ACATISTUL SFINŢILOR NOI MUCENICI ROMANOVI

Sfinţii Noi Mucenici Romanovi şi însoţitorii lor

(17 Iulie, moartea mucenicească)(23 Ianuarie-Soborul Sfinţilor din Kostroma)(cea mai apropiată Duminică de 25 Ianuarie-Sfinţii Noi Mucenici şi Mărturisitori ai Rusiei)(29 Ianuarie-Soborul Sfinţilor din Ecaterinburg)(28 Iunie-Soborul Sfinţilor din Sankt Petersburg)

Rugăciunile începătoare

De este preot, începe aşa :

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Amin!

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi ! Doamne, curăţeşte păcatele noastre ! Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre ! Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău !

Doamne miluieşte ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Tatǎl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău ! Vie Împărăţia Ta ! Facă-se Voia Ta ! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri ! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean ! Amin !

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca un Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi !

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit ; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău ; toţi lucrul Mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc!

Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute. Şi într-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii ; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin Prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Doamne miluieşte ! (de 12 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru ! (o închinăciune)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru Credincioşia Ta, auzi-mă, întru Dreptatea Ta! Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta! Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare ; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult ; cugetat-am la toate Lucrurile Tale, la faptele Mâinilor Tale m-am gândit. 

Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab’ auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu! Nu-Ţi întoarce Faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor care se coboară în mormânt! Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea! Arată-mi Calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu! 

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne! Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu! Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă! Întru Dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu! Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău! 

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru Numele Domnului ! (de 3 ori)

Apoi, se zice Troparul Sfinţilor Noi Mucenici Romanovi (Glasul 1):

Nobilă și sublimă a fost viața și moartea voastră, suveranilor! Pe voi, înţelepte Nicolae și binecuvântată Alexandra, cu cei 5 evlavioşi şi binecuvântaţi copii ai voştri, vă lăudăm, cinstindu-vă evlavia, blândețea, Credința și smerenia, prin care ați ajuns la cununile slavei întru Hristos, Dumnezeul nostru. O, purtătorilor de chinuri, în mov împodobiţi, mijlociţi pentru noi!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Apoi, se zice Condacul Sfinţilor Noi Mucenici Romanovi (Glasul al 2-lea):

Celor aleși de Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor din neamul țarilor ruși, Cuvioșilor Mucenici, chinuri sufletești și moarte trupească pentru Hristos ați primit și cu cununi cerești ați fost încununați. Vouă, ca unor ocrotitori milostivi ai noștri, cu dragoste, mulțumindu-vă, vă cântăm: Bucurați-vă, Sfinților Ţari Mucenici, care pentru Rusia, înaintea lui Dumnezeu sunteți rugători și preaslăviți Făcători-de-Minuni!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi ? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi ?

Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea Îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea! Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte ; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie Unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât Drept eşti Tu întru Cuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată Adevărul ai iubit ; cele nearătate şi cele ascunse ale Înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi ; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie ; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce Faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le! Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele! Nu mă lepăda pe mine de la Faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine! Dă-mi mie bucuria Mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte! Învăţa-voi pe cei fără de lege Căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele ! Bucura-se-va limba mea de Dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat ; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu : duhul umilit ; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună Voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului! Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot ; atunci vor pune pe Altarul Tău viţei.

Sfinţii Noi Mucenici Romanovi

Condacul 1

Aleşilor şi de toată lumea lăudaţi ţari mucenici, mijlocitori ai pământului rusesc şi rugători sfinţi ai poporului rus, dreptcredinciosului ţar Nicolae, ţarinei Alexandra şi copiilor lor Olga, Tatiana, Maria, Anastasia şi Alexei, cântare de laudă să le aducem, cu credinţă şi cu dragoste. Pentru că aveţi îndrăzneală către Domnul, care v-a proslăvit, ocrotiţi-ne de toate relele şi nevoile cu rugăciunile voastre, pentru ca noi să vă cântăm aşa : Bucuraţi-vă Sfinţilor Ţari Mucenici, care, pentru Rusia, înaintea lui Dumnezeu, sunteţi rugători şi preaslăviţi Făcători-de-Minuni!

Icosul 1

Făcătorul îngerilor, Împăratul şi Domnul tuturor făpturilor, care soarta popoarelor şi a împărăţiilor o conduce după voia Sa, a dăruit Rusiei o cununa de ţari binecuvântaţi, alegându-l pe ţarul Nicolae şi pe cei din familia sa ca să-I fie jertfă vie şi bineplăcută. Iar noi, minunându-ne de această purtare de grijă a lui Dumnezeu, cu inima smerită le aducem laudă acestea:
Bucură-te, unsule al Domnului, Nicolae, podoaba tronului împărătesc al Rusiei;
Bucură-te, ţarină Alexandra, frumuseţea şi slava înţeleptelor femei creştine;
Bucură-te, țareviciule Alexie, jertfă nevinovată adusă Domnului;
Bucuraţi-vă, adevărate mirese ale lui Hristos şi mucenițe Olga, Tatiana, Maria şi Anastasia;
Bucuraţi-vă, că pe Hristos, din toată inima L-aţi iubit;
Bucuraţi-vă, că până la moarte credinţa în Dumnezeu aţi păstrat;
Bucuraţi-vă, că în viaţă voastră multe necazuri aţi îndurat;
Bucuraţi-vă, că din suferinţa lui Hristos cu bărbăţie v-aţi împărtăşit;
Bucuraţi-vă, că în ceruri şi pe pământ de Dumnezeu aţi fost proslăviţi;
Bucuraţi-vă, că cetei sfinţilor noi mucenici v-aţi alăturat;
Bucuraţi-vă că Rusia cu mila voastră ați apărat
Bucuraţi-vă, că tămâia rugăciunii pentru noi lui Dumnezeu aţi adus;
Bucuraţi-vă Sfinţilor Ţari Mucenici, care, pentru Rusia, înaintea lui Dumnezeu, sunteţi rugători şi preaslăviţi Făcători-de-Minuni!

Condacul 2

Ştiutorul inimilor, Dumnezeu, văzând dorinţa ta cea tare de a-I sluji cu credinţă şi în adevăr Lui şi poporului credincios, a binevoit să te ungă pe tine, de Dumnezeu unsule ţar Nicolae, peste pământul Rusiei. Iar tu, primind coroana împărătească precum o ascultare dată de Dumnezeu, te-ai străduit mult pentru înflorirea şi întărirea Rusiei, cântându-I Milostivului care ţi-a dat putere şi binecuvântare îngerească: Aliluia!

Sfântul Împărat Nou Mucenic Nicolae, Ţarul Rusiei

Icosul 2

Cu minte luminată şi inima curată supunându-te voii lui Dumnezeu, luând ca exemplu bunătatea lui Hristos, ai primit conducerea Rusiei, tarule Nicolae. Ai zidit cu râvnă biserici şi mănăstiri, întărind Biserica Ortodoxă şi i-ai cinstit pe slujitorii lui Dumnezeu. Pentru această lăudăm străduinţa ta şi îţi cântăm acestea:
Bucură-te, că din tinereţe ţi-ai dăruit inima lui Dumnezeu;
Bucură-te, că ai fost alesul şi unsul Lui;
Bucură-te, cel ce sceptrul împărătesc cu demnitate l-ai purtat;
Bucură-te, că slujirea împărătească cu frică de Dumnezeu ai plinit;
Bucură-te, că puterea şi slava Rusiei ai întărit;
Bucură-te, cel ce în popor dreapta închinare şi bună cinstire ai sădit;
Bucură-te, că de binele poporului te-ai îngrijit;
Bucură-te, că de atunci şi până acum, pentru cei nevoiaşi în faţă Domnului ai mijlocit;
Bucură-te, cel ce cu biserici şi mănăstiri, pământul Rusiei ai împodobit;
Bucură-te, cel ce apărător drept al Bisericii Ortodoxe ai fost;
Bucură-te, că pentru Rusia şi poporul rus sufletul ţi-ai pus;
Bucură-te, cel ce cu coroana împărăţiei de Împăratul Slavei ai fost încoronat;
Bucuraţi-vă Sfinţilor Ţari Mucenici, care, pentru Rusia, înaintea lui Dumnezeu, sunteţi rugători şi preaslăviţi Făcători-de-Minuni!

Sfântul Împărat Nou Mucenic Nicolae, Ţarul Rusiei

Condacul 3

Cu putere de sus fiind întărit, cu bărbăţie ai slujit Domnului, ţării, nemului tău şi popoarelor ortodoxe, fiind apărătorul lor. Ai condus spre biruinţă oastea rusească pentru salvarea Serbiei şi purtător de biruinţă duşmanilor Rusiei şi a credinţei ortodoxe te-ai arătat. Pentru acesta, cu mulţumire Îi cântăm Domnului: Aliluia!

Icosul 3

Având în inima ta încrederea nemărginită în ajutorul Atotputernicului Dumnezeu şi dorinţa arzătoare de a sluji Rusiei, ai spus, sfinte patimitorule, că jertfa ta pentru binele ţării este adusă. Învaţă-ne şi pe noi să ne jertfim pentru credinţa nostră, împlinind porunca dragostei, şi cântându-ţi, Sfinte Ţar Nicolae, acestea:
Bucură-te, mare râvnitor al credinţei ortodoxe;
Bucură-te, cel ce ai fost aprig păzitor al legii şi al dreptăţii;
Bucură-te, milostivule şi blândule domnitor;
Bucură-te, podoaba împăraţilor şi a ţarilor;
Bucură-te, bunule slujitor, care de ţara ta ai fost iubit;
Bucură-te, cel ce de mersul ţării cu sârguinţă te-ai îngrijit;
Bucură-te, că sfaturile rele ale duşmanilor Rusiei le-ai dispreţuit;
Bucură-te, cel ce în vremuri de restrişte bărbăţie în hotărâri ai dovedit;
Bucură-te, că ţările şi popoarele ortodoxe le-ai ocrotit;
Bucură-te, că apărător al Rusiei de Domnul ai fost rânduit;
Bucură-te, cel ce împreună cu toţi sfinţii pentru sufletele noastre mijloceşti;
Bucuraţi-vă Sfinţilor Ţari Mucenici, care, pentru Rusia, înaintea lui Dumnezeu, sunteţi rugători şi preaslăviţi Făcători-de-Minuni!

Sfântul Împărat Nou Mucenic Nicolae, Ţarul Rusiei

Condacul 4

Furtuni de ispite a ridicat tatăl minciunii, diavolul, cu răutatea, cârtirea şi clevetirea celor fără de lege, aducându-i pe cei depărtaţi de Domnul ca să distrugă şi să risipească împărăţia Rusiei. Tu, însă, Dreptcredinciosule Ţar Nicolae, dorind să înlături uciderea între fraţi, ai părăsit puterea şi slava pământească, rugându-L pe Dumnezeu să-i păzească pe cei drepţi, că toţi să-I cânte Lui: Aliluia!

Icosul 4

Auzind şi văzând distrugerea ţării tale, te-ai rugat, sfinte ţar, ca Preasfânta Născătoare de Dumnezeu să izbăvească împărăţia Rusiei. S-a arătat Împărăteasa Cerurilor luând sceptrul şi conducerea împărăţiei din mâna împăratului pământesc nedorit de popor, spre marea bucurie a credincioşilor care îţi cântă, sfinte patimitorule:
Bucură-te, că voia ta voii lui Dumnezeu o ai dat;
Bucură-te, că slava pamântescă nepătată o ai păstrat;
Bucură-te, că ai schimbat coroana împărătească pe una de spini;
Bucură-te, că răbdării lui Hristos i-ai urmat;
Bucură-te, că hule şi năpaste fără să cârteşti ai răbdat;
Bucură-te, cel ce asemenea lui Iov multpătimitorul răbdare în suferinţe ai arătat;
Bucură-te, că ocrotirii Maicii Domnului, ţara Rusiei o ai încredinţat;
Bucură-te, că rugăciuni lui Dumnezeu pentru ţară ai adus înflăcărat;
Bucură-te, că dreapta credinţă până la sfârşit o ai păstrat;
Bucură-te, că de slavă împărătească în cer şi pe pământ ai fost învrednicit;
Bucură-te, că porfira împărătească cu sângele tău o ai înroşit;
Bucură-te, că, asemenea Domnului, suferinţă de bunăvoie ai primit;
Bucuraţi-vă Sfinţilor Ţari Mucenici, care, pentru Rusia, înaintea lui Dumnezeu, sunteţi rugători şi preaslăviţi Făcători-de-Minuni!

Condacul 5

Ca o stea călăuzită de Dumnezeu te-ai arătat slăvită ţarină Alexandra, şi primind credinţa ortodoxă, ai iubit din toată inima rugăciunile, locaşurile Domnului şi întreaga zidire a Tatălui Ceresc. În aceeaşi evlavie ţi-ai educat copiii şi i-ai pregătit ca o jertfă curată şi fără prihană pentru Hristos, cântându-I cu mulţumire: Aliluia!

Icosul 5

Văzând Domnul tăria credinţei tale şi puterea de a răbda, Sfânta Ţarină Alexandra, ţi-a dat ţie, soţului tău şi copiilor voştri să beţi cupa cea amară a suferinţelor şi moarte de mucenici să primiţi. Tu te-ai asemănat Mielului Hristos şi sufletul tău a cunoscut amară suferinţă, iar noi, amintindu-ne de chinurile tale, îţi cântăm acestea:
Bucură-te, că orfană fiind, de Maica Domnului în grijă ai fost luată;
Bucură-te, că în faţă icoanei Feodorovskaia, Maicii Domnului ai fost închinată;
Bucură-te, cea care cu dragoste şi înţelepciune de Dumnezeu ai fost înzestrată;
Bucură-te, cea care sfinţenia Ortodoxiei o ai preţuit;
Bucură-te, că împreună cu soţul tău în dragoste şi bunăcuviinţă ai trăit;
Bucură-te, că mamă iubitoare copiilor tăi te-ai arătat;
Bucură-te, cea care suferinţele ostaşilor ai uşurat;
Bucură-te, că Celui ce a spălat picioarele ucenicilor te-ai asemănat;
Bucură-te, că pe mamele Rusiei în întristări le-ai mângâiat;
Bucură-te, că eşti laudă şi bucuria soțiilor din Rusia;
Bucură-te, că în vasul tău, ca pe un mir ai strâns milostenia;
Bucură-te, cea care faţă de ţară şi Ortodoxie până la moarte credincioșia ai păstrat;
Bucuraţi-vă Sfinţilor Ţari Mucenici, care, pentru Rusia, înaintea lui Dumnezeu, sunteţi rugători şi preaslăviţi Făcători-de-Minuni!

Sfânta Împărăteasă Noua Muceniţă Alexandra, Ţarina Rusiei

Condacul 6

Propovăduitori ai slavei lui Dumnezeu şi râvnitori ai bunei-cuviinţe fiind, Sfinţilor Nicolae şi Alexandra, chipul căsătoriei binecuvântate, unită prin dragoste aţi arătat oamenilor credincioşi şi tuturor celor ce vă cinstesc. Mulţumind, să-I cântăm Celui ce v-a proslăvit: Aliluia!

Icosul 6

Aţi strălucit ca stelele în dreptcredincioasa Împărăţie rusească, încununaţi fiind de Dumnezeu, țarule Nicolae şi ţarină Alexandra. Voi aţi avut în viaţa şi lucrarea vostră dragostea, milostenia şi credinţa. V-aţi crescut şi educat copiii în evlavie şi, fiind luaţi prizonieri de cei ce luptau împotriva lui Dumnezeu, împreună v-aţi păstrat credinţa, nădejdea şi dragostea pentru Domnul. Iar sfârşit mucenicesc primind, v-aţi făcut părtaşi împărăţiei Cerurilor. Cei ce sunteţi ocrotitori ai pământului rusesc, rugaţi-L pe Dumnezeu să salveze ţara şi pe toţi cei ce vă pomenesc şi cântă acestea:
Bucuraţi-vă, că aţi arătat chipul adevăratei căsnicii creştine;
Bucuraţi-vă, că dragostea cerească în voi cu adevărat a sporit;
Bucuraţi-vă, că săracilor şi celor din nevoi ocrotitori v-aţi arătat;
Bucuraţi-vă, podoabe ale smereniei creştine;
Bucuraţi-vă, cei ce aţi fost izgoniţi pentru adevăr, că a voastră este Împărăţia Cerurilor;
Bucuraţi-vă, că plata voastră multă este în Ceruri;
Bucuraţi-vă, cei ce calea îngustă şi anevoioasă aţi urmat;
Bucuraţi-vă, ai bunătăţilor cereşti moştenitori;
Bucuraţi-vă, că îngerii cu voi în cer se bucură;
Bucuraţi-vă, că poporul pe pământ vă slăveşte;
Bucuraţi-vă, cei ce de poporul rus sunteţi proslăviţi;
Bucuraţi-vă, cei ce cu Domnul şi Preacurata Sa Maică veşnic împărăţiţi;
Bucuraţi-vă Sfinţilor Ţari Mucenici, care, pentru Rusia, înaintea lui Dumnezeu, sunteţi rugători şi preaslăviţi Făcători-de-Minuni!

Condacul 7

Iubitorul de oameni Dumnezeu a adus bucurie poporului rus, dăruindu-i-l pe ţareviciul Alexei, copil luminat şi minunat mijlocitor şi ocrotitor al său. Acesta, cu inima smerită zicea: „Când voi împăraţi eu, nu vor mai exista nevoiaşi şi săraci.” Multe necazuri, suferinţe şi chiar moartea ai răbdat de la cei fără de Dumnezeu, sfinte mucenice, prin acestea în Împărăţia Cerurilor intrând, iar acolo lăudându-L pe Dumnezeu, cu bucurie ai cântat: Aliluia!

Icosul 7

Un semn nou al bunăvoinţei lui Dumnezeu asupra Rusiei te-a arătat pe tine Domnul, țareviciule Alexei, că rod binecuvântat al rugăciunilor făcătorului de minuni Serafim din Sarov, slava şi nădejdea drept credincioşilor din întreagă Rusie. După voia Domnului, ca un miel fără prihană sfârşit mucenicesc de la necrdincioși ai luat. Acum însă te bucuri, fiind moştenitor al Împărăţiei Cereşti, împodobit cu cununa biruinţei, alături de noii mucenici şi propovăduitori ortodocşi ruşi, iar noi îţi cântăm acestea:
Bucură-te, că lui Alexie, omul lui Dumnezeu cel mult încercat, te-ai asemănat;
Bucură-te, împreună moştenitor cu sfinţii copii de împăraţi;
Bucură-te, fiu vrednic al evlavioşilor părinţi;
Bucură-te, că cel mai tânăr oştean în armata tatălui tău ai fost înscris;
Bucură-te, al smereniei şi al blândeţii chip;
Bucură-te, că eşti podoaba pământului rus;
Bucură-te, cel ce boala grea cu bărbăţie o ai răbdat;
Bucură-te, că mulţumindu-I pentru toate pe Dumnezeu L-ai lăudat;
Bucură-te, cel ce ai fost ca o oaie dusă la înjunghiat;
Bucură-te, jertfă curată adusă Domnului ca ardere de tot;
Bucură-te, cel ce în curăţie copilărească toată viaţă te-ai arătat a fi;
Bucură-te, cel ce în locul împărăţiei pământeşti, pe cea cerească te-ai învrednicit a o primi;
Bucuraţi-vă Sfinţilor Ţari Mucenici, care, pentru Rusia, înaintea lui Dumnezeu, sunteţi rugători şi preaslăviţi Făcători-de-Minuni!

Sfântul Nou Mucenic Alexei, Prinţul Moştenitor al Rusiei

Condacul 8

Străin lucru este oamenilor iubitori de Hristos să vadă cum, mergând pe calea suferinţelor şi săvârşind călătoria pământească, fiica ţarului, Olga, asemenea apostolilor, cu bărbăţie s-a dat pe sine la moarte pentru Hristos, Domnul Vieţii. Pentru aceasta, cununa muceniciei ai primit, sfântă pătimitoare Olga, iar acum cu îngerii înaintea Tronului Domnului Hristos stai, cântând cântare de bucurie: Aliluia!

Sfânta Noua Muceniţă Olga, Marea Ducesă

Icosul 8

Toţi slujitorii cerului şi sfinţii pământului rus cu bucurie v-au primit, ţarilor mucenici, căci săvârşind încercata vostră viaţă pământească, în viaţă cea veşnică aţi intrat. Pentru aceasta, Biserica lui Hristos laudă dragostea voastră şi slujirea spre slavă lui Dumnezeu şi a Preacuratei Sale Maici, mijlocitoarea lumii, prin rugăciuni sărbătorind pomenirea voastră şi cântări de laudă aduncâdu-vă:
Bucuraţi-vă, că prin binefaceri cu sfinţii înaintaşi ai voştri v-aţi asemănat;
Bucuraţi-vă, că poporului vostru cu dreptate i-aţi slujit;
Bucuraţi-vă, că pe văduve şi pe orfani i-aţi ocrotit şi hrănit;
Bucuraţi-vă, cei ce pentru oameni milă şi împreună-pătimire aţi arătat;
Bucuraţi-vă, cei ce prin cucernicia creştină v-aţi încununat;
Bucuraţi-vă, cei ce cu supunere şi răbdare prin voia Domnului, crucea o aţi purtat;
Bucuraţi-vă, cei ce cu smerenie aţi răbdat prigoniri şi ocări;
Bucuraţi-vă, că Domnul v-a întărit în jertfe şi pătimiri;
Bucuraţi-vă, cei ce pentru credinţă şi iubire de neam, mucenicia aţi primit;
Bucuraţi-vă, că în necazuri şi pătimiri bărbăţie duhovnicească aţi avut;
Bucuraţi-vă, cei ce ne-aţi încălzit cu căldură dragostei voastre;
Bucuraţi-vă, că ne-aţi învăţat să ne purtăm unii altora poverile nostre;
Bucuraţi-vă Sfinţilor Ţari Mucenici, care, pentru Rusia, înaintea lui Dumnezeu, sunteţi rugători şi preaslăviţi Făcători-de-Minuni!

Condacul 9

Toată făptura îngerească s-a uimit de răbdarea şi pătimirea ta, Sfântă pătimitoare Tatiana, binefăcătoare numindu-te şi ocrotitoarei tale, Sfintei Mucenițe Tatiana asemănându-te, căci în rugăciuni ţi-ai dat sufletul în mâinile Domnului, şi în Împărăţia Cerurilor intrând, cu îngerii şi cu toţi sfinţii cânţi: Aliluia!

Sfânta Noua Muceniţă Tatiana, Marea Ducesă

Icosul 9

Ritorii cei mult vorbitori nu vor putea lauda slava voastră din ceruri, sfinţilor ţari mucenici, căci împlinindu-se cu bucurie cele prezise de Sfântul Serfim din Sarov că „Domnul îl va proslăvi pe ţarul care îl va proslăvi pe el”, aducem mulţumiri Domnului, cinstind pomenirea vostră şi din toată inima va cântăm acestea:
Bucuraţi-vă, cei ce întristările voastre Domnului I le-aţi închinat;
Bucuraţi-vă, cei ce porunca dragostei până la capăt aţi ascultat;
Bucuraţi-vă, cei ce sfârşitul în suferinţă cu slavă vi l-aţi dat;
Bucuraţi-vă, că din mâinile vrăjmaşilor fără cârtire moartea aţi luat;
Bucuraţi-vă, că pe Hristos în inimile voastre L-aţi purtat;
Bucuraţi-vă, cei ce moştenitori ai veşnicei Împăraţii a lui Hristos vă numiţi;
Bucuraţi-vă, cei ce minunat de Biserica Ortodoxă sunteţi proslăviţi;
Bucuraţi-vă, cei ce în bucuria Domnului vostru aţi intrat;
Bucuraţi-vă, căci cununi nepieritoare de la El aţi luat;
Bucuraţi-vă, că la viaţa cea veşnică, înainte de vreme, aţi trecut prin moarte;
Bucuraţi-vă, că în Biserica Domnului sunt preamărite suferinţele vostre;
Bucuraţi-vă, că în Sfânta Biserică cu laudă pomenirea vostră se face;
Bucuraţi-vă Sfinţilor Ţari Mucenici, care, pentru Rusia, înaintea lui Dumnezeu, sunteţi rugători şi preaslăviţi Făcători-de-Minuni!

Condacul 10

Dorind să-ţi salvezi sufletul, Sfânta Muceniță Maria, ca un miel al Domnului te-ai pregătit pentru moarte şi ţi-ai curăţit sufletul prin căinţă caldă şi prin împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Domnului, unindu-te cu Hristos, Împăratul Slavei, cântându-I Celui ce le-a dăruit ţarilor care au pătimit pentru credinţă viaţa cea veşnică, cântare de bucurie: Aliluia!

Sfânta Noua Muceniţă Maria, Marea Ducesă

Icosul 10

Ca un zid nesurpat şi ocrotitor v-a dat Domnul pe voi întregii Ruşii, bineplăcuților ai lui Dumnezeu, sfinţilor ţari mucenici, ca să paziți ţara voastră de toţi vrăjmaşii văzuți şi nevăzuți. Pentru aceasta, Tatălui Ceresc, din inimi mulţumire Îi aducem, iar vouă, întâistătătorilor, cântare de laudă vă înălţăm, zicând:
Bucuraţi-vă, cei dăruiţi de Dumnezeu pentru pământul Rusiei apărători;
Bucuraţi-vă, cei ce prin mucenicia voastră tuturor colţurilor Rusiei sunteţi luminători;
Bucuraţi-vă, că bisericilor închinate vouă le sunteţi neobosiţi apărători;
Bucuraţi-vă, cei ce pentru ţară şi popor sunteţi minunaţi rugători;
Bucuraţi-vă, cei ce în nevoi şi necazuri, sunteţi grabnic ajutători;
Bucuraţi-vă, cei ce bolilor trupeşti şi sufleteşti le sunteţi vindecători;
Bucuraţi-vă, că familiilor creştine le sunteţi veghetori;
Bucuraţi-vă, că celor prigoniţi pentru adevăr le sunteţi mângâietori;
Bucuraţi-vă, cei ce înaintea Domnului, pentru noi păcătoşii, sunteţi mijlocitori;
Bucuraţi-va, cei ce pentru toţi creştinii în faţă Domnului sunteţi rugători;
Bucuraţi-va, că veşnica bucurie cerească aţi dobândit;
Bucuraţi-va, că în chip minunat după moartea vostră de multe ori v-aţi arătat;
Bucuraţi-vă Sfinţilor Ţari Mucenici, care, pentru Rusia, înaintea lui Dumnezeu, sunteţi rugători şi preaslăviţi Făcători-de-Minuni!

Condacul 11

Sfânta Muceniță Anastasia, ţie şi celor şapte creştini ucişi împreună cu tine, cântări de laudă vă aduce pământul Rusiei, cinstind pătimirea vostră. Pentru aceasta şi noi, cei încercaţi în nevoi şi necazuri, la voi alergăm şi, nădăjduind în mijlocirea voastră, cu o gură şi cu o inimă neîncetat Îi strigăm binefăcătorului Dumnezeu: Aliluia!

Sfânta Noua Muceniţă Anastasia, Marea Ducesă

Icosul 11

Candele dătătoare de lumina fiind, cu lumina dragostei de Hristos şi cu focul minunilor, pământul rusesc l-aţi luminat. Văzându-vă luminaţi în strălucirea slavei cereşti, vă cântăm şi vă proslăvim în cântări, zicând:
Bucuraţi-vă, candele care cu dragostea lui Dumnezeu ardeţi;
Bucuraţi-vă, cei ce sunteţi luminaţi de razele bunătăţii lui Dumnezeu;
Bucuraţi-vă, cei ce sunteţi luminaţi cu lumina cerească;
Bucuraţi-vă, cei ce de mirodeniile duhovniceşti aţi fost înmiresmaţi;
Bucuraţi-vă, că în prealuminatul sobor de sfinţi ai poporului rus ca nişte stele străluciţi;
Bucuraţi-vă, cei ce în Rusia, lumina lui Hristos răspândiţi;
Bucuraţi-vă apărători ai celor ce pe nedrept sunt prigoniţi şi asupriţi;
Bucuraţi-vă, cei ce rugăciunile poporului rus la Domnul le duceţi;
Bucuraţi-vă, cei ce de la Domnul ocrotirea ţării o cereţi;
Bucuraţi-vă, stâlpi de lumina care calea spre Împărăţia Cerurilor ne-o arătaţi;
Bucuraţi-vă, cei ce cu lumina nepământească sufletele nostre le luminaţi;
Bucuraţi-vă, că toate cererile voastre bune le împliniţi;
Bucuraţi-vă Sfinţilor Ţari Mucenici, care, pentru Rusia, înaintea lui Dumnezeu, sunteţi rugători şi preaslăviţi Făcători-de-Minuni!

Condacul 12

Darul bun dat vouă de Dumnezeu văzând, ţari pătimitori, cereţi, prin rugăciuni Domnului Iisus Hristos, ajutorul şi pacea Rusiei, ajutaţi poporul pe care l-aţi iubit până la jertfă, ca să dobândească bucurie duhovnicească, linişte sufletească, bărbăţie şi tărie în încercări. În credinţă dreaptă şi sfântă, bunăcinstire şi curăţie păstrându-l, împreună cu noi să-I cântaţi Domnului cântare de biruinţă: Aliluia!

Icosul 12

Cântând minunata voastră arătare înaintea Domnului, sfinţilor ţari mucenici: țarule Nicolae, ţarină Alexandra, țareviciule Alexei şi prinţeselor Olga, Tatiana, Maria şi Anastasia, Îl preamărim pe Împăratul Ceresc cel minunat întru sfinţii Săi. Mulţumindu-vă pentru sfârșitul vostru mucenicesc, vă lăudăm, ştiindu-vă mijlocitori în rugăciune nu numai pentru poporul rusesc, ci şi pentru toţi drept-măritorii creştini. Credem că vi s-a dat puterea de a vindeca pe cei bolnavi, de a apara pe cei ocărâţi, şi că în adevărata credinţă să întăriţi, şi pe calea adevărului să îi îndreptaţi pe toţi cei ce cu dragoste vă cinstesc, zicând:
Bucuraţi-vă, căci cu lumina întreit luminătoare sunteţi luminaţi;
Bucuraţi-vă, cei ce cu Împărăteasa cerului şi a pământului pentru lume vă rugaţi;
Bucuraţi-vă, cei ce în toate vremea, pe Creatorul şi Domnul vostru Îl vedeţi;
Bucuraţi-vă, cei ce împreună cu puterile cereşti pe Domnul Îl preaslăviţi;
Bucuraţi-vă, cei ce prin suferinţele voastre pe ruşi îi întăriţi;
Bucuraţi-vă, apărătorii noştri şi mijlocitori neîncetaţi;
Bucuraţi-vă, ai Domnului pătimitori şi ai diavolului biruitori;
Bucuraţi-vă, ai celor drepţi de răutatea şi înşelăciunea întunericului izbăvitori;
Bucuraţi-vă, candele luminoase care sufletele nostre cu evlavie le-aţi luminat;
Bucuraţi-vă, că tot pământul în Duhul Sfânt prin voi s-a bucurat;
Bucuraţi-vă, flori neofilite şi bine-înmiresmate;
Bucuraţi-vă Sfinţilor Ţari Mucenici, care, pentru Rusia, înaintea lui Dumnezeu, sunteţi rugători şi preaslăviţi Făcători-de-Minuni!

Condacul 13 (acest Condac se zice de 3 ori):

O, preaminunați sfinţi mucenici, țarule Nicolae, ţarină Alexandra, împreună cu copii voştri, voi cei ce tuturor celor ce vi se roagă cu credinţă le sunteţi grabnic ajutători, primiţi aceste puţine rugăciuni ale nostre, pe care vi le aducem cu laudă. Ocrotiţi ţara, poporul rus, toate ţările şi oraşele creştine de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea străinilor asupra noastră şi de toată întâmplarea cea rea. Rugaţi-L pe Dumnezeu să ne ierte păcatele cele cu voie şi cele fără de voie şi să ne izbăvească de moartea cea veşnică prin rugăciunile voastre, ca noi cu bucurie să Îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Sfinţii Noi Mucenici Romanovi

Apoi, se repetă Icosul 1:

Făcătorul îngerilor, Împăratul şi Domnul tuturor făpturilor, care soarta popoarelor şi a împărăţiilor o conduce după voia Sa, a dăruit Rusiei o cununa de ţari binecuvântaţi, alegându-l pe ţarul Nicolae şi pe cei din familia sa ca să-I fie jertfă vie şi bineplăcută. Iar noi, minunându-ne de această purtare de grijă a lui Dumnezeu, cu inima smerită le aducem laudă acestea:
Bucură-te, unsule al Domnului, Nicolae, podoaba tronului împărătesc al Rusiei;
Bucură-te, ţarină Alexandra, frumuseţea şi slava înţeleptelor femei creştine;
Bucură-te, țareviciule Alexie, jertfă nevinovată adusă Domnului;
Bucuraţi-vă, adevărate mirese ale lui Hristos şi mucenițe Olga, Tatiana, Maria şi Anastasia;
Bucuraţi-vă, că pe Hristos, din toată inima L-aţi iubit;
Bucuraţi-vă, că până la moarte credinţa în Dumnezeu aţi păstrat;
Bucuraţi-vă, că în viaţă voastră multe necazuri aţi îndurat;
Bucuraţi-vă, că din suferinţa lui Hristos cu bărbăţie v-aţi împărtăşit;
Bucuraţi-vă, că în ceruri şi pe pământ de Dumnezeu aţi fost proslăviţi;
Bucuraţi-vă, că cetei sfinţilor noi mucenici v-aţi alăturat;
Bucuraţi-vă că Rusia cu mila voastră ați apărat
Bucuraţi-vă, că tămâia rugăciunii pentru noi lui Dumnezeu aţi adus;
Bucuraţi-vă Sfinţilor Ţari Mucenici, care, pentru Rusia, înaintea lui Dumnezeu, sunteţi rugători şi preaslăviţi Făcători-de-Minuni!

şi Condacul 1:

Aleşilor şi de toată lumea lăudaţi ţari mucenici, mijlocitori ai pământului rusesc şi rugători sfinţi ai poporului rus, dreptcredinciosului ţar Nicolae, ţarinei Alexandra şi copiilor lor Olga, Tatiana, Maria, Anastasia şi Alexei, cântare de laudă să le aducem, cu credinţă şi cu dragoste. Pentru că aveţi îndrăzneală către Domnul, care v-a proslăvit, ocrotiţi-ne de toate relele şi nevoile cu rugăciunile voastre, pentru ca noi să vă cântăm aşa : Bucuraţi-vă Sfinţilor Ţari Mucenici, care, pentru Rusia, înaintea lui Dumnezeu, sunteţi rugători şi preaslăviţi Făcători-de-Minuni!

Sfinţii Noi Mucenici Romanovi

Se zice apoi, această Rugăciune către Sfinţii Mucenici Ţări Romanov:

O, sfinte şi patimitorule ţar Nicolae! Domnul te-a ales ca uns al Său prin mila şi dragostea Lui, pentru a-i judeca drept pe supuşii tăi şi să fii păzitor al Bisericilor Ortodoxe. Pentru aceasta ai slujit ca ţar şi ai ocrotit sufletele oamenilor cu frică de Dumnezeu, iar Domnul, încercându-te ca pe mult-pătimitorul Iov, a îngăduit asupra ta ponegrirea, chinurile amare, înşelarea şi trădarea celor de lângă tine, înstrăinarea celor apropiaţi şi ca în chinuri sufleteşti să părăseşti împărăţia pământească. Toate acestea, pentru binele Rusiei le-ai răbdat, ca un fiu supus, ca un adevărat rob al lui Hristos, iar prin sfârşitul mucenicesc, la Împăratul Ceresc ai ajuns, unde te îndulceşti de slavă în faţă Tronului Împăratului Împăraţilor, împreună cu sfânta ta soţie, ţarină Alexandra şi cu copiii voştri Alexei, Olga, Tatiana, Maria şi Anastasia.

Voi cei ce aveţi trecere în faţă lui Hristos Împăratul, rugaţi-L să ierte poporului păcatul lepădării de Dumnezeu şi în orice binefacere să ne întărească, pentru ca să ajungem la smerenie, blândeţe şi dragoste şi să ne învrednicim de Împărăţia cea Cerească, unde, împreună cu voi şi cu toţi sfinţii noi mucenici ruşi, să slăvim pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, acum şi pururea şi-n vecii vecilor. Amin!

Şi apoi se face Otpustul :

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile PreaCuratei Maicii Tale, ale Sfinţilor Noi Mucenici Romanovi şi ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin !

Sfinţii Noi Mucenici Romanovi

# Tropar tradus din engleză de servus Christi

Surse bibliografice :

 1. http://calindragan.files.wordpress.com/2010/07/royal_family.jpg;
 2. https://j56fs3pvjjejxb5fujgtili5yi–azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/6045/p1ann16v6o87p1f7r1idk18563gn3.png;
 3. https://j56fs3pvjjejxb5fujgtili5yi–azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/5240/p1epocpshcv2d1r33onh1rdssud3.png;
 4. https://j56fs3pvjjejxb5fujgtili5yi–azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/5240/p1ann3iksdmaq4064og1tp41pjh4.jpg;
 5. https://02varvara.files.wordpress.com/2011/01/01-new-royal-martyrs-of-russia.jpg;
 6. https://j56fs3pvjjejxb5fujgtili5yi–azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/6321/p1bkp1u7pv1vnvbs3klqmr2k6t3.jpg;
 7. https://en.orthodoxwiki.org/Nicholas_II_of_Russia;
 8. https://j56fs3pvjjejxb5fujgtili5yi–azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/6088/p1bkp20d9r1md2o3mh3hl9o1ak73.jpg;
 9. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/6136/p1ann3p6nr1dbr1c4ktn14qsu5m4.png;
 10. https://j56fs3pvjjejxb5fujgtili5yi–azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/5806/p1bkp1rj57ibm1rju1ti2qfs1rdt4.jpg;  
 11. https://ro.orthodoxwiki.org/Nicolae_al_II-lea_al_Rusiei;
 12. https://j56fs3pvjjejxb5fujgtili5yi–azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/6136/p1bkp1o2qv187thp51n8n16glcus3.jpg;
 13. https://j56fs3pvjjejxb5fujgtili5yi–azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/5240/p1blb13f59dft1vulvus1dbtvet3.jpg;
 14. https://j56fs3pvjjejxb5fujgtili5yi–azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/saints/2280/p1ann1j7uu6is1b7d1pak1t6v1e3r5.png;  
 15. https://multumesc.mobi/2016/07/17/acatistul-sfintilor-tari-mucenici-romanov-nicolae-si-alexandra-si-fiii-lor-olga-tatiana-maria-anastasia-si-alexei/

Alătură-te conversației

2 comentarii

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: