ACATISTUL SFÂNTULUI (DE ORIGINE ROMÂNĂ) TADEI, STAREŢUL MÂNĂSTIRII VITOVNIŢA

Sfântul Tadei, Stareţul, de origine română, al Mânăstirii Vitovniţa

(13 Aprilie)

Rugăciunile începătoare

De este preot, începe aşa :

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Amin!

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi ! Doamne, curăţeşte păcatele noastre ! Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre ! Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău !

Doamne miluieşte ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Tatǎl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău ! Vie Împărăţia Ta ! Facă-se Voia Ta ! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri ! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean ! Amin !

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca un Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi !

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit ; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău ; toţi lucrul Mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc!

Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute. Şi într-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii ; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin Prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Doamne miluieşte ! (de 12 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru ! (o închinăciune)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru Credincioşia Ta, auzi-mă, întru Dreptatea Ta! Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta! Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare ; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult ; cugetat-am la toate Lucrurile Tale, la faptele Mâinilor Tale m-am gândit. 

Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab’ auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu! Nu-Ţi întoarce Faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor care se coboară în mormânt! Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea! Arată-mi Calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu! 

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne! Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu! Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă! Întru Dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu! Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău! 

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru Numele Domnului ! (de 3 ori)

Apoi, se zice Troparul Sfântului Tadei, Stareţul, de origine română, al Mânăstirii Vitovniţa (Glasul 1):

În Vitovnița viețuitor, Înger în trup și de Minuni lucrător te-ai arătat, de Dumnezeu purtătorule, Părintele nostrum, Tadei, cu postul, cu privegherile, cu rugăciunea și cu răbdarea, daruri cerești ai primit, pe cei trupește și sufletește bolnavi ai tămăduit, care aleargă la tine cu Credință. Slavă Celui Ce te-a proslăvit pe tine! Slavă Celui Ce ți-a dat ție putere! Slavă Celui Ce, prin tine, cel surghiunit, drag nouă tuturor, vindecare păcătoșilor dăruiește!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Apoi, se zice Condacul Sfântului Tadei, Stareţul, de origine română, al Mânăstirii Vitovniţa (Glasul al 2-lea):

Cu curăție sufletească, Dumnezeiască, întrarmându-te și cu neîncetata rugăciune și ca o suliță tare în mâini ținând-o, ai junghiat taberele drăcești, Sfinte Tadei, Părintele nostru. Neîncetat roagă-te pentru noi toți!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi ? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi ?

Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea Îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea! Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte ; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie Unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât Drept eşti Tu întru Cuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată Adevărul ai iubit ; cele nearătate şi cele ascunse ale Înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi ; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie ; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce Faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le! Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele! Nu mă lepăda pe mine de la Faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine! Dă-mi mie bucuria Mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte! Învăţa-voi pe cei fără de lege Căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele ! Bucura-se-va limba mea de Dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat ; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu : duhul umilit ; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună Voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului! Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot ; atunci vor pune pe Altarul Tău viţei.

Condacul 1

Ales bineplăcut al Împăratului slavei, Hristos, Înger pământesc și om ceresc, mare Stareț duhovnicesc, Părinte Tadei, învățător și laudă poporului Sârb, din inimă, cântare de laudă îți aducem; și, ca acela ce ai îndrăzneală către Domnul, roagă-te pentru noi toți, fiii tăi, care, cu umilință, cântăm ție: Bucură-te, Cuvioase Tadei, de la Vitovnița, de Dumnezeu înțelepțite, al Credinței și evlaviei învățător!

Icosul 1

Îngerească viețuire având, Părinte, toată frumusețea și desfătarea și stricăciunea, cea degrabă trecătoare, a acestei lumi, ai lepădat și spre nevoitorii Ruși pașii ți-ai îndreptat, ca să te îndrume pe Calea mântuirii, cea adevărată; și, pentru truda ta cea mare, în viața monahicească, inimă smerită și plină de adâncime ti-a dăruit ție Domnul; iar noi, nevoințele tale slăvind, cu osârdie, îți cântăm unele ca acestea:

Bucură-te, că de la nașterea ta în târg, Domnul, Împăratul Slavei, te-a ales!

Bucură-te, că, din pruncie, pe Domnul, cu osârdie, ai iubit!

Bucură-te, că, din tinerețe, spre scrierile Sfinților Părinți mare osârdie ai avut!

Bucură-te, că a Sfinților duhovnicească învățătură, Părinte, prea bine ai cunoscut!

Bucură-te, că de aceștia înțelepțit fiind, bucurie și mângâiere de la Domnul ai cerut!

Bucură-te, căci, ca un cerb însetat, la izvoarele Harului ai alergat!

Bucură-te, că Pronia lui Dumnezeu, pentru mântuirea sufletului tău, ai căutat!

Bucură-te, că de Graiurile lui Dumnezeu, ca de un dulce lapte, pururea te-ai desfătat!

Bucură-te, că de bogățiile vremelnice ale lumii acesteia, pentru totdeauna, te-ai lepădat!

Bucură-te, că veşnica comoară cerească neîncetat cu înflăcărare ai dorit!

Bucură-te, că Voii lui Dumnezeu inima ta, cu desăvârșire, ai supus!

Bucură-te, Cuvioase Tadei, de la Vitovnița, de Dumnezeu înțelepțite, al Credinței și evlaviei învățător!

Condacul 2

Doririle, cele bune ale inimii tale, văzând, când doctorii, în tinerețe, ziceau că nu mai mult de 5 ani vei trăi, de Dumnezeu purtătorule, Părinte Tadei, de moarte sigură te-a vindecat Hristos, dar ti-a dat ție Calea, cea strâmtă și necăjită, a mântuirii; iar tu, văzând că te-ai tămăduit, încă 70 de ani ai proslăvit pe Dumnezeu, Doctorul cel fără-de-arginți, cântându-i: Aliluia!

Icosul 2

Având cugetul de Dumnezeu luminat, la pătimirea și Învierea lui Hristos ai cugetat, de Dumnezeu purtătorule, până ce Hristos inima ta cu Harul Duhului Sfânt l-a umplut, iar tu Calea de Domnul gătită ție spre mântuire, neîncetat, cu rugăciune și trudă, ai urmat. Ci noi, de Harul cu care Domnul te-a dăruit minunându-ne, unele ca acestea cântăm ție:

Bucură-te, că numai în Dumnezeu, Purtătorul de grijă, nădejdea toată ți-ai pus!

Bucură-te, că întru smerenie plinirea Voii Sale întregi, neîncetat, ai căutat!

Bucură-te, că numai lui Hristos Mântuitorul a fi bineplăcut, neîncetat, ai dorit!

Bucură-te, că întreaga ființă, Unuia Dumnezeu a sluji, ți-ai închinat!

Bucură-te, dreptar al Credinței Ortodoxe și chip al blândeței și smereniei!

Bucură-te, că, prin smerenie și rugăciune, toate mrejele diavolului ai rupt!

Bucură-te, că, din copilărie, Rugăciunea lui Iisus, neîncetat, ai săvârșit!

Bucură-te, că, prin însetarea de Dumnezeu, inimă curată și nestricăcioasă ai dobândit!

Bucură-te, că, Domnul Însuși ți S-a înfățișat și sfat și mângâiere ție ti-a dăruit!

Bucură-te, că fiecare încercare și ispită, cu bărbăție, spe mântuire, ai răbdat!

Bucură-te, vie dulce a pământului Sârbesc, Serbiei celei Cerești adăugat!

Bucură-te, Cuvioase Tadei, de la Vitovnița, de Dumnezeu înțelepțite, al Credinței și evlaviei învățător!

Condacul 3

Cu puterea Credinței și cu smerită Credință, viața evanghelică a dobândi te-ai trudit, Cuvioase Tadei, după pilda prea cuvioșilor Părinți din vremurile de demult; pentru aceasta, Domnul adeseori te cerceta și îndreptare, pe Calea mântuirii, dădea ție. Iar tu, cu nașterea din nou în Duhul Sfânt îmbrăcându-te, mulțumită ai adus Domnului Slavei, cântându-i: Aliluia!

Icosul 3

Credință puternică având în Purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru mântuirea omului, cu Credință, smerenie, blândețe și dragoste, din putere, în putere mergând, dorit-ai și de mântuirea ta și de cea a aproapelui, căci, față către față, pe Domnul, văzând, trist și înlăcrimat pentru că oamenii răspund la rău cu rău, adusu-ne-ai aminte de iertarea din inimă; pentru care cântăm ție:

Bucură-te, că, din tinerețe, dulceața rugăciunii, de la Domnul, ai dobândit!

Bucură-te, căci Credință tare, în Hristos, din tinerețe, ai vădit!

Bucură-te, că, pentru aceasta, Harul Sfântului Duh, neîncetat, în tine, s-a sălășluit!

Bucură-te, că, prin Harul acesta, mulți bolnavi și îndrăciți ai tămăduit!

Bucură-te, că multe ceasuri ale nopții, în rugăciune și în slujbe, ai petrecut!

Bucură-te, că Sfânta Liturghie, zi de zi, săvârșind, Harul lui Dumnezeu, în tine, se înnoia!

Bucură-te, căci, cu astfel de nevoințe, de multe descoperiri și de multă mângâiere te-ai învrednicit!

Bucură-te, cela ce ești de Împăratul Slavei iubit și cu mari daruri de Dânsul dăruit!

Bucură-te, că plin fiind de Har și mângâiere, din acestea și altora, cu dărnicie, ai împărțit!

Bucură-te, că pe mulți păcătoși de la calea cea rătăcită, la Domnul, ai întors!

Bucură-te, că în mijlocul slavei lumești, rod însutit Domnului ai adus!

Bucură-te, Cuvioase Tadei, de la Vitovnița, de Dumnezeu înțelepțite, al Credinței și evlaviei învățător!

Condacul 4

Viforul mâniei și pizmei, celui nedrept, asupra ta, a ridicat de oameni ucigașul diavol, care, din vechime, caută să piardă pe cel drept, Sfinte Părinte Tadei, gonindu-te din loc în loc, mărturisitorule și, în tot chipul, gura cea binevestitoare să-ți închidă căutând, dar Domnul, pretutindeni, ti-a ajutat ție, din toate necazurile pe tine izbăvindu-te, că totdeauna I-ai adus mulțumire și pe sine Lui te-ai încredințat, neîncetat cântându-i: Aliluia!

Icosul 4

Mulțime de norod auzind de pilda ta, fericite Părinte, de viața ta, cea îngerească, de mângâierile și tămăduirile care se revărsau din tine, de pretutindeni la tine alergau săraci și bogați, monahi și din cei iscusiți în viața duhovnicească și, dobândind, de la tine, mângâiere, îndrumare și vindecare, cântă unele ca aceasta:

Bucură-te, tămăduitorule milostiv și fără-de-arginți al tuturor celor ce aleargă la tine!

Bucură-te, râvnitorule propovăduitor al smereniei, al blândeții și al păcii!

Bucură-te, al neamului și țării Sârbilor crin neveştejit, care răspândești mireasma sfințeniei!

Bucură-te că tuturor ajuți, Jugul, cel bun, al lui Hristos, cu bucurie și pace, a purta!

Bucură-te că, prin rugăciune, mintea și inima ta, în Hristos Mântuitorul, ai întărit!

Bucură-te, de Dumnezeu înțelepțite, păzitor și învățător al curăției sufletești și trupești!

Bucură-te, că, prin smerenie, rugăciune și răbdare, pe înălțimile nepătimirii te-ai suit!

Bucură-te, osârdnic și înțelept binevestitor al învățăturii Sfinților Părinți!

Bucură-te căci, cu nevoințele Sfinților Părinți, totdeauna următor și râvnitor, te-ai făcut!

Bucură-te, în ale poporului necazuri și chinuri milostiv mângâietor și împreună-pătimitor!

Bucură-te, că sufletul tău, pentru norodul cel greu încercat, gata ai fost, totdeauna, să-l pui!

Bucură-te, Cuvioase Tadei, de la Vitovnița, de Dumnezeu înțelepțite, al Credinței și evlaviei învățător!

Condacul 5

Stea prea luminoasă către Dumnezeu călăuzitoare, în lucrurile cele Dumnezeiești înțelept te-ai arătat, Părinte Tadei, pe cerul Bisericii Ortodoxe Sârbe, că pe mulți care rătăceau în desfrânare pe marea acestei vieți pline de patimi, prin cuvântul Dumnezeieștii înțelepciuni, dat ție de Dumnezeu și prin Har ai luminat, și din întunericul necazurilor și negura mâhnirii scoțându-i, pe Calea mântuirii, smereniei și bunătății i-ai povățuit, lui Dumnezeu, din inimă, cântând: Aliluia!

Icosul 5

Văzând norodul, Sfinte Părinte, că vas ales ești, plin de dragoste și bunătate, milosârdnic celor sărmani și neputincioși, mângâietor, celor aflați în suferință, rugător, cu lacrimi, pentru cei păcătoși, din toate părțile la tine alergau, umplând văile Munților Homolie, jelindu-se ție și rugându-se și înaintea ta plângând, cu o inimă și un cuget grăiau ție unele ca acestea:

Bucură-te, că ardere de tot pentru norodul lui Dumnezeu te-ai adus!

Bucură-te, slujitor bun și credincios al Stăpânului ceresc Hristos!

Bucură-te luminătorule al celor năpăstuiți, de necredință împresurați!

Bucură-te, rugătorule al nostru, care nu ne rușinezi înaintea Domnului Dumnezeu!

Bucură-te că, prin învățătură, pe toți ai tăi ai hrănit și încălzit!

Bucură-te, că mulți Fii ai lui Hristos, în Duhul Sfânt, ai născut!

Bucură-te, că pe mulți, din cei slabi în Credință, în Dumnezeu, cu putere, ai întărit!

Bucură-te că rugăciune curate, ca un foc arzător, ai înălțat!

Bucură-te, că mâinile, de multe ori, pentru norodul cel necăjit ți-ai ridicat!

Bucură-te, că totdeauna te-ai rugat, „Mântuiește, Doamne, norodul Tău, și binecuvânteaza moștenirea ta!”

Bucură-te, Cuvioase Tadei, de la Vitovnița, de Dumnezeu înțelepțite, al Credinței și evlaviei învățător!

Condacul 6

Mare propovăduitor al pocăinței și păzitor al smereniei, fericite Părinte Tadei, Bunul Dumnezeu te-a arătat, ca să proslăvești PreaDulcele Nume al lui Hristos, căci, ca un Înger, pe pământ și Heruvim, în trup, te-ai arătat și viața ta liniștită, ca o rază a Soarelui Dreptății, prea luminous, a strălucit. Pentru aceea, adesea te-ai rugat: Doamne, dăruiește-ne pocăință și smerenie, pace și liniște, ca neîncetat cu bucurie să cântăm ție: Aliluia!

Icosul 6

Ca un Soare puternic, în dimineața pocăinței Sârbești, ai strălucit, Mare Stareț, că, pe toți, cei ce veneau la tine, cu lumina Adevărului i-ai luminat, pe cei împovărați, cu multe necazuri, ai mângâiat, pe cei ținuți de păcate ai curățit și pe Calea, cea dreaptă, i-ai îndrumat, neputințe și boli ai tămăduit și, pentru norodul întreg, lui Dumnezeu te-ai rugat. Pentru aceasta, ție, doctorul, învățătorul și rugătorul nostru, îți cântăm așa:

Bucură-te, mare izvor de lumină, care luminezi întreg pământul Sârbesc!

Bucură-te, că ATotÎnțelepciunea și Dragostea lui Dumnezeu, cu totul, te-au umplut!

Bucură-te, că, astăzi, cuvintele și învățăturile tale, despre tine, cu credincioșie, mărturisesc!

Bucură-te, că, în necazuri și nevoi, spre ajutorul norodului, totdeauna, grabnic ai alergat !

Bucură-te, că minciuna ai vădit și Credința, cea sfântă, ai întărit!

Bucură-te, că deșertăciunea și slava deșartă, pentru totdeauna, ai lepădat!

Bucură-te, că veşnica patrie cerească, din toată inima, fierbinte, ai dorit!

Bucură-te, neobosite minunat împreună-grăitor și minunate învățătorule al tuturor!

Bucură-te, că pentru ale oamenilor căderi în păcat, deplina iertare de la Hristos ai dobândit!

Bucură-te, vistierie sfântă și de preț a Darurilor Duhului Sfânt!

Bucură-te, podoabă sfântă și neprețuită a Sfintei Mânăstiri Vitovnița!

Bucură-te, Cuvioase Tadei, de la Vitovnița, de Dumnezeu înțelepțite, al Credinței și evlaviei învățător!

Condacul 7

Cu adevărat, Puterea lui Dumnezeu, pretutindeni, te-a ocrotit, Cuvioase Părinte Tadei, căci, atunci când germanii în temnițe te-au muncit și, de multe ori, la moarte te-au osândit, ATotPuternicul Împărat, Dumnezeu, în temniță, pe Îngerul său a trimis, care te-a mângâiat, de la moarte, te-a izbăvit și slăvite lucruri a proorocit ție, că în viitor Sârbilor mângâiere va să dai; și acestea, cu mulțămită, îndurând, lui Dumnezeu ai cântat: Aliluia!

Icosul 7

Dorind Domnul Hristos ca, prin tine, să arate Milosârdia Sa, cea negrăită, către oameni, Cuvioase, prin grozave ispite pe căile spinoase ale lumii acesteia, învățând și întărind, te-a călăuzit, că nu a fost întrebare la care să nu fi putut răspuns desăvârșit să dai. Pentru aceea, norodul, chinurile crucii tale și ale tale învățături preaînțelepte auzind, unele ca acestea a cântat ție:

Bucură-te, că, în blândețe și smerenie, lui Hristos Dumnezeu următor te-ai făcut!

Bucură-te că, prin nerăutatea ta, duhurile răutății ai biruit!

Bucură-te, că prin cuvintele de învățătură, pline de Har, pe mulți din cei căzuți ai ridicat!

Bucură-te, că de amăgirea vrăjmașului pe Creștinii binecinstitori ai izbăvit!

Bucură-te, că pe mulți, din cei desfrânați, pe Calea evlaviei ai îndreptat!

Bucură-te, al iubirii frățești neobosite ziditor, al păcii și liniștii sufletești credincios ostenitor!

Bucură-te, al celor credincioși și puternici, în necazuri și nevoi, pe Calea vieții împreună-călător!

Bucură-te, prin pocăință către Bunul Dumnezeu, al iubirii Dumnezeiești binevestitor!

Bucură-te căci, cu leacul învățăturilor tale, multe ale noastre răni ai tămăduit!

Bucură-te, al mirenilor înțelept învățător și mare Avvă al monahilor!

Bucură-te, puternic și slăvit ocârmuitor al Oștirii, binecredincioase, a lui Hristos!

Bucură-te, Cuvioase Tadei, de la Vitovnița, de Dumnezeu înțelepțite, al Credinței și evlaviei învățător!

Condacul 8

Străin ai fost în lumea pământească, Părintele nostru Tadei, care cetatea cea cerească ai căutat și poverile și necazurile, celor de aproape ai tăi, ai purtat, cei ce au alergat la tine și, ca un strain, în această vale a plângerii, călătorind, care se cheamă Pământ, prigonit de prieteni și de vrăjmași fiind, de diavol și de oameni, de cei bolind, de pizmă și mândrie, prin lume ai rătăcit, neavând unde să-ți pleci capul, cântând lui Dumnezeu, totdeauna: Aliluia!

Icosul 8

Cu toată râvna lucrător al Viei Domnului ai fost, Părintele nostru cel pribeag, că plin de dragoste Dumnezeiască și de smerenie fiind, multe patimi asupra ta ai luat, iară noi, fiii tăi nenumărați și cu sarcinile noastre te-am împovărat, unii cântări de mulțămire cântându-ți, alții, cu lemne și pietre, în tine aruncând, izgonindu-te din cetate, în cetate, Mucenice; pentru aceasta, ascultă-ne, pe fiii tăi cei credincioși, care cântăm ție unele ca acestea:

Bucură-te, că, pe nedrept, prigonit fiind, iertând, cu bărbăție, smerenia și dragostea ai păzit!

Bucură-te, cel ce toate greutățile și pătimirile crucii, până în sfârșit, cu bărbăție ai răbdat!

Bucură-te, că părăsind bunurile cele lumești, sărăcia în Hristos ai iubit!

Bucură-te, căci, ca un părinte iubitor de fii, cu toți împeună plângând, pământul ai udat!

Bucură-te, al smereniei și pocăinței cu lacrimi osârdnic propovăduitor!

Bucură-te, cel ce eresurile și basmele de la turma ta ai depărtat!

Bucură-te, al păcatelor noastre celor ascunse, înțelept și blând înainte-văzător!

Bucură-te că pe cei înfometați de nemurire, cu pâinea cea cerească ne-ai hrănit!

Bucură-te că pentru norodul tău totdeauna te-ai rugat și ai suspinat!

Bucură-te că în porfira pocăinței și a smereniei, neîncetat, ne-ai îmbrăcat!

Bucură-te că, pentru aceasta, cunună de veșnice nestemate, de la Împăratul slavei ai luat!

Bucură-te, Cuvioase Tadei, de la Vitovnița, de Dumnezeu înțelepțite, al Credinței și evlaviei învățător!

Condacul 9

Tuturor, în necazurile vieții și în griji, spre bucurie a ridicat Domnul mare păstor, pe Cuviosul Tadei, ca bolile noastre să vindece, duhurile rele să alunge din oameni și mângâiere și bucurie să dea, cu deadinsul la pocăință chemând, Împărăția lui Dumnezeu în inimile oamenilor sădind și învățând: Fiilor, pentru vrăjmașii voștri rugați-vă, că aceștia frații noștri sunt viața noastră, iar ai oamenilor vrăjmași sunt duhurile cele de sub ceruri și, neîncetat, lui Dumnezeu cântați: Aliluia!

Icosul 9

Ritorii, cei multgrăitori, nu știu cum să tâlcuiască puterea povețelor, cuvintelor de mângâiere și rugăciunilor tale, preafericite Părinte, că, în slujba aproapelui punându-te, tuturor toate te-ai făcut: celor cu judecată, sfetnic bun, celor întristați, mângâietor, celor desfrânați, blajin învățător, celor bolnavi, tămăduitor și sufletelor noastre, puternic învietor; pentru aceasta, totdeauna, această cântare de mulțumire și laudă ție cântăm:

Bucură-te, cel ce pe pământ și în ceruri numai pe Hristos ai dorit!

Bucură-te, cel ce cu bunătatea, lui Hristos pe Golgota te-ai asemuit!

Bucură-te căci, cu vreme și fără vreme, celor ce te căutau, în întâmpinare ai ieșit!

Bucură-te că, dezlegare, alinare și ajutor, tuturor celor ce cereau, ai dăruit!

Bucură-te, nor plin de rouă cerească, care, cu Har, inimile noastre ai înmuiat!

Bucură-te, făclie din mijlocul pământului Serbiei, celor orbi sufletește nearătat!

Bucură-te, mare și treaz nevoitor, nici pace și nici liniște ție îngăduind!

Bucură-te, că multe nopți ai petrecut, pentru norod plângând și suspinând!

Bucură-te, cel ce ești pomenire de bucurie și veselie celor de multe scârbe învăluiți!

Bucură-te, căci, cu ridicarea mâinilor tale, cerurilor lui Dumnezeu ești deschizător!

Bucură-te, propovăduitor întocmai cu Apostolii și Sârbilor mare învățător!

Bucură-te, Cuvioase Tadei, de la Vitovnița, de Dumnezeu înțelepțite, al Credinței și evlaviei învățător!

Condacul 10

Izbăvind pe cei ce caută Împărăția Cerurilor, pe cei prigoniți de vrăjmașul Bisericii, ai fost și călăuză credincioșilor, despre lumea cea de aici și cea de dincolo învățând, Părinte Tadei; pentru aceasta, diavolul furtună a ridicat și din vatra părintească te-a gonit, iară tu, urcând, de pe crucea cea mica, pe crucea cea mare, pentru prigonitori te-ai rugat: Doamne iartă lor, că nu știu ce fac! Şi, astfel, pe Golgota Bacikăi Palanka sufletul tău de Mucenic, lui Dumnezeu, ai încredințat, cântând: Aliluia!

Icosul 10

Făcutu-te-ai mângâiere și ocrotitor al bunei cinstiri, Dumnezeiescule Păstor, că, până la moarte prigonit fiind, slavă ai câștigat, patriei tale Părinte bun să fii și cetate și întărire fiilor tăi, zid neclătit împotriva duhurilor rele, a pizmei și mândriei, rugând pe Unul Iubitorul de oameni să dăruiască pocăință norodului, celui răcit în Credință; că la tine nădăjduind, Moaștele tale, din Bacika, în Satul lui Dumnezeu și Mânăstirea Vitovnița au mutat, dimpreună cu păsările, unele ca aceasta, cântând:

Bucură-te, nestinsă lumină, care, cu Harul lui Dumnezeu, te-ai aprins!

Bucură-te că, prin adormirea ta, a vieții sfințenie ai arătat!

Bucură-te, că, lui Hristos Dumnezeu, rugându-te, sufletul tău I-ai încredințat!

Bucură-te, căci, cu a nemuririi cunună de slavă, de Făcătorul tuturor te-ai încununat!

Bucură-te, pe Altarul Sârbesc, nouă jertfă Sârbească așezată!

Bucură-te, liman nou, din Vitovnița, a Sârbilor mărire minunată!

Bucură-te, că prooroceștile tale cuvinte cu noi s-au împlinit!

Bucură-te că picioarele tale în calea păcătoșilor și a necinstitorilor nu au pășit!

Bucură-te, a multchinuitului pământ Sârbesc putere și cetate neclătită!

Bucură-te, a neamului tău Sârbesc mărire și podoabă minunată!

Bucură-te, Cuvioase Tadei, de la Vitovnița, de Dumnezeu înțelepțite, al Credinței și evlaviei învățător!

Condacul 11

Rugăciune neîncetată ai înălțat către Mântuitorul Hristos, rugătorule Tadei, când, în chip de Arhiereu, ți S-a arătat, cu 2 epitrahile și, pe unul scoțând, pe tine l-a pus, zicând: „Pentru ce te războiești când nu ai ascultare? Aceasta este Crucea pe care trebuie să porți.” Acum, iarăși, înaintea Scaunului Său stând, roagă-te pentru noi, cei ce pe tine cinstim, ca, fără de cârtire, cu multumire crucea să purtăm, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11

Ca spre un mare luminător al tuturor ținuturilor Sârbești și al țărilor celor din Balcani, spre tine căutăm, pentru noi rugătorule, că împreună cu netrupeștile Puteri și cu Serbia cea Cerească, acum înaintea Scaunului PeaSfintei Treimi stai; Roagă-te, pentru noi, păcătoșii, ca, cu deadinsul, Credința, pacea și bucuria să păzim, blândețe și smerenie să dobândim și iertarea păcatelor, sfârșit creștinesc și răspuns bun la Înfricoșata Judecată a lui Hristos! Că, la tine nădăjduind, unele ca acestea ție cântăm:

Bucură-te și ajută nouă, Credința și canoanele Credinței Ortodoxe să păzim!

Bucură-te, că, peste toate țările din Balcani, cu dragostea ta, ai strălucit!

Bucură-te, că, toate ținuturile ortodoxe, cu dragostea ta, ai cuprins!

Bucură-te, că, de sfintele tale rugăciuni, duhurile rele tremură și se cutremură!

Bucură-te, că multe chinuri și prigoniri fără de vină ai răbdat!

Bucură-te căci, cu Puterea lui Dumnezeu, de 2 ori în pocăința de ucidere ai scăpat!

Bucură-te, că încă trăitor pe pământ fiind, norodul Sfânt te-a chemat!

Bucură-te, în zilele înfricoșate ale marii prigoane, al Credinței nou luminător!

Bucură-te, al tuturor bunătăților pământești și cerești milostivule dătător!

Bucură-te, că acum înaintea Scaunului lui Dumnezeu stând, te rogi pentru noi!

Bucură-te, că Bunătatea Împăratului Slavei, prin rugăciunea ta, ne acoperă!

Bucură-te, Cuvioase Tadei, de la Vitovnița, de Dumnezeu înțelepțite, al Credinței și evlaviei învățător!

Condacul 12

Ca un Izvor, preaplin de daruri, ale Harului Duhului Sfânt te-a arătat Domnul, de Dumnezeu Purtătorule Părinte Tadei. Pentru aceea, ție ne rugăm: Roagă-te lui Dumnezeu, Biserica Sa să păzească de necredință și schismă, norodul de păgânătate și secte, pământul Sârbesc de vrăjmași și de nimicire și să ne dăruiască biruință asupra răului, roade îmbelșugate pământului, iar nouă, fiilor tăi, pace și bucurie, ca împreună să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12

Cântând lui Dumnezeu, Cel minunat întru Sfinții Lui, mărim pomenirea ta, Cuvioase Părinte, că tu, ca un Sfânt viețuind pe pământ, la Locurile Sfinte ai mers, la Ierusalim, la Sfântul Munte și la multe alte Lăcașuri Sfinte din Balcani și cine va număra toate suspinele, lacrimile și rugăciunile tale pentru mântuirea norodului, că glasul norodului, Glasul lui Dumnezeu este; pentru aceea, cântăm ție, Sfântul lui Hristos, unele ca aceasta:

Bucură-te, trâmbița, cea de aur, a BuneiVestiri și clopotul aducerii aminte de Poruncile lui Dumnezeu!

Bucură-te, stea nouă a dreptății, pe bolta Cerului lui Dumnezeu!

Bucură-te, al Cuvioșilor și Marilor Părinți, acum, tăcut împreună părtaș!

Bucură-te, înaintea Scaunului lui Hristos, Dumnezeu, puternice mijlocitor!

Bucură-te, că Născătoarea de Dumnezeu în Hilandar ți-a spus: Întoarce-te, să dai Sârbilor mângâiere!

Bucură-te, că, din hrana duhovnicească, a mângâierilor tale, vom trăi veacuri la rând!

Bucură-te, celor străini în valea plângerii, credincios și nerătăcit călăuzitor!

Bucură-te, că mormântul tău, cu lacrimi, udăm și crucea ta, cu tânguire, sărutăm!

Bucură-te, mărire a neamului Sârbesc, a fiilor tăi mângâiere și nădejde!

Bucură-te, ca și după moarte, cu tine, să fim și pe Dumnezeul slavei să proslăvim!

Bucură-te, Părinte al Părinților și frumusețe a țării Sârbești în veci!

Bucură-te, Cuvioase Tadei, de la Vitovnița, de Dumnezeu înțelepțite, al Credinței și evlaviei învățător!

Condacul 13 (de 3 ori):

O, PreaCuvioase și de Dumnezeu purtătorule, Părintele nostrum, Tadei, primește acum această mică rugăciune a noastră, nevrednicii fiii tăi și nu ne lăsa pe noi în nevoi și în necazuri; vino și mângâie, vindecă, învață și ajută-ne pe noi, arătându-ne Calea pocăinței, a smereniei, a răbdării și a păcii, ca, prin tine păziți și mântuiți fiind, Împărăția Cerurilor să moștenim și, împeună cu Îngerii, cu Sfinții și cu tine, lui Dumnezeu, Mântuitorul, cântare de biruință să cântăm: Aliluia!

Se zice apoi, iarăsi, Icosul 1:

Îngerească viețuire având, Părinte, toată frumusețea și desfătarea și stricăciunea, cea degrabă trecătoare, a acestei lumi, ai lepădat și spre nevoitorii Ruși pașii ți-ai îndreptat, ca să te îndrume pe Calea mântuirii, cea adevărată; și, pentru truda ta cea mare, în viața monahicească, inimă smerită și plină de adâncime ti-a dăruit ție Domnul; iar noi, nevoințele tale slăvind, cu osârdie, îți cântăm unele ca acestea:

Bucură-te, că de la nașterea ta în târg, Domnul, Împăratul Slavei, te-a ales!

Bucură-te, că, din pruncie, pe Domnul, cu osârdie, ai iubit!

Bucură-te, că, din tinerețe, spre scrierile Sfinților Părinți mare osârdie ai avut!

Bucură-te, că a Sfinților duhovnicească învățătură, Părinte, prea bine ai cunoscut!

Bucură-te, că de aceștia înțelepțit fiind, bucurie și mângâiere de la Domnul ai cerut!

Bucură-te, căci, ca un cerb însetat, la izvoarele Harului ai alergat!

Bucură-te, că Pronia lui Dumnezeu, pentru mântuirea sufletului tău, ai căutat!

Bucură-te, că de Graiurile lui Dumnezeu, ca de un dulce lapte, pururea te-ai desfătat!

Bucură-te, că de bogățiile vremelnice ale lumii acesteia, pentru totdeauna, te-ai lepădat!

Bucură-te, că veşnica comoară cerească neîncetat cu înflăcărare ai dorit!

Bucură-te, că Voii lui Dumnezeu inima ta, cu desăvârșire, ai supus!

Bucură-te, Cuvioase Tadei, de la Vitovnița, de Dumnezeu înțelepțite, al Credinței și evlaviei învățător!

şi Condacul 1:

Ales bineplăcut al Împăratului slavei, Hristos, Înger pământesc și om ceresc, mare Stareț duhovnicesc, Părinte Tadei, învățător și laudă poporului Sârb, din inimă, cântare de laudă îți aducem; și, ca acela ce ai îndrăzneală către Domnul, roagă-te pentru noi toți, fiii tăi, care, cu umilință, cântăm ție: Bucură-te, Cuvioase Tadei, de la Vitovnița, de Dumnezeu înțelepțite, al Credinței și evlaviei învățător!

Apoi, se zice această Rugăciune către Cuviosul Tadei, de la Vitovnița:

O, Mare Stareț și BinePlăcutule al lui Dumnezeu, Cuvioase Tadei, de la Vitovnița, după Harul care s-a dat ție de la Împăratul Slavei, caută spre noi, păcătoșii și neputincioșii și pleacă pe Domnul, ca îndelung-răbdător și milostiv să fie nouă, celor sărmani și răciți în Credință, ca să nu pomenească nedreptățile și fărădelegile noastre, ci să ne păzească pe noi și țara noastră și poporul nostru și pe cea iubitoare de Hristos oaste și toate cetățile și satele, de foamete, de pieire, de cutremur și de năvălirea vrăjmașilor; să aibă milă de necazurile noastre, de puținătatea cuvintelor noastre, ale celor toropiți și slăbiți de păcate; să facă cu Puterea Lui ca cei nebotezați să se boteze, cei botezați, cu evlavie, să viețuiască, cei rătăciți să se întoarcă la Mântuitorul de la necredință şi de la eresuri, cei mândri, să se smerească, cei neînfrânați, să se învețe înfrânarea, iubitorii de argent,i să se facă milostivi, curvarii, la curăție să se întoarcă, cei robiți drogurilor, să lepede patima căreia slujesc; ucigașilor de prunci, să dea pocăință și pe toți cei slăbiți de păcat, pocăința să îi învețe!

Așa, milostive Părinte al nostru, Milostiv fă nouă pe Dumnezeu, ca să ne dăruiască vreme de pocăință, ca Sârbii să se înDumnezeiască, să se unească și să se înmulțească și Domnul să umple ochii noștri cu lacrimile pocăinței, mai înainte de a-i acoperi țărâna, ca mărturisiți, pocăiți și mântuiți fiind, fără tăgadă, să slăvim pe Dumnezeu, Mântuitorul, Dumnezeul Părinților noștri, cu al Căruia Ajutor părinții noștri s-au preamărit, căxi, cu credincioșie, pe pământ, I-au slujit și viața lor pentru aproapele, poporul și țara lor și-au pus, ca, împreună cu ei și cu ajutorul tău, Părintele nostru Tadei, totdeauna să slăvim pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, acum și pururi și în vecii vecilor! Amin!

Şi apoi se face Otpustul :

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile PreaCuratei Maicii Tale, ale Sfântului Tadei, Stareţul Mânăstirii Vitovniţa şi ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin !

Surse bibliografice :

  1. https://wrtn7ylz3k5qdk5pjga27gcpn4–upload-wikimedia-org.translate.goog/wikipedia/commons/2/24/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%98_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_3.jpg;
  2. https://acoperamantulmaiciidomnului.wordpress.com/2020/11/20/acatistul-sfantului-tadei-de-la-vitovnita-13-aprilie/;
  3. https://ro.orthodoxwiki.org/Troparele_%C8%99i_condacele_de_ob%C8%99te_ale_Sfin%C8%9Bilor#La_un_Cuvios

Alătură-te conversației

2 comentarii

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: