ACATISTUL SFÂNTULUI ŞI DREPTULUI IOV, MULT RĂBDĂTORUL

Sfântul şi Dreptul Iov, mult răbdătorul

(6 Mai & Duminica a 28-a după Rusalii, a Sfinţilor Strămoşi)

# traducere din limba rusă

Rugăciunile începătoare

De este preot, începe aşa :

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Amin!

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi ! Doamne, curăţeşte păcatele noastre ! Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre ! Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău !

Doamne miluieşte ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Tatǎl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău ! Vie Împărăţia Ta ! Facă-se Voia Ta ! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri ! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean ! Amin !

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca un Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi !

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit ; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău ; toţi lucrul Mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc!

Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute. Şi într-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii ; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin Prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Doamne miluieşte ! (de 12 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru ! (o închinăciune)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru Credincioşia Ta, auzi-mă, întru Dreptatea Ta! Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta! Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare ; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult ; cugetat-am la toate Lucrurile Tale, la faptele Mâinilor Tale m-am gândit. 

Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab’ auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu! Nu-Ţi întoarce Faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor care se coboară în mormânt! Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea! Arată-mi Calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu! 

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne! Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu! Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă! Întru Dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu! Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău! 

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru Numele Domnului ! (de 3 ori)

Apoi, se zice Troparul Sfântului şi Dreptului Iov, mult răbdătorul (Glasul 1):

Bogăția virtuților lui Iov văzând-o vrăjmașul Drepților, a uneltit a o fura și, rupând turnul trupului, vistieria duhului nu a furat; căci a aflat întrarmat sufletul, cel fără prihană, iară pe mine și golindu-mă m-a robit. Deci, mai înainte de sfârșit întâmpinându-mă, izbăvește-mă de cel viclean, Mântuitorule și mă mânuiește!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Apoi, se zice Condacul Sfântului şi Dreptului Iov, mult răbdătorul (Glasul al 8-lea):

Ca un adevărat și Drept, de Dumnezeu cinstitor și fără prihană și sfințit arătându-te, preamărite, Sluga lui Dumnezeu, cea adevărată, ai luminat lumea cu răbdarea ta, prearăbdătorule și preaviteazule. Pentru aceasta toți, de Dumnezeu înțelepțite Iov, lăudăm pomenirea ta.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi ? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi ?

Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea Îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea! Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte ; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie Unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât Drept eşti Tu întru Cuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată Adevărul ai iubit ; cele nearătate şi cele ascunse ale Înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi ; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie ; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce Faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le! Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele! Nu mă lepăda pe mine de la Faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine! Dă-mi mie bucuria Mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte! Învăţa-voi pe cei fără de lege Căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele ! Bucura-se-va limba mea de Dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat ; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu : duhul umilit ; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună Voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului! Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot ; atunci vor pune pe Altarul Tău viţei.

Sfântul şi Dreptul Iov, mult răbdătorul

Condacul 1

Omului drept, ales de Domnul, mare om din Vechiul Testament, fiu, din fiii lui Isav, care era al cincilea de la Avraam, Sfântului Iov, cel îndelung răbdător, învățătorul întregului Univers, îi aducem cântări de laudă pentru minunatele sale virtuți și pentru toată viața sa. Iar tu, Dreptule Iov, primeşte această laudă, adusă cu dragoste, încălzește-ne inimile cu dorința de a imita faptele tale şi noi, cu un singur glas, te chemăm: Bucură-te, Sfinte Iov, îndelung răbdătorule, învățător minunat pentru întreaga lume!

Icosul 1

Fost-a întru una din zile şi au venit Îngerii Domnului înaintea Domnului. A venit și diavolul cu ei. Acesta din urmă, întrebat de Domnul despre Iov, a început să-l vorbească de rău pe cel drept, spunând că Iov Îl cinstește pe Domnul, de dragul binelui şi a averii, căci Dumnezeu l-a răsplătit, după chipul lui. Noi, vedem, cu amărăciune, clevetirea diavolului, cel rău, împotriva marelui neprihănit şi îl lăudăm așa pe Iov:

Bucură-te, Sfinte Iov, căci Domnul, Însuși, te-a binecuvântat cu daruri multe!

Bucură-te, că toate lucrurile bune, pământești, le-ai primit de la Domnul!

Bucură-te, că ai avut multe slugi și mii de animale în turma ta!

Bucură-te, că ai crescut, cu mare evlavie, pe fiii și fiicele pe care ți le-a dat Domnul!

Bucură-te, că ai arătat o mare îngrijorare pentru copiii tăi!

Bucură-te, că nu ți-ai lipit inima de nimic din binecuvântările pământești!

Bucură-te, că prin înțelepciunea ta ai stat sus, deasupra tuturor!

Bucură-te, că ai fost un rege printre viteji!

Bucura-te, căci ai fost cea mai nobilă ființă de la răsăritul soarelui!

Bucură-te, atotslăvit, adevăratul Slujitor al lui Dumnezeu!

Bucură-te, cel ce ai făcut fapte mari şi bune!

Bucură-te, că lumea ai luminat cu răbdarea ta!

Bucură-te, Sfinte Iov, îndelung răbdătorule, învățător minunat pentru întreaga lume!

Condacul 2

Cunoscând Credința, de neclintit și devotamentul mare, față de Voința lui Dumnezeu, a Slujitorului Său, Domnul i-a dat diavolului puterea de a lua toate binecuvântările pământului de la Iov și de a-i distruge pe copiii săi. Ne mirăm însă de această Voință specială a Domnului, strigând către Înțeleptul Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

Cu mintea lui rea, diavolul s-a bucurat nespus, după ce a primit o astfel de Voință, de la Dumnezeu. Într-o zi, când toți copiii lui Iov se bucurau la masă, în casa fratelui lor mai mare, diavolul făcândui-şi voia lui, cea rea, i-a omorât pe cei 10 copii ai lui Iov. Însă aceste ispite nu l-au zdruncinat, din Credinţă, pe Iov și, din gura lui, au ieșit cuvintele înțelepte: “Gol am ieşit din pântecele maicii mele, gol mă voi duce în groapă; Domnul a dat, Domnul a luat! Precum a voit Domnul, aşa a făcut. Fie Numele Domnului binecuvântat de acum şi până-n veac!Văzând unasemenea devotement, al celui Drept, faţă de Dumnezeu, îl lăudăm pe Sfântul Iov aşa:

Bucură-te, Sfinte Iov, căci te-ai văzut păcătos înaintea Domnului!

Bucură-te, cel îndelung răbdător, că nu L-ai hulit pe Dumnezeu!

Bucură-te, că tu deschideai ușile casei tale tuturor!

Bucura-te, căci nici un străin nu rămânea în afara casei tale!

Bucură-te, că nu ai disprețuit pe văduva care plângea!

Bucură-te, căci erai ochiul orbilor şi piciorul șchiopului!

Bucură-te, căci pâinea ți-ai mâncat-o, împreună cu cei săraci!

Bucură-te, că ai primit încercările, fără să te mânii pe Dumnezeu!

Bucură-te, că ai plâns pentru fiecare slăbiciune a ta şi a copiilor tăi!

Bucură-te, căci, atunci când ţi-ai văzut soția întristată, ai oftat greu!

Bucură-te, că ne eşti ajutor rapid în orice nevoie și întristare!

Bucură-te, că eşti mijlocitor vigilent pentru cei care caută mijlocirea ta!

Bucură-te, Sfinte Iov, îndelung răbdătorule, învățător minunat pentru întreaga lume!

Sfântul şi Dreptul Iov, mult răbdătorul

Condacul 3

Bazându-se pe puterea sa, diavolul l-a clevetit iar pe Iov și I-a spus lui Dumnezeu: “Piele pentru piele; toate câte le are omul, le va da pentru sufletul său! Deci, nu aşa! Ci trimite Mâna Ta şi Te atinge de trupul şi de oasele lui; atunci vei vedea, de nu Te va blestema în faţă!” Iar Domnul a zis către diavol:Iată, ţi-l dau ţie, dar să nu te atingi de sufletul lui! Şi, semănătorul răului, după ce a plecat de la Domnul, l-a lovit, cu bucurie, pe Iov, cu lepră, din picioare, până la cap. Iar cel neprihănit sta în afara cetăţii, plin de lepră, iar cu o bucată de haină își ascundea boala. Dar noi, binecuvântându-L pe Dumnezeu, care a îngăduit lui boala, slăvindu-L de dragul Robului Său, strigăm către Domnul: Aliluia!

Icosul 3

Cu adevărat, răbdarea este mai mult decât o vorbă, căci boala, din corpul leprosului, se înmulțea şi soția celui drept, văzând suferința soțului ei și învățându-o satana, îi dădea sfaturi lui Iov: “Zi vreun cuvânt de hulă împotriva lui Dumnezeu şi mori! Dar el, ridicându-și privirea, i-a vorbit: Pentru ce grăieşti aşa, ca o femeie din cele nebune? Nu sunt eu Iov care eram ca împăraţii de bogat şi cinstit în lume? Nu-ţi aduci aminte ce cinste am avut noi pe pământ şi câtă avere şi câte slugi aveam? Apoi, cum am primit cele bune din Mâna Domnului, oare pe cele rele să nu le suferim?”  Şi, în toate aceste lucruri, care i s-au întâmplat, Iov nu a păcătuit, în nici un fel, înaintea lui Dumnezeu și nu L-a hulit. Unde vom putea găsi noi cuvinte care să îl poată slăvi pe Sfantul Iov, cel neprihănit? Ne cucerim de dragostea lui Iov şi slăvim îndelung a lui răbdare, cu cuvinte de bucurie:

Bucură-te, că oasele tale au fost strivite de durere și puterea ta a slăbit!

Bucură-te, că pielea ta s-a întunecat!

Bucură-te, că trupul tău a fost mâncat de lepră!

Bucură-te, că, de seara, până dimineața, te-ai umplut de boală!

Bucură-te, căci în rănile tale vieţuiau viermii!

Bucură-te, că trupul tău era urât mirositor!

Bucură-te, căci te-au urât și au stat împotriva ta cei care te-au văzut!

Bucură-te, Sfinte Iov, neclintit de toate îndemnurile celui rău!

Bucură-te, devotat Domnului până la moarte!

Bucură-te, condamnat pe nedrept de cuvintele soției tale!

Bucură-te, stâlp curajos, căci, în bolile tale grave, nu ai căzut, ca să ajungi în deznădejde!

Bucură-te, binecuvântând pe Dumnezeu în durerile tale!

Bucură-te, Sfinte Iov, îndelung răbdătorule, învățător minunat pentru întreaga lume!

Condacul 4

Este greu de înţeles, pentru oricine, căci atunci când cei 3 prieteni ai lui Iov au venit la el, văzându-l, de departe, fără să-l cunoască și au strigat cu o voce mare, plângând, rupându-și haina și lovindu-şi capul cu mâinile; însă, apoi, timp de 7 zile şi 7 nopți, nici unul dintre ei nu i-a strigat o vorbă de mângâiere. Degeaba se numesc aceştia prieteni ai Sfântului Iov, căci el, suferind nevinovat, s-a grăbit la Dumnezeu, încrezându-se în El singur și strigându-I: Aliluia!

Icosul 4

Auzind marea gălăgie și strigătul prietenilor tăi, ai înțeles, îndelung răbdătorule Iov, că aceștia nu-ți vor da consolare. În tristețea sufletului, în fața Domnului ți-ai deschis gura, Sfinte Iov şi ai început să vorbeşti, zicând că ar fi fost mai bine pentru tine să nu te naști decât să trăiești altel decât în ​​apropierea de Dumnezeu. Compătimitori, cu cel drept, în durerea sa nemărginită, lăudăm măreția devotamentului Sfântului Iov față de Domnul, cu aceste cuvinte:

Bucură-te, marele om drept al Vechiului Testament, crezând că toată binecuvântarea ta e în apropierea de Dumnezeu!

Bucură-te, cel încercat cu frică de la Dumnezeu în ispitele trimise ţie!

Bucură-te, cel ce ai preferat moartea decât viața părăsită de Dumnezeu!

Bucură-te, suportând neclintit durerile tale în speranța Mângâierii lui Dumnezeu!

Bucură-te, că ai vorbit despre nesfârșita viață de dincolo!

Bucură-te, căci în moarte ai crezut în odihna veșnică!

Bucură-te, căci ai văzut în durerile pământești o pregătire iscusită pentru viața viitoare!

Bucură-te, cu bucurie eternă, dăinuitoare, vizionară!

Bucură-te, chemând pe Domnul pentru fericirea nemuritoare!

Bucură-te, căci, în binecuvântările pământești, numai cu Domnul ai vrut să trăieşti!

Bucură-te, că ai venerat frumusețea Cerului lui Dumnezeu!

Bucură-te, că ai așteptat un cer nou și un pământ nou, cu tot sufletul tău!

Bucură-te, Sfinte Iov, îndelung răbdătorule, învățător minunat pentru întreaga lume!

Sfântul şi Dreptul Iov, mult răbdătorul

Condacul 5

Cei trei prieteni nu au crezut în cuvintele lui Iov, neînţelegând cum acesta are devotament neprihănit pentru Domnul, ci au murmurat împotriva lui Dumnezeu. Te rugăm, Sfinte Iov, întoarce-ne cu rugăciune și dă-ne pocăință pentru păcatele noastre, iar celui nevinovat, care suferă de Pedeapsa lui Dumnezeu, Domnul să-i dea putere în suferințele sale nevinovate, să înțeleagă cum lui Dumnezeu, izvorul înțelepciunii și al rațiunii, din inima sa curate, continuu, să Îi strige: Aliluia!

Icosul 5

Pentru a arăta Căile, de necercetat, ale Domnului, spre înțelegerea Voii Lui, tu, Sfinte Iov, i-ai  învățat pe prietenii tăi, să trăiasca în Voia lui Dumnezeu. Noi, lăudând cuvintele înțelepte ale celui nevinovat şi suferind, îi aducem acestea:

Bucură-te, căci nu ai rostit minciună împotriva lui Dumnezeu!

Bucură-te, expunând, cu înțelepciune, minciunile prietenilor tă!

Bucură-te, că, pentru neînțelegerea Căilor lui Dumnezeu, ai profețit, cu smerenie, despre Voia lui Dumnezeu!

Bucură-te, căci viața celor drepți din Vechiul Testament este înțeleasă de cei care îşi doresc!

Bucură-te, căci ţi-ai ferit ochii de a privi necurăţii!

Bucură-te, că ai primit cererea inimii tale pioase de a deveni un mijlocitor între Dumnezeu și oameni!

Bucură-te, cel însetat de dragostea Tatălui Dumnezeu!

Bucură-te, că pe Domnul L-ai implorat, în lacrimi, ca El să nu-și înlăture frica de la tine!

Bucură-te, că ai cinstit ispitele tale, trimise de Dumnezeu!

Bucură-te, căci ai crezut că vei primi Viaţa veşnică, prin durerile tale pământești!

Bucură-te, arătător înțelept al Căilor Dumnezeieşti!

Bucură-te, bun conducător spre Împărăția Cerurilor!

Bucură-te, Sfinte Iov, îndelung răbdătorule, învățător minunat pentru întreaga lume!

Condacul 6

Ai fost un predicator al înțelegerii Adâncurilor lui Dumnezeu, al Înțelepciunii și Rațiunii lui Dumnezeu,  îndelung răbdătorule Iov şi ţi-ai denunțat prietenii ipocriți, arătându-le căile înțelepciunii Înțelegerii lui Dumnezeu. Văzând Dumnezeu că oamenii sunt slabi în a face Voia Lui, cei drepți se roagă să fie judecați înaintea lui Dumnezeu, cu milă, astfel încât Domnul să-i ia în Mâna Lui și să nu-i îngrozească cu frica Sa. Purtând în inima lui o rugăciune smerită către Domnul, cu tandrețe Iov către Unicul Judecător și Dumnezeu striga: Aliluia!

Icosul 6

Urcându-ţi în suflet, cu dreptate, raza Divină a Hharului, în marea ta întristare așteptai moartea, Sfinte Iov și te pregăteai pentru drumul, de neîntors, din întunericul etern. Cu tot sufletul tău iubindu-L pe Domnul, ai fost gata să pleci la Chemarea lui Dumnezeu către viața de apoi şi nu ai respins, în inima ta, speranța unei vieți noi, în apropierea lui Dumnezeu. Bucurându-ne de o aspirație, atât de strălucitoare, a omului drept, care suferă, îi cântăm, cu dragoste:  

Bucură-te, umil şi înțelept al lui Dumnezeu, cel în suferință nevinovată!

Bucură-te, gândindu-te, constant, la apropierea morţii!

Bucură-te, căci ziua și ceasul morții omului este în Voia înțeleaptă a lui Dumnezeu!

Bucură-te, slujitor sincer al lui Hristos!

Bucură-te, că ai dorit să-L vezi pe Dumnezeu cu inima ta curată!

Bucură-te, căci ai avut Credinţă profundă în Domnul!

Bucură-te, că nu te-ai îndepărtat în nici un fel de Adevărul Lui!

Bucură-te, căci ai căutat adevărata înțelepciune, de la Dumnezeu!

Bucură-te, căci pe prieteni i-ai numit doctori nedrepţi!

Bucură-te, căci, în cuvintele lor, vezi lingușire înaintea lui Dumnezeu!

Bucură-te, că ți-ai ținut sufletul curat și neprihănit!

Bucură-te, căci ai stat, fără teamă, înaintea Domnului, la judecata cea înfricoşătoare!

Bucură-te, Sfinte Iov, îndelung răbdătorule, învățător minunat pentru întreaga lume!

Condacul 7

Ajută-ne să înţelegem Voia lui Dumnezeu, Sfinte Iov, pe noi cei care dorim adevărata înțelepciune! Dezvăluindu-ți prietenii falși, le-ai arătat că binecuvântările pământului și durerile omenirii sunt în Mâinile lui Dumnezeu, căci Domnul le împarte, cu înțelepciune; chiar și cei drepți suferă cu înverșunare și cei răi prosperă. Omul nu poate înţelege Căile neştiute ale Voii lui Dumnezeu, dar, pentru toate lucrurile, trebuie să-I mulțumească Domnului și lăudându-L să-L roage: Aliluia!

Sfântul şi Dreptul Iov, mult răbdătorul

Icosul 7

Auzim predici minunate din gura omului drept al Vechiului Testament. Prietenii ipocriți ai Sfantului Iov îi provoacă noi dureri inimii sale, însă omul neprihănit își îndreaptă gândurile numai către Domnul, către Unicul Protector și Judecătorul Dumnezeu în care are încredere, pentru că, de la El, este singura mângâiere. Văzând o străduință, atât de profundă, a îndelungului răbdător Iov, îl mărim:

Bucură-te, înțelept acuzator al ipocriziei!

Bucură-te, cel ce i-ai numit pe mângâietorii tăi răi!

Bucură-te, văzând-ţi prietenii, care dau din cap, peste marile suferințe ale prietenului lor!

Bucură-te, căutând numai alinare, de la Domnul, la inima ta!

Bucură-te, căci, doar în cer, L-ai văzut pe Adevăratul mijlocitor!

Bucură-te, că inima ta este plină de înfricoşare înaintea lui Dumnezeu!

Bucură-te, că te-ai apropiat de Dumnezeu cu rugăciunea ta curată!

Bucură-te, căci ai avut încredere puternică în Adevărul tău!

Bucură-te, nevrednic în smerenia ta de a vorbi cu Dumnezeu!

Bucură-te, căci te-ai rugat numai lui Dumnezeu!

Bucură-te, căci îţi mărturisești inocența în fața lumii întregi!

Bucură-te, că ochii tăi sunt plini de lacrimi miloase!

Bucură-te, Sfinte Iov, îndelung răbdătorule, învățător minunat pentru întreaga lume!

Condacul 8

Este greu, pentru noi, să auzim cuvintele îndrăznețe ale omului drept al Vechiului Testament. Marile secrete ale lumii nu sunt cunoscute dincolo de mormânt decât cu îndelunga răbdare, iar Iov se ruga, cu inima sa credincioasă lui Dumnezeu, ca Mijlocitorul unor astfel de mistere să-l lumineze Cine este în ceruri. Ochiul îndelung răbdător al lui Iov lăcrimează Domnului și cei drepți îi cântă lui Dumnezeu, cu duioșie: Aliluia!

Icosul 8

Simţind apropierea morții tale, îndurând suferințe grele pe pământ, văzând că în durerile, de pe pământ, nu există ușurare, te-ai rugat Domnului. Când Mânia lui Dumnezeu va înceta, păcatul și nelegiuirea oamenilor vor fi acoperite şi, atunci, Domnul, prin Harul Său, se va apropia de ei. Noi, având speranța celui suferind, te lăudăm, Sfinte Iov:

Bucură-te, de Dumnezeu înțeleptit și luminat!

Bucură-te, sfântă și mare suferință!

Bucură-te, cel ce ai suferit cu trupul şi ești liber de păcat!

Bucură-te, suflet, fără descurajare, în dragoste pentru Domnul!

Bucură-te, că ai fost plin de strălucita speranță a vieții viitoare!

Bucură-te, că ai crezut în iubirea infinită a lui Dumnezeu cu tot sufletul tău!

Bucură-te, cel însetat, ce ne arată tainele lumii, de dincolo de mormânt!

Bucură-te, așteptând Mila lui Dumnezeu în ținuturile mohorâte ale iadului!

Bucură-te, având încredere într-o Viață strălucitoare, dincolo de mormânt, împreună cu David, Isaia, Ezechiel și alți Profeți ai lui Dumnezeu!

Bucură-te, că, prin această speranță, ai intrat pe aceeași cale cu Drepții Marelui Vechi Testament!

Bucură-te, propovăduind tuturor celor drepți bucuria binecuvântării strălucitoare de a fi dincolo de mormânt!

Bucură-te, mărturisitor întelept al adevărurilor evanghelice ale lui Hristos!

Bucură-te, Sfinte Iov, îndelung răbdătorule, învățător minunat pentru întreaga lume!

Condacul 9

Prin tot felul de tentații și dureri ai crescut duhovniceşte, Sfinte Iov, dar Domnul ţi-a încântat sufletul cu revelații speciale, îndelung răbdătorule. Luminat, cu grație, de Dumnezeu, tu, Alesul lui Dumnezeu, ai profețit:”Eu ştiu că Răscumpărătorul meu este viu şi că El, în ziua cea de pe urmă, va ridica iar din pulbere această piele a mea ce se destramă. Şi afară din trupul meu voi vedea pe Dumnezeu. Pe El Îl voi vedea şi ochii mei Îl vor privi, nu ai altuia. Văzând, din inimile noastre, această Credință în învierea trupului, noi, cu o astfel de revelație fiind învăţaţi, strigăm către Dumnezeu: Aliluia!

Sfântul şi Dreptul Iov, mult răbdătorul

Icosul 9

Cu adevărat nedrept ai apărut prietenilor tăi, Sfinte Iov, fiindcă aceştia ţi-au reproşat lucruri neadevărate, ca şi când nu i-ai fi hrănit pe cei flămânzi, nu i-ai fi îmbrăcat pe săraci, nu ai fi îngrijit văduvele și pe orfani și nu ai fi stins setea vecinilor tăi. O, mare răbdare a marelui suferind! Laudând atâta răbdare și viața pură și virtuoasă a lui Iov, îi cântăm aşa:

Bucură-te, căci ai suportat, cu umilință, ocara de la prietenii tăi!

Bucură-te, că ai acceptat batjocorirea lor!

Bucură-te, că robul tău a uitat dragostea ta pentru ei!

Bucură-te, că soția ta nu a fost înțeleaptă să nu tină seama de sfaturile rele!

Bucură-te, căci satana, cel rău, după ce ţi-a rupt stâlpul trupului, nu a putut să fure comorile sufletului tău!

Bucură-te, mare luptător, cuvios victorios în toate intrigile vrăjmașului!

Bucură-te, că ai vrut să vezi pe Unicul Dumnezeu și Domnul!

Bucură-te, că ești proslăvit pe măsura devotamentulului tău către Domnul!

Bucură-te, uimind pe toți prin înălțimea faptelor tale!

Bucură-te, luminare duhovnicească!

Bucură-te, mare mângâiere pentru toți oamenii!

Bucură-te, că mântuirea vine, multora din această lume, prin tine!

Bucură-te, Sfinte Iov, îndelung răbdătorule, învățător minunat pentru întreaga lume!

Condacul 10

Mântuirea, pentru tine, a venit numai de la Domnul, având speranță  pentru o viață reînnoită dincolo de mormânt, Sfinte Iov, îndelung răbdătorule, omule cel drept al Vechiului Testament. Noi, fiind întristaţi şi simţind compasiune pentru tine, adorăm Sfânta Voință a lui Dumnezeu şi strigăm, către Dumnezeul Iubitor și Înțelept: Aliluia!

Icosul 10

Un zid puternic şi devotat Domnului ai apărut lumii întregi, îndelung răbdătorule Iov, când ai vorbit ferm despre integritatea ta și ipocrizia prietenilor tăi. Având o inimă plină de compasiune pentru omul neprihănit, care suferă nevinovat, cu buzele noastre, cu tandrețe, te numim așa:

Bucură-te, mare om drept, păstrând, în totalitate, devotamentul, față de Domnul, în ispitele cumplite!

Bucură-te, neprimind o bună mângâiere de la oameni!

Bucură-te, că pierderea copiilor și a bogăției nu te-au deznădăjduit!

Bucură-te, că ne-ai învăţat pe toți să depășim ispitele iubirii de bani!

Bucură-te, că ai primit, cu înțelepciune, boala!

Bucură-te, că nu ai văzut o singură bucurie veșnică în lumea aceasta!

Bucură-te, căci numai în Unul Dumnezeu ai găsit bucurie și Adevăr!

Bucură-te, cel vrednic de marea şi adevărata revelație de la Dumnezeu!

Bucură-te, căci ai depășit minciunile prietenilor și reproșul lor, cu tăria sufletului tău!

Bucură-te, că ai curățat fiecare patimă fără cuvinte, prin curăția inimii tale!

Bucură-te, că nu vei fi rușinat în toate speranțele tale strălucitoare!

Bucură-te, că te-ai cufundat în tainele lumii de dincolo de mormânt cu Adierea Duhului Sfânt!

Bucură-te, Sfinte Iov, îndelung răbdătorule, învățător minunat pentru întreaga lume!

Condacul 11

Să cântăm, din toată inima, celor îndelung răbdători, cărora le-am văzut inocența și care au învins păcatul strămoşesc. Slăvind Credința sa, de neînvins și încrederea în Dumnezeu, care poate ușura durerea, cea grea, a lui Iov, împreună cu el, strigăm către Domnul ATotMilostiv: Aliluia!

Sfântul şi Dreptul Iov, mult răbdătorul

Icosul 11

Lumina este iluminarea celor îndelung răbdători, a vieţii și a speranțelor lor. Timpul a trecut și Iov a tăcut, iar cei 3 prieteni ai săi au încetat a-l mai contrazice, căci el devenise drept înaintea lor şi, iată că Domnul Însuși S-a arătat Slujitorului Său, Iov, prin furtună și nori furtunoși, chemăndu-l, instruindu-l și vindecându-l. Însă acesta asculta Cuvântul lui Dumnezeu, cu smerenie, știind, mai ales, că nu este nimic în fața Lui. Văzând o umilință, atât de profundă, înaintea Domnului, îi cântăm, cu bucurie, Sfântului Iov:

Bucură-te, om mare în curăția cuvântului înaintea Domnului!

Bucură-te, mare în smerenie înaintea Domnului!

Bucură-te, căci, știind neînsemnătatea ta, ţi-ai pus mâna pe gură!

Bucură-te, căci, ca şi Avraam, te-ai numit pământ și cenușă!

Bucură-te, om înțelept, după ce ţi-ai trăit soarta înaintea lui Hristos!

Bucură-te, Slujitor credincios al Domnului, neîndrăznind să vorbești despre înțelepciunea ta!

Bucură-te, că nu ai rostit niciodată un cuvânt despre vorbele prietenilor tăi!

Bucură-te, că ai ascultat, cu evlavie, pe Domnul, slăvind ATotPuternicia lui Dumnezeu!

Bucură-te, că nu ai hulit niciodată față de Dumnezeu!

Bucură-te, plecându-te Înțelepciunii Unului Dumnezeu, din tot sufletul tău!

Bucură-te, în smerenia ta, căci te-ai smerit Domnului, ascultându-L cu bucurie!

Bucură-te, că ai negat toate cuvintele tale curajoase înaintea Domnului și te-ai pocăit în țărână și cenușă!

Bucură-te, Sfinte Iov, îndelung răbdătorule, învățător minunat pentru întreaga lume!

Condacul 12

Ai trait binecuvântată şi mare bucurie în inima ta, îndelung răbdătorule Iov, când L-ai văzut pe Domnul tău în furtună și nor. Ai auzit Cuvântul Domnului, care te binecuvânta și Cuvântul Său mânios împotriva prietenilor tăi necredincioși, căci lepră cumplită ţi-a dat Dumnezeu, Sfinte Iov și, pentru răbdarea ta, ai primit, din nou, toate binecuvântările pământului într-un număr mai mare de la Domnul. Ca răsplată pentru întristare, ți-ai dobândit viaţă îndelungată, prin Harul lui Dumnezeu, ţi-ai contemplate, cu bucurie, cei 10 copii, născuţi din nou şi Domnul ţi-a promis Învierea cu toți Aleșii Săi. Dispreţuind toate durerile noastre, Sfinte Iov, ne dorim şi noi să ajungem la El, din toată inima, strigând, cu bucurie, către Domnul: Aliluia!

Icosul 12

După ce ai îndurat necazuri nemăsurate și ai avut Credinta deplină către Sfânta Voință a lui Dumnezeu, după ce ai arătat o îndurare mare a durerilor trimise de El, ai fost învingătorul diavolului, prin crucea suferinței, cântând viața ta minunată, lăudându-ți nemăsurata îndelungă răbdare, primind Cuvintele Domnului Însuși, ale Profeților și ale Apostolilor Săi, iar noi, cu cuvinte bisericești, te lăudăm aşa:

Bucură-te, om drept, care Îl laudă pe Dumnezeu!

Bucură-te, căci ai descoperit Adevărul Cuvintelor lui Dumnezeu prietenilor tăi înșelători!

Bucură-te, că Domnul a fost o carte de rugăciune pentru prietenii tăi!

Bucură-te, că Domnul ne iartă de astfel de păcate pentru rugăciunile tale!

Bucură-te, că ai fost Servitor adevărat al lui Dumnezeu!

Bucură-te, mare carte de rugăciuni din Vechiul Testament împreună cu Noe și Daniel!

Bucură-te, căci numele Icoanei tale este de suferință și îndelungă răbdare!

Bucură-te, căci, la fel ca şi Apostolul Iacob, îţi lăudam viața şi sfârșitul tău glorios, în Domnul!

Bucură-te, căci Biserica lui Hristos poruncește să fie citită cartea ta sfântă în zilele Săptămânii Patimilor!

Bucură-te, prototipul celui ce pentru Domnul a pătimit, fără de păcat!

Bucură-te, căci Sfântul Ioan Gură de Aur ne-a chemat să îţi imităm faptele după chipul suferințelor tale!

Bucură-te, căci în Sfânta Biserică numele tău este cinstit și slăvit!

Bucură-te, Sfinte Iov, îndelung răbdătorule, învățător minunat pentru întreaga lume!

Condacul 13 (acest Condac se spune de 3 ori):

O, mare om, Drept al Vechiului Testament, Sfinte Iov îndelung răbdatorule, primeşte lauda noastră pentru faptele tale nemăsurate pentru slava lui Dumnezeu! Ne plecăm genunchii înaintea suferinței tale îndelungate, căci ai rămas ferm în ispită și ai îndurat suferința, pentru Viața veşnică, iar tu ajută-ne cu rugăciunile tale puternice la Tronul lui Dumnezeu ca să primim, prin Harul lui Dumnezeu, coroanele celor Drepți la cumplita Judecată a lui Hristos, ca, împreună cu tine și cu toți Sfinții să fim vrednici pentru a-L privi și a-I cânta, pentru totdeauna, Mântuitorulului nostru și Domn, Iisus Hristos: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Sfântul şi Dreptul Iov, mult răbdătorul

Apoi, se citeşte, iarăşi, Icosul 1:

Fost-a întru una din zile şi au venit Îngerii Domnului înaintea Domnului. A venit și diavolul cu ei. Acesta din urmă, întrebat de Domnul despre Iov, a început să-l vorbească de rău pe cel drept, spunând că Iov Îl cinstește pe Domnul, de dragul binelui şi a averii, căci Dumnezeu l-a răsplătit, după chipul lui. Noi, vedem, cu amărăciune, clevetirea diavolului, cel rău, împotriva marelui neprihănit şi îl lăudăm așa pe Iov:

Bucură-te, Sfinte Iov, căci Domnul, Însuși, te-a binecuvântat cu daruri multe!

Bucură-te, că toate lucrurile bune, pământești, le-ai primit de la Domnul!

Bucură-te, că ai avut multe slugi și mii de animale în turma ta!

Bucură-te, că ai crescut, cu mare evlavie, pe fiii și fiicele pe care ți le-a dat Domnul!

Bucură-te, că ai arătat o mare îngrijorare pentru copiii tăi!

Bucură-te, că nu ți-ai lipit inima de nimic din binecuvântările pământești!

Bucură-te, că prin înțelepciunea ta ai stat sus, deasupra tuturor!

Bucură-te, că ai fost un rege printre viteji!

Bucura-te, căci ai fost cea mai nobilă ființă de la răsăritul soarelui!

Bucură-te, atotslăvit, adevăratul Slujitor al lui Dumnezeu!

Bucură-te, cel ce ai făcut fapte mari şi bune!

Bucură-te, că lumea ai luminat cu răbdarea ta!

Bucură-te, Sfinte Iov, îndelung răbdătorule, învățător minunat pentru întreaga lume!

şi Condacul 1:

Omului drept, ales de Domnul, mare om din Vechiul Testament, fiu, din fiii lui Isav, care era al cincilea de la Avraam, Sfântului Iov, cel îndelung răbdător, învățătorul întregului Univers, îi aducem cântări de laudă pentru minunatele sale virtuți și pentru toată viața sa. Iar tu, Dreptule Iov, primeşte această laudă, adusă cu dragoste, încălzește-ne inimile cu dorința de a imita faptele tale şi noi, cu un singur glas, te chemăm: Bucură-te, Sfinte Iov, îndelung răbdătorule, învățător minunat pentru întreaga lume!

Se zice apoi, Prima Rugăciune:

O, mare om drept, Iov, cel îndelung răbdător, strălucind cu viața ta curată și cu Sfânta Apropiere de Dumnezeu! Ai trait, pe pământ, înainte de vremea lui Moise și a lui Hristos, dar, toate Poruncile lui Dumnezeu purtându-le în inima ta le-ai împlinit. Ai fost cinstit, prin revelatii profunde, să fii părtaşul Tainelor Duhului Sfânt, a misterelor descoperite lumii, prin Hristos și Sfinții Săi Apostoli. Ai răbdat toate intrigile diavolului, în ispitele speciale trimise ție, de la Domnul şi le-ai învins cu adevărata ta smerenie, fiind o Icoană de răbdare pentru tot Universul. Dragostea ta a fost mare pentru Dumnezeu și pentru toți oamenii, căci, din necazurile tale nemăsurate, Domnul ţi-a adus apoi  bucurie, pe care ai aşteptat-o, cu inimă curată. Acum, te veseleşti, în Cer, în cetele celor Drepți și stai înaintea Tronului lui Dumnezeu. Ascultă-ne pe noi, păcătoșii și nevrednicii, stând înaintea Sfintei tale Icoane și cerând, cu zel, mijlocirea ta! Roagă-te, pentru noi, Dumnezeului, Celui iubitor de oameni, ca El să ne întărească în Credință, ca să fim curaţi și puternici în Credinţă, să ne protejeze de orice rău, de dușmanii, văzuţi şi nevăzuţi, să ne dea putere, în dureri și ispite, să ne dea, întotdeauna, amintirea morții, în inimile noastre, să ne întărească în răbdare și în dragostea frățească şi să ne ajuti, Sfinte Iov, la Judecata, cea înfricoşătoare, a lui Hristos, ca să dăm răspuns bun, ca să ne bucurăm şi noi, împreună cu toţi Sfinţii, de Dumnezeul nostrum, Cel în Treime slăvit, în vecii vecilor! Amin!

Apoi, se spune a doua Rugăciune:

O, Sfânt plăcut al lui Dumnezeu, neprihănit Iov! După ce ai luptat pe pământ ca să faci fapte bune, ai primit, în Rai, cununa dreptății, pe care Domnul a pregătit-o pentru toți cei care Îl iubesc. La fel, uitându-ne la Sfânta ta Icoană, ne bucurăm de sfârșitul glorios al vieţii tale și cinstim sfânta ta amintire. Dar tu, stând înaintea Tronului lui Dumnezeu, primeşte rugăciunile noastre și du-le înaintea Dumnezeului ATotMilostiv, ca să ne ierte păcatele, să ne ajute să răzbim împotriva vicleniei diavolului și să ne scape de dureri, boli, necazuri, nenorociri și de toate cele rele, ca noi, cu evlavie și dreptate, să trăim veşnic şi să fim cinstiţi, prin mijlocirea ta, ca să vedem Împărăţia Cerului, slăvindu-L pe Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt! Amin!

Şi apoi se face Otpustul :

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile PreaCuratei Maicii Tale, ale Sfântului şi Dreptului Iov, mult răbdătorul şi ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi! Amin!

Sfântul şi Dreptul Iov, mult răbdătorul

Surse bibliografice :

 1. https://i.postimg.cc/zB83ZTWS/1-sfantul-si-dreptul-iov.png;
 2. https://chirho88888888.files.wordpress.com/2020/05/p190olcijro1it651v3m1il41kf84.jpg;
 3. https://iconandlight.files.wordpress.com/2014/04/ceb9cf89ceb2-ceb3cebacf81ceb1cf84cf83ceb1cebdceb9.jpg;
 4. https://chirho88888888.files.wordpress.com/2020/05/p1aiurvis81cp81m031ritrbu10bp3.png?w=466;
 5. https://media.pravoslavie.ru/264591.p.jpg?mtime=1494942126;
 6. https://i.pinimg.com/originals/0c/7d/1b/0c7d1be5ede9cfb724cdf197c259327e.jpg;
 7. https://chirho88888888.files.wordpress.com/2020/05/72d9d-job.png;
 8. https://i.imgur.com/Qy2zYB2.jpg;
 9. https://cdn11.bigcommerce.com/s-30c33/images/stencil/1280×1280/products/2974/4756/RighteousJobSmall__29907.1572013324.jpg?c=2&imbypass=on;
 10. https://acoperamantulmaiciidomnului.wordpress.com/2021/03/19/acatistul-sfantului-si-dreptului-iov-mult-rabdatorul-6-mai/;
 11. https://basilica.ro/wp-content/uploads/2020/05/iov5.jpg;
 12. https://ro.orthodoxwiki.org/Dreptul_Iov

Alătură-te conversației

3 comentarii

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: