ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH VISARION, ARHIEPISCOPUL LARISEI

Sfântul Ierarh Visarion, ArhiEpiscopul Larisei

(15 Septembrie)

Rugăciunile începătoare

De este preot, începe aşa :

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Amin!

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi ! Doamne, curăţeşte păcatele noastre ! Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre ! Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău !

Doamne miluieşte ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Tatǎl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău ! Vie Împărăţia Ta ! Facă-se Voia Ta ! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri ! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean ! Amin !

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca un Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi !

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit ; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău ; toţi lucrul Mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc!

Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute. Şi într-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii ; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin Prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Doamne miluieşte ! (de 12 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru ! (o închinăciune)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru Credincioşia Ta, auzi-mă, întru Dreptatea Ta! Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta! Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare ; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult ; cugetat-am la toate Lucrurile Tale, la faptele Mâinilor Tale m-am gândit. 

Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab’ auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu! Nu-Ţi întoarce Faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor care se coboară în mormânt! Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea! Arată-mi Calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu! 

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne! Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu! Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă! Întru Dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu! Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău! 

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru Numele Domnului ! (de 3 ori)

Apoi, se zice Troparul Sfântului Ierarh Visarion, ArhiEpiscopul Larisei (Glasul al 8-lea) (de 2 ori):

Întru răbdarea ta ţi­ai agonisit plata ta, Părinte Ierarhe, întru rugăciuni neîncetat stăruind, pe săraci iubind şi pe aceia îndestulându­i; deci, roagă­te lui Hristos­Dumnezeu, Visarioane milostive, fericite, să mântuiască sufletele noastre!

Apoi, se zice Condacul Sfântului Ierarh Visarion, ArhiEpiscopul Larisei (Glas 8):

Din pruncie, primind de la Dumnezeu biruinţă asupra demonilor, PreaSfinţite Părinte şi făcându-te întocmai ca un Înger între oameni, te-ai mutat acum la Locaşurile cele cereşti. Pentru aceasta şi nouă, celor ce ne aflăm jos, ni se cade a striga ţie: Bucură-te, Părinte Visarion!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi ? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi ?

Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea Îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea! Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte ; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie Unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât Drept eşti Tu întru Cuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată Adevărul ai iubit ; cele nearătate şi cele ascunse ale Înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi ; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie ; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce Faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le! Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele! Nu mă lepăda pe mine de la Faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine! Dă-mi mie bucuria Mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte! Învăţa-voi pe cei fără de lege Căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele ! Bucura-se-va limba mea de Dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat ; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu : duhul umilit ; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună Voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului! Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot ; atunci vor pune pe Altarul Tău viţei.

Condacul 1

Ca pe un ocrotitor al celor din necazuri te lăudăm pe tine, Părinte, cel mare între ierarhi, ctitor preaslăvit al Mănăstirii Dusicon, cel ce lui Dumnezeu i­ai bineplăcut în chip desăvârşit, aprins fiind de dragoste pentru turma ta. Pentru aceea, strigăm: Bucură­-te, Sfinte Ierarhe Visarion, de trei ori fericite!

Icosul 1

Cu bucurie şi cu frică slăvim viaţa ta cea strălucită, Părinte, cel ce ai urcat pe tronul arhieresc al Sfântului Ahile al Larisei şi, mergând pe urmele lui, te­ai făcut deopotrivă cu el întru sfinţenie, pentru care te cinstim acum, grăind:

Bucură-­te, cel mare între ierarhi;

Bucură­-te, stâlp şi întărire a Dreptei Credinţe;

Bucură­-te, păstorul Trikalei;

Bucură-­te, păzitor neînfricat al cetăţii Larisa;

Bucură­-te, următor al Sfinţilor doctori fără-de-arginţi;

Bucură­-te, fântână a dragostei de Dumnezeu şi de semeni;

Bucură-­te, făclie mult luminată a binefacerilor;

Bucură-­te, izvor nesecat al milosteniei;

Bucură-­te, om al veacului viitor;

Bucură-­te, preafierbinte slujitor al lui Hristos;

Bucură-­te, slavă şi strălucire a monahilor;

Bucură-­te, acoperământ al tuturor credincioşilor;

Bucură-­te, Sfinte Ierarhe Visarion, de trei ori fericite!

Condacul 2

De viaţa ta cea sfântă s­a mirat Cetatea Pili, în care te­ai născut tu, cel ce, ca un fiu bun, cu bunăcuviinţă ai crescut şi, având dascăli binecredincioşi, ai căutat desăvârşirea şi ai urmat­o întru Hristos, strigând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

Ca să sporeşti în cunoaşterea Poruncilor Domnului, spre desăvârşire, ai mers din copilărie la preaînţeleptul arhiepiscop Marcu şi aceluia bun ucenic te­ai arătat, ascultându­l întru toate, cu credincioșie, pentru care grăim ţie:

Bucură-te, lucrător al brazdei sufletului;

Bucură-te, cel ce ai veselit inima părinţilor tăi;

Bucură-te, iubitor al învăţăturilor sfinte;

Bucură-te, lucrător al nevoinţei sufleteşti;

Bucură-te, cel ce aveai ascultare desăvârşită;

Bucură-te, cel ce primeai mustrările cu bunăcuviinţă;

Bucură-te, vlăstar de Dumnezeu sădit al Cetăţii Pili;

Bucură-te, miel fără răutate şi păstor al celor nedreptăţiţi;

Bucură-te, hrănitor al celor străini şi liman al celor din primejdii;

Bucură-te, stea prealuminată a Ortodoxiei;

Bucură-te, lauda dascălilor şi a părinţilor tăi;

Bucură-te, săvârşitor al lucrării celei bune;

Bucură-­te, Sfinte Ierarhe Visarion, de trei ori fericite!

Condacul 3

Având, ca pe un dar Dumnezeiesc, viaţa cea plină de virtuţi a povăţuitorului tău, luminător mare te-ai arătat credincioşilor, întru tot fericite; că, stăruind necontenit întru luare-aminte şi vieţuind în ascultare deplină, te-ai făcut locaş al curăţiei şi din tot sufletul cântai lui Dum nezeu: Aliluia!

Icosul 3

Nefiind primit ca pastor duhovnicesc de răzvrătitorii din ţinutul Elasonului, nicidecum nu te-ai întristat, cugetătorule de Dumnezeu. Ocara ca pe mărire socotind-o, te-ai suit la înălţimea negrăită a smereniei, pentru care te fericim şi toţi cu Credinţă strigăm:

Bucură-te, cel plin de strălucire nematerialnică;

Bucură-­te, cel ce ai gustat pâinea cerească a ascultării;

Bucură-­te, sălaş desăvârşit al nepătimirii;

Bucură-­te, vas preabun al smereniei;

Bucură-­te, gură de Dumnezeu luminată a înaltelor învăţături;

Bucură-­te, suflet de Dumnezeu mişcat spre dorirea cea duhovnicească;

Bucură-­te, cel ce te-ai ostenit întru lucrarea minţii;

Bucură­-te, cel ce ai dus viaţă fără de pată;

Bucură-­te, preacinstită mireasmă a curăţiei;

Bucură-­te, vlăstar plăcut al cuviinţei;

Bucură-­te, izvor viu al Minunilor;

Bucură-­te, limba bunelor glăsuiri;

Bucură-­te, Sfinte Ierarhe Visarion, de trei ori fericite!

Condacul 4

Urmând înţeleptului Marcu, dascălul tău, aveai inima fierbinte spre săvârşirea faptelor bune şi spre nevoinţă; pentru aceea, te-ai arătat bun hrănitor săracilor, mare doctor bolnavilor şi tuturor slujitor, pentru care, credincioşii lăudau pe Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul 4

Strălucit-ai cu virtuţile dobândite întru osteneală, Părinte, pentru care ai fost rânduit ierarh al Cetăţii Stagon. Cu blândeţe ai răbdat mânia prigonitorilor tăi şi pe toţi i-ai iertat, Ierarhe. Deci, lăudând a ta blândeţe şi neţinere în minte a răului, strigăm:

Bucură­-te, pavăză duhovnicească a eparhiei tale;

Bucură-­te, candelă a luminii neînserate;

Bucură-­te, pildă a tuturor virtuţilor;

Bucură-­te, adeverire, prin fapte, a lucrării lăuntrice;

Bucură-­te, cel ce ai răbdat ocările lui Dometie;

Bucură-­te, cel ce ai iertat răutăţile lui;

Bucură-­te, lucrător al blândeţii;

Bucură-­te, cel ce ai slujit celor neputincioşi cu iubire de frate;

Bucură-­te, cel ce ai spălat hainele săracilor;

Bucură­-te, cel ce cu dragoste i-ai cercetat pe cei bolnavi;

Bucură-­te, cel ce arăţi vie Evanghelia lui Hristos;

Bucură-­te, cel ce auzi lauda poporului tău;

Bucură-­te, Sfinte Ierarhe Visarion, de trei ori fericite!

Condacul 5

Ca o chemare Dumnezeiască s-a arătat tuturor numele tău, de o cinstire cu al Cuvioşilor de demult, că, părăsind cele ale lumii, ca pe unele ce sunt stricăcioase, ai dobândit mulţime de daruri Dumnezeieşti, căutând sporirea sufletului, nu a trupului şi strigând lui Hristos: Aliluia!

Icosul 5

Ierarh al Larisei fiind ales, prin Duhul Sfânt, te-ai arătat ca un luceafăr luminător, că ai ajuns la vrednicia arhierească prin voia tuturor de obşte şi ai călăuzit Dumnezeieşte pe poporul tău, care-ţi strigă ţie cu Dreaptă Credinţă:

Bucură-­te, slava arhiereilor;

Bucură-­te, toiagul arhipăstorilor;

Bucură-­te, cel ce ai urmat viaţa Sfântului Ierarh Ahile al Larisei;

Bucură-­te, cel ce te-ai asemănat Sfântului Icumenie, Episcopul Trikalei;

Bucură-­te, ales moştenitor al celui dintâi Sfânt Ierarh Visarion;

Bucură-­te, rod duhovnicesc al fericitului Marcu;

Bucură-­te, cel ce, fiind mai întâi ucenic, ai ajuns bun păstor;

Bucură-­te, cel ce ai ajuns la limanul smereniei;

Bucură-­te, urmarea Păstorului Celui bun;

Bucură-­te, cinstită Icoană a Domnului;

Bucură-­te, cel prin care credincioşii se laudă;

Bucură-­te, cel prin care monahii se întăresc;

Bucură-­te, Sfinte Ierarhe Visarion, de trei ori fericite!

Condacul 6

Pe tine te lăudăm ca pe un nou Avraam primitor de oaspeţi şi ca pe un nou Iov îndurător către cei săraci. Arătatu-te-ai grabnic pedepsitor al celor ce nedreptăţesc şi ajutător al celor nedreptăţiţi, milostiv faţă de cei suferinzi şi părinte al orfanilor, pentru care cântăm lui Hristos: Aliluia!

Icosul 6

Întărind turma ta cu faptele şi cuvintele tale, nu încetai a fi dascăl poporului, ci te arătai dezrădăcinător al patimilor sufleteşti şi săditor al bunelor deprinderi creştine; pentru aceea, te mărim şi cântăm în chip strălucit unele ca acestea:

Bucură-­te, vistierie a dragostei Dumnezeieşti;

Bucură-­te, grabnică vindecare a celor ce pătimesc;

Bucură-­te, cel de un obicei cu Părinţii cei de demult;

Bucură-te, cel ce pe calea lor ai mers prin frumoase nevoinţe;

Bucură-­te, floare a Raiului celui de taină;

Bucură-­te, Înger pământesc prin lucrarea rugăciunii neîncetate;

Bucură-­te, pildă preasfinţită a ierarhilor;

Bucură-­te, casă de Hristos zidită a faptelor bune;

Bucură-­te, slăvit întâi stătător al Larisei;

Bucură-­te, părtaş al strălu cirii celei neîncetate;

Bucură-­te, simţământ binefăcător al milei;

Bucură-­te, cunună strălucită a smereniei;

Bucură-­te, Sfinte Ierarhe Visarion, de trei ori fericite!

Condacul 7

Mitropolia ta, Părinte, s-a arătat tuturor, cu adevărat, ca o maică iubitoare, hrănitoare şi milostivă; că, îndurător fiind, ai răscumpărat de la agareni pe cei robiţi, care, bucurându-se pentru izbăvire, strigau Împăratului Hristos: Aliluia!

Icosul 7

Insuflat de Dumnezeiescul Duh fiind, te sârguiai în tot chipul a alina turma ta, Părinte, necruţându-te în multe osteneli. Ai dat poporului pildă de fapte bune, iar noi, minunându-ne de măreţia lucrărilor tale, strigăm:

Bucură-­te, întăritor al poporului tău;

Bucură-­te, lucrător pentru unitatea celor de o Credinţă;

Bucură-­te, cel ce ai deschis noi drumuri;

Bucură-­te, cel ce ai ridicat pod peste râul cel greu de trecut;

Bucură-­te, cel ce şi curgerea veacului de acum ne-ai învăţat cum să o trecem;

Bucură-­te, cel împodobit cu veşmântul arhieriei în chip vrednic;

Bucură-­te, cel ce ai făcut să răsară zorile mângâierii în vreme de robie;

Bucură-­te, cel ce ai zidit slăvită Mânăstire;

Bucură-­te, cel dintâi între făcătorii de bine;

Bucură-­te, împreună locuitor cu toţi Drepţii;

Bucură-­te, cel răsplătit cu fericirea cerească;

Bucură-­te, mlădiţă bună şi mult roditoare;

Bucură-­te, Sfinte Ierarhe Visarion, de trei ori fericite!

Condacul 8

În mijlocul tulburărilor lumii cu înstrăinare ai vieţuit, ca un al doilea Vasile cel Mare; că, îndeletnicindu-te cu faptele cele strălucite, nu ai încetat a tine trezvia minţii, Dumnezeiescule Părinte, prin care pururea înaintând în cunoaşterea Tainelor cereşti, strigai lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

În muntele din preajma Cetăţii Pili ai mers, cinstite Visarioane şi ai întemeiat Mânăstire strălucită la locul numit Dusicon. Pe aceasta ai arătat-o ca pe un Rai de taină, spre care cei ce aleargă, cu evlavie, strigă ţie acestea:

Bucură-­te, prieten al liniştirii;

Bucură-­te, râvnă a înfrânării;

Bucură-­te, chivernisitor neadormit al ctitoriei tale;

Bucură-­te, iconom preabun al Mânăstirilor tale;

Bucură-­te, putere şi întărire a celor evlavioşi;

Bucură-te, ocrotitor şi sprijin al tuturor credincioşilor;

Bucură-­te, moştenitor al bunătăţilor veşnice;

Bucură­te, bun călăuzitor al obştilor monahale;

Bucură­te, dascăl al bunei nevoinţe;

Bucură-­te, Mucenic prin dorinţă;

Bucură-­te, dătător de bună tăţi;

Bucură-­te, ocrotitor al caselor creştinilor;

Bucură­-te, Sfinte Ierarhe Visarion, de trei ori fericite!

Condacul 9

Pretutindeni vestită s-a făcut Mânăstirea ta, Părinte, că tu, cu înţelepciune, i-ai lăsat, prin testament, rânduieli şi legiuiri, ca să slujească lui Dumnezeu şi să poarte grijă de semeni. Pentru aceasta, cei ce, cu vrednicie, se nevoiesc în ea, cântă cu dragoste lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9

Prin Dumnezeieştile tale cuvinte, povăţuind pe fiii tăi duhovniceşti, ai trecut la veşnicele locaşuri, iar ei, înconjurând cinstitul tău trup, se tânguiau şi ziceau: ,,Binecuvintează pe robii tăi, Părinte!”, cântând ţie unele ca acestea:

Bucură-­te, bogăţia milostivirii;

Bucură-­te, lauda păstorilor de suflete;

Bucură-­te, iubitor prafierbinte al lui Dumnezeu;

Bucură-­te, iscusit purtător de grijă al credincioşilor;

Bucură-­te, Înger ceresc arătat pe pământ;

Bucură-­te, pildă desăvârşită de viaţă plăcută lui Dumnezeu;

Bucură-­te, cel de ale cărui osteneli toţi s-au minunat;

Bucură-­te, cel încununat cu diadema nevoinţei;

Bucură-­te, cel ce ai primit puterea de a săvârşi Minuni;

Bucură-­te, cel ce ai dobândit răsplata cuvenită Sfinţilor;

Bucură-­te, cel prin care Biserica se împodobeşte;

Bucură-­te, cel prin care obştea ortodocşilor este ocrotită;

Bucură-­te, Sfinte Ierarhe Visarion, de trei ori fericite!

Condacul 10

Izbăveşte-I pe toţi cei ce, cu dragoste, se închină Moaştelor tale şi săvârşesc sfânta ta pomenire, Ierarhe, cel ce slujeşti acum lui Dumnezeu împreună cu Îngerii, cei fără de materie şi te rogi pentru noi toţi, ca să fim izbăviţi de osânda cea veşnică şi să cântăm Mântuitorului: Aliluia!

Icosul 10

De mâinile necredincioşilor fiind deschis mormântul tău, s-au aflat Moaştele tale revărsând bună mireasmă ca de trandafir, iar trupul tău, fiind luat în ascuns, cinstitul tău cap a rămas Mânăstirii tale, ca mângâiere, pentru care cu evlavie te lăudăm, zicând:

Bucură-­te, noianul Minunilor, vestit în toată Ortodoxia;

Bucură-­te, vasul harismelor, lucrătoare spre zidirea Bisericii;

Bucură-­te, alungare a bolilor de tot felul;

Bucură-­te, grabnică nimicire a lăcustelor;

Bucură-­te, cel ce prin Moaştele tale săvârşeşti Minuni;

Bucură-te, cel ce prin ele sfinţeşti pe cinstitorii lor;

Bucură-­te, cel ce dăruieşti tuturor vindecări;

Bucură-­te, cel ce ai izbăvit Ţara Românească de ciumă;

Bucură-­te, cel al cărui cap a fost cinstit de mulţimile celor dreptcredincioşi;

Bucură-­te, cel ce şi prin toiagul tău ai săvârşit Minuni;

Bucură-­te, izvor de Dumnezeiască mireasmă;

Bucură-te, cel ce potoleşti tulburarea inimii;

Bucură-­te, cel ce şi animalelor ai dat tămăduiri;

Bucură-­te, Sfinte Ierarhe Visarion, de trei ori fericite!

Condacul 11

Din adâncul inimii, toţi îţi aducem cântare, Părinte, că, prin Moaştele tale, te-ai arătat grabnic vindecător al ciumei şi alungător al lăcustelor şi izbăvitor la vreme de foamete. Pentru aceasta, cu Credinţă strigăm: Aliluia!

Icosul 11

Racla Moaştelor tale s-a arătat izvor de binecuvântări tuturor credincioşilor, încât, pe cei bolnavi, îi vindecă şi grabnic dăruieşte ajutor; pentru aceasta, sub acoperământul tău alergând, grăim ţie:

Bucură-­te, vistierie a strălucitelor Minuni;

Bucură-­te, vas al Înţelepciunii lui Dumnezeu;

Bucură-­te, cel ce păzeşti aşezământul Mânăstirii tale;

Bucură-­te, cel ce ai rânduit ca femeile să nu intre acolo;

Bucură-­te, cel ce ai pedepsit îndrăzneala otomanilor;

Bucură-­te, cel ce l-ai mustrat pe preotul Clinovos, cel lipsit de evlavie;

Bucură-­te, cel ce ne păzeşti de lucrarea viclenilor diavoli;

Bucură-­te, cel ce ai adus bătăi nevăzute asupra vrăjitoarei;

Bucură-­te, cel ce i-ai dăruit ei pocăinţă;

Bucură-­te, cel ce ai alungat seceta şi foametea;

Bucură-­te, cel ce ai scăpat Oraşul Bucureşti de ciumă;

Bucură-­te, hrănitor al mulţimilor;

Bucură­-te, Sfinte Ierarhe Visarion, de trei ori fericite!

Condacul 12

Cere de la Stăpânul, pentru noi toţi, har şi mântuire sufletească, minunate Părinte Visarion, cel ce te-ai făcut înţelept povăţuitor monahilor şi Dumnezeiesc ajutător credincioşilor, ca, primind şi noi binefacerile tale, să-L lăudăm pe Hristos, cântând: Aliluia!

Icosul 12

Cântând nevoinţele tale, te înconjurăm ca pe un părinte, noi, fiii tăi şi, slăvind pe Marele Dumnezeu, Cel ce te-a slăvit pe tine, cerem rugăciunile tale, fericite, ca, fiind, prin ele, binecuvântaţi, să te lăudăm cu bucurie, zicând:

Bucură-­te, sprijinitor al celor ce te cheamă;

Bucură-te, zid de apărare al poporului credincios;

Bucură-­te, călăuzitor duhovnicesc al călugărilor;

Bucură-­te, învăţător preamilostiv al poporului;

Bucură-te, ocrotitor al Bisericilor închinate ţie;

Bucură-te, mijlocitor îmbelşugat al Dumnezeiescului Har;

Bucură-te, cel ce ai unit fapta bună cu trezvia minţii;

Bucură-te, cel ce te-ai asemănat Sfântului Vasile cel Mare;

Bucură-­te, cel luminat cu Lumina lui Hristos;

Bucură-­te, cel cinstit cu strălucire în toată lumea ortodoxă;

Bucură-­te, cel ce insufli tărie celor robiţi de frică;

Bucură-­te, bun călăuzitor pe Calea mântuirii;

Bucură­-te, Sfinte Ierarhe Visarion, de trei ori fericite!

Condacul 13 (acest Condac se zice de 3 ori):

O, Sfinte şi slăvite Părinte Visarion, milostive Ierarhe şi Făcătorule-de-Minuni, această smerită cântare pe care, cu dragoste, o aducem ţie primeşte-o şi roagă-te Domnului pentru mântuirea noastră, ca, împreună cu tine, în veci, să-I cântăm: Aliluia!

Apoi, se citeşte iarăşi Icosul 1:

Cu bucurie şi cu frică slăvim viaţa ta cea strălucită, Părinte, cel ce ai urcat pe tronul arhieresc al Sfântului Ahile al Larisei şi, mergând pe urmele lui, te­ai făcut deopotrivă cu el întru sfinţenie, pentru care te cinstim acum, grăind:

Bucură-­te, cel mare între ierarhi;

Bucură­-te, stâlp şi întărire a Dreptei Credinţe;

Bucură-­te, păstorul Trikalei;

Bucură-­te, păzitor neînfricat al cetăţii Larisa;

Bucură-­te, următor al Sfinţilor doctori fără de arginţi;

Bucură-­te, fântână a dragostei de Dumnezeu şi de semeni;

Bucură-­te, făclie mult luminată a binefacerilor;

Bucură-­te, izvor nesecat al milosteniei;

Bucură-­te, om al veacului viitor;

Bucură-­te, preafierbinte slujitor al lui Hristos;

Bucură-­te, slavă şi strălucire a monahilor;

Bucură-­te, acoperământ al tuturor credincioşilor;

Bucură-­te, Sfinte Ierarhe Visarion, de trei ori fericite!

şi Condacul 1:

Ca pe un ocrotitor al celor din necazuri te lăudăm pe tine, Părinte, cel mare între ierarhi, ctitor preaslăvit al Mănăstirii Dusicon, cel ce lui Dumnezeu i­ai bineplăcut în chip desăvârşit, aprins fiind de dragoste pentru turma ta. Pentru aceea, strigăm: Bucură-­te, Sfinte Ierarhe Visarion, de trei ori fericite!

Rostim, apoi, Rugăciunea:

Cuvine-se, cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricită și preanevinovată și Maica Dumne­zeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai mărită, fără de ase­mănare, decât Serafimii, ca­re, fără stri­că­ciune, pe Dumnezeu-Cu­vântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim.

Şi apoi se face Otpustul :

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile PreaCuratei Maicii Tale, ale Sfântului Ierarh Visarion, ArhiEpiscopul Larisei şi ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin !

Surse bibliografice :

  1. https://doxologia.ro/tropar/condacul-sfantului-ierarh-visarion-arhiepiscopul-larisei;
  2. https://ziarullumina.ro/thumbs/gallery/2020/03/30/acatistul-sfantului-visarion-al-larisei-142024.jpg;
  3. „Viaţa şi Acatistul Sfântului Ierarh Visarion, ArhiEpiscopul Larisei”-Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 2013

Alătură-te conversației

3 comentarii

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: