Proiectează un site ca acesta, cu WordPress.com
Începe

ACATISTUL SFÂNTULUI APOSTOL IUDA, RUDENIA DOMNULUI

Sfântul Apostol Iuda, rudenia Domnului

# Multumiri Doamnei Lucreția pentru ajutorul dat la transcrierea Acatistului!

(19 Iunie)

Rugăciunile începătoare

De este preot, începe aşa :

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Amin!

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi ! Doamne, curăţeşte păcatele noastre ! Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre ! Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău !

Doamne miluieşte ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Tatǎl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău ! Vie Împărăţia Ta ! Facă-se Voia Ta ! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri ! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean ! Amin !

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca un Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi !

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit ; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău ; toţi lucrul Mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc!

Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute. Şi într-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii ; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin Prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Doamne miluieşte ! (de 12 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru ! (o închinăciune)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru Credincioşia Ta, auzi-mă, întru Dreptatea Ta! Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta! Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare ; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult ; cugetat-am la toate Lucrurile Tale, la faptele Mâinilor Tale m-am gândit. 

Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab’ auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu! Nu-Ţi întoarce Faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor care se coboară în mormânt! Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea! Arată-mi Calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu! 

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne! Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu! Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă! Întru Dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu! Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău! 

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru Numele Domnului ! (de 3 ori)

Apoi, se zice Troparul Sfântului Apostol Iuda Tadeu (Glasul 1) :

Al lui Hristos frate şi Mucenic tare, ştiindu-te pe tine, Sfinte Iuda, cu sfinţenie te lăudăm pe tine, cel ce ai călcat înşelăciunea şi Credinţa ai păzit. Pentru aceasta, astăzi, preasfântă pomenirea ta prăznuind, dezlegare de păcate cu rugăciunile tale luăm.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Apoi, se zice Condacul Sfântului Apostol Iuda Tadeu (Glasul al 2-lea) :

Cu minte tare, ucenic ales tu te-ai arătat și stâlp neclintit Bisericii lui Hristos, neamurilor ai propovăduit Cuvântul lui Hristos, învățându-le să creadă într-o Dumnezeire, din care pricină ai și fost preamărit și ai primit harul vindecării, ca să vindeci neputințele celor ce aleargă către tine, Apostole Iuda, întru tot lăudate.

 Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi ? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi ?

Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea Îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea! Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte ; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie Unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât Drept eşti Tu întru Cuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată Adevărul ai iubit ; cele nearătate şi cele ascunse ale Înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi ; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie ; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce Faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le! Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele! Nu mă lepăda pe mine de la Faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine! Dă-mi mie bucuria Mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte! Învăţa-voi pe cei fără de lege Căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele ! Bucura-se-va limba mea de Dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat ; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu : duhul umilit ; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună Voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului! Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot ; atunci vor pune pe Altarul Tău viţei.

Sfântul Apostol Iuda, rudenia Domnului

Condacul I

Mult-smeritului Apostol şi rudă a Domnului nostru Iisus Hristos, Iuda Tadeul, lauda Mucenicilor, grabnic ajutător al celor deznădăjduiţi, să-i cântăm cu bucurie: Mare este Dumnezeu întru tine, Sfinte Apostole Tadeu al Galileii!

Icosul I

Ai fost născut, o, Sfinte Apostole, în Nazaretul Galileii, fiind unul dintre cei patru fii ai Sfântului Iosif, logodnicul Fecioarei Maria: Iuda, Iacov, Iosie şi Simon. Şi tot ca şi fraţii tăi, la început nu credeai în El. Apoi, înţelegându-ţi greşeala, ai devenit unul dintre cei doisprezece apostoli ai Mantuitorului şi te numeai cu smerenie ,,Iuda, sluga lui Hristos şi fratele lui Iacov”. Pentru aceasta, o, sfinte Iuda Tadeu, trimite-mi ajutor spre a cinsti sfântă apostolia ta:

Bucură-te, învăţătorul smereniei;

Bucură-te, îndreptătorul mândriei;

Bucură-te, dascălul pocăinţei;

Bucură-te, stâlpul credinţei;

Bucură-te, înţelept slujitor al lui Hristos;

Bucură-te, că ascultarea ţi-a adus folos;

Bucură-te, Sfinte Tadeu al Galileii, Mare Apostol al lui Hristos!

Condacul al II-lea

Spre a evita confuzia cu un alt Iuda, Sfantul Evanghelist Matei te-a numit cu înţelepciune Tadeu, ce se tâlcuieşte ,,lăudător” şi ,,mărturisitor” sau ,,sânii laptelui”. Te-a mai numit şi Levi, arătând astfel râvna şi vitejia ta în lupta pentru Mântuitorul nostru, după ce te-ai încredinţat că Iisus este Mesia. Iar alţii, numindu-te Varsava, ce se tâlcuieşte ,,fiul întoarcerii”, au arătat astfel imensa ta pocăinţă, credinţă şi dragoste, pentru care Îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al II-lea

Spre tine năzuim, aşadar, cu încredere, o Sfinte Apostole Iuda-Tadeu-Levi şi te chemăm în rugăciunile noastre. Apără-ne ca un leu de patimile sufleteşti şi trupeşti, ajută-ne să înţelegem şi să împlinim cuvintele Sfintei Evanghelii, ajută-ne să mărturisim şi noi cu vorba, cu fapta şi cu gândul dreapta credinţă, spre Slava lui Dumnezeu şi ajutorul aproapelui, pe noi, cei ce-ţi cântăm:

Bucură-te, râvnă aprinsă;

Bucură-te, comoară necuprinsă;

Bucură-te, mărturisitor înflăcărat;

Bucură-te, luptător avântat;

Bucură-te, biruinţă a patimilor;

Bucură-te, bucuria Îngerilor;

Bucură-te, Sfinte Tadeu al Galileii, Mare Apostol al lui Hristos!

Condacul al III-lea

În tinereţe, ai arătat mai întâi şi neiubire faţă de Hristos, nevrând ca din averea maicii tale să I se facă parte şi Lui. Ţi-ai pus apoi sufletul pentru Hristos, devenind Apostolul Lui, dându-ne astfel exemplu de pocăinţă, de smerenie de credinţă şi de iubire. Voiai cu înflăcărare ca toată lumea să-L cunoască pe Hristos, să creadă în El, să-L iubească, să se mântuiască şi să cânte în veci: Aliluia!

Icosul al III-lea

La tine alergăm, o, Sfinte Apostole Iuda Tadeu, ca la unul care înţelegi înşelarea diavolească prin ură şi prin necredinţă, să ne vindeci de patimi şi pe noi şi pe apropiaţii noştri, ai celor ce-ţi cântăm:

Bucură-te, dragoste nemăsurată;

Bucură-te, evanghelie întrupată;

Bucură-te, învăţătorul recunoştinţei;

Bucură-te, dascălul nevoinţei;

Bucură-te, cel ales şi încercat;

Bucură-te, al PreaSfintei Treimi slujitor devotat;

Bucură-te, Sfinte Tadeu al Galileii, Mare Apostol al lui Hristos!

Condacul al IV-lea

După Înălţarea Domnului, ai propovăduit, Sfinte, Apostole, Evanghelia, mai întâi în Iudeea, în Galileea, în Samaria şi în Idumeea. Apoi ai mers în Arabia, în Siria, în Mesopotamia şi in Edesa, cetatea lui Avgar, unde ai desăvârşit lucrarea începută de catre un alt Sfânt cu numele Tadeu, unul din cei şaptezeci de Apostoli, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al IV-lea

Ai binevestit apoi cuvântul lui Dumnezeu şi în Persia, unde ai scris în limba greacă o epistolă către toţi credincioşii, scurtă, plină de învăţături folositoare despre Taina PreaSfintei Treimi şi a Întrupării lui Hristos, despre deosebirea Îngerilor buni de cei răi, despre Înfricoşata Judecată. Ne-ai sfătuit apoi să fugim de necurăţiile păcatelor trupeşti, de huliri, de mândrie, de neascultare, de invidie, de urâciune, de meşteşugiri şi de vicleşuguri. Ne-ai îndemnat apoi ca fiecare să fim statornici în propria chemare în credinţă, în rugăciune şi în dragoste. Ne-ai învăţat apoi să ne îngrijim de întoarcerea celor rătăciţi la adevărata credinţă şi să ne păzim de eretici, a căror pierzare o considerai asemenea cu cea a sodomitenilor. Ne-ai îndemnat apoi ca, pe lângă dreapta credinţă, să avem fapte bune cuviincioase chemării şi vrednice de mântuire, pentru care îţi cântăm:

Bucură-te, că în puţine cuvinte ai spus lucruri mari;

Bucură-te, povăţuitorul celor slabi şi ai celor tari;

Bucură-te, aprig luptător împotriva păcatului;

Bucură-te, cel ce ne ocroteşti de chinurile iadului;

Bucură-te, apărător al valorilor creştine;

Bucură-te, cinstitor al rânduielii Divine;

Bucură-te, Sfinte Tadeu al Galileii, Mare Apostol al lui Hristos!

Condacul al V-lea

Nu cunoaştem mulţimea durerilor şi a ostenelilor tale, Apostole Sfinte, în timp ce L-ai propovăduit pe Hristos. Ştim, însă, că ai botezat şi ai încredinţat prin minuni popoarele, povăţuindu-le la mântuire. Iar credincioşii ajutaţi prin rugăciunile tale Îi cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al V-lea

Îndrăznim, Sfinte Apostole Iuda Tadeu, la milostivirea ta. L-am supărat pe Dumnezeu prin faptele noastre de ocară şi suferim din cauza păcatelor noastre. Mijloceşte ajutor după Voia lui Dumnezeu, pentru sufletele şi trupurile noastre ce zac în suferinţe sufleteşti şi trupeşti. Credem că tu acelaşi eşti acum ca şi atunci şi poţi să mângâi pe cei întristaţi ori deznădajduiţi ajutându-i în situaţii ce par a nu avea rezolvări, spre Slava PreaSfintei Treimi. Tu eşti cel care ştii că deznădejdea este cel mai mare păcat în care necuratul caută să ne arunce. Ajută-ne să stăruim în rugăciune pe noi, cei întristaţi şi să înţelegem rostul suferinţei sau să ne izbăvim de aceasta pentru a nu cădea în deznădejde. Ajută-ne să ne purtăm crucea şi să răspundem chemării lui Hristos pe noi, cei ce-ţi cântăm:

Bucură-te, doctor al trupului;

Bucură-te, vindecător al sufletului;

Bucură-te, nădejdea celor deznădăjduiţi;

Bucură-te, apărarea celor asupriţi;

Bucură-te, dascăl al virtuţii;

Bucură-te, mustrarea necredinţei;

Bucură-te, Sfinte Tadeu al Galileii, Mare Apostol al lui Hristos!

Condacul al VI-lea

Te-ai dus apoi prin părţile Araratului, unde ai întors mulţime de popor de la înşelăciunea diavolească la Hristos. Ai fost prins, însă, de închinătorii la idoli şi, după îndelungate chinuri, ai fost spânzurat pe lemn în chip de cruce şi străpuns cu săgeţi de către cei necredincioşi. Şi astfel ai trecut la Hristos Dumnezeu, unde cânţi împreună cu toti Sfinţii Lui: Aliluia!

Icosul al VI-lea

Sfinte Apostole Iuda Tadeu, slăvim Mucenicia ta şi te rugăm să mijloceşti pentru noi dobândirea înţelepciunii, pentru a şti când ne este de folos răbdarea suferinţei şi când trebuie să-L rugăm pe Dumnezeu să ne izbăvească de aceasta. Ajută-ne să dobândim tăria mărturisirii credinţei în aceste vremuri de cernere! Ajută-ne să vieţuim după Voia lui Dumnezeu, apărând poruncile Divine şi credinţa ortodoxă pentru care te-ai adus jertfă vie pe tine însuţi, pe noi, cei ce-ţi cântăm:

Bucură-te, slugă bună ce roade multe ai adus;

Bucură-te, frate după duh al lui Iisus;

Bucură-te, că Voia Lui ai împlinit;

Bucură-te, că, la fel ca El, în chip de cruce, pe lemn ai fost răstignit;

Bucură-te, Mucenic ce multe chinuri ai răbdat;

Bucură-te, cel cu veşnica slavă încununat;

Bucură-te, Sfinte Tadeu al Galileii, Mare Apostol al lui Hristos!

Condacul al VII-lea

Vestea minunilor tale s-a transmis peste timp din neam în neam şi, astfel, mulţi aleargă la tine atunci când se află în situaţii disperate. Tu pe toţi îi mângâi şi îi indemni să-L cinstească pe Dumnezeu cântându-I: Aliluia!

Icosul al VII-lea

La tine alergăm şi noi cei luptaţi de patimile noastre şi ale altor oameni, prin gânduri necurate, prin necazuri îngăduite de Dumnezeu pentru păcatele noastre, prin boli şi prin ispite.

Bucură-te, alungarea demonilor;

Bucură-te, vindecătorul bolnavilor;

Bucură-te, împăcarea celor despărţiţi;

Bucură-te, mângâierea celor asupriţi;

Bucură-te, mustrarea asupritorilor;

Bucură-te, liniştea rugătorilor;

Bucură-te, Sfinte Tadeu al Galileii, Mare Apostol al lui Hristos!

Sfântul Apostol Iuda, rudenia Domnului

Condacul al VIII-lea

Multe sunt mărturiile credincioşilor care au apelat la ajutorul tău în situaţii disperate. Fiecare mărturie reprezintă încă o dovadă că Apostolia ta continuă şi în zilele noastre, căci, odată cu ajutorul tău, îi îndemni pe toţi cei ce ţi se roagă să se pocăiască şi să-I cânte Lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al VIII-lea

Te rugăm, Sfinte Apostole Iuda Tadeu, cercetează vieţile noastre şi vezi dacă ne aflăm pe drumul mântuirii şi dacă voia noastră corespunde cu Voia lui Dumnezeu. Ajută-ne cum ştii şi cum poţi. Pe cei în vârstă, ajută-i să fie exemple bune pentru cei tineri. Pe cei tineri, ajută-i să fie bucurie părinţilor. Pe cei neînţelepţi, ajută-i să devină înţelepţi. Pe cei necredincioşi, ajută-i să devină credincioşi. Pe cei aflaţi în situaţii disperate, ajută-i să dobândească rugăciune, Spovedanie, Împărtăşanie, izbăvirea de chinurile veşnice, fericire cerească, înţelepciune, cugetarea la Patimile lui Hristos, răbdare, recunoştinţă pentru darurile deja primite, smerenie, credinţă, nădejde, dragoste, ocrotire, ajutor şi folos duhovnicesc. Cercetează-ne şi pe noi, cei ce-ţi cântăm:

Bucură-te, apărătorul cauzelor ce par a fi pierdute;

Bucură-te, ocrotitorul celor aflaţi în examene;

Bucură-te, cel ce îi ajuţi pe cei din închisori;

Bucură-te, vindecătorul celor bolnavi;

Bucură-te, că aduci linişte în sufletele întristate;

Bucură-te, ajutorul celor aflaţi în felurite necazuri;

Bucură-te, Sfinte Tadeu al Galileii, Mare Apostol al lui Hristos!

Condacul al IX-lea

Ai fost închipuit de pictor cu o Icoană a Domnului nostru Iisus Hristos pe piept, pentru a arăta râvna ta sfântă şi cu o săgeată, spre mărturie a pătimirii tale, căci ai fost străpuns cu săgeţi de către cei necredincioşii care nu ştiau să-I cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al IX-lea

O, Sfinte Apostole Iuda Tadeu, ajută-ne să sporim în credinţă, nădejde, dragoste, smerenie, curăţie, milostenie, cumpătare, blândeţe, îndelungă răbdare şi hărnicie. Ajută-ne să ne vindecăm de mânie, mândrie, zgârcenie, lăcomie, desfrânare, invidie, lene, vrăjitorie şi avorturi.

Bucură-te, nădejde sfântă;

Bucură-te, chemare neabătută;

Bucură-te, chip al smereniei;

Bucură-te, sălaş al evlaviei;

Bucură-te, Levi, leu al rugăciunii;

Bucură-te, Tadeu, izvor al înţelepciunii;

Bucură-te, Sfinte Tadeu al Galileii, Mare Apostol al lui Hristos!

Condacul al X-lea

Din pricina dispreţului pentru fapta lui Iuda Iscarioteanul, mulţi preferau sa te numească Levi sau Tadeu. Însă tu ţi-ai sfinţit numele în smerenie cântând mereu lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al X-lea

Roagă-te şi pentru noi, PreaSfintei Treimi, Sfinte Iuda Tadeu, să ne dăruiscă Pogorârea Duhului Sfânt, Darurile PreaSfântului Duh şi rugăciunea în Duh şi în Adevăr, nouă, celor ce-ţi cântăm:

Bucură-te, următor credincios al lui Hristos;

Bucură-te, că asculţi şi înveţi cele ce sunt de folos;

Bucură-te, că ne înveţi să iertăm pentru a fi iertaţi;

Bucură-te, că ne ajuţi să-I fim lui Iisus prieteni şi fraţi;

Bucură-te, în Via lui Hristos lucrător neobosit ;

Bucură-te, mare apărător al creştinului oropsit;

Bucură-te, Sfinte Tadeu al Galileii, Mare Apostol al lui Hristos!

Condacul al XI-lea

Slăvim pe PreaSfanta Treime, căci prin Întruparea şi Jertfa pe Cruce a Mântuitorului, a facut posibilă calea spre înDumnezeire. O cinstim pe PreaSfânta Fecioară Maria care îî ajută pe creştini în încercările lor. Îi cinstim pe toti Sfinţii şi Îngerii alături de care mijloceşti pentru noi şi-I cânti lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al XI-lea

Cinstim pomenirea ta, Sfinte Apostole Iuda Tadeu şi te rugăm să mijloceşti ajutor de la Dumnezeu nouă, celor care îţi cântăm:

Bucură-te, slăvindu-L pe Dumnezeu;

Bucură-te, rugându-te pentru sufletul meu;

Bucură-te, mijlocitorul mântuirii mele;

Bucură-te, apărătorul meu în ispite grele;

Bucură-te, chipul milosteniei;

Bucură-te, înfăţişarea smereniei;

Bucură-te, Sfinte Tadeu al Galileii, Mare Apostol al lui Hristos!

Condacul al XII-lea

Cu ce cuvinte vom lăuda viaţa ta smerită, râvna ta înflăcărată şi dragostea-ţi nemăsurată pentru Mântuitorul nostru Iisus Hristos? Cu ce cuvinte vom lăuda minunile tale preaslăvite prin care îi binecuvântezi pe cei care te cinstesc? Negăsind cuvinte pe măsură, Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru toate şi-I cântăm împreună cu tine: Aliluia!

Icosul al XII-lea

Sfinte Apostole Iuda Tadeu, Îi mulţumim PreaSfintei Treimi pentru ajutorul dat creştinilor prin mijlocirile tale şi ne rugăm ca şi de acum încolo să ne ajute şi pe noi să ne bucurăm de Milostivirea Sa, pentru rugăciunile tale.

Bucură-te, izgonitorul tristeţii;

Bucură-te, aducătorul blândeţii;

Bucură-te, împăcarea celor învrăjbiţi;

Bucură-te, salvare a celor năpăstuiţi;

Bucură-te, lauda Apostoliei;

Bucură-te, aflătorul bucuriei;

Bucură-te, Sfinte Tadeu al Galileii, Mare Apostol al lui Hristos!

Condacul al XIII-lea (acest Condac se zice de trei ori):

O, Sfinte Apostole şi Mucenice Iuda Tadeu, cel ce ai dobândit atâta iubire pentru Mântuitoul nostru, încât viaţa ta I-ai adus prinos, primeşte această rugăciune şi te roagă pentru apărarea noastră de antihrist, de demoni şi de duşmani. Ajută-ne în necazuri şi în ispitele ce ne vin de la lume, de la trup si de la necuratul. Mijloceşte înţelepciune tuturor conducătorilor lumeşti si bisericeşti pentru a ne conduce pe căile mântuirii! Ajută-ne să trecem netulburati prin vămile văzduhului, ca, mântuiţi fiind, să-I cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Apoi, se zice iarăşi Icosul I:

Ai fost născut, o, Sfinte Apostole, în Nazaretul Galileii, fiind unul dintre cei patru fii ai Sfântului Iosif, logodnicul Fecioarei Maria: Iuda, Iacov, Iosie şi Simon. Şi tot ca şi fraţii tăi, la început nu credeai în El. Apoi, înţelegându-ţi greşeala, ai devenit unul dintre cei doisprezece apostoli ai Mantuitorului şi te numeai cu smerenie ,,Iuda, sluga lui Hristos şi fratele lui Iacov”. Pentru aceasta, o, sfinte Iuda Tadeu, trimite-mi ajutor spre a cinsti Sfântă Apostolia ta:

Bucură-te, învăţătorul smereniei;

Bucură-te, îndreptătorul mândriei;

Bucură-te, dascălul pocăinţei;

Bucură-te, stâlpul credinţei;

Bucură-te, înţelept slujitor al lui Hristos;

Bucură-te, că ascultarea ţi-a adus folos;

Bucură-te, Sfinte Tadeu al Galileii, Mare Apostol al lui Hristos!

şi Condacul I:

Mult-smeritului Apostol şi rudă a Domnului nostru Iisus Hristos, Iuda Tadeul, lauda Mucenicilor, grabnic ajutător al celor deznădăjduiţi, să-i cântăm cu bucurie: Mare este Dumnezeu întru tine, Sfinte Apostole Tadeu al Galileii!

Apoi, se citeşte această RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL APOSTOL IUDA TADEU:

Sfinte Apostol Iuda Tadeu, eu, (se spune numele), mă încredinţez îngrijirii tale. Roagă-te pentru mine; ajută-mă să-mi amintesc că nu sunt singur în strădaniile mele! Te rog, fii alături de mine şi roagă-L pe Dumnezeu să-mi trimită speranţă în mâhnire, curaj în frică şi vindecare în timpul tuturor încercărilor! Te rog, cere-I Domnului nostru iubitor să-mi dea harul să accept orice îmi oferă viaţa şi să-mi susţină credinţa în Puterea Sa vindecătoare!

Îţi mulţumesc, Sfinte Apostol Iuda Tadeu, pentru speranţa pe care o dai tuturor celor care cred şi ajută-mă, te rog, să ofer şi altora acest dar al speranţei! După Voia lui Dumnezeu. Amin !

A 2-A RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL APOSTOL IUDA TADEU (la vreme de necaz)

O, Sfinte Iuda Tadeu, rudă a Domnului nostru Iisus Hristos, Apostol și Martir glorios, strălucit în virtuți și puternic în minuni, credincios și grabnic ajutător al celor ce te cinstesc și se încred în tine, privește cu ochi milostivi la cel ce astăzi aleargă la tine și cere mijlocirea ta!

Tu ai dobândit de la Dumnezeu darul de a ajuta îndeosebi pe acei care au pierdut aproape orice speranță și se află în pragul disperării.

Privește deci la mine și vezi în ce strâmtorare mă aflu! Viața mea este o viață de suferință. Zilele mele sunt pline de durere și necaz, sufletul meu este o mare amărăciune.

Cărările mele sunt pline de suspine și lacrimi și griji mistuitoare care îmi macină toată puterea de viață.

Neliniștea, disperarea și lipsa de încredere în ajutorul de sus îmi copleșesc de multe ori sufletul, astfel încat mi se pare ca Mila Dumnezeiască m-ar fi părăsit. Atunci sufletul meu se umple de întuneric, credința se clatină, inima mea slăbește și disperarea se furișează în suflet vrând să se facă stăpână peste mine. O, Sfinte Iuda Tadeu, tu nu mă poți lăsa în starea aceasta. La tine alerg, pe tine te rog, ajută-mi Ascultă te rog, rugămintea mea! Nu mă voi departa de tine până când nu mă vei asculta! Grăbește-te și vino-mi, te rog, în ajutor și nu mă lăsa, ca încrederea mea în tine sa fie rușinată! Fie ca prin mijlocirea ta să se preamarească și întru mine nesfârșita Milostivire a lui Dumnezeu! Ascultă-mi rugăciunea mai ales în necazul meu cel mare pe care îl am acum și dă-mi grabnicul tău ajutor în ( aici se marturiseste necazul ).

Nu lăsa ca sufletul meu să rămână zdrobit de aceasta lovitură a durerii și să cadă în disperare! Asculta-mă o, Sfinte Iuda Tadeu, împlinește-mi rugămintea și eu iți voi fi recunscător în toate zilele mele! Te voi cinsti ca pe cel mai de seama ajutător al meu.

Voi mulțumi lui Dumnezeu pentru mijlocirea ta și voi răspândi pe cât îmi va sta în putere cinstirea ta între oameni. Amin!

Şi apoi se face :

Otpustul

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile PreaCuratei Maicii Tale, ale Sfântului Apostol Iuda, rudenia Domnului şi ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi !

Amin !

Surse bibliografice :

  1. https://www.youtube.com/watch?v=dDPw3cKqVMg&feature=emb_logo: Troparul Sfântului Apostol Iuda Tadeu (19 Iunie) (1’33”);
  2. https://www.youtube.com/watch?v=PZQyjNEbQcI&feature=emb_logo: Acatistul Sfântului Apostol Iuda Tadeu, ruda Domnului (19 Iunie) (42’42”);
  3. https://ro.orthodoxwiki.org/Apostolul_Iuda;
  4. https://poianasarata.wordpress.com/2016/06/18/pentru-cazurile-disperate-fara-iesire-fara-speranta-sf-apostol-iuda-tadeu-ruda-domnului/;
  5. http://www.christopherklitou.com/19_lune_jude_apostle.JPG;
  6. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/283/p1cjlcbs277ml1789tf05pr1ebi3.jpg;
  7. https://doarortodox.ro/2016/10/28/acatistul-sf-apostol-iuda-tadeu-ruda-domnului-grabnic-ajutator-al-celor-fara-speranta-19-iunie/

Alătură-te conversației

4 comentarii

  1. L am cunoscut pe Sfantul întâmplător, nu reuseam sa trec de un examen si cautam sa vad ce sfânt, m ar putea ajuta( am simtit eu ca sfintii sint uneori fiecare cu treaba lui) . Eram.foarte pesimistă si cazusem in deznădejde. Tot cautand am dat de alte comentarii unde se pomenea de Sfântul, am dat o data, apoi inca o data…si tot asa. M am.hotarat sa citesc acatistul. Parca era special pentru mine, fara speranta, versetele iarta ma , te rog ajuta ma , examen. Mai ales la VIII parca stia ca eu am o nereusita la examen si pentru mine l a facut sfantul. L am.citit zilnic pana inclusiv in ziua examenului..pe care l am si luat. Iti multumesc sfinte ca re ai indurat de mine. Toti cei care sunteti in dedeznadejde..credeti, sfântul Apostol iuda tadeu e langa noi si ne ajuta sa depasim momentul. Iti mulumesc ca nu m ai lasat, Sfinte Apostole Iuda tadeul.

    Apreciază

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: