ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH GHELASIE, DE LA RÂMEŢ

Sfântul Ierah Ghelasie, de la Râmeţ

(30 Iunie)

Rugăciunile începătoare

De este preot, începe aşa :

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Amin!

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi ! Doamne, curăţeşte păcatele noastre ! Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre ! Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău !

Doamne miluieşte ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Tatǎl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău ! Vie Împărăţia Ta ! Facă-se Voia Ta ! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri ! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean ! Amin !

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca un Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi !

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit ; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău ; toţi lucrul Mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc!

Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute. Şi într-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii ; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin Prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Doamne miluieşte ! (de 12 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru ! (o închinăciune)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru Credincioşia Ta, auzi-mă, întru Dreptatea Ta! Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta! Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare ; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult ; cugetat-am la toate Lucrurile Tale, la faptele Mâinilor Tale m-am gândit. 

Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab’ auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu! Nu-Ţi întoarce Faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor care se coboară în mormânt! Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea! Arată-mi Calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu! 

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne! Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu! Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă! Întru Dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu! Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău! 

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru Numele Domnului ! (de 3 ori)

Apoi, se zice Troparul Sfântului Ierarh Ghelasie de la Râmeţ (Glasul 1):

De Dumnezeu purtătorule, Părintele nostru Ghelasie, povăţuitorul călugărilor, preoţilor şi credincioşilor, podoaba cuvioşilor şi lauda arhiereilor, sprijinitorul celor în necazuri şi Făcătorule-de-Minuni, cu nevoinţele tale, chip de sfinţenie te-ai arătat, iar acum, cu Îngerii în ceruri, te veseleşti. Cu aceştia, roagă-L pe Milostivul Dumnezeu să ne dăruiască nouă pace şi mare milă !

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Apoi, se zice Condacul Sfântului Ierarh Ghelasie de la Râmeţ (Glasul 4):

Mărturisitor al Credinţei Ortodoxe şi bun apărător al Bisericii lui Hristos, PreaFericite Părinte Ghelasie, purtătorule de biruinţă, ocroteşte cu rugăciunile tale pe binecredincioşii care îţi cântă pururea : Bucură-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie, Părintele nostru !

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi ? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi ?

Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea Îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea! Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte ; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie Unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât Drept eşti Tu întru Cuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată Adevărul ai iubit ; cele nearătate şi cele ascunse ale Înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi ; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie ; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce Faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le! Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele! Nu mă lepăda pe mine de la Faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine! Dă-mi mie bucuria Mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte! Învăţa-voi pe cei fără de lege Căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele ! Bucura-se-va limba mea de Dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat ; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu : duhul umilit ; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună Voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului! Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot ; atunci vor pune pe Altarul Tău viţei.

Condacul 1

PreaFericite Pãrinte Ierarhe Ghelasie, prinos de mulţumire îţi aducem noi nevrednicii, pentru folosinţele ce le dobândim de la tine neîncetat. Şi, ca unul care ne izbãveşti de tot necazul cu rugãciunile tale, primeşte de la noi cântare sfântã: Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie!

Icosul 1

Îngerii cântând cu bucurie Te-au primit pe tine Sfinte Ierarhe Ghelasie, cã îngereşte pe pãmânt ai vieţuit şi turma duhovniceascã ţie încredinţatã bine o ai pãstorit, ca sã dobândeşti veşnicã bucurie în ceruri. Pentru aceasta primeşte de la noi smerite cântãri :

Bucurã-te, cel ce ai fost ca un Înger în trup !

Bucurã-te, cel ce ai fost îmbrãcat cu harul arhieriei !

Bucurã-te, cã lui Dumnezeu cu râvnã ai slujit !

Bucurã-te, cã trupul cu postiri şi privegheri ţi l-ai înfrumuseţat !

Bucurã-te, cãci sufletul cu virtuţi ţi-ai împodobit !

Bucurã-te, cel ce eşti împreunã vorbitor cu Îngerii !

Bucurã-te, cã pentru Biserica Lui Hristos jertfã te-ai adus !

Bucurã-te, cã prin rugãciunile tale duhurile necurate ai izgonit !

Bucurã-te, cã pe cei stãpâniţi de demoni ai tãmãduit !

Bucurã-te, cãci apã din pãmânt ai izvorât !

Bucurã-te, lauda cea prea iubitã a cãlugãrilor !

Bucurã-te, podoabã sfinţitã a meleagurilor Râmeţului !

Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie!

Condacul al 2-lea

Pe pământ ca un alt Moise te-ai arătat, Sfinţite Părinte Ghelasie, căci cu toiagul semnul Crucii făcând, ai izvorât apă din loc pietros. Deci văzând minunea călugării şi credincioşii la Hopagi s-au bucurat dând mărire lui Dumnezeu celui ce ţi-a dat puteri şi au strigat: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Arătatu-te-ai în vis la mulţi credincioşi, Sfinţite Părinte şi multe minuni ai făcut celor ce s-au apropiat cu credinţă de sfintele tale Moaşte, pentru aceasta cu bucurie cântăm ţie :

Bucurã-te, mângâierea celor întristaţi !

Bucurã-te, tămăduirea celor bolnavi !

Bucurã-te, ajutătorul celor împovăraţi !

Bucurã-te, sprijinitorul celor ce sunt în necazuri !

Bucurã-te, ajutătorul şi ocrotitorul Mănăstirii Râmeţ !

Bucurã-te, al monahilor osârdnic povăţuitor !

Bucurã-te, al preoţilor celor evlavioşi bun arhipăstor !

Bucurã-te, al credincioşilor evlavios sprijinitor !

Bucurã-te, al cerescului Stăpân vrednic slujitor !

Bucurã-te, căci de multe dureri eşti izbăvitor !

Bucurã-te, căci cu blândeţe şi smerenie lui Hristos ai urmat !

Bucurã-te, căci cu nerăutatea ta duhurile răutăţii le-ai izgonit !

Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie!

Condacul al 3-lea

Arhanghelii şi Îngerii se minunează Sfinţite Părinte de credinţa ta cea mare, care ai avut-o către Dumnezeu, când ai înfipt toiagul în pământ şi a izvorât apă. Pentru aceea, şi noi, cunoscându-ţi râvna spre cele sfinte, cu mulţumită strigăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Auzitu-s-au minunile tale Sfinţite Părinte până la hotarele pământului românesc şi creştinii de pretutindenea aleargă la Moaştele tale care sunt cinstite cu evlavie în Sfânta Mănăstire Râmeţ, căci de aici toţi dobândesc ajutor. De aceea, primeşte şi de la noi această cântare :

Bucurã-te, că pe creştini îi aperi întru nevoi !

Bucurã-te, că orfanilor le aduci mângâiere !

Bucurã-te, că şi văduvelor le aduci alinare sufletelor !

Bucurã-te, grabnicule ajutător al celor bolnavi !

Bucurã-te, cald folositor al celor întristaţi !

Bucurã-te, hrănitorul celor flămânzi !

Bucurã-te, bunule părinte al celor săraci !

Bucurã-te, că taberele vrăjmaşilor le-ai surpat !

Bucurã-te, că în cer odihnă veşnică ai aflat !

Bucurã-te, că în mijlocul cetelor îngereşti ai ajuns !

Bucurã-te, că plata ostenelilor tale de la Dumnezeu ai luat!

Bucurã-te, că pe oameni cu Dumnezeu ai unit !

Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie!

Condacul al 4-lea

Prea Sfinţite Părinte Ghelasie, cea stăpânită de demoni din depărtare a alergat la sfântul tău sicriu şi credinţă având a luat tămăduire. Pentru aceasta, minunându-ne de prea multa sa îndrăzneală, cu umilinţă cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Adormind Prea Sfinţite Părinte, pe asinul tău care te purta spre Mănăstire, au rămas până astăzi urme neşterse pe piatră şi clopotele celor şapte Biserici singure au început să sune ducând vestea trecerii tale din această viaţă. Pentru aceasta, primeşte şi de la noi cuvinte de laudă :

Bucurã-te, că pe asin precum odinioară Iisus, ai încălecat!

Bucurã-te, că cele şapte Biserici din împrejurimi cu sunete de clopote te-au întâmpinat !

Bucurã-te, că clopotele singure ţi-au vestit chemarea la cel de Sus !

Bucurã-te, că multe minuni ai lucrat !

Bucurã-te, că tu de atunci în Hristos odihnă cerească ai aflat !

Bucurã-te, că viaţa ta lui Hristos ţi-ai închinat !

Bucurã-te, căci mereu în trezvie lui Hristos ai slujit !

Bucurã-te, că prin tine mulţi la credinţă au venit !

Bucurã-te, că la înălţimea trăirii sfinte ai ajuns !

Bucurã-te, al călugărilor minunat învăţător şi de Dumnezeu înţelepţit !

Bucurã-te, al Sfintei Biserici laudă şi bucurie aleasă !

Bucurã-te, cel ce cu lumina cea întreită ai fost luminat !

Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie!

Condacul al 5-lea

Plângem şi ne tânguim, gândindu-ne la faptele noastre cele rele şi năzuim la tine, Prea Sfinţite Ierarhe Ghelasie, rugându-te să fii mijlocitor către Domnul pentru noi şi pentru toată lumea, ca să dobândim mântuire prin rugăciunile tale. Pentru aceea cântăm împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Ca să arăţi milostivirea ta cea către noi, Prea Sfinţite Părinte Ierarhe ai săvârşit multe minuni pentru cei ce au alergat cu credinţă la sfintele tale Moaşte. Iar celor care nu te-au cinstit cu evlavie te-ai descoperit în chip minunat, arătându-le cele de mântuire; cu aceştia împreunând glasurile cu credinţă strigăm ţie :

Bucurã-te, că ţie cu smerenie ne plecăm !

Bucurã-te, că binecuvântare de la Dumnezeu prin tine cerem !

Bucurã-te, că prin tine cu ochii sufletului în slava cerească te vedem !

Bucurã-te, că de chinurile de veci ai scăpat multe suflete!

Bucurã-te, că pe calea cea dreaptă ai umblat !

Bucurã-te, că pe noi întru necazuri ne-ai mângâiat !

Bucurã-te, cel ce eşti al Duhului Sfânt locaş împodobit !

Bucurã-te, cel ce cu apa cea veşnică sufletele ai adăpat !

Bucurã-te, că lui Hristos ai făcut ascultare desăvârşită !

Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie!

Condacul al 6-lea

Minunată s-a arătat Părinte, trecerea ta de pe pământ la cereştile locaşuri, căci ai cunoscut din vreme apropierea sfârşitului tău. De aceea, minunându-ne toţi de faptele tale cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Cine va putea spune cu adevărat toate nevoinţele tale Sfinte Ierarhe, cu care te-ai nevoit şi prin care ai dobândit pe Hristos cel dorit. De aceea, îţi cântăm ţie :

Bucurã-te, că în sărăcie de bună voie ai vieţuit !

Bucurã-te, că în post şi rugăciune cu toţi ai trăit !

Bucurã-te, că prin smerenie toate le-ai învins !

Bucurã-te, că pe călugări bine i-ai călăuzit !

Bucurã-te, că, harul arhieriei având, mulţi preoţi ai hirotonit !

Bucurã-te, căci cu dogmele dreptei credinţe pe toţi i-ai povăţuit !

Bucurã-te, că prin viaţa ta Mănăstirea Râmeţ ai blagoslovit !

Bucurã-te, că pe cei credincioşi îi tămăduieşti !

Bucurã-te, că din nevoi pe noi pe toţi ne izbăveşti !

Bucurã-te, că eşti izvor nesecat de bunătăţi pământeşti !

Bucurã-te, cel ce cu pâinea vieţii pe mulţi ai îndestulat !

Bucurã-te, căci rugător neîncetat către Născătoarea de Dumnezeu te-ai arătat !

Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie!

Condacul al 7-lea

Izvor de apă vindecător izvorăşti Sfinte Ierarhe de sub Altarul Sfânt al Mănăstirii Tale, vindecând toată boala şi neputinţa. De aceea, minunându-ne de Darul lui Dumnezeu de care ai fost învrednicit, cu toţii strigăm ţie: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Pom cu bune roade eşti, Părinte Sfinţite Ierarhe Ghelasie care aduce rod de mântuire tuturor celor ce cu dragoste te cinstesc pe tine şi cu stâlpări de rugăciuni în mâini cer să le vii în ajutor. De aceea, şi noi, cu smerenie şi cu dragoste, te lăudăm zicând :

Bucurã-te, alesule între arhierei !

Bucurã-te, floarea cea cu bun miros !

Bucurã-te, trandafir cu mireasmă prea dulce !

Bucurã-te, rază pururea strălucitoare !

Bucurã-te, păzitorule al fecioriei !

Bucurã-te, iubitorule de curăţie !

Bucurã-te, învăţătorule şi bun părinte !

Bucurã-te, reazemul celor neputincioşi !

Bucurã-te, vindecătorule al celor bolnavi !

Bucurã-te, toiagul celor nevăzători !

Bucurã-te, prea dulce liniştitor al sufletelor noastre tulburate !

Bucurã-te, mustrătorule al greşelilor noastre ascunse !

Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie!

Condacul al 8-lea

Râu de lacrimi ai vărsat, Prea Sfinţite Ierarhe, rugând pe Dumnezeu pentru lume şi te-ai nevoit cu asprime, fără de odihnă şi hrană, petrecându-ţi viaţa întru osteneli sfinte. Pentru aceasta, noi toţi, Îl slăvim pe Dumnezeu care ţi-a dat ţie putere, cântându-I: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Ca unul care ai îndrăzneală către Hristos, turma Lui ai povăţuit la Împărăţia cea de sus cu învăţăturile tale, Sfinte Ierarhe Ghelasie. Iar nouă celor ce suntem bântuiţi de viforul multor necazuri şi ispite, dă-ne mână de ajutor, ca să te lăudăm zicând :

Bucurã-te, izbăvitorule din necazuri al celor dosădiţi !

Bucurã-te, dătătorule de mângâieri !

Bucurã-te, că din multe ispite ne scoţi cu rugăciunile tale !

Bucurã-te, că eşti izvor de bunătăţi !

Bucurã-te, că pe necredincioşi, cu dragoste, îi îndrepţi !

Bucurã-te, că, pe pământ, mult bine ai făcut celor credincioşi !

Bucurã-te, vindecătorule neîntârziat al celor bolnavi !

Bucurã-te, cela ce, cu rugăciunile tale, săgeţile vrăjmaşului le-ai oprit !

Bucurã-te, cela ce, de creştini, eşti mult lăudat !

Bucurã-te, căci prin tine Dumnezeu cel în Treime închinat Se slăveşte !

Bucurã-te, cel ce cu daruri duhovniceşti viaţa noastră ai îmbogăţit !

Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie!

Condacul al 9-lea

Cu mare bucurie Prea Sfinte Ierarhe te lăudăm, căci pe tine te avem comoară de mult preţ şi dai tuturor cele de mântuire, povăţuindu-i pe calea cea dreaptă. Pentru aceasta, cu multă bucurie, slăvim şi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Cu ce cuvinte de laudă te vom cinsti pe tine pentru multa ta iubire ce arăţi şi astăzi celor care se închină ţie cu credinţă. De aceea, cu dragoste, aducând preamărire lui Dumnezeu, îţi cântăm ţie :

Bucurã-te, stâlp de foc care luminezi pe cei dintru întuneric !

Bucurã-te, făclie nestinsă ce luminează în întunericul necunoştinţei !

Bucurã-te, stea cu raze strălucitoare !

Bucurã-te, că prin viaţa ta ai binevestit pe Hristos !

Bucurã-te, că ai îndreptat pe cei legaţi de cele pământeşti !

Bucurã-te, că ai mustrat nedreptatea multora !

Bucurã-te, că în toată viaţa ta pe Domnul ai slăvit !

Bucurã-te, că şi pe noi ne-ai îndreptat pe calea virtuţilor !

Bucurã-te, că prin tine multă linişte am aflat !

Bucurã-te, că de multe necazuri ne-ai izbăvit !

Bucurã-te, cel plin de blândeţe şi de smerenie !

Bucurã-te, părinte iubitor de fii al celor ce aleargă la tine !

Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie!

Condacul al 10-lea

Văzând Dumnezeu nevoinţele tale, Sfinţite Ierarhe Ghelasie, te-a proslăvit pe pământ cu mari şi multe minuni săvârşite încă în trup fiind. Iar, după trecerea ta la cele veşnice, nu încetezi a-i împărtăşi de faceri de bine. Pentru care şi noi cu umilinţă cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Zid nebiruit de valurile ispitelor ai fost, Părinte Ierarhe Ghelasie, că ai biruit cu Darul lui Dumnezeu toate cursele şi ispitele care te împresurau în slujirea arhierească şi, cu curgerile tale de lacrimi, ai spălat haina sufletului tău, Părinte. Pentru aceasta, cu dragoste, îţi cântăm :

Bucurã-te, căci prin priveghere de toată noaptea te-ai nevoit !

Bucurã-te, că trupul cu post l-ai făcut vas ales sufletului !

Bucurã-te, că pentru toate Dumnezeu te-a răsplătit cu cununa vieţii cereşti !

Bucurã-te, că plutind pe apă capul tău înmiresmat a înconjurat Biserica Mănăstirii !

Bucurã-te, că a treia oară pe fereasta Bisericii el s-a oprit!

Bucurã-te, că toti credincioşii cu cinste te-au primit !

Bucurã-te, că pe toţi cu mireasmă dulce i-ai făcut bineplăcuţi lui Dumnezeu !

Bucurã-te, că din suflet curat pe tine te slăvim !

Bucurã-te, că prin sfârşitul tău cel bun, sfinţenia vieţii tale o ai arătat !

Bucurã-te, căci cununa nemuririi din Mâna ATotŢiitorului ai primit !

Bucurã-te, că fericirea Raiului cu toţi Sfinţii ai moştenit !

Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie!

Condacul al 11-lea

Femeia ce era bolnavă, în mare cinste, pe tine te-a văzut, Prea Sfinţite Ierarhe şi în chip minunat te-ai descoperit că eşti ocrotitor al credincioşilor ardeleni şi al Mănăstirii Râmeţ, dând poruncă să se păstreze acel loc sfânt. Pentru aceasta, şi noi, mulţumire lui Dumnezeu aducând, îţi cântăm: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Mare luminător te-ai arătat credincioşilor tăi din Ardeal şi îndreptător al credinţei celei drepte, că nu sufereai să vezi nedreptatea şi urâciunea de patimi în locul sfânt al Mănăstirii şi în toată ţara noastră şi, cu asprime chiar, şi acum, pedepseşti pe cei ce calcă rânduiala statornicită, Sfinte Ierarhe. Pentru aceasta, te lăudăm zicând unele ca acestea:

Bucurã-te, cel ce te-ai arătat curăţitor spinilor celor răi ai păcatelor !

Bucurã-te, iubitorule al vieţii în curăţie !

Bucurã-te, blândule arhiereu al lui Hristos !

Bucurã-te, floarea cea cu dulce mireasmă !

Bucurã-te, că înseninezi sufletele credincioşilor !

Bucurã-te, că luminezi minţile cele întunecate !

Bucurã-te, că alungi gândurile cele viclene !

Bucurã-te, alăută cu dulce viersuire !

Bucurã-te, îndrumătorule al turmei celei duhovniceşti !

Bucurã-te, că prin tine şi noi aflăm mântuire !

Bucurã-te, veselia sufletului dornic de Hristos !

Bucurã-te, că altceva nu ştiu ce să grăiesc fără numai bucură-te !

Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie!

Condacul al 12-lea

Mintea ta, Sfinte Părinte Ierarhe, ziua şi noaptea o ai îndreptat la cereştile locaşuri şi ai fost ca o fecioară înţeleaptă cu candela aprinsă plină de untdelemnul dragostei nepieritoare. Pentru aceasta, în veci petreci în ceruri cu toţi Sfinţii, iar noi, cinstindu-te, cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Lăudăm, Sfinţite Părinte Ierarhe, dragostea ta de pe pământ faţă de fiii duhovniceşti pe care i-ai păstorit ca şi multele minuni pe care le-ai săvârşit, tămăduind pe toţi cei ce cu dragoste te cinstesc pe tine, Sfinte Ghelasie, zicând :

Bucurã-te, slujitorule a lui Hristos !

Bucurã-te, făcătorule de minuni, Ierarhe !

Bucurã-te, iubitorule de Hristos !

Bucurã-te, izbăvitorule a tot felul de boli !

Bucurã-te, cu Cuvioşii împreună nevoitorule !

Bucurã-te, povăţuitorul credincioşilor ardeleni !

Bucurã-te, învăţătorule al dreptei credinţe !

Bucurã-te, că toţi cu dragoste te cinstim !

Bucurã-te, că prin tine pace sufletelor aflăm !

Bucurã-te, că prin atingerea de sfintele tale Moaşte ne vindecăm de neputinţe !

Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie!

Condacul 13 (acest Condac se zice de 3 ori):

O, PreaMinunate şi Sfinte Părinte, cu umilinţă strigăm şi cerem de la tine al tău sprijin în această vale a plângerii şi te rugăm primeşte această puţină rugăciune şi o înalţă la Tronul Lui Dumnezeu, ca, prin mijlocirile tale, să ne învrednicim şi noi Veşnicei Împărăţii şi să cântăm cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Apoi, se zice iarăşi, Icosul Întâi:

Îngerii cântând cu bucurie Te-au primit pe tine, Sfinte Ierarhe Ghelasie, cã îngereşte pe pãmânt ai vieţuit şi turma duhovniceascã ţie încredinţatã bine o ai pãstorit, ca sã dobândeşti veşnicã bucurie în ceruri. Pentru aceasta, primeşte de la noi smerite cântãri:

Bucurã-te, cel ce ai fost ca un Înger în trup !

Bucurã-te, cel ce ai fost îmbrãcat cu harul arhieriei !

Bucurã-te, cã lui Dumnezeu cu râvnã ai slujit !

Bucurã-te, cã trupul cu postiri şi privegheri ţi l-ai înfrumuseţat !

Bucurã-te, cãci sufletul cu virtuţi ţi-ai împodobit !

Bucurã-te, cel ce eşti împreunã vorbitor cu Îngerii !

Bucurã-te, cã pentru Biserica Lui Hristos jertfã te-ai adus !

Bucurã-te, cã prin rugãciunile tale duhurile necurate ai izgonit !

Bucurã-te, cã pe cei stãpâniţi de demoni ai tãmãduit !

Bucurã-te, cãci apã din pãmânt ai izvorât !

Bucurã-te, lauda cea prea iubitã a cãlugãrilor !

Bucurã-te, podoabã sfinţitã a meleagurilor Râmeţului !

Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie!

şi Condacul Întâi:

PreaFericite Pãrinte Ierarhe Ghelasie, prinos de mulţumire îţi aducem noi nevrednicii, pentru folosinţele ce le dobândim de la tine neîncetat. Şi, ca unul care ne izbãveşti de tot necazul cu rugãciunile tale, primeşte de la noi cântare sfântã: Bucurã-te, Sfinte Ierarhe Ghelasie!

Apoi, se zice această Rugăciune către Sfântul Ierarh Ghelasie, de la Râmeţ:

Către tine, Sfinte Ierarhe Ghelasie, înălţându-ne gândurile, cu umilinţă şi cu căldură ne rugăm : caută din înălţimea plină de slavă a cerului şi te milostiveşte de suferinţele, durerile, patimile, necazurile, amărăciunile şi strâmtorările noastre !

Şi roagă pe Stăpânul şi Dumnezeul nostru Cel Ceresc, să ne ierte păcatele pe care, cu ştiintă şi cu neştiintă, le săvârşim neîncetat, ca şi pentru puţina noastră dragoste faţă de El şi de aproapele nostru, rugându-L să fie pururea milostiv şi iertător şi să îndepărteze de la noi toată suferinţa şi durerea !

Fii povăţuitorul şi călăuzitorul nostru pe cărările cele necunoscute ale vieţii, pentru ca, urmând pilda credinţei şi a dragostei tale fată de Hristos, să ne învrednicim de Darurile Sale şi, trecând din această viaţă, să ne bucurăm împreună cu tine şi cu toţi cei bine plăcuţi din veac ai Domnului, de Împărăţia cea nesfârşită a Cerurilor, ca acolo, înconjuraţi de Cetele Îngereşti, să aducem mărire, cinste şi închinăciune Lui Dumnezeu Celui în Treime închinat şi slăvit, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!

Şi apoi se face Otpustul :

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile PreaCuratei Maicii Tale, ale Sfântului Ierah Ghelasie, de la Râmeţ şi ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin !

Surse bibliografice :

  1. https://telegra.ph/file/d0bc65a69a47bbdbebf50.jpg;
  2. http://www.sfintiromani.ro/ro/pagina/214/iunie_ghelasie_de_la_ramet_slujba.html;
  3. VIAŢA ŞI ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH GHELASIE DE LA RÂMEȚ”- EDITURA INSTITUTULUI BIBLIC ŞI DE MISIUNE ORTODOXĂ, BUCUREŞTI, 2013

Alătură-te conversației

2 comentarii

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: