Proiectează un site ca acesta, cu WordPress.com
Începe

ACATISTUL SFÂNTULUI CUVIOS BENEDICT DE NURSIA, SFÂNTUL OCROTITOR AL EUROPEI

Sfântul Cuvios Benedict de Nursia, Sfântul Ocrotitor al EUROPEI

[14 Martie (adormirea) & 11 Iulie (mutarea Moaştelor)]

Rugăciunile începătoare

De este preot, începe aşa :

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Amin!

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi ! Doamne, curăţeşte păcatele noastre ! Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre ! Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău !

Doamne miluieşte ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Tatǎl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău ! Vie Împărăţia Ta ! Facă-se Voia Ta ! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri ! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean ! Amin !

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca un Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi !

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit ; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău ; toţi lucrul Mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc!

Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute. Şi într-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii ; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin Prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Doamne miluieşte ! (de 12 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru ! (o închinăciune)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru Credincioşia Ta, auzi-mă, întru Dreptatea Ta! Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta! Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare ; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult ; cugetat-am la toate Lucrurile Tale, la faptele Mâinilor Tale m-am gândit. 

Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab’ auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu! Nu-Ţi întoarce Faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor care se coboară în mormânt! Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea! Arată-mi Calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu! 

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne! Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu! Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă! Întru Dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu! Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău! 

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru Numele Domnului ! (de 3 ori)

Apoi, se zice Troparul Sfântului Cuvios Benedict de Nursia (Glasul al 8-lea):

Întru tine, Părinte, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că, luând Crucea, ai urmat lui Hristos și, lucrând, ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu Îngerii împreună se bucură, Sfinte Cuvioase Părinte Benedict, duhul tău.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Apoi, se zice Condacul Sfântului Cuvios Benedict de Nursia (Glasul al 6-lea):

Îmbogăţitu-te-ai cu Dumneze­iescul Har, iar cu faptele tale ai descoperit chemarea şi te-ai arătat plin de Harul Duhului Sfânt, în rugăciuni şi în înfrânări, Preacuvioase Părinte Benedict, plăcutule al lui Dumnezeu şi neputincio­şilor tămăduitor te-ai făcut şi izgonitor demonilor şi grabnic apărător al sufletelor noastre.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi ? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi ?

Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea Îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea! Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte ; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie Unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât Drept eşti Tu întru Cuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată Adevărul ai iubit ; cele nearătate şi cele ascunse ale Înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi ; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie ; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce Faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le! Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele! Nu mă lepăda pe mine de la Faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine! Dă-mi mie bucuria Mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte! Învăţa-voi pe cei fără de lege Căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele ! Bucura-se-va limba mea de Dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat ; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu : duhul umilit ; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună Voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului! Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot ; atunci vor pune pe Altarul Tău viţei.

Condacul 1

Pe luminătorul cel mare al Bisericii lui Hristos, pe luceafărul cel duhovnicesc al monahilor, pe podoaba Nursiei, veniţi toţi cei bine credincioşi să-l lăudăm şi cu evlavie din inimă să-i strigăm :

Bucură-te, Benedicte, Prea Cuvioase, al monahilor povăţuitorule!

Icosul 1

Îngerească viaţă din copilărie ai petrecut şi cu pustnicească viaţă te-ai împodobit; lumea şi slava veacului de acum le-ai urât şi liniştea cu toată inima ai iubit; pentru care, noi nevrednicii, cu aceste laude te cinstim :

Bucură-te, Benedicte, care de copil viaţa cea sfântă ai iubit;

Bucură-te, că din fragedă vârstă pe Dumnezeu ai iubit;

Bucură-te, că pornirile poftelor trupului le-ai domolit;

Bucură-te, că din tinereţe trufia vieţii ai urât;

Bucură-te, că pe acestea prăpastie sufletească le-ai socotit;

Bucură-te, că Marelui Antonie cu vieţuirea te-ai asemănat;

Bucură-te, că aceluia cu viaţa ta i-ai urmat;

Bucură-te, al curăţiei vas prea cinstit;

Bucură-te, al fecioriei odor nepreţuit;

Bucură-te, că viaţa ta cu mari virtuţi o ai împodobit;

Bucură-te, al desăvârşirii râvnitorule;

Bucură-te, al Cuvioşilor Părinţi următorule;

Bucură-te, Benedicte, Prea Cuvioase, al monahilor povăţuitorule!

Condacul al 2-lea

Părăsit-ai, Prea Cuvioase Părinte, pe fericita ta maică şi departe în munţi te-ai sălăşluit, urmând Părinţilor celor de demult şi în singurătate petrecând, din mijlocul pietrelor ai dat glas, strigând către Dumnezeu : Aliluia!

Icosul al 2-lea

Aflatu-te-a în peştera cea din pustie monahul Roman care cu dragoste îţi slujea ţie. Iar tu, prea fericite, într-o peşteră strâmtă închizându-te, în rugăciune şi gânduri de Dumnezeu petrecând, te rugai lui Dumnezeu. Pentru aceasta noi cu evlavie te cinstim aşa :

Bucură-te, că în peşteră pentru Hristos te-ai închis;

Bucură-te, că acolo cu dorul de Dumnezeu te-ai aprins;

Bucură-te, că în lacrimi şi suspine acolo petreceai;

Bucură-te, căci cu nădejdea mântuirii acolo te mângâiai;

Bucură-te, că acolo monahul Roman te-a ajutat;

Bucură-te, că deasupra peşterii o funie a legat;

Bucură-te, căci cu acea funie vasul cu hrană îl slobozea;

Bucură-te, căci clopoţelul legat de funie ţie îţi vestea;

Bucură-te, că în acest fel hrana la tine venea;

Bucură-te, că Domnul de tine se îngrijea;

Bucură-te, al pustiei luminătorule;

Bucură-te, al sihaştrilor următorule;

Bucură-te, Benedicte, Prea Cuvioase, al monahilor povăţuitorule!

Condacul al 3-lea

Voind diavolul să împiedice fapta cea bună a lui Roman, o piatră a aruncat deasupra clopotului şi l-a spart; iar tu, părinte, cu rugăciunea viclenia acestuia o ai biruit şi cu mulţumire lui Dumnezeu ai cântat : Aliluia!

Icosul al 3-lea

Şi altă dată, Dumnezeu, printr-un preot hrană la ziua Învierii Domnului ţi-a trimis, pe care preot cu cuvinte duhovniceşti l-ai hrănit; iar noi văzând pronia cea mare a lui Dumnezeu asupra ta cu evlavie te lăudăm aşa :

Bucură-te, cel ce grija trupului o ai trecut cu vederea;

Bucură-te, că privirea celor duhovniceşti ţi-a fost ţie mângâierea;

Bucură-te, că Împărăţia cerurilor ai căpătat;

Bucură-te, că dreptatea Lui ai aflat;

Bucură-te, că tu spre Dumnezeu ai nădăjduit;

Bucură-te, că mila Lui nu te-a părăsit;

Bucură-te, că pe diavol în chip de mierlă l-ai cunoscut;

Bucură-te, că măiestria lui o ai priceput;

Bucură-te, că războiul desfrânării l-ai biruit;

Bucură-te, că în luptă Dumnezeu nu te-a părăsit;

Bucură-te, al curăţiei râvnitorule;

Bucură-te, al dezmierdării trupului biruitorule;

Bucură-te, Benedicte, Prea Cuvioase, al monahilor povăţuitorule!

Condacul al 4-lea

Auzind de petrecerea ta cea pustnicească, monahii al căror egumen murise, au venit cu multe rugăminţi să le fii lor povăţuitor; iar tu biruindu-te de ale lor rugăciuni ai primit şi această grea sarcină spre folosul lor şi lui Dumnezeu ai cântat : Aliluia!

Icosul al 4-lea

Zis-ai, fericite, către monahii cei ce stăruiau a te avea păstor: “Fraţilor, obiceiurile mele nu se potrivesc cu ale voastre”, căci ai cunoscut din vreme neorânduiala lor; dar cu gândul de a-i îndrepta ai primit a-i povăţui pe ei. Pentru aceasta noi cu acestea te lăudăm :

Bucură-te, căci cu mâhnire liniştea pustiei ai lăsat;

Bucură-te, că de singurătate cu durere de inimă te-ai depărtat;

Bucură-te, că pentru fapta bună limanul liniştii ai părăsit;

Bucură-te, că de folosul altora te-ai îngrijit;

Bucură-te, că petrecerea ta cea pustnicească nu o ai schimbat;

Bucură-te, că nevoinţe peste nevoinţe ai adăugat;

Bucură-te, căci monahii cei răzvrătiţi pentru fapta cea bună au început a te urî;

Bucură-te, că viaţa ta cea pustnicească nu au putut-o suferi;

Bucură-te, că unii din ei răutăţi asupra ta au uneltit;

Bucură-te, că şi otravă asupra ta au pregătit;

Bucură-te, că şi de la această primejdie te-a scos Mântuitorul;

Bucură-te, căci cu ajutorul Lui ai biruit pe răufăcătorul;

Bucură-te, Benedicte, Prea Cuvioase, al monahilor povăţuitorule!

Condacul al 5-lea

Văzând răutatea celor ce au voit să-ţi ia viaţa, nu te-ai supărat prea fericite Părinte, ci sculându-te de la masă, cu faţă şi gând bun, ai dat slavă lui Dumnezeu Care te-a izbăvit de moarte năprasnică şi din inimă ai cântat Lui : Aliluia!

Icosul al 5-lea

Sfărâmat-ai paharul cel cu otravă prin semnul Crucii lui Hristos, Benedicte, iar către cei ce puseseră la cale moartea ta ai zis: “Mult Milostivul Dumnezeu să vă ierte pe voi fiii mei, pentru ceea ce aţi voit a-mi face  mie !”. Iar noi minunându-ne de atâta nerăutate, cu smerenie te cinstim aşa :

Bucură-te, că prin aceasta Domnului te-ai asemănat;

Bucură-te, că pilda Domnului ai urmat;

Bucură-te, că asemenea Lui pentru vrăjmaşi te-ai rugat;

Bucură-te, că prin aceasta dragoste ai arătat;

Bucură-te, că obiceiurile lor cu ale tale nu s-au asemănat;

Bucură-te, că iarăşi la pustie ai alergat;

Bucură-te, că iarăşi limanul liniştii ai îmbrăţişat;

Bucură-te, că peştera pustiei o ai sărutat;

Bucură-te, că iarăşi lângă tine mulţi monahi s-au adunat;

Bucură-te, al pustiei iubitorule;

Bucură-te, al singurătăţii luminătorule;

Bucură-te, Benedicte, Prea Cuvioase, al monahilor povăţuitorule!

Condacul al 6-lea

Strălucit-ai ca un soare în viaţa ta cea singuratică prin care ai tras la lumină mulţime de monahi care se sileau a urma petrecerea ta cea sfântă şi lui Dumnezeu a cânta : Aliluia!

Icosul al 6-lea

Întemeiat-ai cu puterea lui Hristos, douăsprezece mănăstiri, Prea Cuvioase Părinte, şi mulţi din Roma au alergat ca să fie ucenicii tăi spre a-i conduce pe ei la calea mântuirii; pentru care noi, nevrednicii, cu aceste laude te cinstim :

Bucură-te, că Domnul de sub obrocul pustiei te-a scos;

Bucură-te, că multora ai fost de folos;

Bucură-te, căci ca o lumină în sfeşnic ai luminat;

Bucură-te, căci calea cea către Lumină multora o ai arătat;

Bucură-te, că pe monahul cel leneş l-ai îndreptat;

Bucură-te, că pe diavolul ce-l scotea din biserică în vremea pravilei multora l-ai arătat;

Bucură-te, căci cu rugăciunea apă din piatră ai scos;

Bucură-te, că prin aceasta monahilor ai fost de mult folos;

Bucură-te, că şi unealta cea de fier cu rugăciunea din râu o ai scos;

Bucură-te, că prin aceasta, asemenea cu Elisei Proorocul vestit ai fost;

Bucură-te, al minunilor prooroceşti arătătorule;

Bucură-te, al petrecerilor lor următorule;

Bucură-te, Benedicte, Prea Cuvioase, al monahilor povăţuitorule!

Condacul al 7-lea

Arătat-ai, prea fericite părinte, viclenia şi răutatea lui Florentie, care voia să te piardă prin otrăvire; căci rugându-te lui Dumnezeu pentru îndreptarea lui, te-ai ferit din calea primejdiei. Pentru aceasta ai mulţumit lui Dumnezeu şi din inimă ai cântat : Aliluia!

Icosul al 7-lea

Ajuns-a mânia cea dreaptă a lui Dumnezeu pe vicleanul şi zavistnicul Florentie, căci căzând din foişorul casei sale, rău a pierit; iar tu, omule al lui Dumnezeu, auzind de pierzania lui, ai plâns şi te-ai mâhnit; iar noi nevrednicii, minunându-ne de atâta nerăutate, zicem aşa :

Bucură-te, că pentru moartea vrăjmaşului te-ai întristat;

Bucură-te, că Marcu monahul de moartea lui Florentie s-a bucurat;

Bucură-te, că pentru acesta foarte l-ai mustrat;

Bucură-te, că pe Marcu foarte l-ai sfătuit;

Bucură-te, că pe el l-ai canonisit;

Bucură-te, că Marcu după sfătuire a cerut iertare;

Bucură-te, că prin sfat şi canonisire a primit vindecare;

Bucură-te, că în inima ta dragoste de vrăjmaşi ai purtat;

Bucură-te, că de moartea vrăjmaşului tău nu te-ai bucurat;

Bucură-te, că prin aceasta învăţăturii Domnului ai urmat;

Bucură-te, al iubirii de vrăjmaşi arătătorule;

Bucură-te, al învăţăturii Evangheliei plinitorule;

Bucură-te, Benedicte, Prea Cuvioase, al monahilor povăţuitorule!

Condacul al 8-lea

Mutatu-te-ai, fericite Benedicte, în ţara Campaniei în hotarele cetăţii Caşina şi acolo ai distrus capiştea lui Apolon, ridicând Biserica Sfântului Martin şi a Sfântului Ioan Botezătorul, unde monahii şi creştinii adunându-se, slăveau pe Dumnezeu cântând : Aliluia!

Icosul al 8-lea

Vicleanul vrăjmaş al mântuirii oamenilor, văzând că i-ai stricat cuibul din acele părţi, cu mare furie se pornea asupra ta; dar tu, părinte, cu postul şi cu rugăciunea stricai toate uneltirile lui. Pentru care noi cu dragoste te cinstim aşa :

Bucură-te, că piatra cea îngreuiată de diavol o ai uşurat;

Bucură-te, că pe diavolul de sub piatră l-ai ruşinat;

Bucură-te, căci cu rugăciunea ta nălucirea drăcească a pierit;

Bucură-te, că viclenia diavolului o ai batjocorit;

Bucură-te, că pe tânărul monah cel strivit de zid l-ai vindecat;

Bucură-te, că răutatea diavolului o ai defăimat;

Bucură-te, că ai arătat monahilor cele ce făcuseră în călătorie;

Bucură-te, că s-au ruşinat de a lor făţărnicie;

Bucură-te, că le-ai arătat unde le-a dat de mâncare;

Bucură-te, că le-ai descoperit şi cele trei pahare;

Bucură-te, al minciunii mustrătorule;

Bucură-te, Benedicte, Prea Cuvioase, al monahilor povăţuitorule!

Condacul al 9-lea

Arătat-ai, Prea Cuvioase Părinte, monahilor care te-au minţit, unde au stat la masă şi câte pahare de vin au băut; iar ei văzându-se descoperiţi, au cerut iertare şi înaintea lui Dumnezeu căindu-se, din inimă I-au cântat : Aliluia!

Icosul al 9-lea

Având darul vederii mai înainte, ai descoperit arătat şi credinciosului celui viclean care venea la tine că şi-a călcat legea cea pusă de el; iar acela văzându-se descoperit a cerut cu lacrimi iertare pentru a lui greşeală, iar noi te rugăm să primeşti aceste cântări de laudă :

Bucură-te, că ostenelile tale Domnul le-a încununat;

Bucură-te, că darul descoperirii ţie ţi-a dat;

Bucură-te, că şi darul proorociei de la Domnul ai luat;

Bucură-te, că pe Totile craiul l-ai ruşinat;

Bucură-te, că pe Rigon pentru viclenie l-ai mustrat;

Bucură-te, că şi acela văzându-se descoperit foarte s-a ruşinat;

Bucură-te, că pe Totile foarte l-ai înfricoşat;

Bucură-te, că şi Totile, craiul goţilor, de la tine iertare a cerut;

Bucură-te, că moartea stăpânirii lui i-ai descoperit;

Bucură-te, căci cu faţa la pământ înaintea ta a căzut;

Bucură-te, că lui Totile i-ai proorocit;

Bucură-te, al darului proorociei moştenitorule;

Bucură-te, Benedicte, Prea Cuvioase, al monahilor povăţuitorule!

Condacul al 10-lea

Proorocit-ai lui Totile, craiul goţilor, că va intra în Roma şi după nouă ani de stăpânire, întru al zecelea se va săvârşi; care proorocie întocmai s-a împlinit, pentru care a dat slavă lui Dumnezeu cântând : Aliluia!

Icosul al 10-lea

Descoperit-ai episcopului Bisericii Canusiei că Roma de mari cutremure va fi distrusă, care lucru îndată s-a adeverit. Iar noi, de împlinirea acestei proorocii minunându-ne, cu laudă pe tine te cântăm aşa :

Bucură-te, izvorule al adevăratelor proorociri;

Bucură-te, că prin darul lui Dumnezeu toate mai înainte le ştii;

Bucură-te, că şi darul vindecărilor de la Hristos ai luat;

Bucură-te, că pe clericul cel îndrăcit l-ai vindecat;

Bucură-te, că acelui cleric, canon i-ai rânduit;

Bucură-te, că şi lui i-ai proorocit;

Bucură-te, că i-ai zis canonul să şi-l păzească;

Bucură-te, că de la carne şi de la băutură i-ai zis să se înfrâneze;

Bucură-te, că şi de preoţie i-ai zis să se oprească;

Bucură-te, al sfinţeniei preoţiei păzitorule;

Bucură-te, al darului preoţiei apărătorule;

Bucură-te, al nedreptăţii mustrătorule;

Bucură-te, Benedicte, Prea Cuvioase, al monahilor povăţuitorule!

Condacul al 11-lea

Mustrat-ai cu blândeţe, părinte, pe monahul cel mândru care ţinea sfeşnicul în vremea mesei tale, descoperindu-i gândurile. De această descoperire mirându-se fraţii, au dat lui Dumnezeu laudă cântând : Aliluia!

Icosul al 11-lea

Arătat-ai prin vis, fraţilor, unde se cade a zidi mănăstirea lor şi fiind întrebat a doua zi de ei unde s-o zidească, le-ai zis: ” Acolo unde v-am arătat astă noapte!”. De care lucru ei mirându-se, pe tine te lăudau zicând :

Bucură-te, Benedicte, că darul descoperirii de la Dumnezeu ai luat;

Bucură-te, că de acest lucru cu toţii s-au mirat;

Bucură-te, că prin vis locul zidirii ai arătat;

Bucură-te, că cele arătate în vis a doua zi le-ai descoperit;

Bucură-te, că acolo ei mănăstire au zidit;

Bucură-te, că pe fecioarele cele nemulţumitoare le-ai certat;

Bucură-te, că a-şi îndrepta viaţa le-ai învăţat;

Bucură-te, că pe acele fecioare de la împărtăşire le-ai oprit;

Bucură-te, că la scumpătatea Sfintelor Taine ai râvnit;

Bucură-te, că Darul Sfintelor Taine l-ai preţuit;

Bucură-te, al nedreptăţii pedepsitorule;

Bucură-te, Benedicte, Prea Cuvioase, al monahilor povăţuitorule!

Condacul al 12-lea

Arătatu-s-a minune înfricoşată asupra fecioarelor neîmpărtăşite, căci în vremea Liturghiei din mormântul cel din biserică afară ieşeau, de care lucru toţi credincioşii foarte se mirau şi cu frică pe Dumnezeu lăudau cântând : Aliluia!

Icosul al 12-lea

Luat-ai, de la Dumnezeu, diferite daruri, Benedicte, spre folosul turmei tale şi al multor credincioşi, pentru care noi lăudăm pe Bunul Dumnezeu Care te-a împodobit cu ele şi către tine zicem aşa :

Bucură-te, că pe monahul cel leneş, prin vederea balaurului l-ai înţelepţit;

Bucură-te, că pe ipodiaconul Agapit pentru neascultare l-ai pedepsit;

Bucură-te, că untdelemnul cu rugăciunea ta l-ai înmulţit;

Bucură-te, că pe Tala păgânul, numai prin privire l-ai speriat;

Bucură-te, că pe copilul cel mort cu rugăciunea l-ai înviat;

Bucură-te, căci sufletul surorii tale în chip de porumb ţi s-a arătat;

Bucură-te, că zburând sufletul ei în rai a intrat;

Bucură-te, că slăbind cu trupul cu Sfintele Taine te-ai împărtăşit;

Bucură-te, că îndată a sosit şi al tău sfârşit;

Bucură-te, Benedicte mult ostenitorule;

Bucură-te, al Sfinţilor Părinţi următorule;

Bucură-te, al raiului moştenitorule;

Bucură-te, Benedicte, Prea Cuvioase, al monahilor povăţuitorule!

Condacul al 13-lea (acest Condac se zice de 3 ori):

O, Prea Cuvioase şi mult nevoitorule al lui Hristos Benedicte, al monahilor şi al creştinilor luminătorule, tu pe Dumnezeu din toată inima L-ai iubit şi pentru dragostea Lui pururea te-ai ostenit. Auzi-ne şi pe noi smeriţii care te cerem în ajutor şi lui Dumnezeu Care te-a împodobit pe tine cu aceste daruri Îi cântăm : Aliluia!

Apoi, iarăşi se zice  Icosul întâi:

Îngerească viaţă din copilărie ai petrecut şi cu pustnicească viaţă te-ai împodobit; lumea şi slava veacului de acum le-ai urât şi liniştea cu toată inima ai iubit; pentru care, noi nevrednicii, cu aceste laude te cinstim :

Bucură-te, Benedicte, care de copil viaţa cea sfântă ai iubit;

Bucură-te, că din fragedă vârstă pe Dumnezeu ai iubit;

Bucură-te, că pornirile poftelor trupului le-ai domolit;

Bucură-te, că din tinereţe trufia vieţii ai urât;

Bucură-te, că pe acestea prăpastie sufletească le-ai socotit;

Bucură-te, că Marelui Antonie cu vieţuirea te-ai asemănat;

Bucură-te, că aceluia cu viaţa ta i-ai urmat;

Bucură-te, al curăţiei vas prea cinstit;

Bucură-te, al fecioriei odor nepreţuit;

Bucură-te, că viaţa ta cu mari virtuţi o ai împodobit;

Bucură-te, al desăvârşirii râvnitorule;

Bucură-te, al Cuvioşilor Părinţi următorule;

Bucură-te, Benedicte, Prea Cuvioase, al monahilor povăţuitorule!

şi Condacul întâi:

Pe luminătorul cel mare al Bisericii lui Hristos, pe luceafărul cel duhovnicesc al monahilor, pe podoaba Nursiei, veniţi toţi cei bine credincioşi să-l lăudăm şi cu evlavie din inimă să-i strigăm :

Bucură-te, Benedicte, Prea Cuvioase, al monahilor povăţuitorule!

Se zice apoi, această RUGĂCIUNE:

O, Sfinte al lui Dumnezeu şi făcătorule de minuni Benedicte, cine va putea cu adevărat să spună ostenelile tale cele din toată viaţa ta? De aceea mai mult te-ai sârguit de a ascunde isprăvile cele duhovniceşti decât a le arăta. Ai urât slava lumii şi ai fugit de dânsa până ce Dumnezeu a binevoit a te descoperi şi la vreme a te pune în sfeşnicul Bisericii Sale spre folosul monahilor şi al tuturor creştinilor. Cu multe daruri de la Dumnezeu ai fost împodobit şi ca un soare duhovnicesc în lume ai strălucit. Te-ai arătat desăvârşit în lucrarea tuturor faptelor bune şi prin pilda vieţii, mai mult decât prin vorbe, pe ucenicii tăi la calea mântuirii i-ai povăţuit. Tu, pe Dumnezeu din toată inima L-ai iubit şi, crucea ostenelilor şi a răbdării o ai dus până la sfârşit. Aceasta înţelegând, noi nevrednicii, despre sfânta ta viaţă şi crezând că mare îndrăzneală ai către Prea Bunul Dumnezeu, venim cu rugăminte către tine, să te rogi, ca prin mila Domnului şi prin sfintele tale rugăciuni, să dobândim milă şi iertare în toată viaţa noastră, în vremea sfârşitului şi în ziua judecăţii de apoi. Amin!

Şi apoi se face Otpustul :

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile PreaCuratei Maicii Tale, ale Sfântului Cuvios Benedict de Nursia şi ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin !

Surse bibliografice :

  1. https://ziarullumina.ro/thumbs/gallery/2020/03/14/sfantul-cuvios-benedict-de-nursia-sfantul-sfintit-mucenic-alexandru-preotul-pomenirea-mortilor-140969.jpg;
  2. http://www.christopherklitou.com/14_march_benedict_the_great_of_nursia2.jpg;
  3. https://ziarullumina.ro/thumbs/gallery/2019/10/23/acatistul-sfantului-cuvios-benedict-de-nursia-14-martie-140971.jpg;
  4. https://ziarullumina.ro/teologie-si-spiritualitate/rugaciuni/acatistul-sfantului-cuvios-benedict-de-nursia-14-martie-152697.html;
  5. http://www.manastireasfinteicruci.ro/acatistul-sfantului-benedict-de-nursia/

Alătură-te conversației

1 comentariu

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: