-se-va limba mea de Dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat ; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu : duhul umilit ; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună Voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului! Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot ; atunci vor pune pe Altarul Tău viţei.

Sfântul Cuvios Iustin, de la Mânăstirea Celie

Condacul 1:

Urmând Calea cea dreaptă, de Dumnezeu purtătorule, Părinte, Calea cea plină de slavoslovie ai aflat. Ţie, celui ce în Lumina Dragostei celei de-Viaţă-făcătoare te-ai sălăşluit, cântare de laudă îţi aducem: Bucură-te, Cuvioase Părinte Iustine, propovăduitorule al Sfintei Treimi!

Icosul 1:

Iubind pe Dumnezeu, cel mai înainte de veci, Avva al nostru, Iustine şi, lepădându-te de sineţi, ai urmat Cuvântului, celui de-Viaţă-făcător. Minunându-ne de o dragoste ca aceasta, cântare de laudă ţi-aducem: Bucură-te, că, precum Sfântul Ioan Damaschin, singurul lucru nou sub soare ne-ai învăţat că este Hristos;

Bucură-te, că, plin de râvnă ai slavoslovit pe Hristos, Dumnezeu-Omul;

Bucură-te, fericite, că nesecată dragoste ai avut;

Bucură-te, că rugăciunile tale, până la Dumnezeul dragostei, Cale au aflat;

Bucură-te, că Duhul Sfânt în inima ta se ruga;

Bucură-te, că apa cea vie, de la Izvorul Vieţii, o ai băut;

Bucură-te, cel neclintit în Credinţă;

Bucură-te, osârdnic învăţător al dreptăţii Dumnezeieşti;

Bucură-te, că, Sfinte Cuvinte traducând şi scriind, talanţii i-ai înmulţit;

Bucură-te, că pe Sfinţi, prin cântări, i-ai slăvit;

Bucură-te, că, prin rugăciunile tale, boli tămăduieşti;

Bucură-te, că, ale Împărăţiei Taine contemplezi;

Bucură-te, Cuvioase Părinte Iustine, propovăduitorule al Sfintei Treimi!

Condacul al 2-lea:

Binecuvîntată de taina Bunei-Vestiri a fost întreaga ta vieţuire de la naştere şi pînă cînd la Cel dorit ai ajuns. Iar pe noi, cei ce sîntem pămînt şi cenuşă, ne învaţă, fii ai lui Dumnezeu prin har să ne facem, ca împreună cu tine să-I cîntăm: Aliluia!

Icosul al 2-lea:

Binevestitor al preamăritelor taine te-ai arătat, Avva al nostru Iustine, pe Maica Vieţii neîncetat cinstindu-o, pentru care astfel te lăudăm:

Bucură-te, că pe Fecioara, Maica lui Dumnezeu, în rugăciuni ai slăvit-o;

Bucură-te, fericite, că te-ai născut, ai trăit şi ţi-ai dat obştescul sfîrşit Buna-Vestire binevestind;

Bucură-te, că adînca taină a zămislirii celei fără de sămînţă a Fecioarei o ai cinstit;

Bucură-te, că împreună cu îngerii te-ai minunat de a Dumnezeului celui Viu negrăită deşertare;

Bucură-te, de Dumnezeu însufleţite;

Bucură-te, că bucuria minunatei naşteri a lui Dumnezeu Cuvîntul o ai proslăvit;

Bucură-te, că împreună cu Maica lui Dumnezeu, la piciorul Crucii ai plîns şi la Sfîntul Mormînt te-ai tînguit;

Bucură-te, că de lumina Învierii ai fost luminat;

Bucură-te, că menirea femeii a urma mironosiţelor ai propovăduit;

Bucură-te, că al Născătoarei de Dumnezeu tărîm – Muntele Athosului – în Duhul Sfînt ai văzut încă pe pămînt vieţuind;

Bucură-te, că Adormirea Preacuratei împreună cu îngerii o ai proslăvit;

Bucură-te, că la înălţimea desăvîrşirii ai ajuns;

Bucură-te, Cuvioase Părinte Iustine, propovăduitorule al Sfintei Treimi!

Condacul al 3-lea:

Luptat-a sufletul tău din fragedă tinereţe împotriva necurăţiei, trupul şi sufletul neîntinat păzindu-ţi şi cu trezvie la mişcările inimii veghind. Aşa şi pe noi ne învaţă să lucrăm cele spre mîntuire, ca împreună cu tine Domnului să-I cîntăm: Aliluia!

Icosul al 3-lea:

De oameni ascunzîndu-te şi aspra vieţuire în pustie petrecînd, Avva al nostru Iustine, fără de grai rămînînd şi lacrimi de bucurie vărsînd, în Duhul Sfînt de multe ori Botezul Domnului ai contemplat, pentru care te slăvim aşa:

Bucură-te, că trupul prin post şi rugăciune ţi-ai supus;

Bucură-te, că pe calea care duce la mîntuire ai mers;

Bucură-te, că dorind să agoniseşti virtuţi, numai Domnului te-ai supus;

Bucură-te, că voia lui Dumnezeu să împlineşti ai însetat;

Bucură-te, că prin rugăciune, de dragoste te-ai aprins;

Bucură-te, că urmînd Soarelui dreptăţii, te-ai desăvîrşit;

Bucură-te, că stîlp de foc în pustie te-ai făcut;

Bucură-te, că pe marele Ioan, prietenul Mirelui, l-ai văzut;

Bucură-te, vlăstar tare al Ierusalimului celui de Sus;

Bucură-te, că celor evlavioşi hrană tare le-ai dat;

Bucură-te, că ai zis că în om inima este vultur, iar raţiunea şarpe;

Bucură-te, că în înălţimile cereşti ca vulturul ai zburat;

Bucură-te, Cuvioase Părinte Iustine, propovăduitorule al Sfintei Treimi!

Condacul al 4-lea:

În timpul Războiului Mondial, printre bolnavi şi răniţi de marea ta dragoste pentru oameni fost-ai călăuzit, împreună cu ei voind a pătimi. Chipul îngeresc primind, înţeles-ai că nici o jertfă nu este ca rugăciunea pentru cei suferinzi. Învaţă-ne şi pe noi ca bine să ne ostenim şi împreună cu tine să ardem în rugăciune pentru lume, Domnului cîntînd: Aliluia!

Icosul al 4-lea:

Vas ales al Duhului Sfînt fiind, Părinte Iustine, pe doctori tămăduit-ai şi de înţelepciune inima plinitu-le-ai, ca şi ei, precum Sfinţii cei fără de arginţi, pe oameni cu dragoste să-i tămăduiască, pentru care îţi cîntăm aşa:

Bucură-te, inimă îndurerată de suferinţele celorlalţi;

Bucură-te, că pe Sfîntul Pantelimon în rugăciune l-ai chemat;

Bucură-te, fericit ostaş al lui Hristos;

Bucură-te, neînfricat luptător al Duhului;

Bucură-te, că avînd mintea la Hristos, te-ai smerit şi tuturor ai slujit;

Bucură-te, că înaintea trupurilor sfîrtecate nu ai dat inapoi, iar pe cei înfricoşati înaintea morţii ai ajutat;

Bucură-te, că nu numai trupurile, ci şi sufletele de necredinţă, de îndoială şi de erezie ai tămăduit;

Bucură-te, căci, pentru cei ce pătimeau sufletul punîndu-ţi, cu lacrimi te-ai rugat;

Bucură-te, că patimile biruit-ai, inimile înflăcărat-ai şi sufletele ai înseninat;

Bucură-te, că de încercările vieţii acesteia cu rugăciune te-ai apropiat;

Bucură-te, că neîncetat lucrînd, roadele virtuţilor ai secerat;

Bucură-te, că prestolul Domnului cu slavoslovii ai împodobit;

Bucură-te, Cuvioase Părinte Iustine, propovăduitorule al Sfintei Treimi!

Condacul al 5-lea:

Mult te-ai nevoit şi ai postit, în rugăciune ca un stîlp de foc arzînd; mult ai învăţat şi ai scris, duhul ortodocşilor înălţînd. Ajută-ne şi pe noi cei neputincioşi, tari împotriva răului să stăm şi biruitori să ieşim, Domnului cu fiece suflare să-I cîntăm: Aliluia!

Icosul al 5-lea:

De la Petru Apostolul puterea mărturisirii şi a pocăinţei ţi-ai însuşit, Părinte de Dumnezeu înţelepţite, iar de la Fericitul Pavel, dragostea cea nebiruită, prin care viaţa cea veşnică dobîndind, noi te slăvim aşa:

Bucură-te, că pe primii verhovnici, Apostolii Petru şi Pavel, în rugăciune i-ai slăvit;

Bucură-te, că nevoinţei lor ai urmat;

Bucură-te, că toate poruncile evanghelice ai împlinit;

Bucură-te, că pe farisei şi pe vameşi, tunînd proroceşte, în vileag i-ai dat;

Bucură-te, că mîntuirea omului mai presus decît legea o ai pus;

Bucură-te, că ai propovăduit credinţa care ne mută de la moarte la viaţă;

Bucură-te, că păcatul ai urît şi pe păcătoşi din adîncul pierzării i-ai ridicat;

Bucură-te, că pe Dumnezeu-Dragoste cu dragoste înflăcărată L-ai slăvit;

Bucură-te, că ochii şi urechile inimii a le deschide ne-ai învăţat;

Bucură-te, că toate simţirile să le umplem de cereşti doruri ne-ai povăţuit;

Bucură-te, că la înălţimea de neatins a Duhului ai năzuit;

Bucură-te, că nouă celor ce ţi-am urmat, făclie în întuneric ne-ai fost;

Bucură-te, Cuvioase Părinte Iustine, propovăduitorule al Sfintei Treimi!

Condacul al 6-lea:

Înzestrat cu osebite daruri în lume la înalte şcoli ai fost trimis. Iar cînd Europei adevăratul chip al necredinţei ai descoperit, cerutu-ţi-au de Ortodoxie şi de Adevăr să te lepezi, dar iubirea de slavă nu te-a amăgit. Învaţă-ne şi pe noi slava cea deşartă să lepădăm, ca împreună cu tine Domnului să-I cîntăm: Aliluia!

Icosul al 6-lea:

Tîlcuind teologia Sfîntului Ioan de Dumnezeu Cuvîntătorul, şi tu, Părintele nostru, după a sa învăţătură ai vieţuit. Căci calea cea dreaptă alegînd, dragostea Domnului Hristos Celui Înviat ai dobîndit, pentru care te lăudăm aşa:

Bucură-te, că amăgirilor acestei lumi nu te-ai supus;

Bucură-te, că cinstea tronului vlădicesc nu ai primit;

Bucură-te, că Domnului cu smerenie ai voit să-I slujeşti;

Bucură-te, că numai cu Hristos şi întru Hristos ai trăit;

Bucură-te, al Vieţii celei veşnice minunat învăţător;

Bucură-te, de Dumnezeu cugetătorule;

Bucură-te, Părinte înainte văzător;

Bucură-te, prin Duhul Sfînt cunoscător al Adevărului;

Bucură-te, că măreţe taine cu dragoste ai contemplat;

Bucură-te, slava filosofilor şi a oamenilor de ştiinţă;

Bucură-te, că Europa cu adevărat judecăţii o ai supus;

Bucură-te, că dragostea ei iarăşi către Mîntuitorul ai voit să o călăuzeşti;

Bucură-te, Cuvioase Părinte Iustine, propovăduitorule al Sfintei Treimi!

Condacul al 7-lea:

Cuvîntînd deschis împotriva ateismului vremii de puternicii acestei lumi ai fost prigonit. Pribeag fiind, Cuvioase Părinte, pînă cînd de Dumnezeu Născătoarea, sub aripa Arhanghelului Mihail, în Sfînta Mănăstire Celje te-a chemat. Roagă-te şi pentru noi, dezbinaţii, în adevăr şi iubire de fraţi să vieţuim, ca împreună cu tine pe Domnul să-L lăudăm: Aliluia!

Icosul al 7-lea:

Înaintea Sfinţilor Arhangheli în rugăciune ca un stîlp de foc arzînd, de multe ori ajutor de la ei ai primit, Cuvioase Părinte Iustine, către Dumnezeu binefăcători şi mijlocitori avîndu-i, pentru care îţi cîntăm aşa:

Bucură-te, că pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, Arhistrategii Puterilor Cereşti, i-ai slăvit;

Bucură-te, că în modestul lor lăcaş de la Celje te-ai sălăşluit;

Bucură-te, că aici viaţă bineplăcută lui Dumnezeu ai petrecut;

Bucură-te, că la Celje, în surghiun, ca într-un palat împărătesc ai vieţuit;

Bucură-te, că pentru Hristos pribeag şi prigonit ai fost;

Bucură-te, că în casa inimii tale pe cei rătăciţi i-ai primit;

Bucură-te, de Dumnezeu iubitorule ostaş;

Bucură-te, că împotriva necredinţei lupta cea bună ai purtat;

Bucură-te, că după tine au venit oamenii cu inimă ca de prunc;

Bucură-te, că învăţăturii tale celei pline de înţelepciune dumnezeiască au urmat;

Bucură-te, că a discerne ceea ce este bine pentru poporul dreptslăvitor, ai fost binecuvîntat;

Bucură-te, că i-ai arătat calea către Cel Preaînalt;

Bucură-te, Cuvioase Părinte Iustine, propovăduitorule al Sfintei Treimi!

Sfântul Cuvios Iustin, de la Mânăstirea Celie

Condacul al 8-lea:

În Valievo, în liniştea de la poalele munţilor, deşi fiind fără încetare atacat de pîrîşi, spioni şi ucigaşi pe toate le-ai îndurat, în smerenie şi rugăciune necurmată nevoindu-te, duhul tău întăritu-s-a pentru măreţul zbor. Roagă-te ca şi noi de iubirea de slavă şi trufie să ne tămăduim, ca împreună cu tine Domnului să cîntăm: Aliluia!

Icosul al 8-lea:

Precum Sfîntul Ioan Gură de Aur în temniţă şi surghiun cu totul voii Domnului s-a încredinţat, aşa şi tu, Părinte, în încercările tale Celui Iubit ai urmat. Iar Domnul ţi-a descoperit cum viază El întru Sfinţii Săi. Şi noi de la tine învăţînd ca în fiece făptură să-L slăvim pe Ziditor, te lăudăm aşa:

Bucură-te, că în rugăciune pe Sfîntul Ioan Gură de Aur l-ai slăvit;

Bucură-te, că el în vedenie ţi s-a arătat;

Bucură-te, căci cu nespuse daruri te-a binecuvîntat;

Bucură-te, că de la el înţelegerea dogmelor ai primit;

Bucură-te, că de fiece făptură cu frică şi cutremur, „cu paşi de porumbel” te-ai apropiat;

Bucură-te, că pentru vrăjmaşii tăi în rugăciune mulţime de lacrimi ai vărsat;

Bucură-te, că pe prigonitori şi chinuitori i-ai înţelepţit;

Bucură-te, că, precum ai prorocit, nu a mai rămas piatră pe piatră din temniţa în care te-au închis;

Bucură-te, că aflîndu-ţi singurătatea, te-ai rugat neîncetat;

Bucură-te, că Dumnezeu darul lacrimilor ţi-a dăruit;

Bucură-te, că în cuvioşie petrecînd, inima ţi-ai curăţit;

Bucură-te, că în ea Dumnezeul cel Viu S-a sălăşluit;

Bucură-te, Cuvioase Părinte Iustine, propovăduitorule al Sfintei Treimi!

Condacul al 9-lea:

Spre a-ţi întregi lucrarea de nevoinţă, Cuvioase Părinte, Atotţiitorul fii duhovniceşti ţi-a dăruit. Pe rănile lor plasturele rugăciunii punînd şi patimile cu iarba amară a Cuvîntului tămăduind, către Cereasca Împărăţie i-ai călăuzit. Şi pe noi ne primeşte, te rugăm, sub a ta ocrotire, ca împreună să cîntăm Domnului: Aliluia!

Icosul al 9-lea:

Neosebind pe cei mici de cei mari, Avva al nostru Iustine, generaţii de noi eroi, de oameni puternici, de mame cinstite şi de monahii jertfelnice ai crescut, cu Hristos mintea şi inima hrănindu-le, spor vieţii lor dăruind, pentru care astfel te slăvim:

Bucură-te, că în loc de fii după trup, fii după Duh pentru Noul Ierusalim ai crescut;

Bucură-te, că pentru dragostea lui Hristos inimile le-ai deschis;

Bucură-te, că pentru ei ziua şi noaptea te-ai rugat;

Bucură-te, că fiece mişcare a inimii lor ai cunoscut;

Bucură-te, că dragostea cea sfîntă şi mîntuitoare, darul Sfîntului Duh, prin lucrare sporeşte – aşa i-ai învăţat;

Bucură-te, că împreună cu ei din sărăcăcioasa masă şi din înaltele zboruri ale inimii tale te-ai împărtăşit;

Bucură-te, că credinţa credincioşilor o ai întărit;

Bucură-te, că la cunoaşterea de Dumnezeu înţelepciunea înţelepţilor o ai adus;

Bucură-te, că în întîmpinarea fiilor tăi duhovniceşti precum o flacără vie prin iarbă ai alergat;

Bucură-te, că pentru a lor sporire şi dragoste cîntări de laudă Domnului ai înălţat;

Bucură-te, că fiece faptură a lui Dumnezeu în Hristos ai iubit;

Bucură-te, că din marea ta milostivire, şiroaie de lacrimi în marea milosîrdiei dumnezeieşti ai vărsat;

Bucură-te, Cuvioase Părinte Iustine, propovăduitorule al Sfintei Treimi!

Condacul al 10-lea:

În ţarina acestei vieţi lucrînd, Părinte, şi cu mare dor după Dumnezeu tînjind, înaintea dragostei tale taina fiinţării tuturor făpturilor ţi s-a descoperit. Învaţă-ne şi pe noi adevărata pocăinţă, ca într-un cuget Domnului să cîntăm: Aliluia!

Icosul al 10-lea:

Iubit-ai pe Sfîntul Sava, cel mai frumos fiu al neamului sîrbesc, Avva al nostru Iustine; cugetele tale aceeaşi cale urmat-au şi sufletul din izvoarele aceloraşi învăţături ţi-ai adăpat, inima ta lărgindu-se, ca Cerul şi pămîntul să cuprindă, pentru care te lăudăm aşa:

Bucură-te, că pe Sfîntul Sava, luminătorul şi învăţătorul neamului sîrbesc, în rugăciune l-ai slăvit;

Bucură-te, că înaintea creaturilor neînsemnate ai stat uimit;

Bucură-te, că în ele înţelepciunea dumnezeiască se oglindeşte;

Bucură-te, că ai cunoscut ca şi cea mai mică floare pentru a înflori are nevoie de întreaga putere a pămîntului şi a soarelui şi de dragostea dumnezeiască;

Bucură-te, că menirea omului este să aibă pe Dumnezeu drept Împărat al întregii sale lucrări ne-ai învăţat;

Bucură-te, că ai cunoscut în Duhul Sfînt că omul de mai înainte de veci menit este să fie tron al Dumnezeirii treimice;

Bucură-te, că prin slujirea neîncetată, de nespusa tărie a tainelor Duhului Sfînt te-ai îmbătat;

Bucură-te, că precum viţa cu butucul ei, prin Sfînta Euharistie cu Hristos te-ai unit;

Bucură-te, că darul înainte-vederii, al tămăduirii şi al povăţuirii ai primit;

Bucură-te, că în rugăciuni veşnice către Domnul cel Iubit toate gîndurile tale să se prefacă ai dorit;

Bucură-te, că pentru tine filosofia a fost revărsare cerească a harului lui Hristos;

Bucură-te, că împreună cu Puterile cereşti şi cu toţi Sfinţii, pe Hristos, Dumnezeu-Omul, L-ai slavoslovit;

Bucură-te, Cuvioase Părinte Iustine, propovăduitorule al Sfintei Treimi!

Condacul al 11-lea:

Atunci cînd slujeai, Sfinte Părinte, harul Duhului Sfînt asupra ta se revărsa, biserica de îngeri şi de Sfinţi se umplea, iar poporul ştia că aproape este Cerul. Roagă-te şi acum pentru noi, cei slabi în credinţă, ca să înviem şi împreună cu tine Domnului Celui Iubitor de oameni să-I cîntăm: Aliluia!

Icosul al 11-lea:

Spre tronul Prea Sfintei Treimi pururea privind, pe Născătoarea de Dumnezeu împreună cu toţi Sfinţii înainte avîndu-o, ne-ai învăţat, Avva al nostru Iustine, ca mai presus de cele pămînteşti, Împărăţia Cerurilor să o căutăm, pentru aceea astfel te slăvim:

Bucură-te, că înaintea neamului dreptslăvitor, pe toţi Sfinţii, care Domnului au bineplăcut, asemenea unui stîlp de foc i-ai văzut;

Bucură-te, că pe Sfinţii Părinţi şi călăuzitori ai Bisericii dreptslăvitoare i-ai preamărit;

Bucură-te, că Sfinţilor noştri Părinţi de Dumnezeu purtători urmînd, amăgitoarea lume ai lăsat;

Bucură-te, că pe slăviţii Sfinţi Ierarhi în ajutor i-ai chemat;

Bucură-te, că pe Noul Sfînt Nicolae de la Jicea primul l-ai slăvit;

Bucură-te, că nouă, celor mult pătimitori, Sfinţilor bineplăcuţi lui Dumnezeu te-ai rugat a ne fi mijlocitori;

Bucură-te, căci cu bărbăţie, ca Sfinţii Mucenici, gata ai fost pentru Hristos să pătimeşti;

Bucură-te, că înaintea Tronului Slavei, cetele Sfinţilor celor nou încununaţi ai văzut;

Bucură-te, că taina Sfintei Treimi împreună cu toţi Sfinţii o ai contemplat;

Bucură-te, că încă din timpul vieţii tale pămînteşti, poporul binecinstitor drept Sfînt te-a recunoscut;

Bucură-te, nădejdea necăjiţilor şi a împovăraţilor; Bucură-te, că de dumnezeiasca dragoste ai fost luminat;

Bucură-te, Cuvioase Părinte Iustine, propovăduitorule al Sfintei Treimi!

Condacul al 12-lea:

Sfîrşitul vieţuirii tale pămînteşti sub semnul bucuriei Bunei-vestiri ţi-ai aşteptat, dînd atunci poporului ultima binecuvîntare. Iar Dumnezeu bine a voit ca neîntinatul tău trup să rămînă nestricăcios şi plăcut mirositor. Învaţă-ne şi pe noi, Părinte, sfîrşitul vieţuirii noastre celei pămînteşti, cu credinţă tare, cu dragoste puternică să aşteptăm şi întîmpinîndu-ne, pe Domnul împreună cu tine să-L slăvim: Aliluia!

Icosul al 12-lea:

Învăţătorilor Ortodoxiei ai vorbit despre înălţimea dogmelor Bisericii: în Dumnezeirea Întreită şi fără de sfîrşit este viaţa fiecărei inimi omeneşti, a fiecărei făpturi. Iar pe noi ne-ai învăţat ca aici, pe pămînt, asemeni lui Hristos vieţuind, Viaţa cea veşnică o moştenim, pentru aceasta te slăvim aşa:

Bucură-te, că înaintea întregii creaţii inima ţi s-a înflăcărat;

Bucură-te, că taina vieţii fiecărei făpturi în esenţa sa treimică ţi s-a descoperit;

Bucură-te, că pururea în rugăciune Sfînta Treime O ai slăvit;

Bucură-te, că în Dumnezeiasca Liturghie O ai proslăvit;

Bucură-te, că ne-ai învăţat ca focul ceresc – harul Duhului Mîngîietor – în inimile noastre încă din acest veac se sălăşluieşte;

Bucură-te, că ai tîlcuit că acest foc al Sfîntului Duh iese dintr-un trup plin de înflăcărare şi toate mădularele le reuneşte, şi cu puterea învierii pe om îl înviază;

Bucură-te, că ai spus că atunci fiecare persoană va fi deplină în propria sa fire şi fiinţă, şi îndumnezeită prin Sfîntul Duh;

Bucură-te, că atunci trupurile transfigurate vor rămîne pline de Duh Sfînt, ţi s-a descoperit;

Bucură-te, că în slava lui Hristos, ele vor străluci de o lumină nesfîrşită;

Bucură-te, că dragostea este prima contemplare a Sfintei Treimi, ne-ai învăţat;

Bucură-te, că gîndurile şi lucrările tale în această lume oglindirea vieţuirii tale întru Duhul Sfînt au fost;

Bucură-te, că pentru dragostea ta, Domnul în adîncul tainelor ţi-a dăruit să pătrunzi;

Bucură-te, Cuvioase Părinte Iustine, propovăduitorule al Sfintei Treimi!

Condacul al 13-lea (acest Condac se zice de trei ori):

O, plăcutule al lui Dumnezeu, Cuvioase Părinte Iustin, drept moştenire neamului şi fiilor tăi duhovniceşti ai lăsat ca la “Vieţile Sfinţilor” să se adauge noi Sfinţi. Ne închinăm lui Hristos şi te slăvim pe tine, Părinte, şi cu lacrimi şi cu sînge, viaţa îţi urmăm şi lucrarea-ţi continuăm. Atunci cînd ne poticnim şi cădem, ajută-ne şi ne ridică, Avvă al nostru Iustine; înconjoară-ne pe noi cu rugăciunile tale, încălzeşte-ne, mîngîie-ne, binecuvîntează ostenelile noastre şi această smerită slăvire, ca împreună cu tine şi cu aceia pe care i-ai iubit, într-un singur cuget, într-o singură inimă şi într-o suflare Domnului Hristos să-I cîntăm: Aliluia!

Apoi, se zice iarăşi Icosul 1:

Iubind pe Dumnezeu, cel mai înainte de veci, Avva al nostru, Iustine şi, lepădându-te de sineţi, ai urmat Cuvântului, celui de-Viaţă-făcător. Minunându-ne de o dragoste ca aceasta, cântare de laudă ţi-aducem: Bucură-te, că, precum Sfântul Ioan Damaschin, singurul lucru nou sub soare ne-ai învăţat că este Hristos;

Bucură-te, că, plin de râvnă ai slavoslovit pe Hristos, Dumnezeu-Omul;

Bucură-te, fericite, că nesecată dragoste ai avut;

Bucură-te, că rugăciunile tale, până la Dumnezeul dragostei, Cale au aflat;

Bucură-te, că Duhul Sfânt în inima ta se ruga;

Bucură-te, că apa cea vie, de la Izvorul Vieţii, o ai băut;

Bucură-te, cel neclintit în Credinţă;

Bucură-te, osârdnic învăţător al dreptăţii Dumnezeieşti;

Bucură-te, că, Sfinte Cuvinte traducând şi scriind, talanţii i-ai înmulţit;

Bucură-te, că pe Sfinţi, prin cântări, i-ai slăvit;

Bucură-te, că, prin rugăciunile tale, boli tămăduieşti;

Bucură-te, că, ale Împărăţiei Taine contemplezi;

Bucură-te, Cuvioase Părinte Iustine, propovăduitorule al Sfintei Treimi!

şi Condacul 1:

Urmând Calea cea dreaptă, de Dumnezeu purtătorule, Părinte, Calea cea plină de slavoslovie ai aflat. Ţie, celui ce în Lumina Dragostei celei de-Viaţă-făcătoare te-ai sălăşluit, cântare de laudă îţi aducem: Bucură-te, Cuvioase Părinte Iustine, propovăduitorule al Sfintei Treimi!

Se zice apoi, această Rugăciune către Cuviosul Iustin Popovici de la Celje:

O, Avva Iustin, ajută-ne! Lumina curată a soarelui, tot ce ne-nconjoară vorbesc despre păcatele noastre, întrucât noi nu le vedem. Ne rugăm ţie, în pustietatea vieţii acesteia, unde abia se recunoaşte frate pe frate. Cu milostivire primeşte mărturisirea pentru păcatele care ne pustiesc, căci pururea din nou le săvîrşim! Din cauza mândriei, a lăcomiei, a desfrânării, a invidiei, a iubirii de slavă, a mâniei şi a lenevirii nu simţim bucurie mai mare şi frumuseţea, Darul Duhului Sfânt, Mângâietorul nu vedem. Şi se sting sufletele noastre, căci dragostea lui Hristos am lăsat. Înconjoară-ne pe noi cu rugăciunile tale, preschimbă mâhnirea noastră în fericită întristare de pocăinţă aducătoare! Învaţă-ne să biruim răul care ne împovărează! Roagă-te stăruitor ca să primim iertare de la Singurul Iubitor de oameni şi întărire ca să petrecem zilele vremelniciei noastre după cum îi este bineplăcut lui Dumnezeu! O, bineplăcutule al lui Dumnezeu, care în această lume afară de Hristos pe nimeni nu ai dorit, Cuvioase Părinte Iustine, roagă-te pentru noi înaintea Feţei Ziditorului, ca dragostea Dumnezeiască să se sălăşluiască în inimile noastre, ca un şuvoi de lumină primăvăratică şi în noi pururea să rămână, ca vieţile noastre să se sfârşească în slavoslovia Sfintei Treimi! Amin!

Şi apoi se face Otpustul :

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile PreaCuratei Maicii Tale, ale Sfântului Cuvios Iustin, de la Mânăstirea Celie şi ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin !

Sfântul Cuvios Iustin, de la Mânăstirea Celie

Surse bibliografice :

  1. https://svetigora.com/wp-content/uploads/2018/06/prepodobni-ava-justin-480×687.jpg;
  2. https://02varvara.files.wordpress.com/2010/05/st-justin-popovic-e1272952251219.jpg?w=1000;
  3. https://chirho88888888.files.wordpress.com/2020/06/b01d0-p3150007.jpg;
  4. https://www.sedmica.me/wp-content/uploads/2017/06/justin_popovic_prepodobni-celijski1.jpg;
  5. https://pravoslavnisvet.files.wordpress.com/2014/07/9514c-st-justinthenew.jpg;
  6. https://www.aparatorul.md/acatistul-sfintului-cuvios-iustin-popovici-1894-1979-d-hr/;
  7. https://ro.orthodoxwiki.org/Iustin_Popovici

Alătură-te conversației

1 comentariu

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: