ACATISTUL ÎNĂLŢĂRII DOMNULUI

Înălţarea Domnului

(la 40 de zile după Praznicul Învierii Domnului)

Rugăciunile începătoare

De este preot, începe aşa :

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Amin!

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi ! Doamne, curăţeşte păcatele noastre ! Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre ! Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău !

Doamne miluieşte ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Tatǎl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău ! Vie Împărăţia Ta ! Facă-se Voia Ta ! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri ! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean ! Amin !

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca un Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi !

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit ; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău ; toţi lucrul Mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc!

Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute. Şi într-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii ; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin Prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Doamne miluieşte ! (de 12 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru ! (o închinăciune)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru Credincioşia Ta, auzi-mă, întru Dreptatea Ta! Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta! Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare ; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult ; cugetat-am la toate Lucrurile Tale, la faptele Mâinilor Tale m-am gândit. 

Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab’ auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu! Nu-Ţi întoarce Faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor care se coboară în mormânt! Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea! Arată-mi Calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu! 

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne! Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu! Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă! Întru Dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu! Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău! 

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru Numele Domnului ! (de 3 ori)

Apoi, se zice Troparul Înălţării Domnului (Glasul al 4-lea):

Înălţatu-Te-ai întru slavă, Hristoase, Dumnezeul nostru, bucurie făcând Ucenicilor Tăi cu Făgăduinţa Sfântului Duh;  încredinţându-se ei, prin binecuvântare, că Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Apoi, se zice Condacul Înălţării Domnului (Glasul al 6-lea):

Plinind rânduiala, cea pentru noi şi pe cele de pe pământ unindu-le cu cele cereşti, Te-ai înălţat întru slavă, Hristoase, Dumnezeul nostru, de unde nicicum nu Te-ai despărţit ; ci, rămânând nedepărtat, strigi celor ce Te iubesc pe Tine : Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră !

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi ? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi ?

Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea Îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea! Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte ; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie Unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât Drept eşti Tu întru Cuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată Adevărul ai iubit ; cele nearătate şi cele ascunse ale Înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi ; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie ; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce Faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le! Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele! Nu mă lepăda pe mine de la Faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine! Dă-mi mie bucuria Mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte! Învăţa-voi pe cei fără de lege Căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele ! Bucura-se-va limba mea de Dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat ; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu : duhul umilit ; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună Voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului! Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot ; atunci vor pune pe Altarul Tău viţei.

Condacul 1
Ţie, Domnului şi Împărat al cerului şi al pământului, ca unui biruitor al mortii, Îţi aducem cântare de laudă, că, după PreaLuminata Înviere din morţi, cu slavă la ceruri Te-ai înălţat şi cu PreaCinstit Trupul Tău ai şezut de-a Dreapta lui Dumnezeu, ca şi firea noastră cea căzută să o înalţi împreună cu Tine şi să ne slobozeşti de patimi din veşnica moarte. Noi, însă, prăznuind Dumnezeiasca Ta Înălţare, din sufIet, împreună cu Ucenicii Tăi, cântăm: Iisuse, Cel Ce Te-ai înălţat de la noi la cer, nu ne lăsa pe noi singuri!

Icosul 1

Cetele Arhanghelilor şi ale Îngerilor stând în faţa Ta, Împărate al tuturor, pe Muntele Măslinilor, cu frică, Te-au văzut suindu-Te cu Trupul la înălţimile cereşti şi, proslăvind marea Ta Iubire de oameni, Ţi-au cântat:

Iisuse, Împărate al slavei, înalţă-Te, la ceruri în strigăte şi în glas de trâmbită !
Iisuse, Doamne al Puterilor, înalţă-Te pe Heruvimi şi zboară pe aripile vântului !
Iisuse, Dumnezeule PreaVeşnic, dă Glasului Tău tărie şi putere, ca să cutremure tot pământul !
Iisuse, Lumina Cea PreaÎnaltă, arată-Ţi Puterea Ta pe nori şi foc din FaţaTa să se aprindă !
Iisuse, Răscumpărătorul făpturii, găteşte-Ţi în cer Scaunul Tău şi Împărăţia Ta să fie fără de sfârşit !
Iisuse, Făcătorul cerului şi al pământului, şezi de-a Dreapta Tatălui, ca să fii Dumnezeul tuturor întru toate !
Iisuse, Cel Ce Te-ai înălţat de la noi la cer, nu ne lăsa pe noi singuri!

Condacul al 2-lea

Văzându-Te Apostolii înviat din morţi, în timpul celor patruzeci de zile, când Te-ai arătat lor, Stăpâne, Doamne, vorbindu-le despre Tainele Împărăţiei lui Dumnezeu şi primind poruncă să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte Făgăduinţa Tatălui, până când se vor îmbrăca cu putere ce va veni de sus, petreceau împreună într-un cuget, în rugăciune,cântându-Ţi cu o singură gură şi cu o singură inimă: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Înţelesul vederii de Dumnezeu dezlegându-l, Iisuse, ai dus pe Ucenicii Tăi afară spre Betania şi i-ai urcat pe Muntele Măslinilor, începând să-i găteşti pentru Taina marii Tale Înălţări la cer zicând : S-a apropiat, o, Prietenii Mei, timpul înălţării ; mergând, deci, învăţaţi toate neamurile cuvântul pe care l-aţi auzit de la Mine, botezându-le în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh ! Aceştia gândind încă pământeşte, Te-au întrebat : Doamne, oare, în acest timp vei aşeza din nou împărăţia lui Israel ? Tu, însă, le-ai zis lor : Nu este în puterea voastră să socotiţi vremurile şi anii, căci acestea le-a luat Dumnezeu în Puterea Sa. Iar noi, pregătindu-ne de întâmpinarea cerescului Mire, cântăm :

Iisuse, Păstorul Cel Bun, nu Te despărţi niciodată de noi, ci să fii pururea cu noi !
Iisuse, Învătătorul Cel Bun, trimite-ne nouă pe Duhul Sfânt, Mângâietorul, ca să petreacă cu noi neschimbat!
Iisuse, Luminătorul nostru, luminează sufletele noastre prin Înălţarea Ta la cer !
Iisuse, Mântuitorul nostru, izbăveste-ne pe noi, prin Mijlocirea Ta, de furtuni şi de întristare !

Iisuse, Povăţuitorul nostru, îndreptează-ne cu Cuvântul Gurii Tale spre a-Ţi sluji Ţie !
Iisuse, Ajutătorul nostru, aminteşte-ne prin Duhul Tău Cel Sfânt Făgăduinţele Tale !

Iisuse, Cel Ce Te-ai înălţat de la noi la cer, nu ne lăsa pe noi singuri!

Condacul al 3-lea

Vrând să-i îmbraci pe Apostolii Tăi cu putere de sus, Iisuse, le-ai făgăduit pe Muntele Măslinilor pe Duhul Sfânt, Mângâietorul şi le-ai poruncit să fie martori în Ierusalim şi în toată Iudeea şi chiar până la marginile pământului, zicând : Veniţi şi intraţi prin Porţile Mele, pregătiţi-Mi cale Mie şi oamenilor Mei, faceţi semne întru neamuri ca toţi credincioşii să cânte cu voi : Aliluia !

Icosul al 3-lea

Având adânc de milostivire, PreaDulce Iisuse, pe Ucenicii Tăi şi pe femeile ce Te urmau şi, mai ales, pe Maica ce Te-a născut, i-ai umplut de bucurii nenumărate prin Înălţarea Ta la cer, când, deja despărţindu-Te de dânşii, Ţi-ai întins Mâinile şi i-ai binecuvântat, zicând : Iată, Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârşitul veacului, iar ei, plini de frică fiind, au proslăvit Înălţarea Ta, zicând :

Iisuse, Dătătorul milei, ai venit pe Muntele Eleon, ca să mântuieşti neamul omenesc.
Iisuse, Înveselitorul celor necăjiţi, ai vrut să mângâi pe prietenii ce erau impreună cu Tine.
Iisuse, Nădejdea celor deznădăjduiţi, prin BineCuvântarea Ta la Înălţare, de întristare ne-ai păzit pe noi.
Iisuse, Limanul celor înviforaţi, prin Înălţarea Ta ne-ai dăruit şi nouă cale la Tatăl ceresc.
Iisuse, Mângâietorul Cel Bun, Tu ai făgăduit să ne trimiţi un alt Mângâielor de la Tatăl.
Iisuse, Marele Păstor, Tu ai binevoit ca turma Ta credincioasă să nu se risipească.

Iisuse, Cel Ce Te-ai înălţat de la noi la cer, nu ne lăsa pe noi singuri!

Condacul al 4-lea

Furtună de gânduri îndoite având, s-au umplut de lacrimi, când Te-au văzut pe Tine, Hristoase, purtat pe nori şi plângând au zis : Cum ne laşi, Stăpâne, acum, pe noi, robii Tăi, care Te-am iubit ? Încotro Te duci, Cel Ce ţii toate cu mâinile ? Noi, însă, am lăsat toate şi Ţi-am urmat, Ţie, Dumnezeule, bucurându-ne şi având nădejde că vom fi cu Tine în veci. Nu ne lăsa pe noi singuri, după cum ne-ai făgăduit şi nu Te despărţi de noi, Păstorul nostru Cel Bun, ci ne trimite nouă pe PreaSfântul Tău Duh, care să ne înveţe, să ne lumineze şi să sfinţească sufletele noastre, ca să-Ţi cântăm cu mulţumire : Aliluia !

Icosul al 4-lea

Auzind suspinurile Ucenicilor Tăi, Stăpâne Doamne, care se întristaseră că Te-ai despărţit de Dânşii, le-ai dat BineCuvântare preadesăvârşită Prietenilor Tăi, zicând : Nu plângeţi, PreaIubiţii Mei, vă spun adevărul : vă este de folos să Mă duc la Tatăl Meu. Căci dacă nu Mă duc, Mângâietorul nu va veni la voi, iar dacă Mă voi duce, Îl voi trimite vouă. Pentru voi M-am pogorât din cer şi pentru voi iarăşi Mă urc la cer, ca să vă gătesc vouă loc. Nu voi lăsa oile pe care le-am adunat şi nu voi uita pe cei ce i-am iubit. Iar ei, fiind mângâiaţi de aceste Dumnezeieşti cuvinte, Ţi-au cântat cu umilinţă :

Iisuse, PreaBunule, Cel Ce în locul întristării şi al lacrimilor ne-ai dat bucurie, nu ne lipsi pe noi de veşnica veselie în Împărăţia Ta !
Iisuse, ATotBunule, Cel Ce ne-ai umplut de bucurie cu Înălţarea Ta, păzeşte sufletele noastre în drumeţia pământească !
Iisuse, Cel Ce ne-ai adunat precum cloşca puii săi, nu ne lăsa pe noi să rătăcim pe căile acestei vieţi !
Iisuse,Cel Ce ne-ai legat cu legătura dragostei la Cina cea de Taină, nu ne lăsa pe noi ca satana să ne împrăştie ca pe boabele de grâu !
Iisuse, Cel Ce Pacea Ta ne-ai lăsat-o moştenire, păzeşte-ne să petrecem întru Dragostea Ta !
Iisuse, Cel Ce ai gătit locaşuri multe în Rai, găteşte-ne şi nouă loc în Locaşul Tău ceresc !

Iisuse, Cel Ce Te-ai înălţat de la noi la cer, nu ne lăsa pe noi singuri!

Condacul al 5-lea

Un nor izvorâtor din Dumnezeu a luminat foarte Înălţarea Ta, Dătătorule de viaţă, Doamne, pe care l-au văzut Ucenicii, când, despărţindu-Te de dânşii, i-ai binecuvântat şi, astfel, cu Slavă multă, purtat pe aripile Heruvimilor, ai săvârşit Înălţarea, care mai înainte era de nepătruns din pricina duhurilor răutăţii de sub ceruri şi a stăpânitorilor puterilor văzduhului. Acum, însă, Tu eşti primit acolo, ca toată făptura văzută şi nevăzută să-Ţi cânte cântarea îngerească: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Văzând cetele Îngerilor Înălţarea Ta cu trupul la cer, Împărate al Făpturii, s-au spăimântat, zicând puterilor de sus : Ridicaţi porţile veşnice, că vine Împăratul Slavei ! Deschideţi-vă, ceruri şi voi, ceruri ale cerurilor, ca să primiţi pe Domnul Puterilor şi vă închinaţi Lui, zicând :

Iisuse, Cel Ce eşti strălucirea Slavei Tatălui, luminează-ne pe noi cu lumina Feţei Tale !
Iisuse, Cel Ce eşti strălucirea minţilor cereşti, luminează-ne pe noi în ziua cea neînserată a Împărăţiei Tale !
Iisuse, Cel Ce ai venit cu mare slavă, înalţă-ne şi pe noi cu mintea la ceruri !
Iisuse, Cel Mare şi Lăudat în muntele Tău cel Sfânt, vesteşte adevărul Tău peste tot pământul !
Iisuse, Cel Ce ai mărit până la ceruri Mila Ta, arată peste tot pământul Slava Ta !
Iisuse, Cel Ce ai şezut pe cerurile cerurilor, în veci să fie Cuvântul Tău în inimile noastre !

Iisuse, Cel Ce Te-ai înălţat de la noi la cer, nu ne lăsa pe noi singuri!

Condacul al 6-lea

Propovăduitorii Slavei Dumnezeieşti, începătorii cetelor îngereşti, Tronurile, Heruvimii cei cu ochi mulţi şi Serafimii cei cu câte şase aripi, deschizând împreună toate înălţimile cereşti, Te-au întâmpinat pe Tine, Stăpâne al tuturor, şi văzând Înălţarea Ta cu trupul, unii pe alţii cu mirare au întrebat : Cine este Acesta, care a venit în Edom, Drept şi Puternic în lupte ? Cine este Acesta, care a venit din Vosor în trup ? De ce este roşie Îmbrăcămintea Lui ? Pentru că a fost înmuiată în Sângele, Celui Ce a purtat coroană de spini. Acesta este, cu adevărat, Împăratul Slavei, Mielul lui Dumnezeu, Care S-a jertfit şi a înviat pentru mântuirea lumii. Acum, Acesta vine în trup, ca să stea de-a Dreapta lui Dumnezeu. Acestuia acum să-I cântam: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Ai strălucit de slavă Dumnezeiască, Iisuse, când firea omenească s-a îmbrăcat întru aceasta ; cu milostivire ai înălţat-o şi împreună cu Tatăl ai aşezat-o şi ai înDumnezeit-o. Iar cetele cereşti fără de trupuri, minunându-se, s-au spăimântat şi, cuprinse de frică şi de tulburare, au preaslăvit Iubirea Ta de oameni. Împreună cu acestea şi noi, pământenii, slăvind coborârea şi Înălţarea Ta la ceruri, cea pentru noi, ne rugăm, zicând :

Iisuse, fiind Izvorul Vieţii, prin Înălţarea Ta la cer ne-ai arătat nouă, celor de pe pământ, Calea spre viaţa veşnică în Ierusalimul cel de Sus.
Iisuse, fiind adânc de milostiviri, prin şederea de-a Dreapta Tatălui, simţurile noastre cele trupeşti le-ai înDumnezeit.
Iisuse, Cel Ce ai luat pe umeri firea noastră cea pierdută, ia asupra Ta şi păcatele noastre cele grele !
Iisuse,Cel Ce Te-ai ridicat cu Trupul Tău la Tatăl,înalţă şi gândurile noastre ce sunt purtate către cele de jos!
Iisuse, Cel Ce de pe pământ Te-ai ridicat întru cele înalte şi ai şezut de-a Dreapta lui Dumnezeu şi Tatăl, dă-ne şi nouă să şedem de-a Dreapta Ta cu cei ce se mântuiesc !
Iisuse, Cel Ce din Sion ai arătat strălucirea Slavei Tale,învredniceşte-ne să fim părtaşi Fericirii Tale veşnice!

Iisuse, Cel Ce Te-ai înălţat de la noi la cer, nu ne lăsa pe noi singuri!

Condacul al 7-lea

Vrând să înalţi şi să proslăveşti firea omenească cea căzută prin Adam, ca un nou Adam, urcându-Te la înălţimile cereşti, ai pregătit Scaunul Tău în veacul veacului, ai şezut de-a Dreapta lui Dumnezeu şi de Sânurile Părinteşti nu Te-ai despărţit. Veniţi, dar, să ne închinăm lui Iisus Cel Ce a sărăcit pentru noi şi S-a suit la ceruri, să-I dăm slavă Lui şi să-I cântăm din adâncul sufletului: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Curată trăire ne-ai descoperit, Doamne, când Te-ai înălţat cu trupul la cer, ca să înnoieşti lumea cea învechită cu mulţime de păcate, arătându-ne în chip vădit, precum glăsuieşte şi Dumnezeiescul Pavel, că locuirea noastră este în ceruri. Pentru aceasta, să ne înstrăinăm din lumea cea deşartă, mintea la ceruri să o înălţăm şi să-ţi cântăm Ţie aşa :

Iisuse, Cel Ce cu Îngerii petreci în ceruri, cheamă-ne şi pe noi, să ne luptăm pentru locuinţa cerească !
Iisuse, Cel Ce în trup fiind, ai vieţuit cu oamenii, învaţă-ne să ne depărtăm de patimile lumeşti !
Iisuse, Cel Ce ai venit să cauţi oaia cea rătăcită, numără-ne şi pe noi cu turma Oilor Tale nerătăcite !
Iisuse, Cel Ce ai venit să împreunezi firile dezbinate, uneşte cele de pe pământ cu cele cereşti !
Iisuse, Cel Ce ai şezut pe nor uşor, în ceruri, învredniceşte-ne, ca lăsând cele pământeşti, să privim pururea la porţile cereşti !
Iisuse, Cel Ce şezi întru slavă, pe Tronul Dumnezeirii, dă-ne nouă, ca deschizând ochii, să pricepem din Lege Minunile Tale !

Iisuse, Cel Ce Te-ai înălţat de la noi la cer, nu ne lăsa pe noi singuri!

Condacul al 8-lea

Străină şi minunată este Învierea Ta, străină şi înfricoşată este şi Înăţarea Ta, de pe muntele cel sfânt, Dătătorule de Viaţă, Hristoase şi neînţeleasă minţii este Şederea Ta cu trupul de-a Dreapta Tatălui, despre care David spunea cu duhul : “Zis-a Domnul, Domnului Meu, şezi de-a dreapta Mea, până ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut picioarelor Tale !” Pentru aceasta, toate Puterile Cereşti văzând Suirea Ta la ceruri, cu adevărat s-au aşezat la Picioarele Tale, cântând în limbi îngereşti cântarea: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Cu totul fiind întru Cele de Sus, PreaDulce Iisuse, când de voie, pentru noi, Te-ai înălţat cu slavă la ceruri şi ai şezut de-a Dreapta lui Dumnezeu şi Tatăl şi de cele de jos nicicum nu Te-ai despărţit, pentru că ai făgăduit să fii neîncetat în Biserică şi ai spus celor ce Te iubesc : “Eu sunt cu voi şi nimeni împotriva voastră”. Această milostivă făgăduinţă pomenind-o şi păstrând-o totdeauna în inimă, Îţi cântăm aşa :

Iisuse, Cel Ce ai primit, după Înălţarea Ta, toată puterea în cer şi pe pământ, primeşte-ne şi pe noi întru veşnica Ta Moştenire !
Iisuse, Cel Ce ai plinit bucuria Ucenicilor Tăi prin Făgăduinţa Sfântului Duh, umple sufletele noastre cu venirea Harului Acestuia !
Iisuse, Cel Ce Te-ai plecat prin coborârea din ceruri, pleacă şi mândria noastră în faţa măreţiei Slavei Tale !
Iisuse, Cel Ce ai preamărit toată făptura prin Înălţarea Ta, preamăreşte întru cele de sus şi sufletele noastre, ca să cânte cu Îngerii Sfinţenia Ta !
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cel Ce prin Cuvântul Tău ai întărit cerurile, întăreşte în inimile noastre Cuvintele Tale ca să nu Îţi greşim Ţie !
Iisuse, Fiul Tatălui, Cel Ce ai arătat toată Puterea Ta cu duhul Gurii Tale, înnoieşte Duhul cel drept înlăuntrul nostru ca să nu ne pângărim !

Iisuse, Cel Ce Te-ai înălţat de la noi la cer, nu ne lăsa pe noi singuri!

Condacul al 9-lea

Toată firea omenească cea căzută şi stricată cu păcatele ai luat-o pe Umerii Tăi, Stăpâne, Doamne, ai zidit-o din nou prin Tine şi, mai presus de orice început şi putere, ai ridicat-o astăzi şi ai dus-o la Dumnezeu şi Tatăl şi împreună cu Tine ai aşezat-o pe Tronul ceresc, pentru a o sfinţi, a o slăvi şi a o înDumnezei. Iar Puterile netrupeşti, mirându-se, au zis : „Cine este acest Bărbat PreaFrumos, care nu este Om, ci împreună Dumnezeu şi Om, căruia să-I cântăm acum: Aliluia!?

Icosul al 9-lea

Dumnezeieştii Tăi Ucenici, Mântuitorule, s-au mirat de slăvită Înălţrea Ta şi privind la cer, s-au întristat văzându-Te cum Te înalţi şi doi Îngeri, îmbrăcaţi în haine albe, au stat lângă ei şi le-au zis, mângâindu-i : “Bărbaţi galileeni, de ce staţi privind la cer ? Acest Iisus, care S-a înălţat de la noi la cer, astfel va şi veni, precum L-aţi văzut mergând la cer”. Această vestire îngerească despre a doua Ta venire, Doamne, auzind-o Ucenicii Tăi s-au bucurat foarte şi noi, împreună cu dânşii, Îţi cântăm cu bucurie aşa :

Iisuse, Cel Ce Te-ai înălţat de la noi întru toată Slava Ta, vino, degrabă, împreună cu Sfinţii Tăi Îngeri !
Iisuse, Cel Ce vei veni iarăşi să faci Dreapta Judecată, vino cu slavă întru lumina celor sfinte ale Tale !
Iisuse, Cel mare şi înfricoşător întru toate cele dimprejur, miluieşte şi apără cu blândeţe toate cele de pe pământ !
Iisuse, Cel preaslăvit în Sfatul celor Sfinte ale Tale, Însuţi ne proslăveşte în Cereasca Ta Împărăţie !
Iisuse, Cel Ce ai străbătut cerurile cu Trupul, binevoieşte să treci şi sufletele noastre prin vămile văzduhului, ca să privim la Faţa Ta !
Iisuse, Cel Ce Te-ai înălţat pe norii cerului, învredniceşte-ne să Te vedem, cu veselie şi cu îndrăzneală, în ziua cea de pe urmă întru Slava Ta !

Iisuse, Cel Ce Te-ai înălţat de la noi la cer, nu ne lăsa pe noi singuri!

Condacul al 10-lea

Vrând să mântuieşti pe Ucenicii Tăi care erau împreună cu Tine, Hristoase, Mântuitorule, Te-ai ridicat la ceruri ca să le pregăteşti loc, pentru că „În Casa Tatălui Meu multe locaşuri sunt”, precum Însuţi ai spus, mergând la patimă zicând : “Şi dacă mă voi duce şi vă voi găti loc, iarăşi voi veni şi vă voi lua la Mine, ca să fiţi şi voi unde sunt Eu”. Pentru aceasta, învredniceşte-ne, Doamne, ca după moartea noastră să dobândim Biserica nefăcută de mână omenească şi veşnică în ceruri, nu din lemn sau din fân sau din trestie, care nu stă în faţa focului, ci din aur sau argint sau pietre preţioase, zidită pe Temeiul Tău, unde Te vom slăvi şi Îţi vom cânta: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Împărate PreaVeşnic, Iisuse Hristoase, Cel Ce Te-ai înălţat la ceruri cu PreaCuratul Tău Trup şi pe noi, pe toţi, ne-ai chemat în Patria noastră cerească, izbăveşte-ne pe noi de vicleniile lumeşti şi de patimile trupeşti şi ne dăruieşte încă în zilele vieţuirii noastre în trup să ne împărtăşim cu cuget curat de viaţa cerească şi totdeauna să primim în Taina Dumnezeieştii Euharistii hrana cea cerească şi din inimă curată şi cu duh drept să-Ţi cântam aşa :

Iisuse, Marele Arhiereu al bunătăţilor ce vor să fie, prin Înălţarea Ta ai străbătut cerurile cu trupul şi nu ai intrat în Biserică făcută de mâini omeneşti, ci chiar în cer, ca să ne aşezi pe noi în Faţa lui Dumnezeu.
Iisuse, Făcătorul a toate, cort nefăcut de mână omenească ai înălţat şi ai intrat în Sfânta Sfintelor la Tatăl, cu Sângele Tău, ca să ne găteşti nouă mântuire veşnică.
Iisuse, Mielul Cel Nevinovat şi Dumnezeiesc, Tu singur Te-ai jertfit pentru păcatele lumii ca să ridici păcatele, celor mulţi ; ridică la Tronul Dumnezeiesc şi jertfa pentru păcatele noastre !
Iisuse, slujitorul Noului Legământ, Cel Ce singur Te-ai înălţat la Tatăl ca să deschizi drum spre Cortul ceresc, primeşte şi suspinurile pentru necurăţia noastră !
Iisuse, PreaIubitul nostru Mire, Cel Ce ai gătit Cămară Luminoasă în ceruri, găteşte-ne acolo loc, celor ce Ţie Unuia Îţi slujim !
Iisuse, Bunule Păstor, Cel Ce ai gătit Turmei Tale pajişte cerească în Rai dăruieşte-ne cununi şi nouă, celor ce Îţi slujim Ţie !

Iisuse, Cel Ce Te-ai înălţat de la noi la cer, nu ne lăsa pe noi singuri!

Condacul al 11-lea

Cântare de umilinţă aduce Dumnezeieştii Tale Înălţări, Cuvântule, Maica PreaCurată, Ceea ce Te-a născut pe Tine. Căci Aceasta în timpul Patimilor Tale, mai mult decât toţi, ca o Maică, a suferit pentru Tine ; pentru aceasta, prin ProSlăvirea Trupului Tău, trebuia ca Dânsa să se îndulcească de multă bucurie şi cu această mare bucurie a coborat cu Apostolii de pe Muntele Eleonului şi întorcându-se toţi la Ierusalim, au intrat în foişor şi într-un cuget stăruiau în rugăciune împreună cu femeile, aşteptând Pogorârea Sfântului Duh, lăudând şi binecuvântând pe Dumnezeu cu cântarea: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Lumină veşnică şi nestricată a strălucit la toată lumea de pe Muntele Măslinilor, unde au stat PreaCuratele Tale Picioare, Hristoase, Mântuitorule, deoarece Te-ai înălţat cu slavă la ceruri cu Trupul, ai deschis porţile cereşti, închise prin căderea lui Adam şi Însuţi fiind Calea, Adevărul şi Viaţa, ai deschis cale oricărui trup către Locaşul Tatălui Tău Ceresc, aşa cum ai spus Ucenicilor Tăi, zicând : “De acum veţi vedea cerurile deschise şi Îngerii lui Dumnezeu urcându-se şi coborându-se peste Fiul Omului”. Pentru aceasta, cunoscând Calea Ta, că nimeni nu ajunge la Tatăl decât numai prin Tine, Îţi cântăm acestea :

Iisuse, Cel Ce Te-ai înălţat la Tatăl pe nori de lumină, luminează sfeşnicul cel stins al sufletelor noastre !
Iisuse, Cel Ce Te-ai înălţat la cele de sus întru luminile Sfinţilor Tăi, aprinde în inimile noastre Focul Tău cel de viaţă făcător !
Iisuse, Cel Ce ai strălucit, prin Înălţarea Ta întru cele de sus, mai mult decât soarele, încălzeşte cu Căldura Duhului Tău răceala sufletelor noastre !
Iisuse, Cel Ce cu Lumină din Lumina Dumnezeirii Tale ai strălucit luminii, luminează-ne cu lumina Cuvintelor Tale pe noi cei ce dormim în noaptea păcatelor !
Iisuse, Soarele Dreptăţii, Cel Ce ai răsărit din Fecioară, dăruieşte-ne şi nouă în tot locul Vestirea Ta !
Iisuse, Lumina cea Neînserată, care vei veni precum fulgerul de la răsărit, nu ne arde pe noi atunci cu focul Mâniei Tale !

Iisuse, Cel Ce Te-ai înălţat de la noi la cer, nu ne lăsa pe noi singuri!

Condacul al 12-lea

Har peste har ne-ai dăruit nouă, PreaDulce Iisuse, spre desăvârşirea Sfinţilor şi spre zidirea Sfintei Tale Biserici, deoarece Te-ai înălţat la ceruri cu PreaCuratul Tău Trup şi ai şezut de-a Dreapta lui Dumnezeu şi Tatăl. Tu, acum, Te-ai ridicat mai presus decât cerurile, ca să plineşti toate spre desăvârşirea Sfinţilor şi zidirea Bisericii Tale ; pentru aceasta, ai prădat iadul şi Te-ai dăruit oamenilor ca să-i dobândeşti pe toţi întru unirea credinţei şi cunoaşterea Ta, a Fiului lui Dumnezeu, ca bărbat desăvârşit şi astfel primind mântuirea să-Ţi cântăm cu mulţumire: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Cântând Înălţarea cea de voie la ceruri, ne închinăm Şederii Tale Stăpâne, de-a Dreapta lui Dumnezeu şi Tatălui, slăvim Împărăţia Ta în cer şi pe pământ şi credem cu Apostolii Tăi căci cu chipul cu care Te-ai ridicat la cer, cu acelaşi vei veni iarăşi pe nori cu slavă şi cu putere multă. Atunci, nu ne ruşina pe noi cei ce credem întru Tine şi Îţi cântăm :

Iisuse, Cel Ce împreună cu Tatăl şezi pe Tronul Dumnezeirii, învredniceşte-ne şi pe noi, cu Ajutorul Tău să biruim lumea şi să stăm împreună cu Tine în Împărătia Ta!
Iisuse, Cel Ce împreună cu Duhul Sfânt, Mângâietorul eşti închinat, nu ne lipsi pe noi de Pogorârea Acestuia, întru Slujirea Ta, după Înălţarea Ta !
Iisuse, Cel Ce în ceruri eşti împreună cu Heruvimii şi Serafimii şi cu cetele Sfinţilor, dă-ne şi nouă celor ce ne rugăm Ţie, să Te simţim pe Tine !
Iisuse, Cel Ce ne-ai dăruit nouă Sfintele Tale Biserici, ajută-ne ca, prin şederea în Biserică, să credem că ne af1ăm în ceruri !
Iisuse, Cel Ce pe PreaCurata Ta Maică, după Înălţarea Ta, împreună cu Apostolii, ai lăsat-o să fie rugătoare pentru întreaga lume, nu ne lăsa pe noi fără mijlocirea Ei şi a Sfinţilor Tăi !
Iisuse, Cel Ce după Înălţarea Ta, ne-ai lăsat pe pământ Biserica, Mireasa Ta, până la sfârşitul veacului, nu ne lipsi pe noi, fiii Tăi, de BineCuvântatele Tale Daruri !

Iisuse, Cel Ce Te-ai înălţat de la noi la cer, nu ne lăsa pe noi singuri!

Condacul al 13-lea (acest Condac se zice de 3 ori):

O PreaDulce şi ATotBunule Iisuse, Cel Ce Te-ai înălţat de la noi la cer şi prin şederea de-a Dreapta lui Dumnezeu şi Tatălui ai miluit şi înDumnezeit firea noastră cea căzută, caută din înălţimile cereşti la neputincioşii Tăi robi cei plecaţi spre pământ şi ne dăruieşte nouă putere să biruim toate ispitele ce vin de la trup, de la lume şi de la diavolul, ca să cugetăm la cele de sus, şi nu la cele pământeşti ! Şi ne păzeşte de toţi vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi, care se ridică împotriva noastră ! Iar la sfârşitul vieţii pământeşti, înalţă sufletele noastre în locaşurile cereşti, unde, împreună cu toţi Sfinţii, să cântăm: Aliluia!

Apoi, iarăşi, se zice Icosul întâi:

Cetele Arhanghelilor şi ale Îngerilor stând în faţa Ta, Împărate al tuturor, pe Muntele Măslinilor, cu frică, Te-au văzut suindu-Te cu Trupul la înălţimile cereşti şi, proslăvind marea Ta Iubire de oameni, Ţi-au cântat:

Iisuse, Împărate al slavei, înalţă-Te, la ceruri în strigăte şi în glas de trâmbită !
Iisuse, Doamne al Puterilor, înalţă-Te pe Heruvimi şi zboară pe aripile vântului !
Iisuse, Dumnezeule PreaVeşnic, dă Glasului Tău tărie şi putere, ca să cutremure tot pământul !
Iisuse, Lumina Cea PreaÎnaltă, arată-Ţi Puterea Ta pe nori şi foc din FaţaTa să se aprindă !
Iisuse, Răscumpărătorul făpturii, găteşte-Ţi în cer Scaunul Tău şi Împărăţia Ta să fie fără de sfârşit !
Iisuse, Făcătorul cerului şi al pământului, şezi de-a Dreapta Tatălui, ca să fii Dumnezeul tuturor întru toate !
Iisuse, Cel Ce Te-ai înălţat de la noi la cer, nu ne lăsa pe noi singuri!

şi Condacul întâi:

Ţie, Domnului şi Împărat al cerului şi al pământului, ca unui biruitor al mortii, Îţi aducem cântare de laudă, că, după PreaLuminata Înviere din morţi, cu slavă la ceruri Te-ai înălţat şi cu PreaCinstit Trupul Tău ai şezut de-a Dreapta lui Dumnezeu, ca şi firea noastră cea căzută să o înalţi împreună cu Tine şi să ne slobozeşti de patimi din veşnica moarte. Noi, însă, prăznuind Dumnezeiasca Ta Înălţare, din sufIet, împreună cu Ucenicii Tăi, cântăm: Iisuse, Cel Ce Te-ai înălţat de la noi la cer, nu ne lăsa pe noi singuri!

Apoi, se zice această Rugăciune:

Doamne, lisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pogorându-Te din înălţimile cereşti pentru a noastră mântuire şi hrănindu-ne cu bucurie duhovnicească în sfintele şi prealuminoasele zile ale Învierii Tale şi, iarăşi, după săvârşirea Slujirii Tale pământeşti, Te-ai înălţat cu slavă de la noi la ceruri şi ai şezut de-a Dreapta lui Dumnezeu şi Tatălui.

În această senină şi ATotLuminoasă Zi a Dumnezeieştii Tale Înălţări la ceruri, pământul prăznuieşte şi saltă, cerul se bucură astăzi de Înălţarea Ziditorului făpturii, oamenii slavoslovesc neîncetat văzând firea noastră cea rătăcită şi căzută, pe Umerii Tăi, acum, Mântuitorule, luată şi înălţată la ceruri.

Îngerii se veselesc zicând : Cine este Acesta, care a venit cu slavă puternic în lupte şi tare în războaie ? Acesta este cu adevărat Împăratul Slavei !

Învredniceşte-ne şi pe noi, neputincioşii, care gândim încă la cele pământesti şi săvârşim neîncetat cele plăcute trupului, să cugetăm la înfricoşătoarea Ta Înălţare la cer, grijile cele trupeşti şi cele lumeşti să le lepădăm şi împreună cu Apostolii Tăi să privim acum la cer şi, cu toată inima şi cu tot cugetul nostru, să ne amintim că acolo sus, în ceruri, este sălaşul nostru, iar aici pe pământ suntem doar străini şi călători, plecaţi din casa părintească în ţara îndepărtată a păcatului !

Pentru aceasta, Te rugăm cu osârdie, Doamne, ca prin PreaSlăvită Înălţarea Ta, să însufleţeşti conştiinţa noastră, să ne scoţi din robia acestui trup şi a acestei lumi păcătoase şi să ne învredniceşti să cugetăm la cele înalte, nu la cele pământeşti !

Că nu se cuvine să ne fie nouă pe plac, ci Ţie, Domnului şi Dumnezeului nostru, să-Ţi slujim şi să lucrăm, până când dezlegându-ne de legăturile trupului şi trecând vămile văzduhului, să dobândim cereştile Tale Locaşuri, unde stând de-a Dreapta Slavei Tale, împreună cu Arhanghelii şi Îngerii şi cu toţi Sfinţii, vom proslăvi PreaSfânt Numele Tău, împreună cu Părintele Tău Cel fără de început şi cu PreaSfântul şi Bunul şi de Viaţă Făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!

Şi apoi se face Otpustul :

Pentru rugăciunile PreaSfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Amin!

Surse bibliografice:

  1. https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1452/145193_inaltatrea_domnului.jpg;
  2. https://basilica.ro/wp-content/uploads/2019/06/Inaltarea-Domnului.jpeg;  
  3. https://www.crestinortodox.ro/acatiste/acatistul-inaltarii-domnului-124977.html;
  4. https://basilica.ro/wp-content/uploads/2019/06/Inaltarea-Domnului-651×890.jpg;
  5. https://doarortodox.com/2009/04/16/troparul-inaltarii-domnului/

Alătură-te conversației

1 comentariu

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: