Proiectează un site ca acesta, cu WordPress.com
Începe

ACATIST LA ICOANA MAICII DOMNULUI „CER BINECUVÂNTAT”

Sfânta Icoană a Maicii Domnului Cer binecuvântat

(6 Martie şi Săptămâna Tuturor Sfinţilor)

# Traducere din limba rusă

Rugăciunile începătoare

De este preot, începe aşa :

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin !

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi ! Doamne, curăţeşte păcatele noastre ! Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre ! Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău !

Doamne miluieşte ! (de 3 ori) Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum … ! Amin !

Tatǎl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău ! Vie Împărăţia Ta ! Facă-se Voia Ta ! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri ! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean !

Preotul :

Că a Ta este Împărăţia, Puterea şi Slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin !

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Apoi troparele :

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că, nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi !

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit ; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău ; toţi lucrul mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Uşa milostivirii deschide-o nouă, BineCuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Apoi :

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl ATotŢiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute. Şi întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii ; lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi s-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii si morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârsit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin Prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică, mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Apoi : Doamne miluieşte ! (de 12 ori) Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru ! (o închinăciune)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare ; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult ; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. 

Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab’ auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ţi întoarce Faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor care se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. 

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. 

Apoi : Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru Numele Domnului ! (de 3 ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Apoi :

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi ? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi ? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte ; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât Drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit ; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi ; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie ; Bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda pe mine de la Faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege Căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele ; Bucura-se-va limba mea de Dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat ; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu : duhul umilit ; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot ; atunci vor pune pe Altarul Tău viţei.

Sfânta Icoană a Maicii Domnului Cer binecuvântat

Condacul 1

Alesei din toate generaţiile, Maicii Domnului și Regina, cea mai BineCuvântată din Rai, care dă mântuire trupului și sufletelor noastre, îi aducem cântare de mulțumire. Iar tu, PeaSfântă Născătoare de Dumnezeu, pentru mila ta nespusă, eliberează-ne de toate necazurile și păcatele noastre şi noi te chemăm pe Tine: Bucură-te, Cer binecuvântat, dăruindu-ne bucurie și mântuire!

Icosul 1

Au fost uimiti Îngerii și sufletele drepte când ai apărut în fața Fiului tău și a lui Dumnezeu și ai mijlocit cu multe rugăciuni pentru oamenii, care erau în păcat. Dar noi, cu ochii Credinței vedem bunătatea Ta şi, cu emoție, strigăm către Tine:

Bucură-te, primind rugăciunile tuturor creștinilor!

Bucură-te, că nu respingi rugăciunea celor mai disperați păcătoși!

Bucură-te, că te rogi Fiului Tău pentru ei!

Bucură-te, dându-le bucuria neașteptată a mântuirii!

Bucură-te, căci, prin mijlocirea Ta, mântuiesti lumea întreagă!

Bucură-te, căci, prin Tine, toate durerile noastre sunt stinse!

Bucură-te, organizându-ne viața pentru totdeauna!

Bucură-te, ceea ce ai adus eliberarea de păcate tuturor oamenilor!

Bucură-te, dând naștere bucuriei lumii întregi!

Bucură-te, că ne înveţi adevărata pocăinţă!

Bucură-te, Cer binecuvântat, dăruindu-ne bucurie și mântuire!

Condacul 2

Văzându-i pe cei păcătoși cum stau, cu Credință și speranță, în fața cinstitei Sale Icoane şi cad și se roagă, cu lacrimi, pentru păcatele lor, ascultă rugăciunea lor, Maica Domnului, ca toți, văzând mila Mamei lor, în cer și pe pământ să strige către Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

Rațiunea umană fost întrecută, cu adevărat, de dragostea Ta pentru neamul creștin, căci Tu te rogi la Fiul Tău și Dumnezeu, pentru noi, iar noi, văzându-te aprigă mijlocitoare pentru noi păcătoșii, Te strigăm cu lacrimi:

Bucură-te, mijlocitoare zeloasă a neamului creștinesc, dată nouă de Dumnezeu!

Bucură-te, Ghidul nostru, care ne ridică la patria cerească!

Bucură-te, căci credincioșii sunt primiţi în adăpostul Tău!

Bucură-te şi ajută-i pe cei care cheamă numele tău sfânt!

Bucură-te, ceea ce îi mistui pe cei disprețuitori!

Bucură-te, întorcându-ne pe Calea cea dreaptă!

Bucură-te, căci alungi neîncetat descurajarea și întunericul din suflet!

Bucură-te, primindu-i pe cei care au fost lăsați de medici în mâna Ta atotputernică!

Bucură-te, Cer binecuvântat, dăruindu-ne bucurie și mântuire!

Condacul 3

Puterea Harului este abundentă acolo unde păcatul se înmulțește, ca să se bucure toți Îngerii, în cer, de păcătoșii care se pocăiesc, cântând înaintea Tronului lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3

Ai milă de Mamă pentru familia creștină, pentru toți cei care vin alergând la Tine cu Credință și speranță! Dă-ne o mână de ajutor, PreaSfântă Născătoare de Dumnezeu, pentru ca, cu o singură inimă și o singură gură să-ți aducem aceste cântări:

Bucură-te, că Harul lui Dumnezeu coboară asupra noastră, prin Tine!

Bucură-te, căci în toate necazurile și împrejurările duci la Fiul tău rugăciuni fierbinți pentru noi!

Bucură-te, că rugăciunile Tale sunt plăcute lui Dumnezeu!

Bucură-te, că ne izbăvești de vrăjmașii văzuţi şi nevăzuţi!

Bucură-te, că înmoi inimile oamenilor răi!

Bucură-te, că ne-ai îndepărtat de calomnie, supărare și ocară!

Bucură-te, că, prin Tine, se împlinesc toate dorințele noastre bune!

Bucură-te, căci rugăciunea ta poate face mult înaintea Fiului tău și a lui Dumnezeu!

Bucură-te, Cer binecuvântat, dăruindu-ne bucurie și mântuire!

Condacul 4

În fața cinstitei Tale Icoane, Regina Cerului, ne plecăm genunchii sufletelor și trupurilor și, cu tandrețe, ne rugăm, cu îndrăzneală, către Tine: Mântuiește-ne, O, Maică a Milostivirii, ca să nu pierim până la capăt în păcatele noastre! Tu ești singura speranță și refugiu pentru toți păcătoșii, fii milostivă, Mamă bună și roagă-te, pentru noi, Fiului Tău și Creatorul nostru, ca să-Îi strigăm, în permanență: Aliluia!

Icosul 4

Prin rugăciunile Tale, înaintea Fiului Tău, primim iertarea păcatelor și mântuirea. Iar noi Te slăvim pe Tine, milostivă Regină a cerului și a pământului, Maica Domnului. Și noi, păcătoșii, după ce am primit mijlocirea Ta, ne străduim să te lăudam și, din adâncul inimii noastre, îţi cântăm cu blândețe:

Bucură-te, ajutor al mântuirii păcătoșilor!

Bucură-te, Recuperarea celor pierduți!

Bucură-te, Bucurie, că îi ridici pe cei păcătosi!

Bucură-te, că alungi deznădejdea din noi!

Bucură-te, mijlocitoare la Dumnezeu, mântuind lumea de necazuri!

Bucură-te, că vocea Ta e puternică în rugăciuni!

Bucură-te, că Îngerii se bucură de aceasta!

Bucură-te, că și noi, cei pământești, suntem plini de bucurie simtind puterea rugăciunilor Tale!

Bucură-te, că ne îndepărtezi de noroiul păcatelor noastre!

Bucură-te, că stingi flacăra patimilor noastre!

Bucură-te, Cer binecuvântat, dăruindu-ne bucurie și mântuire!

Condacul 5

Tu ești steaua, dată de Dumnezeu, Icoana miraculoasă a Mamei lui Dumnezeu. Iar noi ne ridicăm mintea și inima la Fiul Tău, Iisus Hristos, cântându-I: Aliluia!

Icosul 5

Esti mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită, fără de asemănare, decât Serafimii, iar noi te lăudăm:

Bucură-te, pentru totdeauna domnind cu Fiul Tău și cu Dumnezeu!

Bucură-te, ducând întotdeauna rugăciuni la El pentru neamul creștinesc!

Bucură-te, învăţătoarea creștinismului și a evlaviei!

Bucură-te, căci celor care se încred în Tine le vei da un sfârșit creştinesc, neruşinat!

Bucură-te, izbăvindu-ne, prin mijlocirea Ta, de Mamă, de la chinul veșnic!

Bucură-te, garantându-ne Viața veșnică, prin mijlocirea către Fiul Tău!

Bucură-te, Cer binecuvântat, dăruindu-ne bucurie și mântuire!

Condacul 6

Fapta minunată a îndurării Tale pentru oameni a fost scrisă în scrisoarea Sfântului Dimitrie de Rostov pentru învățătura și mângâierea tuturor credincioșilor pentru ca aceia, în păcatele, necazurile, durerile și amărăciunea lor, să se roage, în fiecare zi, înaintea cinstitei Tale Icoane, numită “Cerul Binecuvântat” şi să strige către Dumnezeu, în necazuri, dureri și nenorociri: Aliluia!

Icosul 6

Ne rugăm şi noi la Icoana ta miraculoasă, PreaSfântă Născătoare de Dumnezeu, iar Tu alungă întunericul necazurilor și al durerilor de la toți care, cu dragoste, strigăm către Tine:

Bucură-te, Vindecătoarea noastră în bolile trupului!

Bucură-te, bună Mângâietoare în durerile sufletelor noastre!

Bucură-te, transformând tristețea noastră în bucurie!

Bucură-te, ceea ce îi bucuri pe cei care nu au nici o speranță!

Bucură-te, hrănindu-i pe cei flămânzi!

Bucură-te, îmbrăcăminte a celor goi!

Bucură-te, Mângâietoarea văduvelor!

Bucură-te, Învățătoare invizibilă a orfanilor, fără mamă!

Bucură-te, Cer binecuvântat, dăruindu-ne bucurie și mântuire!

Condacul 7

Cu toate că Legiuitorul drept, Domnul Iisus Hristos, este Judecător şi ne judecă, cu dreptate, apleacă-te înaintea Lui, cu rugăciunile Tale fierbinţi, Fericită Maică a Domnului, pentru oamenii, care rămân în păcat, dar care caută Milele lui Dumnezeu, zicând: “Legea poruncește, dar Fiul îşi onorează mama, ascultând rugăciunea mea”. Roagă-te pentru noi, care, văzând o asemenea putere a rugăciunii tale de Mijlocitoare pentru iertarea păcatelor noastre, slăvim Mila și nemărginita Ta bunăvoință, chemându-L pe Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7

Un nou semn minunat și slăvit s-a dat tuturor credincioșilor, căci nu doar Maica Domnului însăşi, ci şi Icoana Sa, cea mai curate, a primit puterea de a face Minuni; iar noi, minunându-ne de acest mister, strigăm, către ea, în duioșia inimii:

Bucură-te, revelația Înțelepciunii și Bunătății lui Dumnezeu!

Bucură-te, afirmarea Credinței!

Bucură-te, manifestarea Harului!

Bucură-te, dar al cunoașterii sufletești!

Bucură-te, acordând cuvântul înțelepciunii celor care cer!

Bucură-te, alungând nebunia!

Bucură-te, Cer binecuvântat, dăruindu-ne bucurie și mântuire!

Sfânta Icoană a Maicii Domnului Cer binecuvântat

Condacul 8

Văzând Faptele glorioase și multa Înțelepciune a lui Dumnezeu în lume și în viața noastră, prin mijlocirea Ta, Dumnezeu ne împlineşte cererile, PreaCurată Doamnă, ca să scăpăm de deșertăciunea pământească și de grijile inutile ale vieții, iar noi ne ridicăm mintea și inima spre cer, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

Ai ajuns în cele mai înalte Locaşuri ale Raiului, dar nu ţi-ai retras Harul de la noi, milostivă Regină a cerului și a pământului. Chiar dacă, după adormirea Ta, ai urcat, în cer, cu trupul Tău curat, nu ne-ai părăsit pe noi păcătosii. Pentru aceasta, de dragul Tău, Te binecuvântăm:

Bucură-te, că ai luminat tot pământul cu strălucirea Harului Tau!

Bucură-te, că tot Cerul s-a bucurat cu curăția trupului tău!

Bucură-te, Mijlocitoare zeloasă a întregii lumi!

Bucură-te, că ne-ai adoptat pe toți la Crucea Fiului Tău!

Bucură-te, arătând mereu dragoste de Mamă pentru noi!

Bucură-te, mângâindu-l pe cel întristat!

Bucură-te, dăruitoare a tuturor darurilor spirituale și trupești!

Bucură-te, căci mijloceşti binecuvântările vremelnice și veșnice pentru noi!

Bucură-te, deschizând credincioșilor ușile Împărăției lui Hristos!

Bucură-te, căci, pe pământ, se împlinește, prin Tine, bucuria curată a inimilor noastre!

Bucură-te, Cer binecuvântat, dăruindu-ne bucurie și mântuire!

Condacul 9

Întreaga natură îngerească a fost uimită de lucrarea Milostivirii Tale, Doamne, întrucât Tu ne-ai dat-o pe PreaSfânta Născătoare de Dumnezeu ca Mijlocitoare și Ajutor ferm și cald familiei creștine, iar noi Îţi cântăm: Aliluia!

Icosul 9

Nu este cu putinţă a Te lauda pe Tine, PreaSfântă Maică a Domnului și nenumăratele tale Minuni, din Icoana Ta arătată, căci i-ai salvat pe ortodocși din necazuri, nenorociri și de orice rău. Noi, care suntem conștienți de numeroasele manifestări miraculoase ale chipului tău cinstit, strigăm către Tine:

Bucură-te, că la Icoana Ta sfântă faci Minuni!

Bucură-te, că ai ascuns această înțelepciune celor învăţaţi!

Bucură-te, că Icoana Ta a fost descoperită pentru cei care au Credință!

Bucură-te, căci îi slăvești pe cei ce Te slăvesc pe Tine!

Bucură-te, căci rușinezi pe cei ce Te resping înaintea tuturor!

Bucură-te, că-i izbăvești de tot răul pe cei care vin, în fugă, la Tine!

Bucură-te, că vindeci, cu milă, toate bolile mintale și trupești ale omului!

Bucură-te, că se stinge, cu rugăciunea Ta, Mânia dreaptă a lui Dumnezeu împotriva noastră!

Bucură-te, că ești un refugiu liniștit pentru toți cei care vin, cu Credință, la tine!

Bucură-te, corabia celor care vor să se mântuiască!

Bucură-te, Cer binecuvântat, dăruindu-ne bucurie și mântuire!

Condacul 10

Pentru a salva sufletele noastre de moartea veșnică, noi, nevrednicii copiii Tăi, ne plecăm genunchii înaintea celei mai pure din Icoanele Tale şi ne rugăm Reginei Cereşti și Mamei milostive a mântuirii noastre: Fă-ne părtași fericirii veșnice în Împărăția Cerească a Fiului Tău, cântând lui Dumnezeu Mântuitorul: Aliluia!

Icosul 10

Un zid de nepătruns și un refugiu ne Eşti Tu, Fecioara Maria, pentru toți cei care aleargă la Tine. Așa că protejează-ne de toți dușmanii văzuţi şi nevăzuţi, iar noi, cu Credință și tandrețe, venerând Icoana Ta, plângem, cu bucurie, către Tine:

Bucură-te, că ai făgăduit să îi aperi şi să îi mântuiești pe toți cei care te cheamă pe Tine!

Bucură-te, ducând rugăciunile credincioșilor către Fiul Tău și către Dumnezeu!

Bucură-te, căci Tu mereu te rogi pentru noi la Tronul Său!

 Bucură-te, cea care ai dăruit Har Icoanelor Tale!

Bucură-te, luminând întregul univers cu raze de Har!

Bucură-te, lauda creștinilor și speranță nerușinată!

Bucură-te, Cer binecuvântat, dăruindu-ne bucurie și mântuire!

Condacul 11

Cântare arzătoare, din toată inima, îţi aducem, cu nevrednicie şi Te rugăm, Fecioară Maria: nu disprețui glasul robilor Tăi, care aleargă la Tine, în supărări și întristări și vărsă lacrimi înaintea Ta, în necazurile noastre, cântând lui Hristos Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11

Icoana Ta minunată este ca o lumină strălucitoare, pentru cei din întunericul păcatului, aflaţi în valea plângerii, Doamnă Preacurată, căci toţi cei ce Ţi se roagă primesc vindecări și Minuni care înveselesc inimile credincioșilor, iar ei Îţi strigă, cu putere:

Bucură-te, O, ceea ce ai născut neţărmurita Lumină Divină!

Bucură-te, ceea ce ai luminat întunericul morții prin nașterea Ta!

Bucură-te, ocrotitoarea noastră!

Bucură-te, ceea ce îi încurajezi și îi sfătuiești pe păstorii credincioși ai Bisericii!

Bucură-te, Păzitoare a poporului ortodox!

Bucură-te, Mângâiere a călugărițelor şi călugărilor temători de Dumnezeu!

Bucură-te, mijlocitoare, fără rușine, a păcătoșilor, care se pocăiesc înaintea lui Dumnezeu!

Bucură-te, că ne aduci bucurii cerești pentru noi toți!

Bucură-te, mijlocitoare călduroasă a tuturor creștinilor!

Bucură-te, cu poporul Tău, care se roagă ţie neîncetat!

Bucură-te, Cer binecuvântat, dăruindu-ne bucurie și mântuire!

Condacul 12

Cere Har Divin de la Fiul Tău și Dumnezeu, întinde o mână de ajutor pentru noi, îndepărtează, de la noi orice dușman și adversar, schimbă-ne viețile, ca să nu pierim fără pocăință, ci să ne primesti în acoperișurile veșnice, Maică a Domnului și ca să cântam şi noi, cu bucurie, către Dumnezeu, Cel  Mântuitor: Aliluia!

Icosul 12

Cădem, cu tandrețe, înaintea Icoanei Tale, celei mai pure și, sărutând-o, cu evlavie, cu cântări neîncetate cântăm despre Regina cea iubitoare a cerului și a pământului și Îți cerem, Doamnă, să asculţi rugăciunea noastră, la acest ceas, ca Fiul Tău să ne trimită Harul Său! Iar noi, strigăm, cu dragoste, către Tine:

Bucură-te, aducând, pentru noi, Milele Fiului Tău și ale lui Dumnezeu!

Bucură-te, că duci rugăciunile noastre la Dumnezeu!

Bucură-te, Mângâietoare rapidă pentru cei care sunt obosiţi de descurajare și tristețe!

Bucură-te, cea care dă mântuirea păcătoşilor, care se căiesc!

Bucură-te, întorcând păcătoșii nepocăiți la pocăință!

Bucură-te,  ajutând văduvele și femeile îndurerate!

Bucură-te, aducând pe cei flămânzi și însetați, de dreptate, la Dumnezeu!

Bucură-te, mijlocitoare harnică a neamului creștin!

Bucură-te, Biserică Ortodoxă nestricată!

Bucură-te, că ne aperi de vrăjmaşi!

Bucură-te, Cer binecuvântat, dăruindu-ne bucurie și mântuire!

Condacul 13 (acest Condac de spune de 3 ori):

O, Mamă atotcântătoare, care L-ai cuprins pe Dumnezeu în pântecele Tău și ai născut bucuria întregii lumi! Primește cântecul nostru şi transformă toate durerile în bucurie, salvează-ne de toate nenorocirile și chinurile viitoare, iar noi Îi strigăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Se zice apoi, din nou Icosul 1:

Au fost uimiti Îngerii și sufletele drepte când ai apărut în fața Fiului tău și a lui Dumnezeu și ai mijlocit cu multe rugăciuni pentru oamenii, care erau în păcat. Dar noi, cu ochii Credinței vedem bunătatea Ta şi, cu emoție, strigăm către Tine:

Bucură-te, primind rugăciunile tuturor creștinilor!

Bucură-te, că nu respingi rugăciunea celor mai disperați păcătoși!

Bucură-te, că te rogi Fiului Tău pentru ei!

Bucură-te, dându-le bucuria neașteptată a mântuirii!

Bucură-te, căci, prin mijlocirea Ta, mântuiesti lumea întreagă!

Bucură-te, căci, prin Tine, toate durerile noastre sunt stinse!

Bucură-te, organizându-ne viața pentru totdeauna!

Bucură-te, ceea ce ai adus eliberarea de păcate tuturor oamenilor!

Bucură-te, dând naștere bucuriei lumii întregi!

Bucură-te, că ne înveţi adevărata pocăinţă!

Bucură-te, Cer binecuvântat, dăruindu-ne bucurie și mântuire!

şi Condacul 1:

Alesei din toate generaţiile, Maicii Domnului și Regina, cea mai BineCuvântată din Rai, care dă mântuire trupului și sufletelor noastre, îi aducem cântare de mulțumire. Iar tu, PeaSfântă Născătoare de Dumnezeu, pentru mila ta nespusă, eliberează-ne de toate necazurile și păcatele noastre şi noi te chemăm pe Tine: Bucură-te, Cer binecuvântat, dăruindu-ne bucurie și mântuire!

Apoi, se zice această Rugăciune:

Cum Te vom numi, O, Fericită Născătoare de Dumnezeu, Mamă Divină, PreaCurată Maria? Cum să te slăvim în cântările noastre pe Tine, cea înălțată de pe pământ la Cer? Tu eşti o Taină nemaiauzită pe pământ și necunoscută Îngerilor din Rai, mai mult decât poate mintea și cuvântul să cuprindă, căci în Tine s-a făcut înTruparea lui Dumnezeu Cuvântul, născut din Tatăl fără de început, înTrupat în pântecele Tău, Care S-a născut cu pecetea fecioriei Tale.

O, Minunea tuturor Minunilor! O, adâncimea nemăsurată a Înțelepciunii și Măreției lui Dumnezeu! Cum Te vom numi pe Tine, O Mireasă nenuntită? Vom putea descrie zorii soarelui care răsare pe cer? Dar Tu ești însuși Raiul, de la Tine se înalță Soarele Dreptății – Hristos, Dumnezeul nostru, Mântuitorul păcătoșilor.  

Te numim pe Tine poarta, care duce la Paradisul pierdut de strămoși, cea care ne dai din abundenţă toate binecuvântările! Tu însuți ești un Paradis binecuvântat, în care a crescut Floarea nestricăciunii, vindecând și alungând duhoarea păcatului și căderea strămosilor noştri. Te numim Tânără Fecioară Nepătată, care nu a cunoscut cununia, rămânând, până la bătrânețe, fecioară, căci ai fost fecioară până la naștere, la naștere și după nașterea Fiului tău. Te numim Maria Curată și Sfântă, care le-a înălțat pe toate mamele și strămoașele cu curăția ei. Nu doar L-ai născut pe Pruncul Hristos, ci L-ai purtat și L-ai hrănit cu laptele Tău matern, pe Cel care hrănește fiecare creatură, iar Forțele cerești stau înaintea Lui, cu frică și cutremur și El este lăudat de fiecare suflare.

O, cu adevărat ești minunată între soții, minunată între fecioare, de neasemuit între mame! Cădem în fața Ta Divină și în fața picioarelor Tale Sfinte unde ne aruncăm și ne așternem toate gândurile, dorințele, intențiile și sentimentele noastre. Ne închinăm Ţie, Maicii lui Dumnezeu și îţi înălțăm jertfa inimii noastre umile, ca o mică slavă din sărăcia noastră sufletească, să o duci la Tronul Fiului Tău, Mântuitorul nostru, ca El să ne rânduiască drumul spre mântuire și moștenirea Împărăției Sale, care nu are sfârșit în vecii vecilor! Amin!

Şi apoi, se face Otpustul :

Pentru rugăciunile PreaSfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Surse bibliografice :

  1. https://j56fs3pvjjejxb5fujgtili5yi–azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/icons/154/p1bbehkso1dfk139h1tlc1cht96c3.jpg;
  2. https://i.pinimg.com/736x/97/7f/1e/977f1ec140190f958f0a79569e27ee3e.jpg;
  3. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Blagodatnoe_Nebo.jpg;
  4. https://j56fs3pvjjejxb5fujgtili5yi–azbyka-ru.translate.goog/days/assets/img/icons/154/p1bbehkso1dfk139h1tlc1cht96c3.jpg

Alătură-te conversației

1 comentariu

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: