ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH NICOLAE, ARHIEPISCOPUL JAPONIEI, CEL ÎNTOCMAI-CU-APOSTOLII

# tradus, din versiunea franceză şi din cea engleză de servus Christi

Sfântul Ierarh NICOLAE, Arhiepiscopul Japoniei, cel Întocmai-cu-Apostolii

(3 Februarie)

Rugăciunile începătoare

De este preot, începe aşa :

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Amin!

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi ! Doamne, curăţeşte păcatele noastre ! Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre ! Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău !

Doamne miluieşte ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Tatǎl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău ! Vie Împărăţia Ta ! Facă-se Voia Ta ! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri ! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean ! Amin !

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca un Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi !

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit ; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău ; toţi lucrul Mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc!

Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute. Şi într-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii ; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin Prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Doamne miluieşte ! (de 12 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru ! (o închinăciune)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru Credincioşia Ta, auzi-mă, întru Dreptatea Ta! Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta! Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare ; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult ; cugetat-am la toate Lucrurile Tale, la faptele Mâinilor Tale m-am gândit. 

Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab’ auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu! Nu-Ţi întoarce Faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor care se coboară în mormânt! Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea! Arată-mi Calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu! 

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne! Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu! Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă! Întru Dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu! Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău! 

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru Numele Domnului ! (de 3 ori)

Apoi, se zice Troparul Sfântului Nicolae, Apostolul Japoniei (Glasul al 4-lea) :

Sfinte Nicolae, Luminătorul Japoniei, tu împarți slava și tronul cu Apostolii, ești un slujitor înțelept și plin de Credință al lui Hristos, un Templu ales al Duhului Sfânt, un vas debordând de dragostea lui Hristos. Ierarhe, Întocmai cu Apostolii, roagă-te către Treimea, de viață făcătoare, pentru turma ta și pentru lumea întreagă!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Apoi, se zice Condacul Sfântului Nicolae, Apostolul Japoniei (Glasul al 8-lea) :

Dumnezeiescule tunet, trâmbița cea duhovnicească, săditorul Credinței și risipitorule al eresurilor, mare Slujitor al Treimii, Sfințitule, cu Îngerii înainte stând, pururea te roagă lui Dumnezeu pentru noi toți!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi ? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi ?

Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea Îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea! Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte ; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie Unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât Drept eşti Tu întru Cuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată Adevărul ai iubit ; cele nearătate şi cele ascunse ale Înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi ; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie ; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce Faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le! Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele! Nu mă lepăda pe mine de la Faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine! Dă-mi mie bucuria Mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte! Învăţa-voi pe cei fără de lege Căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele ! Bucura-se-va limba mea de Dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat ; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu : duhul umilit ; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună Voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului! Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot ; atunci vor pune pe Altarul Tău viţei.

Condacul 1

Ai fost crescut în Credința Ortodoxă de tatăl tău, Dimitri, care era diacon şi de mama ta, Xenia, care a murit când aveai 5 ani. Din copilărie ai cunoscut Biserica și Tainele sale mântuitoare şi când ai devenit adult, ţi-ai părăsit țara pentru a aduce Lumina lui Hristos în Japonia. Pentru aceasta, îţi strigăm: Bucură-te, Sfinte Nicolae, cel Întocmai-cu-Apostolii, apărător al Bisericii Japoniei!

Icosul 1

Tu, care, în copilărie, ai fost hrănit de Evanghelie și de învățăturile ei pioase, adult fiind, te-ai consacrat Domnului şi ai plecat să aduci mântuirea poporului japonez, devenind, la sfârșitul vieții tale, ca Avraam, tatăl unei mulțimi de credincioși, care îți cântă lauda, zicând:
Bucură-te, că ai cunoscut Raiul din copilărie!

Bucură-te, că ai vrut să-l dăruieşti altora!

Bucură-te, sfințire înflăcărată către Dumnezeu!

Bucură-te, copil al Bisericii Ortodoxe!

Bucură-te, tată în Hristos al multor copii!

Bucură-te, model de Sfânt misionar!

Bucură-te, cel ce ai iubit Biserica din pruncie!

Bucură-te, cel ce ți-ai cunoscut drumul la o priveghere de toată noaptea!

Bucură-te, cel ce ai lepădat desfătările lumești!

Bucură-te, cel ce ai fost vrednic atât de călugărie, cât și de preoție!

Bucură-te, cel ce ai dorit să predici Evanghelia!
Bucură-te, Sfinte Nicolae, cel Întocmai-cu-Apostolii, apărător al Bisericii Japoniei!

Condacul al 2-lea

Ai fost un elev studios înainte de a intra la seminarul Belinsky şi ai fost trimis la Academia Teologică din Sankt Petersburg, unde talentele tale te-au pregătit pentru o carieră academică. Dar Providența a intervenit și ai fost chemat în misiune de către Stăpânul tuturor. Ai acceptat aceasta și ai cântat către Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Pentru consulatul rus din Hakodate era nevoie de un preot şi ai fost entuziasmat de idea aducerii comorilor Evangheliei oamenilor din Japonia. Dar, din cauza talentelor tale, episcopul Nectarie s-a opus plecării. A fost nevoie de intervenția duhovnicului tău, mitropolitul Isidor, pentru ca să poți pleca; în timp ce Îngerii Cerului cântau:
Bucură-te, jertfă vie pentru Dumnezeu!

Bucură-te, iubire a aproapelui, fără egal!

Bucură-te, ofrandă pe Sfântul Altar!

Bucură-te, dăruire pentru viața în Hristos!

Bucură-te, renunțare, pentru smerenie!

Bucură-te, lut în Mâinile Tatălui!

Bucură-te, cel ce ţi-ai călăuzit fiii duhovnicești!

Bucură-te, cel ce ai întărit Credința prin cunoaștere!

Bucură-te, bună şi grijulie călăuză!

Bucură-te, apărător al tuturor credincioșilor!

Bucură-te, campion al Credinței ortodoxe!
Bucură-te, Sfinte Nicolae, cel Întocmai-cu-Apostolii, apărător al Bisericii Japoniei!

Condacul al 3-lea

Ai plecat în misiunea ta, trecând prin Regiunea Volga, Uralii și Siberia. Acolo, din cauza iernii grele, a trebuit să aștepți, ca să mergi în Japonia. Dar Dumnezeu, a dorit-o, pentru a te putea întâlni cu un Sfânt misionar. Ai răbdat, cântându-I: Aliluia!

Icosul al 3-lea

În timp ce ai fost reținut în Nicolayevsk, Arhiepiscopul Inochentie, el însuși misionar în America, fiind în trecere, ţi-a dat sfaturi pentru viitoarea ta misiune în Japonia. Dumnezeu a dorit să se înţâlnească, în aceste locuri, viitorul Sfânt al Alaskăi și a copiilor Lui din Orientul Îndepărtat. Și noi, uimiți de Harul lui Dumnezeu care te proteja și călăuzea, îți spunem:
Bucură-te, cel ce ţi-ai părăsit țara ta!

Bucură-te, cel ce te-ai dus în necunoscut!

Bucură-te, cel ce ai luminat un popor întreg!

Bucură-te, râvnă și înflăcărare a misiunii!

Bucură-te, entuziasm al Sfinților Apostoli!

Bucură-te, ucenicul Sfântului Alaskăi!

Bucură-te, stâlp neclintit!

Bucură-te, păstor neînfricat!

Bucură-te, cel ce n-ai judecat pe nimeni!

Bucură-te, adevărat om al rugăciunii!

Bucură-te, cel îndrăgit de îngerul tău păzitor!

Bucură-te, Sfinte Nicolae, cel Întocmai-cu-Apostolii, apărător al Bisericii Japoniei!

Condacul al 4-lea

Sfântul Inochentie te-a sfătuit să înveți japoneza și să traduci Evangheliile. El te-a avertizat că sarcina va fi dificilă, dar că o vei realiza, dacă vei reuși să faci din Japonia, o țară, ca a ta. Ţi-a dat propria Cruce, i-ai mulțumit și l-ai lăudat pe Dumnezeu spunând: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Odată ajuns la Hakodate, ai fost dezamăgit de primirea pe care ai avut-o. Străinii erau consideraţi dușmani de către poporul japonez. Visul tău s-a lovit de crunta realitate. Ai încercat să înveți japoneza, dar nimeni nu voia să învețe un misionar. Te-ai refugiat în Dumnezeu, în rugăciune și noi îți cântăm:
Bucură-te, Credință pe care nimic nu o poate zdruncina!

Bucură-te, fiu iubitor al PreaSfintei Fecioare!

Bucură-te, perseverență a Apostolilor!

Bucură-te, ucenic desăvârșit al Domnului!

Bucură-te, râvnă ce produce Minuni!

Bucură-te, comesean cu cei aleși din Rai!

Bucură-te, cel ce ai adunat o mică turmă a lui Hristos!

Bucură-te, cel ce i-ai condus la Dumnezeu pe cărarea îngustă!

Bucură-te, cel ce nu ți-ai abandonat niciodată fiii duhovniceşti în primejdie!

Bucură-te, cel ce ai semănat, cu înțelepciune, câmpia lui Hristos!

Bucură-te, cel ce ai zidit Biserica pe stâncă!
Bucură-te, Sfinte Nicolae, cel Întocmai-cu-Apostolii, apărător al Bisericii Japoniei!

Condacul al 5-lea

Pronia lui Dumnezeu l-a scos, din nou, în drumul tău, pe Sfântul Inochentie, din Alaska. Când a făcut o oprire la Hakodate, a venit să te vadă şi observându-ţi descurajarea și abandonarea misiunii tale, te-a îndemnat, cu tărie, să înveți japoneza, pentru a permite acestui popor să-L laude pe Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Ai reușit să găsești un profesor și ai fost dornic să înveți limba japoneză. Ai mers chiar în școli, ca să studiezi alături de copii. Au încercat să te oprească, dar ți-ai urmărit scopul. După 7 ani studioşi, ai fost gata pentru misiunea ta, Iar noi te lăudăm astfel:
Bucură-te, şcolar smerit înaintea lui Hristos!

Bucură-te, stăpân, care a devenit elev!

Bucură-te, cel ce ai învățat limba oamenilor!

Bucură-te, cel ce ai transmis Cuvântul Divin!

Bucură-te, grădinar al sufletelor care suferă!

Bucură-te, trezitor la Viața Dumnezeiască!

Bucură-te, cel ce ai ridicat Biserica Învierii lui Hristos!

Bucură-te, cel ce ai înălţat Crucea deasupra capitalei!

Bucură-te, cel ce ai stins focul persecuțiilor creștine!

Bucură-te, cel ce ai dobândit un bun nume în rândul japonezilor!

Bucură-te, că ai devenit prieten și frate al națiunii japoneze!
Bucură-te, Sfinte Nicolae, cel Întocmai-cu-Apostolii, apărător al Bisericii Japoniei!

Condacul al 6-lea

Într-o zi, la misiunea rusă, la Ora lui Dumnezeu, a venit un samurai, care era și preot șintoist. El a amenințat că te va ucide, dar, luând cuvântul, i-ai vorbit despre Cuvântul lui Dumnezeu și despre Evanghelie. Pentru că, după ce l-ai întrebat dacă știe ce predici tu şi el, mărturisind că nu știe, ţi-ai întâlnit primul catehumen, I-ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Prin Harul lui Dumnezeu, prietenul oamenilor, Takouma Sawabe, care a vrut să te omoare, a primit de la tine Cuvântul Vieții. Credincios fiindu-ţi, s-a întors la tine, fără să se oprească să învețe Credința şi tu l-ai botezat Pavel, ca pe prigonitorul creștinilor, care a devenit Apostolul neamurilor. Și noi, strigăm către tine:
Bucură-te, curaj, de neînvins, al celor curaţi!

Bucură-te, evanghelist al iubirii!

Bucură-te, samurai al milostivirii!

Bucură-te, templu al înțelegerii!

Bucură-te, păstor ce-și caută oile!

Bucură-te, stea a Soarelui Răsare!

Bucură-te, cel ce ți-ai ținut jurământul monahal până la moarte!

Bucură-te, episcop ce ţi-ai reparat de multe ori veșmintele!

Bucură-te, cel ce ai locuit în colibe umile!

Bucură-te, călăuza noilor convertiți!

Bucură-te, botezătorul pescarilor ainu!

Bucură-te, Sfinte Nicolae, cel Întocmai-cu-Apostolii, apărător al Bisericii Japoniei!

Condacul al 7-lea

Pavel a devenit prima recoltă a secerișului tău pentru Hristos. El a fost, de asemenea, primul catehizat al misiunii tale, pentru că le-a vorbit prietenilor săi Sakai și Urano despre comoara Evangheliei şi i-ai botezat cu nume de Apostoli ai Celui PreaÎnalt. Au devenit Ioan și Iacov, premizele mulțimilor de credincioși care se alăturau Arcei mântuirii, în Japonia, cântând: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Sfântul Sinod te-a făcut să te întorci la Sankt Petersburg pentru a te numi Arhimandrit şi ți-a încredințat misiunea ortodoxă a Japoniei. Când te-ai întors în Țara Soarelui Răsare, prin eforturile lui Pavel, Ioan și Iacov, Soarele dreptăţii a luminat o mică trupă de credincioși care te lăudau spunând:
Bucură-te, lampă luminând pământul!

Bucură-te, Icoană a Împărăției, care va veni!

Bucură-te, sfeşnic aprins înaintea Domnului!

Bucură-te, ușă împărătească a Bisericii!

Bucură-te, cort al Cuvântului Sfânt!

Bucură-te, tămâie urcând la Altarul Său!

Bucură-te, cel ce i-ai pus pe fiii tăi duhovniceşti înaintea Domnului!

Bucură-te, cel ce ai câștigat Harul Duhului prin muncile zilnice!

Bucură-te, cel ce ţi-ai văzut roadele eforturilor tale la plecarea ta!

Bucură-te, cel ce ai sădit, în pământ, o sămânță de muștar!

Bucură-te, cel ce ne-ai lăsat un copac frumos!
Bucură-te, Sfinte Nicolae, cel Întocmai-cu-Apostolii, apărător al Bisericii Japoniei!

Condacul al 8-lea

Cu ajutorul unui asistent, ai întreprins, apoi, cuvioasa lucrare de traducere. Ai dat fiilor tăi duhovniceşti, prin Botez, Evanghelia, Psalmii și o mare parte a Vechiului Testament pentru a-şi construi templul sufletului lor şi I-au mulțumit, lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Timp de 3 decenii, în fiecare zi, ai transferat comorile Bisericii, fiilor tăi, din Japonia, însetaţi de Cuvântul Vieții. În limba strămoșilor lor, ei au primit Liturghia, Octoihul și Penticostarul. Ai lucrat, neobosit, ca un aurar, care lucrează aurul pentru o bijuterie şi-ți cântăm, cu veneraţie:
Bucură-te, rază a Soarelui dreptății!

Bucură-te, navigator al naosului Bisericii!

Bucură-te, bijuterie a Cuvântului tradus!

Bucură-te, lucrător al frumuseții liturgice!

Bucură-te, artizan al serviciilor Divine!

Bucură-te, artist al armoniilor cerești!

Bucură-te, purtător al Luminii trimis de Dumnezeu!

Bucură-te, că, acum eşti încununat de slava cea cerească!

Bucură-te, cel ce ai muncit, cu râvnă, în zilele noastre!

Bucură-te, demnă imagine a unui arhipăstor ortodox!

Bucură-te, cel ce accepți rugăciunile noastre cu dragoste părintească!

Bucură-te, Sfinte Nicolae, cel Întocmai-cu-Apostolii, apărător al Bisericii Japoniei!

Condacul al 9-lea

Profitând de orice ocazie pentru a te perfecționa în limba japoneză, când ai plecat la Tokyo, ți-ai făcut prieteni din toate categoriile sociale şi, astfel, când guvernul japonez a suspectat activitățile tale, starețul templului Zojoji ți-a dat refugiu. Și ai strigat către Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Când ai putut să-ţi continui activitățile în plină zi, după ce ai devenit episcop, zelul tău înflăcărat a dat frâu liber dragostei de Dumnezeu: în câțiva ani, Biserici, Capele și misiuni au înflorit, ca cireșii, primăvara şi ai construit o Catedrală în Tokyo. Pavel și Ioan au fost hirotoniți, unul preot, celălalt diacon şi au fost urmați, curând, de alții, care au cântat, cu recunoștință:
Bucură-te, tălmăcitor al Cuvântului!

Bucură-te, cântăreţul Sfintei Scripturi!

Bucură-te, rugăciune transformată în acțiune!

Bucură-te, Paradis al iubirii pe acest pământ!

Bucură-te, întruchipare a milostivirii!

Bucură-te, Apostol cu mulţi talanţi!

Bucură-te, cel ce i-ai încredințat pe convertiți PreaSfintei Născătoare de Dumnezeu!

Bucură-te, căci ai binecuvântat familiile japoneze și le-ai sfinţit legăturile lor de căsătorie!

Bucură-te, cel ce ai adus pacea în sate și orașe!

Bucură-te, cel ce ai găsit tărie, în Credință, printre necazuri!

Bucură-te, cel ce ai fost jelit de toți la moartea ta!

Bucură-te, Sfinte Nicolae, cel Întocmai-cu-Apostolii, apărător al Bisericii Japoniei!

Condacul al 10-lea

În timpul războiului ruso-japonez, când a sosit timpul încercărilor, credincioșii japonezi au venit, ca la tatăl lor, să te întrebe dacă ortodocșii japonezi ar putea lupta împotriva fraților lor ortodocși ruși. Le-ai răspuns că trebuie să lupte, din dragoste pentru ţara lor, dar fără ură pentru dușmanii lor. Atunci, ei L-au lăudat pe Dumnezeu spunând: Aliluia!

Icosul al 10-lea

În timpul acestui război, nu ai mai luat parte la serviciile publice ale Bisericii. Ai permis clerului să se roage pentru țara lor și pentru victoria ei. Nu ai vrut să pleci și ai fost bunul samaritean al prizonierilor ruși din Japonia, fără a părăsi japonezii ortodocși pe care i-ai luminat. Pentru unii ruși ai fost considerat un trădător, pentru unii japonezi, ca dușman, dar pentru fiii tăi duhovniceşti ai rămas tată și ți-au cântat:
Bucură-te, libertate a lui Dumnezeu întrupată!

Bucură-te, Credință fără limite sau hotare!

Bucură-te, iubire universală a sufletelor!

Bucură-te, sprijin neclintit al celor rătăciţi!

Bucură-te, paternitate plină de milostivire!

Bucură-te, laudă a toleranței!

Bucură-te, slujitor înțelept al lui Dumnezeu!

Bucură-te, ocrotitorul prizonierilor de război ruşi!

Bucură-te, că ai rămas credincios țării tale natale!

Bucură-te, comoară a smereniei!

Bucură-te, sălaş al pocăinței!
Bucură-te, Sfinte Nicolae, cel Întocmai-cu-Apostolii, apărător al Bisericii Japoniei!

Condacul al 11-lea

Nu te-ai cruțat, continuându-ți lucrarea de mântuire pentru poporul lui Dumnezeu din Japonia. Bolnav, ai părăsit spitalul pentru a-ți continua traducerile liturgice. Rugăciuni, cântece, iconografie, instrucțiuni, ți-ai lăsat amprenta asupra tuturor acestor domenii de activitate ale Bisericii. Lăudându-L, fără încetare, pe Dumnezeu, spunând: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Când ai murit, tu care ai adus la viață atât de mulți credincioși ai pronunțat cuvântul Înviere. Și înmormântarea ta a atestat Minunea foarte mare pe care Dumnezeu a făcut-o prin tine: în jumătate de secol, cu mare dragoste pentru țară și pentru poporul său, tu ai întemeiat Biserica Japoniei pe temeliile solide ale predicării tale. Și, împreună cu frații noștri ortodocși din toată lumea, îți cântăm:
Bucură-te, că ţi-ai fructificat talanţii tăi!

Bucură-te, că ai fost robul credincios!

Bucură-te, campion în lupta cea bună!

Bucură-te, victorie a smereniei!

Bucură-te, reflectare a Stăpânului AtotPuternic!

Bucură-te, că ai dat Bisericii japoneze Închinarea Divină în limba ei maternă!

Bucură-te, că ai cunoscut Sfânta Scriptură!

Bucură-te, căci ai transmis-o copiilor oamenilor!

Bucură-te, cel ce ai adus Cuvântul aproape de oameni!

Bucură-te, cel ce ți-ai hrănit ucenicii cu lapte și miere!

Bucură-te, cel ce ai smerit mândria ipocriților!

Bucură-te, Sfinte Nicolae, cel Întocmai-cu-Apostolii, apărător al Bisericii Japoniei!

Condacul al 12-lea

Emisar talentat al Dumnezeului iubirii, acest pământ, care ți-a fost străin, l-ai purtat în inima ta și rugăciunile tale, pe Altarul lui Hristos, până când, prin eforturile tale, împreună cu Harul sfințitor, a devenit nedespărțit de tine și ai devenit un tată iubitor pentru poporul său, neîncetat strigând către Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 12-lea

La nașterea ta în Ceruri, pe pământul japonez, ca niște repere luminoase, ca lumânările înaintea Sfintei Icoane a lui Hristos, în limba strămoșilor lor, datorită râvnei tale și dragostei tale pentru țara lor, mai mult de 30.000 de ortodocși I-au adus laudă lui Dumnezeu şi acum te laudă cântându-ţi:
Bucură-te, bornă a Raiului pe pământ!

Bucură-te, cale care duce spre Rai!

Bucură-te, calea dreaptă a Sfintei Evanghelii!

Bucură-te, stâlp care călăuzește către Dumnezeu!

Bucură-te, punte între Apus și Răsărit!

Bucură-te, jertfă plăcută Domnului!

Bucură-te, ajutor al celor ce au fugit la tine!

Bucură-te, cel ce-ți întâlnești ucenicii în locuințele cerești!

Bucură-te, căci pomenești pe cei ce te pomenesc!

Bucură-te, liniștitor al mărilor furtunoase!

Bucură-te, stea a Apusului și a Răsăritului!
Bucură-te, Sfinte Nicolae, cel Întocmai-cu-Apostolii, apărător al Bisericii Japoniei!

Condacul al 13-lea (acest Condac se zice de 3 ori) :

Ai devenit tatăl creștinilor ortodocși din Japonia, Sfinte Părinte Nicolae, Cel Întocmai-cu-Apostolii, ţi-ai jertfit întreaga viață întru Hristos pentru a-i aduce în leagănul mântuitor al Bisericii, pe ucenicii tăi din Ţara Soarelui Răsare, ai făcut să strălucească Lumina Evangheliei asupra lor şi ei Îi mulțumesc lui Dumnezeu, prietenul oamenilor, strigându-I: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Apoi, se zice, din nou, Icosul 1 :

Tu, care, în copilărie, ai fost hrănit de Evanghelie și de învățăturile ei pioase, adult fiind, te-ai consacrat Domnului şi ai plecat să aduci mântuirea poporului japonez, devenind, la sfârșitul vieții tale, ca Avraam, tatăl unei mulțimi de credincioși, care îți cântă lauda, zicând:
Bucură-te, că ai cunoscut Raiul din copilărie!

Bucură-te, că ai vrut să-l dăruieşti altora!

Bucură-te, sfințire înflăcărată către Dumnezeu!

Bucură-te, copil al Bisericii Ortodoxe!

Bucură-te, tată în Hristos al multor copii!

Bucură-te, model de Sfânt misionar!

Bucură-te, cel ce ai iubit Biserica din pruncie!

Bucură-te, cel ce ți-ai cunoscut drumul la o priveghere de toată noaptea!

Bucură-te, cel ce ai lepădat desfătările lumești!

Bucură-te, cel ce ai fost vrednic atât de călugărie, cât și de preoție!

Bucură-te, cel ce ai dorit să predici Evanghelia!
Bucură-te, Sfinte Nicolae, cel Întocmai-cu-Apostolii, apărător al Bisericii Japoniei!

şi Condacul 1 :

Ai fost crescut în Credința Ortodoxă de tatăl tău, Dimitri, care era diacon şi de mama ta, Xenia, care a murit când aveai 5 ani. Din copilărie ai cunoscut Biserica și Tainele sale mântuitoare şi când ai devenit adult, ţi-ai părăsit țara pentru a aduce Lumina lui Hristos în Japonia. Pentru aceasta, îţi strigăm: Bucură-te, Sfinte Nicolae, cel Întocmai-cu-Apostolii, apărător al Bisericii Japoniei!

Se zice apoi, această Rugăciune:

O, PreaSlăvită Maică a Domnului care l-ai condus pe Sfântul Nicolae, Cel Întocmai-cu-Apostolii, în îndepărtata țară a Japoniei, pentru a propovădui Cuvântul Fiului Tău iubit! Iată, Doamna noastră, că a îndeplinit voia Ta! Binecuvântează-i pe robii Tăi, fiii celor pe care i-a convertit și pe noi, păcătoşii, pentru ca, prin rugăciunile sale, să păstrăm Credința Ortodoxă în vecii vecilor! Amin!

Şi apoi se face Otpustul :

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile PreaCuratei Maicii Tale, ale Sfântului Ierarh Nicolae al Japoniei şi ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin !

Surse bibliografice :

  1. https://khanya.files.wordpress.com/2015/12/st-nicholas-of-japan.jpg?w=684;
  2. https://ro.orthodoxwiki.org/Nicolae_al_Japoniei;
  3. https://khanya.wordpress.com/2015/12/03/akathist-hymn-for-st-nicholas-of-japan/;
  4. https://ro.orthodoxwiki.org/Troparele_%C8%99i_condacele_de_ob%C8%99te_ale_Sfin%C8%9Bilor#La_un_Arhiereu;
  5. https://acathistes-et-offices-orthodoxes.blogspot.com/2011/04/acathiste-notre-pere-parmi-les-saints.html

Alătură-te conversației

1 comentariu

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: