ACATISTUL SFÂNTULUI APOSTOL BARTOLOMEU

Sfântul Apostol Bartolomeu

[22 Aprilie, 11 Iunie (împreună cu Sfântul Apostol Barnaba) şi 25 August (aducerea Moaştelor)]

# Traducere din limba rusă

Rugăciunile începătoare

De este preot, începe aşa :

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Amin!

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi ! Doamne, curăţeşte păcatele noastre ! Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre ! Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău !

Doamne miluieşte ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Tatǎl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău ! Vie Împărăţia Ta ! Facă-se Voia Ta ! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri ! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean ! Amin !

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca un Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi !

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit ; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău ; toţi lucrul Mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc!

Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute. Şi într-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii ; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin Prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Doamne miluieşte ! (de 12 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru ! (o închinăciune)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru Credincioşia Ta, auzi-mă, întru Dreptatea Ta! Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta! Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare ; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult ; cugetat-am la toate Lucrurile Tale, la faptele Mâinilor Tale m-am gândit. 

Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab’ auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu! Nu-Ţi întoarce Faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor care se coboară în mormânt! Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea! Arată-mi Calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu! 

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne! Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu! Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă! Întru Dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu! Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău! 

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru Numele Domnului ! (de 3 ori)

Apoi, se zice Troparul Sfinţilor Apostoli Bartolomeu şi Barnaba (Glasul al 3-lea):

Sfinților Apostoli Vartolomeu și Varnava, rugați pe Milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de greșeli sufletelor noastre!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Apoi, se zice Condacul Sfântului Apostol Bartolomeu (Glasul al 4-lea):

Arătatu-te-ai mare soare Bisericii, cu strălucirile învățăturilor și ale înfricoșatelor Minuni, la lumină povățuind pe cei ce te cinstesc pe tine, Vartolomee, Apostole al Domnului.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi ? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi ?

Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea Îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea! Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte ; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie Unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât Drept eşti Tu întru Cuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată Adevărul ai iubit ; cele nearătate şi cele ascunse ale Înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi ; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie ; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce Faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le! Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele! Nu mă lepăda pe mine de la Faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine! Dă-mi mie bucuria Mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte! Învăţa-voi pe cei fără de lege Căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele ! Bucura-se-va limba mea de Dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat ; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu : duhul umilit ; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună Voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului! Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot ; atunci vor pune pe Altarul Tău viţei.

Sfântul Apostol Nataniel (Bartolomeu)

Condacul 1

Celui ales din poporul lui Israel a fi Apostolul lui Hristos pentru a propovădui credinţa oamenilor, minunatului Bartolomeu, îi aducem cântări de laudă, căci el a ales Învățătura lui Hristos mai mult decât învățătura cărturarilor evrei. Sfinte Apostol Bartolomeu, nu ne abandona pe noi, cei care îţi cinstim amintirea şi te sărbătorim! Mijloceşte pentru noi, căci îţi strigăm, cu buze recunoscătoare: Bucură-te, Sfânt și slăvit Apostol Bartolomeu!

Icosul 1

Domnul și Mântuitorul întregului neam omenesc, ştiind curăția sufletului tău, Sfinte Bartolomeu, te-a îndemnat să primeşti Botezul. Noi, minunându-ne de darurile tale duhovnicesti, te slăvim:

Bucură-te, Bartolomeu, Mare Apostol al lui Hristos!

Bucură-te, ucenicul cel mai harnic al lui Hristos!

Bucură-te, că ai avut inima curată!

Bucură-te, căci ai respins învățăturile viclene ale bătrânilor evrei!

Bucură-te, că te-ai lipit de Hristos din toată inima ta!

Bucură-te, că ai renunţat la toate binecuvântările lumești!

Bucură-te, că ți-ai părăsit tatăl și mama, frații și surorile de dragul Domnului!

Bucură-te, căci urmând pe Hristos ai perceput adevărata fericire!

Bucură-te, că ai fost captivat de Învățătura lui Hristos!

Bucură-te, că, urmând Calea lui Hristos, ai moştenit binecuvântarea Împărăției Cerurilor!

Bucură-te, cel mai milostiv predicator al Învățăturii lui Hristos!

Bucură-te, Slujitor credincios al Domnului!

Bucură-te, Sfânt și slăvit Apostol Bartolomeu!

Condacul 2

Văzând Faptele minunate ale Domnului și Învățătorului său și auzind din Buzele Lui învățătura cerească, ai înțeles clar, Sfinte Bartolomeu, împreună cu Apostolul Petru și ceilalți Apostoli, Cuvintele, despre viața veșnică, ale Învățătorului tău și că El este, cu adevărat, Fiul lui Dumnezeu, cel Viu şi, pentru El, tot pământul învață să strige cu o singură gură: Aliluia!

Icosul 2

Sfinte Apostol Bartolomeu, tot sufletul tău tânjea după Soarele Adevărului, ca să accepți și să lucrezi, cu bucurie, Porunca Domnului, de a predica oilor pierdute din casa lui Israel. Din acest motiv, ai zguduit, cu toți Apostolii, credintele false ale evreilor, umblând, vindecând bolnavii, curățându-i pe leproși, ai înviat morții, alungând demonii și predicând tuturor că Împărăția Cerurilor este aproape. Ținem minte ostenelile tale Apostolice şi te rugăm primeşte această laudă:

Bucură-te, împlinitor zelos al Poruncilor lui Hristos!

Bucură-te, Rob ascultător al Domnului!

Bucură-te, că nu ai dobândit nici aur, nici argint, nici aramă!

Bucură-te, că n-ai luat nici 2 veșminte, nici toiag, cu tine, pe drum, conform Poruncii lui Hristos!

Bucură-te, că ai adus Pacea lui Hristos în casele oamenilor!

Bucură-te, că ai umblat în multe locuri!

Bucură-te, că lumea a acceptat, prin tine, Pacea lui Hristos!

Bucură-te, că ai predicat, cu sârguință, Învățătura Domnului tău!

Bucură-te, căci, după Cuvântul lui Hristos, ai umblat, ca o oaie, printre lupi, cu Evanghelia!

Bucură-te, că ai vindecat bolile incurabile!

Bucură-te, că ai izgonit duhurile rele!

Bucură-te, că ai curățit leproşii și ai înviat morții!

Bucură-te, Sfânt și slăvit Apostol Bartolomeu!

Condacul 3

Puterea duhovnicească a învățăturii Evanghelice este perfectă şi captivantă, slăvite Apostol Bartolomeu. Pentru aceasta, ai renunţat la dulceața acestei lumi şi ai droit, întotdeauna, să savurezi singura binecuvântare adevărată, ascultând Cuvintele Învățătorului tău, pentru a contempla Fața dulce a Domnului Hristos şi, împreună cu toți aleșii Săi, strigai, către El, cântarea îngerească: Aliluia!

Icosul 3

Având bunătate nemărginită, Mântuitorul lumii și Domnul, știind că vine Ceasul Lui, ca să fie răstignit, Şi-a îndrumat ucenicii să plece în lume, arătându-le Calea smereniei, când le-a spălat picoarele şi a binecuvântat pâinea și vinul ca să confirme Taina Împărtășaniei în Biserica Sa, pentru totdeauna. Văzând aceasta, Sfântul Bartolomeu, împreună cu ceilalți Apostoli, din toată inima, și-au dorit să-L imite pe Învățătorul lor și, ca Pomenire a Lui, să îndeplinească, întotdeauna, Sfânta Taină a Împărtășaniei. Pentru o voință atât de bună a inimii tale, te rugăm, Sfinte Apostol, primeşte aceste laude:

Bucură-te, Ucenic bun și ascultător al lui Hristos!

Bucură-te, împlinitor al Poruncilor lui Hristos!

Bucură-te, că ai fost cinstit să primești spălarea picioarelor de la Domnul și Învățătorul tău!

Bucură-te, că la Cina cea de Taină ai primit Trupul și Sângele lui Hristos!

Bucură-te, că ai învățat Tainele lui Hristos!

Bucură-te, că ai primit o nouă Poruncă, de la Domnul, să îţi dai sufletul pentru prietenii tăi!

Bucură-te, adevărat slujitor al Smereniei lui Hristos!

Bucură-te, cel curățit prin Cuvântul lui Hristos!

Bucură-te, că Domnului Hristos i-ai făgăduit că îți vei da viața pentru El!

Bucură-te, predicatorul Iubirii lui Hristos!

Bucură-te, că eşti, pentru toată lumea, o carte de rugăciuni calde, în faţa lui Dumnezeu!

Bucură-te, că mijloceşti pentru toți cei întristaţi și împovărați!

Bucură-te, Sfânt și slăvit Apostol Bartolomeu!

Condacul 4

A venit, peste voi, o furtună de mare durere, Sfinte Apostol Bartolomeu, când L-ați văzut pe Domnul și Învățătorul vostru sărutat de trădătorul linguşitor, care L-a dat în mâinile judecătorilor înverșunați și nelegiuiți, fiind trădat și condamnat la moarte rușinoasă; şi, când ai auzit, de la Sfintele femei, purtătoare de mir, veștile bucuroase ale Învierii lui Hristos și când ai fost onorat cu ochii tăi să-L vezi pe Domnul înviat, văzându-I rănile Trupului Său, atunci, cu toți Apostolii, aţi prefăcut întristarea în bucurie, aţi strigat, către Hristos, Domnul Cel înviat: Aliluia!

Icosul 4

Tu, slăvite Bartolomeu, ai auzit Cuvintele Divine ale Domnului, după Învierea Sa, iar cu mintea ta deschisă de Apostol ai înțeles Scripturile, că aşa a fost scris ca Hristos să sufere și să învie din morți în a treia zi; L-ai văzut pe Domnul tău de pe Muntele Măslinilor în glorie înălțându-se și cu bucurie te-ai întors la Ierusalim, lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu. Pentru o astfel de slujire, plină de bucurie, a Domnului, aşteptându-L să vină, cu Slavă, ca să judece vii și morții, îţi cântăm, Sfinte Apostole, laudele acestea:

Bucură-te, că ai fost cinstit să Îl vezi pe Domnul înviat!

Bucură-te, că te-ai închinat, cu înfiorare, la rănile Trupului Său!

Bucură-te, că ai crezut în Învierea lui Hristos!

Bucură-te, căci ai fost umplut de Înțelepciunea și Rațiunea Lui!

Bucură-te, că, împreună cu Hristos, după Învierea Sa, te-ai bucurat să stai, cu El şi cu ceilalţi Apostoli!

Bucură-te, că ai învățat să înțelegi Scripturile profetice, de la El!

Bucură-te, că, pe Muntele Măslinilor, ai văzut Înălţarea Lui la Cer!

Bucură-te, că ai fost cinstit să primești BineCuvântarea Domnului!

Bucură-te, martor al Înălțării Divine!

Bucură-te, că vorbeşti cu Îngerii cereşti şi strălucitori!

Bucură-te, că ai avut bucurie mare şi plină de Har în ziua Înălțării!

Bucură-te, izvor luminos de laudă și slăvire a Domnului!

Bucură-te, Sfânt și slăvit Apostol Bartolomeu!

Condacul 5

Sfântul Apostol Luca vesteşte, în Evanghelia lui, cum S-a pogorât Duhul Sfânt, în limbi de foc, peste Apostolii lui Hristos, în foişorul unde stăteau ei și au început să vorbească în alte limbi, așa cum le-a dat Duhul Sfânt să vorbească. Alături de ceilalți Sfinți, Apostolii lui Hristos, ai fost binecuvântat, Sfinte Apostole Bartolomeu și ai fost onorat să primești darul vorbirii în alte limbi, cântând către Dumnezeu, neîncetat: Aliluia!

Sfântul Apostol Bartolomeu

Icosul 5

Tu, Sfinte Apostol Bartolomeu, ai primit Porunca, de la Domnul Hristos, să predici Evanghelia Lui în Siria, Asia și alte țări vecine împreună cu Apostolul Filip. Pentru aceasta, nu te-ai temut de suferință pentru Domnul Hristos și, împreună cu Filip, L-ai propovăduit pe Domnul în aceste țări; apoi v-ati dus în orașele Lidia și Misia. Minunându-ne de lucrarea voastră de evanghelizare, ne bucurăm şi îţi spunem:

Bucură-te, cel ce împlineşti legămintele făcute lui Hristos!

Bucură-te, neînfricat predicator al Evangheliei lui Hristos!

Bucură-te, că, împreună cu Apostolul Filip și sora lui, Mariamia, ai umblat prin orașele din Asia și Lidia, ducând Evanghelia oamenilor!

Bucură-te, căci te-ai bucurat de mângâierile, pline de Har, ale Sfântului Apostol Ioan Teologul!

Bucură-te, credincios al rugăciunii către Dumnezeu!

Bucură-te, înmulțitor zelos al darului Iubirii lui Dumnezeu către oameni!

Bucură-te, învățător al pocăinței!

Bucură-te, îndrumătorul smereniei!

Bucură-te, distrugător de idoli!

Bucură-te, vestitor al Marilor Taine ale lui Dumnezeu!

Bucură-te, că ai strigat în urechile poporului păgân cu cuvintele tale aprinse!

Bucură-te, cel harnic, vestindu-L pe Hristos, învățătorul tău!

Bucură-te, Sfânt și slăvit Apostol Bartolomeu!

Condacul 6

Predicatorii Învățăturilor lui Hristos, Sfinții Bartolomeu, Filip și fericita Mariamia, s-au dus în Orașul frigian Ieropole, care era plin de idoli ticăloși şi unde poporul se închina la o viperă în capiştea idolească, adorând şi alţi balauri şi vipere. Întâlnindu-vă acolo cu Sfântul Apostol Ioan Teologul, făcând rugăciune toţi către Dumnezeu, aţi omorât vipera cu rugăciunea, ca şi cu o sabie; iar oamenii au dat slavă lui Dumnezeu, cântand împreună un cântec de laudă Domnului: Aliluia!

Icosul 6

Lumina Învățăturii lui Hristos a răsarit, din belșug, în Orașul Ieropole, când Sfântul Bartolomeu, împreună cu Sfântul Apostol Filip și sora lui Mariamia, au deschis ochii trupeşti ai unui anume Stahie, orb de 40 de ani, au vindecat-o pe soția antipatului din Ieropole, mușcată de un șarpe, care zăcea aproape moartă şi au izgonit mulţi diavoli din oameni. Însă antipatul, când a auzit că soția sa a îmbrăţişat Credința în Hristos, s-a umplut de furie şi a poruncit ca Sfinții Apostoli să fie daţi la chinuri aprige. Amintindu-ne de aceste suferințe, pentru slava lui Hristos, îl lăudăm pe Sfântul Apostol Bartolomeu, din toată inima noastră:

Bucură-te, Vas atotputernic al Duhului Sfânt!

Bucură-te, săvârșitor de Mari Minuni!

Bucură-te, dăruind vederea orbilor!

Bucură-te, că ai dat vindecare celor șchiopi!

Bucură-te, ca îi vindeci pe cei mușcati de șerpi otrăvitori!

Bucură-te, exorcist al demonilor!

Bucură-te, neînfricat Mărturisitor al Numelui dulce al lui Hristos!

Bucură-te, condamnat la moarte împreună cu Sfantul Apostol Filip!

Bucură-te, răstignit pe zidul templului idolesc!

Bucură-te, că ai fost păstrat nevătămat de Puterea lui Dumnezeu!

Bucură-te, că toate Minunile le-ai făcut cu Ajutorul lui Hristos!

Bucură-te, căci l-ai numit pe Stahie Episcopul Oraşului Ieropole!

Bucură-te, Sfânt și slăvit Apostol Bartolomeu!

Condacul 7

Sfântul Bartolomeu, izbăvit de persecuțiile acerbe ale antipatului din Ieropole, a primit porunca, prin Duhul Sfânt, să predice Evanghelia lui Hristos în India, unde, în gloria lui Hristos a lucrat mult timp, umblând din oraș în oraș, binecuvântând lumea, vindecând boli incurabile și învățându-i pe oamenii din țările indiene să nu se mai închine idolilor, ci Singurului Dumnezeu, care aduce mântuirea tuturor, strigându-I: Aliluia!

Icosul 7

Tu, Sfinte Apostol, ai arătat o minunată îngrijire pentru oamenii din țările indiene, când ai luminat locuitorii acestor țări și ai ridicat acolo Biserică şi ai tâlcuit, în limba lor, Evanghelia Sfântului Matei ce o purtai cu tine. Pentru aceasta, oamenii din țările indiene îi sunt recunoscători Sfântului Bartolomeu şi îl laudă astfel:

Bucură-te, Marele nostru Apostol!

Bucură-te, tatăl nostru iubitor de copii în Hristos!

Bucură-te, că izbăveşti femeile de durerile nașterii!

Bucură-te, că L-ai închipuit pe Hristos Domnul în noi!

Bucură-te, denunțând lingușirea idolilor!

Bucură-te, cel ce ne-ai călăuzit pe toți spre lumina adevărată!

Bucură-te, lăsându-ne nouă cuvintele Evangheliei lui Hristos!

Bucură-te, organizator al Bisericii lui Dumnezeu!

Bucură-te, neobosit rugător, pentru noi, înaintea Tronului lui Dumnezeu!

Bucură-te, mijlocitor călduros către Dumnezeu pentru întreaga lume!

Bucură-te, speranța noastră puternică!

Bucură-te, paznic puternic pentru mântuirea noastră!

Bucură-te, Sfânt și slăvit Apostol Bartolomeu!

Sfântul Apostol Bartolomeu

Condacul 8

Ritorii, cei fără de glas, nu pot să înţeleagă cum Sfântul Apostol Bartolomeu, strălucind cu lumina Adevărului lui Hristos, în țara indiană, a făcut să rodească un nou pământ, pe care l-a cultivat cu Învățătura lui Hristos și, la sfârșitul vieții sale, s-a dus în Armenia cea mare, pentru a lumina şi oamenii de aici care şedeau în întunericul și în umbra morții, să îi învețe să cânte, cu buze recunoscătoare, Singurului Creator și Domn: Aliluia!

Icosul 8

Tot pentru a propovădui Evanghelia Domnului, Sfântul Apostol Bartolomeu a venit în Armenia cea mare și a strigat, cu zel, în rugăciunea sa către Domnul, să fie rușinați demonii şi ca idolii, fără suflet, să fie doborâți; iar rugăciunea Sfântului Apostol nu a fost zadarnică: diavolii au tăcut, idolii au căzut, oamenii au fost eliberați din chinul demonic și al nebuniei, aducând laudă Sfântului său luminător, prin cântări vesele:

Bucură-te, Apostol, care ne-ai sfințit pământul!

Bucură-te, vestindu-ne tuturor Sfânta Credință adevărată!

Bucură-te, exorcist al demonilor!

Bucură-te, distrugător de idoli!

Bucură-te, arzând în rugăciune și îndrăzneală!

Bucură-te, că ai fost un bun exemplu în Slujba Sfântă a Domnului!

Bucură-te, minunatul evanghelist al lui Hristos!

Bucură-te, slăvit Făcător-de-Minuni!

Bucură-te, medicul celor bolnavi!

Bucură-te, cel ce alungi durerile noastre!

Bucură-te, cu adevărat iubit de noi toți!

Bucură-te, arătându-ne tuturor Calea spre mântuire!

Bucură-te, Sfânt și slăvit Apostol Bartolomeu!

Condacul 9

Toți oamenii din Armenia cea mare au fost surprinși, văzând a fi săvârșite Minuni și semne de la tine, Sfinte Apostol. Ori de câte ori au văzut idolii căzuți şi duhurile necurate alungate, au dat slavă lui Dumnezeu, Cel minunat întru Sfinții Săi, cântându-I, cu buze recunoscătoare: Aliluia!

Icosul 9

Noi nu îţi putem lăuda îndeajuns ostenelile, semnele și Minunile tale, Sfinte Apostol Bartolomeu, pe care le-ai făcut în Armenia; Puterea acestor semne a ajuns chiar în casa regelui, când demonul a fost alungat din fiica lui, prin rugăciunea ta. Când regele și tot poporul au văzut sărăcia ta, neînțeleasă, atunci toată Armenia cea mare, de la casa împăratului și până la lăcaşurile săracilor, întorcându-se spre Hristos, se bucurau în cântări vesele și pline de laudă pentru tine, Marele Apostol și lucrător de Minuni, aşa:

Bucură-te, minunat Făcător-de-Minuni!

Bucură-te, medic pentru toți cei bolnavi!

Bucură-te, că ai iubit mai mult slava lui Hristos decât comorile pământești!

Bucură-te, că mijloceşti mântuirea sufletelor omenești!

Bucură-te, că ai întors-o pe regină și pe fiica ei către Hristos!

Bucură-te, că și nobilii curteni şi oamenii de rând au fost luminați de Sfântul Botez!

Bucură-te, iubind sărăcia materială!

Bucură-te, Apostol slăvit!

Bucură-te, Luminătorul Armeniei!

Bucură-te, tatăl nostru iubitor de copii!

Bucură-te, deschizându-ne ușile cerului!

Bucură-te, cel ce ne răpești din calea distrugerii!

Bucură-te, Sfânt și slăvit Apostol Bartolomeu!

Condacul 10

Lucrând pentru mântuirea oamenilor, Sfinte Apostol Bartolomeu, ai ajuns la sfârșitul binecuvântat al vieții tale: preoții idolilor din Armenia cea mare văzand că sunt lipsiți de hrana lor, l-au îndemnat pe Astiagis, fratele împăra­tului, să te piardă şi să răzbune nedreptatea ce s-a făcut idolilor lor. După ce te-au prins, te-au dat la chinuri în Orașul Alban şi apoi a poruncit să te răstigneasca pe Cruce, cu capul în jos. Însă tu, Sfinte Apostol Bartolomeu, ai strigat, cu bucurie, Domnului, chiar și de pe Cruce: Aliluia!

Sfântul Apostol Nataniel (Bartolomeu)

Icosul 10

Nu ai încetat să predici împăratului Poruncile Domnului, Sfinte Apostol, chiar și atârnând cu capul în jos pe Cruce: i-ai învățat pe acești oameni, care erau adunați în jurul tău, să fie fermi în Credința în Hristos. Dar noi, minunându-ne de Tăria lui Dumnezeu, care te întărea, pe tine, dându-ţi curaj, Sfinte Apostole, te lăudăm aşa:

Bucură-te, glorios Mucenic al lui Hristos!

Bucură-te, Mărturisitor îndrăzneț al Învățăturii lui Hristos!

Bucură-te, propovăduind Adevărul lui Dumnezeu, cu buzele tale, până la moarte!

Bucură-te, uimind întregul univers cu răbdarea ta!

Bucură-te, că în ceasul tău de moarte ai atras mii de oameni către Hristos!

Bucură-te, martorul Puterii, pline de Har, a lui Hristos!

Bucură-te, că nu te-ai rușinat de moartea pe Cruce, primind o cunună victorioasă, purtată cu bucurie!

Bucură-te, că, în ceasul chinului tău, ai fost unit cu Domnul!

Bucură-te, că, în ceasul morții, ai anticipat dulceața cerului!

Bucură-te, că ai devenit parte din această dulceață cerească!

Bucură-te, învățător harnic al răbdării!

Bucură-te, vas pentru toate virtuțile!

Bucură-te, Sfânt și slăvit Apostol Bartolomeu!

Condacul 11

Îţi aducem cântare, din toată inima, slăvit Apostol al lui Hristos, Bartolomeu şi amintindu-ne de clipa morţii tale, pe Cruce, ne minunăm de jertfa ta, pentru Hristos, cu lacrimi îţi binecuvântăm moartea, când crudul chinuitor a poruncit să rupă şi pielea de pe corpul tău cinstit. Dar tu, Sfinte Apostol, nu ai încetat să-L lauzi pe Domnul până în ultima clipă, când capul tău a fost tăiat, din porunca chinuitorului, iar sufletul tău curat, Sfinte Apostol, s-a dus în ceruri, pentru a da slavă Domnului și cu locuitorii cerești strălucitori strigi, pentru totdeauna, către El: Aliluia!

Icosul 11

Cei credincioşi, după moartea ta, de pe Cruce, ţi-au luat, cu respect, trupul cinstit şi l-au pus într-o raclă de plumb, împreună cu capul și pielea. Dar, când închinătorii la idoli au văzut câte Minuni făceau Moaştele tale, le-au aruncat în mare, iar racla de plumb, ca o barcă ușoară, a plutit pe apă, până la Insula Lipar și a fost găsită chiar de către Episcop, după ce a trăit Revelația lui Dumnezeu, iar oamenii, împreună cu clerul, au primit, cu bucurie, acest dar şi, cu bucurie, au aşezat Moaştele în Biserica lor, cântându-i Apostolului Bartolomeu acestea:

Bucură-te, glorios Apostol al lui Hristos!

Bucură-te, credincios Credinţei în Dumnezeu Cuvântul!

Bucură-te, înțelept predicator al Evangheliei lui Hristos!

Bucură-te, sursă inepuizabilă de Minuni!

Bucură-te, că ai lăudat Numele Domnului de la răsărit la apus!

Bucură-te, că marea a fost sfințită prin alaiul Moaștelor tale!

Bucură-te, educatorul Siriei și Asiei!

Bucură-te, că şi în Ieropole ai creştinat oameni!

Bucură-te, că ai ajuns chiar şi în India cu propovăduirea lui Hristos!

Bucură-te, că ai luminat pe locuitorii țărmurilor mării cu lumina Învățăturii lui Hristos!

Bucură-te, că L-ai dus pe Hristos în Armenia cea mare!

Bucură-te, că ne-ai mângâiat dulce cu venirea Moaștelor tale!

Bucură-te, Sfânt și slăvit Apostol Bartolomeu!

Condacul 12

Dă-ne Har, de la Domnul, să fim demni să îţi imităm viața și să îţi slăvim moartea și ostenelile tale, Sfinte Apostole, că şi Sfântului Iosif, Imnograful, în ajunul sărbătorii tale, i-ai apărut în Altar și l-ai binecuvântat cu Sfânta Evanghelie. Noi ne rugăm, ca, prin rugăciunile tale, să primim luminarea Harului, de la Domnul şi, cu emoție, să Îi strigăm: Aliluia!

Icosul 12

Cântându-ți munca de propovăduire a lui Hristos, îți lăudăm minunatele munci Apostolice, îți cinstim, cu evlavie, răstignirea pentru Hristos, slavim Minunile nenumărate făcute de cinstitele tale Moaște și te laudăm:

Bucură-te, că ai predicat în multe locuri ale lumii!

Bucură-te, că ai adus mulți oameni la Hristos!

Bucură-te, înțelept predicator al Evangheliei lui Hristos!

Bucură-te, următor fidel al Poruncilor lui Hristos!

Bucură-te, că ai binecuvântat Insula Lipar și Orașul Benevent, unde se odihnesc Moaștele tale!

Bucură-te, întrucât întregul univers se minunează de faptele tale!

Bucură-te, în Hristos!

Bucură-te, Apostol zelos pentru mântuirea noastră!

Bucură-te, căci în ziua Înfricoşătoarei Judecăți a lui Hristos, te vei aşeza pe unul dintre cele zece tronuri și vei judeca întregul univers cu El!

Bucură-te, căci ne eşti mijlocitor în fața singurului Judecător și Domn în ceasul Judecăţii de Apoi!

Bucură-te, vestitor al faptelor glorioase ale lui Hristos Dumnezeu!

Bucură-te, distrugător al înșelăciunilor rele ale lui satana!

Bucură-te, Sfânt și slăvit Apostol Bartolomeu!

Condacul 13 (acest Condac se spune de 3 ori):

O, Sfinte slăvit și lăudat Apostol Bartolomeu! Primeşte această rugăciune de la noi nevrednicii, cântare de laudă care ţi se adduce, din toată inima, sufletul și trupul pentru slujba ce ai făcut-o Domnului și Învățătorului tău; ne rugăm ca, prin rugăciunile tale, să ne dăruieşti Viața, spre slava Domnului, să primim toate, de la El, cu mulțumire şi să le îndurăm, cu răbdare, ca şi tine, ca să moştenim Împărăția veșnică, să Îl vedem şi să ne bucurăm cu Domnul, Creatorul nostru, împreună cu tine și cu toţi Sfinţii în Rai, unde să Îi cântăm, pentru totdeauna: Aliluia!

Se zice apoi, iarăşi Icosul 1:

Domnul și Mântuitorul întregului neam omenesc, ştiind curăția sufletului tău, Sfinte Bartolomeu, te-a îndemnat să primeşti Botezul. Noi, minunându-ne de darurile tale duhovnicesti, te slăvim:

Bucură-te, Bartolomeu, Mare Apostol al lui Hristos!

Bucură-te, ucenicul cel mai harnic al lui Hristos!

Bucură-te, că ai avut inima curată!

Bucură-te, căci ai respins învățăturile viclene ale bătrânilor evrei!

Bucură-te, că te-ai lipit de Hristos din toată inima ta!

Bucură-te, că ai renunţat la toate binecuvântările lumești!

Bucură-te, că ți-ai părăsit tatăl și mama, frații și surorile de dragul Domnului!

Bucură-te, căci urmând pe Hristos ai perceput adevărata fericire!

Bucură-te, că ai fost captivat de Învățătura lui Hristos!

Bucură-te, că, urmând Calea lui Hristos, ai moştenit binecuvântarea Împărăției Cerurilor!

Bucură-te, cel mai milostiv predicator al Învățăturii lui Hristos!

Bucură-te, Slujitor credincios al Domnului!

Bucură-te, Sfânt și slăvit Apostol Bartolomeu!

şi Condacul 1:

Celui ales din poporul lui Israel a fi Apostolul lui Hristos pentru a propovădui credinţa oamenilor, minunatului Bartolomeu, îi aducem cântări de laudă, căci el a ales Învățătura lui Hristos mai mult decât învățătura cărturarilor evrei. Sfinte Apostol Bartolomeu, nu ne abandona pe noi, cei care îţi cinstim amintirea şi te sărbătorim! Mijloceşte pentru noi, căci îţi strigăm, cu buze recunoscătoare: Bucură-te, Sfânt și slăvit Apostol Bartolomeu!

Apoi, se spune această Rugăciune:

O, slăvite Apostol al lui Hristos, Bartolomeu, care ţi-ai dat sufletul pentru Hristos! Auzi  rugăciunile și suspinele copiilor tăi, care sunt ridicate, spre tine, cu inimă frântă! Noi suntem întunecaţi  de răutate și, pentru aceasta, fiind acoperiţi de necazuri, ne este secată puterea de a duce o viaţă bună şi ne este imposibil să rezistăm lupilor răpitori, care se străduiesc, cu îndrăzneală, să jefuiască moștenirea lui Dumnezeu. O, puternice Apostol! Tu, cel ce ţi-ai purtat şi ţi-ai învins neputințele, nu te despărți de noi, în duh, ca să nu ne despărțim de dragostea lui Dumnezeu, ci protejează-ne cu mijlocirea ta puternică şi fie ca Domnul să aibă milă de toate rugăciunile tale, să distrugă zapisul păcatelor noastre nemăsurate şi să ne binecuvânteze, ca să ne bucurăm, cu toți Sfinții, de Împărăția Sa și să fim parte la Nunta Mielului Său, pentru că Lui I se cuvine cinstea, slava, mulțumirea și închinăciunea, în vecii vecilor! Amin!

Şi apoi se face Otpustul :

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile PreaCuratei Maicii Tale, ale Sfântului Apostol Bartolomeu şi ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin !

Surse bibliografice :

  1. https://liturgy.co.nz/wp-content/uploads/2018/08/Bartholomew.jpg;
  2. http://archangelsbooks.com/prodimages/Giant/Icons/a-203.jpg;
  3. https://chirho88888888.files.wordpress.com/2021/04/6c15a-lllllll.jpg;
  4. https://www.stfrancisdesales.ca/wp-content/uploads/2019/08/st-bartholomew-icon-742-e1566485282879-556×675.jpg;
  5. https://images.oca.org/icons/lg/april/0422nathanielapostle.jpg;
  6. https://cdn11.bigcommerce.com/s-30c33/images/stencil/1280×1280/products/2585/2475/1NA11__73383.1316243300.jpg?c=2;
  7. https://www.blessedmart.com/wp-content/uploads/2016/09/Saint_St_Apostle_Bartholomew_Hand-Painted_Byzantine_Icon_2_1.jpg;
  8. https://cdn.shopify.com/s/files/1/0020/1434/7376/products/st-bartholomew-the-apostle-icons-orthodox-christian-supply_196_463x.jpg?v=1571714859;
  9. https://acoperamantulmaiciidomnului.wordpress.com/2021/03/02/acatistul-sfantului-apostol-bartolomeu-11-iunie/;
  10. https://ro.orthodoxwiki.org/Apostolul_Bartolomeu

Alătură-te conversației

3 comentarii

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: