ACATISTUL SFÂNTULUI VOIEVOD MIHAI VITEAZUL

(9 August)

Rugăciunile începătoare

De este preot, începe aşa :

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Amin!

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi ! Doamne, curăţeşte păcatele noastre ! Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre ! Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău !

Doamne miluieşte ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Tatǎl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău ! Vie Împărăţia Ta ! Facă-se Voia Ta ! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri ! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean ! Amin !

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca un Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi !

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit ; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău ; toţi lucrul Mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc!

Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute. Şi într-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii ; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin Prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Doamne miluieşte ! (de 12 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru ! (o închinăciune)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru Credincioşia Ta, auzi-mă, întru Dreptatea Ta! Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta! Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare ; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult ; cugetat-am la toate Lucrurile Tale, la faptele Mâinilor Tale m-am gândit. 

Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab’ auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu! Nu-Ţi întoarce Faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor care se coboară în mormânt! Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea! Arată-mi Calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu! 

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne! Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu! Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă! Întru Dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu! Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău! 

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru Numele Domnului ! (de 3 ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi ? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi ?

Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea Îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea! Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte ; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie Unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât Drept eşti Tu întru Cuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată Adevărul ai iubit ; cele nearătate şi cele ascunse ale Înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi ; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie ; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce Faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le! Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele! Nu mă lepăda pe mine de la Faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine! Dă-mi mie bucuria Mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte! Învăţa-voi pe cei fără de lege Căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele ! Bucura-se-va limba mea de Dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat ; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu : duhul umilit ; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună Voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului! Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot ; atunci vor pune pe Altarul Tău viţei.

Condacul întâi

Întregitorului de neam, fericitului şi marelui arhistrateg al lui Hristos, Sfântului şi Mucenicului apărător al Răsăritului creştin, fala Basarabilor şi pacea Bisericii ; veniţi iubitorilor de prăznuire, pe Domnul Ţării Româneşti cu cântări sfinte şi alese stihiri să-l fericim ! Că sufletul pentru credinţă şi ţară şi-a pus şi ca o făclie nestinsă pentru pace s-a aprins. Acestuia laudele noastre şi prinosul de recunoştinţă să ne stea zălog, cu cântare : Bucură-te, Mihaile, fericite Voievod!

Icosul întâi

Din tinereţile tale ţi-ai închinat viaţa slujirii şi ocrotirii neamului celui românesc atât de încercat. Dorul de ţară cu rugăciuni stropite cu lacrimi de nădejde la umbra sfintelor icoane din Muntele Maicii Domnului l-ai potolit. Iar amarul potir al pribegiei şi înstrăinării de ţară cu stihuri din Psaltire l-ai răcorit. Bărbăteşte răbdând şi vitejeşte luptând, te fericim cu laude ca acestea :

Bucură-te, fala Basarabilor după înrudire !

Bucură-te, piatra credinţei după vieţuire !

Bucură-te, cel ce pentru dragostea de ţară te-ai înstrăinat !

Bucură-te, cel ce în Muntele Maicii Domnului te-ai închinat !

Bucură-te, că dorul nu te-a biruit !

Bucură-te, cel ce cu nădejdea în Dumnezeu te-ai întărit !

Bucură-te, cel pe care stihirile Psaltirii te-au răcorit !

Bucură-te, că laudele noastre îţi stau zălog !

Bucură-te, Mihaile, fericite Voievod!

Condacul al 2-lea

Celui ce cu numele ArhiStrategului ceresc numit şi cu puterea din „Cine este ca Dumnezeu” pecetluit, fiul lui Pătraşcu cel Bun după trup şi în neamul Basarabilor născut. Buna ta maică, cu dragoste te creşte ca pe un izbăvitor al ţării de nădejde şi poporului celui credincios apărător. Însemnându-te vrednic domnitor şi lui Mircea cel Bătrân următor. Pentru Dumnezeiasca rânduială slavă şi lui Dumnezeu cântare : Aliluia!

Icosul al 2-lea

Ca într-un alt Egipt purtându-te, maica ta, apărându-te de uneltirile şi vitregiile necredinciosului Socol, te-a încredinţat spre îndrumare prea iubitului tău unchi Epirotul Iani, care în palatele Vlahernei te-a crescut de Dumnezeu alesule. Urmaşii Basarabilor bine te-au primit şi cinste domnească ţi-au dat, întărindu-te cu laudele acestea :

Bucură-te, domn şi lui Pătraşcu fiu !

Bucură-te, cel crescut în cetatea marelui Constantin !

Bucură-te, din Calinichia Doamna, vlăstar !

Bucură-te, cu Mircea Voievod de un neam !

Bucură-te, de neamul românesc cinstit !

Bucură-te, de întreaga creştinătate iubit !

Bucură-te, tinere şi viteazule !

Bucură-te, împărătescule rod !

Bucură-te, Mihaile, fericite Voievod!

Condacul al 3-lea

Cum voi cânta cântarea Domnului în pământ străin, PreaBunule Doamne ? Şi cum voi putea uita neamul românesc şi ţara şi moartea tatălui meu ? Cu blândeţea lui David mă voi îmbrăca, cu înţelepciunea lui Solomon mă voi într-arma şi cu BineCuvântarea lui Dumnezeu mă voi acoperi, cântându-I neîncetat, îngerescul : Aliluia !

Icosul al 3-lea

Nu s-au bucurat duşmanii ţării şi nici nemulţumitorii agareni de întoarcerea ta. Tu întărindu-te cu puterea credinţei în biruitoarea Cruce, cum odinioară Împăratul Constantin, ai învins pe Alexandru cel Rău, vrăjmaşul ţării şi prigonitorul poporului. Căci el prinzându-te spre moarte te-a dat. Dar rugându-te Sfântului Nicolae, îngenuncheat în faţa icoanei din Albă Postăvari ai scăpat nevătămat. Pentru o credinţă atât de mare te lăudăm, Sfinte, cu laude ca acestea :

Bucură-te, izbăvitor al neamului românesc !

Bucură-te, aspru judecător al celor ce asupresc !

Bucură-te, al Crucii smerit închinător !

Bucură-te, la Mihai Vodă mare ctitor !

Bucură-te, cel ce prin credinţă te-a izbăvit de rău !

Bucură-te, cel ce cu rugăciunea l-ai învins pe călău !

Bucură-te, că Dumnezeu te-a izbăvit de eşafod !

Bucură-te, Mihaile, fericite Voievod!

Condacul al 4-lea

Mihai, stăpân al Severinului şi Mare Ban al Craiovei, te-ai ridicat cu bărbăţie împotriva vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi ai ţării, pe care i-ai biruit cu credinţa şi dreptatea, cu dragostea de neam şi jertfirea. Iar pe agareni cu înţelepciunea îmblânzindu-i, Dumnezeu te-a înălţat vrednic Domnitor al Ţării Româneşti şi izbăvitor al Răsăritului Ortodox, pentru care cinste cânţi neîncetat cu Sfinţii : Aliluia !

Icosul al 4-lea

Ctitorii falnice se înalţă astăzi Bisericile şi Mânăstirile ce numele îţi poartă. Dar cea mai falnică este Biserica Sfântului Nicolae, ce odinioară pe dealul ce numele-ţi purta se înalţă ca mărturie a făgăduinţei tale pentru izbăvirea de moarte. Astăzi sfânta ctitorie a ta scăpând de furtuna vitregiilor odihneşte cu strălucirea icoana bărbătescului tău chip şi frumuseţea Doamnei Stanca. Iară noi smeriţii slujitori te purtăm în neîncetate rugăciuni, cu laude ca acestea :

Bucură-te, al făgăduinţelor împlinitor !

Bucură-te, de sfinte Biserici şi Mânăstiri ctitor !

Bucură-te, falnică ctitorie la Mihai Vodă !

Bucură-te, îţi cântă la Severin şi Calafat !

Bucură-te, îţi înălţăm în Braşov şi în Banat !

Bucură-te, Făgăraşul şi cu Sibiul îţi cântă !

Bucură-te, Mânăstirea Clococioc şi cu monahii laudă !

Bucură-te, la Alba Iulia ctitor şi unificator !

Bucură-te, Mihaile, fericite Voievod!

Condacul al 5-lea

La Simon Petru în Muntele cel Sfânt al Maicii Domnului ctitorie ai înălţat şi sub icoana cea votivă cu litere greceşti ai însemnat că „aceasta ridicat-am din cenuşă”. Iar de la Bari, din cetate, odorul sfânt, mâna celui de la Mira, în mănuşă de mărgean în ţară o ai adus. Rugă sfântă pentru pace, biruinţă şi credinţă celor ce o vor săruta, şoptind serafimicul : Aliluia !

Icosul al 5-lea

Pe Dunăre şi la Călugăreni, pe Câmpia de la Turda şi-n cetate la Bălgrad, mâna Sfântului Nicolae cu credinţă o ai purtat. Şi ca domn al biruinţei neîncetat din Psaltire stihuri sfinte ai înălţat, rugându-te pentru ţară şi a neamului biruinţă sub sceptrul PreaSfintei Treimi. Astăzi, poporul nostru ca pe un purtător de biruinţă cu laude smerite te cinsteşte :

Bucură-te, viteazule credincios !

Bucură-te, al Sfinţilor cinstitor !

Bucură-te, al PreaSfintei Treimi închinător !

Bucură-te, neîncetat al Psaltirii rostitor !

Bucură-te, la Simon Petru mare ctitor !

Bucură-te, cu Sfântul Dimitrie al mândriei surpător !

Bucură-te, cu Sfântul Gheorghe de biruinţă, purtător !

Bucură-te, cel în credinţă aducător de rod !

Bucură-te, Mihaile, fericite Voievod!

Condacul al 6-lea

Drumul spre culmi, falnic te-a purtat prin Argeşul nemuritorilor Basarabi. Şi aici cu evlavie la mormintele strămoşilor din Biserica Domnească îngenunchind le-ai sărutat cu evlavie, rugându-te pentru pacea ţării ai întărit daniile. Iar în cetatea de la Alba cu Sfinţii Voievozi, ocrotitorii tăi, ca un izbăvitor intrând, ai cântat cântare de biruinţă : Aliluia !

Icosul al 6-lea

Ca un purtător de biruinţă ai mustrat pe vrăjmaşii neamului, pe Bathori cu dragostea de ţară şi adevărata credinţă l-ai mustrat, iar pe Basta vărsătorul de sânge, ca pe un alt Irod cu semnul Sfintei Cruci l-ai însemnat şi poporul lui Dumnezeu, binecuvântându-l cu libertate şi pace l-ai îmbrăţişat. Iar noi ca pe un Înaintemergător de ţară întregitor şi iubitor de pace, te lăudăm cu cântări ca acestea :

Bucură-te, Sfinte şi liberatorule !

Bucură-te, voinicule şi biruitorule !

Bucură-te, al strămoşilor cinstitor !

Bucură-te, al tuturor românilor ocrotitor !

Bucură-te, cu Sfinţii Voievozi învingător !

Bucură-te, cel ce pe Bathori credinţa adevărată l-ai învăţat !

Bucură-te, că acestuia iubirea de neam i-ai arătat !

Bucură-te, cel ce ai mustrat pe Basta ca pe un alt Irod !

Bucură-te, cel ce pe vrăjmaşi i-ai prins ca-ntr-un năvod !

Bucură-te, Mihaile, fericite Voievod!

Condacul al 7-lea

Greutăţile războiului şi sărăcia poporului te-au împiedicat să întăreşti cetăţi şi să zideşti biserici. Rugându-te neîncetat, crezând şi nădăjduind în Dumnezeiasca purtare de grijă şi milostivire, ţi-ai continuat lucrarea ziditoare de ţară şi biserici sfinte, întărindu-te cu îngerescul : Aliluia !

Icosul al 7-lea

Dând slavă lui Dumnezeu şi mulţumind pentru toate ai întărit credinţa şi biserica cu noua Mitropolie de la Alba Iulia, zidind locaş cu hramul Sfinţilor Voievozi spre a ta pomenire. Pe aceasta ai întărit-o cu danii şi adaose purtându-ţi rugăciunile şi amintirea peste veacuri. Iar pe Ioan, Egumen din Prislop, Sfânt Mărturisitor, l-ai întărit Mitropolit fiind prohirisit cu rugăciunile Sfinţilor vlădici Luca şi Eftimie, Dionisie şi Meletie. Şi noi cu aceştia laude îţi cântăm :

Bucură-te, cu Sfinţii Voievozi slujitor !

Bucură-te, mare ctitor şi unificator !

Bucură-te, cu Ioan de la Prislop Mărturisitor !

Bucură-te, cu Luca împreună lucrător !

Bucură-te, cu Chir Eftimie cel prea cinstit !

Bucură-te, cu Chir Meletie al Mirelor !

Bucură-te, cu Dionisie Rally de neam Paleolog !

Bucură-te, Mihaile, fericite Voievod !

Condacul al 8-lea

Ca un Voievod Dumnezeiesc în vremuri de cumpănă, ca un astru ceresc pe bolta înstelată a marelui neam ai traversat peste timp, coborând în Moldova Voievodului Ştefan cel Mare şi Sfânt. În Moldova intrând te-ai închinat în Suceava, cetatea Sfântului Ioan, apoi în nemuritoarea cetate a Neamţului, te-ai închinat Icoanei Maicii Domnului şi-n Bistriţa la Sfânta Ana ai cântat lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul al 8-lea

Sărutând mormintele Muşatinilor ai urcat în eterna Putnă şi te-ai închinat lui Ştefan Domn Prea Sfânt, făgăduindu-i că vei împlini testamentul cel de veacuri al Unirii. Aşa că Ţara Românească, Moldova şi Ardealul, fiicele mari ale înţelepciunii să fie o singură ţară a iubirii şi păcii sfinte. Iar românii ca un alt Israel să trăiască în pace, dragoste frăţească şi libertate bucurându-se de Mila lui Dumnezeu şi BineCuvântarea Maicii Domnului, fericindu-şi Sfinţii cu stihuri ca acestea :

Bucură-te, Mihaile cu Ştefan Domn şi Sfânt !

Bucură-te, cu Bogdan întâiul Domn !

Bucură-te, cu Alexandru cel prea bun !

Bucură-te, cu vlădica Iosif întâiul sfinţit !

Bucură-te, cu Teoctist cel ce pe Ştefan a pomăduit !

Bucură-te, în Cetatea Neamţ închinător !

Bucură-te, cu Putna şi Suceava Bucovinei !

Bucură-te, cu Muşatinii Domn biruitor !

Bucură-te, Mihaile, fericite Voievod!

Condacul al 9-lea

Ai aprins în candelă la Putna credinţa şi dragostea de neam, pentru Moldova lui Ştefan cel Mare şi Sfânt şi a urmaşilor lui din neam în neam. Aici ai întărit poporul asuprit de domniile trecătoare şi-ai aşezat predania Bisericii după sfintele canoane, învăţându-l că tot bunul creştin, trebuie să se grijească şi pentru cele sfinte, rugându-se lui Dumnezeu cu cântarea : Aliluia !

Icosul al 9-lea

Precum odinioară la Niceea cu Sfântul Spiridon şi Nicolae, aşa şi-n Iaşul din Moldova ai adunat mărit sobor. Aici ai învăţat pe vlădici, pe preoţi şi monahi, dreptele dogme şi cum să păzească pravila şi sfintele porunci cele de demult. Predania a fost întărită cu binecuvântarea episcopilor bisericilor mari : Chir Dionisie de Târnovo şi Teofan de Vodena, de Gherman din Cezareea lui Filip şi Efrem de la Hebron. Iar noi pentru o cinste ca aceasta te fericim :

Bucură-te, Mihaile, cu Împăratul Constantin !

Bucură-te, cu Efrem cel din Hebron !

Bucură-te, al Huşilor întemeietor !

Bucură-te, cu Atanasie Crimca ales păstor !

Bucură-te, cu Meletie al Mirelor !

Bucură-te, cu Filotei al Huşilor !

Bucură-te, cu cinstitorii tăi, Episcopii Ioan şi Teodor !

Bucură-te, cu toţi cei adunaţi în Iaşi la sinod !

Bucură-te, Mihaile, fericite Voievod!

Condacul al 10-lea

Nici înţelepţii lumii şi nici puternicii ei nu vor putea cuprinde în istorie şi în cuvinte chipul vieţii tale Fericite. Nici jertfa şi vieţuirea sfântă a maicii tale, Despota din Cozia, nu vor preţui. Nici nestinsa rugăciune şi însoţire a Doamnei tale Stanca nu vor grăi şi pribegia vlăstarelor domneşti Nicolae şi Florica cine le vor vesti şi lumii întregi vor spune. Dumnezeu v-a preamărit şi luminători nestinşi în conştiinţa neamului v-a aşezat împlinind cântarea voastră : Aliluia !

Icosul al 10-lea

Ritorii cei meşteri la cuvânt nu vor putea mărturisi lumii întregi mucenicescul tău sfârşit şi bărbăteasca-ţi tărie. Cine va putea dezlega uneltirile urâtorilor de Dumnezeu şi vrăjmaşi ai ţării. Câmpia Turzii s-a întunecat cum de curând Golgota. Iar noi urmaşii tăi ceea ce nu vom putea cuprinde cu mintea vom păstra în inimă şi limba să rostească laudele acestea :

Bucură-te, Mihaile, fala voievozilor !

Bucură-te, cinstea Mucenicilor !

Bucură-te, unirea românilor !

Bucură-te, tu cel ce pe ritori i-ai amuţit !

Bucură-te, cel ce pe înţelepţi i-ai amărât !

Bucură-te, cel ce de cinste ai fost lipsit !

Bucură-te, tu cel ce de pietre pomenit !

Bucură-te, tu cetăţean al cerescului norod !

Bucură-te, Mihaile, fericite Voievod!

Condacul al 11-lea

Cereştii Arhangheli mucenicescul tău sfârşit ţi-au vestit şi cei doi cerbi ce în luptă te însoţeau cu taină au plecat. Şi bravii tăi viteji îngroziţi de o asemenea vedere s-au îndepărtat necunoscând rânduiala cea cu taină Dumnezeiască aleasă. Însă noi astăzi, cinstitorii mucenicescului sfârşit cu tine cântăm lui Dumnezeu Celui ce frumos te-a încununat : Aliluia !

Icosul al 11-lea

Mucenicescul tău trup a aşteptat tăinuit de slava Dumnezeiască acoperit, precum odinioară Chivotul Sfânt ascuns de Ieremia. Iar prea frumosul tău cap, purtat peste munţi cu jale într-o năframă românească şi-a găsit odihna în Dealul strămoşilor. De aici revarsă raze sfinte şi de binecuvântare peste cei ce îl cinstesc şi ca Sfânt îl pomenesc.

Bucură-te, Mihaile Sfânt român şi Mucenic !

Bucură-te, cinstea Mănăstirii Dealu !

Bucură-te, cu Ioan de la Prislop, alesul mitropolit !

Bucură-te, cu viteazul Novac, luptătorul iscusit !

Bucură-te, cu Stroe şi Radu Buzescu !

Bucură-te, sabia din inima maicii tale Teofana !

Bucură-te, pacea ţării peste veacuri !

Bucură-te, întregirea sfintelor hotare !

Bucură-te, Mihaile, fericite Voievod!

Condacul al 12-lea

Ai avut rânduială Dumnezeiască să uneşti ţara în pace şi să păzeşti hotarele ei, iar dreapta credinţă şi predania Bisericii să o întăreşti. Pentru toate acestea vrăjmaşii ţării nu s-au bucurat şi pe tine pierzaniei te-au dat, tăindu-ţi-se capul ca unui alt botezător. Pentru mucenicescul tău sfârşit te lăudăm Sfinte cu tocmită cântare ca marilor Mucenici şi lui Dumnezeu un neîncetat : Aliluia !

Icosul al 12-lea

S-a cutremurat întregul Răsărit de vestea morţii tale. Basta s-a omorât, viclenii s-au amărât, agarenii s-au ruşinat. Teofana monahie în Cozia s-a închis. Stanca Doamna de durere în pribegie s-a stins. Ţara şi vitejii ei te-au plâns nemângâiaţi. Din Ardeal şi pân’ la Dealu clopotele te strigau, Moldova şi toată ţara slavoslovii îţi cântau.

Bucură-te, Mihaile, Sfânt încununat frumos !

Bucură-te, Domn român prea credincios !

Bucură-te, viteazule al lui Hristos !

Bucură-te, Sfinte cap cu izvor de mântuire !

Bucură-te, Mihaile trup de strajă la hotare !

Bucură-te, Sfânt Martir a neamului ocrotire !

Bucură-te, Mihaile, viteazule neînfricat !

Bucură-te şi primeşte ruga noastră de izvod !

Bucură-te, Mihaile, fericite Voievod!

Condacul al 13-lea (acest Condac se zice de trei ori):

O, de trei ori fericite Mihaile, astăzi plecând genunchii în faţa Icoanei tale, har revarsă-ne din prea sfântu-ţi trup şi binecuvântează ţara şi poporul ei ! Revarsă, Sfinte, har peste noi toţi şi păzeşte sfânta ta unire şi credinţa românilor ! Să trăim cu toţii în pace, sănătate şi belşug ! Să te pomenim de-a pururi în Sfintele Liturghii alături de Sfinţii ţării, Sfânt viteaz şi Mucenic, într-o împreună cântare lui Dumnezeu cel Sfânt : Aliluia !

Apoi, iarăşi se zice Icosul întâi:

Din tinereţile tale ţi-ai închinat viaţa slujirii şi ocrotirii neamului celui românesc atât de încercat. Dorul de ţară cu rugăciuni stropite cu lacrimi de nădejde la umbra sfintelor icoane din Muntele Maicii Domnului l-ai potolit. Iar amarul potir al pribegiei şi înstrăinării de ţară cu stihuri din Psaltire l-ai răcorit. Bărbăteşte răbdând şi vitejeşte luptând, te fericim cu laude ca acestea :

Bucură-te, fala Basarabilor după înrudire !

Bucură-te, piatra credinţei după vieţuire !

Bucură-te, cel ce pentru dragostea de ţară te-ai înstrăinat !

Bucură-te, cel ce în Muntele Maicii Domnului te-ai închinat !

Bucură-te, că dorul nu te-a biruit !

Bucură-te, cel ce cu nădejdea în Dumnezeu te-ai întărit !

Bucură-te, cel pe care stihirile Psaltirii te-au răcorit !

Bucură-te, că laudele noastre îţi stau zălog !

Bucură-te, Mihaile, fericite Voievod!

şi Condacul întâi:

Întregitorului de neam, fericitului şi marelui arhistrateg al lui Hristos, Sfântului şi Mucenicului apărător al Răsăritului creştin, fala Basarabilor şi pacea Bisericii ; veniţi iubitorilor de prăznuire, pe Domnul Ţării Româneşti cu cântări sfinte şi alese stihiri să-l fericim ! Că sufletul pentru credinţă şi ţară şi-a pus şi ca o făclie nestinsă pentru pace s-a aprins. Acestuia laudele noastre şi prinosul de recunoştinţă să ne stea zălog, cu cântare : Bucură-te, Mihaile, fericite Voievod!

Şi apoi se face Otpustul :

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile PreaCuratei Maicii Tale, ale DreptCredinciosului Voievod, Mihai Viteazu’ şi ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin !

Surse bibliografice:

Filmul „Mihai Viteazul”

 1. http://ruga.ro/wp-content/uploads/2011/11/mihai-viteazul.jpg;
 2. https://doarortodox.ro/2012/10/16/sf-paisie-de-la-neamt-mihai-viteazul-rob-al-lui-dumnezeu-si-sfant-sfintele-oseminte-ale-voievodului-descoperite-in-mod-miraculos-la-manastirea-plaviceni-din-lunca-oltului/;
 3. http://ruga.ro/2145/acatistul-fericitului-intre-voievozi-mihai-voda/;
 4. https://acvila30.wordpress.com/2011/11/13/dreptcredinciosul-voievod-mihai-viteazul/ (AFLAREA MOAŞTELOR DREPTCREDINCIOSULUI VOIEVOD MARTIR MIHAI VITEAZUL LA TELEORMAN);
 5. https://saccsiv.wordpress.com/2011/11/14/domnitorul-mihai-viteazu-este-sfant-si-s-ar-parea-ca-i-s-au-gasit-si-sfintele-moaste/;
 6. https://www.apologeticum.ro/2011/11/danion-vasile-despre-mihai-viteazul-predica-la-man-petru-voda/;
 7. https://www.sfaturiortodoxe.ro/mihai-viteazul.htm (Marturie a Sfantului Ierarh Petru Movila, Mitropolitul Kievului despre Dreptcredinciosul voevod Mihai Viteazul si adeverirea dreptei credinte);
 8. http://www.certitudinea.ro/articole/credinta/view/reintregirea-trupului-lui-mihai-viteazu-o-sansa-istorica-pentru-reintregirea-spiritului-identitar;
 9. https://i2.wp.com/www.certitudinea.ro/fisiere/image/Moaste%203.JPG?zoom=2;
 10. http://vladherman.blogspot.com/2016/08/9-august-praznuirea-sfantului-voievod.html#.XU2An0dRVLM;
 11. https://ortodoxiesaumoarte.wordpress.com/2011/11/14/aflarea-moastelor-dreptcredinciosului-voievod-martir-mihai-viteazul-la-teleorman/;
 12. https://doarortodox.ro/tag/mihai-viteazul/;
 13. http://www.certitudinea.ro/fisiere/image/Moaste%202.JPG;
 14. https://www.apologeticum.ro/2013/08/9-august-praznuirea-sfantului-voievod-mihai-viteazul-viata-si-acatistul-filmul-mihai-viteazul/

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web la WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: