Proiectează un site ca acesta, cu WordPress.com
Începe

ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH ATANASIE, ARHIEPISCOPUL ALEXANDRIEI

Sfântul Ierarh Atanasie, Arhiepiscopul Alexandriei

[18 Ianuarie & 2 Mai (aducerea Moaştelor)]

Rugăciunile începătoare

De este preot, începe aşa :

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Amin!

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi ! Doamne, curăţeşte păcatele noastre ! Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre ! Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău !

Doamne miluieşte ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Tatǎl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău ! Vie Împărăţia Ta ! Facă-se Voia Ta ! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri ! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean ! Amin !

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca un Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi !

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit ; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău ; toţi lucrul Mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc!

Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute. Şi într-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii ; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin Prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Doamne miluieşte ! (de 12 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru ! (o închinăciune)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru Credincioşia Ta, auzi-mă, întru Dreptatea Ta! Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta! Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare ; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult ; cugetat-am la toate Lucrurile Tale, la faptele Mâinilor Tale m-am gândit. 

Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab’ auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu! Nu-Ţi întoarce Faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor care se coboară în mormânt! Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea! Arată-mi Calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu! 

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne! Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu! Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă! Întru Dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu! Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău! 

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru Numele Domnului ! (de 3 ori)

Apoi, Troparul Sfântului Ierarh Atanasie, Arhiepiscopul Alexandriei (Glasul al 3-lea):

Stâlp al Ortodoxiei ai fost, prin Dumnezeieşti învăţături, întărind Biserica, Ierarhe Atanasie; căci pe Fiul, de O Fiinţă cu Tatăl, mărturisindu-L, ai ruşinat pe Arie. Părinte Cuvioase, roagă pe Hristos Dumnezeu, să ne dăruiască nouă mare milă!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh !
Apoi se zice : Condacul Sfântului Ierarh Atanasie, Arhiepiscopul Alexandriei (Glasul al 2-lea):

Învățăturile Dreptei Credințe sădind și spinii relei credințe tăind, ai înmulțit sămânța Credinței cu Ploaia Duhului, Cuvioase. Pentru aceasta, pe tine te lăudăm, Atanasie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !
Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi ? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi ?

Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea Îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea! Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte ; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie Unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât Drept eşti Tu întru Cuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată Adevărul ai iubit ; cele nearătate şi cele ascunse ale Înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi ; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie ; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce Faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le! Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele! Nu mă lepăda pe mine de la Faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine! Dă-mi mie bucuria Mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte! Învăţa-voi pe cei fără de lege Căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele ! Bucura-se-va limba mea de Dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat ; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu : duhul umilit ; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună Voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului! Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot ; atunci vor pune pe Altarul Tău viţei.

Sfântul Ierarh Atanasie, Arhiepiscopul Alexandriei

Condacul întâi

Alesule al lui Hristos, Sfinte Patriarh Atanasie, pomenind nevoinţele, viaţa plină de necazuri şi iubirea ta, te cinstim cu cântări ca pe un bun păstor şi al nostru apărător. Tu, însă, având îndrazneală către Dumnezeu, izbăveşte-ne pe noi de toate necazurile ca să-ţi cântăm : Bucură-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, Mare Făcător-de-Minuni !

Icosul întâi

Făcătorul îngerilor şi Domnul puterilor văzând mai dinainte bunătatea sufletului tău roditor de fapte bune, Sfinte Ierarhe Atanasie, ţi-a luminat mintea cu gândirea la cele înalte şi paşii tăi încă din tinereţe i-a îndreptat spre căutarea singurului lucru de folos. Tu, însă, pricepând nestatornicia acestei lumi, ai dorit să slujeşti Unului Dumnezeu în cinul călugăresc. De aceea, primeşte de la noi aceste laude :

Bucură-te, rob credincios al lui Hristos, că din anii tinereţii ai slujit împăratului ceresc;

Bucură-te, om dumnezeiesc, căci prin viaţa ta neîntinată îngerilor te-ai asemănat;

Bucură-te, rod îmbelşugat al darurilor sfinţeniei;

Bucură-te, că te-ai născut şi ai crescut în insula Creta;

Bucură-te, că ai primit tunderea călugărească într-un loc liniştit;

Bucură-te, că nevoitorii te-au învăţat evlavia;

Bucură-te, că te-ai hrănit cu laptele adevăratei învăţături a Evangheliei;

Bucură-te, că dogmele teologiei ortodoxe bine le-ai deprins;

Bucură-te, că prin rugăciune neîncetată ai ajuns la înălţimea cugetării de Dumnezeu;

Bucură-te, că prin post şi înfrânare ai potolit patimile păgubitoare de suflet;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, Mare Făcător-de-Minuni !

Condacul al 2-lea

Văzând că patria ta a căzut în greaua robie a agarenilor, părinte Atanasie, răbdând strâmtorări şi prigoane de la slugile lui Mahomed, ţi-ai înălţat mintea spre patria cerească, având mângâiere în Unul Hristos şi Lui, printre dureroase ispite, I-ai cântat, ca unui împărat şi Dumnezeu: Aliluia !

Icosul al 2-lea

Înţelepciunea minţii tale luminate de Dumnezeu nu a rămas necunoscută patriarhului Constantinopolului, căci din singurătatea Cretei te-a chemat şi te-a aşezat mitropolit al cetăţii Tesalonicului, că neabătut să vesteşti cuvântul adevărului către turma cuvântătoare a oilor lui Hristos, că hrănindu-le cu hrana cea mângâietoare de suflet a învăţăturii Evangheliei, pe tine, ca pe un bun păstor, să te preamărească aşa :

Bucură-te, luminător nestins al luminii celei neînserate;

Bucură-te, propovăduitorul neobosit al adevărului Evangheliei;

Bucură-te, urmaş şi slujitor al apostolilor;

Bucură-te, al Tesalonicului arhipăstor şi învăţător întocmai cu apostolii;

Bucură-te, că turma încredinţată ţie de Dumnezeu bine ai păstorit-o printre multe şi grele nenorociri;

Bucură-te, că oile tale cuvântătoare le-ai păzit de lupii cei pierzători de suflete;

Bucură-te, că şi pe tronul ierarhului stând, nevoinţele călugăreşti nu le-ai lăsat;

Bucură-te, că în post şi rugăciune ai petrecut neîncetat;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, Mare Făcător-de-Minuni !

Condacul al 3-lea

Puterea lui Dumnezeu a coborât asupra ta, Sfinte Ierarhe Atanasie, şi te-a întărit în chip nevăzut în lupta cu necredincioşii şi cu cei ce părăseau credinţa ortodoxă. Cu toate acestea, nici viclenele lor clevetiri, nici săgeţile cele ascuţite ale învăţăturilor celor rele nu te-au clătinat pe tine. Tu, însă, ai stat ca un diamant pe piatra credinţei Sfinţilor Părinţi şi ai cântat lui Hristos : Aliluia !

Icosul al 3-lea

Marele Ierarh al Constantinopolului, fericitul Chiril, iubindu-te pe tine precum un tată pe fiul său, te-a oprit pe tine ajutător în ostenelile sale şi în prigoanele din partea necredincioşilor, împreună cu el pătimitor fiind; de aceea şi noi, ca unui iubitor de Dumnezeu şi de oameni, îţi cântăm :

Bucură-te, stea ce străluceşti pe firmamentul Bisericii lui Hristos;

Bucură-te, stâlp neclintit al credinţei ortodoxe;

Bucură-te, mustrător nebiruit al relelor învăţături;

Bucură-te, apărător atotputernic al adevăratei ortodoxii;

Bucură-te, că bine ai lucrat în via lui Hristos;

Bucură-te, că oile cele rătăcite le-ai adus la turma lui Hristos;

Bucură-te, teolog dumnezeiesc ce foloseşti alese cuvinte omeneşti;

Bucură-te, văzător tainic al harului lui Dumnezeu;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, Mare Făcător-de-Minuni !

Condacul al 4-lea

Furtuna de prigoane pe care au ridicat-o împotriva Bisericii lui Hristos cei răucredincioşi l-a înlăturat de la cârma Bisericii din Constantinopol pe fericitul Chiril, pe care în chinuri vrăjmaşii săi l-au sugrumat. Tu însă, Sfinte Ierarhe Atanasie, te-ai învrednicit să porţi veşmântul lui şi, primind în mâinile tale purtătoare de Dumnezeu cârma bisericească, ai cântat îngerească cântare lui Hristos, întemeietorul Bisericii : Aliluia !

Icosul al 4-lea

S-a auzit că tu, Sfinte Ierarh Atanasie, asemenea marelui Atanasie din Alexandria, i-ai ruşinat cu învăţătura ta pe vrăjmaşii credinţei ortodoxe şi pentru aceasta din tronul tău ai fost izgonit de duşmani. De aceea, ca pe un mărturisitor al lui Hristos, te fericim cu aceste laude :

Bucură-te, urmaşul apostolilor;

Bucură-te, împreună pătimitorule cu mucenicii;

Bucură-te, tare mărturisitor al lui Hristos;

Bucură-te, că ai arătat răbdare în prigoane;

Bucură-te, că ai biruit răutatea vrăjmaşilor cu iubirea lui Hristos;

Bucură-te, că de doua ori ai fost izgonit de la Tronul patriarhal;

Bucură-te, că ai fost ispitit cu mari necazuri;

Bucură-te, că ai avut mângâiere doar în rugăciunea către Dumnezeu;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, Mare Făcător-de-Minuni !

Condacul al 5-lea

Asemenea stelei izvorâtoare din Dumnezeu ai venit, Sfinte Părinte Atanasie, din Constantinopol la Muntele Athos, în grădina Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi acolo ai zidit o chilie singuratică, unde te-ai ostenit cu munca în tăcere, în post şi în rugăciune, cântând ziua şi noaptea cântare de laudă Sfintei Treimi : Aliluia !

Icosul al 5-lea

Am văzut, Sfinte Părinte Atanasie, că la chilia ta, mulţi călugări s-au adunat şi schitul tău s-a mărit şi acolo până acum se preamăreşte numele lui Hristos şi amintirea ta se întăreşte cu aceste laude :

Bucură-te, bun rânduitor al singurătăţii călugăreşti;

Bucură-te, tămâie binemirositoare în rugăciune către Dumnezeu;

Bucură-te, că la Athos ai dobândit liman lin şi prielnic pentru mântuire;

Bucură-te, că, sub acoperământul Maicii Domnului, în linişte ai vieţuit;

Bucură-te, că ai biruit clevetirile cele viclene ale diavolului;

Bucură-te, că ai răbdat cu înţeleaptă bărbăţie prigoanele şi chinurile cele crunte;

Bucură-te, că, asemenea lui Hristos, nici tu nu ai avut unde să-ţi pleci capul;

Bucură-te, că ai ajuns la desăvârşirea tuturor virtuţilor;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, Mare Făcător-de-Minuni !

Condacul al 6-lea

Propovăduitor al credinţei ortodoxe ai fost tu în toată Ţara Moldovei, în Mănăstirea Sfântului Ierarh şi făcător de minuni Nicolae din Galaţi, găsind odihnă vremelnică de osteneli, de prigoane şi răutăţi; aici te-ai nevoit pentru mântuirea fiilor credincioşi ai Bisericii, învăţându-i neîncetat să-I cânte cu bună cucernicie lui Dumnezeu Celui în Treime : Aliluia !

Icosul al 6-lea

Lumina neapusă a cunoaşterii de Dumnezeu strălucind în sufletul tău iubitor, te-a dus la înălţimea duhovnicească a desăvârşirii, uimind şi pe bine-credinciosul voievod Vasile Lupu, care se bucura de mijlocirea ta în rugăciune înaintea Domnului; ca şi aceluia odinioară, dă şi sufletelor noastre celor întunecate să-ţi cântăm aceste laude :

Bucură-te, următor al Sfântului Apostol Andrei în ţinuturile Dunării de Jos

Bucură-te, lumină strălucitoare care arăţi sufletelor credincioase calea spre Soarele dreptăţii;

Bucură-te, povăţuitor sfinţit al marelui voievod Vasile;

Bucură-te, păstor sfinţit de mâna Celui Preaînalt;

Bucură-te, cel ce ai sfinţit şi învăţat dreapta credinţă pe creştinii de la Dunăre;

Bucură-te, sfinţitor al sufletelor însetate de adevăr;

Bucură-te, potir umplut de pacea lui Dumnezeu;

Bucură-te, părinte iubitor al celor binecredincioşi;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, Mare Făcător-de-Minuni !

Condacul al 7-lea

Domnul, Cel iubitor de oameni, dorind să-ţi vină în ajutor, ţi-a pus gând să călătoreşti spre ţinuturile Rusiei, ca să dobândeşti mângâiere sufletească şi prin rugăciunile tale să sfinţeşti pământurile unde din vremuri străvechi se cânta Preasfintei Treimi cântare de laudă : Aliluia !

Icosul al 7-lea

Văzând în tine un nou luptător pentru evlavie, ţarul Alexei te-a primit cu dragoste şi te-a dăruit cu daruri bogate. Noi îţi aducem, cu smerenie, în loc de daruri, aceste laude :

Bucură-te, că pământul l-ai sfinţit cu paşii picioarelor tale;

Bucură-te, că la bătrâneţi cinstite ai arătat tinereţe duhovnicească;

Bucură-te, că inimile creştinilor noştri le-ai mângâiat cu rugăciunile tale;

Bucură-te, că pe poporul iubitor de Dumnezeu din Rusia l-ai veselit cu venirea ta;

Bucură-te, luptător al evlaviei bisericeşti;

Bucură-te, mustrătorul eresurilor şi al schismelor;

Bucură-te, judecător înţelept al celor credincioşi;

Bucură-te, păstrătorul curăţiei credinţei ortodoxe;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, Mare Făcător-de-Minuni !

Sfântul Ierarh Atanasie, Arhiepiscopul Alexandriei

Condacul al 8-lea

Călător străin ai fost, Sfinte Ierarh Atanasie, în pământul Ucrainei, dar numai prin limbă, căci prin credinţă şi prin evlavie, ai fost apropiat de poporul din acele locuri şi cu voia lui Dumnezeu, curând ai dobândit a doua patrie, căci prin somnul morţii te-ai odihnit, ca să te faci apărător şi rugător către Dumnezeu pentru poporul care cântă totdeauna lui Dumnezeu cântare de laudă : Aliluia !

Icosul al 8-lea

Încredinţându-te cu toată inima Domnului şi povăţuit de Dumnezeu fiind, ai venit, Sfinte Ierarh Atanasie, la mănăstirea din Lubni şi bolnav, ai binevoit să rămâi acolo. Dar chiar în neputinţe fiind, nu ai lăsat nevoinţa rugăciunii şi alegând un loc însingurat ai înălţat neîncetat rugăciuni către Domnul. De aceea şi noi, cu dragoste îţi cântăm :

Bucură-te, Sfinte Ierarhe al lui Dumnezeu, care prin venirea ta, ai preamărit liniştitul aşezământ de la Lubni;

Bucură-te, că prin minunatele tale minuni, tuturor l-ai făcut cunoscut;

Bucură-te, că Biserica dreptmăritoare cu nestricăciunea moaştelor tale ai împodobit-o;

Bucură-te, că prin harul moaştelor tale vindecătoare ai sfinţit-o;

Bucură-te, că în cântări neîncetate ai primit sfârşit cu pace;

Bucură-te, că, în rugăciune şi cu genunchii, plecaţi l-ai întâmpinat pe îngerul lui Dumnezeu;

Bucură-te, că ai fost socotit în ceata sfinţilor;

Bucură-te, că ai fost răsplătit de Dumnezeu cu nestricăciune;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, Mare Făcător-de-Minuni !

Condacul al 9-lea

Toţi îngerii lui Dumnezeu cu cântări de bucurie au întâmpinat dreptul tău suflet, Sfinte Ierarhe Atanasie, care s-a înălţat până la locaşurile cereşti, iar Făcătorul îngerilor în cămările raiului l-a primit şi împreună cu cetele îngerilor ai cântat cântare lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul al 9-lea

Ritorii cei vorbitori în deşert au fost ruşinaţi. Tu însă, Sfinte Ierarhe Atanasie, prin nestricăciune şi minuni de la Domnul, ai fost preamărit după moarte. Căci sfintele tale moaşte, după opt ani de şedere în mormânt, au fost aflate întregi şi nestricate. Bucurându-ne de această vădită mărturie a sfinţeniei tale, îţi aducem aceste laude :

Bucură-te, că primind moartea, nu ai cunoscut stricăciunea;

Bucură-te, că te-ai preamărit prin binecuvântatele şi vindecătoarele tale moaşte;

Bucură-te, că racla cu moaştele tale este vindecătoare de suferinţe;

Bucură-te, că prin ea dai necontenit oamenilor mare milostivire.

Bucură-te, că şi după moarte şezi pe scaunul ierarhicesc;

Bucură-te, căci, cu dreapta ta întinsă spre sărutare, ne binecuvântezi în chip nevăzut;

Bucură-te, că din nevoi şi suferinţe ne izbăveşti cu rugăciunile tale;

Bucură-te, vindecător fără de plată;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, Mare Făcător-de-Minuni !

Condacul al 10-lea

Mântuire veşnică ai moştenit, neuitate Sfinte Ierarhe! Căci nouă, celor cuprinşi de valurile acestei vieţi, ne eşti cârmaci credincios şi apărător până în ziua de astăzi. Pe cei ce te cheamă în ajutor îi miluieşti, pe alţii îi îndreptezi spre limanul cel lin, că împreună cu tine să cântăm cu toţii lui Dumnezeu Celui minunat întru sfinţi : Aliluia !

Icosul al 10-lea

Slujitor credincios al lui Hristos Împăratul cel ceresc fiind, Sfinte Ierarhe Atanasie, pe noi, robii Săi leneşi şi netrebnici, învredniceşte-ne de harul dat ţie din ceruri, spre săvârşirea faptelor bune şi a virtuţilor şi cheamă-ne spre împlinirea poruncilor lui Hristos, ca să ne asemănăm ţie şi în ceasul morţii noastre să avem nădejde de mântuire, cântându-ţi aceste laude :

Bucură-te, Sfinte Atanasie, că eşti preamărit de Dumnezeu;

Bucură-te, arhiereule, că eşti plin de daruri de la Arhiereul cel Veşnic, Hristos

Bucură-te, că eşti ocrotitorul binecuvântatului neam creştinesc;

Bucură-te, că celor ce te cinstesc pe tine le eşti rugător neadormit;

Bucură-te, că văduvelor şi orfanilor le eşti apărător nemitarnic;

Bucură-te, doctorul celor bolnavi;

Bucură-te, vindecătorul celor slăbănogi;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, Mare Făcător-de-Minuni !

Condacul al 11-lea

Cântările noastre de laudă nu le lepăda, Sfinte Ierarhe al lui Dumnezeu, ci primeşte-le cu milostivire şi înalţă pentru noi, la Domnul Dumnezeu, rugăciunile tale fierbinţi, ca să fie milostiv faţă de nedreptăţile noastre. Avându-te pe tine mijlocitor pentru noi înaintea lui Dumnezeu, avem îndrăzneală să cerem har de la El, Căruia îi cântăm : Aliluia !

Icosul al 11-lea

Te cinstim pe tine, Sfinte Părinte Atanasie, ca pe un mare luminător, căci lumina faptelor tale bune, cu care Tatăl ceresc te slăveşte, nu se va stinge în veci. Şi acum, în faţa Tronului Său şezând întru slavă, primeşte de la noi aceste laude :

Bucură-te, că petreci întru slava sfinţilor;

Bucură-te, că pentru sufletele noastre înalţi rugăciuni neîncetate;

Bucură-te, crin înmiresmat al sfinţeniei şi curăţiei;

Bucură-te, floare prealuminată a tuturor virtuţilor;

Bucură-te, apărător milostiv al tuturor celor furaţi şi oropsiţi;

Bucură-te, că şi după moarte eşti povăţuitor şi păstor al oilor cuvântătoare

Bucură-te, că tuturor celor ce aleargă la cinstita ta raclă le dăruieşti daruri bogate;

Bucură-te, nădejdea şi ocrotitorul celor ce ţi se roagă ţie;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, Mare Făcător-de-Minuni !

Condacul al 12-lea

Racla sfintelor tale moaşte este plină de harul lui Dumnezeu, Sfinte Părinte Atanasie; privirile noastre se bucură şi inima se umileşte când ne uităm la tronul arhieresc pe care şezi, ţinând în mână cârja păstorească. Pentru aceasta, închinându-ne moaştelor tale mult-vindecătoare, îl preaslăvim pe Dumnezeu, Cel ce ni Le-a dăruit spre mângâiere şi tămăduire şi Îi cântăm neîncetat: Aliluia !

Icosul al 12-lea

Cântând nenumăratele şi minunatele tale minuni, Sfinte Atanasie făcătorule de minuni, te mărim şi te lăudăm, că ai primit har de la Dumnezeu şi te rugăm cu sârguinţă: în ceasul morţii, când sufletul nostru se apropie de ieşirea sa şi este înconjurat de demonii cei îngrozitori, arată-te nouă ocrotitor şi cu rugăciunile tale, izbăveşte-ne din stăpânirea celui rău, ca să-ţi cântăm cu mulţumire acestea :

Bucură-te, că ai mare îndrăznire către Domnul;

Bucură-te, urmaşul apostolilor;

Bucură-te, că stai în ceruri cu toţi sfinţii, întru slavă;

Bucură-te, că şi pe pământ, în tron arhieresc petreci, prin moaştele tale nestricate;

Bucură-te, căci şi pe noi, românii, ne binecuvântezi prin sfintele tale moaşte;

Bucură-te, bucuria celor credincioşi;

Bucură-te, doctor binecuvântat al trupurilor noastre;

Bucură-te, mijlocitor aducător de mântuire sufletelor noastre;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, Mare Făcător-de-Minuni !

Condacul al 13-lea (acest Condac se zice de trei ori) :

O, mare făcător de minuni, Sfinte Ierarhe al lui Hristos, părintele nostru Atanasie, cerem şi te rugăm: înalţă sfintele tale rugăciuni la Domnul Dumnezeu şi izbăveşte-ne pe noi de osânda veşnica şi de chinurile iadului, că, prin mijlocirea ta, să ne învrednicim împreună cu tine să moştenim fericirea raiului şi să-I cântăm, cu toţi sfinţii, Ziditorului nostru : Aliluia !

Apoi, iarăşi se zice Icosul întâi:

Făcătorul îngerilor şi Domnul puterilor văzând mai dinainte bunătatea sufletului tău roditor de fapte bune, Sfinte Ierarhe Atanasie, ţi-a luminat mintea cu gândirea la cele înalte şi paşii tăi încă din tinereţe i-a îndreptat spre căutarea singurului lucru de folos. Tu, însă, pricepând nestatornicia acestei lumi, ai dorit să slujeşti Unului Dumnezeu în cinul călugăresc. De aceea, primeşte de la noi aceste laude :

Bucură-te, rob credincios al lui Hristos, că din anii tinereţii ai slujit împăratului ceresc;

Bucură-te, om dumnezeiesc, căci prin viaţa ta neîntinată îngerilor te-ai asemănat;

Bucură-te, rod îmbelşugat al darurilor sfinţeniei;

Bucură-te, că te-ai născut şi ai crescut în insula Creta;

Bucură-te, că ai primit tunderea călugărească într-un loc liniştit;

Bucură-te, că nevoitorii te-au învăţat evlavia;

Bucură-te, că te-ai hrănit cu laptele adevăratei învăţături a Evangheliei;

Bucură-te, că dogmele teologiei ortodoxe bine le-ai deprins;

Bucură-te, că prin rugăciune neîncetată ai ajuns la înălţimea cugetării de Dumnezeu;

Bucură-te, că prin post şi înfrânare ai potolit patimile păgubitoare de suflet;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, Mare Făcător-de-Minuni !

şi Condacul întâi:

Alesule al lui Hristos, Sfinte Patriarh Atanasie, pomenind nevoinţele, viaţa plină de necazuri şi iubirea ta, te cinstim cu cântări ca pe un bun păstor şi al nostru apărător. Tu, însă, având îndrazneală către Dumnezeu, izbăveşte-ne pe noi de toate necazurile ca să-ţi cântăm : Bucură-te, Sfinte Ierarhe Atanasie, Mare Făcător-de-Minuni !

Apoi, se zic aceste rugăciuni :

Rugăciunea 1

O, Sfinte Ierarhe al lui Hristos, Atanasie! Chemarea slujirii arhiereşti dându-ţi-se prin porunca lui Dumnezeu, alegerea slujirii arhiereşti ai primit şi Crucea lui Hristos pe umerii tăi punând, ai fost un bun păstor, luminător preaslăvit, stâlp neclintit, slujitor credincios al Bisericii, începător al ierarhilor, apărător al Ortodoxiei, dezrădăcinător al necredinţei, iar pentru aceasta ai fost aşezat în casa Domnului tău.Roagă-te dar pentru noi, cei ce venim cu credinţă şi cu dragoste la cinstitele şi mult-vindecătoarele tale moaşte, şi nu ne lepăda pe noi, cei ce îţi cerem ajutor în necazuri şi în boli. Îndrăzneşte la Preabunul Părinte cu rugăciunea ta, mijloceşte pentru sufletele şi trupurile noastre şi deschide-ne nouă uşile milostivirii lui Dumnezeu. Prin rugăciunile tale, păstrează Sfânta Biserică întărită şi neclintită de toate uneltirile vrăjmaşului. Roagă-L pe Domnul şi Stăpânul să ne ajute să petrecem viaţă liniştită şi netulburată, întru toată evlavia şi curăţia. Păzeşte Biserica noastră de toate necazurile şi ispitele care vin de la toţi vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi şi precum fiind în viaţă i-ai izbăvit pe locuitorii Cretei de moartea cea nedreaptă a agarenilor, aşa şi acum, fiind în ceruri, roagă-te neîncetat lui Dumnezeu să ne izbăvească de toată reaua întâmplare şi pe noi, smeriţii creştini, care te cinstim cu laude şi cântări la Dunăre, unde ca un neîntrecut povăţuitor ai propovăduit pocăinţa şi iertarea vrăjmaşilor pentru iubirea lui Hristos cea fără de margini, întinde mâna ta de ajutor tuturor creştinilor ortodocşi care aleargă la cinstitele tale moaşte. Fii grabnic sprijinitor celor ce ţi se roagă, că văzând milostivirea lui Dumnezeu şi primind ajutorul aşteptat, să mărim pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Treimea cea de o Fiinţă şi nedespărţită, acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Rugăciunea 2

O, mare şi minunate Sfinte Ierarhe al lui Hristos, Atanasie, luminătorul Bisericii din Constantinopol, făcător de minuni şi ocrotitor al ţărilor ortodoxe! Tu încă din tinereţe ai părăsit toate cele lumeşti, călăuzit fiind de iubirea către Dumnezeu şi de buna socotinţă duhovnicească şi ai vestit tuturor oamenilor zicând: Ce este bogăţia, ce este omul, slava şi puterea? Fum care se împrăştie în văzduh; toate acestea sunt duse de vânt! De aceea să ne dorim bogăţie pentru veacul viitor. Astfel învăţând, tu însuţi te-ai făcut pildă, căci erai milos, bun la inimă, smerit, blând şi simplu pentru toţi. Pentru aceasta şi întru adormirea ta, mult-Milostivul Dumnezeu te-a luminat şi te-a preaslăvit cu nenumărate minuni şi cu nestricăciunea moaştelor tale. Având însă îndrăzneală către Domnul, apără şi mântuieşte cu mijlocirea ta poporul român, ţara noastră şi oraşul acesta, în care ai binevoit să te odihneşti prin aducerea sfintelor tale moaşte. Roagă-L pe Hristos Dumnezeu să ne ierte nouă toate greşelile, cele de voie şi cele fără de voie, şi să ne izbăvim de toţi vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi, de toate necazurile şi supărările şi de toate neputinţele. Roagă-te că Milostiv să ne fie nouă, tuturor, Domnul şi aici şi în veacul ce va să fie, iar pe cei adormiţi dintre noi să-i odihnească în loc de lumină.

Noi, cei ce ne închinăm la icoana cu moaştele tale, avându-te pe tine rugător neadormit către Domnul, cu mulţumită şi cu dragoste preaslăvim Treimea cea Sfântă, pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Şi apoi se face Otpustul :

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile PreaCuratei Maicii Tale, ale Sfântului Ierarh Atanasie, Arhiepiscopul Alexandriei şi ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin !

Surse bibliografice :

  1. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/928/p1aiklc2a21e2fkj9d0ja8mq613.png;
  2. https://www.timesnews.gr/wp-content/uploads/2018/01/%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%BF-%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CF%82.jpg;
  3. https://www.ortodoxia.md/2009/09/acatistul-sfantului-atanasie-al-alexandriei-cel-mare-1831-ianuarie/;
  4. https://doxologia.ro/tropar/troparul-sfantului-ierarh-atanasie-cel-mare;
  5. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/Ikone_Athanasius_von_Alexandria.jpg;
  6. https://ro.orthodoxwiki.org/Atanasie_al_Alexandriei

Alătură-te conversației

2 comentarii

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: